Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
36/171/0 Kasy oszczędnościowo-pożyczkowe (Kasy Stefczyka) powiatu hrubieszowskiego - zbiór zespołów szczątkowych 1893-1947 0 rozwiń
171/1 Rolnicza Kasa Spółdzielcza w Hrubieszowie korespondencja ze Związkiem Spółdzielni Rolniczych w Lublinie z lat 1928-1936 (sygn. 1); Centralna Kasa Spółek Rolniczych w Warszawie - korespondencja z lat 1929-1936 (sygn. 2); korespondencja różna z lat 1928-1937 (sygn. 3); księga rejestru członków z lat 1925-1942 (sygn. 4); księgi udziałów i pożyczek z lat 1925-1943 (sygn. 5-6); księga kasowa spółdzielnii z lat 1939-1947 (sygn. 7); 171/2 Kasa Oszczędnościowo-Pożyczkowa /Kasa Stefczyka/ w Kryłowie akta pożyczkobiorców z lat 1910-1911 (sygn. 1-31) 171/3 Kasa Oszczędnościowo-Pożyczkowa /Kasa Stefczyka/ w Moniatyczach księgi pożyczkobiorców z lat 1905-1915 (sygn. 1-a); księgi akceptacji pożyczek z lat 1907-1911 (sygn. 2-3); księga wkładów z 1893 r. (sygn. 4); książka wkładów oszczędnościowych z 1928 r. (sygn. 5) 171/4 Kasa Oszczędnościowo-Pożyczkowa /Kasa Stefczyka/ w Sahryniu księga kosztów administracyjnych z lat 1928-1941 (sygn. 1) Liczba jednostek w zespole: 45
36/171/1 Rolnicza Kasa Spółdzielcza w Hrubieszowie 1925-1947 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 7
36/171/2 Kasa Oszczędnościowo-Pożyczkowa /Kasa Stefczyka/ w Kryłowie 1910-1911 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 31
36/171/3 Kasa Oszczędnościowo-Pożyczkowa /Kasa Stefczyka/ w Moniatyczach 1893-1928 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 6
36/171/4 Kasa Oszczędnościowo-Pożyczkowa /Kasa Stefczyka/ w Sahryniu 1928-1941 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
36/172/0 Kasy oszczędnościowo-pożyczkowe (Kasy Stefczyka) powiatu włodawskiego - zbiór zespołów szczątkowych 1907-1944 0 rozwiń
172/1 Gminna Kasa Oszczędnościowo-Pożyczkowa /Kasa Stefczyka/ w Krzywowierzbie kniga po licznym scziotam zajomszikow z lat 1908-1915 (sygn. 1); 172/2 Gminna Kasa Oszczędnościowo-Pożyczkowa /Kasa Stefczyka/ w Szumince księga pożyczek z lat 1935-1943 (sygn. 1); 172/3 Gminna Kasa Oszczędnościowo-Pożyczkowa /Kasa Stefczyka/ w Wisznicach księga wkładów z lat 1942-1943 (sygn. 1); 172/4 Gminna Kasa Oszczędnościowo-Pożyczkowa /Kasa Stefczyka/ w Wyrykach ałfawit zamojszczikow i porucziteliej po ssudam z lat 1907-1914 (sygn. 1); kniga po licznym scziotam zajomszikow z lat 1907-1915 (sygn. 2); księga wkładek oszczędności z lat 1926-1944 (sygn. 3); księga pożyczek z lat 1938-1944 (sygn. 4) Liczba jednostek w zespole: 7
36/172/1 Gminna Kasa Oszczędnościowo-Pożyczkowa /Kasa Stefczyka/ w Krzywowierzbie 1908-1915 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
36/172/2 Gminna Kasa Oszczędnościowo-Pożyczkowa /Kasa Stefczyka/ w Szumince 1935-1943 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
36/172/3 Gminna Kasa Oszczędnościowo-Pożyczkowa /Kasa Stefczyka/ w Wisznicach 1942-1943 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
36/172/4 Gminna Kasa Oszczędnościowo-Pożyczkowa /Kasa Stefczyka/ w Wyrykach 1907-1944 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 4
36/173/0 Komunalna Kasa Oszczędności w Chełmie 1928-1949 0 rozwiń
