Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
39/188/0 Sąd Pokoju IV Okręgu w Łodzi 1917-1929 0 rozwiń
Ustanowienie opieki nad niepełnoletnimi i członkami rodzin osób zmarłych, sporządzanie spisów inwentarza po zmarłych 1917-1928, sygn. 1-75; skorowidze i repertoria spraw 1918-1928,sygn. 76-90. Liczba jednostek w zespole: 90
39/189/0 Sąd Pokoju V Okręgu w Łodzi 1916-1928 0 rozwiń
Ustanowienie opieki nad niepełnoletnimi i członkami rodzin osób zmarłych, sporządzanie spisów inwentarza po zmarłych 1916-1928, sygn. 1-97; skorowidze i repertoria spraw 1916-1928, sygn. 98-106. Liczba jednostek w zespole: 106
39/190/0 Sąd Pokoju VI Okręgu w Łodzi 1916-1928 0 rozwiń
Ustanowienie opieki nad niepełnoletnimi i członkami rodzin osób zmarłych, sporządzanie spisów inwentarza po zmarłych 1916-1928, sygn. 1-99; akta spraw karnych 1921-1925, sygn. 100-116, skorowidze i repertoria spraw 1916-1928, sygn. 117-125. Liczba jednostek w zespole: 126
39/191/0 Sąd Pokoju VII Okręgu w Łodzi 1916-1928 0 rozwiń
Ustanowienie opieki nad niepełnoletnimi i członkami rodzin osób zmarłych, sporządzanie spisów inwentarza po zmarłych 1916-1928, sygn. 1-89; skorowidze i repertoria spraw 1916-1928, 1930, sygn. 90-102. Liczba jednostek w zespole: 103
39/192/0 Sąd Pokoju VIII Okręgu w Łodzi 1916-1928 0 rozwiń
Ustanowienie opieki nad niepełnoletnimi i członkami rodzin osób zmarłych, sporządzanie spisów inwentarza po zmarłych 1916-1928, sygn. 1-37; akta spraw karnych 1919-1927, sygn. 38-41, skorowidze i repertoria spraw 1916-1929, sygn. 42-60. Liczba jednostek w zespole: 60
39/193/0 Sąd Pokoju IX Okręgu w Łodzi 1917-1929 0 rozwiń
Ustanowienie opieki nad niepełnoletnimi i członkami rodzin osób zmarłych, sporządzanie spisów inwentarza po zmarłych 1916-1928, sygn. 1-63; akta spraw karnych 1923-1924, sygn. 64-65, skorowidze i repertoria spraw 1919-1929, sygn. 66-83. Liczba jednostek w zespole: 83
39/194/0 Sąd Pokoju X Okręgu w Łodzi 1918-1928 0 rozwiń
Ustanowienie opieki nad niepełnoletnimi i członkami rodzin osób zmarłych, sporządzanie spisów inwentarza po zmarłych 1918-1929, sygn. 1-35; akta spraw karnych 1926-1931, sygn. 36-38, skorowidze i repertoria spraw 1923-1928, sygn. 39-44. Liczba jednostek w zespole: 44
39/195/0 Sąd Pokoju w Bałutach 1918-1928 0 rozwiń
Ustanowienie opieki nad niepełnoletnimi i członkami rodzin osób zmarłych, sporządzanie spisów inwentarza po zmarłych 1918-1921, sygn. 1-15; skorowidze i repertoria spraw 1919-1928, sygn. 16-19. Liczba jednostek w zespole: 19
39/196/0 Sąd Specjalny w Łodzi 1939-1945 0 rozwiń
I. Akta spraw (szczegółowe) - układ chronologiczny wg napływu spraw: działalność polityczna, ruch oporu, nielegalna działalność, wykroczenia administracyjno-urzędowe, przekroczenia granicy, wypowiedzi antyniemieckie, słuchanie radia, użycie siły wobec Niemca, posiadanie broni, kontakty z jeńcami, przeprowadzanie jeńców, przekupstwo, przestępstwo dewizowe, dezercja, sabotaż, fałszowanie dokumentów, opuszczanie getta, przestępstwa rasowe, zakazane związki krwi, nielegalny handel, wyrób wódki, ubój, rabunek, zabójstwo, gwałty, kradzież itp. charakterystyczne dla okresu okupacji. II. Akta ogólne: dzienniki urzędowe, zarządzenia, przepisy, sprawozdania. III. Akta personalne: ogólne i szczegółowe pracowników sądu (szczątki). IV. Wycinki prasowe dotyczące działalności sądu oraz o wyrokach sądu. V. Wyroki sądu i nakazy karne (zgromadzone w teczkach wg kolejności spraw).VI. Repertoria, skorowidze oraz ankiety zmarłych więźniów, korespondencja. Liczba jednostek w zespole: 10859
