Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
39/21/0 Inspektorzy fabryczni rewirów guberni piotrkowskiej - zbiór szczątków zespołów 1893-1906 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 29
39/21/1 Inspektor Fabryczny m. Łodzi 1894-1896 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 10
39/21/2 Inspektor Fabryczny I Rewiru Okręgu Piotrkowskiego 1901 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
39/21/3 Inspektor Fabryczny II Rewiru Okręgu Piotrkowskiego 1893-1894 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 16
39/21/4 Inspektor Fabryczny VI Rewiru Okręgu Piotrkowskiego 1905-1906 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
39/22/0 Urząd Gubernialny Piotrkowski do Spraw Ubezpieczeń Robotników 1913-1914 0 rozwiń
Jednostki o sygnaturach 1-184 dotyczą kas przy poszczególnych zakładach, zawierają: ogłoszenia o terminach i przedmiotach wyborów, protokoły komisji wyborczych, statuty kas, protokoły z zebrań pełnomocników, sprawozdania finansowe, korespondencję z inspektorem fabrycznym. Jednostki o sygnaturach 185-202 zawierają protokoły posiedzeń Urzędu, korespondencję, sprawy związane z obsadą personalną i wypłatą gratyfikacji za udział w posiedzeniach, przepisy prawne, zarządzenia, dane statystyczne o kasach i ilości ich członków obejmujące obszar guberni i całej Rosji. Liczba jednostek w zespole: 202
39/23/0 Izba Skarbowa Piotrkowska [1816-1868] 1869-1918 0 rozwiń
Decyzje Urzędu Ogólnego, 1869-1914, sygn. 1-498 - sprawy załatwiane przez wszystkie wydziały rozpatrywane kolegialnie. Sekretariat, 1865-1918, sygn. 531-2038 - instrukcje i rozporządzenia władz, dane o składzie personalnym Izby i urzędów jej podległych, statystyki spraw załatwianych, akta personalne urzędników Izby, informacje o organizacji Piotrkowskiej Izby Skarbowej. Anteriora, 1855-1869, sygn. 2039-2429 - akta spadkowe, regulacja i rozkład podatków: gruntowego, podymnego i kontyngentu liwerunkowego, wymiar i zmiany w wysokości podatków gruntowego i podymnego w majątkach i wsiach guberni piotrkowskiej, dochody od kapitałów ulokowanych na dobrach ziemskich, spłaty pożyczek państwowych, zaległości podatkowe oraz sprawy emerytur i zasiłków. Wydział Kas Skarbowych, 1869-1879, sygn. 2430-2598 - sprawy funduszu pogrzebowego, wypłaty emerytur i zasiłków urzędnikom państwowym, dymisjonowanym oficerom i żołnierzom oraz ich rodzinom, sprawozdania z zaległości podatkowych i opłat skarbowych w podległych kasach. Wydział Podatków i Opłat, 1867-1878, sygn. 2599-4327 - wymiar i kontrola podatków gruntowego i podymnego z majątków prywatnych, zaległości z ich tytułu, zmiany w wysokości podatków, dzierżawa propinacji na gruntach włościańskich, spłaty długów ciążacych na majątkach, ustalanie opłat od spadków, zwalnianie od podatków gruntów wydzielonych na rzecz parafii i kościołów. Wydział Dóbr Państwowych, 1816-1879, sygn. 4328-4571 - dzierżawa propinacji w majątkach rządowych, młynów, wójtostw, nakładanie podatków gruntowego i podymnego na grunty folwarczne i włościańskie rządowe, ściąganie procentów od kapitałów poduchownych zabezpieczonych na majątkach prywatnych. Wydział I, referat 1, 1881-1912, sygn. 4572-4766 - arkusze zgłoszeń właścicieli wszelkiego rodzaju przedsiębiorstw handlowych i przemysłowych zawierające dane obejmujące jego nazwę, liczbę zajmowanych pomieszczeń, maszyn, majstrów, robotników, wartość produkcji, sumę rocznego obrotu i zysku. Wydział I, referat 3 i 4, 1899-1914, sygn. 4767-8062 - opłaty od spadków, opisy nieruchomości i ruchomości pozostałych po zmarłych. Wydział II, referat 1 i 2, 1879-1914, sygn. 8063-10563 - sprawy dochodów od kapitałów zabezpieczonych na majątkach prywatnych, wydzierżawianie propinacji w majątkach i wsiach rządowych oraz prywatnych, wymiar podatków gruntowego i podymnego, ich regulacja na skutek sprzedaży części majątku, jego podziału, wydzielenia gruntów na serwituty, parcelacji, nowego