okólniki z lat 1945, 1947-1948 (sygn. 1-4); przepisy i zarządzenia organizacyjne z lat 1939-1940, 1948 (sygn. 5-6); przepisy dyscyplinarne, bez daty (sygn. 7); protokoły posiedzeń rady z lat 1939, 1937 (sygn. 8-9); rewizja kasy z lat 1940, 1944-1947 (sygn. 10-11); posiedzenia dyrekcji z 1947 r. (sygn. 12); dzienniki korespondencyjne z lat 1937-1938, 1943, 1946, 1948 (sygn. 13-17); korespondencja z lat 1939, 1946-1949 (sygn. 18-24); rewizja kasy przez inspektora związku KKO z 1936 r. (sygn. 25); księgi wkładów z lat 1928, 1930-1931, 1933-1938, 1941, 1945 (sygn. 26-40); rachunki z lat 1930-1939, 1946 (sygn. 41-54); zobowiązania inkasowe z lat 1933, 1937-1938 (55-57); kredyty z lat 1931-1949, (sygn. 58-59); książka pomocnicza do rachunków z 1944 r. (sygn. 60); zastawy ruchomości z lat 1939, 1946 (sygn. 61-62); przekazy własne z lat 1946-1949 (sygn. 63-65); przychody obce z 1945 r. (sygn. 66); sumy przechodnie z lat 1937-1938 (sygn. 67); koszty handlowe z lat 1944, 1946 (sygn. 68-69); koszty administracyjno-gospodarcze z 1947 r. (sygn. 70); obrotówka z lat 1944, 1948-1949 (sygn. 71-73); preliminarz budżetowy z 1948 r. (sygn. 74); bilanse z lat 1932, 1946, 1948 (sygn. 75-77); sprawozdania bilansowe z lat 1940-1949 (sygn. 78-79); rozliczenia wewnętrzne z lat 1946-1948 (sygn. 80); procenty i prowizje z lat 1939, 1945-1947 (sygn. 81-87); inwentarz starego interesu z 1941 r. (sygn. 88); inwentarz "rachunki stare" z 1944 r. (sygn. 89); inwentarz "rachunki okupacyjne" z 1944 r. (sygn. 90); inwentarz "rachunki polskie" z lat 1944-1948 (sygn. 91-95); książka zastrzeżeń wkładów oszczędnościowych z lat 1931-1932, 1937-1941 (sygn. 97-98); dzienniki operacyjne z lat 1945, 1947 (sygn. 99-100); dzienniki memoriałowe z lat 1948-1949 (sygn. 101-104); dzienniki główna z lat 1928-1931, 1933-1936, 1939-1942, 1944-1947, 1949 (sygn. 105-139); dzienniki kasowe z 1944-1949 (sygn. 140-150); księgi pożyczkobiorców z lat 1931-1932 (sygn. 151-152); księga pożyczek konwersyjnych z lat 1935-1936 (sygn. 153); rejestr weksli pożyczkowych z 1948 r. (sygn. 154); kapitał weksli pożyczkowych z lat 1938-1939, 1948-1949 (sygn. 155-159); terminarz wekslowy z lat 1929-1947 (sygn. 160); inkaso z lat 1947-1948 (sygn. 161); akta sądowe i notarialne z lat 1938-1945 (sygn. 162-172, 175); księga dysponentów z 1933 r. (sygn. 173); pożyczki konwersyjne z lat 1934-1937 (sygn. 174); wykazy sald - rachunki okupacyjne z lat 1944, 1946 (sygn. 176, 177) Liczba jednostek w zespole: 177
36/175/0 Okręgowy Związek Cechów w Chełmie 1925-1950[1951] 0 rozwiń
akta Cechu Zbiorowego Samoistnych Rzemieślników z lat 1941, 1943 (sygn. 1-3); sprawy organizacyjne z 1944 r. (sygn. 4); sprawy kasowe z 1944 r. (sygn. 5); propaganda, prasa, reklama, werbunek z 1944 r. (sygn. 7); sprawy uczniowskie i mistrzowskie z 1944 r. (sygn. 8); okólniki Głównej Grupy Rzemieślniczej z lat 1942-1943 (sygn. 9); korespondencja z 1947 r. (sygn. 10); okólniki z lat 1948-1949 (sygn. 11); księga protokołów zebrań i posiedzeń zarządu z lat 1940-1942 (sygn. 12-13); księga protokołów starszych cechów z lat 1943-1947 (sygn. 14-15); księga mistrzów z lat 1925-1946 (sygn. 16); księgi uczniów z lat 1925-1946 (sygn. 17-18); przeegzaminowanie uczniów pozostających w nauce rzemiosła z 1944 r. (sygn. 19); księga ewidencyjna uczniów z 1945 r. (sygn. 20); księga główna ocen kursów rzemieślniczych z 1949 r. (sygn. 21); księga kasowa Funduszu Szkolnictwa Rzemieślniczego z lat 