Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
39/249/0 Prywatne Gimnazjum i Liceum Żeńskie Janiny Czapczyńskiej w Łodzi 1917-1948 0 rozwiń
Korespondencja ogólna z władzami oświatowymi i innymi szkołami średnimi, księgi ogłoszeń i opłat, listy płac nauczycieli, potrącenia na Fundusz Pracy, protokoły posiedzeń rady pedagogicznej, plany dydaktyczne i wychowawcze, katalogi okresowe i główne, protokoły egzaminów dojrzałości, świadectwa szkolne, spisy uczennic, dzienniki lekcyjne, sprawozdania roczne, akta osobowe uczennic ułożone alfabetycznie, prace maturalne, materiały i prace Tadeusza Czapczyńskiego. Liczba jednostek w zespole: 155
39/250/0 Prywatne Gimnazjum Męskie A. Zimowskiego w Łodzi 1909-1939 0 rozwiń
1. Nadzór nad szkolnictwem, 1919-1939, sygn. 1-27: okólniki Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Kuratorium i Inspektora Szkolnego; 2. Sprawozdania z działalności szkoły, 1920-1921, sygn. 28; 3. Zarządzanie, 1915-1933, sygn. 29-37: rozporządzenia szkolne, protokoły posiedzeń rady pedagogicznej, księgi wizytacji; 4. Sprawy personalne nauczycieli, 1919-1939, sygn. 38-40; 5. Korespondencja, 1916-1939, sygn. 41-46: zatrudnianie nauczycieli, dochody szkoły, pomoc dla biednych uczniów, organizacje przyszkolne, statystyka w szkole, przyjmowanie i frekwencja uczniów; 6. Plany i kosztorysy związane z przebudową szkoły, 1924-1931, sygn. 47; 7. Uczniowie, 1909-1939, sygn. 48-138: podania o przyjęcie do szkoły, dokumenty uczniów, dzienniki klasowe, księgi postępów, katalogi okresowe, protokoły egzaminów dojrzałości, świadectwa szkolne; 8. Organizacje przyszkolne, 1927-1938, sygn. 139-142: koło historyczne, hufiec szkolny, koło krajoznawczo-geograficzne; 9. Złota księga i księga wycieczek szkolnych, 1933-1937, sygn. 143-144 Liczba jednostek w zespole: 144
39/251/0 Państwowe Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Łodzi [1918] 1919-1939 0 rozwiń
1. Nadzór nad szkolnictwem, 1920-1939, sygn. 1-17: okólniki Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Kuratorium i Inspektora Szkolnego; 2. Historia szkoły, 1919-1934, sygn. 18-21: akt organizacyjny, referaty, zestawienia statystyczne; 3. Sprawozdania z działalności i wizytacji, 1919-1939, sygn. 22-24; 4. Zarządzanie, 1919-1939, sygn. 25-30: protokoły posiedzeń rady pedagogicznej, ogłoszenia dyrektora szkoły; 5. Nauczyciele, [1918] 1919-1939, sygn. 31-145: okólniki w sprawach kursów dokształcających i emerytur, akta personalne; 6. Dzienniki podawcze, 1925-1939, sygn. 146-150; 7. Sprawy gospodarczo-finansowe szkoły, 1919-1937, sygn. 151-190: przepisy finansowe, budżet, sprawozdania, księgi kasowe, rozbudowa i remont budynku, wynagradzanie personelu, opłaty za szkołę; 8. Uczniowie, 1920-1939, sygn. 201-266: dokumenty uczniów, katalogi ocen, świadectwa z egzaminów dojrzałości i eksternistycznych; 9. Nauczanie, 1919-1922, sygn. 267-268: zarządzenia dotyczące prowadzenia lekcji, protokoły ze zjazdów nauczycieli. Liczba jednostek w zespole: 268
39/252/0 Państwowe Gimnazjum Żeńskie im. Emilii Sczanieckiej w Łodzi 1920-1939, 1945-1949 0 rozwiń
Okólniki Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego oraz Kuratorium, sprawozdania z działalności, ankiety, księgi ogłoszeń szkolnych, wykazy nauczycieli, umowy o pracę, pobory i emerytury, preliminarze budżetowe, opłaty za szkołę, korespondencja w sprawie przydziału lokalu,, budowa boiska szkolnego, inwentarz szkoły, zestawienia statystyczne i wykazy uczennic, egzaminy wstępne i maturalne, składy komisji, dzienniki lekcyjne, sesje pedagogiczne, programy nauczania i sprawozdania z nauczania, opinie wychowawców, sprawozdania lekarza szkolnego, organizacje przyszkolne: samopomoc, koło Czerwonego Krzyża, drużyna harcerska. Liczba jednostek w zespole: 134
