Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
36/478/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Tuczępach 1955-1959 0 rozwiń
protokoły z sesji GRN i posiedzeń Prezydium GRN w Tuczępach z lat 1955-1957 (sygn. 1-3); protokoły z sesji GRN w Tuczępach z lat 1958-1959 (sygn. 4-5); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Tuczępach z lat 1958-1959 (sygn. 6-7) Liczba jednostek w zespole: 7
36/480/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Wiszniowie 1955-1961 0 rozwiń
protokoły z sesji GRN i posiedzeń Prezydium GRN w Wiszniowie z lat 1955-1956 (sygn. 1-2); protokoły z sesji GRN w Wiszniowie z lat 1957-1961 (sygn. 3-7); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Wiszniowie z lat 1958-1960 (sygn. 8-10); zebrania wiejskie GRN Wiszniów z 1958 r. (sygn. 11); sprawozdania gospodarcze za lata 1960-1961 z lat 1960-1961 (sygn. 12); kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1958-1961 (sygn. 13-14) Liczba jednostek w zespole: 14
36/481/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Zosinie 1954-1959 0 rozwiń
protokoły sesji GRN i posiedzeń Prezydium GRN w Zosinie, 1955-1957 (sygn. 1-3); protokoły sesji GRN w Zosinie, 1956-1959 (sygn. 4-5, 10-11); protokoły posiedzeń Prezydium GRN w Zosinie, 1956-1959 (sygn. 6-7, 15-16); uchwały Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Hrubieszowie i Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie, 1956-1959 (sygn. 8-9); materiały na sesje Gromadzkiej Rady Narodowej w Zosinie - uchwały oraz sprawozdania z jej działalności, 1958 (sygn. 12); uchwały Gromadzkiej Rady Narodowej w Zosinie - rejestr, 1954-1959 (sygn. 13); uchwały Gromadzkiej Rady Narodowej w Zosinie i jej Prezydium - rejestr, 1955-1960 (sygn. 14); uchwały Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Zosinie - rejestr, 1955-1959 (sygn. 17-18); Komisja Oświaty, 1956-1957 (sygn. 19); plan i budżet gromady Zosin na 1959 rok, 1959 (sygn. 20) Liczba jednostek w zespole: 20
36/482/0 Akta z wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 21 września 1997 r. z terenu województwa chełmskiego oraz wyborów uzupełniających do Senatu RP przeprowadzonych 28 stycznia 2001 r. z terenu byłego województwa chełmskiego 1997-2001 0 rozwiń
serii wybory 21 września 1997 r., podseria: okręgowa komisja wyborcza – rejestracja okręgowych list kandydatów na posłów z 1997 r. (sygn. 1-2), rejestracja kandydatów na senatorów (sygn. 3), protokół z wyborów posłów do Sejmu w okręgu wyborczym nr 7 z 1997 r. (sygn. 4), obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o wynikach wyborów do Sejmu RP i Senatu RP z 1997 r. (sygn. 5-6), posiedzenia Okręgowej Komisji Wyborczej w Chełmie z 1997 r. (sygn. 7); organizacja prac Okręgowej Komisji Wyborczej w Chełmie z 1997 r. (sygn. 8), uchwały i zarządzenia oraz obwieszczenia o podziale na okręgi wyborcze i obwody głosowania z 1997 r. (sygn. 9), nadzór Okręgowej Komisji Wyborczej w Chełmie nad przestrzeganiem prawa wyborczego z 1997 r. (sygn. 10); podseria: obwodowe komisje wyborcze - powołanie i rozwiązanie obwodowych komisji wyborczych z 1997 r. (sygn. 11-12), protokoły głosowania w obwodach na okręgowe listy kandydatów na posłów i okręgowe listy kandydatów na senatorów z 1997 r. (sygn. 13-20); podseria Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Chełmie - wydruki danych do protokołu zbiorczych wyników głosowania w okręgu wyborczym z 1997 r. (sygn. 21), informacje statystyczne o wynikach wyborów w okręgu wyborczym z 1997 r. (sygn. 22), preliminarz budżetowy i jego realizacja z 1997 r. (sygn. 23); seria wybory uzupełniające z 28 stycznia 2001 r., podseria: okręgowa komisja wyborcza - akta rejestracji okręgowych list kandydatów na senatora z lat 2000-2001 (sygn. 24), obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Chełmie o zarejestrowanych kandydatach na senatora z 2001 r. (sygn. 25), protokół wyników głosowania i wyniku wyborów na senatora z 2001 r. (sygn. 26), posiedzenia Okręgowej Komisji Wyborczej w Chełmie z 2001 r. (sygn. 27); organizacja prac Okręgowej Komisji Wyborczej w Chełmie z lat 200-2001 (sygn. 28), uchwały i zarządzenia oraz obwieszczenia o podziale na okręgi wyborcze i obwody głosowania z 2000 r. (sygn. 29), nadzór Okręgowej Komisji Wyborczej w Chełmie nad przestrzeganiem prawa wyborczego z 2001 r. (sygn. 30); podseria: obwodowe komisje wyborcze - powołanie i rozwiązanie obwodowych komisji wyborczych z 2001 r. (sygn. 31), posiedzenia obwodowych komisji wyborczych z 2001 r. (sygn. 32-38), protokoły głosowania w obwodach na kandydatów na senatorów z 2001 r. (sygn. 39-42); podseria Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Chełmie - informacje statystyczne o wynikach wyborów w okręgu wyborczym z 2001 r. (sygn. 43). Liczba jednostek w zespole: 43
