Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
39/1/0 Rząd Gubernialny Piotrkowski [1807-1866] 1867-1917 282425 rozwiń
Anteriora z lat 1807-1866 (akta przekazane przez rządy gubernialne w Warszawie i Radomiu): akta miast w układzie alfabetycznym – opisy geograficzno-topograficzne z lat 1821 i 1860, opisy przywilejów, regulacje granic, opłaty i podatki od mieszkańców, organizacja władz miejskich, rachunki kas miejskich, udzielanie pożyczek na budowę domów prywatnych, zarząd nieruchomościami miejskimi i dzierżawa dochodów, inwestycje miejskie (budowa ratusza, jatek, rzeźni, studzien, mostów, brukowanie ulic), akta dotyczące cechów rzemieślniczych, spory graniczne, akta osobowe urzędników władz administracyjnych z terenu guberni, akta w przedmiocie kapitałów, nieruchomości oraz dochodów kościołów katolickich, ewangelickich, synagog, fundusze kościelne zabezpieczone na dobrach ziemskich, budowa nowych cmentarzy i ich poszerzanie. Pozostałe akta z lat 1807-1866: urządzenia włościan (regulacje, czynszowanie, rugi, opór wsi), pożyczki udzielane fabrykantom, budowa dróg i kolei, pożyczki udzielane przez Towarzystwo Kredytowe właścicielom ziemskim, utrzymanie i personel domów opieki, fundusze i nieruchomości zakładów dobroczynnych, organizowanie i działalność urzędów konsumpcyjnych i skarbowych, budynki dla wojska. Kancelaria Prezydialna: rozporządzenia władz, ukazy manifesty, ogłoszenia, starania o zezwolenie na przedstawienia teatralne i inne widowiska, cenzura i druk „Wiadomości Gubernialnych”, statystyka spraw załatwianych przez Rząd, wydatki na druki, opał i światło, zbiór ofiar dobrowolnych na różne cele, rejestracja stowarzyszeń zakładanych po 1906 r., protokoły posiedzeń Rządu. Wydział Administracyjny: Referat I – regulacja miast, spory majątkowe, dzierżawa i sprzedaż gruntów miejskich, tabele likwidacyjne miast, wiadomości statystyczne, wykup czynszów przez osoby prywatne, remonty dróg, mostów, brukowanie ulic, oświetlanie ich, zezwolenia na budowę, regulacja starych i wytyczanie nowych ulic, poszerzanie i zakładanie cmentarzy, ustalanie dni jarmarcznych, zakładanie cechów; Referat II – akta personalne urzędników władz administracyjnych i miejskich, ceny, wydzielanie ¼ majątku po zmarłych proboszczach na rzecz parafii, regulaminy kas pożyczkowych i pogrzebowych, raporty o wyborach i zatwierdzanie członków dozorów kościelnych i bożniczych oraz budżetów parafii ewangelicko-augsburskich, nabywanie prawa do bezterminowej dzierżawy nieruchomości miejskich; Referat III – zezwolenia na budowę, przebudowę, remonty budynków kościelnych katolickich i ewangelicko-augsburskich, na zakładanie domów modlitwy, budowę synagog, budowę linii kolejowej Łódź-Zgierz-Pabianice, tramwajów, kolejek dojazdowych, na zakładanie i budowę zakładów przemysłowych i warsztatów, remonty dróg, traktów i mostów, zakładanie linii telefonicznych, rozkład powinności szarwarkowych, budżety służby drogowej, legaty i zapisy na kościół; Referat IV – pożyczki z kas miejskich na budowę domów, tworzenie stanowisk lekarzy miejskich, architektów, felczerów, weterynarzy itp., zwiększanie składu magistratów, zapomogi dla urzędników, podwyższanie poborów, rewizje kas miejskich, ustanowienie i rozkład podatków od psów i bydła, kontyngentu liwerunkowego, podatku kanonowego i innych, dzierżawa dochodów miejskich, wydatki kas miejskich i ich budżety. Wydział Budowlany: zezwolenia na budowę i przebudowę domów mieszkalnych, zabudowań gospodarczych, budynków fabrycznych, gmachów użyteczności publicznej (załączone plany obiektów). Wydział Lekarski – zarządzenia i okólniki, obsadzanie stanowisk lekarzy, felczerów i weterynarzy w powiatach i miastach, zezwolenia na otwarcie aptek, składów aptecznych, salonów felczerskich, gabinetów dentystycznych i lekarskich, lecznic i laboratoriów oraz na zakładanie fabryk chemicznych, wytwórni wód mineralnych i gazowych, budżety Wydziału, dane o szpitalach i lecznicach, o ruchu chorych w szpitalach, przeprowadzanie sekcji zwłok oraz badań lekarskich i chemicznych w związku z wypadkami i sprawami sądowymi,, coroczne kontrole lekarzy, farmaceutów i felczerów, starania o złożenie egzaminów na felczerów, drogistów, sprzedawców aptecznych, akta personalne, lekarzy, felczerów, akuszerek itp. Wydział Prawny: spory serwitutowe i graniczne, nakładanie kar pieniężnych za uchylanie się od służby wojskowej, głównie na Żydów, zezwolenia na tworzenie towarzystw akcyjnych, oskarżenia sołtysów i strażników o wypuszczanie aresztantów, skargi na nieprawną działalność i nadużycia wójtów, pisarzy gminnych, policjantów, strażników ziemskich i innych urzędników. Wydział Weterynaryjny: zarządzenia i instrukcje, akta personalne weterynarzy, tworzenie stanowisk weterynarzy miejskich, zapobieganie epidemiom i chorobom zwierząt, nadzór sanitarny nad transportem bydła, sprawozdania z przebiegu chorób i epidemii, z ilości padłego bydła, wypłata odszkodowania dla właścicieli za chore bydło, sprawozdania z pobieranych opłat od bydła. Wydział Wojskowo-Policyjny: Referat I – zarządzenia, ściąganie kosztów za leczenie w szpitalach, rozkład składek na różne zakłady dobroczynne, korespondencja w sprawie zakładania ochronek dla dzieci i domów starców, wynajmowanie i opłata zastępców poborowych do wojska; Referat II – zarządzenia, nadzór nad więźniami, dostawa żywności, budowa, zakładanie i remonty więzień, reorganizacja więziennictwa, przepisy dotyczące aresztantów, zaopatrzenie służby więziennej, powiększenie personelu więzień, uposażenie strażników ziemskich, transport i ucieczki aresztantów, kary ściągane z aresztantów na rzecz kapitału więziennego, starania zesłańców o wyjazd z nimi ich