Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
45/142/0 Konwent OO Cystersów w Rudach Raciborskich 1673-1775 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 7
45/143/0 Szpital św. Aleksego w Opolu 1421-1934 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
45/144/0 Fundacja im. Książąt Brzeskich w Brzegu [1455] 1528-1913 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 372
45/145/0 Akta dóbr rodziny Prószkowskich w Chrzelicach 1758 0 rozwiń
Zespół tworzy jedna, niemniej bardzo wartościowa jednostka, w której na wstępie znajduje się szczegółowy rysunek zabudowań zamku chrzelickiego, następnie – także odręcz-nie rysowana i kolorowana mapa całego majątku (Herrschaft) z Chrzelicami w centrum. Ko-lejny szkic to dokładne przedstawienie Chrzelic z podziałem na nieruchomości, które (w ujęciu jeszcze bardziej szczegółowym) opisane są na kolejnych kartach (właściciel, powierzch-nia, rodzaj zagospodarowania). Po opisie Chrzelic, następuje podobny opis odnośnie Łącznika (Lontznik) oraz kolejnych miejscowości i folwarków majoratu (Nowa Wieś (Neudorff), Mokre (Mocker), Radostynia (Radstein), Brzeźnica (Brzestnitz) i Frącki (Frontzke), Pogórze (Pogors), Rymkowice (Ringwitz), Przychód (Przychodt), Leopoldowice (Leopoldsdorff), Dziedzice (Dziedzitz), Ścigów (Schiegau). Całość zamyka opis miasteczka Strzeleczki (Städtlein Klein Strelitz) z przyległą miejscowością Oracze (Oratsch) Liczba jednostek w zespole: 1
45/146/0 Akta dóbr rodziny Zieler und Klipphausen w Dąbrowie Niemodlińskiej 1873-1874 0 rozwiń
Wszystkie trzy zachowane jednostki dotyczą gospodarki leśnej z bardzo krótkiego wycinka czasowego (lata 1873-1874) i odnoszą się do planów wyrębu oraz planów gospo-darczego wykorzystania drewna. Treść tych materiałów – poza kwestią gospodarki leśnej majątku dąbrowskiego – nie wnosi wiele do historii rodu, właścicieli Dąbrowy Niemodliń-skiej. Liczba jednostek w zespole: 3
45/147/0 vacat - Akta podworskie rodziny von Oppersdorf z Głogówka, powiat Prudnik - włączony do zespołu nr 8 Akta miasta Głogówka 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
45/148/0 Akta dóbr rodziny Strachwitz w Izbicku 1798, 1852-1870 0 rozwiń
Dokument pergaminowy, w którym Fryderyk Wilhelm II król pruski nadaje radcy wojennemu i dominialnemu Józefowi Augustowi von Strachwitz z Poznania prawo osiedlenia się w Prusach południowych był własnością hrabiego Hiacynta von Strachwitz właściciela Izbicka w 1871 r. Pozostałe jednostki zawierają umowy regulujące w połowie XIX wieku, w tym funkcjonowanie fideikomisu oraz likwidację serwitutow w Ligocie Czambrowowej . Liczba jednostek w zespole: 3
45/149/0 Akta dóbr rodzin Gaszynów i Henckel von Donnersmarcków w Krowiarkach 1603-1935 42 rozwiń
Zespół zawiera bardzo reprezentatywne materiały dla akt podworskich. Znajdują się bowiem w nim akta dot. gospodarki (tu - leśnej), sprawy spadkowe, fundacji i prawa patrona-tu , uwłaszczeń oraz – najcenniejsze – opisujące bezpośrednio dzieje rodu, jego herb itd. Wszystko zaś uzupełnia znakomity materiałem ilustracyjny w postaci albumu prezentującego obrazy z regionu głubczyckiego, w tym majątków należących do Edgara hrabiego Henckel von Donnersmarcka. Nie zabrakło też dokumentu pergaminowego, w którym cesarz Rudolf II przekazuje majątek i wieś Maków (Mackaw) w księstwie raciborskim wraz ze wszystkimi przynależnościami Kacprowi Beßen panu von Cöln und Kenzendorf auf Crawatsch. Szkoda jedynie, że nie zachowało się nic ze spisów, jakie zawiera jednostka o sygn. 4, która podaje informacje o posiadaniu w archiwum rodowym Gaszynów dokumentów od 1482 r. (dot. posiadaniu zamku w Kietrzu) oraz licznych, kolorowanych wizerunków herbów i drzew genealogicznych rozgałęzionego rodu Gaszynów. Niemniej znajduje się tam bardzo cenny materiał dla badaczy rodu: dane (notatki) do sporządzenia drzewa genealogicznego obejmującego okres XVII-XIX w., a następnie szkic tegoż drzewa . I nie są to jedyne wartościowe dane z tejże jednostki; nab.8117/2015: sprawy sporne oraz dotyczące dziedziczenia przez rodzinę, odpisy listów, zadłużenia i pożyczki, korespondencja ogólna- konflikty, spory 1622-1790 (18 j.a.). Liczba jednostek w zespole: 26
45/150/0 Akta podworskie z Księżego Pola, powiat Głubczyce 1652 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
45/151/0 vacat - Akta podworskie z Makowa, powiat Racibórz - włączony do zespołu nr 149 - Akta dóbr rodzin Gaszynów i Henckel von Donnersmarcków w Krowiarkach 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
