Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
39/311/0 Komitet Budowy Cerkwi Prawosławnej w Łodzi 1894-1903 0 rozwiń
Protokoły posiedzeń, korespondencja dotycząca budowy, dokumentacja finansowa, listy ofiar na budowę. Liczba jednostek w zespole: 6
39/312/0 Prywatna Szkoła Powszechna z niemieckim językiem nauczania A. Rothert w Łodzi 1933-1940 0 rozwiń
Okólniki Inspektoratu Szkolnego, nadanie uprawnień szkół publicznych, wykaz nauczycieli, książka zapisów do szkoły, katalogi główne i okresowe. Liczba jednostek w zespole: 15
39/313/0 Archiwum Ireny Strzemiecznej-Wypustek - negatywy 1958-1966 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 498
39/314/0 Inspektor Szkolny w Łodzi 1917-1939 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 134
39/315/0 vacat - Miejskie Biuro Przesiedleńcze w Łodzi - włączony do zespołu nr 222 Miejska Rada Narodowa i Zarząd Miejski w Łodzi 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
39/316/0 vacat - Komisja Wczasów dla pracowników Zarządu Miejskiego w Łodzi - włączony do zespołu nr 222 Miejska Rada Narodowa i Zarząd Miejski w Łodzi 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
39/317/0 Miejskie Muzeum Etnograficzne w Łodzi 1923-1939 [1944] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 19
39/318/0 Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi 1945-1993 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 496
39/319/0 Przedsiębiorstwo Kanalizacja i Wodociągi w Łodzi [1904, 1907, 1909] 1917-1945 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 719
39/320/0 Starostwo Grodzkie Południowo-Łódzkie 1945-1950 0 rozwiń
Przepisy i zarządzenia związane z funkcjonowaniem Zarządu Miejskiego i starostw, zmiany w podziale administracyjnym Łodzi, organizacja i tryb urzędowania Starostwa, meldunki doraźne oraz raporty dzienne i sytuacyjne komisariatów Milicji Obywatelskiej, sprawy volksdeutschów, dane o stowarzyszeniach i związkach zawodowych oraz korespondencja związana z nadzorem nad nimi, wykaz parafii na terenie starostwa, decyzje o usuwaniu z nieprawnie zajętych nieruchomości poniemieckich, wybory i spis sołtysów, zarządzenia w sprawach sanitarnych, zezwolenia na ekshumację i przewiezienie zwłok. Liczba jednostek w zespole: 18
39/321/0 Starostwo Grodzkie Śródmiejsko-Łódzkie 1945-1950 0 rozwiń
Tymczasowy wykaz akt dla starostw grodzkich, sygn. 1; Okólniki władz zwierzchnich dotyczące pozbawienia obywatelstwa polskiego oraz nadzoru nad duchowieństwem, sygn. 2; Statuty spółdzielni, sygn. 3; Statuty, wykazy i działalność stowarzyszeń, sygn. 4-10; Wykazy cudzoziemców przebywających na terenie dzielnicy, osób podlegających repatriacji, sygn. 11; Wycinki prasowe, sygn. 12; Orzeczenia o pozbawieniu obywatelstwa polskiego i unieważnienia orzeczeń z lat 1947-1950, sygn. 13-436; Skorowidze do orzeczeń o pozbawieniu obywatelstwa polskiego, sygn. 437-440. Liczba jednostek w zespole: 441
39/322/0 Starostwo Grodzkie Północno-Łódzkie 1945-1949 0 rozwiń
Schemat organizacyjny Zarządu Miejskiego, statuty organizacyjne starostw, wykaz obsady personalnej urzędu, sprawy volksdeutschów, nadzór nad stowarzyszeniami i związkami zawodowymi, protokoły zebrań ochotniczych straży pożarnych, spółdzielni spożywców oraz gromadzkich związków samorządowych, wykaz parafii, przekazywanie majątku parafii ewangelickich, funkcjonowanie Milicji Obywatelskiej, miesięczne sprawozdania sytuacyjne, postępowanie administracyjne i przymusowe, zezwolenia na zgromadzenia publiczne, nadzór nad działalnością sołtysów, zarządzenia dotyczące rolnictwa, statystyka rolna, wykaz przedsiębiorstw rzeźniczo-wędliniarskich, przydział i dzierżawa gospodarstw, wykazy akt osiedleńczych niezakończonych związanych z osiedlaniem repatriantów na gospodarstwach poniemieckich. Liczba jednostek w zespole: 135
39/323/0 Chłodnie i Składy Portowe w Gdyni Oddział w Łodzi 1937-1940 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 9
39/324/0 Sąd Pokoju w Łodzi dla Nieletnich Oddział Karny 1919-1929 0 rozwiń
Repertoria i skorowidze 1919-1929, sygn. 1-20. Liczba jednostek w zespole: 20
39/325/0 Sąd Pokoju do spraw o lichwę wojenną w Łodzi 1924-1929 0 rozwiń
Repertoria z lat 1924-1930, sygn. 1-8. Liczba jednostek w zespole: 8
39/326/0 Powiatowe urzędy poborowe byłej guberni kaliskiej - zbiór szczątków zespołów 1874-1914 0 rozwiń
1. Urząd Poborowy Powiatu Kolskiego: spis poborowych. 2. Urząd Poborowy Powiatu Konińskiego: zwolnienia ze służby wojskowej, wykazy rezerwistów, wykaz wydatków. 3. Urząd Poborowy Powiatu Sieradzkiego: spisy poborowych, rezultaty pomiaru obwodu klatki piersiowej i wzrostu u poborowych w 1885 r. 4. Urząd Poborowy Powiatu Słupeckiego: spisy poborowych. 5. Urząd Poborowy Powiatu Tureckiego: spisy poborowych, poszukiwanie dezerterów, wykazy osób poległych w 1914 r., nakładanie kar na uchylających się od służby wojskowej, wykazy wydatków, spis spraw. 6. Urząd Poborowy Powiatu Wieluńskiego: spisy poborowych, otwarcie kredytów dla Urzędu. Liczba jednostek w zespole: 32
39/326/1 Urząd Poborowy Powiatu Kolskiego 1874 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
39/326/2 Urząd Poborowy Powiatu Konińskiego 1876-1898 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 8
39/326/3 Urząd Poborowy Powiatu Sieradzkiego 1874, 1885 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
39/326/4 Urząd Poborowy Powiatu Słupeckiego 1874 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
Wyświetlanie 601 do 620 z 3 310 wpisów.