Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
45/182/0 Miejska Rada Narodowa w Opolu 1946-1950 0 rozwiń
okólniki rad wyższego stopnia 1947-1949 (3 j.a.), protokoły z posiedzeń plenarnych i Prezydium Rady 1946-1950 (6 j.a.), komisje radzieckie 1946-1950 (6 j.a.), sprawozdania z działalności Miejskiej Rady Narodowej 1949 (1 j.a.), wybory ławników sądowych, obsada Rady, przydział mieszkań i lokali 1946-1948 (3 j.a.), sprawy budżetu, nakłady finansowe, sprawy karno-administracyjne 1949 (1 j.a.), kartoteka radnych, wykazy radnych 1949-1950 (2 j.a.), Głosowanie Ludowe 1946 (1 j.a.), opinie pod względem narodowościowym i politycznym 1947-1949 (11 j.a.), sprawozdania Referatu Mieszkaniowego 1947 (1 j.a.), walka z analfabetyzmem - wykazy i ankiety osób nie umiejących pisać 1949 (9 j.a.), dopływ 1 j.a.-0,01 - sprawozdania z działalności MRN 1950 (wyłączono z rozsypu) Liczba jednostek w zespole: 45
45/183/0 Wydział Powiatowy w Opolu 1945-1950 0 rozwiń
wykazy radnych Powiatowej Rady Narodowej w Opolu i rad narodowych w jednostkach terenowych 1946 (1 j.a.), posiedzenia Wydziału Powiatowego - porządek obrad, zawiadomienia 1947-1949 (1 j.a.), powołanie i działalność komisji gminnych 1945-1948 (2 j.a.), Komisja Budżetowa 1947-1948 (1 j.a.), organizacja administracji i nadzór nad biurami 1948 (1 j.a.), pieczęcie urzędowe - wzory, amówienia, pokwitowanie odbioru 1945-1947 ( j.a.), powiatowy związek samorządowy - plany 1948-1949 (2 j.a.), zarządzenia polustracyjne 1947 (1 j.a.), przekazywanie zakładów upaństwowionych, administracja mieniem opuszczonym 1946-1948 (5 j.a.), sprawozdania miesięczne z pracy referatu samorządowego 1947 (1 j.a.), statuty opłat administarcyjnych, podatku od spożycia 1948-1949 (1 j.a.), spis ludności 1945-1946 (2 j.a.), sprawozdanie o stanie zatrudnienia w powiecie 1946 (1 j.a.), ustalanie nazw miejscowości powiatu 1945 (1 j.a.), zajmowanie budynków szkolnych na inne cele 1945 (1 j.a.), charakterystyka powiatu i miasta 1946-1947 (1 j.a.), ewidencja miasta, gmin i gromad powiatu opolskiego 1946-1947 (1 j.a.), sprawy przeciwpożarowe 1945-1946 (1 j.a.), plan sześcioletni 1949 (1 j.a.), statystyka samorządowa 1948 (1 j.a.), protokoły i zarządzenia polustracyjne gmin 1949-1950 (1 j.a.), wykaz akt w zarządach gminnych powiatu opolskiego 1945 (1 j.a.), statuty organizacyjne biur zarządów gminnych i miejskich 1949 (1 j.a.), wykazy pracowników gminnych, sołtysów i członków rad narodowych 1946-1948 (2 j.a.), podział powiatu opolskiego na gminy 1945-1946 (1 j.a.), podział administracyjny Województwa Śląsko-Dąbrowskiego na powiaty 1949 (1 j.a.), wykazy samorządowych przedsiębiorstw i gospodarstw rolnych 1949 (1 j.a.), sprawy budżetowe gmin 1946-1947 (3 j.a.), roczne zestawienia budżetowe, zestawienia dochodów i wydatków , sprawozdania z wykonania budżetów administracyjnych 1945-1950 (10 j.a.), budżet gmin 1945-1949 (18 j.a.), roczne sprawozdnia rachunkowe 1946-1950 (10 j.a.), protokoły ze zjazdów wójtów i sekretarzy 1945-1948 (2 j.a.), protokoły z posiedzeń i odpraw sołtysów, zarządów gminnych 1945-1950 (22 j.a.), protokoły z konferencji