Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
39/96/7 Zarząd Powiatowy Piotrkowski 1867-1913 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 18
39/96/8 Zarząd Powiatowy Rawski 1915 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
39/96/9 Zarząd Powiatowy Kutnowski 1882-1885 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
39/97/0 vacat - Zarząd Powiatowy Turecki - przekazano do Archiwum Państwowego w Poznaniu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
39/98/0 Urząd Gubernialny Kaliski do Spraw Włościańskich [1823-1863] 1864-1918 [1921-1939] 0 rozwiń
I. Dział personalny, 1864-1917, sygn. 1-272 - akta osobowe pracowników Urzędu, komisarzy, mierniczych, geometrów i kancelistów; II. Dział ogólny, 1864-1914, sygn. 281-1084 - zarządzenia i instrukcje w sprawie trybu wprowadzania w życie ukazów o uwłaszczeniu włościan i o samorządzie gminnym, sprawy bytowe urzędników, sprawozdania z działalności komisarzy i komisji, skargi na postanowienia sądów gminnych, nadział ziemi bezrolnym, kasy pożyczkowo-oszczędnościowe, rewizje samorządów gminnych, organizacja i kontrola urzędów włościańskich, przepisy w sprawie serwitutów i ich likwidacji, oświata na wsi, przesiedlanie chłopów w głąb Rosji, pomiary gruntów włościańskich, zakup ziemi przez włościan, sprzedaż i parcelacja majoratów, komasacja gruntów; III. Korespondencja dotycząca sporządzania tabel likwidacyjnych i nadawczych oraz wszelkie sprawy związane z gruntami i serwitutami w majątkach prywatnych, majorackich i instytutowych (1865-1914, sygn. 1086-2784), w miastach (1965-1914, sygn. 2785-2903), w majątkach rządowych (1864-1914, sygn. 2905-3081), w majątkach poduchownych (1864-1914, sygn. 3085-3312); IV. Akta Oddzielnego Urzędu: apelacje od wyroków sądów gminnych (1868-1876, sygn. 3315-3611), zażalenia włościan i właścicieli majątków na uchwały zebrań gminnych, wiejskich i szkolnych (1907-1914, sygn. 3615-3924a), apelacje od uchwał zebrań towarzystw włościańskich (1906-1914, sygn. 3925-4003); V. Akta dotyczące zatwierdzania lub uchylania uchwał zebran gminnych dysponujących zyskami kas pożyczkowo-oszczędnościowych na cele społeczne, 1907-1914, sygn. 4005-4565b - remont budynków gminnych, szkolnych, straży ogniowej, budowa mostów, dróg, walka z cholerą ); VI. Akta Połączonych Urzędów Komitetu Ochrony Lasów i Urzędu Gubernialnego Kaliskiego do Spraw Włościańskich, 1907-1914, sygn. 4566-4696 - wyrąb lasów serwitutowych, kontrole gospodarki leśnej; VII. Decyzje oraz rezolucje urzędów włościańskich: decyzje Komisji Włościańskiej Kaliskiej i Urzędu Gubernialnego Kaliskiego do Spraw Włościańskich (1864-1914, sygn. 4607-4791), krótkie rezolucje Urzędu (1871-1914, sygn. 4792-4834), decyzje i rezolucje Oddzielnego Urzędu (1871-1914, sygn. 4837-4885), decyzje Połączonych Urzędów (1898-1914, sygn. 4887-4903); VIII. Tabele likwidacyjne i nadawcze: wsi prywatnych, majorackich i instytutowych (1865-1869, sygn. 4905-7291), mieszczan-rolników (1868-1870, sygn. 7294-7346e), majątków państwowych (1869-1876, sygn. 7347-7619), wsi poduchownych (1868-1877, sygn. 7620-7865). IX. Pomoce kancelaryjne, 1868-1914, sygn. 1-15, 4904, 7866-7891. Liczba jednostek w zespole: 10691
39/99/0 Komisarz do Spraw Włościańskich Powiatu Kaliskiego 1864-1914 0 rozwiń