pomiaru, wpisy do tabel likwidacyjnych i nadawczych w związku ze zmianami własnościowymi gruntów. Wydział II, referat 3, 10564-15411 - opłaty od spadków, wymiar 5% podatku od dochodów z wkładów w towarzystwach kredytowych, bankach, kantorach oraz nakładanie kar za naruszenie przepisów o podatku przemysłowym. Wydział II, referat 4, 1886-1899, sygn. 15412-15502 - dzierżawa propinacji na gruntach włościańskich. Wydział III, referat 4, 1899-1900, sygn. 15503-15504 - dochody z podatków z powiatu brzezińskiego, wprowadzenie podatku przemysłowgo. Wydział IV, referat 1, 1903-1914, sygn. 15505-15564 - wymiar 5% opłaty od dochodów banków, towarzystw kredytowych, kantorów oraz od wkładów. Wydział IV, referat 2, 1902-1914, sygn. 15565-15873 - zarządzenia i korespondencja w sprawie podatku przemysłowego, apelacje właścicieli sklepów i przedsiębiorstw przemysłowych od nałożonego na nich podatku przemysłowego. Wydział IV, referat 3, 1897-1914, sygn. 15874-17470 - kontrola sprawozdań towarzystw akcyjnych, kredytowo-pożyczkowych, banków i wyliczanie dodatkowego podatku przemysłowego, wymiar 5% podatku od dochodu z posiadanych kapitałów, wymiar 5% opłaty z kuponów od obligacji. Wydział IV, referat 4, 1905-1914, sygn. 17471-17916 - wymiar podatku od wynagrodzenia osób zatrudnionych w przedsiębiorstwach oraz od obligacji i rachunków otwartego kredytu i od dochodów z posiadanych kapitałów. Gubernialny Urząd Podatkowy, 1885-1911, sygn. 17917-18389 - wymiar i kontrola 3% i 5% podatku dochodowego od przedsiębiorstw akcyjnych i nieakcyjnych oraz 5% opłaty od dochodów banków i towarzystw kredytowych z posiadanych wkładów. Księgi podatkowe, 1867-1914, sygn. 18399-18665 - księgi obrachunkowe dodatkowego podatku przemysłowego z przedsiębiorstw nie objętych publiczną sprawozdawczością, spisy przedsiębiorstw niegildyjnych, rejestry biercze podatków podymnego, gruntowego i liwerunkowego. Dopływy akt zinwentaryzowane w 1984 r., 1868-1918, sygn. 18666-18858 - głównie akta personalne pracowników Izby i powiatowych kas skarbowych. Inspektorzy podatkowi Piotrkowskiej Izby Skarbowej, 1885-1914, sygn. 18859-19029. Liczba jednostek w zespole: 19090
39/24/0 Piotrkowski Urząd Gubernialny do Spraw Podatku Przemysłowego 1899-1914 0 rozwiń
Akta ogólne: protokoły posiedzeń, raporty przesyłane do Senatu Rządzącego, korespondencja w sprawach personalnych, wydatki na funkcjonowanie. Skargi osób fizycznych (głównie właścicieli sklepów spożywczych, jadłodajni, gorzelni, browarów, kupców) dotyczące wymiaru podatków przemysłowych i handlowych oraz kar nakładanych przez izbę skarbową. Liczba jednostek w zespole: 1520
39/25/0 vacat - Inspektorzy podatkowi Guberni Piotrkowskiej - zbiór szczątków zespołów - włączony do zespołu nr 23 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
39/26/0 Kasa Skarbowa Guberni Piotrkowskiej [1864-1866] 1867-1914 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1323
39/27/0 Kasa Skarbowa Powiatu Łódzkiego 1867-1917 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 46
39/28/0 Zjazd Sędziów Pokoju Guberni Piotrkowskiej 1876-1917 0 rozwiń
Akta personalne sędziów oraz urzędników sądowych sądów pokoju i gminnych ze wszystkich trzech okręgów guberni, akta spraw cywilnych, protokoły posiedzeń, rejestry kancelaryjne. Liczba jednostek w zespole: 201
39/29/0 Zarząd Akcyzowy Guberni Kaliskiej i Piotrkowskiej 1866-1918 0 rozwiń
Rozporządzenia władz zwierzchnich, sprawy organizacyjne Zarządu i podległych mu okręgów, sprawozdania poszczególnych składnic napojów alkoholowych i zarządzającego dochodami od akcyzy, sprawy bytowe urzędników (zasiłki, stypendia), spisy osób zatrudnionych w urzędach akcyzowych, spisy składów i sklepów z wyrobami monopolowymi, akta rozbudowy, rzadziej budowy gorzelni, browarów, cukrowni, składów napojów alkoholowych i ich urządzenia, opisy tych składów, protokoły ich kontroli, protokoły pomiarów naczyń (jako załączniki plany urządzeń i budynków), akta personalne urzędników Zarządu, zarządów okręgowych oraz obsługi zatrudnionej w składach i sklepach monopolowych zawierające podania o przyjęcie do pracy, dane o przebiegu służby, prośby o urlopy, zapomogi, akta przejścia na emeryturę. Liczba jednostek w zespole: 2196
