Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
37/1/0 Powiatowa Rada Narodowa w Biłgoraju 1944-1950 0 rozwiń
zarządzenia i okólniki władz nadrzędnych (sygn. 1-6), zarządzenia i okólniki PRN w Kraśniku (sygn. 7-11), ewidencja członków Rady Prezydium i Komisji (sygn. 12), organizacja i ewidencja gminnych i miejskich rad narodowych (sygn. 13-19), wykazy straży pożarnych powiatu biłgorajskiego (sygn. 20), sprawy personalne pracowników samorządowych (sygn. 21-28), protokoły z posiedzeń Prezydium PRN (sygn. 29-34), protokoły z posiedzeń plenarnych i uchwały PRN (sygn. 35-39), działalność komisji (sygn. 40-74), sprawy społeczno-organizacyjne (sygn.75-76), sprawy zjazdów i konferencji (sygn. 77-78), protokóły z posiedzeń plenarnych gminnych i miejskich rad narodowych oraz sprawozdania z ich działalności (sygn. 79-126), nadzór nad działalnością gminnych i miejskich rad narodowych (sygn. 127-131), sprawy gospodarcze biura PRN (sygn. 132-133), współpraca z Wydziałem Powiatowym i innymi urzędami (sygn. 134-140), sprawy wniosków i odznaczeń (sygn. 141), sprawy różne (sygn. 142-161), sprawozdania (sygn. 162-167). Liczba jednostek w zespole: 167
37/2/0 Powiatowa Rada Narodowa w Kraśniku 1944-1950 0 rozwiń
Zespół zawiera następujące akta: Zarządzenia i okólniki władz nadrzędnych (sygn. 1-8), zarządzenia i okólniki PRN w Kraśniku (sygn. 9-11), ewidencja członków Rady, Prezydium i Komisji (sygn. 12-16), organizacja i ewidencja gminnych i miejskich rad narodowych (sygn. 17-23), sprawy personalne pracowników samorządowych (sygn. 24-29), protokoły z posiedzeń PRN (sygn. 30-36), protokoły z posiedzeń plenarnych PRN (sygn. 37-42), działalność komisji (sygn. 43-120), sprawy społeczno - organizacyjne (sygn. 121-122), sprawy zjazdów i konferencji (sygn. 123-126), protokóły z posiedzeń plenarnych gminnych i miejskich rad narodowych oraz sprawozdania z ich działalności (sygn. 127-225), nadzór nad działalnością gminnych i miejskich rad narodowych (sygn. 226-229), sprawy gospodarcze biura PRN (sygn. 230-233), współpraca z Wydziałem Powiatowym i innymi urzędami (sygn. 234-238), sprawy wniosków i odznaczeń (sygn. 239-240), sprawy różne (sygn. 241-250), sprawy poufne (sygn. 251), sprawozdania (sygn. 252-257). Liczba jednostek w zespole: 257
37/3/0 Starostwo Powiatowe w Biłgoraju 1917-1919, 1938-1941, 1944-1950[1951] 0 rozwiń
akta z referatu: organizacyjnego (sygn. 1-59), budżetowo-gospodarczego (sygn. 60-124, 1169), społeczno-politycznego (sygn. 125-222, 1170), administracyjnego (sygn. 223-274), karno-administracyjnego (sygn. 275-288), wojskowego (sygn. 289-324), opieki społecznej (sygn. 325-355), zdrowia (sygn. 356-406), weterynaryjnego (sygn. 407-423), Powiatowego Zarządu Drogowego (sygn. 424-435), przemysłu i handlu (sygn. 436-546, 1171, 1177-1203), aprowizacji (sygn. 547-606, 1172), kultury i sztuki (sygn. 607-625, 1175-1176), odbudowy (sygn. 626-824, 1237), pomiarów (sygn. 825), rolnictwa i reform rolnych (sygn. 826-854, 1204-1217), Powiatowego Inspektoratu Przysposobienia Rolniczego i Wojskowego (sygn. 855-915) oraz w ramach działu samorządowego z referatu: administracji samorządowej (sygn. 916-957, 1173-1174, 1218-1236),. Liczba jednostek w zespole: 1237
37/4/0 Starostwo Powiatowe w Kraśniku 1944-1950 [1951-1954] 0 rozwiń
Zespół zawiera akta: Referatu Organizacyjnego (sygn. 1-49, 1350), Budżetowo- Gospodarczego (sygn. 50-64), Społeczno - Politycznego (sygn. 65-160, 1351), Administracyjnego (sygn. 161-227, 1349), Karno - Administracyjnego (sygn. 228-240), Opieki Społecznej (sygn. 241-289), Zdrowia (sygn. 290-339), Weterynaryjnego (sygn. 340-346), Powiatowego Zarządu Drogowego (sygn. 347-471), Przemysłu i Handlu (sygn. 472-508), Aprowizacji (sygn. 509-535), Odbudowy (sygn. 536-648), Rolnictwa i Reform Rolnych (sygn. 621-702, 1347-1348, 1352-1359), Powiatowego Inspektoratu Przysposobienia Rolniczego i Wojskowego (sygn. 703-856) Administracji Samorządowej (sygn. 857-921) Finansowo- Rachunkowego (sygn. 922-984), Inspekcji (sygn. 985-1270), Pożarnictwa (sygn. 1271-1332), Powiatowego Komitetu Odbudowy Warszawy (sygn. 1333-1346,1360). Karta B: Wniosek o przesunięcie nr 80/2010 zawiera akta parcelacji majątków z terenu powiatu kraśnickiego z lat 1945-1951 (sygn. 1-39) Liczba jednostek w zespole: 1399
37/5/0 Powiatowy Urząd Ziemski w Biłgoraju 1944-1947 0 rozwiń
przepisy i zarządzenia w sprawach administracyjnych (sygn. 1-7), sprawozdania (sygn. 8-13), przepisy i korespondencję w sprawach urządzeń rolnych (sygn. 14-23), parcelacji (sygn. 24-26), scalenia (sygn. 27-30), regulacji (sygn. 31-33), administracji przejściowej (sygn. 34-35), budżetowych (sygn. 36-38), funduszu ziemi (sygn.39 -40), techniczno-pomiarowych (sygn. 40-42), Powiatowej Komisji Ziemskiej (sygn. 45-46). Liczba jednostek w zespole: 46
37/6/0 Powiatowy Urząd Ziemski Kraśniku 1944-1947 0 rozwiń
Zespół zawiera akta działów: Administracyjnego (sygn. 1-13), Kontroli (sygn. 14), Finansów (sygn. 15-28), Urządzeń Rolnych (sygn. 29-63), Rolnictwa (sygn. 64-78), Funduszu Ziemi (sygn. 79-87), Spraw Techniczno- Pomiarowych (sygn. 88-92), Oświaty Rolniczej (sygn. 93-94), Lasów (sygn. 95-96), Powiatowego i Gminnych Komisji Ziemskich (sygn. 97-101), spraw różnych (sygn. 102-103), (sygn. Sprawozdawczości i Statystyki (sygn. 132). Liczba jednostek w zespole: 132
37/7/0 Inspektorat Szkolny w Biłgoraju [1922-1943] 1944-1950 0 rozwiń
przepisy prawne dotyczące organizacji i zarządzania oraz korespondencja ze szkołami podległymi (sygn. 1-12, 18, 21-22, 26-45), nadzór nad szkolnictwem (sygn. 13-17), sprawozdania (sygn. 19-20, 23-25,54-60) sprawy osobowe nauczycieli (sygn.46-53, 72-81, 111), sprawy finansowo-gospodarcze Inspektoratu i szkół (sygn. 61-71, 118-131), pomoc socjalna dla dzieci (sygn. 82-109, 112) akta poszczególnych szkół (sygn. 110, 113-117, 132-205). Liczba jednostek w zespole: 205
37/8/0 Inspektorat Szkolny w Kraśniku [1939-1943] 1944-1950 [1951-1956] 0 rozwiń