Akta dotyczące realizacji reformy agrarnej we wsiach i miastach powiatu: prośby chłopów-gospodarzy i bezrolnych o przyznanie gruntów i serwitutów, wykazy chłopów i bezrolnych, zamiana gruntów, spory o ziemię. Akta poszczególnych wsi (załączniki w postaci tabel prestacyjnych, rejestrów pomiarowych i planów wsi): spory o serwituty i ich likwidacja, podział gruntów wspólnych, spory o grunty, nabywanie gruntów za pośrednictwem Banku Włościańskiego, akta kas pożyczkowo-oszczędnościowych. Akta ogólne: sprawy różne - pomiary gruntów włościańskich, zebrania gminne, sądy gminne, dane do spisu ludności, nadział bezrolnych, wykaz osad korzystających z serwitutów, kontrola gospodarki leśnej, wydawanie świadectw uprawniających do nabywania ziemi włościańskiej; akta pisarzy gminnych; sprawozdania roczne z działalności komisarzy; decyzje komisarzy - zwrot i rozdział pustek, nadział bezrolnych, przywracanie gruntów, pomieszczeń i serwitutów zabranych przed 1864 r. lub przyznawanie za nie wynagrodzenia, spory o serwituty i ich likwidację, zamiana gruntów, spory graniczne; rejestry kancelaryjne. Liczba jednostek w zespole: 897
39/100/0 Komisarz do Spraw Włościańskich Powiatu Kolskiego 1864-1914 0 rozwiń
Akta poszczególnych wsi ułożone alfabetycznie w obrębie gmin, dotyczące uwłaszczenia włościan w poszczególnych wsiach, zawierające dane o wielkości osad włościańskich i prawach serwitutowych, czasem informujące o położeniu ekonomicznym włościan przed 1864 r., spory o ziemię i granice, spory o serwituty i ich likwidacja, komasacja i zakup gruntów, rozdział wspólnych pastwisk, opieka nad lasami serwitutowymi, skargi na rozkład powinności gminnych i podatków, pomiary gruntów włościańskich. Jako załączniki tabele likwidacyjne i nadawcze wsi. Liczba jednostek w zespole: 260
39/101/0 Komisarz do Spraw Włościańskich Powiatu Konińskiego 1864-1914 0 rozwiń
Akta poszczególnych wsi (załączniki w postaci tabel prestacyjnych, rejestrów pomiarowych i planów wsi): spory o serwituty i ich likwidacja, podział gruntów wspólnych, spory o grunty, nabywanie gruntów za pośrednictwem Banku Włościańskiego, akta kas pożyczkowo-oszczędnościowych. Akta ogólne: opieka nad niepełnoletnimi spadkobiercami gruntów włościańskich, nieprawny wyrąb lasów serwitutowych, akta gminnych kas pożyczkowo-oszczędnościowych, korespondencja i decyzje komisarza, materiały do sprawozdań rocznych. Liczba jednostek w zespole: 539
39/102/0 Komisarz do Spraw Włościańskich Powiatu Łęczyckiego 1864-1914 0 rozwiń
Akta poszczególnych wsi (załączniki w postaci tabel prestacyjnych, rejestrów pomiarowych i planów wsi): spory o serwituty i ich likwidacja, podział gruntów wspólnych, spory o grunty, nabywanie gruntów za pośrednictwem Banku Włościańskiego, akta kas pożyczkowo-oszczędnościowych. Decyzje komisarzy: zwrot i rozdział pustek, nadział bezrolnych, przywracanie gruntów, pomieszczeń i serwitutów zabranych przed 1864 r. lub przyznawanie za nie wynagrodzenia, spory o serwituty i ich likwidację, zamiana gruntów, spory graniczne. Liczba jednostek w zespole: 54
39/103/0 Komisarz do Spraw Włościańskich Powiatu Sieradzkiego 1870-1912 0 rozwiń
Skargi chłopów, rejestry pomiarowe, korespondencja w sprawie kas pożyczkowo-oszczędnościowych. Liczba jednostek w zespole: 8
39/104/0 Komisarz do Spraw Włościańskich Powiatu Słupeckiego 1864-1914 0 rozwiń
Akta ogólne: zarządzenia, sprawozdanie z działalności za 1913 r., wykaz gmin w powiecie i ludności w nich mieszkającej wg stanu na 1898 r. Akta poszególnych wsi: spory graniczne, naruszanie praw serwitutowych, likwidacja serwitutów, rozdział wspólnych pastwisk, komasacja gruntów. Decyzje komisarzy: zwrot i rozdział pustek, nadział bezrolnych, przywracanie gruntów, pomieszczeń i serwitutów zabranych przed 1864 r. lub przyznawanie za nie wynagrodzenia, spory o serwituty i ich likwidację, zamiana gruntów, spory graniczne. Liczba jednostek w zespole: 87