1943-1944 (sygn. 207); księgi inwentarzowe z lat 1942, 1945 (sygn. 22-23); preliminarze budżetowe z lat 1949-1950 (sygn. 24); dzienniki główna z lat 1942, 1946, 1949-1950 (sygn. 25-28); księgi kontowe składek na rzecz Głównej Grupy w Krakowie z lat 1941-1943 (sygn. 29-35); księga kontowa sum budżetowych i przechodnich z 1949 r. (sygn. 36); księga budżetowa z 1944 r. (sygn. 37); księgi kasowe z lat 1941-1947, 1950 (sygn. 38-48); kontrola składek członkowskich z lat 1941-1942 (sygn. 49); przydziały kart żywnościowych i ubraniowych z 1942 r. (sygn. 50); przydziały nici z 1943 r. (sygn. 51); sprawy przydziałów z lat 1943-1945, 1944-1945, 1951-1952 (sygn. 52-56); dzienniki korespondencyjne z lat 1941-1948, 1950 (sygn. 57-69); akta cechów grupy budowlanej z lat 1943-1944, 1948 (sygn. 70-75); akt cechu stolarzy z lat 1942-1950 (sygn. 76-81); akta cechu malarsko-szklarskiego z lat 1942-1949 (sygn. 82-84); akta cechu kołodziejów z lat 1942-1944 (sygn. 82-90); akta cechu garncarsko-zduńskiego z lat 1943-1944 (sygn. 91-94); akta cechu drogomistrzowskiego i kamieniarskiego z lat 1943-1946 (sygn. 95-96); dzienniki główna cechu budowlanego z lat 1949-1950 (sygn. 97-99); księga dochodów i wydatków budżetowych cechu budowlanego z 1949 r. (sygn. 100); księga szczegółowa cechu rzemiosł budowlanych z 1950 r. (sygn. 101); akta cechu metalowców z lat 1938-1939, 1943-1944 (sygn. 102-105); akta cechu kowali z lat 1943-1950 (sygn. 106-121); akta cechu blacharzy i instalatorów z lat 1943-1944 (sygn. 122); akta cechu ślusarzy i blacharzy z lat 1942-1950 (sygn. 123-135); dzienniki główna cechu metalowego z 1950 r. (sygn. 136-137); księga szczegółowa cechu metalowego z 1950 r. (sygn. 138); akta grupy odzieżowo-skórzanej z lat 1943-1944 (sygn. 139); akta cechu krawców męskich z lat 1942-1949 (sygn. 140-149); akta cechu krawczyń (krawiectwa damskiego) z lat 1943-1944, 1947 (sygn. 150-156); akta cechu włókienniczego z lat 1949-1951 (sygn. 157-159); akta cechu szewców, cholewkarzy z lat 1942-1945, 1948-1950 (sygn. 160-178); akta cechu fryzjerów z lat 1943-1949 (sygn. 179-184); akta tapicerów i rymarzy z lat 1943-1944 (sygn. 185-186); akta cechu zegarmistrzów i złotników z 1943 r. (sygn. 187); akta rzeźników i wędliniarzy z lat 1942-1949 (sygn. 188-194); akta cechu piekarzy z lat 1941-1949 (sygn. 195-200); akta cechu młynarzy z lat 1946-1950 (sygn. 201-206) Liczba jednostek w zespole: 207
36/176/0 Związek Samopomocy Chłopskiej Zarząd Powiatowy w Chełmie 1945-1957 0 rozwiń
sprawy organizacyjne z lat 1945-1956 (sygn. 1-30); wytyczne i plany pracy z lat 1949-1955 (sygn. 31-35); protokoły posiedzeń zarządu, prezydium z lat 1947-1956 (sygn. 36-44); protokoły i sprawozdania z walnych zjazdów z lat 1949, 1955 (sygn. 45-46); sprawozdania ogólne z lat 1947-1956 (sygn. 47-58); sprawozdania organizacyjne kół w terenie z lat 1946, 1950-1952 (sygn. 59-68); sprawozdania z walnych zjazdów delegatów gmin i powiatu z 1950 r. (sygn. 69); sprawy kół gospodyń wiejskich i zarządu powiatowego z lat 1947-1956 (sygn. 70-86); protokoły kontroli, wizytacji z lat 1947-1950 (sygn. 87-89); zarządzenia pokontrolne i korespondencja z lat 1947-1951 (sygn. 90-91); koła gospodyń wiejskich wg gmin z lat 1949, 1951-1953 (sygn. 92-113); sprawy organizacyjne dożynek z lat 1950, 1952-1956 (sygn. 114-120); organizacja