Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
39/91/0 Akta szkolne byłej guberni piotrkowskiej - zbiór szczątków zespołów 1853-1914 0 rozwiń
1.Prywatne Gimnazjum Męskie M. M. Panowa w Piotrkowie, 1906-1914: akta personalne nauczycieli. 2.Progimnazjum Żeńskie w Piotrkowie, 1867-1887: inwentarz szkoły, świadectwa, sprawozdania z postępów w nauce, akta nauczycieli. 3.Czteroklasowa Szkoła Aleksandryjska w Łodzi, 1894-1914: świadectwa szkolne. 4.Szkoła Mariawicka Początkowa w Łodzi, 1910-1914: sprawozdania roczne, zarządzenia, egzaminy uczniów. 5.Szkoły Początkowe Niemieckie w Łodzi (szkoły jednoklasowe: nr 3 dawna 7, nr 4, 6, 14, 15 i dwuklasowa), 1908-1915: sprawozdania z działalności, spisy uczniów, sprawy personalne, inwentarze szkół, protokoły egzaminów uczniów. 6.Inspektor Szkół Początkowych Rejonu Noworadomskiego, 1906-1907: otwarcie nowych szkół, skargi na nauczycieli. 7.Inspektor Szkół Początkowych Rejonu Piotrkowskiego, 1899-1914: otwieranie i zamykanie szkół oraz ochronek, akta dotyczące nauczycieli, sprawozdania o stanie szkół początkowych rejonie, szkoły prywatne. 8. Szkoła Żeńska Wyższa Antoniny Biskupskiej w Piotrkowie, 1853: raport o stanie szkoły. Liczba jednostek w zespole: 48
39/91/1 Prywatne Gimnazjum Męskie M. M. Panowa w Piotrkowie 1906-1914 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 13
39/91/2 Progimnazjum Żeńskie w Piotrkowie 1867-1887 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 7
39/91/3 Czteroklasowa Szkoła Aleksandryjska w Łodzi 1894-1914 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
39/91/4 Szkoła Mariawicka Początkowa w Łodzi 1910-1914 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
39/91/5 Szkoły Początkowe Niemieckie w Łodzi 1908-1915 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 12
39/91/6 Inspektor Szkół Początkowych Rejonu Noworadomskiego 1906-1907 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
39/91/7 Inspektor Szkół Początkowych Rejonu Piotrkowskiego 1899-1914 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 12
39/91/8 Szkoła Żeńska Wyższa Antoniny Biskupskiej w Piotrkowie 1853 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
39/92/0 Rząd Gubernialny Kaliski 1867-1918 0 rozwiń
Kancelaria Prezydialna, 1867-1914, sygn. 1-265 - sprawy nadawania szlachectwa. Wydział Administracyjny, Referat Ogólny, 1867-1918, sygn. 266-2279 - akta personalne urzędników, wydatkowanie kapitałów instytucji wyznaniowych na budowę i remonty świątyń oraz utrzymanie cmentarzy, legaty i zapisy, uchwały zebrań gminnych, zatwierdzanie ławników, skargi na urzędników gminnych, odszkodowania za grunty zajęte pod budowę kolei, otwieranie i zamykanie stacji pocztowych, jarmarki i targi; Referat Budownictwa i Dróg, 1867-1914, sygn. 2280-2862 - budowa, remonty i przebudowa domów mieszkalnych, budynków fabrycznych, kościołów, naprawa i budowa dróg; Referat Gospodarczy Miejski, 1867-1914, sygn. 2863-4591 - inwestycje miejskie, budżety kas miejskich, dochody i wydatki miast; Referat Sprawozdawczy, 1867-1914, sygn. 4592-5204 - sprawozdania kas miejskich z dochodów i wydatków, pożyczki na budowę domów, ceny materiałów budowlanych i siły roboczej. Wydział Wojskowo-Policyjny, Referat Kwaterunkowy, 1867-1914, sygn. 5205-5736 - kwatery i podwody dla wojska, ceny furażu i prowiantu, pomieszczenia na szpitale wojskowe; Referat Przesiedleńczy, 1867-1914, sygn. 5737-6977 - przesiedlenia w głąb Rosji, przyjmowanie i uwalnianie od poddaństwa rosyjskiego; Referat Więzienny, 1895-1914, sygn. 6978-7152 - zestawienia liczby aresztantów, skazania na zesłanie i katorgę, organizacja więzień i zatrudnianie więźniów. Wydział Prawny, Referat Finansowy, 1867-1914, sygn. 7153-7395 - sprawozdania z wpływów