36/483/0 Akta komisji do spraw referendum konstytucyjnego przeprowadzonego w dniu 25 maja 1997 r. z terenu województwa chełmskiego 1997 0 rozwiń
seria Wojewódzka Komisja do spraw Referendum - posiedzenia Wojewódzkiej Komisji do spraw Referendum w Chełmie z 1997 r. (sygn. 1), nadzór Wojewódzkiej Komisji do Spraw Referendum w Chełmie nad przestrzeganiem prawa wyborczego z 1997 r. (sygn. 2), protokoły zbiorczych wyników głosowania w województwie z 1997 r. (sygn. 3), informacje statystyczne o organizacji referendum konstytucyjnego z 1997 r. (sygn. 4); seria obwodowe komisje wyborcze - dokumenty dotyczące powołania obwodowych komisji wyborczych z 1997 r. (sygn. 5), protokoły głosowania w obwodach z 1997 r. (sygn. 6-9), skargi na działalność obwodowych komisji do spraw referendum z 1997 r. (sygn. 10); seria obwieszczenia wyborcze - obwieszczenia o podziale na obwody głosowania z 1997 r. (sygn. 11); seria Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Chełmie - preliminarz budżetowy i jego realizację z 1997 r. (sygn. 12) Liczba jednostek w zespole: 12
36/484/0 Akta z wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw z wyborów przeprowadzonych 11 października 1998 r. oraz wyborów uzupełniających i zmian w składach rad powiatów i rad miejskich przeprowadzonych w latach 1999-2002 1998-2002 0 rozwiń
seria Zastępca Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Chełmie - powołanie wojewódzkich komisarzy wyborczych i zastępców wojewódzkich komisarzy wyborczych z 1998 r. (sygn. 1); postanowienia Zastępcy Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Chełmie z 1998 r. (sygn. 2-3), nadzór wojewódzkich komisarzy wyborczych nad przestrzeganiem prawa wyborczego z 1998 r. (sygn. 4); sprawozdania finansowe komitetów wyborczych z 1998 r. (sygn. 5), Sejmik Województwa Lubelskiego – podział na okręgi wyborcze z lat 1998-1999 (sygn. 6); rady powiatów, rady gmin – podział na okręgi wyborcze, liczba radnych w okręgach z lat 1998-1999 (7-8); podział na obwody głosowania z 1998 r. (sygn. 9); obwieszczenia Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego o wynikach wyborów do rad na terenie województwa lubelskiego z 1998 r. (sygn. 10); seria powiatowe komisje wyborcze - protokoły posiedzeń powiatowych komisji wyborczych w Chełmie, Krasnymstawie i Włodawie z 1998 r. (sygn. 11, 16, 22), protokoły rejestracji list kandydatów na radnych do rad powiatów chełmskiego, krasnostawskiego, włodawskiego z 1998 r. (sygn. 12-13, 17-18, 23-24), protokoły głosowania w okręgach z 1998 r. (sygn. 14-15, 19-21, 25); seria miejskie komisje wyborcze - protokoły posiedzeń miejskich komisji wyborczych w Chełmie, Krasnymstawie, Rejowcu Fabrycznym i Włodawie z 1998 r. (sygn. 26, 31, 35, 39), protokoły rejestracji list kandydatów na radnych do rad miast Chełma, Krasnegostawu, Rejowca Fabrycznego i Włodawy z 1998 r. (sygn. 27-29, 32-33, 36-37, 40); protokoły głosowania w okręgach, protokoły z wyborów do rad miast Chełma, Krasnegostawu, Rejowca Fabrycznego i Włodawy z 1998 r. (sygn. 30, 34, 38, 41) oraz protokoły zbiorczych wyników głosowania z 1998 r. (sygn. 42); seria gminne komisje wyborcze znajdują się protokoły posiedzeń gminnych komisji wyborczych z 1998 r. (sygn. 43-51); protokoły rejestracji list kandydatów na radnych do rad gmin z 1998 r. (sygn. 52-96); seria obwodowe komisje wyborcze - protokoły i uchwały obwodowych komisji wyborczych z 1998 r. (sygn. 97-108), protokoły głosowania w obwodzie, protokoły z wyborów do rady gminy z 1998 r. (sygn. 109-138); seria Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Chełmie - wydruki baz danych wyborczych z 1998 r. (sygn. 139-143); wzory kart do głosowania i formularzy wyborczych oraz urzędowe obwieszczenia z 1998 r. (sygn. 144), informacje statystyczne o przeprowadzonych wyborach z 1998 r. (sygn. 145); protesty wyborcze z 1998 r. (sygn. 146) oraz preliminarz budżetowy i jego realizacja z 1998 r. (sygn. 147); seria wybory uzupełniające zawiera dokumenty z wyborów uzupełniających przeprowadzonych w latach 1999-2002: postanowienia Zastępcy Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego z lat 1999-2002 (sygn. 148), nadzór Zastępcy Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego nad przestrzeganiem prawa wyborczego z lat 1999-2002 (sygn. 149), obwieszczenia Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego z lat 1999-2002 (sygn. 150), sprawozdania finansowe komitetów wyborczych z lat 1999-2002 (sygn. 151), wyniki głosowania i wyniki wyborów do rad gmin z lat 1999-2002 (sygn. 152), powołanie gminnych komisji wyborczych z lat 1999-2002 (sygn. 153-154), powołanie obwodowych komisji wyborczych z lat 1999-2002 (sygn. 155), rejestracja kandydatów do rad gmin z 1999-2002 (sygn. 156-157), wzory kart do głosowania oraz urzędowe obwieszczenia z lat 2000-2002 (sygn. 158), preliminarz budżetowy i jego realizacja z lat 1999-2002 (sygn. 159) Liczba jednostek w zespole: 159
