Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
36/387/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Moniatyczach 1955-1972 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 118
36/388/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Starej Wsi [1951-] 1962-1972 [-1979] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 119
36/389/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Stefankowicach 1955-1968 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 72
36/390/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Strzyżowie 1955-1972 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 92
36/391/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Świdnikach 1955-1961 0 rozwiń
protokoły z sesji GRN i posiedzeń Prezydium GRN w Świdnikach z lat 1955-1957 (sygn. 1-3); protokoły z sesji GRN w Świdnikach z lat 1958-1959 (sygn. 4-5); uchwały GRN z 1959 r. (sygn. 6); protokoły z sesji GRN w Świdnikach z lat 1960-1961 (sygn. 7-8); uchwały GRN, ewidencja z lat 1959-1961 (sygn. 9-10); plany pracy GRN i Prezydium GRN z lat 1959-1961 (sygn. 11); Komisja Budżetowo-Finansowa z lat 1960-1961 (sygn. 12); Komisja Kulturalno-Oświatowa z lat 1959-1960 (sygn. 13); Komisja Rolna z 1961 r. (sygn. 14); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Świdnikach z lat 1958-1960 (sygn. 15-17); uchwały Prezydium GRN z 1960 r. (sygn. 18); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Świdnikach z 1961 r. (sygn. 19); uchwały Prezydium GRN z 1961 r. (sygn. 20); protokoły z narad sołtysów GRN z lat 1960-1961 (sygn. 21); zebrania wiejskie GRN Świdniki z lat 1958-1959 (sygn. 22); karty zgłoszeń posiadania gruntu oraz zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego z 1961 r. (sygn. 23); kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1958-1959 (sygn. 24); projekt budżetu GRN na 1960 rok z 1959 r. (sygn. 25); sprawozdania z wykonania funduszu gromadzkiego za lata 1958-1959 z lat 1959-1960 (sygn. 26) Liczba jednostek w zespole: 26
36/394/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Zawalowie 1955-1959 0 rozwiń
protokoły z sesji GRN w Zawalowie z lat 1955-1959 (sygn. 1, 4-5); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Zawalowie z lat 1956-1959 (sygn. 2-3, 6-7); zebrania wiejskie GRN Zawalów z 1959 r. (sygn. 8); sprawozdania gospodarcze z lat 1955-1957 (sygn. 9); kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1958-1959 (sygn. 10) Liczba jednostek w zespole: 10
36/395/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Żniatynie 1955-1959 0 rozwiń
protokoły z sesji GRN i posiedzeń Prezydium GRN w Żniatynie z lat 1955-1957 (sygn. 1-3); protokoły z sesji GRN w Żniatynie z lat 1958-1959 (sygn. 4-5); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Żniatynie z lat 1958-1959 (sygn. 6-7); kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1958-1959 (sygn. 8); budżety gromady na lata 1955, 1956, 1958, 1959 z lat 1955-1958 (sygn. 9-12) Liczba jednostek w zespole: 12
36/396/0 Akta z wyborów do rad gmin przeprowadzonych 27 maja 1990 r. oraz wyborów uzupełniających z lat 1990-1993 z terenu województwa chełmskiego 1990-1993 0 rozwiń
