Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
9/1/0 Miejska Rada Narodowa i Zarząd Miejski w Elblągu. 1945-1950 0 rozwiń
A. Miejska Rada Narodowa w Elblągu 1 - 7 Protokoły z plenarnych posiedzeń rad 1945 - 1950; 8 - 13 Protokoły z posiedzeń Prezydium MRN, wykazy uchwał Prezydium MRN 1946; 14 - 41 Komisje (protokoły z posiedzeń i kontroli, zarządzenia, wykazy przeprowadzonych kontroli, korespondencja) 1946 - 1950; 42 - 47 Komitety ( protokoły z posiedzeń) 1948 - 1950; 48 Obywatelska Komisja Podatkowa 1947 - 1948 49 - 50 Wykazy radnych MRN i członków MRN 1945 - 1949; 51 Wykazy statystyczne m-czne stanu MRN wg przynależności partyjnej i organizacji społecznych 1947 - 1950; 52 Wykazy imienne członków Komisji 1947; 53 Okólniki i zarządzenia 1945 - 1948; 54 - 62 Sprawozdawczość 1945 - 1950; 63 - 65 Protokoły z zebrań i konferencji 1945 - 1947; 66 Materiały na konferencję w sprawie rozwoju gospodarczego Elbląga 1947; 67 Komitet Wyborczy 1946; 68 Uroczystości państwowe i akcje społeczne 1949 - 1950; 69 Inspekcje 1950; 70 Akcaj siewna 1945 - 1946; 71 - 82 Współpraca z innymi instytucjami i urzędami 1945 - 1950; 83 Protokół zdawczo-odbiorczy ZM i MRN 1950; B. Zarząd Miejski w Elblągu I. Oddział Organizacyjny 84 - 90 Przepisy i zarządzenia ogólne 1945 - 1949; 91 - 95 Zarządzenia wewnętrzne 1945 - 1949; 96 Przejęcie miasta od władz radzieckich; 97 - 101 Sprawy organizacyjne ZM 1945 - 1949; 102 Sprawy podziału miasta na dzielnice, ulice i zmiany granic 1945 - 1947; 103 Pieczęcie, herby, godła, oznaki i pieczątki 1948 - 1950; 104 - 164 Sprawy organizacyjne przedsiębiorstw miejskich, korespondencja, zarządzenia dot. spraw osobowych, prot. dotyczące majątku Zarządu i przedsiębiorstw miejskich, umowy i zobowiązania, sprawy reprezentacyjne 1945 - 1950; 165 - 166 Protokoły z posiedzeń Komisji 1945 - 1949; 167 Referendum - sprawy wyborców 1946; II Oddział Planowania 168 - 169 Akta Komitetu Aktywizacji Rejonu Elbląga 1948 - 1949; 170 - 202 Przepisy dotyczące statystyki, sprawozdania i raporty, statystyka budowlana, cen, ogólna, przemysłowa, rolna i zatrudnienia 1948 - 1950; III Oddział Oddział Finansowy 203 - 241 Preliminarze budżetowe, budżety Zarządu i przedsiębiorstw miejskich orza sprawozdania z ich wykonania 1945 - 1950; IV Oddział Społeczno - Gospodarczy 242 - 282 Plany pracy, sprawozdania sytuacyjne, protokoły z kontroli, sprawy bezpieczeństwa publicznego i wyznaniowe, akta stowarzyszeń, świadectwa moralności, sprawy Komisji Weryfikacyjnej-rehabilitacja i repolonizacja; sprawy przesiedleńcze i ruchu ludności, repatriacja Niemców, poszukiwania jeńców angielskich, groby obywateli czechosłowackich i belgijskich; urzędowe komunikaty i sprawozdania 1945 - 1950; V Oddział Administracyjny 283 - 385 Statuty, regulaminy, zarządzenia, sprawy konsularne, walka z alkoholizmem, poszukiwania osób i grobów wojennych, korespondencja z urzędami, instrukcje o postępowaniu karno-administracyjnym, zmiana nazwisk, przepisy zarzrządzenia i instrukcje dot. sprw przemysłowych i handlowych, wykazy przedsiębiorstw przejętych od władz radzieckich, ewidencja i