rodzin; Referat III – przepisy w sprawie przesiedlania się mieszkańców, wysyłki cudzoziemców za granicę, wydawanie paszportów, korespondencja w sprawie cudzoziemców przyjmujących poddaństwo rosyjskie, wydawanie świadectw cudzoziemcom zamieszkałym w guberni piotrkowskiej, starania różnych osób o zezwolenie na przyjęcie poddaństwa rosyjskiego, wydawanie zezwoleń na prowadzenie kantorów pośrednictwa pracy, lombardów, biur pisania podań, korespondencja w sprawie osób powracających z zagranicy, starania o wpisanie do ksiąg ludności, nielegalne przekraczanie granicy; Referat IV – zarządzenia ogólne, budowa i remonty budynków dla wojska, ich wyposażenie, wypłata wynagrodzenia ludności za kwatery dla wojska, należność za dostarczanie furażu, żywności, opału i materiału na oświetlenie, wyznaczanie placów i terenów wojskowych, ruchy i przemarsze wojsk w guberni piotrkowskiej, kwoty przeznaczone na przejazdy i diety dla wojskowych, wyznaczanie zapomóg dla byłych wojskowych i ich rodzin. Liczba jednostek w zespole: 59262
39/2/0 Kancelaria Gubernatora Piotrkowskiego [1864-1866] 1867-1918 0 rozwiń
Akta Kancelarii Naczelnika Guberni Piotrkowskiej, 1867-1890, sygn. 1-81: akty normatywne, utworzenie i organizacja guberni, sprawy gospodarcze, nadzór nad samorządem gminnym, paszportowe, cenzura. Referat I, 1864-1914, sygn. 82-212: ruch robotniczy, strajki, obchody 1 i 3 Maja, kasy chorych, nadzór nad duchowieństwem, nad stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi, kulturalnymi, gospodarczymi, związkami zawodowymi, zebraniami, nadzór nad samorządem gminnym, cenzura, poszukiwania różnych osób. Referat II, 1891-1914, sygn. 213-1120, 3650-3656: zarządzenia i okólniki, bunt łódzki 1892 r., zsyłki, wydalenie poza granice kraju, opinie o obliczu politycznym różnych osób, spisy osób pozostających pod nadzorem policji, wydarzenia w guberni (pożary, utonięcia, kradzieże, zabójstwa), akta osobowe urzędników administracji państwowej i gminnej, sędziów i ławników sądów gminnych, skargi na urzędników, wydawanie zezwoleń na widowiska, koncerty i odczyty. Referat III, 1886-1914, sygn. 1121-1878, 3657-3658: zarządzenia i okólniki, spisy osób oddanych pod nadzór policji, zsyłki, kary administracyjne, nadzór nad duchowieństwem, kontrola prasy, zakładów graficznych, księgarń, bibliotek, czytelni, opinie o obliczu politycznym różnych osób, kryzys przemysłowy, wydarzenia rewolucyjne w guberni w 1905 r. i w latach następnych, strajki, lokaut łódzki, zamachy na funkcjonariuszy władz carskich, napady na poczty, pociągi sklepy monopolowe, ruch gminny, ruch agrarny, strajk szkolny, Polska Macierz Szkolna, represje władz carskich, wprowadzenie stanu wyjątkowego, skargi i prośby mieszkańców do gubernatora (m. in. skargi na fabrykantów). Referat IV, 1891-1913, sygn. 1879-2665: sprawy straży ziemskiej, policji miejskiej, fabrycznej, bankowej, ochrona policyjna podczas pobytu cara w Spale, ochrona instytucji finansowych, poczt linii kolejowych, spisy strażników ziemskich i policjantów, zezwolenia na posiadanie broni i handel bronią, kary za nielegalne posiadanie broni, skargi na funkcjonowanie policji i straży ziemskiej. Referat V, 1867-1914, sygn. 2937-3647: wydawanie paszportów krajowych i zagranicznych. Referat VI, 1892-1913, sygn. 2666-2798, 3659-3660: roczne sprawozdania gubernatora o stanie guberni i materiały do nich dotyczące rolnictwa, przemysłu, handlu, ruchu ludności, szkolnictwa, opieki społecznej, zdrowotności, wypadków w guberni, opieka nad rodzinami poległych policjantów i wojskowych, pomoc powodzianom, informacje o stowarzyszeniach, ruchu ludności, emigracji, raporty o wydarzeniach w guberni. Referat VII, 1903-1904, sygn. 2799-2800a: informacje o przestępstwach dokonanych z wykorzystaniem noży. Referat VIII, 1912, sygn. 2801-2814: wybory do Dumy Państwowej i Rady Państwa. Akta rewindykowane z ZSRR w 1962 r., 1890-1918, sygn. 2815-2916: akta personalne urzędników, zapomogi dla ewakuowanych urzędników i strażników ziemskich, wysiedlenia kolonistów niemieckich ze strefy działań wojennych, pożyczka dla Łodzi. Rejestry kancelaryjne, 1868-1905, sygn. 2917-2936. Liczba jednostek w zespole: 3821
39/3/0 vacat - Naczelnik Powiatu Piotrkowskiego - przekazano do Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
39/4/0 Naczelnik Powiatu Rawskiego 1829-1866[1867] 0 rozwiń
Wydział Administracyjny: zabudowa m. Tomaszowa i podatki od jego mieszkańców, 1833-1866, sygn. 1-2. Wydział Oświecenia: fundusze kościoła parafialnego i XX Reformatów w Brzezinach, reperacje i budowa kościołów w Chorzęcinie i Szczawinie, 1829-1866 [1867], sygn. 5-6. Wydział Wojskowo-Policyjny: korespondencja z Rządem Gubernialnym w sprawie wydawania paszportów dla mieszkańców Tomaszowa, 1865, sygn. 7. Liczba jednostek w zespole: 7
39/5/0 Zarząd Powiatowy Łódzki 1867-1914 260 rozwiń
1. Wydział Ogólny, 1908-1914, sygn. 1-52: zarządzenia i okólniki, materiały statystyczne dotyczące ilości ziemi, nieruchomości, fabryk, zakładów rzemieślniczych, młynów, aptek, szkół i stowarzyszeń, korespondencja w sprawach urzędników Zarządu, szpitala więziennego, spisu ludności w 1892 r., wyborów do Dumy, obchodów 300-lecia panowania Romanowów i 50-lecia reformy włościańskiej w Królestwie Polskim. 2. Wydział Administracyjny: a) Referat Miejski, 1874-1914, sygn. 52-308: zarządzenia i okólniki, przychody i rozchody kas miejskich, dzierżawa dochodów miejskich i wykup nieuregulowanych nieruchomości i placów, sprawy rozwoju przestrzennego Łodzi, budowlane, odszkodowań za wywłaszczenia pod budowę linii kolejowej i tramwajowej, zezwolenia na budowę domów, budynków fabrycznych i obiektów sakralnych; b) Referat Finansowy: zarządzenia i okólniki, fundusz osobowy Zarządu, ściąganie podatków oraz zwalnianie od opłat skarbowych, ceny artykułów żywnościowych, depozyty. 3. Wydział Wojskowo-Policyjny, 1867-1914, sygn. 309-918: korespondencja tajna w sprawach powstańców styczniowych, emisariuszy, zatargów mieszkańców z władzami, nadużyć urzędników, nadzoru nad osobami powracającymi ze zsyłki, nastrojów antycarskich wśród chłopów, zarządzenia i okólniki w sprawach paszportowych, wojskowych, sanitarnych, zezwoleń na uroczystości religijne, korespondencja w sprawie wprowadzenia w 1905 r. stanu wojennego, aresztantów, ucieczek więźniów, transportu osób zesłanych, listy gończe, sprawozdania z działalności straży ziemskiej. 4. Pomoce kancelaryjne, 1877-1908, sygn. 919-942. Liczba jednostek w zespole: 963