dokumenty z wyborów do rad gmin z podziałem na poszczególne miasta i gminy – protokoły głosowania, protokoły wyników wyborów, obwieszczenia o zarejestrowanych kandydatach oraz wynikach wyborów z 1990 r. (sygn. 1-29); materiały te pozostawiono w układzie alfabetycznym; ostatnią jednostkę w zespole stanowi zbiór dokumentów z wyborów uzupełniających i ponownych z miast: Krasnystaw, Rejowiec Fabryczny, oraz gmin: Chełm, Dorohusk, Leśniowice, Rejowiec Fabryczny, Włodawa, Wola Uhruska Wyryki z lat 1990-1993 (sygn. 30) Liczba jednostek w zespole: 30
36/397/0 Akta komisji wyborczych do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z terenu województwa chełmskiego z wyborów przeprowadzonych 27 października 1991 r. 1991 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 7
36/398/0 Akta komisji wyborczych z wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z terenu województwa chełmskiego przeprowadzonych 25 listopada i 9 grudnia 1990 r. 1990 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 5
36/399/0 Akta gminy Dziekanów 1900-1936 0 rozwiń
działy: Ogólno-Organizacyjny - akta urzędu gminy o administracji gminnej, korespondencja, gminna kasa pożyczkowo-oszczędnościowa z lat 1920, 1922-1923, 1931-1934 (sygn. 1-12); Finansowo-Budżetowy - budżety, sprawozdania rachunkowe, dochody gminy, korespondencja podatkowa z lat 1923-1925, 1928-1935 (sygn. 13-31); Gospodarki Gminnej - akta dróg i placów publicznych, sprawy rolne, weterynaria i hodowla, przemysł i handel z lat 1927-1931, 1935-1936 (sygn. 32-49); Administracja Społeczna - dokumenty spraw szkolnych, opieki społecznej, koszty leczenia szpitalnego z lat 1922, 1925, 1927, 1930-1931 (sygn. 50-57); Administracyjny (spraw poruczonych) - księgi ludności stałej miejscowości Białoskóry, Szpikołosy oraz sprawy dotyczące bezpieczeństwa i porządku publicznego, pozwolenia na budowę, sprawy wojskowe z lat 1900, 1905, 1922-1936 (sygn. 58-90) Liczba jednostek w zespole: 106
36/400/0 Rolnicze zespoły spółdzielcze powiatu chełmskiego - zbiór zespołów szczątkowych 1952-1957 0 rozwiń
400/1 Rolniczy Zespół Spółdzielczy w Chromówce Uchwała aktywu Rolniczego Zespołu Spółdzielczego w Chromówce z 18 stycznia 1956 roku, 1956 r. (sygn. 1 ); Księga ewidencji członków spółdzielni, ich rodzin i wkładów Rolniczego Zespołu Spółdzielczego w Chromówce, 1953 r. (sygn. 2); 400/2 Rolniczy Zespół Spółdzielczy w Gdoli Księga ewidencji członków, ich rodzin i wkładów Rolniczego Zespołu Spółdzielczego w Gdoli, 1953-1956 (sygn. 1); 400/3 Rolniczy Zespół Spółdzielczy „Nadzieja” w Gotówce Sprawozdanie roczne ze stanu organizacyjno-gospodarczego Rolniczego Zespołu Spółdzielczego w Gotówce za 1955 rok, 1956 r. (sygn. 1); Rozliczenie polikwidacyjne z 1 stycznia 1957 roku Rolniczego Zespołu Spółdzielczego w Gotówce, 1957-1958 (sygn. 2); Księga ewidencji członków, ich rodzin i wkładów Rolniczego Zespołu Spółdzielczego w Gotówce, 1952-1956 (sygn. 3); 400/4 Rolniczy Zespół Spółdzielczy „Pokój” w Ignatowie Protokoły walnych zebrań członków Rolniczego Zespołu Spółdzielczego ”Pokój” w Ignatowie, 1954 r. (sygn. 1); Bilans likwidacyjny na 31 grudnia 1956 r. Rolniczego Zespołu Spółdzielczego ”Pokój” w Ignatowie, 1957 r (sygn. 2); Księga ewidencji członków spółdzielni, ich rodzin i wkładów Rolniczego Zespołu Spółdzielczego ”Pokój” w Ignatowie, 1953-1957 (sygn. 3); 400/5 Rolniczy Zespół Spółdzielczy "Dobrobyt" w Kamieniu Księga ewidencji