Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
37/67/0 Gminna Szkoła Rolnicza w Wilkołazie 1944-1949 0 rozwiń
Zespół zawiera następujące akta: dokumentacja organizacji Szkoły - korespondencja, okólniki, zarządzenia i in. z lat 1945-1950 (sygn. 1-13), akta dotyczące nauczania i wychowania - arkusze ocen, programy nauczania, dzienniki lekcyjne i in. z lat 1945-1950 (sygn. 14-24), dokumentacja gospodarstwa Szkoły - książki inwentarzowe, rejestry gospodarcze, raporty, dzienniki czynności i in. z lat 1947-1950 (sygn. 25-47), dokumentacja finansowo - budżetowa z lat 1945-1950 (sygn. 48-71). Liczba jednostek w zespole: 71
37/68/0 Gminna Szkoła Rolnicza w Zdziechowicach 1945-1950 0 rozwiń
Zespół zawiera następujące akta: dokumentacja organizacji Szkoły z lat 1945-1949 (sygn. 1-17), akta dotyczące nauczania i wychowania - arkusze ocen, programy nauczania, dzienniki lekcyjne i in. z lat 1945-1948 (sygn. 18-28), dokumentacja gospodarstwa Szkoły - książki inwentarzowe, rejestry gospodarcze, raporty, dzienniki czynności i in. z lat 1945-1949 (sygn. 29-51), dokumentacja finansowo - budżetowa z lat 1945-1949 (sygn. 52-70). Liczba jednostek w zespole: 70
37/69/0 Bank Gospodarstwa Spółdzielczego w Biłgoraju 1945-1948 0 rozwiń
sprawozdania z lat 1946-1948 (sygn. 1-3), okólniki z lat 1946-1947 (sygn. 4-8), akta likwidacji agentury Banku Gospodarstwa Spółdzielczego w Biłgoraju z roku 1948 (sygn. 9), bilans z lat 1946-1947 (sygn. 10), dziennik główna z lat 1946-1948 (sygn. 11), karty członkowskie, stany kont z lat 1946-1948 (sygn. 12-14), sprawy personalne-listy płacy z lat 1946-1948 (sygn. 15). Liczba jednostek w zespole: 15
37/70/0 Gminne kasy pożyczkowo-oszczędnościowe powiatu biłgorajskiego - zbiór szczątków zespołów 1873-1942 0 rozwiń
37/70/1 Gminna Kasa Pożyczkowo-Oszczędnościowa w Aleksandrowie z lat 1926-1940, 16 ja 37/70/2 Gminna Kasa Pożyczkowo-Oszczędnościowa w Biszczy z lat 1927-1942, 17, ja. 37/70/3 Gminna Kasa Pożyczkowo-Oszczędnościowa w Kocudzy z lat 1874-1914, 1928-1932, 3 ja. 37/70/4 Gminna Kasa Pożyczkowo-Oszczędnościowa w Potoku Górnym z lat 1873-1941, 44 ja. 37/70/5 Gminna Kasa Pożyczkowo-Oszczędnościowa w Puszczy Solskiej z lat 1927-1942, 8 ja. 37/70/6 Gminna Kasa Pożyczkowo-Oszczędnościowa w Soli z lat 1884-1942, 15 ja. Wśród zachowanych akt dominują sprawozdania roczne, okólniki, akta finansowe oraz dokumentacja dotycząca udzielanych pożyczek. Liczba jednostek w zespole: 103
37/70/1 Gminna Kasa Pożyczkowo-Oszczędnościowa w Aleksandrowie 1926-1940 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 16
37/70/2 Gminna Kasa Pożyczkowo-Oszczędnościowa w Biszczy 1927-1942 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 17
37/70/3 Gminna Kasa Pożyczkowo-Oszczędnościowa w Kocudzy 1874-1914 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
37/70/4 Gminna Kasa Pożyczkowo-Oszczędnościowa w Potoku Górnym 1873-1941 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 44
37/70/5 Gminna Kasa Pożyczkowo-Oszczędnościowa w Puszczy Solskiej 1927-1942 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 8
37/70/6 Gminna Kasa Pożyczkowo-Oszczędnościowa w Soli 1884-1942 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 15
37/71/0 Kasy Stefczyka powiatu kraśnickiego - zbiór szczątków zespołów 1928-1950 0 rozwiń
Kasa Stefczyka w Modliborzycach z lat 1928-1950: księgi udziałów i pożyczek z lat 1928-1950 (sygn. 1-4), księgi wkładów oszczędnościowych z lat 1928-1941 (sygn. 5-7), księgo kasowe z lat 1939-1950 (sygn. 8-9), dzienniki główna z lat 1939-1949 (sygn. 10-11), księgi rejestru członków z lat 1928-1938 (sygn. 12-13), książka różnych z 1948 r. (sygn. 14). Kasa Stefczyka w Studziankach z lat 1927-1951: księgi udziałów i pożyczek z lat 1936-1950 (sygn. 1-4), dzienniki główna z lat 1943-1950 (sygn. 5-6), księga kasowa z lat 1939-1950 (sygn. 7), protokóły Rady Narodowej z lat 1928-1950 (sygn. 8-9), protokoły walnych zgromadzeń (sygn. 10). Kasa Stefczyka w Zakrzówku z lat 1927-1951: księgi udziałów i pożyczek z lat 1930-1951 (sygn. 1-8), księgi wkładów oszczędnościowych z lat 1933-1950 (sygn. 9-10), księgi rejestru członków z lat 1927-1943 (sygn. 11-12),dziennik główna z lat 1939-1947 (sygn. 13), protokóły z posiedzeń Rady Narodowej i Zarządu Kasy Stefczyka z lat 1932-1937 (sygn. 14), sprawozdania Kasy Stefczyka z lat 1935-1945 (sygn. 15-18), sprawozdania z rewizji Kasy Stefczyka z lat 1943-1947 (sygn. 19-21), bilans Kasy Stefczyka z 1947 r. (sygn. 22). Liczba jednostek w zespole: 46