ankiety zakładów przemysłowych, Komisja Usprawnienia Zaopatrzenia, wykazy cen, przepisy dot. aprowizacji, rozliczenia z UW, przepisy dot. spraw mieszkaniowych, ewidencja ludności, administracja wiejskich majątków rolnych i majątków miejskich, umowy dzierżawne, sprawy rolne, rejestracja szkód wojennych 1945 - 1950; VI Oddział Wojskowy 386 - 389 Spisy podoficerów, sprawozdania z działalności referatu, pomoc dla rodzin wojskowych 1945 - 1946; VII Inspektorat Kontroli 390 - 408 Przepisy, zarzadzenia, instrukcje dot. inspekcji miejskiej, lustracje przedsiębiorstw miejskich, sprawozdania z kontroli 1945-50 VIII Oddział Zdrowia 409 - 420 Przepisy i zarządzenia, sprawozdania, ruch chorych i wykazy zachorowań 1945 - 1950; IX Oddział Opieki Społecznej 421 - 435 Sprawozdania z działalności oddziału ipodległych placówek, akta Domu Dziecka, opieka nad dorosłymi, subwencje 1945 -49 X Oddział Oświaty Kultury i Szuki 436 - 446 Sprawozdania z działalności oddziału, sprawy szkolnictwa, Biblioteki Miejskiej i Muzeum 1945 - 1950; XI Oddział Techniczny 447 - 486 Przepisy i zarządzenia, protokoły z posiedzeń Komisji Odbudowy i Planowania, sprawozdania z wykonania robót, odbudowa miasta, sprawy finansowe, inspekcje, kataster, cmentarze żołnierzy cudzoziemskich 1945-50 XII Oddział Plantacji i Zdobnictwa 487 Zarządzenia i okólniki, instrukcje ogólne 1949; XIII Samodzielny Referat Osiedleńczy 488 - 492 Sprawozdania z akcji osiedleńczych, uwłaszczenia, korespondencja, protokoły zdawczo odbiorcze Referatu Osiedleńczego 1947 - 1948; XIV Biuro Pomiarów 493 Sprawozdania o postępie prac 1950; XV Urząd Stanu Cywilnego 494 Korespondencja w sprawie wydania odpisów dokumentów stanu cywilnego 1946 - 1948 Liczba jednostek w zespole: 493
9/2/0 Warmińska Fabryka Wyrobów Metalowych w Elblągu 1945-1951 [-1952] 0 rozwiń
1 - 12 Zarządzenia własne; protokoły z: narad wytwórczych, narad z pracownikami, z posiedzeń Rady Pracowniczej; korespondencja dot. ubezpieczeń produkcji i usług socjalnych; prot. zdawczo-odbiorcze agend dyrektora. 1946 - 1951; 13 -32 Kadry. Przepisy ogólne, sprawozdania personalne, sprawy osobowe pracowników, protokoły zebrań pracowników, przepisy w sprawach szkolenia zawodowego, protokoły egzaminacyjne kursu przysposobienia zawodowego 1945 - 1951; 33- 51 Przepisy ogólne, zarządzenia własne, sprawy organizacyjne, schematy organizacyjne, korespondencja z Centralnym Zarządem Przemysłu Wyrobów Metalowych 1945 - 1951; 52 - 74 Plany produkcyjne, gospodarcze, sprawozdania z produkcji, sprawozdania statystyczne, plany inwestycyjne, plany finansowe, plany techniczne, korespondencja ze Zjednoczeniem 1946 - 1951; 75 - 79 Akta Komisji Oszczędnościowej, sprawozdania, korespondencja ze Zjednoczeniem, wnioski racjonalizatorskie 1947 - 1950; 80 - 115 Instrukcje, zarzadzenia plany finansowe, plany przemysłowe, bilanse, sprawozdania, spisy inwentaryzacyjne, rozliczenie kosztów, korespondencja ze Zjednoczeniem 1945 - 1952; 116 - 117 Sprawozdania Wydziału Pracy, korespondencja ze Zjednoczeniem 1948 - 1950; 118 - 127 Akta Wydziału Technicznego, plany inwestycyjne , plany sytuacyjne fabryki, korespondencja ze Zjednoczeniem 1945 - 1949; 128 - 156 (aneks) Akta z Sądu Wojewódzkiego, zarządzenia, okólniki, dostawy importowe, sprawozdania, protokoły z przetargu, straż przemysłowa, umowy dostaw, cenniki wyrobów, akta obiektów pozafabrycznych, protokoły zdawczo-odbiorcze, sprawy mieszkaniowe, sprawy członków Spóldzielni Spozywców, korespondencja 1946 -1951. Liczba jednostek w zespole: 156