39/105/0 Komisarz do Spraw Włościańskich Powiatu Tureckiego 1864-1914 0 rozwiń
Akta poszczególnych wsi prywatnych oraz rządowych i poduchownych: spory graniczne, serwituty, rozdział gruntów wspólnych, komasacja w postaci załączników tabele likwidacyjne, nadawcze i prestacyjne. Pojedyncze sprawy kilkunastu wsi: spory o serwituty i ich likwidacja, rozdział wspólnot gruntowych, spory graniczne, decyzje komisarzy. Liczba jednostek w zespole: 99
39/106/0 Komisarz do Spraw Włościańskich Powiatu Wieluńskiego 1864-1914 19 rozwiń
Akta różne: likwidacja serwitutów w powiecie, pomiary gruntów włościańskich, uposażenie komisarzy i kancelistów. Akta poszczególnych wsi: ustalanie właścicieli osad włościańskich, wielkości osad i rozmiarów serwitutów, skargi i zażalenia włościan, spory graniczne i serwitutowe, likwidacja serwitutów, komasacja i zamiana gruntów, rozdział wspólnot. Akta ogólne: skargi na decyzje sądów gminnych i apelacje od uchwał zebrań gminnych i wiejskich, przenoszenie siedzib urzędów gminnych i budowa pomieszczeń dla władz gminnych, gminne kasy oszczędnościowo-pożyczkowe, kontrola gospodarki leśnej, projekty urządzania lasów, naruszanie praw serwitutowych, wywłaszczanie osób pochodzenia niewłościańskiego z gruntów chłopskich, szkoły elementarne na wsi, sprawozdania i decyzje komisarzy. Liczba jednostek w zespole: 763
39/107/0 Urząd Poborowy Guberni Kaliskiej 1874-1915 0 rozwiń
Zarządzenia, cyrkularze i instrukcje dotyczące organizacji urzędów poborowych, organizacji akcji poboru do wojsk lądowych i marynarki wojennej, ewakuacji, kar nakładanych na osoby nieprzestrzegające przepisów, wojskowych, pomocy udzielanej żołnierzom oraz rodzinom żołnierzy, akta dotyczące wyników kontroli urzędów poborowych, protokoły posiedzeń zarządu, sprawozdania z działalności, przydział poborowych do poszczególnych formacji wojskowych, akta dotyczące przyczyn zmniejszania akcji poboru w poszczególnych latach, sumy przeznaczone przez rząd na organizację poboru, pobór do wojska byłych przestępców politycznych oraz osób znajdujących się pod nadzorem policji, ulgi stosowane przy poborze, akta osób uciekających przed poborem za granicę, zastępstwo poborowych, określanie ich wieku oraz podział na kategorie, wykazy właścicieli koni na terenie guberni oraz ceny na konie dostarczane dla wojska, podania lekarzy i weterynarzy starających się o przyjęcie do wojska, pobór żydów, akta personalne pracowników, księgi oficerów i poborowych z podaniem rangi i zawodu oraz wykształcenia. Liczba jednostek w zespole: 262
39/108/0 Urząd Powiatowy Kaliski do Spraw Powinności Wojskowej 1874-1914 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 69
39/109/0 Rada Opiekuńcza Zakładów Dobroczynnych Powiatu Sieradzkiego [1810-1840] 1843-1870 0 rozwiń
I. Akta ogólne, dotyczące rady: posiedzenia, korespondencja, akta personalne członków, opisy statystyczne zakładów, akta finansowe. II. Akta zakładów: Szpitala powiatowego św. Józefa, domów schronienia w Sieradzu, Kliczkowie Małym i Sali Ochrony w Sieradzu. Sprawy własnościowe związane z zaopatrzeniem i utrzymaniem placówek, przyjmowaniem podopiecznych. Liczba jednostek w zespole: 56
39/110/0 Rada Opieki Społecznej Powiatu Sieradzkiego 1870-1914 0 rozwiń
I. Akta dotyczące organizacji i funkcjonowania samej Rady: zarządzenia, pisma okólne władz zwierzchnich dotyczących przyjmowania i leczenia w zakładach, sprawy personalne członków Rady, protokoły z posiedzeń , akta finansowe. II. Akta poszczególnych zakładów: Szpitala św. Józefa, Domu starców i Przytułku dla dzieci w Sieradzu oraz Domu starców i Szpitala dla umysłowo chorych w Warcie związane ze sprawami własnościowymi, zaopatrzeniem, przyjmowaniem i leczeniem podopiecznych, finansowe. Liczba jednostek w zespole: 228
