Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
39/218/2 Towarzystwo Akcyjne Ubezpieczeń "Polonia" Oddział w Łodzi 1921-1942 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 67
39/218/3 Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych Oddział w Piotrkowie 1930-1946 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 70
39/218/4 Krakowskie Towarzystwo Ubezpieczeń "Florianka" Oddział Łódzki 1934-1942 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
39/218/5 Towarzystwo Ubezpieczeń "Prudential" 1935-1941 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 20
39/218/6 Towarzystwo Ubezpieczeń "Przezorność" 1936-1940 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 13
39/218/7 Akwizgrańskie i Monachijskie Ogniowe Towarzystwo Ubezpieczeniowe 1935-1945 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 88
39/218/8 Poznańskie Towarzystwo Ogniowe Oddział w Łodzi 1940-1945 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 16
39/218/9 Towarzystwo Ubezpieczeniowe "Silesia" 1940-1945 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 16
39/218/10 Pierwsze Powszechne Towarzystwo Ubezpieczeń od Szkód i Nieszczęśliwych Wypadków Dyrekcja Okręgowa w Poznaniu Ekspozytura w Łodzi 1921-1945 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 275
39/219/0 Niemiecki Czerwony Krzyż na obszarze Kraju Warty Oddział w Łodzi 1940-1945 0 rozwiń
Kartoteka zgłoszonych poszukiwań Niemców. Karty zawierają imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, stan rodzinny, miejsce zamieszkania, zawód, miejsce pracy, rodzaj wykonywanej pracy i czas zatrudnienia. Liczba jednostek w zespole: 5
39/220/0 Organy Niemieckiej Partii Narodowo-Socjalistycznej oraz jej przybudówki w Łodzi i rejencji łódzkiej - zbiór szczątków zespołów 1939-1945 0 rozwiń
Narodowo-Socjalistyczna Niemiecka Partia Pracy Kraj Warty Zarząd Okręgu Łódź Miasto: listy członków, zestawienia statystyczne dotyczące stanu 41 dzielnic partyjnych (Ortsgruppen). Narodowo-Socjalistyczna Niemiecka Partia Pracy Zarząd Okręgu Łódź Powiat: informacje w zakresie podziału na najniższe jednostki organizacyjne - bloki oraz spraw załatwianych przez szefów terenowych organizacji NSDAP (Ortsgruppenleiter). Narodowo-Socjalistyczna Niemiecka Partia Pracy Zarząd Okręgu w Łasku: formularze zgłoszeń do SA, SS i Luftschutzu. Narodowo-Socjalistyczna Niemiecka Partia Pracy Zarząd Okręgu w Sieradzu: regermanizacja rodziny Teodora Leńskiego i kupca Rudolfa Schorcha. Narodowo-Socjalistyczna Partia Pracy Oddziały Ochronne Brygada w Łodzi: sprawy organizacyjne, personalne, szkoleniowe i zdrowotne, materiały dotyczące pułków SA w Łodzi, Pabianicach i Wieluniu. Ośrodek Badań nad Ludnością Pochodzenia Niemieckiego w Łodzi: materiały dotyczące repatriacji Niemców z krajów Europy Południowo-Wschodniej, listy volksdeutschów wysyłanych z obozu w Tuszynie do Niemiec dla sfinalizowania procesu ich regermanizacji. Narodowo-Socjalistyczna Niemiecka Partia Pracy Narodowo-Socjalistyczny Oddział Ciężarowych Pojazdów Ośrodek Motorowy nr 116 w Łodzi: sprawy personalne członków. Narodowo-Socjalistyczna Niemiecka Partia Pracy Sztafety Ochronne Odcinek XXIII w Łodzi: materiały normatywne i organizacyjne dowództwa SS w Kraju Warty, werbunek ochotników do Waffen SS, szkolenie żołnierzy batalionów 112 pułku SS-Standarte stacjonującego w Łodzi. Liczba jednostek w zespole: 80