39/253/0 Prywatne Gimnazjum Żeńskie Zofii Pętkowskiej i Wiktorii Macińskiej w Łodzi 1927-1939 0 rozwiń
Zezwolenie na prowadzenie szkoły, upaństwowienie gimnazjum, regulaminy, organizacja klas, Okólniki Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego oraz Kuratorium, sprawozdania opisowe i statystyczne z działalności, wykazy nauczycieli, protokoły posiedzeń rady pedagogicznej, programy nauczania, wykazy pomocy naukowych, sprawozdania z wycieczek i imprez kulturalnych, katalogi ocen gimnazjum i szkoły powszechnej, protokoły egzaminów dojrzałości, organizacje przyszkolne. Liczba jednostek w zespole: 81
39/254/0 Państwowe Gimnazjum Męskie nr 38 im. S. Żeromskiego w Łodzi [1919] 1934-1939 0 rozwiń
Sprawozdania z organizacji i działalności, plany finansowe i lekcyjne, wykazy nauczycieli i uczniów, akta osobowe nauczycieli, katalogi ocen, protokoły egzaminów dojrzałości, opłaty za szkołę. Liczba jednostek w zespole: 77
39/255/0 Prywatne Gimnazjum Żeńskie z niemieckim językiem nauczania Anieli Rothert w Łodzi 1878-1940 0 rozwiń
I Nadzór na szkołą, 1918-1939, sygn. 1-4 - rozporządzenia i okólniki Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego oraz kuratoriów okręgu szkolnego łódzkiego i warszawskiego. II Organizacja i działalność, 1878-1938, sygn. 5-8 - prawo do prowadzenia szkoły przez Emilię Remus, sprawozdania z działalności, księga wizytacji. III Nauczyciele, 1927-1928, sygn. 9 - wykazy nauczycieli. IV Sprawy finansowo-gospodarcze, 1898-1927, sygn. 10-14 - opłaty za szkołę i najem lokalu. V Uczennice, 1879-1940, sygn. 15-55 - spisy uczennic, zestawienia statystyczne, katalogi ocen, dzienniki, protokoły egzaminów dojrzałości. VI Nauczanie, 1926-1939, sygn. 56-58 - ankiety w sprawach przedmiotów nauczania, programy, wykaz podręczników i lektury. VII Wychowanie oraz opieka nad dzieckiem, 1927-1928, sygn. 59-60 - postulaty kierownictwa szkoły. VIII Wycinki prasowe, 1935-1938, sygn. 61. Liczba jednostek w zespole: 62
39/256/0 Niemieckie Gimnazjum Męskie Niemieckiego Stowarzyszenia Gimnazjalnego w Łodzi 1906-1939 0 rozwiń
Sprawozdania statystyczne, 1919-1936, sygn. 1. Nauczyciele, 1914-1934, sygn. 2-3 - zestawienia zatrudnionych, wykazy dyżurów. Sprawy finansowo-gospodarcze, 1922-1931, sygn. 4-5 - bilans oraz opłaty uczniów za naukę w szkole, administrowanie budynkiem szkolnym. Uczniowie, 1906-1939, sygn. 7-89 - wykazy uczniów, zestawienia statystyczne, katalogi ocen, protokoły egzaminów dojrzałości. Nauczanie, 1917-1933, sygn. 90-93 - programy nauczania, plany lekcji, spis lektur. Organizacje przyszkolne, b.d., sygn. 94 - stowarzyszenie antyalkoholowe i korepetytorów. Liczba jednostek w zespole: 94
39/257/0 Niemieckie Gimnazjum Żeńskie Niemieckiego Stowarzyszenia Gimnazjalnego w Łodzi 1919-1939 0 rozwiń
Skład zarządu stowarzyszenia, regulamin, kronika szkolna, sprawozdania opisowe i statystyczne z działalności, kronika szkolna, wizytacje, protokoły posiedzeń rady pedagogicznej, akta personalne nauczycieli, finanse szkoły, protokoły egzaminów wstępnych, dokumenty uczennic, zestawienia statystyczne, dzienniki lekcyjne, protokoły egzaminów maturalnych, programy nauczania, plany lekcyjne, sprawozdania z lekcji pokazowych i wycieczek, wykazy podręczników, pomoc materialna z Czerwonego Krzyża, opieka lekarska nad uczennicami, organizacje przyszkolne, ogłoszenia propagandowe dotyczące Śląska Cieszyńskiego i agitacji komunistycznej. Liczba jednostek w zespole: 116
39/258/0 Państwowe Seminarium Nauczycielskie z językiem wykładowym niemieckim w Łodzi 1919-1939 0 rozwiń