36/485/0 Akta komisji do spraw referendum gminnego w sprawie odwołania Rady Gminy Rejowiec przeprowadzonego 13 maja 2001 r. oraz w sprawie odwołania Rady Gminy Izbica przeprowadzonego 24 czerwca 2001 r. 2001 0 rozwiń
obwodowe komisje wyborcze: wnioski o przeprowadzenie referendum lokalnego, postanowienia i zarządzenia zastępcy Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Chełmie z 2001 r. (sygn. 1, 7), powołanie terytorialnych i obwodowych komisji do spraw referendum – obwodowe i gminne komisje wyborcze do spraw referendum z 2001 r. (sygn. 2, 8), posiedzenia komisji do spraw referendum – protokoły i uchwały gminnej oraz obwodowych komisji wyborczych do spraw referendum z 2001 r. (sygn. 3, 9), protokoły wyników referendum gminnego w Rejowcu z 2001 r. (sygn. 4, 10); seria Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Chełmie: preliminarz budżetowy referendum z 2001 r. (sygn. 5, 11); seria – inicjator referendum gminnego – zawiera sprawozdanie finansowe inicjatora referendum gminnego z 2001 r. (sygn. 6, 12). Liczba jednostek w zespole: 12
36/486/0 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Chełmie 1966-1975 0 rozwiń
organizacja własnej jednostki w postaci informacji, wytycznych, planów urlopów z lat 1974-1975 (sygn. 1-2); przepisy i zarządzenia dotyczące własnej jednostki, m. in. korespondencja z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Lublinie, decyzje PSSE w Chełmie w sprawie wprowadzenia zmian w kredytach (zakup odczynników i szkła laboratoryjnego), zarządzenia kierownika i korespondencja z Wydziałem Zdrowia i Opieki Społecznej PPRN w Chełmie, instrukcje w sprawie obiegu dowodów księgowych w PSSE w Chełmie, z lat 1966, 1968-1972, 1974-1975 (sygn. 3-10); informacje z działalności, sprawozdania opisowe, statystyczne z lat 1968-1974, oraz plany pracy na lata 1969-1973, 1975 (sygn. 11-17); kontrole zewnętrzne własnej jednostki (m. in. ZUS w Lublinie, Wydział Finansowy Urzędu Powiatowego w Chełmie, NIK w Lublinie) oraz kontrole jednostek podległych (m. in. Miejska Przychodnia Rejonowa w Rejowcu Fabrycznym) z lat 1969-1974 (sygn. 18-24) Liczba jednostek w zespole: 24
36/487/0 Wojewódzka Stacja Kwarantanny i Ochrony Roślin w Chełmie 1975-1999 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 161
36/488/0 Akta notariusza Franciszka Kopyścia w Parczewie 1947 0 rozwiń
akta notarialne z 1947 r. (sygn. 1) Liczba jednostek w zespole: 1
36/489/0 Akta notariusza Czesława Rożenka w Parczewie 1947-1949 0 rozwiń
akta notarialne z lat 1947-1948 (sygn. 1-2); skorowidze z lat 1948-1949 (sygn. 3-4); księga odpisów aktów notarialnych z 1948 r. (sygn. 5) Liczba jednostek w zespole: 5
36/490/0 Akta notariusza Adama Moskala we Włodawie 1949-1950 0 rozwiń
akta notarialne z 1949 r. (sygn. 1); księga protestów weksli z lat 1949-1950 (sygn. 2); protesty weksli z 1950 r. (sygn. 3) Liczba jednostek w zespole: 3
36/491/0 Wojewódzki Dom Kultury w Chełmie 1975-1999 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 286
36/492/0 Kombinat Cementowy "Chełm" w Chełmie 1948-1995 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 446
36/493/0 Państwowe Gimnazjum i Liceum im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie 1921-1953 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 65
36/494/0 Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Chełmie 1962-1975 0 rozwiń
materiały dotyczące organizacji własnej jednostki w postaci rejestru przedsiębiorstwa, jego zmian, odpisów, zaświadczeń z lat 1962, 1965-1966, 1969-1972, 1974-1975 (sygn. 1), protokołu rewizji finansowo-księgowej z 1964 r. (sygn. 2), planów techniczno-ekonomicznych na lata 1974-1975 z lat 1973-1974 (sygn. 3-4), sprawozdań, informacji oraz analiz ekonomicznych z rocznej działalności MZBM w Chełmie za lata 1972-1974 (sygn. 5-8), sprawozdań finansowych (skróconych) za lata 1962-1966 (sygn. 9), sprawozdań statystycznych za lata 1971-1974 (sygn. 10-11), planów inwestycji i kapitalnych remontów na lata 1970-1971 oraz informacji z ich realizacji za 1970 rok (sygn. 12), materiały dotyczące gospodarki materiałowej z lat 1964, 1972-1975 (sygn. 13-16); dokumentacja z działalności merytorycznej, dokumentację aktową terenowo-prawną budynków przeznaczonych do remontów z lat 1966-1972 (sygn. 17-28), podkłady sytuacyjno-wysokościowe budynków przeznaczonych do remontu, oraz dokumentację techniczną dotyczącą: urządzenia wyciągowego dla studni historycznej na Górce Chełmskiej w Chełmie z lat 1963, 1965-1967 (sygn. 29), pomiarów parceli przy ulicy Lubelskiej 36A i zabudowy sąsiedniej z 1968 r. (sygn. 30), technologii wykonania zabezpieczenia domu przy ulicy Lubelskiej 34/36 z 1966 r. (sygn. 31), programu technicznego badań podłoża pod budynki śródmieścia w Chełmie, etap II z 1971 r. (sygn. 32) Liczba jednostek w zespole: 32