Zespół zawiera akta: organizacja Inspektoratu (sygn. 1-34), nadzór nad szkolnictwem (sygn. 35-213), pracownicy (sygn.214), sprawy finansowo-gospodarcze Inspektoratu i szkół (sygn.265-311), sprawy różne (sygn. 312-314), akta dotyczące szkół (sygn.315-389), sprawy Związku Nauczycielstwa Polskiego (sygn. 390-399), akta personalne (sygn. 400-401), sprawozdania szkół z terenu powiatu kraśnickiego o popełnionych zbrodniach niemieckich w czasie II wojny światowej (sygn. 402), nauczyciele przeniesieni (sygn.403-416). Liczba jednostek w zespole: 416
37/10/0 Powiatowy Komitet Opieki Społecznej w Biłgoraju 1944-1948 0 rozwiń
Zespół zawiera następujące akta: Okólniki, zarządzenia i instrukcje Centralnego i Wojewódzkiego Komitetu Opieki Społecznej oraz własne (sygn.1-7), Protokoły obrad Zarządu Powiatowego Komitetu Opieki Społecznej w Biłgoraju (sygn. 8), protokoły z posiedzeń PKOS (sygn.9), okresowe sprawozdania z działalności PKOS (sygn.10-14), Okresowe sprawozdania Gminnych Komitetów Opieki społecznej (sygn.15-16), sprawozdania lustracyjne i plany lustracji (sygn.17), korespondencja z CKOS i WKOS w sprawach ogólnych (sygn.18-20), korespondencja z delegatami (sygn.21), korespondencja z GKOS (sygn.22), sprawy powszechne (sygn.23-26), sprawy finansowe (sygn.27-34), dziennik główna (sygn.35), księga magazynowa (sygn.36), korespondencja w sprawach darów (sygn.37-38), sprawy darów UNRA (sygn.39-41), sprawy pomocy wracającym z Zachodu i obozów hitlerowskich (sygn.42-44), korespondencja w sprawach amnestiowanych (sygn.45), korespondencja w sprawie Akcji Pomocy Zimowej (sygn.46-47), sprawy akcji przeciwpowodziowej (sygn.48), korespondencja w sprawach kuchni ludowych PKOS (sygn.49-50), korespondencja w sprawie dożywiania dzieci (sygn. 51-52), zlecenia na przydziały żywności (sygn.53), skorowidz do wydanych zapomóg miesięcznych (sygn.54), skorowidz podań (sygn.55), różne (sygn.56-58), podania do PKOS (sygn.59), dziennik podawczy (sygn. 60). Liczba jednostek w zespole: 60
37/11/0 Rada Główna Opiekuńcza - Polski Komitet Opiekuńczy w Kraśniku 1940-1944 0 rozwiń
Zespół zawiera akta: instrukcje Rady Głównej Opiekuńczej (sygn. 1-4), okólniki (sygn.5-10), sprawy personalne (sygn.11-16), protokoły posiedzeń Zarządu (sygn.17-19), protokoły różne (sygn. 20), sprawy ogólne-sprawozdania opisowe (sygn.21-23), sprawozdania z delegatur (sygn. 24-28), sprawozdania z działania opieki społecznej (sygn.29-31), protokoły lustracji delegatur (sygn.32-36), korespondencja dotycząca działalności Polskiego Komitetu Opiekuńczego (sygn.37-44), sprawozdania z akcji rozdzielczych (sygn.45), towary otrzymane od RGO - protokoły odbiorcze, pokwitowania, reklamacje (sygn.46-47), zakup towarów (sygn. 48), towary otrzymane od osób trzecich (sygn.49), wykazy ofiarodawców na potrzeby najbiedniejszych (sygn. 50), spis rzemieślników, właścicieli sklepów, młynów w powiecie (sygn.51), dotacje, udział w daninie, zbiórki (sygn.52-55), sprawozdania z rozdawnictwa (sygn.56), akcja dożywiania dzieci (sygn.57-59), korespondencja z delegatami oraz władzami centralnymi (sygn. 60), akcja zielarska (sygn.61-63), poszukiwanie osób zaginionych (sygn. 64), wykazy osób pokrzywdzonych przez pacyfikację niemiecką (sygn. 65), wykazy uchodźców z Wołynia (sygn.66), karty ewidencyjne uchodźców z Wołynia (sygn.67), wnioski i prośby podopiecznych (sygn. 68-70), sprawy różne dotyczące opieki społecznej (sygn. 71-72), sprawy gospodarcze (sygn. 73), preliminarze budżetowe (sygn.74), sprawy księgowe (sygn.78), dzienniki główna (sygn.79-80). Liczba jednostek w zespole: 80
37/12/0 Powiatowy Komitet Opieki Społecznej w Kraśniku [1940-1944] 1945-1949 0 rozwiń
Okólniki, zarządzenia i instrukcje Centralnego i Wojewódzkiego Komitetu Opieki Społecznej oraz własne (sygn.1-7), protokoły posiedzeń Zarządu Powiatowego Komitetu Opieki Społecznej w Kraśniku (sygn. 8-12), protokoły lustracji PKOS (sygn.13-17), protokoły z zebrań koła Przyjaciół PKOS w Kraśniku (sygn. 18), protokoły różne (sygn. 19-23), sprawozdania z działalności PKOS (sygn. 24-32), okresowe sprawozdania Gminnych Komitetów Opieki Społecznej (sygn. 33-35),korespondencja z CKOS i WKOS w sprawach ogólnych (sygn. 36-43), sprawy personalne (sygn. 44-49), budżet i sprawozdania budżetowe (sygn.50-61), dziennik główna (sygn. 62-63), dokumentacja finansowa (sygn. 64-76), spisy inwentarza (sygn. 77), korespondencja w sprawach opieki społecznej (sygn. 78), organizacja półkolonii letnich, akcji pomocy zimowej, Kuchni Ludowej (sygn. 79-94), dziennik korespondencyjny (sygn. 95). Liczba jednostek w zespole: 95
37/13/0 Akta miasta Biłgoraja 1865-1866, 1890, 1931-1950 [1951] 0 rozwiń
przepisy i zarządzenia ogólne (sygn. 1-4), sprawy osobowe (sygn. 5-6), wybory Prezydium Miejskiej Rady Narodowej (sygn. 7) protokoły posiedzeń MRN i jej organów (sygn.8-23, 179-180, 182), majątek miejski (sygn. 24), przedsiębiorstwa miejskie (25-27) budżety: administracyjny, zakładów i przedsiębiorstw (sygn.28-80, 151, 184-192), dochody miejskie (sygn.81-86, 193-198, 2002-203), obrót pieniężny (sygn. 87-110) dochody obce (sygn.111-150), opieka społeczna (sygn.152-153) sprawy budowlane i odbudowy (sygn. 154-165), aprowizacja oraz walka z drożyzną (sygn. 166-170), sprawy karno - administracyjne (sygn.171-177), protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej (sygn. 178), sprawy mienia opuszczonego (sygn. 181), spis ludności (183), księga inwentarzowe Zarządu Miejskiego (sygn.199), rejestr analfabetów i półanalfabetów (sygn. 200), akta Aleksandra Hrobońskiego burmistrza (sygn. 20), sprawy podatkowe (sygn. 202), sprawy wojskowe (sygn. 203). Liczba jednostek w zespole: 203
37/14/0 Akta miasta Janowa Lubelskiego 1900-1950 [1955] 0 rozwiń