45/152/0 Archiwum hr. Praschmy z Niemodlina 1407-1944 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1691
45/153/0 Akta dóbr książąt Lichnowskich z Raciborza 1809-1910 0 rozwiń
W zespole znajdują się akta zjednoczonego sądu patrymonialnego księcia Lichnow-skiego (Fürst Lichnowskysches vereinigtes Patrimonial-Gericht). Jego siedzibami były nie-które miejscowości należące do majątku księcia. W zespole znajdują się materiały sądów w Syryni oraz Bolaticach . Główny sąd majoratu znajdował się w Raciborzu . Część materiałów zespołu dotyczy miejscowości, będących w posiadaniu książąt Lichnowskich, a znajdujących się obecnie na terenie dzisiejszych Czech . Podobne archiwa-lia (wytworzone przez sąd patrymonialny w Bolaticach), znajdują się w zespole nr 1797: Sąd Obwodowy w Głubczycach Liczba jednostek w zespole: 12
45/154/0 Akta podworskie z Radawia 1812-1939 0 rozwiń
zarządzenia oleskiego starosty powiatowego 1845-1846 (1 j.a.), pomiary gruntów 1812-1847 (4 j.a.), recesy uwłaszczeniowe 1819-1928 (10 j.a.), sprzedaż zboża i paszy 1836-1843 (2 j.a.), sprawy gospodarcze, podatkowe, wypłaty dla robotników 1836-1933 (6 j.a.), finanse 1840-1842 (7 j.a.), sprawy szkół i kościołów (Zębowice i Radawie) 1839-1907 (3 j.a.), organizacja sądownictwa, policji, zatargi między właścicielem a chłopami, kradzież drzewa z lasów 1840-1905 (6 j.a.). Liczba jednostek w zespole: 41
45/155/0 Akta podworskie rodziny von Hoym ze Sławięcic, powiat Koźle 1737-1770 [1970-1971] 0 rozwiń
rachunki gospodarcze folwarków 1737-1750 (22 j.a.), rachunki miesięczne odlewów młotowni w Miedarach 1760-1770 (104 j.a.), fotogrametryczna inwentaryzacja ruin zamku w Sławięcicach 1970-1971 (1 j.a.) Liczba jednostek w zespole: 127
45/156/0 Akta dóbr rodziny Renard w Strzelcach Opolskich 1826, 1871-1877 0 rozwiń
Na podstawie znaku kancelaryjnego można domyślać się, że archiwum majątku strze-leckiego było dosyć rozbudowane (akta dzieliły się na kilka wydziałów). Nie zachowały się niestety po nim żadne inne ślady, podobnie jak w przypadku pozostałych materiałów archi-walnych sprzed 1945 r. (bez względu na rodzaj) z terenu dzisiejszego powiatu strzeleckiego. Jedyna zachowana w zespole jednostka to rejestr klas bonitacyjnych gleb z terenu Żędowic, należących do państwa Strzelce Opolskie z czasów, gdy jego właścicielem był Andreas Maria hrabia Renard, przes.1712/2012: sprawy gruntowe miejscowości Kielcza, Solarnia, Rusinowice, rejestry pomiaru gruntów miejscowości Zawadzkie, Żędowice, Kolonowskie 1871-1877 (1 j.a.) Liczba jednostek w zespole: 2
45/157/0 Akta dóbr rodziny Garnier w Turawie 1808-1939 0 rozwiń
Wszystkie jednostki znajdujące się w zespole dotyczą spraw gospodarczych i finansowych: od obrotu ziemią (sprzedaż dominium Zakrzów Turawski), przez remonty i ubezpieczenia zabudowań, po inwentarze majątku i rejestry spraw finansowych. Liczba jednostek w zespole: 7
45/158/0 Akta dóbr rodziny Hőnika w Wierzbniku 1869-1888 0 rozwiń
Obydwie jednostki zawierają odpisy i regesty dokumentów, których treść związana jest z majątkiem w Wierzbnik z lat 1371-1689. Sporządzone zostały na zlecenie Oswalda von Hoenika ówczesnego właściciela tych dóbr, przez Archiwum Państwowe we Wrocławiu. Wszystkie sygnowane są przez Colmara Grünhagena. Koszt tej, niezwykle wartościowej, kwerendy był niebagatelny, bo wyniósł dokładnie 62 talary, 7 srebrnych groszy 6 fenigów Liczba jednostek w zespole: 2
45/159/0 Akta dóbr rycerskich rodziny Hundt w Wilemowicach 1793-1802 0 rozwiń
Uwierzytelnienie umowy sporządzonej w 1793 r. przez Pruską Komisję Urbarialną powiatu grodkowskiego pomiędzy właścicielem dóbr rycerskich Wilemowice Karolem Zygfrydem baronem von Hundt (Carl Siegfried Freiherr von Hundt) a jego poddanymi - 1 j.a. (1793-1802). Liczba jednostek w zespole: 1
45/160/0 Akta dóbr Maksymiliana Habsburga – Este w Zopowych 1814-1858 0 rozwiń
1.Finanse - 6 j.a. (1852-1858); 2. Dzierżawy majątku - 1 j.a. (1814-1816); 3. Procesy sądowe właścicieli dominum zopowskiego z mieszkańcami 3 j.a. (1843-1849) Liczba jednostek w zespole: 10
45/161/0 Fundacja rodziny Ziemieckich dla biednych w dobrach Ziemiełowice 1804-1823 0 rozwiń
własności i dzierżawy w Ziemiełowicach 1809-1822 (4 j.a.), statut fundacji 1804-1817 (1 j.a.), sprawy sądowe w dobrach Ziemiełowice 1820-1822 (2 j.a.), sprawy administracyjno-rachunkowe 1810-1823 (4 j.a.), akta komisarza Geyera z Namysłowa 1817 (1 j.a.) Liczba jednostek w zespole: 12
Wyświetlanie 421 do 440 z 3 959 wpisów.