Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
39/114/0 Zarząd Żandarmerii Guberni Kaliskiej 1880-1914 0 rozwiń
I. Akta w sprawie dochodzeń i śledztw, 1908-1914, sygn. 1-334: partie i organizacje polityczne, związki i ugrupowania polityczne, organizacje bojowe i terrorystyczne, organizacje młodzieżowe, związki zawodowe, korespondencja dotycząca kongresów, zjazdów i szpiegostwa (układ alfabetyczny wg nazw partii i organizacji, informacje o zjazdach i konferencjach, przekłady artykułów odezw i ulotek na język rosyjski, poszukiwanie działaczy i członków, raporty i doniesienia o powstawaniu organizacji i związków); II Akta w przedmiocie obserwacji, 1880-1914, sygn. 335-645: 1. Sprawy ogólne - raporty o wypadkach w guberni i powiatach, informacje agentów o wydarzeniach politycznych, Nastrojach ludności, obchodach świat narodowych, o kolportażu nielegalnych wydawnictw, nadzór policyjny nad ludnością i działaczami społecznymi; 2. Akta spraw szczegółowych - spisy osób pod obserwacją żandarmerii, oskarżenia o przynależność do partii politycznych, nielegalną działalność i szpiegostwo. Liczba jednostek w zespole: 647
39/115/0 Zarząd Żandarmerii Powiatów Kaliskiego, Konińskiego i Słupeckiego 1903-1914 0 rozwiń
Akta w przedmiocie nadzoru (po nablûdatel'noj časti), 1903-1914, sygn. 1-60 - aresztowanie osób za udział w ruchu rewolucyjnym, kolportaż nielegalnych wydawnictw i posiadanie broni, spisy osób pozostających pod nadzorem policyjnym, wykazy osób wydalonych z guberni, opinie o obliczu politycznym, zezwolenia na wydawanie paszportów; Akta w przedmiocie poszukiwań (po razsysknoj časti), 1908-1914, sygn. 61-351 - poszyty dotyczące poszczególnych partii politycznych zawierające doniesienia agentów o działalności partii, poszukiwania osób podejrzanych o przynależność do partii, przekłady na język rosyjski wydawnictwa partyjnych, miesięczne sprawozdania o stanie liczebnym partii. Liczba jednostek w zespole: 356
39/116/0 Zarząd Żandarmerii Powiatów Łęczyckiego, Kolskiego i Tureckiego 1894-1914 0 rozwiń
Akta ogólne, 1894-1907, sygn. 1-77 - miesięczne i roczne sprawozdania z działalności, raporty o wypadkach o charakterze politycznym i kryminalnym, opinie o obliczu politycznym różnych osób, poszukiwanie osób za przestępstwa polityczne, nadzór policyjny, wykazy osób, którym zabroniono wjazdu w granice cesarstwa; Dochodzenia przeciwko osobom aresztowanym głównie za wykroczenia polityczne - akta zbiorcze i poszyty zakładane dla poszczególnych osób oraz akta dotyczące poszczególnych partii politycznych, 1907-1914, sygn. 78-339 - przynależność do partii politycznych, agitacja oraz kolportaż nielegalnych wydawnictw, śpiewanie zakazanych pieśni, obraza cara, doniesienia agentów o działalności partii i osobach do nich należących, przekłady wydawnictw partyjnych. Liczba jednostek w zespole: 352
39/117/0 Zarząd Żandarmerii Powiatów Wieluńskiego i Sieradzkiego 1852-1915 0 rozwiń
Akta z lat 1852-1867, sygn. 1-19 - zezwolenia na wyjazd za granicę, wybory do rad miejskich i powiatowych, sprawozdania o sytuacji w powiecie wieluńskim w związku z wybuchem powstania styczniowego, korespondencja związana z wprowadzeniem stanu wojennego w Królestwie Polskim i represjami popowstaniowymi; Akta w przedmiocie nadzoru (po nablûdatel'noj časti), 1880, 1887, 1902-1915, sygn. 20-299 - dochodzenia przeciwko różnym osobom oskarżonym o działalność polityczną, nadzór nad duchowieństwem i osobami powracającymi ze zsyłki, opinie o prawomyślności, spisy więźniów, sprawozdania z działalności żandarmerii; Akta w przedmiocie poszukiwań (po razsysknoj časti), 1907-1914, sygn. 230-357 - poszukiwania i informacje o osobach podejrzanych o udział w ruchu rewolucyjnym, akta dotyczące poszczególnych partii i organizacji politycznych zawierające doniesienia agentów, dane o działalności partii, spisy członków, przekłady wydawnictw. Liczba jednostek w zespole: 367