przepisy i zarządzenia ogólne (sygn. 1-4), sprawy osobowe pracowników (sygn. 5-6), protokoły posiedzeń MRN i jej organów (sygn. 7-12), kontrole i inspekcje (sygn. 13-15), majątek miejski (sygn. 16-21) przedsiębiorstwa komunalne (sygn. 22-26) budżety: administracyjne, zakładów i przedsiębiorstw (sygn. 27-134), dochody miejskie (sygn. 135-143), kredyty komunalne (sygn. 144-147), obrót pieniężny (sygn. 148-176), dochody obce (sygn. 177-215), przymusowe ubezpieczenia rzeczowe (sygn. 216-218) inwestycje komunalne (sygn. 219-222), oświata, kultura i sztuka (sygn. 223-226), opieka społeczna (sygn. 227-228), rolnictwo (sygn. 229), przemysł i handel (sygn. 230-231), ewidencja kancelaryjna (sygn. 232-237), ewidencja i kontrola ruch ludności (sygn. 238-239), bezpieczeństwo i porządek publiczny (sygn. 240-250), przysposobienie wojskowe i wychowanie fizyczne (sygn. 251), sprawy budowlane i odbudowy (sygn. 252-266), sprawy karno - administracyjne (sygn. 267-270), gospodarka lokalowo-mieszkaniowa (sygn. 271-275), protokoły Komisji Kontroli Społecznej (sygn. 276-277), ewidencja mieszkańców (sygn.278 -288, 291- 300), listy poborowych (sygn.289-290), protokoły z posiedzeń Miejskiej Rady Narodowej (sygn. 301-303). Liczba jednostek w zespole: 303
37/15/0 Akta miasta Kraśnika 1883-1950[1951] 0 rozwiń
Zespół zawiera następujące akta: przepisy i zarządzenia ogólne (sygn. 1-5), sprawy organizacyjne (sygn. 6-10), sprawy osobowe (sygn. 11-12), zebrania i urzędowanie ciał samorządowych (sygn. 13-16), majątek gminy i gromad (sygn. 17-56), budżety: administracyjny, zakładów i przedsiębiorstw (sygn. 57-91), dochody gminy (sygn. 92-111), dochody obce (sygn. 112-166), egzekucja administracyjna (sygn. 167-169), sprawy ogólnogospodarcze (sygn. 170), drogi i place publiczne (sygn. 171-178), rolnictwo (sygn. 179-180), opieka społeczna (sygn. 181), ewidencja i kontrola ruchu ludności (sygn. 182-191), bezpieczeństwo i porządek publiczny (sygn. 192-193), sprawy budowlane (sygn. 194-198), sprawy karno-administracyjne (sygn. 199), sprawy sądowe (sygn. 200-203), sprawy mieszkaniowe i nieruchomości (sygn. 204-206), podania i odwołania mieszkańców Kraśnika (sygn. 207-209), księga awizacji pocztowych (sygn. 210), protokoły zebrań Zarządu Miejskiego z lat 1948-1950 (sygn. 211), sprawy Miejskiej Komisji Oświatowej z lat 1948-1949 (sygn. 212), sprawozdania z lustracji z lat 1935-1936), operat dotyczący oddłużania Miasta z lat 1935-1940 (sygn. 214), sprawy budżetów (sygn. 215-220), książki inwentarzowe Zarządu Miejskiego (sygn. 221-222), sprawy gospodarki i podatków - rejestry gospodarstw i wymiaru podatku, budowa szkół, regulacji rzek (sygn. 223-240), akta Magistratu miasta Kraśnika z lat 1914-1915 (sygn. 241-276), księgi ludności miasta Kraśnika oraz skorowidze z lat 1986-1931 (sygn. 277-288), rejestry mieszkańców oraz skorowidze z lat 1932-1950 (sygn. 289-333), ewidencja ludności wysiedlonej z terenów zachodnich z 1940 r. (sygn. 334), rejestr osób opuszczających gminę z lat 1944-1951 (sygn. 335), rejestr osób przybywających do gminy z lat 1941-1948 (sygn. 336), skorowidz spraw Urzędu Rozjemczego z lat 1933-1934 (sygn. 337), kenkarty z 1943 r. (sygn. 338), dokumenty do ksiąg ludności stałej miasta Kraśnika, powiatu janowskiego z lat 1883-1924 (sygn. 339). Karta B: Spis zdawczo-odbiorczy zawiera plany ogólne miasta Kraśnika z lat 1948-1962 (sygn. 1) Liczba jednostek w zespole: 340
37/16/0 Akta gminy Aleksandrów 1927-1954[1955-1963] 0 rozwiń
miesięczne sprawozdania sytuacyjne (sygn. 1), charakterystyka projektowanej nowej gromady (sygn. 2), spisy wyborców sołtysa i podsołtysa (sygn. 3), protokoły komisji (sygn. 4), protokoły sesji sołtysów (sygn. 5-9), protokoły zebrań gromadzkich (sygn. 10), majątek gminy i gromad (sygn. 11), sprawy budżetowe (sygn. 12-13), dzienniki główna (sygn.14-20), księga wydatków szkolnych (sygn. 21), księgi biercze szarwarków (sygn. 22-23), księgi inwentarzowe (sygn. 24-25), sprawy podatku gruntowego (sygn. 26-33), spis gospodarstw rolnych (sygn. 34-40), akta dotyczące oświaty, kultury, nauki (sygn. 41-43), sprawy Gimnazjum w Józefowie (sygn. 44), wykazy osób nieumiejących czytać i pisać (sygn. 45), listy uczniów podpisujących apel wiedeński (sygn. 46), wybory do Sejmu (sygn. 47-48), wybory do rad narodowych (sygn. 49), wykazy mieszkańców poszczególnych gromad gminy (sygn. 50), zaświadczenia w sprawach ewidencji ludności (sygn. 52), zaświadczenia o zameldowaniu (sygn. 53), plany szkolenia referentów prowadzących meldunki (sygn. 54), wykaz referentów prowadzących meldunki (sygn. 55), wnioski o dokonanie wpisu w dowodach osobistych (sygn. 56), lista rodzin zarejestrowanych na wyjazd na tereny powiatu hrubieszowskiego (sygn. 57), wykazy osób zwolnionych z obozów koncentracyjnych, osób poległych i zaginionych (sygn. 58), wykazy osób po poległych bojownikach Polski Podziemnej (sygn. 59), wypisy z orzeczenia po poległych i zaginionych (sygn. 60), sprawozdania kwartalne z ruchu budowlanego (sygn.61), sprawy Gminnego Komitetu obywatelskiego Odbudowy Warszawy w Józefowie (sygn. 62), rejestr skarg i zażaleń (sygn. 63), skargi i zażalenia (sygn. 64), księgi uchwał wiejskich (sygn. 65 -67), sprawy budżetowe ( sygn. 68), akta notarialne w sprawie placów pod szkołę ( sygn. 69), sprawy podatkowe (sygn. 70). Karta B: spis zdawczo odbiorczy nr 1/2002 zawiera uchwały, protokoły sesji i posiedzeń Gminnej Rady Narodowej i Prezydium Gminnej Rady Narodowej ( poz. 1 -2), sprawy statystyczne ( poz. 3), protokoły Prezydium Gminnej Rady Narodowej (poz. 4), wykazy działek budowlanych mienia opuszczonego ( poz. 5-6), dokumenty do rejestru mieszkańców (poz. 7), ewidencja i kontrola ruchu ludności (poz. 7-22), rejestry domów (poz. 25), spis zdawczo odbiorczy nr 1/2004 zawiera wykaz gospodarstw rolnych ( poz. 1), sprawy mienia ( poz. 2), wykaz gospodarstw rolnych (poz. 3), sprawy podatkowe (poz. 4), korespondencje ( poz. 5), księgi inwentarzowe (poz. 6). Liczba jednostek w zespole: 101
37/17/0 Akta gminy Babice 1900-1954 0 rozwiń