36/495/0 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Chełmie [1950-1951]1952-1974[1975] 0 rozwiń
organizacja jednostki – księga służb, organizacja przedsiębiorstwa, zawierające schematy i regulaminy organizacyjne, regulaminy premiowania, regulaminy organizacyjne jednostek podległych, instrukcje, zakresy czynności, odpisy i wyciągi z rejestru przedsiębiorstw państwowych, wnioski o zmiany zakresu działania przedsiębiorstwa, zgłoszenia rejestracyjne z lat 1951-1953, 1956, 1958-1964, 1966-1974 (sygn. 1-2); zarządzenie dyrektora w sprawie gospodarki odzieżą roboczą ochronną i sprzętem ochrony osobistej z 30 czerwca 1973 r. (sygn. 3); protokoły konferencji samorządu robotniczego z lat 1973-1974 (sygn. 4); plan 5. letni na lata 1971-1975 z lat 1969-1974 (sygn. 5), plan techniczno-ekonomiczny na 1974 rok z lat 1973-1974 (sygn. 6); miesięczne sprawozdania finansowe za lata 1970-1974 (sygn. 7); sprawozdania z wykonania planu produkcji i usług, sprawozdania z działalności ekonomicznej oraz analizy z wykonania planu techniczno-ekonomicznego za lata 1959-1966 z lat 1960-1961, 1963-1965, 1967 (sygn. 8); analizy opisowe z działalności oraz zestawienia podstawowych wskaźników techniczno-ekonomicznych za lata 1970-1973 z lat 1970-1971, 1973-1974 (sygn. 9-10); sprawozdania GUS za lata 1967-1974 z lat 1967-1975 (sygn. 11-14); remonty kapitalne – plan techniczno-finansowy remontów kapitalnych na 1959 rok (sygn. 15); plany techniczno-ekonomiczne kapitalnych remontów w zakresie gospodarki komunalnej na lata 1964-1965, 1967-1973 oraz sprawozdania z wykonania tych planów z lat 1963-1964, 1966-1970, 1972 (sygn. 16-18); inwestycje – plan inwestycyjny na 1960 rok z lat 1959-1960 (sygn. 19); sprawozdania statystyczne z realizacji inwestycji za lata 1967-1970, 1973-1973, plan rzeczowo-finansowy na 1969 rok, plan rzeczowo-finansowy na budowę wiaty typowej konstrukcji stalowej w Zakładzie Dystrybucji Gazu Płynnego w Chełmie przy ulicy Bieławin na 1974 rok (sygn. 20-23); zasady wynagradzania pracowników pralni i farbiarni, m. in. taryfikatory kwalifikacyjne, regulaminy premiowania Ministra Gospodarki Komunalnej, z lat 1962-1962, 1965-1966, 1969-1970, 1973 (sygn. 24-25); zasady wynagradzania pracowników łaźni miejskiej – ramowe zasady premiowania, instrukcje, zarządzenia Ministra Gospodarki Komunalnej z lat 1958-1959, 1969 (sygn. 26); kalkulacje kosztów i cen za wodę oraz odprowadzanie ścieków z lat 1971-1974 (sygn. 27); inwentaryzacja powszechna, formularze sprawozdawcze z lat 1959-1961 (sygn. 28); sprawy bezpieczeństwa i higieny pracy – instrukcja z 1970 roku (sygn. 29), sprawozdania statystyczne z wypadków przy pracy za IV kwartał 1971 roku oraz roczne za lata 1972-1974 (sygn. 30), analizy stanu BHP za lata 1967, 1973-1974 (sygn. 31-33); Klub Techniki i Racjonalizacji Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Chełmie z lat 1973-1974 (sygn. 34); cmentarnictwo i grobownictwo wojenne, kartoteki mogił z lat 1950, 1952-1953, 1955, 1959-1960, 1962-1965, 1967, 1970, 1972-1974, 1976 (sygn. 35); rejestr nieruchomości do wywłaszczenia na rzecz Skarbu Państwa w posiadanie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Chełmie z 1967 roku (sygn. 36) Liczba jednostek w zespole: 36
36/496/0 Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmie 1975-1982 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 134
36/497/0 Wojewódzki Urząd Statystyczny w Chełmie [1970-1974]1975-1998[1999] 0 rozwiń