39/118/0 Tymczasowy Generał-Gubernator Guberni Kaliskiej 1905-1908 0 rozwiń
Raporty władz terenowych o zajściach i wypadkach, przepisy obowiązujące, zarządzenia, rozkazy dzienne do wojsk, uchwały zebrań gminnych o wprowadzeniu języka polskiego w szkołach i urzędach, sprawozdania ze ściągania zaległych opłat i podatków, postanowienia dotyczące nakładania kar administracyjnych lub aresztu za wykroczenia porządkowe i polityczne. Liczba jednostek w zespole: 50
39/119/0 Komisje wyborcze do Dumy Państwowej guberni kaliskiej i piotrkowskiej - zbiór szczątków zespołów 1906-1914 0 rozwiń
Komisja Wyborcza Powiatu Brzezińskiego, 1906,1912, sygn. 1-2a: protokoły posiedzeń Komisji, uchwały gminnych zebrań wyborczych, listy wyborcze, spisy wyborców i wybranych. Komisja Wyborcza Powiatu Łaskiego, 1912-1914, sygn. 3-4: zarządzenia i ogłoszenia w związku z wyborami, skład osobowych Komisji, spisy wyborców i pełnomocników, protokoły gminnych zgromadzeń wyborczych, listy wyborcze. Komisja Wyborcza Powiatu Łódzkiego, 1906, sygn. 5-6: zasady wyborów przedwstępnych, tworzenie okręgów, listy wyborcze, skargi, informacje o przebiegu i wynikach wyborów. Komisja Wyborcza Powiatu Noworadomskiego, 1906-1907, sygn. 7-15: zasady wyborów przedwstępnych, tworzenie okręgów, listy wyborcze, informacje o przebiegu i wynikach wyborów. Komisja Wyborcza Powiatu Sieradzkiego, 1906, 1912, sygn. 16-19: spisy wyborców. Komisja Wyborcza Powiatu Tureckiego, 1906, sygn. 21: protokoły z przebiegu wyborów, listy wyborcze. Komisja Wyborcza Powiatu Wieluńskiego, 1906, sygn. 21-22: uchwały zebrań gminnych, listy wyborcze, skargi. Komisja Wyborcza Powiatu Łęczyckiego, 1906, sygn. 23: spisy wyborców. Liczba jednostek w zespole: 24
39/119/1 Komisja Wyborcza do Dumy Państwowej Powiatu Brzezińskiego 1906-1912 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
39/119/2 Komisja Wyborcza do Dumy Państwowej Powiatu Łaskiego 1912-1914 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
39/119/3 Komisja Wyborcza do Dumy Państwowej Powiatu Łódzkiego 1906 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
39/119/4 Komisja Wyborcza do Dumy Państwowej Powiatu Radomszczańskiego 1906-1907 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 9
39/119/5 Komisja Wyborcza do Dumy Państwowej Powiatu Sieradzkiego 1906 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 4
39/119/6 Komisja Wyborcza do Dumy Państwowej Powiatu Tureckiego 1906 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
39/119/7 Komisja Wyborcza do Dumy Państwowej Powiatu Wieluńskiego 1906 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
39/119/8 Komisja Wyborcza do Dumy Państwowej Guberni Kaliskiej 1906 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
39/119/9 Komisja Wyborcza do Dumy Państwowej Powiatu Łęczyckiego 1906 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
39/120/0 Sąd Policji Prostej Okręgu Zgierskiego 1853-1869 0 rozwiń
Akta spraw o oszustwa, obelgi, pobicie, zabór mienia i kradzieże, 1853-1869, sygn. 1-117 Liczba jednostek w zespole: 117
39/121/0 Sąd Pokoju Powiatu Łęczyckiego 1809-1856 0 rozwiń
Akta w sprawach ustanowienia opieki nad nieletnimi i podziału majątku spadkowego, 1809-1856, sygn. 1-46. Liczba jednostek w zespole: 46
39/122/0 Dyrekcja Szkolna Kaliska [1810-1866] 1867-1917 8 rozwiń