Projekty organizacji roku szkolnego, historia szkoły, roczne sprawozdania opisowe i statystyczne, wizytacje, protokoły posiedzeń rady pedagogicznej, korespondencja w sprawie zatrudniania nauczycieli, wykazy zatrudnionych i akta personalne, budżet, plany finansowe, budynek szkoły i inwentarz, katalogi ocen, dokumenty uczniów, protokoły egzaminów dojrzałości, inwentarz biblioteki szkolnej, dożywianie, higiena i kolonie letnie, organizacje przyszkolne: ZHP i Czerwony Krzyż, pomoc dla szkolnictwa polskiego za granicą, strajki nauczycieli, przekazanie akt do archiwum. Liczba jednostek w zespole: 30
39/259/0 Prywatne Gimnazjum i Liceum Męskie Zgromadzenia Kupców m. Łodzi [1895] 1896-1939 [1960] 23 rozwiń
I. Zgromadzenie Kupców m. Łodzi: statut, protokoły z zebrań, listy członków, budżet, opis i ocena nieruchomości, bilans. II. Rada Opiekuńcza: protokoły zebrań i sprawozdania z działalności. III. Prywatne Gimnazjum i Liceum Męskie Zgromadzenia Kupców: okólniki i zarządzenia Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, statuty, regulaminy, referaty okolicznościowe, reorganizacja szkoły, sprawozdania opisowe i statystyczne z działalności oraz sprawozdania z wizytacji, protokoły posiedzeń komitetu pedagogicznego i rady pedagogicznej, zarządzenia dyrektora, umowy o pracę, oferty personelu, akta osobowe pracowników, zestawienia statystyczne, listy płacy, emerytury, ubezpieczenia, kopiały korespondencji wychodzącej, dzienniki korespondencyjne, budżety, księgi kasowe, wykazy należności za szkołę, umowy i kosztorysy oraz plany budowy gmachu szkolnego, jego wyposażenie, zakup nieruchomości, budowa domu dla nauczycieli, podania uczniów o przyjęcie do szkoły, wykazy egzaminacyjne, księgi postępów, katalogi ocen, dzienniki lekcyjne, protokoły egzaminów maturalnych, wykazy abiturientów, akta osobowe uczniów, zestawienia ocen, stypendia, programy nauczania, wykazy pomocy naukowych, biblioteka szkolna, programy wychowania, sprawozdania z działalności świetlicy szkolnej, pomocy szkolnej i opieki lekarskiej, organizacje przyszkolne m. in: hufiec szkolny, Harcerstwo, kasa oszczędności, kasa pogrzebowa, kasa przezorności, Koło Ligi Morskiej i Kolonialnej, Koło Literackie, Koło opieki nad szkołami na Polesiu, Koło Krajoznawcze, PCK, samopomoc szkolna, sklepik uczniowski, Sodalicja Mariańska, wycinki prasowe, przemówienia, fotografie, księga pamiątkowa szkoły. IV. Prywatna Szkoła Powszechna Męska Zgromadzenia Kupców m. Łodzi: statut szkoły, sprawozdania z wizytacji i działalności, protokoły rady pedagogicznej, spisy nauczycieli, dziennik podawczy, druki i wzory pieczęci, zapisy do szkoły, katalogi ocen, dzienniki lekcyjne, świadectwa, zestawienia frekwencji. Liczba jednostek w zespole: 3259
39/260/0 Państwowa Męska Szkoła Handlowa w Łodzi [1877-1917] 1918-1939 [1945-1947] 0 rozwiń
Okólniki i rozporządzenia Ministerstwa i Kuratorium, sprawozdania opisowe i statystyczne z działalności, protokoły rady pedagogicznej, akta osobowe nauczycieli, korespondencja w sprawie zakupu gruntu dla szkoły, pomocy dla biednych uczniów i organizacji przyszkolnych, budżet, księgi przychodów, opłaty za szkołę, budowa gmachu szkolnego, katalogi główne, okresowe , świadectwa i egzaminy dojrzałości, programy nauczania i pomoce naukowe, dożywianie, higiena szkolna, Koło Opieki Rodzicielskiej, organizacje przyszkolne: ZHP, hufce szkolne, stowarzyszenie absolwentów, strajki, prospekty z uroczystości szkolnych. Liczba jednostek w zespole: 192
39/261/0 Państwowa Szkoła Włókiennicza w Łodzi [1837-1867] 1869-1939 0 rozwiń