członków spółdzielni, ich rodzin i wkładów Rolniczego Zespołu Spółdzielczego ”Dobrobyt” w Kamieniu, 1953-1956 (sygn. 1); 400/6 Rolniczy Zespół Spółdzielczy „Jedność” w Ostrówku Podyskim Protokół zebrania członków Rolniczego Zespołu Spółdzielczego ”Jedność” w Ostrówku Podyskim, 1955 r. (sygn. 1 ); Protokół kontroli dokładności wykopek ziemniaków Rolniczego Zespołu Spółdzielczego ”Jedność” w Ostrówku Podyskim, 1955 (sygn. 2); Księga ewidencji członków spółdzielni, ich rodzin i wkładów Rolniczego Zespołu Spółdzielczego ”Jedność” w Ostrówku Podyskim, 1953-1954 (sygn. 3); 400/7 Rolniczy Zespół Spółdzielczy „1 Maj” w Pokrówce Sprawy organizacyjne i gospodarcze Rolniczego Zespołu Spółdzielczego ”1 Maj” w Pokrówce, 1953-1954, 1956-1957 (sygn. 1); Bilans likwidacyjny na 31 grudnia 1956 r. Rolniczego Zespołu Spółdzielczego ”1 Maj” w Pokrówce, 1956 r. (sygn. 2); Rozliczenia w naturaliach z pracującymi w Rolniczym Zespole Spółdzielczym ”1 Maj” w Pokrówce, 1955 r. (sygn. 3); Księga ewidencji członków spółdzielni, ich rodzin i wkładów Rolniczego Zespołu Spółdzielczego ”1 Maj” w Pokrówce, 1953-1956, (sygn. 4); 400/8 Rolniczy Zespół Spółdzielczy „Pierwszy Maj” w Rudzie Hucie Protokoły zebrań ogólnych członków Rolniczego Zespołu Spółdzielczego ”1-szy Maj” w Rudzie Hucie, 1953-1956 (sygn. 1); Ankieta sprawozdawcza Rolniczego Zespołu Spółdzielczego ”1-szy Maj” w Rudzie Hucie, 1953 r. (sygn. 2); Sprawozdanie roczne ze stanu organizacyjno-gospodarczego Rolniczego Zespołu Spółdzielczego ”1-szy Maj” w Rudzie Hucie za 1954 rok, 1954 (sygn. 3); Sprawozdanie roczne ze stanu organizacyjno-gospodarczego Rolniczego Zespołu Spółdzielczego ”1-szy Maj” w Rudzie Hucie za 1955 rok, 1955 r. (sygn. 4); Zalecenia polustracyjne wydane w wyniku kontroli finansowych przeprowadzonych przez Narodowy Bank Polski Oddział w Chełmie, 1956 r. (sygn. 5); Rozliczenia w naturaliach z pracującymi w Rolniczym Zespole Spółdzielczym ”1-szy Maj” w Rudzie Hucie, 1955 r. (sygn. 6); Księga ewidencji członków spółdzielni, ich rodzin i wkładów [Rolniczego Zrzeszenia Spółdzielczego ”1-szy Maj” w Rudzie Hucie, 1953-1954 (sygn. 7); 400/9 Rolniczy Zespół Spółdzielczy „Przyszłość” w Stawku Protokół zebrania sprawozdawczo-wyborczego Rolniczego Zespołu Spółdzielczego ”Przyszłość w Stawku, 1955 r. (sygn. 1); Sprawozdanie roczne ze stanu organizacyjno-gospodarczego Rolniczego Zespołu Spółdzielczego ”Przyszłość w Stawku za 1954 rok, 1954 r. (sygn. 2); Rozliczenie w naturaliach z pracującymi w Rolniczym Zespole Spółdzielczym ”Przyszłość w Stawku, brak daty (sygn. 3); Protokół Komisji Likwidacyjnej w związku z wymarznięciem zasiewów, brak daty (sygn. 4); Księga ewidencji członków spółdzielni, ich rodzin i wkładów Rolniczego Zespołu Spółdzielczego ”Przyszłość” w Stawku, 1953-1954 (sygn. 5); 400/10 Rolniczy Zespół Spółdzielczy „Czyn” w Żółtańcach Protokoły zebrań ogólnych członków Rolniczego Zespołu Spółdzielczego ”Czyn” w Żółtańcach, 1955-1957 (sygn. 1); Protokoły Komisji Rewizyjnej z kontroli kasy Rolniczego Zespołu Spółdzielczego ”Czyn” w Żółtańcach, 1956 r. (sygn. 2); Księga ewidencji członków spółdzielni, ich rodzin i wkładów Rolniczego Zespołu Spółdzielczego ”Czyn” w Żółtańcach, 1953, 1955 (sygn. 3); podseria 2 akta RZS ”Zgoda” w kol. Busówno: Protokoły zebrań Zrzeszenia