Akta ogólne: zarządzenia i okólniki władz zwierzchnich dotyczące nadzoru politycznego nad nauczycielami i uczniami, korespondencja w sprawie programów nauczania, stypendiów dla uczniów, służby, wykształcenia i uposażenia nauczycieli , sprawozdania roczne Dyrekcji ze stanu szkół i wizytacji, spisy szkół i dane statystyczne zawierające podstawowe informacje o szkołach, akta dotyczące nauczycieli: nadzór nad nauczycielami, skargi, zwolnienia, awanse, uposażenia i zezwolenia, budżety, sprawozdania z kosztów utrzymania szkół elementarnych i rozliczenia z wydatków. Akta szczegółowe: szkoły średnie rządowe - Gimnazjum Męskie i Żeńskie w Kaliszu, Seminarium Nauczycielskie w Łęczycy: dane o uczniach, programy nauczania, sprawy finansowe; szkoły średnie prywatne: starania o zezwolenie na otwarcie szkół, dobór nauczycieli, rozkłady lekcji; akta szkół elementarnych rządowych ułożone alfabetycznie w obrębie powiatów zawierające korespondencje w sprawie zaopatrzenia szkół w pomoce naukowe i opał, dane o uczniach i nauczycielach oraz rozkłady lekcji i programy nauczania; 4 szkoły elementarne prywatne - układ jak wyżej, starania o zezwolenia na otwarcie szkół, dobór nauczycieli; szkoły rzemieślniczo-niedzielne, kursy dla rzemieślników, Polska Macierz Szkolna: zakładanie szkół, dane o uczniach i nauczycielach; akta personalne nauczycieli ułożone alfabetycznie zawierające świadectwa szkolne, dyplomy, świadectwa pochodzenia, metryki urodzenia, nominacje itp. Anteriora z lat 1810-1864: akta szkół elementarnych rządowych i prywatnych zawierające raporty o stanie szkoły, spisy uczniów i uczennic, rozkłady lekcji, budżety szkoły. Liczba jednostek w zespole: 1717
39/123/0 Komitet Miejski Łódzki Opieki nad Trzeźwością Ludową 1899-1907 0 rozwiń
Organizacja Komitetu: okólniki, zarządzenia, instrukcje i korespondencja dotyczące spraw organizacyjnych i personalnych. Działalność Komitetu: organizowanie czytelni, bibliotek, przedstawień teatralnych i zabaw, budowa domów ludowych. Sprawy finansowe: sprawozdania finansowe, korespondencja dotycząca dochodów i wydatków. Liczba jednostek w zespole: 26
39/124/0 Gimnazjum Żeńskie w Łodzi 1908, 1911, 1915-1918 0 rozwiń
Zarządzenia i okólniki, prośby rodziców i opiekunów uczennic o zwolnienie z opłat, zaświadczenia o odbywaniu przez ojców służby wojskowej, spisy uczennic, wykazy zatrudnionych nauczycieli oraz wysokość ich poborów, korespondencja w sprawie wypłaty pensji, korespondencja dotycząca budżetu szkoły oraz ewakuowanego majątku szkoły prowadzona z Komisją Likwidacyjną do Spraw Królestwa Polskiego, informacje odnośnie utworzenia przy gimnazjum VIII klasy, uchwała rady pedagogicznej w tej sprawie, zaświadczenia o stanie majątkowym wydawane przez policmajstra, korespondencja odnośnie wydania potrzebującym uczennicom obuwia, odzieży i zasiłków, organizowanie kursów letnich, świadectwa szkolne, dzienniki klasowe. Liczba jednostek w zespole: 27
39/125/0 Seminarium Nauczycielskie w Łęczycy 1871-1919 [1921] 0 rozwiń
Protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej, korespondencja i sprawozdania roczne, rozporządzenia i okólniki okręgów naukowych warszawskiego i moskiewskiego, wykaz osób wymienionych w tajnych doniesieniach władz, spisy wykładanych przedmiotów i ocen, podania o przyjęcie do Seminarium wraz z fotografiami kandydatów, spisy i akta personalne nauczycieli, wypłaty wynagrodzeń i stypendiów, księgi finansowe. Liczba jednostek w zespole: 36
39/126/0 Szkoła Powiatowa w Łęczycy [1811-1832] 1833-1869 0 rozwiń