39/220/1 Narodowo-Socjalistyczna Niemiecka Partia Pracy Kraj Warty Zarząd Okręgu Łódź Miasto 1940-1944 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 56
39/220/2 Narodowo-Socjalistyczna Niemiecka Partia Pracy Zarząd Okręgu Łódź Powiat 1939-1940 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
39/220/3 Narodowo-Socjalistyczna Niemiecka Partia Pracy Zarząd Okręgu w Łasku 1940 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
39/220/4 Narodowo-Socjalistyczna Niemiecka Partia Pracy Zarząd Okręgu w Sieradzu 1942-1944 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
39/220/5 Narodowo-Socjalistyczna Partia Pracy Oddziały Ochronne Brygada w Łodzi 1940-1944 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 6
39/220/6 Ośrodek Badań nad Ludnością Pochodzenia Niemieckiego w Łodzi 1940-1945 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 6
39/220/7 Narodowo-Socjalistyczna Niemiecka Partia Pracy Narodowo-Socjalistyczny Oddział Ciężarowych Pojazdów Ośrodek Motorowy nr 116 w Łodzi 1940-1941 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
39/220/8 Narodowo-Socjalistyczna Niemiecka Partia Pracy Sztafety Ochronne Odcinek XXIII w Łodzi 1940-1943 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 6
39/221/0 Akta miasta Łodzi 1775-1945 1638621 rozwiń
Akta Urzędu Municypalnego i Magistratu z lat 1794-1875 (okres funkcjonowania kancelarii polskiej): Wydział Administracyjny – organizacja władz miejskich, opis historyczno-statystyczny, regulacja miasta, wytyczanie nowych dzielnic, podział na cyrkuły, sprawy o granice z właścicielami Bałut, rejestry pomiarowe, organizacja i działalność cechów, budowle miejskie, zagospodarowanie ulic, brukowanie i oświetlenie, regulacja rzek, budowa mostów i tam, eksploatacja lasów miejskich, sprawy finansowe miasta, wydatkowanie funduszów fabrycznych, pożyczki dla fabrykantów, akta ławnika fabrycznego w osadzie „Łódzka”, protokoły posiedzeń Rady Miejskiej z lat 1861-1869; Sekcja Fabryczna – wydzielenie terenów pod osadnictwo przemysłowe, założenie osad fabrycznych, budowa bielnika, folusza i przędzalni z funduszy rządowych, budowa fabryk prywatnych między innymi Ludwika Geyera, Traugotta Grohmana, Karola Scheiblera, kontrakty z osadnikami, pożyczki i ulgi dla nich, kontrola przywozu przędzy i produkcji, znaki fabryczne, dane statystyczne o produkcji włókienniczej, statystyka dotycząca ludności i gospodarki miasta oraz sąsiednich gmin; Wydział Policyjny – kontrola ludności, ruch ludności, zezwolenia na przyjazd cudzoziemców, wyjazdy za granicę, emigracja, kontrola paszportów, nadzór policyjny nad ludnością, przestępstwa, areszty i śledztwa, zwalczanie chorób zakaźnych, zezwolenia na otwarcie aptek, budowa szpitali, kontrola sanitarna miasta, organizacja służby lekarskiej, kontrola cen na targowiskach, paszporty na wyjazd za granicę, świadectwa przesiedleń, dzienniki korespondencyjne; Wydział Skarbowy – dochody i wydatki Kasy Miejskiej, dzierżawcy gruntów należących do miasta, czynsze i opłaty od mieszkańców, dochody skarbowe od cukru, soli, trunków i wyrobów tytoniowych, defraudacje skarbowe, licytacje i spadki, akta opieki nad małoletnimi i zabezpieczenie majątku po zmarłych rodzicach; Wydział Oświecenia – budowa kościołów i domów modlitwy, ustanowienie dozorów kościelnych i bożniczych, urządzanie cmentarzy, kontrola funduszów kościelnych, fundusze szkolne, rachunki kas szkolnych, budowa i stan