39/6/0 Zarząd Powiatowy Noworadomski 1867-1913 0 rozwiń
1. Wydział Ogólny, 1870-1913, sygn. 1-27: szkolnictwo, statystyka dotycząca rolnictwa, przemysłu, rzemiosła, cen i ludności, wykazy wójtów i sołtysów, rejestracja związków i stowarzyszeń. 2. Wydział Admistracyjny, 1868-1914, sygn. 28-91: nadzór nad majątkami i kapitałami poduchownymi, rozdział ziemi pomiędzy bezrolnych, budowa i remont kościołów, wybory do dozorów kościelnych, podatki, ubezpieczenia od ognia, naprawa dróg, studni, regulacja hipotek, zwalczanie klęsk elementarnych. 3. Wydział Policyjny, 1867-1914, sygn. 92-160: nadzór nad duchowieństwem i ludnością cywilną, zesłańcy polityczni, sprawy żydowskie, cenzura, sprawy wojska i rekrutów, ruch ludności, wypadki i przestępstwa, stowarzyszenia i związki, biblioteki. Dopływy, 1906-1913, sygn. 161-163: korespondencja w sprawach nadzoru policyjnego, dokumenty do sprawozdania kasy miasta Noworadomska. Liczba jednostek w zespole: 173
39/7/0 Komisja Wyborcza do Dumy Państwowej Powiatu Będzińskiego 1906-1912 0 rozwiń
II Duma, 1906-1907, sygn. 1: protokoły posiedzeń Komisji. III Duma, 1907-1909, sygn. 2-20: korespondencja w sprawie przygotowania wyborów, spisy wyborców, skargi na nieprawidłowości podczas procedury wyborczej. IV Duma, 1912, sygn. 21-41: utworzenie kurii, protokoły posiedzeń Komisji, spisy wyborców, skargi na nieprawidłowości podczas procedury wyborczej. Liczba jednostek w zespole: 41
39/8/0 Urząd Gubernialny Piotrkowski do Spraw Włościańskich 1864-1914 2368 rozwiń
I. Dział ogólny: 1. akta personalne urzędników i geometrów, 1864-1914, sygn. 1-242; 2. akta finansowe, 1888-1914, sygn. 243-28: listy płac, dodatki za mieszkanie, opał i światło; 3. okólniki i zarządzenia władz nadrzędnych, 1864-1914, sygn. 282-372: w sprawach nieprawidłowego uwłaszczania ziemi chłopskiej i posiadania ziemi przez osoby pochodzenia niewłościańskiego, w sprawie serwitutów i ich likwidacji, komasacji gruntów, rozdziału ziemi między bezrolnych, organizacji władz włościańskich, sporządzania tabel, sprzedaży i zakupu ziemi, organizacji urzędów gminnych; 4. oświata wsi, 1896-1914, sygn. 373-376: spisy szkół początkowych, rozkład składek na ich utrzymanie, zakładanie bibliotek; 5. opieka nad lasami obciążonymi serwitutami, 1873-1914, sygn. 377-400: przepisy i zarządzenia, sprawozdania z działalności, protokoły posiedzeń Połączonego Urzędu, kontrola gospodarki lasami; 6. kasy oszczędnościowo-pożyczkowe, 1872-1913, sygn. 401-442; 7. prace pomiarowe, sprawozdania z ich przebiegu i kontrola, wydawanie zezwoleń geometrom prywatnym na prowadzenie pomiarów gruntów włościańskich, koszty pomiarów, 1871-1914, sygn. 443-540; 8. przesiedlanie włościan w głąb Rosji, 1909-1914, sygn. 541-547; 9. pomoc rodzinom rezerwistów, 1878-1913, sygn. 548-570 - nadzielanie ziemią, pomoc pieniężna; 10. sprawy pojedyncze, 1864-1914, sygn. 571-615 - zamiana miast na osady, tworzenie nowych osiedli, zmiany w granicach gmin, zbiórki na budowę cerkwi i pomników, prenumerata czasopisma "Oświata", korespondencja w sprawie pomiarów; 11. decyzje Urzędu do Spraw Włościańskich, 1864-1914, sygn. 616-672 - zatwierdzanie tabel likwidacyjnych i nadawczych, rozdawanie pustek, nadział bezrolnych, sprawy serwitutów, spory graniczne, rozdział wspólnot gruntowych; 12. decyzje Oddzielnego Urzędu do Spraw Włościańskich, 1870-1914, sygn. 673-683 - z lat 1870-1876 apelacje od wyroków sądów gminnych w sprawach spadkowych, serwitutów, sporów o ziemię, o pracę między dworem a czeladzią, z lat 1870-1914 apelacje od uchwał zebrań wiejskich i gminnych w sprawach rozkładu podatków, rozdziału wspólnot, zakupu gruntów przy pomocy Banku Włościańskiego; 13. sprawozdania z działalności Urzędu Gubernialnego, 1889-1914, sygn. 684-723 - statystyka spraw załatwianych przez komisarza, sporów o granice, o serwituty, umów o likwidacji serwitutów, o podziale wspólnot, wzory sprawozdań. Od 1897 r. także dane o ilości szkół elementarnych i bibliotek na wsi; 14. pomoce kancelaryjne, 1869-1914, sygn. 724-814. II Akta szczegółowe wsi ułożone w obrębie poszczególnych powiatów. Powiaty: będziński, 1864-1914, sygn. 815-996; brzeziński, 1864-1914, sygn. 997-1177; częstochowski, 1864-1914, sygn. 1178-1345; łaski, 1864-1914, sygn. 1346-1624; łódzki, 1864-1914, sygn. 1628-1823, radomszczański, 1864-1914, sygn. 1824-2193; piotrkowski, 1864-1914, sygn. 2194-2476; rawski, 1864-1914, sygn. 2477-2532. W ramach każdego z nich wyodrębnione zostały następujące serie: 1. akta majątków i wchodzących w ich skład wsi (w załączeniu tabele likwidacyjne i nadawcze, rejestry pomiarowe, plany); 2. akta kas pożyczkowo-oszczędnościowych - utworzenie kas, dysponowanie ich funduszami; 3. akta różne - Oddzielnego Urzędu w sprawach poszczególnych wsi, komasacji gruntów, zmiany siedzib gmin i pomiarów; 4. tabele likwidacyjne i nadawcze. Liczba jednostek w zespole: 2569