W zespole zachowały się materiały archiwalne siedmiu wydziałów funkcjonujących w strukturze organizacyjnej urzędu. Akta Oddziału Koordynacji i Opracowań Zbiorczych z lat [1970-1974]1975-1998 (sygn. 1-196) zawierają m. in. zarządzenia i pisma okólne Dyrektora WUS dotyczące organizacji i działalności urzędu, zarządzenia i wytyczne GUS i WUS dotyczące sprawozdawczości, badań i opracowań statystycznych oraz działalności inspekcyjno-kontrolnej, wyniki badań narodowego spisu powszechnego z terenu województwa chełmskiego, aktualizację podziału terenu na rejony statystyczne i obwody spisowe oraz wykazy tych rejonów, zbiorcze opracowania statystyczne dla GUS i władz terenowych, karty statystyczne miast i gmin województwa chełmskiego oraz publikacje i roczniki statystyczne. Oddział Przemysłu, Środków Produkcji i Finansów z lat [1974]1975-1998 (sygn. 197-284) zawiera opracowania statystyczne w formie tablic wynikowych, które dotyczą produkcji przemysłowej i usług dla ludności (rzemiosło), oraz zatrudniania i wynagradzania pracowników w zakładach przemysłowych. Tablice wynikowe zawierające opracowania statystyczne z zakresu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, budownictwa jedno i wielorodzinnego, produkcji, zatrudniania i wynagradzania w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych, stanu i wykorzystania maszyn budowlanych oraz taboru samochodowego w transporcie zarobkowym zachowały się w Oddziale Inwestycji, Budownictwa, Transportu i Gospodarki Komunalnej z lat 1975-1998 (sygn. 285-344). Oddział Handlu i Gospodarki Terenowej z lat 1976-1998 (sygn. 345-365) zawiera tablice wynikowe dotyczące sprzedaży hurtowej i detalicznej w sieci handlowej, działalności placówek gastronomicznych, oraz zapasów i zużycia paliw i surowców. Oddział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska z lat 1976-1998 (sygn. 366-467) zawiera opracowania statystyczne w formie tablic wynikowych dotyczące gospodarki rolnej (użytkowanie gruntów rolnych, plony i zbiory ziemiopłodów, stan pogłowia zwierząt, budynków inwentarskich oraz produkcja zwierzęca w indywidualnych gospodarstwach rolnych, skup produktów rolnych, czerwcowy spis rolny, usługi produkcyjne dla rolnictwa oraz wykorzystanie maszyn i urządzeń rolniczych, spis ludności rolniczej), oraz gospodarki leśnej i ochrony środowiska (inwentaryzacja lasu, pozyskiwanie drewna, nawadnianie i pobór wody do nawodnień, ochrona wód i powietrza atmosferycznego, odpady przemysłowe i oczyszczalnie ścieków). Dokumentacja Oddziału Badań Demograficznych i Społecznych z lat 1975-1998 (sygn. 468-686) - opracowania statystyczne dotyczą głównie ruchu naturalnego ludności (migracje, urodzenia, małżeństwa, rozwody, zgony), zatrudnienia w gospodarce uspołecznionej wg działów i wysokości wynagrodzenia, wykorzystania czasu pracy, badania popytu na pracę i kosztów pracy, warunków pracy, wypadków przy pracy, wychowania przedszkolnego, szkolnictwa podstawowego, zawodowego, ponadpodstawowego, dojazdów uczniów do szkół, kultury fizycznej, turystyki i wypoczynku oraz ochrony zdrowia mieszkańców. Jednostki archiwalne zachowane w Oddziale Finansowo-Księgowym z lat 1977-1998 [1999] (sygn. 687-703) zawierają zarządzenia oraz pisma okólne Prezesa GUS i Dyrektora WUS w Chełmie dotyczące m.in. gospodarowania bezosobowym funduszem płac w jednostkach organizacyjnych statystyki państwowej, przyznawania nagród pieniężnych za prace związane z przeprowadzaniem spisów rolniczych; protokoły kontroli zewnętrznych w zakresie przestrzegania przepisów finansowo-księgowych, prawidłowości planowania i realizacji dochodów i wydatków budżetowych, obliczania, opłacania oraz rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy; oraz sprawozdania i analizy z działalności finansowej urzędu. Liczba jednostek w zespole: 703
36/498/0 Akta z wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 13 czerwca 2004 r. z terenu właściwości Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Chełmie 2004 0 rozwiń
seria Państwowa Komisja Wyborcza - obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej z 2004 r. (sygn. 1-2); seria Okręgowa Komisja Wyborcza w Lublinie - obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Lublinie z 2004 r. (sygn. 3); seria Rejonowa Komisja Wyborcza w Chełmie - organizacja i posiedzenia komisji z 2004 r. (sygn. 4), protokoły wyników głosowania na okręgowe listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego. Protokół głosowania w rejonie z 2004 r. (sygn. 5); seria obwodowe komisje wyborcze: uchwały i obwieszczenia o podziale na obwody głosowania z 2004 r. (sygn. 6); zarządzenia prezydenta miasta Chełma, burmistrzów, wójtów w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych z 2004 r. (sygn. 7), organizacja i posiedzenia obwodowych komisji wyborczych z 2004 r. (sygn. 8-17), protokoły głosowania w obwodzie na okręgowe listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego z 2004 r. (sygn. 18-25); seria Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Chełmie - informacje statystyczne dotyczące wyborów do Parlamentu Europejskiego z 2004 r. (sygn. 26), preliminarz budżetowy z 2004 r. (sygn. 27) Liczba jednostek w zespole: 27