39/30/0 Okręgowe zarządy akcyzowe guberni kaliskiej i piotrkowskiej - zbiór szczątków zespołów 1878-1918 0 rozwiń
Okręg I: akta personalne urzędników, kierowników składów i sklepów, rozporządzenia Centralnego Zarządu, kontrola i pomiary urządzeń do wyrobu napojów, wynagrodzenia za wysługę lat; Okręg II: sprawy przeciwko osobom sprzedającym napoje bez zezwolenia, kontrola naczyń do wyrobu alkoholu, sprawozdania miesięczne z działalności, spisy sprzedawców, listy wynagrodzeń; Okręg III: zarządzenia, wypłaty wynagrodzeń, mobilizacja pracowników akcyzy, ewakuacja kancelarii i urzędników, przewóz napojów ze składów do sklepów; Okręg IV: produkcja cukru, sprawy o handel napojami na miodzie bez zezwolenia, sprawozdania miesięczne fabryk podlegających akcyzie, wypłaty i pobory urzędników. Liczba jednostek w zespole: 129
39/30/1 Pierwszy Okręg Zarządu Akcyzowego Kalisko-Piotrkowskiego 1898-1918 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 29
39/30/2 Drugi Okręg Zarządu Akcyzowego Kalisko-Piotrkowskiego 1881-1915 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 42
39/30/3 Trzeci Okręg Zarządu Akcyzowego Kalisko-Piotrkowskiego 1897-1898, 1913-1918 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 23
39/30/4 Czwarty Okręg Zarządu Akcyzowego Kalisko-Piotrkowskiego 1878-1918 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 35
39/31/0 Piąty Okręg Zarządu Akcyzowego Guberni Kaliskiej i Piotrkowskiej 1869-1918 0 rozwiń
I. Sprawozdania miesięczne i roczne Zarządu oraz fabryk i składów mu podlegających - gorzelnie, browary, rafinerie alkoholu, fabryki wyrobu wódek, fabryki wyrobów tytoniowych; II. Akta spraw związanych z przekroczeniem przepisów o akcyzie między innymi dotyczące następujących przestępstw: przemytu przez granicę towarów podlegających opłatom akcyzowym, nielegalnego wyrobu wódki i innych napojów, sprzedaży wyrobów tytoniowych bez wykupienia banderoli lub pozwolenia, przesyłki napojów bez dopełnienia formalności przewozowych, sprzedaży wódki pod zastaw, sprzedaży towarów po cenach wyższych niż obowiązujące, fałszerstw dokumentów przewozowych i kradzieży towarów; III. Sprawy przeciwko uczestnikom napadów na sklepy monopolowe w czasie rewolucji 1905 r.; IV. Akta dotyczące wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu; V. Spisy pracowników Zarządu Akcyzy V Okręgu; VI. Sprawy dotyczące produkcji fabrycznej wyrobów podlegających akcyzie; VII. Opisy aparatury działającej w fabrykach produkujących wyroby obciążone akcyzą; VIII. Akta kontroli wielkości produkcji w fabrykach. Liczba jednostek w zespole: 5408
39/32/0 Szósty Okręg Zarządu Akcyzowego Guberni Kaliskiej i Piotrkowskiej 1887-1918 0 rozwiń
I. Okólniki, rozporządzenia i sprawozdania zarządu; II. Akta dotyczące zakładów - gorzelni, browarów, cukrowni, fabryk tytoniu, zapałek itp.. i ich kontroli oraz sklepów monopolowych; III. Sprawy przeciwko osobom przekraczającym przepisy ustawy o akcyzie dotyczące: sprzedaży wyrobów tytoniowych i napojów alkoholowych bez zezwolenia, nielegalnego wyrobu wódki i innych napojów oraz papierosów i gilz, sprzedaży wyrobów tytoniowych i napojów alkoholowych po wyższych cenach; IV. Podania kandydatów na sprzedawców w sklepach akcyzy, spisy zatrudnionych sprzedawców, V. Poświadczenia i rachunki za dostawę spirytusu z fabryk do składów; VI. Książki rachunkowe poszczególnych składów; VII. Wydawanie zezwoleń oraz wykazy patentów na sprzedaż artykułów podlegających akcyzie; VIII. Akta związane z ewakuacją Zarządu do Rosji w czasie I wojny światowej. Liczba jednostek w zespole: 759
Wyświetlanie 21 do 40 z 3 310 wpisów.