Przepisy i zarządzenia ogólne (sygn. 1-11), sprawy organizacyjne- zarządzenia, korespondencja ( sygn. 12-15),sprawy organizacyjne - gminne wykazy miejscowości (sygn. 16), sprawy organizacyjne- zarządzenia, korespondencja (sygn.17-18), sprawy organizacyjne - wykazy frekwencji sołtysów na wykładach (sygn. 19), sprawy organizacyjne - zarządzenia, korespondencja (sygn. 20), sprawy osobowe (sygn. 21), wykazy członków rad narodowych (sygn. 22), zebrania i urzędowanie ciał samorządowych (sygn. 23-24), protokoły sesji i posiedzeń Gminnej Rady Narodowej (sygn. 25), sprawy GRN- zarządzenia, korespondencja i inne (sygn. 26), protokoły posiedzeń Prezydium GRN (sygn. 27-28), protokoły Komisji Finansowo-Budżetowej (sygn. 29), protokoły Komisji Gospodarki Drogowej (sygn. 30), protokoły Komisji Rolnej (sygn. 31), protokoły Komisji Oświaty i Kultury (sygn. 32), Protokoły Komisji Zdrowia, Pracy i Pomocy Społecznej (sygn. 33), protokoły Komisji Urządzenia Osiedli (sygn. 34), protokoły Komisji Porządku Publicznego (sygn. 35), protokoły z sesji sołtysów (sygn. 36-38), protokoły zebrań gromadzkich (sygn. 39), korespondencja wewnętrzna, nadzór (sygn. 40), majątek gminy i gromad - wykazy, protokoły Komisji inwentarzowej, przydziały budynków poukraińskich (sygn. 41-44), budżety (sygn. 45-67), roczne sprawozdania rachunkowe (sygn. 68-71), sprawy Pożyczki Odbudowy Kraju (sygn. 72), drogi i place publiczne - zarządzenia, korespondencja, roboty szarwarkowe (sygn. 73-78), rolnictwo - zarządzenia, korespondencja, wykazy gospodarstw poukraińskich, spisy zwierząt gospodarskich, odezwy (sygn. 79-93), oświata, kultura sztuka - zarządzenia, korespondencja, zestawienie wyników powszechności nauczania, wykazy dzieci (sygn. 94-104), ewidencja i kontrola ruchu ludności -zarządzenia , korespondencja, opinie o volksdeutschach, sprawy ewakuacji Ukraińców, poszukiwania osób zaginionych, wykazy mieszkańców gminy, (sygn. 105-112), bezpieczeństwo i porządek publiczny - sprawozdania sytuacyjne (sygn. 113), przysposobienie wojskowe i wychowanie fizyczne (sygn. 114), sprawy budowlane i odbudowy - zarządzenia, korespondencja, wykazy pogorzelców, podania w sprawie kupna budynków poukraińskich, instrukcje, sprawozdania z ruchu budowlanego, sprawozdania z odbudowy wsi (sygn. 115-125), sprawy Gminnego Komitetu Obrońców Pokoju (sygn. 126-127), spis rodzin ukraińskich ewakuowanych do ZSRR (sygn. 128), wydawane zaświadczenia w różnych sprawach (sygn. 129), skargi zażalenia (sygn. 130-131), protokoły sesji i posiedzeń Gminnej Rady Narodowej (sygn. 132-134), kontrole i zarządzenia ( sygn. 135), budżety ( sygn. 136-138), roczne sprawozdania rachunkowe (sygn. 139), sprawozdania o dochodach i wydatkach budżetowych ( sygn. 140), gospodarka komunalna ( sygn. 141), sprawy likwidacji analfabetyzmu ( sygn. 142), podania o dowody osobiste i konnkarty z gminny Babice (sygn. 143-144), umowy zagospodarowania opuszczonych gospodarstw poukraińskich i odłogów (sygn. 145-146), ewidencja i kontrola ruchu ludności (sygn. 147-153), dokumenty do ksiąg stałych ludności (154-178) dokumenty metrykalne do rejestru mieszkańców( sygn. 43-47), dokumenty do rejestru mieszkańców (sygn. 179-188), ewidencja i kontrola ruchu ludności (sygn. 189), korespondencja z sądem (sygn. 190-191). Karta B: spis zdawczo odbiorczy nr 1/1999 zawiera zebrania wiejskie z 1952 roku ( poz. 1), spawy budżetowe z roku 1950 i 1953 (poz. 2-3), księgi ludności stałej oraz ewidencja ludności z lat 1900-1934 (poz. 4-11), rejestry gospodarstw rolnych i wymiaru podatku gruntowego z roku 1950 (poz. 12-16), spis zdawczo odbiorczy nr 1/2013 zawiera ewidencję ludności oraz skorowidz z lat 1900-1933 (poz. 1-5). Liczba jednostek w zespole: 212
37/18/0 Akta gminy Biszcza 1919-1954 0 rozwiń
Sprawy organizacyjne (sygn.1), sprawy osobowe (sygn. 2-3), sprawy osobowe, protokoły wyborcze przy wyborze radnych gromadzkich (sygn. 4), protokoły posiedzeń Rady Gminnej (sygn. 5), protokoły zebrań gminnych (sygn. 6), protokoły Gminnych Komitetów Społecznych (sygn. 7), protokoły sesji sołtysów (sygn. 8), protokoły i uchwały zebrań wiejskich (sygn. 9-17), budżet (sygn. 18-31), sprawozdania z wykonania budżetu (sygn. 32-34), roczne sprawozdania rachunkowe (sygn. 35-37), księga dochodów budżetowych (sygn. 38), księga wydatków budżetowych (sygn. 39), dzienniku główna (sygn. 40-44), księga kasowa (sygn. 45), księga sum przechodnich (sygn. 46), spis inwentarza ruchomego i nieruchomego (sygn. 47), księgi wykonania i wymiaru świadczeń w naturze (sygn. 48-49), dochody gminy - wykazy płatników podatku gruntowego (sygn. 50), rejestr podatkowy (sygn. 51), wyciąg z rejestru wymiarowego podatku gruntowego (sygn. 52), kontrola rozkładu podatków (sygn. 53-55), księgi biercze podatków (sygn. 56-60), rachunki wpływów podatku gruntowego i dodatku wojennego (sygn. 61), księga biercza podatku od psów (sygn. 62), kontrola dróg i mostów (sygn. 63), rolnictwo - wykaz właścicieli posiadających grunta serwitutowe (sygn. 64), spis zwierząt gospodarskich (sygn. 66), zestawienie statystyczne stanu rolnictwa i wyżywienia (sygn. 67), wykaz wyznaczonego kontyngentu mleka - listy imienne właścicieli krów (sygn. 68), spis użytków rolnych (sygn. 69), spisy wyborców do sejmu (sygn. 70-72), akta stanu cywilnego - sprawy wyznaniowe (sygn. 73), ewidencja i kontrola ruchu ludności (sygn. 74-78), sprawy budowlane i odbudowy - podania o pozwolenie na budowę (sygn. 79), rejestry kar nakładanych przez wójta i osób odbywających karę (sygn. 80-83), nakazy karna na podstawie doniesień policji (sygn. 84), sprawy sądowe - tytuły wykonawcze, kontrola wyroków sądowych (sygn. 85-89), sprawy organizacyjne (sygn. 90-91), sprawy osobowe (sygn. 92), protokoły zebrań i posiedzeń Gminnej Rady Narodowej i Prezydium Gminnej Rady Narodowej (sygn. 93-101), protokoły i plany pracy Komisji (sygn. 102-103), protokóły sesji sołtysów (sygn.104-105), kontrole (sygn.106-108), majątek gminy i gromad (sygn. 109-111), budżety (sygn. 112-122), roczne sprawozdania rachunkowe (sygn. 123-127), sprawozdania z wykonania budżetu i funduszu płac (sygn. 128-130), sprawy podatku gruntowego (sygn. 131-135), księga biercza danin komunalnych (sygn. 136), drogi i place publiczne (sygn. 137-140), rolnictwo - sprawy obowiązkowych dostaw, poszukiwania stonki ziemniaczanej, wykazy gospodarstw, spisy użytków rolnych i zasiewów (sygn. 141-149), przemysł i handel (sygn. 150), oświata, kultura i sztuka (sygn.151-153), sprawy wyborów do Sejmu (sygn. 154-155), ewidencja i kontrola ruchu ludności (sygn. 156-159), bezpieczeństwo i porządek publiczny (sygn. 160), zbiórki pierwszomajowe (sygn. 161), sprawy budowlane i odbudowy (sygn. 162-164), aprowizacja oraz walka z drożyzną (sygn. 166-167), skargi i zażalenia (sygn. 168-169), sprawy odbudowy Warszawy (sygn. 170). Liczba jednostek w zespole: 170