37/71/1 Kasa Stefczyka w Modliborzycach 1928-1950 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 14
37/71/2 Kasa Stefczyka w Studziankach 1928-1950 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 10
37/71/3 Kasa Stefczyka w Zakrzówku 1930-1950 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 22
37/72/0 Kasy pożyczkowo-oszczędnościowe pow. kraśnickiego - zbiór szczątków zespołów 1874-1950 [1951] 0 rozwiń
Gminna Kasa Pożyczkowo-Oszczędnościowa w Batorzu z lat 1928-1941: sprawozdania Gminnej Kasy Pożyczkowo - Oszczędnościowej oraz budżet z lat 1937-1940 (sygn.1-2), inwentarz pożyczek i wkładów oszczędnościowych z 1939 r. (sygn.3) , dzienniki główna z lat 1928-1941 (sygn. 4-5). Gminna Kasa Pożyczkowo-Oszczędnościowa w Trzydniku z lat 1913-1941: korespondencja z władzami powiatowymi, wojewódzkimi i centralnymi z lat 1919-1935 (sygn. 1-2), sprawozdania Gminnej Kasy Pożyczkowo - Oszczędnościowej z 1937 r. (sygn. 3), księga przychodu i rozchodu z lat 1919-1920 (sygn. 4), wykazy wkładów oszczędnościowych z lat 1913-1915 (sygn. 5), księga kosztów administracyjnych z lat 1928-1941 (sygn. 6), dowody kasy pożyczkowo - oszczędnościowej z 1919 r. (sygn. 7). Gminna Kasa Pożyczkowo-Oszczędnościowa w Zakrzówku z lat 1874-1950: okólniki, zarządzenia władz zwierzchnich i korespondencja z lat 1933-1939 (sygn. 1-2), protokoły posiedzeń Zarządu z lat 1928-1939 (sygn. 3), protokoły z zebrań ogólnych członków Kasy z lat 1909-1950 (sygn. 4), protokoły rewizji oraz protokoły zdawczo - odbiorcze Kasy z lat 1930-1938 (sygn. 5), księgi wkładów z lat 1974-1915 (sygn. 6-7), księgi Kasy z lat 1907-1915 (sygn. 8-9), księga przychodów i rozchodów z lat 1907-1921 (sygn. 10), budżety i sprawozdania z ich wykonania z lat 1930-1939 (sygn. 11), dziennik główna z lat 1928-1933 (sygn. 12), księga wierzycieli z lat 1929-1937 (sygn. 13), księga zgłoszeń i wydawania pożyczek z lat 1930-1938 (sygn. 14), skorowidz właścicieli wkładów z lat 1922-1934 (sygn. 15), skorowidz dłużników i poręczycieli z lat 1929-1930 (sygn. 16), rejestry imienne Banku Akcepcyjnego z 1935 r. (sygn. 17), księga inwentarzowa z lat 1932-1936 (sygn. 18), inwentarze pożyczek z lat 1930-1931 (sygn. 19), księga kosztów administracyjnych z lat 1931-1937 (sygn. 20), pożyczki konwersyjne z lat 1934-1937 (sygn. 21-23), wykazy zaległości pożyczek zbożowych z 1934 r. (sygn. 24), zestawienia rachunków z lat 1934-1937 (sygn. 25), dziennik korespondencyjny z lat 1928-1934 (sygn. 26). Gminna Kasa Pożyczkowo-Oszczędnościowa w Zaklikowie z lat 1907-1914: księgi wkładów z lat 1907-1912 (sygn. 1-2), akt z 1914 r. (sygn. 3). Komunalna Kasa Oszczędnościowa w Kraśniku - akta dotyczące likwidacji z lat 1950-1951 (sygn. 1) Spółdzielczy Bank Kredytowy w Kraśniku - dziennik główna z lat 1948-1950 (sygn. 1). . Liczba jednostek w zespole: 43
37/72/1 Gminna Kasa Pożyczkowo-Oszczednościowa w Batorzu 1928-1941 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 5
37/72/2 Gminna Kasa Pożyczkowo-Oszczednościowa w Trzydniku 1913-1941 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 7
37/72/3 Gminna Kasa Pożyczkowo-Oszczednościowa w Zakrzówku 1874-1950 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 26
37/72/4 Gminna Kasa Pożyczkowo-Oszczednościowa w Zaklikowie 1907-1914 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
37/72/5 Komunalna Kasa Oszczednościowa w Kraśniku 1950-1951 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
Wyświetlanie 61 do 80 z 380 wpisów.