obchodów 1 Maja z lat 1948, 1953-1954 (sygn. 121-123); sprawy ogólno-administracyjne z lat 1951-1953 (sygn. 124-125); skargi i zażalenia z lat 1951-1956 (sygn. 126-130); sprawy organizacyjne - rolne z lat 1947-1956 (sygn. 131-148); zjazdy i sprawozdania z 1953 r. (sygn. 149); zjazdy - protokoły komisji rolnej z 1948 r. (sygn. 150); protokoły poinspekcyjne i sprawozdania z lat 1949-1950 (sygn. 151); sprawy współzawodnictwa rolnego z lat 1949-1956 (sygn. 152-164); sprawa budowy "Domu Chłopa" w Warszawie z lat 1950-1951 (sygn. 165); plany pracy z lat 1949-1953 (sygn. 166-170); sprawozdania ogólne z lat 1947-1949, 1954 (sygn. 171-174); sprawy reformy rolnej z 1945 r. (sygn. 175); sprawy resztówek pozostałych z majątków ziemskich z lat 1945-1946 (sygn. 176-177); sprawy reformy rolnej z lat 1945-1946 (sygn. 178-179); sprawy opieki społecznej z 1945 r. (sygn. 180); sprawy wystaw rolniczych z 1955 r. (sygn. 181-182); upowszechnianie wiedzy rolniczej z lat 1951-1955 (sygn. 183-185); Koła Miczurinowskie z 1953 r. (sygn. 186); konkursy kobiece z lat 1947, 1952-1954, 1956 (sygn. 187-191); wykazy bydła i trzody chlewnej w gminach z 1947 r. (sygn. 192); akcje siewne i żniwne z lat 1947, 1950-1954 (sygn. 193-200); likwidacja odłogów z 1952 r. (sygn. 201); kontrola skupu buraków cukrowych z lat 1953-1954, 1956 (sygn. 202-203); rybołówstwo i pszczelarstwo z 1946 r. (sygn. 204); grupy uprawy roślin i hodowlane z 1956 r. (sygn. 205); melioracje rolne z 1945 r. (sygn. 206); ochrona roślin z lat 1953-1953 (sygn. 207-208); sprawy skupu płodów rolnych z lat 1945, 1947, 1950-1953 (sygn. 209-215); kontraktacje płodów rolnych z lat 1946, 1948, 1951, 1953-1954 (sygn. 216-221); akcja osiedleńcza z lat 1948, 1954 (sygn. 222-223); zaopatrzenie wsi w artykuły przemysłowe z lat 1946,1047 (sygn. 224-225); spółdzielnie przemysłowe z 1946 r. (sygn. 226); sprawy ogólne spółdzielczo-gospodarcze z lat 1946-1948, 1950-1951, 1953-1955 (sygn. 227-235); sprawy osobowe z lat 1947-1948 (sygn. 236-237); kursy i szkolenia - dziecińce z 1951 r. (sygn. 238); wycieczki z lat 1952-1956 (sygn. 239-243); kursy i szkolenia oświatowe z 1949 r. (sygn. 244); sprawy kulturalno-oświatowe z lat 1948-1951 (sygn. 245-251); sprawozdania z lat 1950-1951 (sygn. 252-253); wykazy świetlic z lat 1945-1950, 1952-1953 (sygn. 245-255); zaopatrzenie świetlic w materiały z 1950 r. (sygn. 256); walka z analfabetyzmem z lat 1950-1952 (sygn. 257-258); sprawy bibliotek z 1951 r. (sygn. 259-260); sprawy TPPR z lat 1950-1955 (sygn. 261-266); sprawy kultury fizycznej z lat 1948, 1950-1952 (sygn. 267-275); zespoły teatralne z lat 1948-1951 (sygn. 276); upowszechnianie czytelnictwa z lat 1950, 1956 (sygn. 277-278); czytelnictwo konkursowe z lat 1955-1956 (sygn. 279-280); sprawy gospodarczo-rolne (resztówki, zakłady przemysłowe, wiatraki, gorzelnie) z lat 1946-1947 (sygn. 281-286); sprawy ogólno-przemysłowe z lat 1946-1947 (sygn. 287-288); komisje z 1946 r. (sygn. 289); zarządzenia - korespondencja finansowa z 1952 r. (sygn. 290); korsepondencja ogólna z lat 1948-1951 (sygn. 291-294); podatki z lat 1947, 1955, (sygn. 295-296); dziennik główna z 1947 r. (sygn. 297); utrzymanie dziecińców z lat 1949 (sygn. 298-299); protokoły zebrań POP przy PZ ZSCh w Chełmie z lat 1952-1954 (sygn. 300); ankiety sprawozdawcze POP z lat 1949, 1952, 1954 (sygn. 301-305); scenariusz stoisk Centrali Nasiennej na Wystawie Rolniczej w Chełmie z 1954 r. (sygn. 306); komisja rozdziału koni UNRRA z lat 1946-1948 (sygn. 307) Liczba jednostek w zespole: 307