Upraw w kol. Busówno, wniosek o rejestrację zmiany statutu, protokoły zebrań członków spółdzielni produkcyjnej, 1950-1951, 1953, 1955, 1957 (sygn. 4); podseria 3 akta RZS ”1 Maj” w Strupinie Dużym: Sprawy organizacyjne Rolniczego Zespołu Spółdzielczego ”1 Maj” w Strupinie Dużym, 1955 r. (sygn. 5); Sprawozdanie roczne ze stanu organizacyjno-gospodarczego Rolniczego Zespołu Spółdzielczego ”1 Maj” w Strupinie Dużym za 1955 r. (sygn. 6); podseria 4 akta RZS ”Jedność” w Turce: Sprawy organizacyjne Rolniczego Zespołu Spółdzielczego ”Jedność” w Turce, 1955-1956 (sygn. 7); Liczba jednostek w zespole: 36
36/400/1 Rolniczy Zespół Spółdzielczy w Chromówce - powiat chełmski 1953 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
36/400/2 Rolniczy Zespół Spółdzielczy w Gdoli - powiat chełmski 1953-1956 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
36/400/3 Rolniczy Zespół Spółdzielczy w Gotówce - powiat chełmski 1952-1958 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
36/400/4 Rolniczy Zespół Spółdzielczy w Ignatowie - powiat chełmski 1953-1957 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
36/400/5 Rolniczy Zespół Spółdzielczy w Kamieniu - powiat chełmski 1953 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
36/400/6 Rolniczy Zespół Spółdzielczy w Ostrówku Podyskim - powiat chelmski 1953-1955 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
36/400/7 Rolniczy Zespół Spółdzielczy w Pokrówce - powiat chełmski 1953-1957 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 4
36/400/8 Rolniczy Zespół Spółdzielczy w Rudzie Hucie - powiat chełmski 1953-1956 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 7
36/400/9 Rolniczy Zespół Spółdzielczy w Stawku - powiat chełmski 1953-1955 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 5
36/400/10 Rolniczy Zespół Spółdzielczy w Żółtańcach - powiat chełmski 1953-1957 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 7
36/401/0 Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Chełmie [1943-1974]1975-1990 0 rozwiń
1. Konferencje wojewódzkie z lat 1975-1989 (sygn. 1-10), materiały z XV Wojewódzkiej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej w Lublinie z dnia 12 marca 1975 r. (sygn. 4117); 2. Plenum KW z lat 1975-1989 (sygn. 11-56); 3. Egzekutywa KW z lat 1975-1989 (sygn. 57-147); 4. Sekretariat KW z lat 1975-1989 (sygn. 148-278); 5. Wojewódzka Komisja Rewizyjna z lat 1975-1989 (sygn. 279-330); 6. Wojewódzka Komisja Kontroli Partyjnej z lat [1948]1975-1989 (sygn. 331-380, 1325-1554); 7. Kancelaria I Sekretarza KW z lat 1975-1989 (sygn. 381-543); 8. Referat Listów i Inspekcji KW z lat 1975-1988 (sygn. 544-555); 9. Referat ds. Działaczy Ruchu Robotniczego z lat [1943-1974]1975-1988 (sygn. 556-559, 1555-1801); 10. Wydział Polityczno-Organizacyjny z lat [1944]1975-1989 (sygn. 560-712, 1802-3154); 11. Referat Kadr z lat [1946]1975-1990 (sygn. 713-759, 3155-3779, 3785);12. Wydział Ideologiczny z lat 1975-1989 (sygn. 760-976, 3781-3784); 13. Wojewódzki Ośrodek Kształcenia Ideologicznego z lat 1975-1985 (sygn. 977-988); 14. Wydział Ekonomiczny z lat 1975-1989 (sygn. 989-1119); 15. Wydział Rolny i Gospodarki Żywnościowej z lat 1975-1989 (sygn. 1120-1221); 16. Wydział Administracyjny z lat 1975-1990 (sygn. 1222-1293, 1418-1423); 17. Wydział Ogólny z lat 1975-1989 (sygn. 1294-1324, 3780) Liczba jednostek w zespole: 1586