39/111/0 Rada Opieki Społecznej Guberni Kaliskiej 1870-1914 0 rozwiń
I. Protokoły posiedzeń Rady, 1891-1913, sygn. 1-18: zatwierdzanie budżetów oraz wydatków na utrzymanie, remonty, wyposażenie zakładów, angażowanie personelu; II. Akta dotyczące poszczególnych zakładów dobroczynnych, 1870-1914, sygn. 19-232: tworzenie zakładów, ich rozbudowa, remonty, obrót kapitałami zapisanymi na rzecz zakładów, sprzedaż i dzierżawa nieruchomości będących własnością szpitali, wybór i zatwierdzanie członków Rady, akta personelu, legaty i zapisy na cele dobroczynne, sprawozdania z działalności głównie za 1912 r.; III. Akta dotyczące szpitala dla umysłowo chorych w Warcie, 1914, sygn. 234-260: informacje o osobach przyjmowanych na leczenie, koszty utrzymania szpitala; IV. Księgi i dokumenty finansowe powiatowych rad dobroczynności publicznej i podległych im zakładów dobroczynnych, 1870-1914, sygn. 262-322. Liczba jednostek w zespole: 336
39/112/0 Izba Skarbowa w Kaliszu [1827-1868] 1869-1918 0 rozwiń
Kancelaria, 1827-1918, sygn. 1-658 - akta przebiegu służby urzędników skarbowych guberni kaliskiej. Wydział I (majątków rządowych), 1867-1914, sygn. 659-1182 - ściąganie procentów od kapitałów zabezpieczonych głównie na dobrach ziemskich, a zapisanych przez osoby prywatne na rzecz kościołów, klasztorów i parafii; spłacanie obciążeń majątkowych przez właścicieli listami zastawnymi lub gotówką; egzekwowaniu sum zapisanych na kościół z majątków hipotecznych; dzierżawa propinacji na gruntach włościańskich, w majątkach rządowych i prywatnych; rozporządzenia władz zwierzchnich; listy płacy urzędników administracji skarbowej. Wydział II (podatków i opłat), 1860-1914, sygn. 1183-2331 - zmiany w wysokości podatków gruntowego, dworskiego i włościańskiego spowodowane sprzedażą majątków, ich podziałem, likwidacją serwitutów, sprzedażą lasów, nabyciem ziemi przez chłopów, pomiarem gruntów; zmiany w wysokości podatku podymnego z wiązane z budową nowych lub rozbieraniem starych budynków; wymiar podatku przemysłowego; wymiar opłat spadkowych; zaległości podatkowe; akta dotyczące działalności towarzystw pożyczkowych i kredytowych. Wydział III (kas skarbowych), 1867-1914, sygn. 2332-2455 - kapitały poduchowne zabezpieczone na majątkach prywatnych; wykazy wynagrodzeń urzędników Izby i Kasy Skarbowej; ceny na produkty rolne; ceny najmu. Księgi podatkowe, 1879-1914, sygn. 2456-2575 - wykazy sum wpłaconych przez podatników z tytułu podatków: gruntowego, podymnego, przemysłowego lub opłat spadkowych. Materiały zinwentaryzowane w 1996 r., 1864-1879, sygn. 2576-2596 - parcelacja i sprzedaż majątków głównie oficerom rosyjskim. Liczba jednostek w zespole: 2654
39/113/0 Kasa Skarbowa Guberni Kaliskiej 1868-1914 0 rozwiń
Wykazy urzędników, listy płac, miesięczne sprawozdania poszczególnych kas powiatowych z wpływów, wydatków i pozostałości funduszu emerytalnego, sprawozdania miesięczne Kasy z wpływów na fundusz emerytalny, wykazy przewidywanych dochodów na określony rok z tytułu wpływów na fundusz emerytalny, zestawienie kwartalne i roczne dochodów Kasy, wykaz składek dodatkowych na fundusz emerytalny, księgi przychodów i rozchodów funduszu emerytalnego, księgi przychodów Kasy z tytułu innych opłat i podatków, księgi kasowe i kontrolne Kasy Pożyczkowo-Oszczędnościowej nr 814 przy Kaliskiej Izbie Skarbowej, rejestry kancelaryjne. Liczba jednostek w zespole: 322
Wyświetlanie 161 do 180 z 3 310 wpisów.