39/9/0 Piotrkowski Oddział Rosyjskiego Towarzystwa Dobroczynności w Królestwie Polskim 1873-1914 0 rozwiń
I. Akta ogólne, 1873-1914, sygn. 1-33: utworzenie przytułku św. Zofii, decyzje zarządu w sprawach wydawania zasiłków pieniężnych biednym i przyjmowania dzieci do przytułku, listy osób, które otrzymały zasiłki, dochody i wydatki Towarzystwa. II. Akta personalne wychowanków przytułku św. Zofii w układzie alfabetycznym, 1880-1913, sygn. 34-114. Liczba jednostek w zespole: 116
39/10/0 Komisarz do Spraw Włościańskich Powiatu Brzezińskiego 1864-1914 0 rozwiń
Rozporządzenia władz zwierzchnich, 1866-1881, sygn. 1; Funkcjonowanie kas oszczędnościowo-pożyczkowych, 1868-1914, sygn. 2, 179-181, 183-186b; Tabele likwidacyjne i nadawcze, 1865-1881, sygn. 2a-12; Akta poszczególnych wsi i miasta Brzeziny zawierające materiały dotyczące przebiegu uwłaszczenia, 1864-1914, sygn. 13-178, 182, 187-188 - skargi włościan na krzywdy doznane ze strony dworu z tytułu rugów, regulacji, cofania serwitutów, przeciążenia pańszczyzną, określanie stanu posiadania po uwłaszczeniu, spory o serwituty i ich likwidacja, spory o grunty i granice pomiędzy chłopami a dworem, nadział bezrolnych, wyrąb lasów serwitutowych, spory o prawa własności gruntów pomiędzy chłopami (załączniki tabele prestacyjne, dodatkowe, kontrakty kolonizacyjne); Postanowienia Komisarza, 1904-1905, sygn. 188a. Liczba jednostek w zespole: 213
39/11/0 Komisarz do Spraw Włościańskich Powiatu Częstochowskiego 1864-1914 0 rozwiń
I. Korespondencja w sprawach sprzedaży chłopom drewna z lasów rządowych, uchwały zebrań gminnych, prośby chłopów o rozpatrzenie sporów o grunty, 1866-1909, sygn. 1; II. Akta poszczególnych wsi, 1864-1914, sygn. 2-200 - spory o ziemię i o granice między wsią a dworem i między samymi chłopami, spory o serwituty, likwidacja serwitutów, rozdział wspólnych gruntów, skargi chłopów na uchwały zebrań gminnych i wiejskich (załączniki tabele likwidacyjne, rejestry pomiarowe, plany gruntów chłopskich); III. Wywłaszczenie ziem pod budowę linii kolejowej Herby - Kielce, 1914, sygn. 201; IV. Spis orzeczeń Komisarza, 1895, sygn. 202; V. Dzienniki korespondencyjne, 1891, 1911-1913, sygn. 203-204. Liczba jednostek w zespole: 208
39/12/0 Komisarz do Spraw Włościańskich Powiatu Łódzkiego 1864-1914 0 rozwiń
I. Kontrola sporządzania tabel likwidacyjnych, podział majątków należących do duchowieństwa, położonych na terenie Łodzi i Zgierza, 1868-1912, sygn. 1-6; II. Akta poszczególnych wsi i majątków ułożone w kolejności alfabetycznej gmin, 1864-1914, sygn. 7-262 - spory o serwituty i ich likwidacja, podział gruntów wspólnych, spory o grunty, nabywanie ich za pośrednictwem Banku Włościańskiego, akta kas pożyczkowo-oszczędnościowych, wywłaszczanie gospodarstw na potrzeby przemysłu (załączniki: tabele likwidacyjne, rejestry pomiarowe, plany gruntów chłopskich); III. Decyzje Komisarza, dzienniki czynności, 1866-1896, 1906-1914, sygn. 263-303 - rozdział pustek, nadział bezrolnych, przywracanie gruntów i serwitutów odjętych przez dwór w latach 1846-1864, spory o serwituty, rozdział gruntów wspólnych, zezwolenia na wyrąb lasów serwitutowych, spory o grunty i granice, zakup gruntów za pośrednictwem Banku włościańskiego; IV. Dziennik pism wchodzących, 1910-1912, sygn. 304. Liczba jednostek w zespole: 306
39/13/0 Komisarz do Spraw Włościańskich Powiatu Noworadomskiego 1864-1914 0 rozwiń
I. Akta poszczególnych majątków i wsi, 1864-1914, sygn. 1-455 - spory o serwituty i ich likwidacja, podział gruntów wspólnych, spory o grunty, nabywanie ich za pośrednictwem Banku Włościańskiego (załączniki tabele likwidacyjne i nadawcze); II. Akta ogólne: korespondencja w sprawie pomiarów gruntów i sprawozdania z przebiegu prac pomiarowych, 1865-1914, sygn. 456-474; fragmenty akt kas pożyczkowo-oszczędnościowych, 1909-1914, sygn. 475-477a; apelacje od decyzji sądów gminnych, 1868-1881, sygn. 478-480; korespondencja ogólna, 1872-1914, sygn. 481-484; akta personalno-finansowe (wyznaczanie komisarzy, kwatery dla urzędników, zaopatrzenie w opał), 1865-1914, sygn. 485-491; zarządzenia i okólniki do wiadomości Komisarza, 1865-1914, sygn. 492-498; ochrona lasów serwitutowych, 1876-1914, sygn. 499-505; zakup gruntów za pośrednictwem Banku Włościańskiego, 1889-1913, sygn. 506-508; usuwanie z gruntów włościańskich osób pochodzenia niewłościańskiego, głównie żydów, 1884-1914, sygn. 509-535; sprawy pojedyncze, 1865-1914, sygn. 536-570 - likwidacja szachownicy gruntów, rozdrabnianie gruntów włościańskich, rozdział pastwisk, tworzenie nowych gmin i osiedli, walka z cholerą, sprzedaż majoratów, biblioteki i szkoły na wsi, melioracja gruntów, udzielanie pożyczek chłopom z dóbr rządowych, pomoc rodzinom żołnierzy rannych i zabitych, wywłaszczenie gruntów pod budowę linii kolejowej, nadzór nad stanem posiadania i finansami filiału ewangelicko-augsburskiego w Dziepułci; III. Postanowienia Komisarza, 1865-1914, sygn. 571-638; IV. Pomoce kancelaryjne, 1865-1914, sygn. 639-741a. Liczba jednostek w zespole: 756
39/14/0 Komisarz do Spraw Włościańskich Powiatu Piotrkowskiego 1864-1914 125 rozwiń