37/20/0 Akta gminy Goraj 1918-1954 0 rozwiń
Protokóły Zarządu Gminnego i Gminnej Rady Narodowej (sygn. 1), dzienniki główna (sygn. 2-4),budżet (sygn. 5-9), księga dochodów budżetowych (sygn. 10), księgi wydatków budżetowych (sygn. 11-12), księgi sum przychodnich (sygn. 13-15), rozkład podatków gminnych, kontyngenty, użytki rolne (sygn. 16-18), kwartalne wykazy urodzonych parafii Goraj i Radzięcin (sygn. 19-20), sprawy organizacyjne (sygn. 21-23), sprawy osobowe (sygn. 24-26), zebrania i urzędowanie ciał samorządowych (sygn. 27), protokoły posiedzeń, zebrań i sesji Gminnej Rady Narodowej (sygn. 28-32), protokoły posiedzeń Prezydium GRN (sygn. 33-36), protokoły komisji (sygn. 37-41), protokóły posiedzeń Zespołu Gminnego (sygn. 42), protokoły sesji sołtysów (sygn. 43-460, protokoły zebrań gromadzkich (sygn. 47), kontrola wewnętrzna, nadzór (sygn. 48), majątek gminy i gromad (sygn. 49-50), przedsiębiorstwa gminne (sygn. 51), budżety (sygn. 52-59), roczne sprawozdania rachunkowe (sygn. 60-62), dzienniki główna (sygn. 63-68), sprawozdania z wykonania budżetu (sygn. 69-70), otwarcie kredytów i sprawozdania kwartalne (sygn. 71), podatki i daniny (sygn. 72-76), drogi place publiczne (sygn. 77-79), sprawy rolnictwa - m.in. spisy gospodarstw, zwierząt gospodarskich, spisy powierzchni użytków i zasiewów (sygn. 80-96),oświata, kultura i sztuka (sygn. 97-104), zdrowie publiczne i akcja sanitarno - porządkowa (sygn. 105), akcja pomocy Warszawie (sygn. 106), gospodarka lokalowo - mieszkaniowa (sygn. 107-108), wybory do Sejmu (sygn. 109), sprawy wyznaniowe (sygn. 110), ewidencja i kontrola ruch ludności (sygn. 111-116), bezpieczeństwo i porządek publiczny m.in. wykazy szkód wojennych (sygn. 117-120), sprawy wojskowe (sygn. 121-122), sprawy budowlane i odbudowy (sygn. 123-129), aprowizacja i walka z drożyzną (sygn. 130-131), skargi i zażalenia (sygn. 132-133), rejestr wydanych zaświadczeń (sygn. 134), kontrola wydanych kwitariuszy (sygn. 135), rejestry mieszkańców z lat 1879-1898 (sygn. 136-144), rejestry mieszkańców z lat 1933-1950 (sygn. 145-161), skorowidze do rejestrów mieszkańców z lat 1933-1950 (sygn. 162-165). Liczba jednostek w zespole: 165
37/21/0 Akta gminy Huta Krzeszowska 1921-1954 0 rozwiń
Sprawy organizacyjne- korespondencja z Wydziałem Powiatowym, zarządzenia, instrukcje (sygn. 1), dzienniki główna (sygn. 2-3), książka kasowa Wójta Gminy (sygn. 4), roczne sprawozdania rachunkowe (sygn. 5-7), listy rozkładu podatku gruntowego (sygn.8-12), księga biercza daniny od mieszkańców (sygn. 13), sprawy osobowe (sygn. 14), posiedzenia Rady Gminnej i Zarządu Gminnego (sygn. 15), protokoły i uchwały GRN (sygn. 16-17), plany pracy i sprawozdania z działalności GRN (sygn. 18-19), protokoły posiedzeń Prezydium GRN (sygn. 20), sprawozdania z działalności Prezydium GRN (sygn. 21), protokoły i sprawozdania Komisji (sygn. 22), protokoły sesji sołtysów (sygn. 23-24), protokoły zebrań gromadzkich (sygn. 25), majątek gminy i gromad (sygn. 26), sprawy budżetowe (sygn. 27-36), roczne sprawozdania rachunkowe (sygn. 37-43), dochody gminy - podatki (sygn. 44-46), sprawy rolne - wykazy gospodarstw, pomoc sąsiedzka, (sygn. 47-48), oświata, kultura, sztuka - walka z analfabetyzmem (sygn. 49-55), przemysł i handel - spis zakładów przemysłowych (sygn. 56), ewidencja i kontrola ruchu ludności (sygn. 57-64), gromadzkie książki meldunkowe z lat 1950-1954 (sygn. 65-75), sprawy budowlane (sygn. 77-78), sprawy przesiedleńcze (sygn. 79), księgi Biecze podatków gruntowego i od nieruchomości (sygn .80-86), protokoły posiedzeń GRN (sygn. 87-89), protokoły z sesji sołtysów (sygn. 90), protokóły z zebrań wiejskich (sygn. 91-94), protokóły ze zjazdu wójtów, sekretarzy Zarządów gminnych (sygn. 95), akta Komitetu Budowy Szkoły w Hucie Krzeszowskiej (sygn. 96), Gminny Komitet obywatelski Premiowej Pożyczki Odbudowy Kraju w Hucie Krzeszowskiej (sygn. 97), rejestr osób aresztowanych przez wójta gminy (sygn. 98), Księga kontroli ruchu ludności- rejestr osób opuszczających gminę (sygn. 99), Księga kontroli ruchu ludności- rejestr osób przybywających do gminy (sygn. 100), rejestry mieszkańców z lat 1932-1950 (sygn. 101-105), księga biercza ekwiwalentu serwitutowego (sygn. 106), protokoły z kontroli Zarządu Gminnego (sygn.107), wykaz gospodarstw rolnych (sygn.108), rejestry mieszkańców miejscowości Hatasiuki, Hucisko, Wólka Kusze, Półsieraków, Sieraków Nowy, Sieraków nad Tanwią z lat 1932-1959 (sygn. 109-113). Liczba jednostek w zespole: 113
37/22/0 Akta gminy Kocudza 1916-1954 2866 rozwiń
Akta Urzędu Gminy z lat 1916-1918 (sygn. 1-11), mobilizacja i pobór do wojska z lat 1922-1923, 1925 (sygn. 12-14), statystyka odłogów i zasiewów z 1920 r., (sygn. 15), sprawy ksiąg ludności stałej z 1924 r., (sygn. 16), rejestrów i ruchu ludności z 1932 r., (sygn. 17), sprawy poszukiwania osób, majątku i kapitałów z lat 1922-1923,1928,1933 (sygn. 18-21), o poborach do wojska z 1920 r., (sygn. 22), aprowizacji gminnej z 1921 r., (sygn. 23), uchodźców i reemigrantów z lat 1922, 1925, 1926 (sygn. 24-26), sanitarne, chorób ludzi i zwierząt z lat 1924-1928, 1930, 1932 (sygn. 27-32), korespondencja z oddziałami ubezpieczeń wojennych budowli od ognia z 1921 r., (sygn. 33), instrukcjach i okólnikach z 1922 r., (sygn. 34), sprawy podatków państwowych i komunalnych, gminnych i szkolnych z lat 1922-19245, 1928,1931 (sygn. 35-39), statystyka ogólna dot. spisu ludności i inwentarz a z lat 1922-1931 (sygn. 