i zaległości podatkowych, budżety urzędów gubernialnych i powiatowych, zasiłki i pensje dla duchowieństwa świeckiego i zakonnego; Referat Sądowy, 1867-1914, sygn. 7507-7704 - spory majątkowe, sprzedaż majoratów, nadużycia urzędników, spisy majątku po zmarłych proboszczach. Wydział Weterynaryjny, 1898-1914, sygn. 7396-7506 - opieka sanitarna nad zwierzętami, epidemie wśród bydła, kontrola dochodów z uboju bydła, akta personalne weterynarzy. Wydział Lekarski, 1867-1917, sygn. 7705-8125 - zezwolenia na otwieranie aptek i składów aptecznych, gabinetów lekarskich oraz laboratoriów, akta personalne lekarzy i farmaceutów, spisy aptek, sprawozdania szpitali o liczbie chorych, Towarzystwo Lekarskie w Kaliszu, zasiłki dla rodzin lekarzy. Wydział Ubezpieczeń, 1874-1895, sygn. 8134-8149 - przychody i rozchody sum otrzymanych ze składek ubezpieczeniowych, spisy osób płacących składki. Wydział Budowlany, 1913-1914, sygn. 8150-8367 - zezwolenia na budowę domów. Redakcja "Wiadomości Gubernialnych", 1869-1914, sygn. 8371-8390 - wykazy cen na targowiskach, poszczególne numery samego czasopisma. Protokoły posiedzeń Rządu Gubernialnego Kaliskiego, 1867-1914, sygn. 8391-8414. Księgi kancelaryjne, 1867-1914, sygn. 8415-8643 - spisy urzędników i roczne spisy akt poszczególnych wydziałów. Akta zinwentaryzowane w 2000 r., 1874-1916, sygn. 8644-8677, protokoły posiedzeń Rządu Gubernialnego, spisy spraw i rejestry kancelaryjne różnych wydziałów. Liczba jednostek w zespole: 9217
39/93/0 Kancelaria Gubernatora Kaliskiego [1863-1865] 1866-1918 0 rozwiń
Akta z lat 1863-1914 ułożone w obrębie każdego roku według sygnatur kancelaryjnych, częściowo z podziałem na referaty, sygn. 1-2687. I Bezpieczeństwo i porządek publiczny, nadzór nad ludnością, informacje o powstańcach 1863 r., zesłaniach i powrotach do kraju, nadzór policyjny nad osobami podejrzanymi o działalność polityczną, listy osób poszukiwanych, decyzje zakazujące przebywania na terenie Królestwa Polskiego, ruch emigracyjny, nielegalne przekraczanie granicy. II Zezwolenia na zakładanie organizacji społecznych, stowarzyszeń oświatowych i kulturalnych, bibliotek, kółek rolniczych, kas pożyczkowo-oszczędnościowych, straży pożarnych, sportowych, nadzór nad ich działalnością. III Zakładanie szkół, freblówek i ochronek, towarzystw pomocy uczniom, fundowanie stypendiów, działalność Macierzy Szkolnej, organizacja wystaw, odczytów publicznych, spektakli teatralnych, koncertów muzycznych i innych imprez, zezwolenia na wydawanie gazet kaliskich. IV Ruch robotniczy, przebieg strajków, położenie materialne robotników i chałupników, obchody święta 1 maja, manifestacje uliczne, agitacja strajkowa, działalność strajkowa partii politycznych, kolportaż nielegalnych wydawnictw, aresztowania, zsyłki działaczy i członków grup bojowych. Akta z okresu ewakuacji Kancelarii do Rosji, 1914-1918, sygn. 2688-2836: zarządzenia, postanowienia i przepisy w sprawie ewakuacji urzędu, przydział do służby oficerów i strażników policji oraz urzędników Rządu Gubernialnego i zarządów powiatowych. Zatrudnianie urzędników, pomoc materialna dla rodzin i wdów, starania o środki finansowe. Sprawozdawczość i statystyka, 1869-1914, sygn. 2837-3000: Sprawozdania roczne o stanie guberni, sprawozdania naczelników powiatów, materiały statystyczne sporządzone dla Centralnego Komitetu Statystycznego oraz korespondencja z Warszawskim Komitetem Statystycznym. Księgi wydatków Komitetu Aleksiejewskiego, spisy akt, dzienniki korespondencyjne, 1868-1915, sygn. 3001-3028. Liczba jednostek w zespole: 3033
39/94/0 Księgi hipoteczne miasta Łodzi 1823-2015 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 6140
39/95/0 Zarząd Powiatowy Łęczycki 1867-1914 0 rozwiń