36/402/0 Komitet Powiatowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Chełmie 1949-1975 0 rozwiń
sprawozdania Komitetu Powiatowego PZPR z lat 1971, 1973 (sygn. 1-2); protokół z obrad XVIII Powiatowej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej PZPR w Chełmie z lat 1974-1975 (sygn. 3); Powiatowa Komisja Rewizyjna - plany pracy, protokoły z posiedzeń, sprawozdania z działalności, protokoły z kontroli z lat 1971-1975 (sygn. 4-7); Zespół ds. skarg i wniosków (kontroli społecznej) z 1974 r. (sygn. 8-10); karty osobowe - kadry nomenklaturalnej, pracowników politycznych KP PZPR, rezerwy kadrowej (sygn. 11-13); ankiety kadry rezerwowej z lat 1973-1974 (sygn. 14); wykazy rezerwy kadrowej z lat 1973-1975 (sygn. 15); wykazy stanowisk nomenklaturalnych z lat 1957-1972 (sygn. 16); analizy i oceny dotyczące kadry nomenklaturalnej z lat 1964-1975 (sygn. 17); księgi wybyłych KP PZPR z lat 1963-1975 (sygn. 18-20); księgi ewidencyjne z lat 1963-1974 (sygn. 21-24); listy płac z lat 1949-1975 (sygn. 25-52) Liczba jednostek w zespole: 52
36/403/0 Komitet Miejski Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Chełmie 1956-1988 0 rozwiń
1. Konferencje miejskie z lat 1975-1982 (sygn. 1-4); 2. Plenum KM z lat 1973-1983 (sygn. 5-13); 3. Egzekutywa KM z lat 1973-1983 (sygn. 14-32); 4. Miejska Komisja Rewizyjna z lat 1975-1982 (sygn. 33-34); 5. Miejska Komisja Kontroli Partyjnej z lat 1975-1983 (sygn. 35-44); 6. Ankiety statystyczne KM z lat 1975-1979 (sygn. 45-47); 7. Wnioski i postulaty zgłoszone na zebraniach POP i ich realizacja z lat 1980-1981 (sygn. 48); 8. Protokoły z zebrań POP przy Zakładzie Urządzeń Napędowych "Agromet" w Chełmie z lat 1975-1986 (sygn. 49-50); 9. Protokoły z zebrań POP przy Lubelskim Przedsiębiorstwie Hodowli Roślin i Nasiennictwa Oddział Centrali Nasiennej w Chełmie z lat 1975-1986 (sygn. 51-53); 10. Protokoły z zebrań POP przy Chełmskim Przedsiębiorstwie Budowlanym z lat 1977-1986 (sygn. 54-57); 11. Protokoły z zebrań POP przy Hucie Szkła "Mira" w Chełmie z lat 1975-1986 (sygn. 58-60); 12. Protokoły z zebrań POP przy Komendzie Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Chełmie z lat 1975-1980 (sygn. 61-64); 13. Protokoły z zebrań POP przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie z lat 1975-1986 (sygn. 65-66); 14. Protokoły z zebrań POP przy Narodowym Banku Polskim Oddział Wojewódzki w Chełmie z lat 1975-1986 (sygn. 67-69); 15. Protokoły z zebrań POP przy Odcinku Łączności Przewodowej Węzła PKP w Chełmie z lat 1983-1988 (sygn. 70); 16. Protokoły z zebrań POP przy PKS Oddział II Osobowy w Chełmie z lat 1976-1986 (sygn. 71-73); 17. Protokoły z zebrań POP przy PZU Oddział Wojewódzki w Chełmie z lat 1977-1980 (sygn. 74); 18. Protokoły z zebrań POP przy Rejonowym Przedsiębiorstwie Melioracyjnym w Chełmie z lat 1977-1986 (sygn. 75); 19. Protokoły z zebrań POP przy Wojewódzkim Domu Kultury w Chełmie z lat 1975-1985 (sygn. 76-78); 20. Protokoły z zebrań POP przy Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Handlu Wewnętrznego w Chełmie z lat 1977-1980 (sygn. 79); 21. Protokoły z zebrań POP przy Wojewódzkiej Radzie Związków Zawodowych w Chełmie z lat 1976-1978 (sygn. 80); 