9/3/0 Urząd Stanu Cywilnego w Sztumskim Przedmieściu 1882-1922 0 rozwiń
urodzenia - 1887, małżeństwa - 1901, zgony - 1882, Liczba jednostek w zespole: 4
9/4/0 Rejonowe Przedsiębiorstwo Melioracyjne w Kwidzynie 1962-1993 0 rozwiń
Zespół akt Rejonowego Przedsiębiorstwa Melioracyjnego w Kwidzynie zawiera dokumentację aktową jednostki z lat 1962-1993. Znajdują się w nim przede wszystkim materiały obrazujące działalność przedsiębiorstwa w zakresie organizacji własnej. Znaczną grupę akt stanowią plany pracy, analizy ekonomiczne, materiały sprawozdawcze dotyczące realizacji planów, statystyki i finansowania jednostki. W zespole znajduje się również rejestr przedsiębiorstw oraz wytyczne jednostek nadrzędnych. Analiza treści akt obrazuje w znacznym stopniu działalność Rejonowego Przedsiębiorstwa Melioracyjnego w Kwidzynie. 1.Rejestr przedsiębiorstwa 4/1 2.Regulamin i schemat organizacyjny 4/2 3.Plany roczne 4/3 – 4/12 4.Sprawozdania roczne GUS i merytoryczne 4/13 – 4/15 5.Sprawozdania finansowe i bilanse 4/16 – 4/34 6.Analizy przedsiębiorstw 4/35 – 4/37 Liczba jednostek w zespole: 37
9/5/0 Komenda Powiatowa Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" w Elblągu 1951-1955 0 rozwiń
1 – 6 Rozkazy i zarządzenia 7 - 11 Plany pracy i sprawozdania 12-13 Kontrole 14-15 Skargi i zażalenia 16-26 Szkolenia i działalność brygad 27 Sprawy administracyjno – gospodarcze 28-37 Inwentaryzacja – wykazy i ewidencje sprzętu Liczba jednostek w zespole: 37
9/6/0 Gminna Rada Narodowa i Zarząd Gminny w Gronowie 1945-1954 0 rozwiń
1 Sprawy organizacyjne 2 - 5 Protokoły z posiedzeń sesji GRN 6 - 9 Komisja Rolna 10 - 15 Protokoły z posiedzeń Prezydium GRN 16 Sprawy osobowe członków Rady i pracowników 17 Podział terytorialny 18 - 23 Protokoły aktywu gromadzkiego, protokoły zebrań gromadzkich 24 Plany skupów produktów rolnych 25 - 26 Plany pracy 27 - 34 Sprawozdawczość i statystyka 35 - 36 Instrukcje, regulamuny, przepisy i zarządzenia 37 - 40 Kontrole, protokoły inspekcyjne i zarządzenia pokontrolne 41 Bezpieczeństwo porządku publicznego 42 Sprawy społeczne 43 - 58 Sprawy repatriacyjne, rejestry cudzoziemców, akta osiedleńcze 59 - 62 Budownictwo i odbudowa - dot. osadnictwa 63 Gospodarka mieszkaniowa 64 - 68 Oświata, kultura, sztuka 69 - 82 Budżety 83 - 87 Sprawozdania finansowe Liczba jednostek w zespole: 87
9/7/0 Gminna Rada Narodowa i Zarząd Gminny w Jegłowniku 1945-1954 0 rozwiń