obywatelskich w gminach 1948 (1 j.a.), plany finansowo-gospodarcze 1948-1949 (2 j.a.), budżety Powiatowego Związku Samorządowego 1945-1949 (6 j.a.), plan miejscowy 1949 (1 j.a.), lokalizacja budynków dla celów przemysłowych 1949 (1 j.a.), sprawozdanie rachunkowe z wykonania budżetu administracyjnego za rok 1947 i budżet na rok 1948 (1 j.a.), wyciągi z matrykuły podatku gruntowego gmin powiatu opolskiego oraz pln budynku Wydziału Powiatowego w Opolu 1948 (1 j.a.), nab.9259/2018: roczne zestawienie wymiaru podatków za lata 1945-1949 (2 j.a.), budżet szpitala św. Wojciecha na rok 1950 /1949/ (1 j.a.) Liczba jednostek w zespole: 121
45/184/0 Wydział Powiatowy w Strzelcach Opolskich 1945-1950 0 rozwiń
Referat Ogólno-Samorządowy: Powiatowa Rada Narodowa - regulaminy i protokoły z posiedzeń, sprawy ustrojowe powiatu i sprawozdanie Wydziału Powiatowego, sprawy personlne i szkoleniowe pracowników Wydziału Powiatowego, organizacja administarcji Wydziały, system kancelaryjny i podział organizacyjny, majątek nieruchomy w tym szpitali i ośrodek zdrowia, inwenstycji i sprawozdania i sprawozdawczości, udział w związkach międzykomunalnych i Komunalnej Kasy Oszczędności, biblioteka powiatowa, akta dotyczące szkód wojennych, parku narodowego na Górze św. Anny, świetlic, Kongresu Zjednoczeniowego Partii Robotniczych 1945-1950 (56 j.a.), Referat Nadzoru nad Gminami: wybór i działalność gminnych rad narodowych i komisji, sprawy ustrojowe gmin, organów wykonawczych, sprawy personalne - zarządzenia, przepisy, regulaminy, akta personalne burmistrzów, wójtow, sołtysów i pracowników gminnych, odprawy naczelników gmin, sesje i posiedzenia, organizacja zarządów gminnych i miejskich, lustracje, sprawozdania o działalności gmin, sprawy budżetowe gmin i miasta, subwencje, dotacje, majątki i przedsiębiorstwa gminne i miejskie, sprawy podatkowe - statuty, wymiar i pobór, sprawy urzędów stanu cywilnego, utrzymanie szkół, statystyka, nieruchomości porzucone i poniemieckie, spisy rolne1945-1950 (133 j.a.), Referat Budżetowo- Finansowy: sprawy budżetowe powiatowego związku samorządowego, sprawy podatkowe i statystka finansowa 1945-1949 (16 j.a.), Referat Pożarnictwa: sprawy organizacyjne, raporty pożarowe i statystyka, plany i sprawozdania, inspekcje, szkolenia, sprawy zapobiegawcze, propoganda, sprawy personalne 1946-1948 (15 j.a.), przes.229/2004; 1 j.a.-0,02 mb. Liczba jednostek w zespole: 270
45/185/0 Zarząd Miejski w Opolu 1945-1950 0 rozwiń
Wydział Ogólny: przepisy i zarządzenia, okólniki władz zwierzchnich, sprawozdania okresowe o sytuacji miasta, sprawozdania z działalności poszczególnych komórek Zarządu Miejskiego, posiedzenia Kolegium Zarządu Miejskiego, konferencje naczelników wydziałów, sprawy organizacyjne miasta i Zarządu Miejskiego, delegacje i przedstawicielstwa, zarządzenia Prezydenta miasta, rozporządzenia i ogłoszenia Zarządu Miejskiego, umowy i zobowiązania, korespondencja w sprawach organizacyjnych, majątkowych i opieki społecznej, Fundusz Gospodarki Mieszkaniowej, sprawy przedsiębiorstw, gospodarki komunalnej, kultury, zarządzenia personalne, kursy