1. Akta majątków i wsi, 1864-1914, sygn. 1-413 - spory o serwituty i ich likwidacja, podział gruntów wspólnych, spory o grunty, nabywanie ich za pośrednictwem Banku Włościańskiego (załączniki tabele likwidacyjne i nadawcze); 2. Gminne kasy pożyczkowo-oszczędnościowe, 1876-1914, sygn. 414-436 - zakładanie kas, sprawozdania z rozchodów i dochodów, obracanie kapitałów na potrzeby gminy i na pożyczki dla członków; 3. Organizacja gmin i samorządu gminnego, 1866-1914, sygn. 437-456 - organizacja kancelarii gminnej, rozkład podatków, ściąganie składek za leczenie, wykazy osad włościańskich, spory między wójtem a chłopami; 4. Usuwanie osób pochodzenia niewłościańskiego z gruntów ukazowych, głównie żydów, 1883-1914, sygn. 457-473; 5. Lasy obciążone serwitutami, 1866-1914, sygn. 474-494 - plany urządzania lasów, ich wyrąb, spory o serwituty leśne; 6. Zaświadczenia o przynależności do stanu włościańskiego uprawniające do kupna gruntów i otrzymania pożyczek z Banku Włościańskiego, 1890-1914, sygn. 495-498b; 7. Sprawozdania komisarzy i przebieg ich służby, 1867-1914, sygn. 499-503 - dane statystyczne dotyczące nadziału bezrolnych, rozkładu podatków, sprzedaży gruntów włościańskich niewłościanom, ilości gmin w powiecie. 8. Korespondencja i sprawozdania geometrów 1891-1913, sygn. 504-505; 9. Zarządzenia i okólniki władz zwierzchnich, 1872-1915, sygn. 506-516 - dotyczące sporządzania tabel, sporów granicznych, lasów, likwidacji serwitutów, nabywania gruntów przez włościan, rozdziału wspólnych pastwisk, sprzedaży majoratów, wybuchu wojny światowej; 10. Zarządzenia w sprawie poboru do wojska, 1865-914, sygn. 517-521; 11. Opieka nad majątkami po zmarłych włościanach odziedziczonymi przez nieletnie dzieci, 1866-1914, sygn. 522-526 - spisy majątków po zmarłych chłopach, ustanawianie rad familijnych; 12. Decyzje sądów gminnych i skargi na nie, 1866-1877, sygn. 527-557; 13. Sprawy różne, 1865-1914, sygn. 558-573 - prośby o nadział pustek, statystyka, bezrolni, komornicy w majoratach, tworzenie nowych osad, przesiedlenia w głąb Rosji, podatki; 14. Decyzje Komisarza, 1864-1913, sygn. 574-620. Liczba jednostek w zespole: 638
39/15/0 Rada Opieki Społecznej Guberni Piotrkowskiej 1870-1913 0 rozwiń
1. Zakładanie, organizacja, budowa i rozbudowa zakładów dobroczynnych w guberni piotrkowskiej. 2. Tworzenie towarzystw dobroczynnych i pomocy biednym (w załączeniu statuty) oraz ochronek dla dzieci. 3. Dysponowanie posiadanymi przez nie kapitałami, sprzedaż, kupno, zamiana, dzierżawa nieruchomości należących do rad powiatowych i poszczególnych zakładów. 4. Utrzymanie zakładów dobroczynnych, ich zaopatrzenie w prowiant, pościel, odzież, lekarstwa itp. 5. Legaty, zapisy, darowizny, ofiary osób prywatnych oraz zasiłki rządowe na rzecz zakładów dobroczynnych. 6. Organizacja pomocy lekarskiej, ruch chorych w szpitalach, egzekucja kosztów leczenia. 7. Sprawozdania z działalności rady, rad powiatowych i zakładów dobroczynnych począwszy od 1899 r. 8. Akta personalne osób zatrudnionych w radach dobroczynności publicznej i w poszczególnych zakładach. 9. Budżety poszczególnych zakładów dobroczynnych. 10. Protokoły posiedzeń Rady. 11. Pomoce kancelaryjne. Liczba jednostek w zespole: 1204
39/16/0 Rada Opiekuńcza Zakładów Dobroczynnych Powiatu Piotrkowskiego [1837] 1843-1870 [1871] 0 rozwiń
Akta Rady Opiekuńczej, dotyczące wszystkich podlegających jej zakładów: sprawy finansowe (lokaty kapitału, zapisy, fundusze na utrzymanie i tworzenie zakładów), sprawy własnościowe (nieruchomości, inwentaryzacje majątku), akta personalne członków Rady. Akta Szpitala Starozakonnych w Piotrkowie: sprawy finansowe (darowizny, zasiłki rządowe, projekty budżetów), sprawy własnościowe, utrzymanie, zaopatrzenie, korespondencja. Główny Dom Schronienia w Piotrkowie: sprawy finansowe, zarządzenia Rady Głównej Opiekuńczej. Sala Ochrony w Piotrkowie: okoliczności założenia, podstawy prawne funkcjonowania, inwentaryzacja majątku, darowizny i zasiłki rządowe, akta personalne członków, raporty dla Rady Głównej. Liczba jednostek w zespole: 46
39/17/0 Urząd Poborowy Guberni Piotrkowskiej [1867-1873] 1874-1917 0 rozwiń
Akta z lat 1867-1874 wytworzone przez Piotrkowski Tymczasowy Urząd Rekrucki: postanowienia Urzędu, spisy poborowych, zaświadczenia lekarskie, dzienniki korespondencyjne. Akta Urzędu Poborowego Guberni Piotrkowskiej, 1874-1917: organizacja Urzędu, zarządzenia, protokoły posiedzeń, statystyka, sprawy personalne, prace komisji, kontrola urzędu rekrutacji, odroczenia, prośby i zwolnienia od służby wojskowej, skargi i donosy, badania lekarskie żołnierzy i oficerów, ćwiczenia rezerwy, spisy rannych i zabitych żołnierzy w wojnie z Japonią, sprawy niedoboru rekrutów w guberni, wyżywienia żołnierzy mobilizacja, konie dla wojska, nakładanie kar na rodziny żydowskie za uchylanie się od służby wojskowej, sprawy finansowe Urzędu, zadłużenie na rzecz szpitali, dzienniki korespondencyjne, spisy spraw, przekazywanie akt do archiwum. Liczba jednostek w zespole: 1083
39/18/0 Urząd Poborowy Powiatu Łódzkiego 1874-1913 0 rozwiń
Zarządzenia i protokoły posiedzeń, sprawy personalne członków komisji, spisy i listy rekrutów, ankiety personalne i dokumenty poborowych, organizacja poboru, sprawy ochotników oraz osób będących pod nadzorem policji i sądów, przeniesienia, odbywanie służby w innych miejscowościach, wydawanie zaświadczeń o odbywaniu służby wojskowej, starania o odroczenie, ankiety personalne poborowych - rezerwistów uwolnionych od służby wojskowej, sprawy mobilizacyjne, zasiłki dla żołnierzy i ich rodzin, sprawy finansowe, zadłużenia na rzecz szpitali i izb skarbowych innych guberni. Liczba jednostek w zespole: 663
39/19/0 Starszy Inspektor Fabryczny Guberni Piotrkowskiej [1881-1890] 1891-1914 228 rozwiń