40-46), sprawy dot. weteranów, emerytów, inwalidów, zasiłków z lat 1922-1923, 1925 (sygn. 47-49), kosztów szpitalnych i dobroczynności z lat 1922, 1926, 1928, 1932 (sygn. 50-53), podatków państwowych, sejmikowych, gminnych z 1921 r., (sygn. 54), podwód, związków i stowarzyszeń z lat 1922, 1924-1925, 1932 (sygn. 55-58), wykazów informacyjnych i statystycznych z 1921 r., (sygn. 59), szkolnictwa, oświaty i wyznania z lat 1922, 1926, 1930 (sygn. 60-62), dozoru szkolnego z lat 1927-1931 (sygn. 63), korespondencja z instytucjami i oddziałami wojskowymi z 1921 r., (sygn. 64), sprawy ubezpieczenia budowli od pożarów z lat 1922,1924, 1926-1927 (sygn. 65-68), sądownictwa z 1923 r., i 1925 (sygn. 69-70), aresztu i aresztowanych z 1925 r., (sygn. 71), zasiłków wojskowych z 1920 r., (sygn. 72), korespondencja różna z 1927 r., (sygn. 73), sprawy dowodów osobistych z 1921 r., (sygn. 74), sejmiku powiatowego z 1922 r. ,(sygn. 75), ewidencji koni z lat 1929-1930 (sygn. 76-77), dostarczania podwód z lat 1920-1921 (sygn. 78-79), świadczenia rzeczowe (szarwarki) z 1928 r., (sygn. 80), korespondencja ogólna z 1920 r., (sygn. 81), dochody gminy z 1936 r., (sygn. 82), rolnictwo z 1938 r., (sygn. 83), spis wyborców uprawnionych do głosowania z 1933 r., (sygn. 84-85), sprawy aprowizacji z 1941 r., (sygn. 85-86), sprawy organizacyjne - podział administracyjny Gminy z lat 1947-1954 (sygn. 87), Zebrania Rady Gminnej , sołtysów z 1947 r., (sygn. 88), protokoły posiedzeń Gminnej Rady Narodowej z lat 1945-1948 (sygn. 89) i sesji z lat 1949-1954 (sygn. 90), protokoły Zarządu Gminy z lat 1946-1949 (sygn. 91), protokoły Prezydium Gminnej Rady Narodowej z lat 1946-1954 (sygn. 92), protokoły i plany pracy wszystkich komisji z lat 1949-1954 (sygn. 93-99), protokoły zebrań komisji z lat 1952-1954 (sygn. 100), zebrania gromadzkie z lat 1953-1954 (sygn. 101), kontrola wewnętrzna , nadzór z lat 1947--1953 (sygn. 102-105), majątek Gminy i gromad z lat 19471948 ( sygn. 106-107), sprawy budżetu i sprawozdania z wykonania z lat 1947-1954 (sygn.108-119), plany finansowe z 1954 r., (sygn.120), księga biercza szarwarków z 1948 r., (sygn.121), księga inwentarzowa Zarządu gminnego z 1948 r., (sygn.122), obrót pieniężny i dochody obce z lat 1949-1952 (sygn.123-127), księga biercza podatku gruntowego, Daniny Narodowej i danin komunalnych z lat 1945-1949 (sygn.128-134), podatek gruntowy z 1950 r., (sygn.135), drogi i place publiczne z lat 1947-1948 (sygn.136-137), sprawy rolnictwa z lat 1947-1954 (sygn.138-142), oświaty, kultury i sztuki z lat 1947-1954 (sygn.143-146), opieki społecznej z lat 1948-1949 (sygn. 147-148), gospodarki komunalnej i mieszkaniowej z lat 1949, 1951-1952( sygn.149-150), sprawy wyznaniowe z lat 1948-1949 (sygn.151-152), ewidencja i kontrola ruchu ludności z lat 1947-1949 (sygn.153-154), sprawy budowlane z lat 1947-1949 (sygn. 155-157), skargi i zażalenia z lat 1951-1953 (sygn. 158), księga meldunkowa wsi Andrzejówka z lat 1948-1954 (sygn. 159), wsi Bukowa z lat 1948-1954 (sygn. 160), wsi Korytków Duży z lat 1948-1954 (sygn. 161), rozkład podatków z lat 1930-1931 (sygn. 162), sprawy podatku gruntowego z lat 1948-1949 (sygn. 163-164), protokoły z zebrań gromadzkich z lat 1950-1953 (sygn. 165), Ankiety "wykaz stanu osobowego funkcjonariuszy" Urzędu Gminy w Kocudzy z lat 1947-1953 (sygn. 166). Karta B: Spis zdawczo-odbiorczy zawiera protokoły z zebrań, programy i sprawozdania Komitetu Gminnego Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego w Kocudzy z lat 1950-1954 (sygn. 1) Liczba jednostek w zespole: 167
37/23/0 Akta gminy Krzeszów 1945-1954 0 rozwiń
Sprawy osobowe członków organów gminy i pracowników gminnych (sygn. 1), uchwały oraz sprawozdania kwartalne z działalności Gminnej Rady Narodowej (sygn. 2), ewidencja uchwał GRN (sygn. 3), zebrania i urzędowanie ciał samorządowych (sygn. 4), protokoły i plany pracy komisji (sygn. 5-17), protokoły zebrań gromadzkich (sygn. 18), budżet (sygn. 19), preliminarze indywidualne wydatków (sygn. 21), dochody obce (sygn. 22), podatek gruntowy (sygn. 23-24), sprawy rolne- sprawozdania z akcji siewnej, spisy powierzchni użytków, (sygn. 25-27), oświata, kultura, sztuka (sygn. 28), sprawy gospodarki mieszankowej i komunalnej (sygn. 29), książka meldunkowa osób przybywających (sygn. 30), sprawy ewidencji i kontroli ruchu ludności (sygn. 31), skargi i zażalenia (sygn. 32-33). Liczba jednostek w zespole: 33
37/24/0 Akta gminy Księżpol 1864-1954[1955-1979] 0 rozwiń
Sprawy organizacyjne (sygn. 1), sprawy personalne (sygn. 2), szkolenia sołtysów (sygn. 3), protokóły Gminnej Rady Narodowej (sygn. 4, 74-78), protokóły posiedzeń plenarnych GRN (sygn. 5, 84), protokóły posiedzeń Prezydium GRN (sygn. 6, 80-83), plany pracy Prezydium GRN (sygn. 7), sprawozdania z działalności GRN (sygn. 8), protokóły i plany pracy Komisji (sygn. 8-13, 79), protokóły sesji sołtysów (sygn. 14), protokóły zebrań gromadzkich (sygn. 15), protokóły pokontrolne (sygn. 16), budżet (sygn. 17-24), roczne sprawozdania rachunkowe (sygn. 25-27), dziennik główna (sygn. 28-29), sprawozdania z wykonania budżetu (sygn. 30-33), dochody obce - podatek gruntowy, danina narodowa (sygn. 36), sprawy gospodarcze (sygn. 37), drogi i place publiczne (sygn. 38), sprawy rolnictwa - m.in. pomoc sąsiedzka, akcje żniwne i siewne, wykazy powierzchniowe, kontraktacji (sygn. 39-51), oświata, kultura i sztuka (sygn. 52-57), opieka społeczna, koszty leczenia (sygn. 58-59), ewidencja i kontrola ruchu ludności (sygn. 60, 69-73, 90), księga biercza podatku wojskowego (sygn. 61), sprawy budowlane i odbudowy (sygn. 62-66), wykazy gromadzkich Komitetów Obrońców Pokoju (sygn. 67), skargi i zażalenia (sygn. 68), sprawozdania z działalności (sygn. 85), gospodarka gruntami (sygn. 86-89). Karta B: spis zdawczo-odbiorczy 1/2003: ewidencja ludności (poz. 1-5, 7-31), tabela likwidacyjna (poz. 6); spis zdawczo-odbiorczy 1/2010: rejestry mieszkańców (poz. 1-25); spis zdawczo-odbiorczy 1/2011: rejestry mieszkańców (1-13). Liczba jednostek w zespole: 159