Szkoła Wydziałowa 1812-1833: administracja szkoły, biblioteka, akta nauczycieli i uczniów. Szkoła Powiatowa 1831-1868: organizacja szkoły i biblioteki oraz gabinetów naukowych, akta nauczycieli i uczniów. Inspektor Szkoły Wydziałowej i Powiatowej 1811-1868: nadzór nad szkołami w powiecie, sprawozdania z ich działalności, nominacje nauczycieli. Liczba jednostek w zespole: 94
39/127/0 Szkoła Powiatowa w Sieradzu [1819, 1828-1832] 1833-1868 0 rozwiń
Szkoła Powiatowa: organizacja szkoły, jej wyposażenie, rozkłady lekcji, wizytacje, akta nauczycieli i uczniów. Inspektor Szkoły Powiatowej: spisy szkół i raporty o ich stanie, akta poszczególnych szkół elementarnych, wykazy nauczycieli. Liczba jednostek w zespole: 34
39/128/0 Szkoła Powiatowa w Wieluniu [1804-1832] 1833-1870 0 rozwiń
Szkoła Wydziałowa: fundusze szkoły, akta dotyczące zakładania szkół prywatnych w Wieluniu i Częstochowie, akta uczniów. Szkoła Powiatowa: wykazy pomocy szkolnych, spisy nauczycieli i uczniów. Inspektor Szkoły Powiatowej: budżety szkoły programy nauczania, sprawozdania o stanie szkół, sprawy nauczycieli i uczniów. Liczba jednostek w zespole: 48
39/129/0 Zarząd Powiatowy Skierniewicki 1867-1918 0 rozwiń
1. Wydział Ogólny, 1867-1914, sygn. 1-173, 625-629: organizacja urzędu, rozporządzenia, statystyka, akta personalne urzędników, wprowadzanie języka polskiego w administracji, uchwały zgromadzeń gminnych, wybory urzędników gminnych, wykroczenia wójtów i sołtysów, nadzór nad wykonaniem postanowień sądów gminnych, wybory dozorów kościelnych i rabinów, spisy prawosławnych w poszczególnych gminach, przesiedlenia, prenumerata czasopism, nadzór na szkołami (decyzje o budowie i otwarciu, dotacje i stypendia, szkoły nielegalne), ochronkami dla dzieci, cechami, organizacjami społecznymi, manifesty, wybory do Dumy Państwowej. 2. Wydział Administracyjny, 1867-1914; Referat Miejski, sygn. 174-258: korespondencja ogólna, nadzór nad magistratem Skierniewic, przychody i rozchody kasy miejskiej, dzierżawa dochodów, rozwój przestrzenny miasta, budowle miejskie i kościelne oraz koszary dla wojska, nadzór nad szkołami w Skierniewicach, kinem i hotelem, sprawy wyznaniowe, ceny chleba i mięsa, spis zwierząt domowych, odszkodowania z tytułu klęsk żywiołowych i szkód wojskowych, ochrona cara, wybory do Dumy Państwowej; Referat Finansowy, sygn. 259-294: okólniki, rozkład podatków, starania o odroczenia, rozłożenia na raty zwolnienia od opłat, wydatki i dochody miejskie; Referat Tajny, sygn. 295-363: działalności partii politycznych, nadzór policyjny nad duchownymi i organizacjami społecznymi, miesięczne zestawienia wydarzeń w powiecie, działalność strażników ziemskich, zasady ewakuacji na wypadek wojny, spisy osób poszukiwanych, postanowienia o zakazie wjazdu do Królestwa Polskiego, nadzór policyjny, nadzór nad duchowieństwem i uczniami zwalnianymi na wakacje oraz obcokrajowcami, sprawy duchowne i wyznaniowe, wykazy sołtysów w gminach, posiadłości ziemskich chłopskich, duchownych i prywatnych, organizacja ochrony cara i innych dostojników. 3. Wydział Wojskowo-Policyjny, 1867-1918, sygn. 364-623: korespondencja i zarządzenia w sprawach politycznych, nadzór policyjny, poszukiwanie osób, ruch ludności, sprawy obcokrajowców, cenzura książek i prasy, sprawy sądowe i aresztów, nadzór nad kawiarniami, Towarzystwem Muzycznym i Polską Macierzą Szkolną, służba zdrowia i choroby zakaźne, nadzór nad duchowieństwem różnych wyznań, wykazy wydarzeń nadzwyczajnych takich jak pożary, zgony, kradzieże, spisy prostytutek, prośby i skargi, sprawy straży ziemskiej i wojska korespondencja związana z ewakuacją w trakcie I wojny światowej i mobilizacją. Liczba jednostek w zespole: 629
39/130/0 Komisja Wyborcza do Dumy Państwowej Powiatu Skierniewickiego 1905-1912 0 rozwiń