36/499/0 Gminna Szkoła Rolnicza w Fajsławicach 1946-1952 0 rozwiń
dokumenty dotyczące organizacji szkoły z lat 1950-1951 (sygn. 1), książka zarządzeń z 1949 r. (sygn. 2), protokoły posiedzeń rady pedagogicznej z lat 1946-1950 (sygn. 3-4), formularze sprawozdawczo-statystyczne dla szkół i kursów rolniczych lata szkolne 1945/46, 1950/51 z lat 1946-1947, 1951 (sygn. 5-6), plan realizacji inwestycji na 1951 rok, sprawozdania z wykonania planu w zakresie internatów i burs dla szkół i kursów zawodowych za I i II kwartał 1951 roku z 1951 r. (sygn. 7), organizacja roku szkolnego z lat 1950-1951 (sygn. 8); sprawy dydaktyczne: katalogi okresowe i klasyfikacyjne z 1951 r. (sygn. 9-11), świadectwa ukończenia szkoły z 1951 r. (sygn. 12), wykaz absolwentów szkoły z 1951 r. (sygn. 13), legitymacje szkolne z 1951 r. (sygn. 14), księga ewidencyjna uczniów z lat 1950-1951 (sygn. 15); dzienniki lekcyjne z lat 1950-1951 (sygn. 16-18) Liczba jednostek w zespole: 18
36/500/0 Publiczne Liceum Rolniczo-Hodowlane I-go stopnia w Okszowie [1947]1948-1952 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 20
36/501/0 Państwowe Technikum Hodowlane w Okszowie [1951] 1952-1958 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 47
36/502/0 Państwowe Technikum Rolnicze w Okszowie [1951-1957] 1958-1978 [1979] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 318
36/503/0 Zespół Szkół Rolniczych Ministerstwa Rolnictwa w Okszowie [1969-1977] 1978-1987 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 42
36/504/0 Akta komisji wyborczych z wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z terenu właściwości Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Chełmie przeprowadzonych w dniu 8 października 2000 r. 2000 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 16
36/505/0 Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego w Chełmie [1961-1974]1975-1999 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 483
36/506/0 Akta komisji wyborczych do rad narodowych z terenu województwa chełmskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 5 lutego 1978 roku 1977-1978 0 rozwiń
seria - miejskie komisie wyborcze: Miejska Komisja Wyborcza we Włodawie - protokoły przyjęcia zgłoszenia list kandydatów na radnych Miejskiej Rady Narodowej we Włodawie, protokół ustalający wyniki wyborów na radnych MRN w okręgach wyborczych oraz protokół z wyborów MRN we Włodawie, protokół głosowania na radnych MRN we Włodawie w obwodach głosowania z 1978 r. (sygn. 1-3); Miejska Komisja Wyborcza w Rejowcu Fabrycznym - protokoły przyjęcia zgłoszenia list kandydatów na radnych Rady Narodowej Miasta i Gminy w Rejowcu Fabrycznym, protokoły głosowania na radnych w okręgach wyborczych z 1978 r. (sygn. 4-5); seria - gminna komisje wyborcze: Gminna Komisja Wyborcza w Chełmie - protokoły przyjęcia zgłoszenia list kandydatów na radnych GRN, protokół ustalający wyniki wyborów na radnych w okręgach wyborczych oraz protokół z wyborów, protokoły głosowania na radnych Gminnej Rady Narodowej w Chełmie w obwodach głosowania z 1978 r. (sygn. 6-8), protokół z posiedzenia Gminnej Komisji Wyborczej w Chełmie z 1978 r. (sygn. 9); Gminna Komisja Wyborcza w Cycowie - protokoły głosowania na radnych Gminnej Rady Narodowej w Cycowie w obwodach głosowania z 1978 r. (sygn. 10); Gminna Komisja Wyborcza w Krasnymstawie - protokół ustalający wyniki wyborów na radnych w okręgach wyborczych oraz protokół z wyborów, protokoły głosowania na radnych Gminnej Rady Narodowej w Krasnymstawie w obwodach głosowania z 1978 r. (sygn. 11-13); Gminna Komisja Wyborcza w Kraśniczynie - protokoły przyjęcia zgłoszenia list kandydatów na radnych GRN, składy gminnej i obwodowych komisji wyborczych z 1978 r. (sygn. 14-15); Gminna Komisja Wyborcza w Siennicy Różanej - protokoły głosowania na radnych Gminnej Rady Narodowej w Siennicy Różanej w obwodach głosowania z 1978 r. (sygn. 16); Gminna Komisja Wyborcza w Starym Brusie - protokół ustalający wyniki wyborów na radnych w okręgach wyborczych oraz protokół z wyborów, protokoły głosowania na radnych Gminnej Rady Narodowej w Starym Brusie w obwodach głosowania z 1978 r. (sygn. 17-18); Gminna Komisja Wyborcza we Włodawie - protokoły przyjęcia zgłoszenia list kandydatów na radnych GRN, protokół ustalający wyniki wyborów na radnych w okręgach wyborczych oraz protokół z wyborów, protokoły głosowania na radnych Gminnej Rady Narodowej we Włodawie w obwodach głosowania z 1978 r. (sygn. 19-21); Gminna Komisja Wyborcza w Wojsławicach - protokoły przyjęcia zgłoszenia list kandydatów na radnych GRN, protokół ustalający wyniki wyborów na radnych w okręgach wyborczych oraz