1 Sprawy organizacyjne 2 - 7 Protokoły z posiedzeń sesji GRN 8 - 13 Komisje 14 Wykazy osobowe komisji i spis pracownikłów 15 - 22 Protokoły z posiedzeń Prezydium GRN 23 - 25 Sprawy obsługi Rady Narodowej 26 - 28 Protokoły z zebrań gromadzkich, posiedzeń zespołu kierowniczego i z posiedzeń zespołu gminnego 29 - 33 Protokoły z zebrań sołtysów, korespondencja z sołtysami 34 Instrukcja kancelaryjna 35 - 40 Sprawozdawczość i statystyka 41 Spis grudniowy 42 - 43 Sprawy rolne 44 Wykazy zakładów i przedsiębiorstw 45 - 49 Inspekcje, kontrole 50 - 51 Ewidencja ludności 52 - 54 Sprawy osiedleńcze 55 - 57 Odbudowa gospodarstw rolnych, ewidencja gospodarstw 58 Oświata i kultura 59 - 69 Budżet 70 - 75 Sprawozdawczość rachunkowa Liczba jednostek w zespole: 75
9/8/0 Gminna Rada Narodowa i Zarząd Gminny w Łęczu 1945-1954 0 rozwiń
1 - 2 Przepisy i zarzadzenia ogólne 3 - 10 Protokoły z posiedzeń sesji GRN 10 - 17, 19, 20 Komisje 18 Kontrole społeczne 21 - 27 Protokoły z posiedzeń Prezydium GRN 28 - 30 Sprawy osobowe pracowników, wykazy członków Rady 31 - 33 Protokoły z posiedzeń zespołu gminnego 34 - 36 Protokoły z posiedzeń i odpraw sołtysów 37 - 38 Sprawozdania i plany pracy 39 - 46 Sprawy rolne i osadnicze 47 Elektryfikacja wsi 48 Protokoły inspekcji i zarządzenia pokontrolne 49 Wykazy nieruchomości 50 - 53 Wykazy osób posiadających gospodarstwa rolne 54 - 60 Ewidencyjna ludności i gospodarstw rolnych 61 - 75 Budżet 76 -82 Sprawozdania Liczba jednostek w zespole: 80
9/9/0 Gminna Rada Narodowa i Zarząd Gminny w Milejewie 1945-1954 0 rozwiń
1 - 4 Protokoły z posiedzeń sesji GRN 5 - 7 Plany pracy, sprawozdania Rady i Komisji 8 - 10, 28 Komisje 11 - 15 Protokoły z posiedzeń Prezydium GRN 16 - 17 Wybory do Rady Narodowej, wykazy radnych 18 Zarządzenia, okólniki, instrukcje 19 - 20 Posiedzenia Zarządu Gminnego 21 - 22 Sprawy osobowe pracowników 23 - 26 Protokoły z odpraw sołtysów i zebrań gromadzkich 27, 29 - 30 Kontrole 31 Mienie gromadzkie 32 - 36,39 - 47 Sprawy rolne - opisy nieruchomości, arkusze ewidencyjne gospodarstw, wykazy użytków rolnych 37 Gromadzkie koło Z.M.P. 38 Zarządzenia, instrukcje, okólniki-skup żywca-plany wykazy 48 Spisy Niemców 49 Osadnictwo 50 Szkody wojenne 51 Oświata, kultura, sztuka 53 - 72 Budżety 73 - 79 Sprawozdania Liczba jednostek w zespole: 79
9/10/0 Gminna Rada Narodowa i Zarząd Gminny w Nowakowie 1945-1954 0 rozwiń
1 - 4 Sprawy ogólno-administracyjne 5 - 9 Protokoły z posiedzeń sesji GRN 10 - 17 Komisje GRN 18 - 22 Protokoły z posiedzeń Prezydium GRN 23 - 25 Obsługa Prezydium i Komisji, plany i sprawozdania z pracy 26 - 31 Sprawy osobowe 32 - 34 Zebrania ciał samorządowych, odprawy wójtów, sekretarzy i sołtysów 35 - 36 Protokoły z zebrań gromadzkich 37- 43 Kontrole, inspekcje 44 Odwołania , zażalenia 45 - 46 Majątek 47 Analiza sytuacji gospodarczej 48 - 50 Statystyka 51- 56 Sprawy rolnictwa 57 - 73, 76 Sprawy osiedleńcze, spisy ludności, ruch ludności 74 - 75 Korespondencja dot. przepisów i zarządzeń polityczno-społecznych, bezpieczeństwa i porządku pub., sprawy poufne 77 - 107 Księgi meldunkowe 108 - 111 Sprawy USC 112 - 113 Walka z analfabetyzmem 114 - 118 Oświata, kultura i sztuka 119 - 123 Budownictwo, gospodarka komunalna 124 - 147 Budżety, kontrole i sprawozdania z wykonania budżetu 148 - 150 Sprawozdania rachunkowe Liczba jednostek w zespole: 149