I Duma, 1905-1906, sygn. 1-30: wyjaśnienia władz zwierzchnich w sprawie zmian obowiązujących przepisów o wyborach do Dumy Państwowej, protokoły posiedzeń Komisji, spisy wyborców, protokoły zjazdów pełnomocników, protokoły z wyborów, skargi na nieprawidłowości w procedurze wyborczej. II Duma, 1906-1907, sygn. 31-46: zarządzenia władz, protokoły posiedzeń Komisji, spisy wyborców, protokoły zjazdów pełnomocników, protokoły z wyborów. III Duma, 1907-1909, sygn. 47-63: zarządzenia władz, protokoły posiedzeń Komisji, spisy wyborców, wyniki wyborów, skargi na nieprawidłowości w procedurze wyborczej. IV Duma, 1912, sygn. 64-82: zarządzenia władz, protokoły posiedzeń Komisji, spisy wyborców, wyniki wyborów, skargi na nieprawidłowości w procedurze wyborczej, dzienniki korespondencyjne. Liczba jednostek w zespole: 82
39/131/0 Urząd Poborowy Powiatu Skierniewickiego 1874-1917 0 rozwiń
Zarządzenia i okólniki dotyczące głównie poboru i mobilizacji, dane statystyczne poborowych, spisy koni, protokoły posiedzeń Urzędu, korespondencja w sprawie zwolnień i odroczenia od służby wojskowej. Liczba jednostek w zespole: 71
39/132/0 Rada Opieki Społecznej Powiatu Skierniewickiego 1870-1913 0 rozwiń
Protokoły posiedzeń Rady, 1901-1910, sygn. 1-5; Korespondencja, 1874-1913, sygn. 6-11: remonty budynków, utrzymanie zakładów, opłaty za leczenie, zwalczanie epidemii cholery, wykazy ubogich, skład Rady; Akta finansowe, 1872-1901, sygn. 12-24: budżety poszczególnych zakładów dobroczynnych w Skierniewicach, przychody i rozchody na utrzymanie zakładów, księgi kasowe Rady; Akta dotyczące szpitala św. Stanisława, 1885-1913, sygn. 25-39: wyposażenie, remont i rozbudowa szpitala, przychody i rozchody; Akta dotyczące domu starców, 1870-1913, sygn. 30-50: kapitały i nieruchomości, sumy przeznaczone na utrzymanie, podania o przyjęcie, sprawozdania z przychodów i rozchodów: Akta dotyczące przytułku dla dzieci, 1881-1913, sygn. 51-57: założenie przytułku, sumy przeznaczone na utrzymanie, podania o przyjęcie, przychody i rozchody z lat 1908 i 1912. Liczba jednostek w zespole: 57
39/133/0 Naczelnik Powiatu Łowickiego 1817-1866[1867] 0 rozwiń
Wydział Administracyjny: akta kas miejskich, wystawianie i reperacja budynków miejskich, m.in. ratusza, jatek, rozbudowa miast, ich oświetlenie, regulacja Bzury, działalność szpitali w Łowiczu, organizowanie zgromadzeń kupieckich i rzemieślniczych, zabór gruntów misjonarzom łowickim przez generała S. Klickiego, 1817-1866 [1867], sygn. 1-57. Wydział Oświecenia: remonty kościołów, budowa plebani, zakładanie cmentarzy, spisy inwentarza kościelnego, spisy kościołów i domów modlitwy, akta dotyczące rozkładu składki szkolnej i remontu pomieszczeń szkolnych oraz skarg nauczycieli, 1827-1866, sygn. 58-70. Liczba jednostek w zespole: 70
39/134/0 Akta urzędów i instytucji guberni kaliskiej i piotrkowskiej - zbiór szczątków zespołów 1837-1918 0 rozwiń
Trybunał Cywilny w Kaliszu: kontrakty sprzedaży dóbr Skrzydłów, Nicenia i Prusinowice Wielkie, opisy ich stanu, pretensje spadkobierców. Naczelnik Wojenny Rejonu Brzeźnieńskiego: ściąganie kar sądowych, korespondencja tajna w prawie osób podejrzanych politycznie. Naczelnik Wojenny Rejonu Radomszczańskiego: korespondencja w sprawie wycięcia przesiek w lasach wzdłuż linii kolejowych, nałożenie kontrybucji na mieszkańców gminy Jedlno, informacje o różnych zajściach i nieszczęśliwych wypadkach. Naczelnik Wojenny Rejonu Konińskiego: poszukiwanie osób podejrzanych o udział w powstaniu. Rosyjskie Towarzystwo Dobroczynności Oddział w Kaliszu: protokoły posiedzeń zarządu. Komitet Gubernialny Kaliski Opieki nad Trzeźwością Ludową: protokoły posiedzeń, obchody jubileuszu wojny ojczyźnianej 1812 r. i 300-lecia panowania Romanowów, sprawozdania z działalności komitetów powiatowych w 1914 r., korespondencja finansowa. Okręgowy Zarząd Lasów w Piotrkowie: plan gospodarczy obrębu lasów majoratu Ręczno. Straż Graniczna. 