I Akta dotyczące poszczególnych przedsiębiorstw, fabryk i zakładów przemysłowych z lat 1897-1914, sygn. 1-2300. Zawartość poszczególnych teczek stanowią: wewnętrzne przepisy porządkowe fabryk, tabele płac, wykazy kar, zawiadomienia o czasowym zamknięciu fabryk oraz roczne sprawozdania statystyczne. Zawierają one następujące dane: nazwę przędsiebiorstwa, datę założenia, nazwiska właścicieli, liczbę zatrudnionych, ilość dni przepracowanych, wartość produkcji i surowców, sumę płac roboczych, wydatki na pomoc lekarską, wyposażenie techniczne zakładu. II Akta ogólne z lat 1881-1914, sygn. 2301-2853. Zarządzenia, okólniki i przepisy Głównego Inspektora Fabrycznego, Departamentu Handlu i Manufaktur, Warszawskiego Inspektora Fabrycznego oraz własne sygn. 2301-2312. Sprawozdawczość statystyczna i opisowa sprawozdania z działalności Starszego Inspektora oraz inspektorów poszczególnych rewirów sygn. 2313-2393. Korespondencja z Departamentem Handlu i Manufaktur Oddziałem Przemysłu w zakresie organizacji i uprawnień inspekcji fabrycznej, wykonania przepisów, sporządzania sprawozdawczości, obsady stanowisk, przeniesień służbowych i innych spraw personalnych sygn. 2394-2413. Korespondencja z Głównym Inspektorem Fabrycznym oraz inspektorami innych guberni w sprawach stosunków robotników z fabrykantami, naruszania prawa fabrycznego, opieki zdrowotnej i wypadków przy pracy sygn. 2414-2448. Korespondencja z gubernatorem piotrkowskim obejmująca naruszanie przepisów, nieszczęśliwe wypadki, informacje o sytuacji przemysłu sygn. 2449-2460. Korespondencja z różnymi urzędami sygn. 2461-2477. Korespondencja z fabrykantami o otwieraniu i zamykaniu fabryk, zatrudnianiu małoletnich i kobiet, naruszaniu przepisów porządkowych sygn. 2478-2487. Korespondencja tajna w sprawach strajków, agitacji politycznej, zażalenia i skargi robotników na fabrykantów sygn. 2488-2498. Korespondencja w sprawach czasu pracy, warunków sanitarnych i technicznych, kas zapomogowo-pożyczkowych, funduszów karnych, ubezpieczenia robotników sygn. 2499-2528. Przepisy porządkowe w fabrykach, tabele płac, praca w godzinach nadliczbowych sygn. 2529-2550. Personel techniczny i administracja fabryk: spisy majstrów i urzędników fabrycznych, dane personalne, zatrudnianie obcokrajowców sygn. 2551-2562. Cenniki robót w fabrykach, zestawienia zarobków sygn. 2563-2568. Fundusz kar przepisy w sprawach jego stsowania, księgi przychodu i rozchodu funduszu sygn. 2569-2621. Strajki: raporty, doniesienia i opisy przebiegu sygn. 2622-2656. Skargi robotników na fabrykantów i personel techniczny, prośby o odszkodowanie za utratę zdrowia, prośby o zapomogi sygn. 2657-2779. Nieszczęśliwe wypadki przy pracy: raporty, protokoły zestawwienia ogólne sygn. 2780-2801. Zapomogi z tytułu wypadków przy pracy sygn. 2802-2809. Pomoc lekarska, kasy chorych, regulaminy kas, informacje o lekarzach fabrycznych i ambulatoriach sygn. 2810-2823. Szkoły fabryczne i instytucje dobroczynne sygn. 2824-2830. Sklepy fabryczne i mieszkania dla robotników sygn. 2831-2826. Związki zawodowe: statuty związków i stowarzyszeń robotniczych, sprawozdania z działalności sygn. 2837-2845. Wybory do Dumy: ogłoszenia, spisy fabryk wybierających pełnomocników, zebrania przedwyborcze sygn. 2846-2848. Spisy akt księgi i rejestry kancelaryjne sygn. 2849-2853. III Dozór nad kotłami parowymi: zezwolenia na instalację, opisy i rysunki techniczne kotłów, książki dozoru sygn. 2854-3794. Liczba jednostek w zespole: 3842
39/20/0 Urząd Gubernialny Piotrkowski do Spraw Fabrycznych i Górniczych [1887-1890] 1891-1914 0 rozwiń
1. Okólniki i zarządzenia dotyczące nadzoru nad fabrykami, zatrudnienia, opieki lekarskiej nad robotnikami, bezpieczeństwa pracy, [1887-1890] 1891-1913, sygn. 1-13; 2. Postanowienia 9 decyzje w sprawach zakładów przemysłowych w innych guberniach Królestwa i Rosji przesłane do wiadomości, 1890-1913, sygn. 14-25; Korespondencja ogólna w sprawie naruszania przepisów przez administrację fabryczną, zezwolenia na prace nadliczbowe, zatrudnianie kobiet w godzinach nocnych, regulaminy kas chorych, spisy fabryk, wykazy zarobków robotników, 1897-1913, sygn. 26-53, 125; 4. Korespondencja w sprawie kar nakładanych na fabrykantów, 1892-1914, sygn. 54-88; 5. Skargi robotników na administrację fabryczną w sprawach nieszczęśliwych wypadków i odszkodowania za nie, 1894-1901, sygn. 89-98; 6. Opieka lekarska nad robotnikami i zakładanie szpitali, 1896-1903, sygn. 99-103; 7. Krótkie postanowienia Urzędu w sprawie wymierzania kar za naruszenie przepisów fabrycznych, wydawanie zezwoleń na przedłużenie lub skrócenie dnia roboczego, 1891-1904, sygn. 104-124. Liczba jednostek w zespole: 126
39/21/0 Inspektorzy fabryczni rewirów guberni piotrkowskiej - zbiór szczątków zespołów 1893-1906 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 29
39/21/1 Inspektor Fabryczny m. Łodzi 1894-1896 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 10
39/21/2 Inspektor Fabryczny I Rewiru Okręgu Piotrkowskiego 1901 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
39/21/3 Inspektor Fabryczny II Rewiru Okręgu Piotrkowskiego 1893-1894 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 16
39/21/4 Inspektor Fabryczny VI Rewiru Okręgu Piotrkowskiego 1905-1906 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
39/22/0 Urząd Gubernialny Piotrkowski do Spraw Ubezpieczeń Robotników 1913-1914 0 rozwiń
Jednostki o sygnaturach 1-184 dotyczą kas przy poszczególnych zakładach, zawierają: ogłoszenia o terminach i przedmiotach wyborów, protokoły komisji wyborczych, statuty kas, protokoły z zebrań pełnomocników, sprawozdania finansowe, korespondencję z inspektorem fabrycznym. Jednostki o sygnaturach 185-202 zawierają protokoły posiedzeń Urzędu, korespondencję, sprawy związane z obsadą personalną i wypłatą gratyfikacji za udział w posiedzeniach, przepisy prawne, zarządzenia, dane statystyczne o kasach i ilości ich członków obejmujące obszar guberni i całej Rosji. Liczba jednostek w zespole: 202
39/23/0 Izba Skarbowa Piotrkowska [1816-1868] 1869-1918 0 rozwiń