I. Łódzka Wyższa Szkoła Rzemieślnicza w Łodzi: budowa gmachu, finanse, protokoły rady pedagogicznej, akta osobowe nauczycieli i uczniów. II. Państwowa szkoła włókiennicza w Łodzi: statut, protokoły posiedzeń komisji do spraw szkół zawodowych, sprawozdania, wizytacje, protokoły komisji szacunkowej majątku szkoły, budowa gmachu, opłaty szkolne, katalogi ocen, dzienniki lekcyjne, świadectwa, listy absolwentów, regulaminy, programy i plany zajęć, wykazy pomocy naukowych. Organizacja przyszkolna - Koło koleżeńskie uczniów b. Łódzkiej Wyższej Szkoły Rzemieślniczej: statut, protokoły zebrań, listy członków, spisy byłych uczniów, materiały ze zjazdów Koła, fragmenty sprawozdań z działalności. Istniejące przy Szkole Zakład badania surowców i wyrobów włókienniczych oraz kursy wieczorowe włókiennicze: statut i świadectwa, próbki tkanin. Liczba jednostek w zespole: 1089
39/262/0 Szkoła Rzemiosł Towarzystwa Salezjańskiego w Łodzi [1900] 1922-1940 0 rozwiń
Okólniki Kuratorium, historia szkoły, regulaminy, projekt organizacji roku szkolnego, sprawozdania z działalności, rozporządzenia i okólniki szkolne, akta personalne nauczycieli, preliminarze, sprawozdania finansowe, inwentarz, plany i kosztorysy budowy gmachu, korespondencja z bankiem Gospodarstwa Krajowego i Zarządem Miejskim, katalogi ocen, świadectwa i dokumenty uczniów, wykazy należności za utrzymanie dzieci. Liczba jednostek w zespole: 58
39/263/0 Szkoły wyższe m. Łodzi - zbiór szczątków zespołów 1921-1937 0 rozwiń
Wyższa Szkoła Nauk Społecznych i Ekonomicznych w Łodzi: protokół z posiedzenia kuratorium szkoły, referat dotyczący historii szkoły, preliminarz, książki kasowe, regulamin, podania, wykazy słuchaczy, dyplomy, zestawienia statystyczne, prace seminaryjne, wykłady i skrypty wykładów. Wyższa Szkoła Handlowa w Łodzi: statut, wyniki konferencji z władzami oświatowymi. Instytut Nauczycielski w Łodzi Koło Łódzkie Towarzystwa Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych: statut rozporządzenia, sprawozdania roczne, wizytacje, spisy nauczycieli, korespondencja w sprawach finansów i odczytów dziennik korespondencyjny, inwentarz, miesięczne wykazy uczniów, programy nauczania w szkołach średnich. Liczba jednostek w zespole: 65
39/263/1 Wyższa Szkoła Nauk Społecznych i Ekonomicznych w Łodzi 1924-1932 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 43
39/263/2 Wyższa Szkoła Handlowa w Łodzi 1937 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
39/263/3 Instytut Nauczycielski w Łodzi Koło Łódzkie Towarzystwa Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych 1921-1935 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 19
39/264/0 Szkoły średnie m. Łodzi - zbiór szczątków zespołów 1903-1939 0 rozwiń
II Państwowe Liceum i Gimnazjum im. I Prezydenta Rzeczypospolitej Gabriela Narutowicza w Łodzi: świadectwa szkolne. Prywatne Gimnazjum Żeńskie im. Marii Konopnickiej w Łodzi: kronika szkoły i świadectwa. Gimnazjum Żeńskie im. Adeli Skrzypkowskiej w Łodzi: świadectwa dojrzałości, księga pamiątkowa. Prywatna 4-klasowa Żeńska Szkoła Janiny Tymienieckiej w Łodzi: księga wizytacji. Gimnazjum Wieczorowe dla Dorosłych A. Wierzbickiego w Łodzi: protokoły egzaminu dojrzałości. Gimnazjum Żeńskie Towarzystwa Kultura w Łodzi: świadectwa szkolne. II Gimnazjum Męskie Towarzystwa Żydowskich Szkół Średnich w Łodzi: protokoły egzaminu dojrzałości. Prywatne Gimnazjum Koedukacyjne Wieczorowe dla Dorosłych Związku Polskiej Organizacji Wojskowej w Łodzi: okólniki własne, koncesja na prowadzenie szkoły, sprawozdania, wizytacje, spisy nauczycieli i akta osobowe, listy płacy, korespondencja w sprawie uzyskania prawa szkoły państwowej, rachunki, dziennik lekcyjny, zestawienie ocen maturalnych, hufiec szkolny. Liczba jednostek w zespole: 23
39/264/1 II Państwowe Liceum i Gimnazjum im. I Prezydenta Rzeczypospolitej Gabriela Narutowicza w Łodzi 1929-1939 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
Wyświetlanie 421 do 440 z 3 310 wpisów.