protokół z wyborów, protokoły głosowania na radnych Gminnej Rady Narodowej w Wojsławicach w obwodach głosowania z 1978 r. (sygn. 22-24); Gminna Komisja Wyborcza w Woli Uhruskiej - imienny wykaz kandydatów do rady narodowej, protokół z wyborów, protokoły głosowania na radnych Gminnej Rady Narodowej w Woli Uhruskiej w obwodach głosowania z 1978 r. (sygn. 25-27); Gminna Komisja Wyborcza w Wyrykach - protokoły przyjęcia zgłoszenia list kandydatów na radnych GRN, protokół ustalający wyniki wyborów na radnych w okręgach wyborczych oraz protokół z wyborów, protokoły głosowania na radnych Gminnej Rady Narodowej w Wyrykach w obwodach głosowania z 1978 r. (sygn. 28-30); Wojewódzka Komisja Wyborcza w Chełmie: Organizacja wyborów - protokoły, uchwały, informacje, 1977-1078 (sygn. 31) Liczba jednostek w zespole: 31
36/507/0 Akta komisji wyborczych do rad narodowych stopnia podstawowego i wojewódzkiego z terenu województwa chełmskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 17 czerwca 1984 roku 1984 0 rozwiń
seria wybory Wojewódzkiej Rady Narodowej w Chełmie – obwodowe komisje wyborcze włączono protokoły głosowania na radnych WRN w Chełmie w obwodach głosowania miast Krasnystaw i Włodawa, oraz gmin: Chełm, Dorohusk, Kamień, Krasnystaw, Kraśniczyn, Rejowiec, Siennica Różana, Stary Brus, Włodawa, Wojsławice, Wola Uhruska, Żmudź z 1984 r. (sygn. 1-14); seria wybory rad narodowych stopnia podstawowego – miejskie komisje wyborcze zawiera akta Miejskiej Komisji Wyborczej w Chełmie – protokoły przyjęcia zgłoszenia list kandydatów na radnych MRN w Chełmie z 1984 r. (sygn. 15); Miejskiej Komisji Wyborczej w Krasnymstawie – protokoły przyjęcia zgłoszenia list kandydatów na radnych MRN, protokoły głosowania na radnych MRN w okręgach wyborczych oraz protokół z wyborów radnych MRN, protokół głosowania na radnych MRN w obwodach, komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej o wynikach wyborów do MRN w Krasnymstawie, Miejska Komisja Wyborcza w Krasnymstawie, obwieszczenia w sprawie okręgów wyborczych i obwodów głosowania z 1984 r. (sygn. 16-21); Miejskiej Komisji Wyborczej we Włodawie – protokoły przyjęcia zgłoszenia list kandydatów na radnych MRN, protokoły głosowania na radnych MRN w okręgach wyborczych oraz protokół z wyborów radnych MRN, protokół głosowania na radnych MRN w obwodach z 1984 r. (sygn. 22-24); Miejskiej Komisji Wyborczej w Rejowcu Fabrycznym – protokoły przyjęcia zgłoszenia list kandydatów na radnych MRN z 1984 r. (sygn. 25); seria wybory rad narodowych stopnia podstawowego – gminne komisje wyborcze zawiera akta komisji wyborczych: Gminnej Komisji Wyborczej w Chełmie – protokoły przyjęcia zgłoszenia list kandydatów na radnych GRN, protokoły głosowania na radnych GRN w obwodach z 1984 r. (sygn. 26-27); Gminnej Komisji Wyborczej w Cycowie – protokoły przyjęcia zgłoszenia list kandydatów na radnych GRN, protokoły głosowania na radnych GRN w okręgach wyborczych oraz protokół z wyborów radnych GRN, protokół głosowania na radnych GRN w obwodach z 1984 r. (sygn. 28-30); Gminnej Komisji Wyborczej w Dorohusku – protokoły głosowania na radnych GRN w okręgach wyborczych oraz protokół z wyborów radnych GRN, protokół głosowania na radnych GRN w obwodach z 1984 r. (sygn. 31-32); Gminnej Komisji Wyborczej w Hańsku – protokoły przyjęcia zgłoszenia list kandydatów na radnych GRN, protokoły głosowania na radnych GRN w okręgach wyborczych oraz protokół z wyborów radnych GRN, protokół głosowania na radnych GRN w obwodach z 1984 r. (sygn. 33-35); Gminnej Komisji Wyborczej w Kamieniu – protokoły przyjęcia zgłoszenia list kandydatów na radnych GRN, protokoły głosowania na radnych GRN w okręgach wyborczych oraz protokół z wyborów radnych GRN, protokół głosowania na radnych GRN w obwodach z 1984 r. (sygn. 36-38); Gminnej Komisji Wyborczej w Krasnymstawie – protokoły przyjęcia zgłoszenia list kandydatów na radnych GRN, protokoły głosowania na radnych GRN w okręgach wyborczych oraz protokół z wyborów radnych GRN, protokół głosowania na radnych GRN w obwodach z 1984 r. (sygn. 39-41); Gminnej Komisji Wyborczej w Kraśniczynie – protokoły przyjęcia zgłoszenia list kandydatów na radnych GRN, protokoły głosowania na radnych GRN w okręgach wyborczych oraz protokół z wyborów radnych GRN, protokół głosowania na radnych GRN w obwodach z 1984 r. (sygn. 42-44); Gminnej Komisji Wyborczej w Rejowcu – protokoły przyjęcia zgłoszenia list kandydatów na radnych GRN, protokoły głosowania na radnych GRN w okręgach wyborczych oraz protokół z wyborów radnych GRN, protokół głosowania na radnych GRN w obwodach z 1984 r. (sygn. 45-47); Gminnej Komisji Wyborczej