36/177/0 Zwiazek Samopomocy Chłopskiej Zarząd Powiatowy w Hrubieszowie [1944]1945-1949 0 rozwiń
sprawy hodowców zwierząt gospodarskich z lat 1944-1949 (sygn. 1-2); sprawy Powiatowego Komitetu Rozdziału Koni z 1948 r. (sygn. 3) Liczba jednostek w zespole: 3
36/178/0 Związek Samopomocy Chłopskiej Zarząd Powiatowy we Włodawie 1945-1958 0 rozwiń
korespondencja, okólniki, zarządzenia z lat 1947-1952 (sygn. 1-10); pracownicy: sprawy gospodarcze z 1948 r. (sygn. 11); sprawy ubezpieczalni z 1949 (sygn. 12); pracownicy zwolnieni z 1950 r. (sygn. 13); korespondencja, okólniki z lat 1945-1951 (sygn. 14); reforma rolna: korespondencja, okólniki, zarządzenia z lat 1944-1952 (sygn. 15-21); instrukcje z lat 1949-1952 (sygn. 22-27); sprawozdania z 1951 r. (sygn. 28); korespondencja (m. in. wykaz prezesów i sekretarzy oddziałów gminnych ZSCh powiatu włodawskiego, charakterystyki służbowe pracowników etatowych ZOP ZSCh we Włodawie, lektorzy wiedzy rolniczej) z lat 1951-1952 (sygn. 29); korespondencja (instrukcje) z lat 1951-1957 (sygn. 30); protokoły w sprawie resztówek majątków pozostałych po reformie rolnej z lat 1945-1947 (sygn. 31); protokoły komisji, zebrań z 1950 r. (sygn. 32); protokoły (m.in. pracowników GS, odpraw, zebrań gromadzkich) z lat 1951-1953 (sygn. 33); protokoły i sprawozdania z gmin i gromad z 1951 r. (sygn. 34); dział interwencji: oceny, sprawozdania, skargi i zażalenia, wycinki prasowe, listy do redakcji z lat 1951-1952 (sygn. 35-37); dożynki - organizacja, plany, sprawozdania z lat 1949, 1951-1952 (sygn. 38-39); sprawozdania Powiatowego Biura Rolniczego we Włodawie z lat 1946-1948 (sygn. 40); sprawozdania ogólne z lat 1947-1950 (sygn. 195-197); sprawozdania opisowe Inspektora Organizacyjno-Rolnego z 1951 r. (sygn. 41); organizacja produkcji rolniczej - sprawozdania z gmin z 1951 r. (sygn. 42); sprawozdania z przeprowadzonych zebrań gminnych ZSCh z 1951 r. (sygn. 43); sprawozdania z wyjazdów w teren z lat 1951-1952 (sygn. 44); arkusze informacyjne - wywiązanie członków ZSCh z obowiązków wobec Państwa z 1952 r. (sygn. 45); korespondencja (m. in. protokoły walnych zebrań ) z lat 1952-1953 (sygn. 46); plany pracy, sprawozdania z lat 1945-1953 (sygn. 47); kredyty z lat 1947-1950 (sygn. 48); współzawodnictwo (m. in. koła gospodyń wiejskich, aktywizacja kobiet, sprawozdania z organizacji spółdzielni produkcyjnych) z lat 1950, 1952-1953 (sygn. 49); hodowla bydła, drobiarstwo z lat 1944-1949, 1951 (sygn. 50); "Przemysł dla wsi", cenniki zwierząt futerkowych z lat 1947, 1950-1951 (sygn. 51); wykazy pasiek poukraińskich z 1948 r (sygn. 52); pszczelarstwo i ogrodnictwo z 1948 r. (sygn. 53); rybołówstwo z 1947 r. (sygn. 54); kontraktacje z lat 1950-1953 (sygn. 56-57); plany zasiewów z lat 1946-1951 (sygn. 58); akcja żniwna z lat 1947-1948 (sygn. 59-61); kontraktacje rzepaku i roślin przemysłowych z lat 1948-1949 (sygn. 62); sprawozdania z organizacji grup hodowców i plantatorów, organizacji produkcji rolniczej, akcji siewnej z 1950 r. (sygn. 63); statystyka cen z lat 1945-1949 (sygn. 64); łąkarstwo z lat 1945-1947 (sygn. 65); wykazy