22. Protokoły z zebrań POP przy Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców "Społem" w Chełmie z lat 1977-1986 (sygn. 81-82); 23. Protokoły z zebrań POP przy Wojewódzkim Urzędzie Telekomunikacji w Chełmie z lat 1975-1986 (sygn. 83-85); 24. Protokoły z zebrań POP przy Wojewódzkim Zarządzie Inwestycji Rolniczych w Chełmie z lat 1975-1986 (sygn. 86-88); 25. Protokoły z zebrań POP przy Wojewódzkim Związku Kółek i Organizacji Rolniczych w Chełmie z lat 1977-1986 (sygn. 89-91); 26. Protokoły z zebrań POP przy Wojewódzkim Związku Spółdzielni Rolniczych "Samopomoc Chłopska" w Chełmie z lat 1975-1986 (sygn. 92-94); 27. Protokoły z zebrań POP przy Wojewódzkim Zakładzie Weterynaryjnym w Chełmie z lat 1975-1978 (sygn. 95); 28. Protokoły z zebrań POP przy Zakładach Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego w Chełmie z lat 1975-1986 (sygn. 96-98); 29. Protokoły z zebrań POP przy Zarządzie Wojewódzkim Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej z lat 1975-1981 (sygn. 99-100); 30. Protokoły z zebrań POP przy Zespole Szkół Medycznych w Chełmie z lat 1975-1986 (sygn. 101-102) Liczba jednostek w zespole: 102
36/404/0 Komitet Miejski Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Krasnymstawie 1972-1989 0 rozwiń
1. Konferencje miejskie z lat 1974-1989 (sygn. 1-11); 2. Plenum KM z lat 1973-1989 (sygn. 12-25); 3. Egzekutywa KM z lat 1975-1989 (sygn. 26-48); 4. Miejska Komisja Rewizyjna z lat 1973-1979 (sygn. 49-50); 5. Miejska Komisja Kontroli Partyjnej z lat 1977-1989 (sygn. 51-53); 6. Komisja Współdziałania Partii i Stronnictw Politycznych z lat 1981-1989 (sygn. 54-56); 7. Sprawozdania statystyczne o członkach i kandydatach partii z lat 1975-1989 (sygn. 57-60); 8. Protokoły z zebrań POP przy Fermentowni Tytoniu w Krasnymstawie z lat 1973-1989 (sygn. 61-62); 9. Protokoły z zebrań POP Terenowa nr 1 w Krasnymstawie z lat 1972-1974 (sygn. 63); 10. Protokoły z zebrań POP Terenowa Nr 4 w Krasnymstawie z lat 1974-1989 (sygn. 64-66); 11. Protokoły z zebrań POP przy Zespole Szkół Rolniczych w Krasnymstawie z lat 1973-1989 (sygn. 67-68) Liczba jednostek w zespole: 68
36/405/0 Komitet Miejski Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej we Włodawie 1972-1984 0 rozwiń
1. Konferencje miejskie z lat 1974-1982 (sygn. 1-6); 2. Plenum KM z lat 1975-1983 (sygn. 7-16); 3. Egzekutywa KM z lat 1973-1983 (sygn. 17-32); 4. Miejska Komisja Rewizyjna z lat 1975-1977 (sygn. 33); 5. Miejska Komisja Kontroli Partyjnej z 1976 r. (sygn. 34); 6. Komisja Współdziałania Partii i Stronnictw Politycznych z 1983 r. (sygn. 35); 7. Sprawozdania statystyczne o członkach i kandydatach partii z 1983 r. (sygn. 36); 8. Preliminarz budżetowy i rozliczenia finansowe z lat 1983-1984 (sygn. 37); 9. Akta osób objętych nomenklaturą instancji I stopnia z lat 1981-1982 (sygn. 38); 10. Materiały nadesłane z organizacji młodzieżowych - ocena kampanii sprawozdawczo-wyborczej w kołach Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej na terenie miasta Włodawy za kadencję 1975/1977 (sygn. 39); 11. Materiały nadesłane z instytucji pozapartyjnych z lat 1977-1978 (sygn. 40); 12. Plan rozmów indywidualnych z członkami i kandydatami PZPR na terenie miasta Włodawy oraz informacja z przebiegu tych rozmów w placówkach