szkół, szkoły w osadzie przemysłowej „Łódka” i szkoła Rzemieślniczo-Niedzielna; Wydział Służby Ogólnej – akta dotyczące obsadzania stanowisk burmistrzów, sekretarzy i urzędników, ustanowienie służby ogólnej, egzaminy na ławników i kasjerów, nominacje, deklaracje i odznaczenia, ogłaszanie przepisów prawnych, ekspedycja poczty, akta personalne urzędników i funkcjonariuszy; Wydział Wojskowy – utrzymanie gwardii narodowej i miejskiej, przemarsze wojsk, kwatery i furaż dla wojska, budowa koszar, pobór do wojska, spisy poborowych. Magistrat m. Łodzi z lat 1867-1914 (akta kancelarii rosyjskiej): Wydział Administracyjny, Oddział Administracyjny – organizacja i kompetencje władz oraz instytucji miejskich, rozporządzenia prezydenta i władz zwierzchnich, budżety miasta, dochody z eksploatacji majątku miejskiego i zakładów, podatki, budownictwo miejskie oraz prywatne, zabudowa placów i ulic, pomiary i plany miasta oraz ulic, budowa studni i wodociągów, kanalizacja miejska, oświetlenie miasta, eksploatacja lasów miejskich, utrzymanie parków, powstawanie spółek akcyjnych, zakładanie i utrzymanie szkół, teatry, kina,chóry i towarzystwa śpiewacze, sprawy wyznaniowe, akta personalne urzędników magistratu oraz ich pensji i emerytur; Oddział Oświaty – organizacja szkół i władz szkolnych, stan szkół elementarnych państwowych i prywatnych, średnich męskich państwowych żeńskich, szkół żydowskich, szkoły zawodowe, nauczyciele i ich uposażenia, fundusze szkolne, stypendia; Oddział Zdrowia – przepisy, zarządzenia, organizacja szpitali i innych placówek opieki zdrowotnej, zakładanie aptek, walka z chorobami zakaźnymi, stan sanitarny miasta, statystyka zachorowalności, personel służby zdrowia; Oddział Administracji i Gospodarki Miejskiej – uroczystości państwowe, wybory do Dumy, zarządzenia prezydenta w sprawie herbu, wydawnictwa urzędowe, organizacja magistratu, podatki miejskie, statystyka gospodarcza, ubezpieczenia od ognia, nadzór nad cechami rzemieślniczymi, statystyka przemysłowa, zaopatrzenie fabryk, oszacowanie majątku fabrykantów, wystawy przemysłowe, zbiórki pieniężne, zezwolenia na prowadzenie kantorów, nadzór nad instytucjami wyznaniowymi; Oddział Policyjny – organizacja władz policyjnych, przepisy dotyczące spraw bezpieczeństwa i porządku publicznego, zwalczanie przestępczości, włóczęgostwa i fałszerstw, kontrola ksiąg ludności, przesiedlenia w obrębie miasta, kontrola cudzoziemców, sprawy paszportowe, nadzór budowlany, kontrola placówek handlu, restauracji i szynków, sprawy porządkowo-sanitarne miasta, zwalczanie przestępstw pospolitych, utrzymanie aresztów i osób aresztowanych, poszukiwanie zbiegów i osób skazanych wyrokami sądowymi; Oddział Wojskowo-Kwaterunkowy – akta spraw dotyczących zakwaterowania i zaopatrzenia wojska; Oddział Wojskowo-Policyjny – sprawy ogólne i organizacyjne, statystyka mieszkańców, kontrola ruchu ludności, przesiedlenia, pobór rekruta, spisy poborowych, odroczenia od służby wojskowej, księgi ludności stałej i niestałej; Kasa Miejska. Zarząd Miejski z lat 1915-1939: Rada Miejska – stenograficzne protokoły posiedzeń, księgi uchwał Rady, akta powołania komisji radzieckich, protokoły zebrań komisji, zatwierdzanie statutów wydziałów, sprawy osobowe pracowników Zarządu; Wydział Prezydialny – protokoły posiedzeń Magistratu, przepisy prawne, regulaminy dotyczące organizacji Zarządu Miejskiego i wydziałów, sprawozdania