narzędzi rolniczych poukraińskich z lat 1947-1948 (sygn. 66); Koła Miczurinowców oraz organizacja spółdzielni produkcyjnych z lat 1950-1951 (sygn. 67); ochrona roślin z lat 1946-1951 (sygn. 68); nasiona z lat 1947-1948 (sygn. 69); dział spółdzielczy: organizacja spółdzielni w powiecie włodawskim z 1947 r. (sygn. 70); spółdzielnie produkcyjne (m.in. instrukcja, wykazy spółdzielni) z 1950 r. (sygn. 71); korespondencja, okólniki (m. in. instrukcja kancelaryjna dla POZSCh) z lat 1947, 1950 (sygn. 72); sprawy gospodarczo-finansowe z lat 1945, 1951-1953 (sygn. 73-77); korespondencja w sprawach mienia pozostawionego oraz majątków ziemskich z lat 1946-1947 (sygn. 78-79); korespondencja z WSZSCh w Lublinie oraz sprawy resztówek i podatku od wzbogacenia wojennego z lat 1945-1946 (sygn. 80); korespondencja i okólniki z lat 1945-1950 (sygn. 81-90); wykazy członków ZSCh gmin powiatu włodawskiego z lat 1945-1946 (sygn. 91); protokoły posiedzeń z lat 1945-1950 (sygn. 92-94); protokoły (m.in. posiedzeń ZOPZSCh, pracowników, sekretarzy, prezesów gminnych ZSCh, kół gospodyń wiejskich, gminnych spółdzielni) i sprawozdania (m.in. Inspektora Organizacyjno-Społecznego ZOP ZSCh, instruktorów powiatowych, zarządów oddziałów gminnych) z lat 1946-1953 (sygn. 95-113); materiały wyborcze z kół gromadzkich i zarządów oddziałów gminnych ZSCH z lat 1948-1949 (sygn. 114); związki zawodowe oraz sprawy socjalne z lat 1949-1953 (sygn. 115-120); protokoły walnych zebrań z 1951 r. (sygn. 121-122); imienne wykazy członków zarządów gminnych z 1950 r. (sygn. 123-124); gminne komitety członkowskie z 1949 r. (sygn. 125-126); korespondencja w sprawach organizacyjnych z lat 1946-1948 (sygn. 127); oświata i kultura: oświata rolnicza - pisma okólne z lat 1945-1946 (sygn. 128-129); instrukcje i zarządzenia (m. in. świetlice, biblioteki, zespoły artystyczne, walka z analfabetyzmem, upowszechnianie kultury) z lat 1946-1953, 1956 (sygn. 130-158); sport: instrukcje i wytyczne z lat 1951-1952 (sygn. 159); Powiatowa Rada Sportu Wiejskiego z 1949 r. (sygn. 160); kultura fizyczna z lat 1949-1952 (sygn. 161-166); aktyw kobiecy (m. in. gminne rady kobiece, koła gospodyń wiejskich, dziecińce) z lat 1947-1953 (sygn. 167-182); leczenie sanatoryjne (m. in. okólniki, sprawozdania) z lat 1949-1952, 1956-1958 (sygn. 183-187); opieka nad dzieckiem (m.in. dziecińce letnie) z lat 1945-1946, 1949-1951 (sygn. 188-190); przysposobienie rolnicze i wojskowe z lat 1946-1947 (sygn. 191); instrukcje, wytyczne i komunikaty rad sportu wiejskiego z lat 1948-19650 (sygn. 192); preliminarze budżetowe oraz okólniki z lat 1946-1951 (sygn. 193); książka członków Zarządu Oddziału Gminnego w Hańsku z lat 1948-1951 (sygn. 194) Liczba jednostek w zespole: 198
36/179/0 Związek Spółdzielni Spożywców "Społem" Oddział w Chełmie 1939-1951 0 rozwiń