39/197/0 Więzienie Łódzkie 1929-1939 [1940] 0 rozwiń
Akta personalne więźniów ułożone alfabetycznie, głównie z lat trzydziestych XX w., więzionych za przestępstwa pospolite: gwałty napady, nierząd, kazirodztwo, wielożeństwo, czerpanie zysku z nierządu, zabójstwo oraz za przestępstwa społeczno-polityczne: zajścia uliczne, opór przeciwko władzy, uchylanie się od służby wojskowej, dezercja, antysemityzm, nielegalne przekroczenie granicy, przynależność do Komunistycznego Związku Młodzieży Polskiej i Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów. Liczba jednostek w zespole: 53
39/198/0 Zakłady Karne w Łodzi 1939-1945 0 rozwiń
Fragmentarycznie zachowane akta personalne więźniów i funkcjonariuszy, skorowidze więźniów uwzględniają obok imienia i nazwiska również: datę aresztowania, przeniesienia do innego więzienia czy obozu koncentracyjnego oraz o zwolnieniu i ewentualnie śmierci więźnia. Liczba jednostek w zespole: 744
39/199/0 Więzienie w Sieradzu 1917-1939 [1945] 0 rozwiń
Akta ogólne: korespondencja w sprawach i zatrudnienia więźniów, wypadki w więzieniu, rozkazy naczelnika, wykazy wydanych porcji i artykułów żywnościowych, raporty dozorców, księga płac funkcjonariuszy, kartoteki uposażeń, akta osobowe funkcjonariuszy, księgi więźniów, wykazy rzeczy odebranych więźniom, książka próśb i zażaleń więźniów, dane o ich sprawowaniu oraz wypłacanych należnościach za pracę, wykaz niemieckich jeńców wojennych z 1945 r. Teczki poszczególnych więźniów odsiadujących wyroki za kradzież, gwałt, kazirodztwo, spędzanie płodu, zabójstwo rozbój, uchylanie się od służby wojskowej, dezercję, nielegalną emigrację, udział w strajku, antysemityzm, przynależność do Komunistycznej Partii Polski, Komunistycznego Związku Młodzieży Polskiej, Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy, Partii Młodo-Niemców. Liczba jednostek w zespole: 150
39/200/0 Zakład Karny w Sieradzu [1934] 1939-1945 0 rozwiń
Akta osobowe więźniów, skazanych przez różne sądy okupacyjne, obejmują w większości przestępstwa charakterystyczne dla okresu okupacji, jak: działalność polityczna (między innymi więźniowie narodowości czeskiej i niemieckiej), słuchanie radia, obraza Rzeszy, wypowiedzi antyniemieckie, przestępstwa gospodarcze, przekroczenie granicy, opuszczanie pracy, posiadanie broni, fałszowanie dokumentów, malwersacja kartek żywnościowych, nadużycia podatkowe, przekupstwo urzędników, nielegalny handel, szmugiel do getta, paserstwo, szantaż, zakłócanie spokoju, stręczycielstwo, nielegalny wyrób wódki, kłusownictwo, pobicie. Akta ewidencyjne: księgi więźniów, skorowidze, księgi ewidencyjne więźniów zwolnionych, wywiezionych do innych więzień lub obozów koncentracyjnych oraz ewidencja zmarłych. Akta ogólne: zarządzenia, korespondencja w sprawach więźniów oraz ich wyżywienia i zatrudnienia, akta personalne funkcjonariuszy, księgi meldunkowe więźniów, karty transportowe. Liczba jednostek w zespole: 12894
39/201/0 Tajna Policja Państwowa Oddział w Łodzi 1940-1945 0 rozwiń
