Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
37/216/0 Sąd Powiatowy w Opolu Lubelskim 1952-1955 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 83
37/217/0 vacat - Powiatowe rady związków zawodowych województwa lubelskiego - zbiór szczątków zespołów - wyodrębniono zespoły: 37/302/0, 37/303/0, 37/304/0, 37/305/0, 37/306/0 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
37/217/1 vacat - Powiatowa Rada Związków Zawodowych w Biłgoraju - wyodrębniono zespół: 37/303/0 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
37/217/2 vacat - Powiatowa Rada Związków Zawodowych w Bełżycach - wyodrębniono zespół: 37/302/0 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
37/217/3 vacat - Powiatowa Rada Związków Zawodowych w Janowie Lubelskim - wyodrębniono zespół: 37/304/0 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
37/217/4 vacat - Powiatowa Rada Związków Zawodowych w Kraśniku - wyodrębniono zespół: 37/305/0 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
37/217/5 vacat - Powiatowa Rada Związków Zawodowych w Opolu Lubelskim - wyodrębniono zespół: 37/306/0 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
37/218/0 Zakłady Elektro-Maszynowe "Predom-EDA" w Poniatowej 1949-1991 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 995
37/219/0 Spółdzielnia Pracy Usług Budowlanych w Opolu Lubelskim 1956-1967 0 rozwiń
Zespół zawiera dokumentację wytworzoną przez organy kolegialne spółdzielni w postaci protokołów z walnych zgromadzeń z lat 1956-1959 (sygn. 1). Kolejną grupę stanowią akta organizacyjne z lat 1956-1964 (sygn. 2-3). Znaczącą część zespołu, obrazującą funkcjonowanie spółdzielni reprezentuje dokumentacja finansową w postaci planów bilansów rocznych i sprawozdań finansowych za lata 1956-1973 (sygn. 4-14), protokoły kontroli zewnętrznych z lat 1958-1959 (sygn. 15). Ostatnią grupę akt stanowią listy płac pracowników umysłowych (sygn. 16). Liczba jednostek w zespole: 16
37/220/0 Powiatowa Wielobranżowa Spółdzielnia Pracy Usług Rzemieślniczych w Opolu Lubelskim 1955-1962 [1963] 0 rozwiń
Zespół zawiera dokumentację wytworzoną przez organy kolegialne spółdzielni w postaci protokołów z posiedzeń walnego zgromadzenia, rady nadzorczej i zarządu z lat 1955-1957 (sygn. 1-3). Kolejną grupę stanowią akta organizacyjne: statuty i akta rejestracyjne z lat 1955-1956 (sygn. 4), księga udziałowców spółdzielni z roku 1955 (sygn. 5), deklaracje przystąpienia do spółdzielni z lat 1955-1956 (sygn. 6) oraz akta dotyczące likwidacji spółdzielni z lat 1957-1963 (sygn. 7-9). Informacje o prosperowaniu spółdzielni przedstawiają plany i sprawozdania dotyczące jej działalności za lata 1955-1957 (sygn. 10), protokoły kontroli zewnętrznych i lustracji z lat 1955-1957 (sygn. 11), akta dotyczące zobowiązań finansowych wobec spółdzielni z lat 1955-1957 (sygn. 12) oraz sprawozdania finansowe z lat 1955-1957 (sygn. 13) Liczba jednostek w zespole: 13
37/221/0 Spółdzielnia Pracy Szewców i Cholewkarzy "Jedność" w Chodlu 1950-1959 0 rozwiń