sprawy organizacyjne z 1949 r. (sygn. 1); komunikaty wewnętrzne z lat 1946-1947, 1949-1950 (sygn. 2-29); okólniki i korespondencja z lat 1950-1951 (sygn. 30); księga ruchomości z lat 1944-1947 (sygn. 31); amortyzacja z lat 1946-1948 (sygn. 32); sprawy prawne z 1949 r. (sygn. 33); sprawy transportu z 1949 r. (sygn. 34); korespondencja handlowa z 1949 r. (sygn. 35-37); plany obrotu towarowego z lat 1946-1949 (sygn. 38-40); plany kosztów z 1949 r. (sygn. 41); plany obrotów towarowych i sprawozdania z 1950 r. (sygn. 42); zestawienia kosztów i obrotów z lat 1948-1950 (sygn. 43); księga statystyczna sprzedaży towarów z lat 1947-1949 (sygn. 44); sprawy budowlane z 1949 r. (sygn. 45); dziennik główna z 1944 r. (sygn. 46); korespondencja finansowa z lat 1949-1951 (sygn. 48); bilanse z lat 1940, 1944-1947 (sygn. 49-59, 61-62); preliminarze budżetowe, budżety z lat 1946-1947, 1949 (sygn. 60, 63, 66); kontrola wykonania preliminarza budżetowego z lat 1947-1948 (sygn. 64-65); sprawozdania bilansowe z lat 1939, 1941-1955, 1947-1950 (sygn. 67-77); sprawy rewizyjne z 1949 r. (sygn. 78); protokoły i sprawozdania ze Związku Rewizyjnego Spółdzielni z lat 1945-1948 (sygn. 79); sprawozdania i protokoły lustarcyjne przedsiębiorstw wytwórczych i usługowych z lat 1949-1950 (sygn. 80); sprawy dotyczące handlu zapałczanego z lat 1945-1949 (sygn. 81); sprawy monopolu tytoniowego z lat 1946-1949 (sygn. 82); sprawy przekazania skałdnicy PZGS we Włodawie z 1948 r. (sygn. 83); sprawy likwidacji i rozliczeń z 1949 r. (sygn. 84); korespondencja i sprawozdania Komisji Likwidacyjnej CSS "Społem" z lat 1950-1951 (sygn. 85); sprawy oszczędnościowe z 1949 r. (sygn. 86); specyfikacja z 1948 r. (sygn. 87); protokoły z 1949 r. (sygn. 88); akta osobowe z lat 1945-1948 (syg. 89-129) Liczba jednostek w zespole: 129
36/180/0 Związek Spółdzielni Spożywców "Społem" Oddział w Hrubieszowie 1934-1949 0 rozwiń
sprawy organizacyjne z lat 1944-1947 (sygn. 1-4); sprawy likwidacji Oddziału CSS "Społem" z lat 1947-1949 (sygn. 5-6); sprawy osobowe z 1947 r. (sygn. 7); kursy i konferencje zlat 1941-1944 (sygn. 8); sprawozdania z kontroli CSS "Społem" z lat 1946-1948 (sygn. 10); sprawozdania polustracyjne z lat 1940-1948 (sygn. 11-12); protokoły z obrad zjazdu delegatów z lat 1936-1947 (sygn. 13); protokoły z posiedzeń rady oddziału i rewizyjne z lat 1944-1947 (sygn. 14); protokoły narad pracowniczych z lat 1944-1947 (sygn. 15); plan sieci sklepów w powiecie lat 1940-1948 (sygn. 16); wykaz sklepów spółdzielczych z lat 1940-1948 (sygn. 17); sprawy budowlane z lat 1947-1948 (sygn. 18); sprawozdania ekspozytury w Lublinie z lat 1945-1948 (sygn. 19); komunikaty wewnętrzne z lat 1945-1946 (sygn. 20-22); sprawozdania związku rewizyjnego z 1947 r. (sygn. 23); sprawozdania "Społem" z 1938 r. (sygn. 24); statystyka spółdzielni związkowych z 1939 r. (sygn. 25); preliminarze budżetowe z lat 1934-1945 (sygn. 26-28); sprawozdania i zestawienia bilansowe z lat 1937-1948 (sygn. 29-45); cenniki, remanenty towarów z lat 1934-1937 (sygn. 46); wyciągi z księgi towarowej i magazynowej z lat 1934-1937 (sygn. 47); wykazy odbiorców i sald z lat 1935-1936 (sygn. 48); sprawozdania z obrotu napojami alkoholowymi z lat 1947-1949 (sygn. 49); wykazy składek złożonych do kasy z lat 1944-1946 (sygn. 50); dzienniki główna z lat 1945-1946 (sygn. 51-55); rejestry obrotów finansowych z lat 1944-1946 (sygn. 56-57); kontrola kosztów handlowych z lat 1943-1947 (sygn. 58-63); rejestry ruchomości z lat 1934-1943, 1947-1948 (sygn. 64-66); książki kasowe z lat 1940, 1943-1947 (sygn. 67-76); sprawozdania sekcji zaopatrzenia z lat 1941-194 (sygn. 77); rejestry dostawców i odbiorców z lat 1940, 1942, 1946-1947 (sygn. 78-81); rejestry sprzedaży wyrobów 1946-1948 (sygn. 82-85); książka sklepowa z lat 1943-1945 (sygn. 86); książki magazynowe z lat 1945, 1947 (sygn. 87-89) Liczba jednostek w zespole: 89