Decyzje Urzędu Ogólnego, 1869-1914, sygn. 1-498 - sprawy załatwiane przez wszystkie wydziały rozpatrywane kolegialnie. Sekretariat, 1865-1918, sygn. 531-2038 - instrukcje i rozporządzenia władz, dane o składzie personalnym Izby i urzędów jej podległych, statystyki spraw załatwianych, akta personalne urzędników Izby, informacje o organizacji Piotrkowskiej Izby Skarbowej. Anteriora, 1855-1869, sygn. 2039-2429 - akta spadkowe, regulacja i rozkład podatków: gruntowego, podymnego i kontyngentu liwerunkowego, wymiar i zmiany w wysokości podatków gruntowego i podymnego w majątkach i wsiach guberni piotrkowskiej, dochody od kapitałów ulokowanych na dobrach ziemskich, spłaty pożyczek państwowych, zaległości podatkowe oraz sprawy emerytur i zasiłków. Wydział Kas Skarbowych, 1869-1879, sygn. 2430-2598 - sprawy funduszu pogrzebowego, wypłaty emerytur i zasiłków urzędnikom państwowym, dymisjonowanym oficerom i żołnierzom oraz ich rodzinom, sprawozdania z zaległości podatkowych i opłat skarbowych w podległych kasach. Wydział Podatków i Opłat, 1867-1878, sygn. 2599-4327 - wymiar i kontrola podatków gruntowego i podymnego z majątków prywatnych, zaległości z ich tytułu, zmiany w wysokości podatków, dzierżawa propinacji na gruntach włościańskich, spłaty długów ciążacych na majątkach, ustalanie opłat od spadków, zwalnianie od podatków gruntów wydzielonych na rzecz parafii i kościołów. Wydział Dóbr Państwowych, 1816-1879, sygn. 4328-4571 - dzierżawa propinacji w majątkach rządowych, młynów, wójtostw, nakładanie podatków gruntowego i podymnego na grunty folwarczne i włościańskie rządowe, ściąganie procentów od kapitałów poduchownych zabezpieczonych na majątkach prywatnych. Wydział I, referat 1, 1881-1912, sygn. 4572-4766 - arkusze zgłoszeń właścicieli wszelkiego rodzaju przedsiębiorstw handlowych i przemysłowych zawierające dane obejmujące jego nazwę, liczbę zajmowanych pomieszczeń, maszyn, majstrów, robotników, wartość produkcji, sumę rocznego obrotu i zysku. Wydział I, referat 3 i 4, 1899-1914, sygn. 4767-8062 - opłaty od spadków, opisy nieruchomości i ruchomości pozostałych po zmarłych. Wydział II, referat 1 i 2, 1879-1914, sygn. 8063-10563 - sprawy dochodów od kapitałów zabezpieczonych na majątkach prywatnych, wydzierżawianie propinacji w majątkach i wsiach rządowych oraz prywatnych, wymiar podatków gruntowego i podymnego, ich regulacja na skutek sprzedaży części majątku, jego podziału, wydzielenia gruntów na serwituty, parcelacji, nowego pomiaru, wpisy do tabel likwidacyjnych i nadawczych w związku ze zmianami własnościowymi gruntów. Wydział II, referat 3, 10564-15411 - opłaty od spadków, wymiar 5% podatku od dochodów z wkładów w towarzystwach kredytowych, bankach, kantorach oraz nakładanie kar za naruszenie przepisów o podatku przemysłowym. Wydział II, referat 4, 1886-1899, sygn. 15412-15502 - dzierżawa propinacji na gruntach włościańskich. Wydział III, referat 4, 1899-1900, sygn. 15503-15504 - dochody z podatków z powiatu brzezińskiego, wprowadzenie podatku przemysłowgo. Wydział IV, referat 1, 1903-1914, sygn. 15505-15564 - wymiar 5% opłaty od dochodów banków, towarzystw kredytowych, kantorów oraz od wkładów. Wydział IV, referat 2, 1902-1914, sygn. 15565-15873 - zarządzenia i korespondencja w sprawie podatku przemysłowego, apelacje właścicieli sklepów i przedsiębiorstw przemysłowych od nałożonego na nich podatku przemysłowego. Wydział IV, referat 3, 1897-1914, sygn. 15874-17470 - kontrola sprawozdań towarzystw akcyjnych, kredytowo-pożyczkowych, banków i wyliczanie dodatkowego podatku przemysłowego, wymiar 5% podatku od dochodu z posiadanych kapitałów, wymiar 5% opłaty z kuponów od obligacji. Wydział IV, referat 4, 1905-1914, sygn. 17471-17916 - wymiar podatku od wynagrodzenia osób zatrudnionych w przedsiębiorstwach oraz od obligacji i rachunków otwartego kredytu i od dochodów z posiadanych kapitałów. Gubernialny Urząd Podatkowy, 1885-1911, sygn. 17917-18389 - wymiar i kontrola 3% i 5% podatku dochodowego od przedsiębiorstw akcyjnych i nieakcyjnych oraz 5% opłaty od dochodów banków i towarzystw kredytowych z posiadanych wkładów. Księgi podatkowe, 1867-1914, sygn. 18399-18665 - księgi obrachunkowe dodatkowego podatku przemysłowego z przedsiębiorstw nie objętych publiczną sprawozdawczością, spisy przedsiębiorstw niegildyjnych, rejestry biercze podatków podymnego, gruntowego i liwerunkowego. Dopływy akt zinwentaryzowane w 1984 r., 1868-1918, sygn. 18666-18858 - głównie akta personalne pracowników Izby i powiatowych kas skarbowych. Inspektorzy podatkowi Piotrkowskiej Izby Skarbowej, 1885-1914, sygn. 18859-19029. Liczba jednostek w zespole: 19090
39/24/0 Piotrkowski Urząd Gubernialny do Spraw Podatku Przemysłowego 1899-1914 0 rozwiń
Akta ogólne: protokoły posiedzeń, raporty przesyłane do Senatu Rządzącego, korespondencja w sprawach personalnych, wydatki na funkcjonowanie. Skargi osób fizycznych (głównie właścicieli sklepów spożywczych, jadłodajni, gorzelni, browarów, kupców) dotyczące wymiaru podatków przemysłowych i handlowych oraz kar nakładanych przez izbę skarbową. Liczba jednostek w zespole: 1520
39/25/0 vacat - Inspektorzy podatkowi Guberni Piotrkowskiej - zbiór szczątków zespołów - włączony do zespołu nr 23 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
39/26/0 Kasa Skarbowa Guberni Piotrkowskiej [1864-1866] 1867-1914 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1323
39/27/0 Kasa Skarbowa Powiatu Łódzkiego 1867-1917 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 46
39/28/0 Zjazd Sędziów Pokoju Guberni Piotrkowskiej 1876-1917 0 rozwiń
Akta personalne sędziów oraz urzędników sądowych sądów pokoju i gminnych ze wszystkich trzech okręgów guberni, akta spraw cywilnych, protokoły posiedzeń, rejestry kancelaryjne. Liczba jednostek w zespole: 201
39/29/0 Zarząd Akcyzowy Guberni Kaliskiej i Piotrkowskiej 1866-1918 0 rozwiń