oświatowo-wychowawczych z 1977 r. (sygn. 41); 13. Protokół z posiedzenia Plenum KP PZPR i PK ZSL we Włodawie z załącznikami w dniu 27 czerwca 1972 r. (sygn. 42); 14. Referat na Plenum KP PZPR we Włodawie w dniu 18 listopada 1972 r. na temat aktualnej sytuacji i perspektyw rozwoju uspołecznionych gospodarstw rolnych w powiecie włodawskim (sygn. 43); 15. Informacja z realizacji uchwały Plenum KP PZPR i PK ZSL we Włodawie z dnia 27 czerwca 1972 r. w sprawie racjonalnej gospodarki ziemią opracowana przez PPRN we Włodawie (sygn. 44); 16. Koncepcja rozwoju rolnictwa do roku 1990 w powiecie Włodawa opracowana przez Urząd Powiatowy we Włodawie (sygn. 45); Liczba jednostek w zespole: 45
36/406/0 Komitet Miejsko-Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Rejowcu Fabrycznym 1973-1989 0 rozwiń
1. Konferencje miejsko-gminne z lat 1977-1981 (sygn. 1-3); 2. Plenum KM-G z lat 1973-1988 (sygn. 4-9); 3. Egzekutywa KM-G z lat 1977-1988 (sygn. 10-20); 4. Miejsko-Gminna Komisja Rewizyjna z 1977 r. (sygn. 21); 5. Sprawozdania statystyczne o członkach i kandydatach partii z 1977 r. (sygn. 22) Liczba jednostek w zespole: 22
36/407/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Białopolu 1973-1989 0 rozwiń
protokoły z obrad gminnej konferencji sprawozdawczej z lat 1975, 1977, 1979, 1981-1983, 1985-1986, 1989 (sygn. 1-10); protokoły z posiedzeń plenarnych komitetu gminnego z lat 1973-1975, 1977, 1979-1989 (sygn. 11-24); protokoły z posiedzeń egzekutywy komitetu gminnego z lat 1975-1977, 1979-1989 (sygn. 25-39); rejestr wniosków przyjętych na posiedzeniach plenarnych, posiedzeniach egzekutywy oraz zebraniach podstawowych organizacji partyjnych z lat 1982-1984 (sygn. 40); wnioski przyjęte na posiedzeniach egzekutywy KG i ich realizacja z lat 1983-1989 (sygn. 41); kwartalne i półroczne plany pracy egzekutywy KG z lat 1978-1983, 1978-1989 (sygn. 42); materiały Gminnej Komisji Rewizyjnej z lat 1976-1979 (sygn. 43-50); materiały Komisji Współdziałania Partii i Stronnictw Politycznych z lat 1981-1989 (sygn. 51-52); sprawozdania statystyczne z lat 1975, 1977-1981, 1983, 1985, 1987, 1989 (sygn. 53-58); protokoły z narad I sekretarzy podstawowych organizacji partyjnych oraz aktywu społeczno-gospodarczego z lat 1982-1983 (sygn. 59); protokoły z kontroli KG z lat 1976-1978 (sygn. 60); plany i programy działania KG z lat 1978-1979 (sygn. 61); sprawozdania, informacje, analizy z lat 1985-1986, 1988-1989 (sygn. 62-63); sprawy ewidencji partyjnej, deklaracje składek członkowskich w podstawowych organizacjach partyjnych z lat 1985-1989 (sygn. 64-66); materiały z kampanii przedzjazdowej z 1986 r. (sygn. 67); przygotowania i przebieg wyborów do rad narodowych, do Sejmu z lat 1983-1985, 1988, 1989 (sygn. 68-71); przygotowania i przebieg wyborów do organów samorządu wsi z 1984 r. (sygn. 72); dokumentacja dotycząca wyłaniania kandydatów na społecznych kontrolerów Inspekcji Robotniczo-Chłopskiej z lat 1985-1988 (sygn. 73); protokoły z zebrań podstawowych organizacji partyjnych wg miejscowości gminy Białopole z lat 1973-1989 (sygn. 74-104) Liczba jednostek w zespole: 104
36/408/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Brusie Starym 1973-1987 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 20
Wyświetlanie 391 do 420 z 618 wpisów.