37/25/0 Akta gminy Łukowa 1944-1954 0 rozwiń
Protokoły z sesji i posiedzeń Gminnej Rady Narodowej z lat 1949-1954 (sygn. 1, 19), protokoły posiedzeń oraz kwartalne plany pracy Prez. Gminnej Rady Narodowej z lat 1950-1954 (sygn. 2), protokoły oraz plany pracy Komisji z lat 1949-1954 (sygn. 3), protokoły narad i odpraw sołtysów z lat 1949-1952 (sygn. 4), protokoły zebrań gromadzkich z lat 1951-1952 (sygn. 5), budżet administracyjny z 1949 r., (sygn. 6-7), budżet administracyjny dodatkowy z 1950 r., (sygn. 8-10), budżet z lat 1951-1952 (sygn. 11-12), roczne sprawozdanie rachunkowe z 1948 r., (sygn. 13), budżet terenowy z lat 1948-1952 (sygn. 14), inwentarz Gminy z lat 1952-1953 (sygn. 15), sprawy rolne z lat 1950-1951 (sygn. 16), ewidencja i kontrola ruchu ludności z lat 1949-1953 (sygn. 17), prośby i podania o udzielenie zezwolenia na budowę z 1953 r., (sygn. 18), księga uchwał Gminnej Rady narodowej i Prezydium Gminnej Rady narodowej z lat 1950-1951 (sygn. 20), protokoły z sesji sołtysów i zebrań wiejskich z lat 1949-1953, (sygn. 21), protokoły z posiedzeń Komitetów Zarządu Gminy z lat 1945-1953 (sygn. 22), opisy nieruchomości z lat 1947-1954 (sygn. 23), wykazy gospodarstw z lat 1946-1954 (sygn. 24-25), zagospodarowanie gruntów z lat 1947-1954 (sygn. 26), księgi uzupełniające USC z lat 1947-1952 (sygn. 27-30) Liczba jednostek w zespole: 30
37/28/0 Akta gminy Sól 1863-1954 1122 rozwiń
Akta wójta gminy z lat 1863-1866 (sygn. 1-27), akta wójta gminy Sól z lat 1967-1917 (sygn. 28-473), przepisy i zarządzenia ogólne z 1927 r., (sygn. 474), sprawy organizacyjne (sygn. 475-476), sprawy osobowe (sygn. 477-480), zebrania i urzędowanie ciał samorządowych (sygn. 481-491, 846), budżety: administracyjny, zakładów i przedsiębiorstw (sygn. 492-501), obrót pieniężny (sygn. 5-2-503), dochody obce (sygn. 504-516), ubezpieczenia rzeczowe (sygn. 517-518), drogi i place publiczne (sygn. 519), oświata, kultura i sztuka (sygn. 520), zebrania publiczne i akcje sanitarno - porządkowe (sygn. 521), opieka społeczna, koszty leczenia (sygn. 522-524), rolnictwo (sygn. 525-527), sprawy ogólno - administracyjne (sygn. 528-542), akta stanu cywilnego - sprawy wyznaniowe (sygn. 543), ewidencja i kontrola ruchu ludności (sygn. 544-552), bezpieczeństwo i porządek publiczny (sygn. 553-557), sprawy wojskowe (sygn. 558-595), zwierzęta pociągowe i środki przewozowe (sygn. 596-598), sprawy budowlane i odbudowy (sygn. 599-601), aprowizacja i walka z drożyzna (sygn. 602-603), sprawy karno - administracyjne (sygn. 604), sprawy sadowe (sygn. 605-609), drogi i place publiczne (sygn. 610), ewidencja i kontrola ruchu ludności (sygn. 611-614), księgi ludności stałej z lat 1878-1894 (sygn. 615-632), księgi ludności stałej z lat 1931-1932 (sygn. 633-664), skorowidze do ksiąg ludności stałej z lat 1978-1994 (sygn. 665-679), skorowidze do ksiąg ludności stałej z lat 1931-1933 (sygn. 680-709), sprawy organizacyjne z lat 1947-1953 (sygn. 710-716), sprawy osobowe (sygn. 717-723), zebrania i urzędowanie ciał samorządowych (sygn. 724-772), kontrola wewnętrzna, nadzór (sygn. 773), budżety: administracyjny, zakładów, przedsiębiorstw (sygn. 774-785), obrót pieniężny (sygn. 786-), dochody obce (sygn. 787-788), drogi i place publiczne (sygn. 789), rolnictwo (sygn. 790-795), oświata, kultura, sztuka (sygn. 796- 817), gospodarka lokalowo - mieszkaniowa (sygn. 818), sprawy ogólno - administracyjne (sygn. 819), ewidencja i kontrola ruchu ludności (sygn. 820-823, 847-850), bezpieczeństwo i porządek publiczny (sygn. 824-826), sprawy wojskowe (sygn. 827), zwierzęta pociągowe i środki przewozowe (sygn. 828-829), sprawy budowlane i odbudowy (sygn. 830-835), aprowizacja oraz walka z drożyzną (sygn. 836-837), sprawy karno - administracyjne (sygn. 838-840), sprawy sądowe (sygn. 841-845), sprawy różne - polisy ubezpieczeniowe od ognia, umowy najmu z lat 1925-1945 (sygn. 851). Liczba jednostek w zespole: 851
37/29/0 Akta gminy Tarnogród [1864] 1922-1954 0 rozwiń
Sprawy organizacyjne (sygn. 1-3), sprawy osobowe (sygn.5-8), zebrania i urzędowanie ciał samorządowych (sygn.9-45), kontrola wewnętrzna i nadzór (sygn.46-47), budżety: administracyjny, zakładów i przedsiębiorstw (sygn.48-62), dochody gminy (sygn.63), dochody obce (sygn.64-69), drobi i place publiczne (sygn.70-71), rolnictwo (sygn. 72-80), przemysł i handel (sygn.81), oświata, kultura i sztuka (sygn.82-95), zdrowie publiczne i akcja sanitarno porządkowa (sygn.96-99), opieka społeczna, koszty leczenia (sygn.100), gospodarka komunalna i mieszkaniowa (sygn.101-102), sprawy administracyjne (sygn.103), ewidencja i kontrola ruchu ludności (sygn.104-110, 126), bezpieczeństwo i porządek publiczny (sygn.111-112), sprawy karno - administracyjne (sygn.113-115), protokoły sesji (sygn. 116-117), protokoły prezydium (sygn. 118-119), posiedzenia komisji (sygn. 120), sprawy partyjne (sygn. 121), sprawozdawczość i statystyka (sygn. 122), ewidencja nieruchomości (sygn. 123), budżet (124-125), wykazy zgonów (sygn. 127-128). Liczba jednostek w zespole: 128
37/31/0 Akta gminy Annopol 1944-1954 0 rozwiń
Sprawy organizacyjne (sygn. 1-2), sprawy personalne (sygn. 3-7), protokoły posiedzeń Gminnej Rady Narodowej (dalej GRN) i jej organów (sygn. 8-12, 14-16), plany pracy i sprawozdania GRN (sygn. 13), protokoły komornika sądowego (sygn. 17-18), protokóły zebrań i sesji sołtysów (sygn. 19-21), protokoły zebrań i posiedzeń gromadzkich (sygn. 22-24), protokoły pokontrolne (sygn. 25), budżety (sygn. 26-36), roczne sprawozdania rachunkowe (sygn. 37-41), dziennik główna (sygn. 42-46), dochody obce - podatek gruntowy, świadczenia w naturze (sygn.47-64), sprawy rolnictwa - m.in. wykazy powierzchniowe, kontraktacji (sygn. 65-69), oświata, kultura i sztuka (sygn. 70-72), gospodarka lokalowo-mieszkaniowa (sygn. 73-77), spis uprawnionych do głosowania ludowego (sygn. 78-80), ewidencja i kontrola ruchu ludności (sygn. 81), sprawy budowlane i odbudowy (sygn. 82-85), aprowizacja oraz walka z drożyzną (sygn. 86), rejestr wyroków sądowych (sygn. 87). Liczba jednostek w zespole: 87