36/181/0 Związek Spółdzielni Spożywców "Społem" Oddział we Włodawie 1933-1951 0 rozwiń
sprawy organizacyjno-personalne z lat 1941-1951 (sygn. 1-2); księgi protokołów zarządu spółdzielni "Jedność" z lat 1933-1945 (sygn. 2-3); księgi udziałowców z lat 1933-1945 (sygn. 4-9); ewidencja osób należących do zastępstwa banku "Społem" z lat 1940-1942 (sygn. 10); księgi inwentarzowe z lat 1933-1950 (sygn. 11-13); księga odbiorców i dostawców z lat 1942-1943 (sygn. 14); obligacje i sprawy ubezpieczeń z lat 1934-1943 (sygn. 15); bilanse z lat 1933-1943 (sygn. 16); akta osobowe z lat 1942-1943, 1945-1948 (sygn. 17-43) Liczba jednostek w zespole: 43
36/182/0 Okręgowe spółdzielnie mleczarskie powiatu włodawskiego - zbiór zespołów szczątkowych 1924-1950 0 rozwiń
182/1 Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Ostrowie Lubelskim akta stanu prawnego spółdzielni z lat 1930-1950 (sygn. 1); protokoły rady nadzorczej i zarządu z lat 1942-1950 (sygn. 2); deklaracje przystąpienia do spółdzielni z lat 1924-1950 (sygn. 3-5); inwentarze udziałów z lat 1928-1932, 1934-1938, 1941, 1943, 1944, 1948 (sygn. 6-20); akta osobowe z lat 1930-1950 (sygn. 21); księga protokołów rewizji kasy oraz surowych bilansów z lat 1928-1935 (sygn. 22); listy polustracyjne z lat 1928-1949 (sygn. 23); budżety, plany finansowo-gospodarcze, plany produkcji z lat 1938-1958 (sygn. 24); roczne sprawozdanie rachunkowe zakładu z 1949 r. (sygn. 25); księga inwnetarzowa z lat 1924-1936 (sygn. 26); dzienniki główna z lat 1946, 1950 (sygn. 27-28); 182/2 Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Parczewie rachunek dłużników i wierzycieli z 1949 r. (sygn. 1); dzienniki główna z lat 1949-1950 (sygn. 2-4); 182/3 Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Sławatyczach akta osobowe z lat 1950-1952 (sygn. 1); zalecenia polustracyjne z 1950 r. (sygn. 2); plan finansowo-gospodarczy z 1950 r. (sygn. 3); sprawozdanie i bilans 1949 r. (sygn. 4-4a); dzienniki główna z lat 1944-1946, 1949-1950 (sygn. 5-9); 182/4 Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Wisznicach statut, postanowienia sądu z lat 1942-1943 (sygn. 1); księga protokołów z lat 1949-1950 (sygn. 2); deklaracje członkowskie z lat 1941-1950 (sygn. 3-9); inwentarze udziałów z lat 1943-1944 (sygn. 10-13); sprawy osobowe z lat 1945-1950 (sygn. 14); korespondencja z lat 1945-1950 (sygn. 15); protokoły w sprawie rabunku mienia spółdzielni z 1945 r. (sygn. 16); protokoły i zalecenia porewizyjne z lat 1944-1950 (sygn. 17); księga ruchomości i nieruchomości z lat 1940-1950 (sygn. 18-19); sprawozdania roczne z lat 1943-1949 (sygn. 20); rozliczenie kosztów za I półrocze z 1950 r. (sygn. 21); dzienniki główna z lat 1949-1950 (sygn. 22-24); 182/5 Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska we Włodawie protokoły rady nadzorczej z 1950 r. (sygn. 1); deklaracje członkowskie z 1945 r. (sygn. 2); umowa o dzierżawę lokalu z 1950 r. (sygn. 3): akta osobowe z 1950 r. (sygn. 4); dzienniki główna z lat 1944-1945, 1950 (sygn. 5-6) Liczba jednostek w zespole: 73
36/182/1 Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Ostrowie Lubelskim 1924-1950 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 29
Wyświetlanie 161 do 180 z 610 wpisów.