w Starym Brusie – protokoły przyjęcia zgłoszenia list kandydatów na radnych GRN, protokoły głosowania na radnych GRN w okręgach wyborczych oraz protokół z wyborów radnych GRN, protokół głosowania na radnych GRN w obwodach z 1984 r. (sygn. 48-50); Gminnej Komisji Wyborczej we Włodawie – protokoły przyjęcia zgłoszenia list kandydatów na radnych GRN, protokoły głosowania na radnych GRN w okręgach wyborczych oraz protokół z wyborów radnych GRN, protokół głosowania na radnych GRN w obwodach z 1984 r., karty do głosowania w wyborach do rad narodowych z 1984 r. (sygn. 51-54); Gminnej Komisji Wyborczej w Wojsławicach – protokoły głosowania na radnych GRN w okręgach wyborczych oraz protokół z wyborów radnych GRN, protokół głosowania na radnych GRN w obwodach z 1984 r. (sygn. 55-56); Gminnej Komisji Wyborczej w Woli Uhruskiej – protokoły przyjęcia zgłoszenia list kandydatów na radnych GRN, protokoły głosowania na radnych GRN w okręgach wyborczych oraz protokół z wyborów radnych GRN, protokół głosowania na radnych GRN w obwodach z 1984 r. (sygn. 57-59); Gminnej Komisji Wyborczej w Wyrykach – protokoły przyjęcia zgłoszenia list kandydatów na radnych GRN, protokoły głosowania na radnych GRN w okręgach wyborczych oraz protokół z wyborów radnych GRN, protokół głosowania na radnych GRN w obwodach z 1984 r. (sygn. 60-62); Gminnej Komisji Wyborczej w Żmudzi – protokoły przyjęcia zgłoszenia list kandydatów na radnych GRN, protokoły głosowania na radnych GRN w okręgach wyborczych oraz protokół z wyborów radnych GRN, protokół głosowania na radnych GRN w obwodach, karty do głosowania w wyborach do rad narodowych z 1984 r. (sygn. 63-66); seria akt gminnych kolegiów wyborczych w Chełmie, Cycowie, Hańsku, Kamieniu, Krasnymstawie, Kraśniczynie, Siennicy Różanej, Starym Brusie, Włodawie, Wojsławicach, Woli Uhruskiej, Rudzie Hucie z 1984 r. (sygn. 67-80); spis roboczy - przesunięci z WRN w Chełmie (sygn. 1-13) Liczba jednostek w zespole: 93
36/508/0 Akta komisji wyborczych do rad narodowych stopnia wojewódzkiego i podstawowego z terenu województwa chełmskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 19 czerwca 1988 roku 1988 0 rozwiń
seria wybory Wojewódzkiej Rady Narodowej w Chełmie – obwodowe komisje wyborcze: protokoły głosowania na radnych WRN w Chełmie w obwodach głosowania gmin Kraśniczyn, Ruda Huta oraz Wojsławice z 1988 r. (sygn.1-3); seria wybory rad narodowych stopnia podstawowego – miejskie komisje wyborcze: Miejska Komisja Wyborcza we Włodawie – okręgowe listy wyborcze dla wyboru MRN, protokoły głosowania na radnych MRN w okręgach wyborczych oraz protokół z wyborów radnych MRN oraz protokół głosowania na radnych MRN we Włodawie w obwodzie z 1988 r. (sygn. 4-6); seria wybory rad narodowych stopnia podstawowego – gminne komisje wyborcze: Gminna Komisja Wyborcza w Dorohusku – protokoły głosowania na radnych GRN w okręgach wyborczych oraz protokół z wyborów radnych G RN oraz protokół głosowania na radnych GRN w obwodach z 1988 r. (sygn. 7-8); Gminna Komisja Wyborcza w Kraśniczynie – okręgowe listy wyborcze dla wyboru GRN oraz protokoły ich zarejestrowania, protokoły głosowania na radnych GRN w okręgach wyborczych, protokół z wyborów radnych GRN, oraz protokoły głosowania na radnych GRN w obwodach z 1988 r. (sygn. 9-11), powołanie i protokoły posiedzeń Gminnej Komisji Wyborczej w Kraśniczynie z 1988 r. (sygn. 12); Gminna Komisja Wyborcza w Rudzie Hucie – protokoły głosowania na radnych GRN z 1988 r. (sygn. 13); Gminna Komisja Wyborcza w Siedliszczu – protokoły zarejestrowania okręgowych list wyborczych dla wyboru GRN z 1988 r. (sygn. 14); Gminna Komisja Wyborcza w Siennicy Różanej – protokoły zarejestrowania okręgowych list wyborczych dla wyboru GRN oraz protokoły głosowania na radnych GRN w obwodach z 1988 r. (sygn. 15-16); Gminna Komisja Wyborcza w Wojsławicach - protokoły zarejestrowania okręgowych list wyborczych dla wyboru GRN oraz protokoły głosowania na radnych GRN w obwodach z 1988 r. (sygn. 17-18); protokoły zarejestrowania okręgowych list wyborczych dla wyboru Gminnej Rady Narodowej w Rudzie Hucie z 1988 r. (sygn. 19); protokoły głosowania na radnych w okręgach wyborczych nr 1-18 oraz protokół z wyborów radnych rady narodowej stopnie podstawowego - Gminnej Rady Narodowej w Rudzie Hucie z 1988 r. (sygn. 20), obwieszczenie - uchwała Nr 5/88 Prezydium WRN w Chełmie z dnia 7 kwietnia 1988 r. w sprawie okręgów wyborczych dla wyboru rad narodowych stopnia podstawowego (wyciąg) - wykaz okręgów dla wyboru Gminnej Rady Narodowej w Rudzie Hucie z 1988 r. (sygn. 21) Liczba jednostek w zespole: 54
Wyświetlanie 481 do 510 z 618 wpisów.