9/11/0 Gminna Rada Narodowa i Zarząd Gminny w Pomorskiej Wsi 1945-1954 0 rozwiń
1 - 2 Sprawy organizacyjne 4, 10 Protokoły z sesji GRN 11 - 13 Komisje 14 - 21 Protokoły z posiedzeń Prezydium GRN 22 Plany pracy Prezydium, Komisji i Referatów 23 - 26 Sprawy osobowe 27 - 29 Narady, odprawy sołtysów 30 - 31 Zebrania gromadzkie 32 - 35 Sprawy osiedleńcze, wykazy gruntów, nieruchomości 36 - 37 Sprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego 38 Kultura, oświata i sztuka 39 - 43 Księgi dochodów 44 - 60 Budżety 61 - 66 Sprawozdania rachunkowe Liczba jednostek w zespole: 60
9/12/0 Gminna Rada Narodowa i Zarząd Gminny w Tolkmicku 1945-1954 0 rozwiń
1 - 13 Sprawy organizacyjne, wykazy akt 14 - 21 Protokoły z sesji GRN 22 - 31 Komisje 32 - 38 Protokoły z posiedzeń Prezydium GRN 39 Sprawozdania z działalności GRN 40 Regulamin obrad Rady Narodowej 41 - 43 Organy samorządowe gminy, Klub Radnych 44 - 47 Wykazy członków rady, komisji i pracowników, akta osobowe 48 - 49 Instrukcje i zarządzenia 50 - 56 Posiedzenia organów Rady, odprawy, zebrania i szkolenia sołtysów 57 - 58 Zebrania gromadzkie 59 Instrukcja kancelaryjna 60 - 63 Protokoły i zarządzenia pokontrolne 64 Narodowy spis powszechny 65 - 77 Sprawy dotyczące rolnictwa 78 Wnioski o przyznanie prawa własności 79 - 83 Sprawy osiedleńcze, ewidencja ludności 84 Wykazy grobów żołnierzy Polskich i Rosyjskich 85 - 87 Ksiązki meldunkowe (domowa i wojskowa), spis wojskowych kart ewidencyjnych 88 - 89 Sprawy mieszkaniowe, budownictwo 90 Kultura, oświata, sztuka 91 Elektryfikacja wsi 92 - 93 Plany finansowe 94 - 97 Finanse 98 - 126 Budżet 127 - 140 Sprawozdania rachunkowe, budżetowe, preliminarze Liczba jednostek w zespole: 140
9/13/0 Gminna Rada Narodowa i Zarząd Gminny w Zwierznie 1945-1954 0 rozwiń
1 - 4 Sprawy organizacyjne 5 - 9, 55 Protokoły z sesji GRN 10 - 14 Komisje 15 - 19 Protokoły z posiedzeń Prezydium GRN 20 Skargi i zażalenia 21 Sprawozdania Rady Narodowej 22 Zebrania Zespołu Gromadzkiego 23 Odprawy sołtysów 24 - 27 Protokoły z zebrań gromadzkich 28 Kontrole 29 - 31, 54 Sprawy osiedleńcze, ruch ludności 32 Walka z analfabetyzmem 33 - 43 Budżet 44 - 50 Sprawozdania rachunkowe, z wykonania budżetu 51 - 52 Sprawy pomiarowe 53 Odszkodowania wojenne Liczba jednostek w zespole: 55
9/14/0 Gminna Rada Narodowa i Zarząd Gminny w Żurawcu 1945-1954 0 rozwiń
1 Sprawy organizacyjne 2 - 5 Protokoły z sesji GRN 6 - 10, 22 Komisje 11 - 14 , 70 - 73 Protokoły z posiedzeń Prezydium GRN 15 - 19 Posiedzenia Zarządu Gminnego, zebrania sołtysów, zebrania Związeku Samopomoc Chłopska, zebrania gromadzkie 20 - 21 Sprawy pomiarowe 23 - 25 Normatywy i wytyczne dot. spraw rolnych 26 - 29 Ewidencja gruntów rolnych 30 - 33 Planowanie i sprawozdawczość rolna 35 - 36 Ewidencja nieruchomości rolnych 37 - 39 Osadnictwo, repatriacje i wysiedlenia Niemców 40 - 48 Ewidencja ludności i kontrola ruchu ludności 49 Oświata, kultura 50 - 52 Gospodarka Komunalna 53 - 62 Budżety 63 - 69 Sprawozdawczość finansow 74 - 76 Zebrania Samorządu Gminnego Liczba jednostek w zespole: 76
9/15/0 Gminna Rada Narodowa i Zarząd Gminny w Drewnicy 1947-1954 0 rozwiń