z działalności wydziałów, kontakty z urzędami administracji państwowej, udział miasta w uroczystościach, obchodach, zjazdach i kongresach, protokoły, sprawozdania oraz rejestracja drobnego przemysłu i rzemiosła, sprawozdania wydziałów dla prasy, odpowiedzi i wyjaśnienia w związku z ukazującymi się artykułami, wycinki z gazet, zakresy czynności pracowników, statutu etatów i stanowisk służbowych, klasyfikacja pracowników, ruch służbowy, przepisy dyscyplinarne, pomoc lekarska, emerytury i ubezpieczenia, wybory do Rady Miejskiej, wybory do Sejmu i Senatu; Wydział Finansowy – organizacja Wydziału, przepisy biurowe, instrukcje kasowo-rachunkowe, budżety, sprawozdania finansowe, bilanse zamknięcia w instytucjach miejskich, rewizje, lustracje finansowe w wydziałach, pożyczki miejskie, listy gwarancyjne, prośby o zwolnienie od udziału w subskrypcjach, regulacja pożyczek przez banki; Wydział Podatkowy – organizacja wydziału, statuty podatków i opłat na rzecz miasta oraz państwowych, sprawozdania oddziałów, przejęcie części kompetencji wydziału przez władze skarbowe, wymiar podatków miejskich i państwowych, wykaz posesji wraz ze szkicami sytuacyjnymi i tytułami własności do celów podatkowych; Wydział Oświaty i Kultury (początkowo Wydział Szkolny), Oddział Oświaty – sprawy ogólne, skład, regulaminy, protokoły posiedzeń Wydziału, Rada Szkolna, komisje, sprawozdania, budżety Wydziału, wydatki szkół, kontakty z władzami szkolnymi, akta osobowe nauczycieli szkół miejskich, szkoły polskie, żydowskie, niemieckie powszechne, średnie miejskie, szkolne pracownie specjalistyczne, ambulatoria i pomoc lekarska dla uczniów, Opieka i Wychowanie – kolonie, wycieczki, orkiestry szkolne, Oddział Obowiązku Szkolnego – statut, sprawozdania Komisji Powszechnego Nauczania, przymus szkolny, frekwencja, kontrola szkół, szkoły miejskie powszechne i wieczorowe, kursy dla dorosłych, protokoły posiedzeń Komisji Kulturalno-Oświatowej, Oddział Kultury – komisje: Oświaty i Kultury, Biblioteczna, Miejska Biblioteka Publiczna, biblioteki terenowe, wypożyczanie, zasób, ruch książek i czytelników, protokoły posiedzeń Komisji Teatralnej, afisze, programy, frekwencja, Miejski Kinematograf Oświatowy – afisze, programy, koncerty, poranki muzyczne, muzea; Komitet Obywatelski Niesienia Pomocy Biednym – organizacja, protokoły i sprawozdania z działalności, funkcjonowanie Komitetu Tanich Kuchen, protokoły posiedzeń Delegacji i Komisji Wydziału; Wydział Opieki Społecznej – sprawozdania z działalności Komitetu Tanich Kuchen, Komitet Rozdziału Chleba i Mąki – organizacja, podział miasta na okręgi, ich likwidacja, budżet, zadłużenie, likwidacja Komitetu, dostawy mąki, wypiek i sprzedaż chleba, kontrola i ekspertyza jakości produkcji, Instytucje dobroczynne – składy zarządów, regulaminy, sprawozdania z działalności, prośby o dotacje, zawiadomienia o przyznanych dotacjach, pomoc dla więźniów, pomoc lekarska dla ubogich, pomoc prawna i pomoc dla bezrobotnych; Wydział Zdrowia Publicznego – rozporządzenia, przepisy wydziałowe i władz nadzorczych, protokoły posiedzeń i sprawozdania z działalności, budżety i sprawy osobowe, Oddział Szpitalnictwa – protokoły posiedzeń komisji lekarskiej, szpitale – statuty, sprawozdania, subsydia, ruch chorych, leczenie i żywienie, sanatoria, ambulatoria, zbiornia miejska i przytułki, Sekcja Walki z Gruźlicą – propaganda, organizacja dni gruźlicy, Oddział