Rozporządzenia władz zwierzchnich, sprawy organizacyjne Zarządu i podległych mu okręgów, sprawozdania poszczególnych składnic napojów alkoholowych i zarządzającego dochodami od akcyzy, sprawy bytowe urzędników (zasiłki, stypendia), spisy osób zatrudnionych w urzędach akcyzowych, spisy składów i sklepów z wyrobami monopolowymi, akta rozbudowy, rzadziej budowy gorzelni, browarów, cukrowni, składów napojów alkoholowych i ich urządzenia, opisy tych składów, protokoły ich kontroli, protokoły pomiarów naczyń (jako załączniki plany urządzeń i budynków), akta personalne urzędników Zarządu, zarządów okręgowych oraz obsługi zatrudnionej w składach i sklepach monopolowych zawierające podania o przyjęcie do pracy, dane o przebiegu służby, prośby o urlopy, zapomogi, akta przejścia na emeryturę. Liczba jednostek w zespole: 2196
39/30/0 Okręgowe zarządy akcyzowe guberni kaliskiej i piotrkowskiej - zbiór szczątków zespołów 1878-1918 0 rozwiń
Okręg I: akta personalne urzędników, kierowników składów i sklepów, rozporządzenia Centralnego Zarządu, kontrola i pomiary urządzeń do wyrobu napojów, wynagrodzenia za wysługę lat; Okręg II: sprawy przeciwko osobom sprzedającym napoje bez zezwolenia, kontrola naczyń do wyrobu alkoholu, sprawozdania miesięczne z działalności, spisy sprzedawców, listy wynagrodzeń; Okręg III: zarządzenia, wypłaty wynagrodzeń, mobilizacja pracowników akcyzy, ewakuacja kancelarii i urzędników, przewóz napojów ze składów do sklepów; Okręg IV: produkcja cukru, sprawy o handel napojami na miodzie bez zezwolenia, sprawozdania miesięczne fabryk podlegających akcyzie, wypłaty i pobory urzędników. Liczba jednostek w zespole: 129
39/30/1 Pierwszy Okręg Zarządu Akcyzowego Kalisko-Piotrkowskiego 1898-1918 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 29
39/30/2 Drugi Okręg Zarządu Akcyzowego Kalisko-Piotrkowskiego 1881-1915 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 42
39/30/3 Trzeci Okręg Zarządu Akcyzowego Kalisko-Piotrkowskiego 1897-1898, 1913-1918 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 23
39/30/4 Czwarty Okręg Zarządu Akcyzowego Kalisko-Piotrkowskiego 1878-1918 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 35
39/31/0 Piąty Okręg Zarządu Akcyzowego Guberni Kaliskiej i Piotrkowskiej 1869-1918 0 rozwiń
I. Sprawozdania miesięczne i roczne Zarządu oraz fabryk i składów mu podlegających - gorzelnie, browary, rafinerie alkoholu, fabryki wyrobu wódek, fabryki wyrobów tytoniowych; II. Akta spraw związanych z przekroczeniem przepisów o akcyzie między innymi dotyczące następujących przestępstw: przemytu przez granicę towarów podlegających opłatom akcyzowym, nielegalnego wyrobu wódki i innych napojów, sprzedaży wyrobów tytoniowych bez wykupienia banderoli lub pozwolenia, przesyłki napojów bez dopełnienia formalności przewozowych, sprzedaży wódki pod zastaw, sprzedaży towarów po cenach wyższych niż obowiązujące, fałszerstw dokumentów przewozowych i kradzieży towarów; III. Sprawy przeciwko uczestnikom napadów na sklepy monopolowe w czasie rewolucji 1905 r.; IV. Akta dotyczące wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu; V. Spisy pracowników Zarządu Akcyzy V Okręgu; VI. Sprawy dotyczące produkcji fabrycznej wyrobów podlegających akcyzie; VII. Opisy aparatury działającej w fabrykach produkujących wyroby obciążone akcyzą; VIII. Akta kontroli wielkości produkcji w fabrykach. Liczba jednostek w zespole: 5408
39/32/0 Szósty Okręg Zarządu Akcyzowego Guberni Kaliskiej i Piotrkowskiej 1887-1918 0 rozwiń
I. Okólniki, rozporządzenia i sprawozdania zarządu; II. Akta dotyczące zakładów - gorzelni, browarów, cukrowni, fabryk tytoniu, zapałek itp.. i ich kontroli oraz sklepów monopolowych; III. Sprawy przeciwko osobom przekraczającym przepisy ustawy o akcyzie dotyczące: sprzedaży wyrobów tytoniowych i napojów alkoholowych bez zezwolenia, nielegalnego wyrobu wódki i innych napojów oraz papierosów i gilz, sprzedaży wyrobów tytoniowych i napojów alkoholowych po wyższych cenach; IV. Podania kandydatów na sprzedawców w sklepach akcyzy, spisy zatrudnionych sprzedawców, V. Poświadczenia i rachunki za dostawę spirytusu z fabryk do składów; VI. Książki rachunkowe poszczególnych składów; VII. Wydawanie zezwoleń oraz wykazy patentów na sprzedaż artykułów podlegających akcyzie; VIII. Akta związane z ewakuacją Zarządu do Rosji w czasie I wojny światowej. Liczba jednostek w zespole: 759
39/33/0 Składy napojów alkoholowych w guberni kaliskiej i piotrkowskiej - zbiór szczątków zespołów 1913-1916 0 rozwiń
I. Skład napojów Alkoholowych nr 3 w Sieradzu: sprawozdania miesięczne i roczne składu. II. Skład Napojów Alkoholowych nr 4 w Częstochowie: księgi rachunkowe, listy płac. III. Skład Napojów Alkoholowych nr 6 w Łodzi: spisy sprzedawców, spisy sklepów monopolowych, sprawy najmu lokali dla sklepów monopolowych. Liczba jednostek w zespole: 21
39/33/1 Skład Napojów Alkoholowych nr 3 w Sieradzu 1913-1915 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 4
39/33/2 Skład Napojów Alkoholowych nr 4 w Częstochowie 1913-1915 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 13
39/33/3 Skład Napojów Alkoholowych nr 6 w Łodzi 1913-1916 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 4
39/34/0 Komitet Gubernialny Emerytalnej Kasy Zarządu Akcyzowego Guberni Kaliskiej i Piotrkowskiej 1900-1916 0 rozwiń
Zarządzenia i sprawy ogólne, sprawozdania Komitetu, personel kasy, zmiany w aktach personalnych członków kasy, ewidencja członków, zapomogi dla członków i ich rodzin, potrącenia z pensji członków na rzecz kasy, zarobki robotników zatrudnionych w składach napojów alkoholowych. Liczba jednostek w zespole: 111
Wyświetlanie 1 do 45 z 3 310 wpisów.