37/32/0 Akta gminy Batorz 1926-1954 0 rozwiń
Zarządzenia ogólne, okólniki (sygn. 1), protokoły i uchwały Rady Gminnej (sygn. 2), budżety (sygn. 3-19), roczne sprawozdania rachunkowe (sygn. 20-33), księgi finansowe (sygn. 34-41), rejestr świadczeń drogowych (sygn. 42) księgi podatkowe (sygn. 43-52), kosztorysy na budowę dróg gminnych (sygn. 53), wybory do Sejmu (sygn. 54-56), spis ludności (sygn. 57-59), projekt urzędu gminnego (sygn. 60), sprawy organizacyjne (sygn.61), sprawy personalne (sygn. 62-65), protokoły posiedzeń Gminnej Rady Narodowej (dalej GRN) i jej organów (sygn. 66-67), protokóły zebrań i sesji sołtysów (sygn. 68-70), protokoły zebrań i posiedzeń gromadzkich (sygn. 71), protokoły Kolegium Orzekającego (sygn.72 ), protokoły pokontrolne (sygn.73), budżety (sygn. 74-85), roczne sprawozdania rachunkowe (sygn. 86-90), dziennik główna (sygn. 91-93), dokumentacja podatków gruntowych, świadczeń w naturze (sygn.94-98, 106-117), księgi inwentarzowe (sygn.99-100), obrót pieniężny (sygn. 101), dochody obce (sygn. 102-105), drogi i place publiczne (sygn. 118), sprawy rolnictwa - m.in. wykazy powierzchniowe, kontraktacji (sygn. 119-123), popieranie przemysłu i handlu (sygn. 124), oświata, kultura i sztuka (sygn. 125-126), gospodarka lokalowo-mieszkaniowa (sygn. 127), spis uprawnionych do głosowania ludowego (sygn. 128), ewidencja i kontrola ruchu ludności (sygn. 129-130), bezpieczeństwo i porządek publiczny (sygn. 131) sprawy budowlane i odbudowy (sygn. 132-133), rejestr wyroków sądowych (sygn. 134), księgi obowiązkowych dostaw (sygn. 135-145). Liczba jednostek w zespole: 145
37/33/0 Akta gminy Brzozówka 1939, 1945-1954 0 rozwiń
Sprawy personalne (sygn. 1-3), zebrania i urzędowanie ciał samorządowych (sygn. 4), protokoły posiedzeń Gminnej Rady Narodowej (dalej GRN) i jej organów (sygn. 5-15), protokóły zebrań i sesji sołtysów (sygn. 16-18), protokoły zebrań i posiedzeń gromadzkich (sygn. 19), protokoły pokontrolne (sygn. 20), majątek gminy i gromad (sygn. 21), budżety (sygn. 22-33, 77), roczne sprawozdania rachunkowe (sygn. 34-37, 40), dokumentacja księgowa (sygn. 38-39), obrót pieniężny (sygn. 41), dochody obce, podatek gruntowy, świadczenia w naturze (sygn. 42-59), sprawy rolnictwa - m.in. klasyfikacja ziemi (sygn. 60), oświata, kultura i sztuka (sygn. 61-62), spis uprawnionych do głosowania ludowego i wyborców do Sejmu (sygn. 63-70), ewidencja i kontrola ruchu ludności (sygn. 71-75), sprawy przesiedleńcze (sygn. 76) rejestr spraw karno-administracyjnych i wyroków sądowych (sygn. 78-81), skargi i zażalenia (sygn. 82), sprawy gminnej Szkoły Rolniczej w Struży (sygn. 83), testamenty z lat 1949-1954 (sygn. 84-85). Liczba jednostek w zespole: 85
37/34/0 Akta gminy Chrzanów 1925, 1929, 1944-1954 0 rozwiń
sprawy organizacyjne (sygn. 1-6), sprawy personalne (sygn. 7-16), protokoły posiedzeń Gminnej Rady Narodowej (dalej GRN) i jej organów oraz Zarządu Gminnego (sygn. 17-34) protokóły zebrań i sesji sołtysów (sygn. 35-37), protokoły zebrań gromadzkich (sygn. 38), protokoły pokontrolne (sygn. 39-45), majątek gminy i gromad (sygn. 46-49), przedsiębiorstwa gminne (sygn. 50), budżety (sygn. 51-64), roczne sprawozdania rachunkowe (sygn. 65-68), dziennik główna (sygn. 69-72), karty dochodów i rozchodów (sygn. 73-74), księgi inwentarzowe (sygn. 75), księgi podatkowe (sygn. 76-83), obrót pieniężny (sygn. 84-86), dochody obce, podatek gruntowy, świadczenia w naturze (sygn.87-102), drogi i place publiczne (sygn. 103), sprawy rolnictwa - m.in. wykazy powierzchniowe, kontraktacji (sygn. 104-114), popieranie przemysłu i handlu (sygn. 115), oświata, kultura i sztuka (sygn. 116-120), gospodarka lokalowo-mieszkaniowa (sygn. 121-122), spisy osób uprawnionych do głosowania (sygn. 123-124), akta stanu cywilnego-sprawy wyznaniowe (sygn. 125-127), ewidencja i kontrola ruchu ludności (sygn. 128-144), bezpieczeństwo i porządek publiczny (sygn. 145-147), sprawy budowlane i odbudowy (sygn. 148-153), aprowizacja oraz walka z drożyzną (sygn. 154), sprawy karno administracyjne (sygn. 155-158), skargi i zażalenia (sygn. 159), księga zebrań Komitetu Ratunkowego Gminy Chrzanów (sygn. 160), wyciąg z protokołu Rady Gminnej (sygn. 161). Liczba jednostek w zespole: 161
37/35/0 Akta gminy Dzierzkowice 1935, 1944-1954 0 rozwiń
sprawy organizacyjne (sygn. 1-2, 4-5), miesięczne sprawozdania sytuacyjne (sygn. 3), sprawy personalne (sygn. 6-10), organizacja i protokoły posiedzeń Gminnej Rady Narodowej (dalej GRN) i jej organów (sygn. 11-15, 111-124) protokóły zebrań i sesji sołtysów (sygn. 16-17), protokoły zebrań gromadzkich (sygn. 18), protokoły pokontrolne (sygn. 19-23), wykazy nieruchomości (sygn. 24), klasyfikacja ziemi poszczególnych gromad gminy (sygn. 25), polisy ubezpieczeniowe, zobowiązania (sygn. 26-28), księga inwentarzowa (sygn. 29), budżety (sygn. 30-39, 100), roczne sprawozdania rachunkowe (sygn. 40-44, 125-128), księgi podatkowe-podatek gruntowy, świadczenia w naturze (sygn. 45-58), drogi i place publiczne (sygn. 59), sprawy rolnictwa - m.in. wykazy powierzchniowe, kontraktacji (sygn. 60-72), oświata, kultura i sztuka (sygn. 73-76), zeznania świadków o zabójstwie mieszkańców gminy przez Niemców (sygn. 77), ewidencja i kontrola ruchu ludności (sygn. 78-87, 98), narodowy spis powszechny (sygn. 88), spisy uprawnionych do głosowania (sygn. 89-92), opieka społeczna (sygn. 93), sprawy budowlane i odbudowy (sygn. 94-95), aprowizacja oraz walka z drożyzną (sygn. 96-97), skargi i zażalenia (sygn. 99), działalność Zarządu Gminnego Związku Młodzieży Polskiej (sygn. 101-110), sprawy wojskowe (sygn. 129), domowe książki meldunkowe z poszczególnych gromad (sygn. 130-137), projekty znaku wodnego na rzece Wyżnicy przy Zakładzie Wodnym Sosnowa Wola (sygn. 138), Zakład Wodny Sosnowa Wola na rzece Wyżnicy (sygn. 139). Liczba jednostek w zespole: 139
Wyświetlanie 1 do 30 z 380 wpisów.