Sanitarny – uchwały, sprawozdania, zjazdy lekarzy, raporty z dokonanych inspekcji sanitarnych miasta, higiena, epidemie, komoro dezynfekcyjna, Oddział Weterynaryjny – rozporządzenia, sprawozdania statystyczne z zakresu chorób zwierzęcych i uboju; Wydział Techniczny, Oddział Ogólny – regulaminy i schematy organizacyjne, przepisy kancelaryjne, komisje Wydziału, przepisy budowlane, cenniki, nabywanie nieruchomości, wywłaszczenia, dzierżawy, odszkodowania, Oddziała Budowlany – plan zabudowy Łodzi i terenów podłódzkich, budowa kolonii mieszkaniowych, budowa placówek oświatowych, leczniczych, instytucji gospodarczych (rzeźni, stajni, garaży), gmachy miejskie – budowa, przebudowa, utrzymanie, budowa domów urzędniczych i robotniczych oraz baraków dla bezrobotnych; Oddział Drogowy – plany Łodzi i powiatów: łódzkiego, brzezińskiego, łęczyckiego, plan zabudowy okręgu łódzkiego, program robót, roboty publiczne i inwestycje, budowa i utrzymanie dróg, przebudowa ulic, konserwacja, pomiary ruchu drogowego, regulacja rzek, plany prac wodno-kanalizacyjnych, Oddział Regulacji – protokoły Komisji Planu i Regulacji, plany ogólne zabudowy Łodzi, plany szczegółowe dzielnic i obiektów, ulice – spisy, przemianowanie, oświetlenie, rozbudowa sieci tramwajowej, Oddział Pomiarów – granice miasta, plany zabudowy i regulacji, regulacja dzielnic, ulic, placów, dróg, szos, rzek, plany i szkice parków, boisk ogrodów, szpitali, kościołów, zakładów miejskich, podział nieruchomości, Inspekcja Budowlana – protokoły rozporządzenia, okólniki, sprawozdania, statystyka, Warsztaty Miejskie – cegielnie, budynki stanowiące własność Zarządu Miejskiego; Wydział Plantacji – delegacje Wydziału, organizacja, protokoły, sprawozdania z działalności, zadrzewienia miasta, ulic, parków, skwerów miejskich, zagospodarowanie obiektów sportowych, wystawy ogrodnicze i pokazy opieka nad grobami poległych w czasie I wojny światowej; Wydział Gospodarczy – przepisy dotyczące aprowizacji, cenniki na artykuły pierwszej potrzeby, kredyt aprowizacyjny dla miasta, wykazy tanich kuchen i przydzielonych im produktów, wykazy kooperatyw, statuty organizacyjne Wydziału i podległych przedsiębiorstw, lustracje wydziału, oczyszczanie miasta, nieruchomości miejskie – najem i dzierżawa; Wydział Statystyczny – organizacja Wydziału, kancelaria, zjazdy, wydawnictwa własne, meteorologia – notowania dzienne, demografia – spisy powszechne, ruch ludności, statystyka wydziałów Zarządu, statystyka nieszczęśliwych wypadków, samobójstw, alkoholizmu, więziennictwa, statystyka gospodarcza – płace, zatrudnienie, eksport tkanin, statystyka cen – artykułów powszechnego użytku, hurtowych artykułów spożywczych, hurtowych w innych miastach Polski, ceny detaliczne i targowe odzieży oraz obuwia, budżety rodzin, sprawozdania dla GUS o cenach i kosztach utrzymania, obszar miasta i inkorporacje, kwestionariusze rodzin spisu ludności z 1918 r.; Wydział Ewidencji Ludności – regulamin biura, przepisy meldunkowe, sprawozdania Biura Adresowego i Biura Ksiąg Ludności Stałej, statystyka ruchu cudzoziemców, ruch ludności polskiej w Łodzi; Urząd Stanu Cywilnego – organizacja, sprawozdania, komisja do spraw ustalania wieku, sekty chrześcijańskie i zmiana wyznania, bezwyznaniowi; Urząd Rozjemczy ds. Najmu – protokoły posiedzeń, sprawy sporne pomiędzy lokatorami i właścicielami domów; Urząd Mieszkaniowy – sprawozdania z