12 Brygada Kaliska: rozkazy szefa straży, ministra wojny, naczelnika Warszawskiego Okręgu Wojskowego oraz komendantów straży. Oddział Łódzki Towarzystwa Pomocy Ofiarom Wojny i ich Rodzinom: organizacja Zarządu Centralnego w Petersburgu oraz Oddziału w Łodzi. Komisja Szacunkowa Ziem Pod Kolej Kaliską: ocena poszczególnych nieruchomości zajmowanych pod budowę kolei, plany sytuacyjne. Ubezpieczenia Wzajemne Budowli Od Ognia w Królestwie Polskim: szacunki ubezpieczeniowe budynków w Łodzi. Piotrkowska Gubernialna Kasa Skarbowa. Kasa Oszczędności nr 844: kaucje i depozyty urzędów oraz urzędników, a także oszczędności instytucji. Kasa Pożyczkowo Oszczędnościowa Urzędników Sądu Okręgowego w Piotrkowie: korespondencja w sprawie organizacji kasy. Kasa Pożyczkowo-Oszczędnościowa Pracowników Zarządu Powiatowego Łęczyckiego: statut, postanowienia zarządu, wkłady członkowskie. Państwowa Kasa Oszczędności nr 436 przy Oddziale Banku Państwa w Łodzi: protokoły postanowień zarządu, wkłady członków, sprawozdania miesięczne i roczne. Komenda Żandarmerii w Wieluniu: korespondencja wojennego naczelnika kolei. Rada Opieki Społecznej Powiatu Łódzkiego: protokoły posiedzeń, mianowanie kuratora oraz nadzorcy szpitala św. Aleksandra w Łodzi, remont budynków i urządzeń szpitala, dzierżawa gruntu szpitalnego, wydatki na żywność, leki i inne artykuły, ściąganie należności za leczenie. Liczba jednostek w zespole: 133
39/134/1 Trybunał Cywilny w Kaliszu 1837-1887 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 4
39/134/2 Naczelnik Wojenny Rejonu Brzeźnieńskiego 1864-1866 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
39/134/3 Naczelnik Wojenny Rejonu Radomszczańskiego 1864-1866 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
39/134/4 Naczelnik Wojenny Rejonu Konińskiego 1866 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
39/134/5 Rosyjskie Towarzystwo Dobroczynności Oddział w Kaliszu 1892-1900 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
39/134/6 Komitet Gubernialny Kaliski Opieki nad Trzeźwością Ludową 1898-1917 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 6
39/134/7 Okręgowy Zarząd Lasów w Piotrkowie 1883-1910 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
39/134/8 Straż Graniczna. 12 Brygada Kaliska 1866-1914 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 12
39/134/9 Oddział Łódzki Towarzystwa Pomocy Ofiarom Wojny i ich Rodzinom 1909-1913 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
39/134/10 Komisja Szacunkowa Ziem Pod Kolej Kaliską 1894-1907 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 18
39/134/11 Ubezpieczenia Wzajemne Budowli Od Ognia w Królestwie Polskim 1873-1917 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 38
39/134/12 Piotrkowska Gubernialna Kasa Skarbowa. Kasa Oszczędności nr 844 1900-1914 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 5
39/134/13 Kasa Pożyczkowo Oszczędnościowa Urzędników Sądu Okręgowego w Piotrkowie 1896 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
39/134/14 Kasa Pożyczkowo-Oszczędnościowa Pracowników Zarządu Powiatowego Łęczyckiego 1908-1912 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 4
39/134/15 Państwowa Kasa Oszczędności nr 436 przy Oddziale Banku Państwa w Łodzi 1912-1918 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 14
Wyświetlanie 181 do 225 z 3 310 wpisów.