1. Wydział Ogólny, 1882-1914, sygn. 1-31: zarządzenia, akta urzędników Zarządu i magistratów, dane statystyczne z lat 1913-1914 o liczbie ludności, stanie zasiewów i cenach artykułów spożywczych, wykazy sołtysów, wójtów, sędziów gminnych i ławników, epidemie, sprawy szkolne. 2. Wydział Administracyjny, 1876-1914, sygn. 32-70: zarządzenia, koszty utrzymania Zarządu, opłaty i podatki, dochody i wydatki kas miejskich, akta urzędników miejskich, remont i budowa domów mieszkalnych, dróg oraz mostów, nadzór nad duchowieństwem różnych wyznań, wybory do dozorów kościelnych i bożniczych. 3. Wydział Wojskowo-Policyjny, 1867-1914, sygn. 71-196: zarządzenia w sprawach politycznych, nadzoru nad ludnością, przyjmowania przez obcych poddanych poddaństwa rosyjskiego, kontroli nad obcokrajowcami, informacja o działalności partii politycznych, agitacji antyrządowej, tarciach pomiędzy katolikami a mariawitami, wykazy osób poszukiwanych przez policję i pozostających pod jej nadzorem, wysiedlenia i zsyłki osób podejrzanych, nadzór nad towarzystwami, prasą, bibliotekami, zaopatrzenie wojska, utrzymanie więźniów, zarządzenia w sprawie mobilizacji i rejestracji rezerwistów, lekarzy i farmaceutów, spisy tychże, rejestracja broni, nadzór nad liniami telegraficznymi. Dopływy akt pochodzące z różnych wydziałów, 1881-1915, sygn. 197-239: protokoły posiedzeń Zarządu, opis ruchomości posiadanych przez Zarząd, spisy urzędników, spis miejscowości położonych na terenie powiatu, kontrola ruchu ludności, nadzór nad aresztantami, bibliotekami, drukarniami i księgarniami, wykaz majątków poduchownych oraz podatków gruntowych, pomoce kancelaryjne. Liczba jednostek w zespole: 257
39/96/0 Zarządy powiatowe byłej guberni kaliskiej i piotrkowskiej - zbiór szczątków zespołów 1868-1915 0 rozwiń
1. Zarząd Powiatowy Kolski, 1872-1915, sygn. 1-7: pobór do wojska, sprawy personalne urzędników i strażników straży ziemskiej, dostawy koni, świadectwa przesiedleń ludności. 2. Zarząd Powiatowy Sieradzki, 1869-1915, sygn. 8-16: sprawy personalne i bytowe strażników straży ziemskiej, zarządzenia i okólniki władz na okres wojny, utrzymanie więzienia w Sieradzu. 3. Zarząd Powiatowy Słupecki, 1868, sygn. 17: spis konskrypcyjny okręgu słupeckiego. 4. Zarząd powiatowy Wieluński, 1906, syg. 18: dochody i rozchody kas oszczędnościowo-pożyczkowych. 5. Zarząd Powiatowy Brzeziński, 1874-1912, sygn. 19-24: nadzór policyjny nad ludnością, uchwały zebrań gminnych. 6. Zarząd Powiatowy Częstochowski, 1872, 1914, sygn. 25-28, założenie straży pożarnej w Krzepicach, wybory zarządu, dochodzenia w sprawie przestępstw. 7. Zarząd Powiatowy Piotrkowski, 1867-1913, sygn. 29-46: ubezpieczenie bydła, tworzenie sądów pokoju, obsada stanowisk urzędowych, dzierżawa majątku gminnego, organizacja uroczystości kościelnych ku czci rodziny carskiej. 8. Zarząd Powiatowy Rawski, 1915, sygn. 47: zarządzenia dotyczące wojny, zachowanie się ludności, zaopatrzenie wojska, rekwizycje. 9. Zarząd Powiatowy Kutnowski, 1882-1885, sygn. 48: budowa kościoła rzymskokatolickiego w Kutnie. Liczba jednostek w zespole: 48
39/96/1 Zarząd Powiatowy Kolski 1872-1915 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 7
39/96/2 Zarząd Powiatowy Sieradzki 1869-1915 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 9
39/96/3 Zarząd Powiatowy Słupecki 1868 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
39/96/4 Zarząd Powiatowy Wieluński 1906 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
39/96/5 Zarząd Powiatowy Brzeziński 1874-1912 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 6
39/96/6 Zarząd Powiatowy Częstochowski 1872,1914 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 4
Wyświetlanie 141 do 160 z 3 292 wpisów.