działalności, sprawy personalne; Urząd Zasiłkowy – instrukcje dotyczące wypłaty zasiłków, opinie, biuletyny, budżet, statystyka wpływów i wypłat zasiłków; Wydział Przedsiębiorstw i Aprowizacji – protokoły delegacji Wydziału, statuty i przepisy organizacyjne, organizacja nowych przedsiębiorstw, projekty budowy kolei Łódź-Rokiciny-Tomaszów, unowocześnienie rzeźni miejskiej, gazownia, elektrownia, oświetlenie ulic, budowa stacji autobusowych i benzynowych, Łódzkie Towarzystwo Elektryczne – statut, sprawozdania, taryfy, tramwaje miejskie i podmiejskie, koncesje statut sprawozdania, budżety, oczyszczanie miasta, targowiska, Oddział Aprowizacji – organizacja, statystyka ludności miasta i gmin podłódzkich, organizacja aprowizacji dla ludności Łodzi w 1939 r.; Wydział Przemysłowy – przejęcie funkcji władzy przemysłowej I instancji od Komisarza Rządu na m. Łódź, organizacja i sprawozdania z działalności, cechy – ankiety rzemieślnicze, rejestr cechów, legalizacja statutów, protokoły zebrań wyborczych, rejestry i skorowidze zakładów przemysłowych i handlowych; Wydział Prawny – spory o wynagrodzenie za pracę, upadłości przedsiębiorstw oraz czynsze i związane z tym eksmisje; Wydział Kontroli – powołanie Wydziału, udział w komisjach miejskich, usprawnienia gospodarki miejskiej, protokoły kontroli ogólnej, lustracja wydziałów i instytucji miejskich, budżety Zarządu, wydziałów i instytucji, Komisja Rewizyjna Rady Przybocznej – powołanie, sprawozdania z działalności. Zarząd Miejski w Łodzi (Stadtverwaltung Litzmannstadt) 1939-1945. Zarząd Ogólny (Allgemeine Verwaltung). W jego skład wchodziły następujące wydziały: Główny i Organizacyjny (Haupt und Organisationsamt) – okólniki nadburmistrza dotyczące spraw wewnętrznych Zarządu, sprawozdania wydziałów i przedsiębiorstw, budżety, sprawozdania komisarza miasta, prywatne prośby Niemców do nadburmistrza, protokoły posiedzeń decernentów, korespondencja burmistrza z prezesem rejencji, burmistrzami innych miast i władzami partyjnymi. Wydział Personalny (Personalamt) –organizacja Wydziału, przepisy dotyczące uposażeń zatrudnionych pracowników, wykazy zatrudnionych według narodowości i wydziałów, wykazy pracowników wcielonych do wojska, do „Volkssturmu” i do obrony przeciwlotniczej. Wydział Prawny (Rechtsamt) – akta procesowe o czynsze, dzierżawy, ujednolicenie umów, podania, informacje o odszkodowaniach dla volksdeutschów za szkody wojenne i „terror polski”. Wydział Statystyczny (Statistiches Amt) – organizacja Wydziału, publikacje danych statystycznych, statystyka ludności, ruch naturalny ludności w dzielnicach, wyniki spisu ludności w 1940 r.; statystyka cen artykułów żywnościowych, odzieżowych, gospodarstwa domowego, budżety rodzinne; statystyka gospodarcza – wykazy fabryk, zestawienia zakładów rzemieślniczych, przedsiębiorstwa miejskie, rzeźnia, kanalizacja i wodociągi, tramwaje, oczyszczanie miasta; placówki oświaty i kultury – szkoły, biblioteki, teatry, muzea, hale sportowe; szpitale – ruch chorych, personel lekarski; opieka społeczna nad dziećmi i młodzieżą; rolnictwo – wykazy zasiewów, zwierząt gospodarskich, spis rolny z 1942 r.; meteorologia – dzienne zestawienia temperatur, wilgotności, wiatru; Zarząd Getta (Gettoverwaltung) – utworzenie getta, statystyka ruchu ludności, zaopatrzenie w żywność, leki i opał oraz rozdzia Liczba jednostek w zespole: 106020
Wyświetlanie 321 do 340 z 3 292 wpisów.