Zachowane akta są przeważnie pozostałością czwartego oddziału. Większość to prowadzone przez gestapo dochodzenia w sprawie naruszeń okupacyjnej dyscypliny pracy oraz niedozwolonych związków krwi, ponadto sprawozdania statystyczne urzędu, wykaz urzędników i pracowników według stanu na 1.01.1941 r., ingerencje w sprawy niemieckiej listy narodowej, doniesienia w sprawach rzekomych prześladowań Niemców łódzkich latem 1939 r., informacje o nastrojach politycznych ludności polskiej w latach 1942-1944, dochodzenia w sprawie nielegalnego przekraczania getta łódzkiego, informacje o deportacji Polaków do obozów koncentracyjnych i obozu pracy na Sikawie oraz dzienniki urzędowe policji kryminalnej w Łodzi. Liczba jednostek w zespole: 98
39/202/0 Tajna Policja Państwowa w Łodzi Ekspozytura w Sieradzu 1940-1945 0 rozwiń
Sprawy związane z funkcjonowaniem Kościoła i narodowościowe, dochodzenia w sprawie osób oskarżonych o przestępstwa polityczne, o naruszenie okupacyjnej dyscypliny pracy oraz niedozwolone związki pomiędzy Niemcami i Polakami. Liczba jednostek w zespole: 21
39/203/0 Państwowa Policja Kryminalna Posterunek Policji Kryminalnej w Łodzi [1936] 1940-1945 0 rozwiń
W większości zachowały się akta komisariatu w gettcie. Sprawy ogólnoorganizacyjne i personalne funkcjonariuszy, meldunki o przestępczości w Łodzi i rejencji, materiały dotyczące działalności policji na terenie getta łódzkiego: przekraczanie granic, konfiskaty mienia, sprawozdania dotyczące morderstw i samobójstw w gettcie, ewidencji i statystyki ruchu ludności, raporty dzienne Przełożonego Starszeństwa Żydów oraz zarządzenia i ogłoszenia władz okupacyjnych, ewidencja aresztowanych żydów, księgi ewidencyjno-kontrolne. Liczba jednostek w zespole: 82
39/204/0 Posterunek Żandarmerii w Radomsku 1940-1944 0 rozwiń
Rozkazy i instrukcje dowódcy żandarmerii w Radomiu, meldunki dzienne i raporty sytuacyjne poszczególnych posterunków żandarmerii (Stützpunkte). Liczba jednostek w zespole: 6
39/205/0 Centrala Imigracyjna w Łodzi 1939-1945 0 rozwiń
Akta organizacyjne, obsada personalna, zarządzenia w sprawie postępowania z przesiedlanymi volksdeutschami, zestawienia liczbowe volksdeutschów w poszczególnych powiatach, badanie stanu zdrowia przesiedleńców, akcja germanizacyjna wśród polskich emigrantów z Zagłębia Ruhry, nadawanie obywatelstwa osiedlonym Niemcom z Ukrainy, Wołynia, Galicji, krajów nadbałtyckich i Rumunii (teczki poszczególnych rodzin i osób). Liczba jednostek w zespole: 661
39/206/0 Centrala Przesiedleńcza w Poznaniu Oddział w Łodzi 1939-1944 0 rozwiń
Organizacja wysiedleń, sprawozdania z akcji wysiedleńczej wg poszczególnych powiatów, sprawozdania statystyczne i opisowe, raporty dzienne, tygodniowe i miesięczne z poszczególnych obozów, podania o zwolnienie, poszukiwania zbiegłych, udział w akcji policji i żandarmerii, aparatu administracji i partii, instrukcje osiedlanie tzw. Niemców wołyńskich, listy transportów wysiedlonych z różnych miejscowości do obozów podległych Centrali. Liczba jednostek w zespole: 162
39/207/0 Kancelaria Adwokacka Alfreda Eckerdorfa w Łodzi 1928-1939 0 rozwiń
Sprawy cywilne i karne dotyczące głównie spraw finansowych przedsiębiorstw i osób prywatnych oraz sprawy o wynagrodzenie za pracę. Liczba jednostek w zespole: 9
Wyświetlanie 281 do 300 z 3 310 wpisów.