1 - 4 Protokoły z posiedzeń GRN 5 - 10 Komisje GRN 11 - 15 Protokoły z posiedzeń Prezydium GRN 16 Ewidencja członków Rady i Komisji 17 Odprawy i szkolenia sołtysów 18 Uchwały władz zwierzchnich 19 - 20 Kluby Radnych 21 Sprawozdania z działalności Rad Narodowych i Komisji 22 Obowiązkowe dostawy 23 Przepisy i zarządzenie ogólne 24 - 25 Narodowy Spis Powszechny 26 - 27, 29 Protokoły z posiedzeń Zespołu Gminnego i Zarządu Gminnego 28, 30 Sprawy wyborów do Rad Narodowych 31 Rejestr uchwał Liczba jednostek w zespole: 31
9/16/0 Gminna Rada Narodowa i Zarząd Gminny w Kmiecinie 1953-1954 0 rozwiń
1 Podział administracyjny 2 Sprawy organizacyjne, 3 Protokoły z posiedzeń GRN 4 - 9 Komisji GRN 10 Protokoły z posiedzeń Prezydium GRN 11 Protokoły z posiedzeńe Zespołu Gminnego. 12 Zebrania gromadzkie, 13 - 14 Plany pracy, kontrole 15 Zarządzenia 16 Skargi, zażalenia 17 Sprawozdania z działalności 18 - 19 Sprawy wyborów, sprawy tajne Liczba jednostek w zespole: 19
9/17/0 Gminna Rada Narodowa i Zarząd Gminny w Lubieszewie 1953-1954 0 rozwiń
1 Podział administracyjny gminy 1954, 2 Protokoły z sesji GRN 3 Protokoły z posiedzeń Prezydium GRN 4 - 5 Plany pracy, obsługa administracyjna GRN. Liczba jednostek w zespole: 5
9/18/0 Gminna Rada Narodowa i Zarząd Gminny w Marzęcinie 1947-1954 0 rozwiń
1 - 2 Protokoły z posiedzeń GRN 3 - 7 Komisje GRN i prezydium 8 - 11, 21 Protokoły z posiedzeń Prezydium GRN 12 Zebrania organów samorządowych 13 - 15 Odprawy sołtysów 16 - 17 Plany pracy, kontrole 18 Instrukcje i zarządzenia 19 Skargi i zażalenia 20, 22 Sprawy narodowościowe Liczba jednostek w zespole: 22
9/19/0 Gminna Rada Narodowa i Zarząd Gminny w Nowym Dworze Gdańskim 1946-1954 0 rozwiń
1 Sprawy organizacyjne 2 - 5 Protokoły z posiedzeń GRN 6 - 18 Komisje GRN 20 - 26 Protokoły z posiedzeń Prezydium GRN 27 - 28 Protokoły z posiedzeń Zarządu Miejskiego i Zarządu Gminnego 29 - 39 Narady i zebrania gromadzkie, aktywu gminnego i sołtysów, 40 - 44 Plany i sprawozdania gospodarcze 45 - 48 Kontrole 49 - 51 Przepisy i zarzadzenia ogólne i rad 53 - 54 Skargi i zażalenia 55 Sprawozdania z współzawodnictwa gromad 56 - 58 Sprawy rolne 59 Elektryfukacja wsi 60 Spółka wodna 61 Majątek gminy 62 Danina Narodowa 63 Budżety 64 Pozyczka Rozwoju Sił Polski 65 - 66 Ewidencja i kontrola ruchu ludności 67 Plebiscyt Pokoju 68 Korespondencja - ewidencja ludności, sprawy rehabilitacji 69 Sprawy wyznaniowe 70 - 71 Związki Zawodowe 72 Walka z analfabetyzmem 73 Kultura, sztuka Liczba jednostek w zespole: 73
9/20/0 Gminna Rada Narodowa i Zarząd Gminny w Ostaszewie 1945-1954 0 rozwiń
1 - 7 Protokoły z posiedzeń GRN 8 - 13 Komisje GRN 14 - 16, 33 - 34 Protokoły z posiedzeń Prezydium GRN 17 - 20,31 - 32 Zebrania Zarządu Gminneg, zebrania sołtysów i zebrania gromadzkie 21 Kontrole 22 - 25 Zarządzenia i instrukcje 26 Sprawy organizacyjne Prezydium 27 Podział administracyjny 28 Posiedzenia Zespołu Gminnego 29 Powiatowy Komitet Współzawodnictwa Gmin 30 Sprawy przemysłu, handlu i rzemiosła 35 Wykaz partii i stowarzyszeń Liczba jednostek w zespole: 35
Wyświetlanie 1 do 20 z 1 006 wpisów.