Zespół zawiera dokumentację wytworzoną przez organy kolegialne spółdzielni: protokoły walnych zgromadzeń, posiedzeń komisji rewizyjnej i rady nadzorczej, zarządu oraz narad pracowników spółdzielni z lat 1950-1956 (sygn. 1-7); Akta erekcyjne- statuty i akta rejestracyjne z lat 1950-1956 (sygn. 8), rejestr członków spółdzielni z lat 1950-1954 (sygn. 9), księga udziałowców spółdzielni z lat 1950-1956 (sygn. 10), akta dotyczące likwidacji spółdzielni z lat 1956-1959 (sygn. 11-12); plany techniczno-przemysłowo-finansowe na lata 1950-1956 (sygn. 13-16), dokumentację finansową w postaci bilansów rocznych z lat 1950-1956 (sygn. 17), protokoły kontroli zewnętrznych z lat 1951-1957 (sygn. 18), dokumentację spraw sądowych dotyczących finansów z lat 1954-1958 (sygn. 19-20) oraz materiały dotyczące pracowników spółdzielni- arkusze ewidencyjne, akta osobowe z lat 1950-1956 i listy płac pracowników administracyjnych i fizycznych z lat 1954-1956 (sygn. 21-70) Liczba jednostek w zespole: 70
37/222/0 Powiatowy Zarząd Gospodarki Wodnej i Melioracji w Bełżycach 1973-1975 0 rozwiń
W zespole znajdują się akta organizacyjne Powiatowego Zarządu z lat 1973-1974 (sygn. 1), korespondencja w sprawie narad organizowanych przez Wojewódzki Zarząd z roku 1973 (sygn. 2), plany wieloletnie na lata 1971-1990 oraz sprawozdania z ich realizacji za lata 1973-1974 (sygn. 3-6), sprawozdania statystyczne za 1973 r. (sygn. 7), korespondencja dotycząca spraw pracowniczych i ochrony przeciwpożarowej z roku 1973 (sygn. 8), materiały dotyczące zasad pracy i płac z lat (1972) 1973-1974 (sygn. 9-10) oraz akta merytoryczne postaci: dokumentacja projektowo -kosztorysowa robót budowlano - montażowych z lat 1974-1975 (sygn. 11), materiały dotyczące wykonawstwa inwestycji z roku 1974 (sygn. 12), małej retencji wodnej z lat 1973-1974 (sygn. 13), wywłaszczania gruntów na potrzeby inwestycji wodociągowych z roku 1974 (sygn. 14) oraz wspólnot łąkowo - pastwiskowych z lat 1973-1974 (sygn. 15-16), akta w sprawach utrzymania urządzeń zaopatrujących w wodę z lat 1973-1974 (sygn. 17-18), ewidencja urządzeń wodno - melioracyjnych z lat (1972) 1973-1974 (sygn. 19), dokumentacja z zakresu nadzoru nad spółkami wodnymi z lat 1973-1974 (sygn. 20-21) oraz sprawozdania z mandatów karnych z roku 1974 (sygn. 22). Liczba jednostek w zespole: 22
37/223/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Studziankach 1961 0 rozwiń
protokoły z sesji Gromadzkiej Rady Narodowej w Studziankach z roku 1961(sygn. 1). Liczba jednostek w zespole: 1
37/224/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Sulowie 1958-1964 0 rozwiń
Zespół zawiera następujące akta: protokoły z sesji Gromadzkiej Rady Narodowej w Sulowie z lat 1958-1964 (sygn. 1-4), protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Sulowie z lat 1959-1962 (sygn. 5-6). Liczba jednostek w zespole: 6
37/225/0 Powiatowe Biuro Geodezji i Urządzeń Rolnych w Kraśniku 1966-1975 [1988] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 217
37/226/0 Szkoła Elementarna w Urzędowie 1796-1885 3420 rozwiń
W pierwszej grupie znajdują się akta ogólne dotyczące edukacji uczniów 1817-1832 (sygn. 1), nowej organizacji szkół z lat 1834-1848 (sygn. 2), programu nauczania i rozkładu zajęć z lat 1836-1861(sygn. 3), upowszechniania książek Rady Wychowania Publicznego do nauki z lat 1934-1851, 1865, 1884 (sygn. 4), formowania etatów w szkole z lat 1834-1868 (sygn. 5), raporty kwartalne o szkole z lat 1833-1866(sygn. 6), raporty roczne o stanie fizycznym szkoły w tym frekwencji uczniów z lat 1834-1867 (sygn. 7), raporty odnośnie liczby uczniów i funduszów szkolnych z lat 1834-1867 (sygn. 8). Drugą grupę akt stanowią akta dotyczące uczniów i uczennic i są to: wykazy uczennic i uczniów z lat 1837-1872 (sygn. 9-10), materiały dotyczące odbywania egzaminów rocznych z lat 1834-1844 (sygn. 11) i akta dotyczące późnego zapisywanie uczniów do szkoły z lat 1834-1844 (sygn. 12). W trzeciej grupie znalazła się korespondencja ogólna z władzami administracyjnymi oraz zażalenia opiekuna szkoły na władze miasta Urzędowa z lat 1815-1828 (sygn. 13-14). Czwartą grupę stanowi dokumentacja dotycząca biblioteki szkolnej z lat 1833-1864 (sygn. 15-16). W piątej grupie umiejscowiono akta dotyczące ogrodu i renowacji budynku szkolnego z lat 1819-1885 (sygn. 17-19). Sprawy funduszy szkolnych znalazły się w szóstej grupie z lat 1796-1866 (sygn. 20-22). Pod ostatnią sygnatura umieszczono w inwentarzu jednostkę zawierającą korespondencję dotyczącą składek na pogorzelców i powodzian 1842-1848 (sygn. 23). Liczba jednostek w zespole: 23
37/227/0 Powiatowy Komitet Frontu Jedności Narodu w Kraśniku 1963-1973 0 rozwiń
Zespół zawiera następujące akta: składy osobowe i protokoły posiedzeń miejskich, gromadzkich, okręgowego komitetu FJN z lat 1963-1965 (sygn. 1-2), zobowiązania zakładów pracy i instytucji na XX-lecie PRL z lat 1962-1964 (sygn. 3-4), programy i sprawozdania gromadzkiego i miejskiego Komitetu FJN z obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego (sygn. 5), spotkania radnych i posłów z wyborcami z lat 1963-1964 (sygn. 6), protokoły z posiedzeń komitetów gromadzkich z 1965 r., (sygn. 7), spotkania radnych i posłów z wyborcami i planowanie z lat 1969-1973 (sygn. 8-9), wykonanie zobowiązań organizacji i zakładów pracy z 1965 r. (sygn. 10), realizacja czynów społecznych z lat 1964-1965 (sygn. 11), protokoły posiedzeń gromadzkich komitetów frontu jedności narodu z terenu powiatu kraśnickiego w sprawie ustalenia listy kandydatów na radnych z 1954 roku (sygn. 12), akta Społecznego Komitetu Budowy Parku Dziecięcego w Kraśniku z realizacji budowy parku (sygn. 13-15). Liczba jednostek w zespole: 15
37/228/0 Powiatowy Komitet Frontu Jedności Narodu w Janowie Lubelskim 1969-1975 0 rozwiń
Zespół zawiera następujące akta: posiedzenia plenarne, posiedzenia Prezydium FJN z lat 1969-1975 (sygn. 1-4), dokumentacja Komisji do spraw Dzieci i Młodzieży z lat1969-1970 (sygn. 5), skład osobowy Powiatowego Komitetu FJN z lat 1970-1972 (sygn. 6). Liczba jednostek w zespole: 6
37/229/0 Powiatowy Komitet Frontu Jedności Narodu w Opolu Lubelskim 1968-1974 0 rozwiń
Zespół zawiera następujące akta: protokoły z posiedzeń i akta organizacyjne z lat 1969-1974 (sygn. 1-5), składy osobowe komisji FJN z 1968 r., (sygn. 6), społeczne komisje pojednawcze z lat 1969-1970 (sygn. 7-9), materiały na posiedzenia Komitetu FJN z 1973 r. (sygn. 10). Liczba jednostek w zespole: 10
37/230/0 Miejski Komitet Frontu Jedności Narodu w Kraśniku Fabrycznym 1963-1973 0 rozwiń
Zespół zawiera następujące akta: program działalności FJN - obchody XX-lecia PRL z 1964 r. (sygn. 1), program wyborczy Miejskiego Komitetu FJN z lat 1965-1969 (sygn. 2), protokoły z posiedzeń z lat 1963, 1969-1973 (sygn. 3-4). Liczba jednostek w zespole: 4
Wyświetlanie 241 do 260 z 385 wpisów.