dokształcające, szkolenia pracowników, wykazy imienne pracowników, wiadomości statystyczne miasta, opracowanie na tamat osiągnięć miasta na przestrzeni 5 lat 1945-1950 (65 j.a.), Wydział Administracyjny: przepisy i zarządzenia ogólne, organizacja oddziału i jego referatów, sprawozdania i raporty z działalności oddziału, raporty dzienne ze stanu ludności, statystyka i sprawozdawczość, spisy uprawnionych do głosowania, sprawy weryfikacji, poświadczenia obywatelstwa, sprawy repatriacyjno-weryfikacyjne, zmiana imion i nazwisk, sprawy związków i stowarzyszeń, rejestr spraw karno-administracyjnych, sprawozdania z przeprowadzonych czynności, sprawozdania i statystyka, sprawy przemysłu, rzemiosła i handlu, zakłady gastronomiczne, sprawy urzędu stanu cywilnego, szkody wojenne - rejestracja i odzkodowania, raporty oddziału osiedleńczego i szkód wojennych, ustalanie nazw ulic miasta 1945-1950 (128 j.a.), Wydział Finansowy: miesięczne sprawozdania sytuacyjne, budżet, sprawozdania rachunkowe 1945-1950 (10 j.a.), Wydział społeczny: sprawozdania i korespondecja wydziału, odprawy kierowników, sprawy biblioteki miejskiej, sprawozdania z działalności szkoły muzycznej, muzeum i referatu oświaty, sprawozdania z działalności Referatu Opieki Społecznej, sprawozdania z działalności PCK, sprawy rewindykacji dzieci, sprawy Komitetu Żydowskiego, sprawy Caritas, korespondencja i sprawozdania Miejskiego Wydziału Zdrowia, sprawy Powiatowego Ośrodka Zdrowia, sprzawy szpitali i ośrodków zdrowia, zwalczanie chorób zwierzęcych, ewidencja firm rzeźniczych 1945-1950 (47 j.a.), Wydział Techniczny: korespondencja i sprawozdania z działalności Wydziału, akta spraw remontowo-budowlanych, karty statystyczne z odbudowy miasta, sprawozdania z ruchu budowlanego, remonty szkół, miesięczne raporty o stanie zatrudnienia w przedsiębiorstwach budowlanych, Komitet Odbudowy Opola, sprawy budowy dróg, sprawy budowy i remontu mostów, grobownictwo wojenne, sprawozdania z działalności Referatu Cmentarzy, zarządzenia dotyczące obrony przeciwlotniczej 1945-1949 (32 j.a.), Wydział Przedsiębiorstw Miejskich: raporty, sprawozdania i korespondencja w sprawach Zakładów i Przedsiębiorstw Miejskich, akta przejęcia rzeźni miejskiej, sprawozdania czynnościowe Oddziału Nieruchomości, sprawy nieruchomości miejskich, budynków zabytkowych, realizacja budżetu Zarządu Administracji 1945-1949 (7 j.a.), Inspekcja Miejska: sprawozdania z posiedzeń Zarządu Miejskiego, akta kontroli finansowo-materiałowej 1947 (2 j.a.), Miejska Zawodowa Straż Pożarna: okólniki i zarządzenia Komendanta Zawodowej Straży Pożarnej, sprawozdania z prac Miejskiej Zawodowej Straży Pożarnej, miesięczne wykazy pożarów, książki rozkazów dziennych 1945-1948 (10 j.a.), jednostki dodatkowe: sprawozdania z działalności Muzeum Miejskiego w Opolu 1946-1949 (1 j.a.), odbudowa budynków mieszkalnych i administracyjnych 1946-1948 (1 j.a.), materiały z działalności Zarządu 1945-1947 (1 j.a.), przydziały lokali rzemieślniczych 1945 (1 j.a.), materiały dotyczące cechów i rzemiosła na terenie miasta 1945-1946 (1 j.a.), zgłoszenia przemysłu 1946-1950 (4 j.a.), projekty techniczne 1948-1955 (1 j.a.), instrukcje, zarządzenia i okólniki Zarządu 1945-1949 (1 j.a.), rejestr wydanych tymczasowych zaświadczeń 1946-1950 (2 j.a.), wybory do Sejmu 1946-1947 (1 j.a.), repatriacja obywateli 1949-1950 (1 j.a.), rozporządzenia i ogłoszenia Zarządu Miejskiego 1950 (1 j.a.), sprawozdania i materiały informacyjne 1949- 1950 (2 j.a.), budżet na 1950 rok (1 j.a.), organizacja i sieć szkół 1946-1954 (1950) (2 j.a.), zarządzenia Prezydenta miasta Opola 1945-1946 (1 j.a.), protokoły z odpraw urzędników, wykazy pracowników 1948-1950 (1 j.a.), przejęcie na własność ZM parceli 1948-1950, Komisja Projektów 1948-1950 (1 j.a.),akta Towarzystwa Przyjaciół Nauki i Sztuki w Opolu 1948-1950 (1 j.a.), preliminarze budżetowe i ich realizacja 1949-1950 (1 j.a.), sprawozdnia okresowe z wyników klasyfikacji uczniów 1950 (1 j.a.), wykonanie uchwał Prezydium 1949-1950 (1 j.a.), protokół z posiedzenia Komitetu Otwarcia Szkoły Ogólnokształcącej w Opolu RTPD 1949 (1 j.a.), statut organizacyjny Biura Zarządu Miejskiego w Opolu, regulamin biura 1946, 1950 (2 j.a.), rejestr osób uznanych za obywatela polskiego 1948-1949 (2 j.a.), interpelacje, interwencje, zażalenia 1950 (1 j.a.), karty personalne 1945 (1 j.a.), kancelaria tajna Zarządu Miejskiego w Opolu 1948-1949 (2 j.a.), przes.1199/2008 - 1 j.a.- 0,01 mb.: realizacja budżetu administracyjnego, zakładów i przedsiębiorstw za okres od1.01 do 31.VI.1950 (1 j.a.); nab. 8405/2016: sprawy finansowe 1947-1949 (1 j.a.). Liczba jednostek w zespole: 346
45/186/0 Zarząd Miejski w Krapkowicach 1945-1950 [1951] 0 rozwiń
Miejska Rada Narodowa: okólniki władz nadrzędnych 1949-1950 (1 j.a.), Tymczasowa Miejska Rada Narodowa - wykazy członków, protokołó z posiedzenia 1945 (1 j.a.), protokoły z posiedzeń Rady i prezydium 1946-1950 (3 j.a.), uchwały Miejskiej Rady Narodowej 1947-1950 (1 j.a.), komisje radzieckie - protokoły z posiedzeń i przeprowadzonych kontroli 1946-1949 (3 j.a.), sprawozdania z działalności Rady 1946-1949 (1 j.a.), sprawy organizacyjne, społczne i narodowościowe 1946-1950 (5 j.a.), Zarząd Miejski: Referat Organizacyjny - akta dotyczące przekazania miasta przez władze sowieckie 1945 (1 j.a.), zmiany nazw ulic 1945-1946 (1 j.a.), wykazy czynności, regulamin Biura Ewidencji Ludności, statuty organizacyjne Biura Zarządu Miejskiego 1945-1949 (1 j.a.), wybór członków Zarządu Miejskiego 1945-1946 (1 j.a.), protokoły z posiedzeń Zarządu Miejskiego i Prezydium Miejskiej Rady Narodowej 1945-1950 (2 j.a.), akta dotyczące powołania Komisji Oświatowej, Rewizyjnej i Finansowo-Budżetowej 1945-1946 (1 j.a.), zbiorowe ukałdy pracy, uposażenia 1948-1949 (1 j.a.), spis ludności 1946 (1 j.a.), statystyka ogólna 1948 (1 j.a.), spis powierzchni użytkowych, zasiewów, drzew, krzewów i warzyw 1949-1950 (2 j.a.), akta dotyczące obchodów uroczystości państwowych 1946-1948 (2 j.a.), doniesienia, przesłuchania w sprawie podziału rzeczy przydzielonych dla opieki społecznej 1946 (1 j.a.), Referat Finansowo- Budżetowy: preliminarze budżetowe, budżet 1945-1949 (6 j.a.), sprawozdabia budżetowe 1946-1948, 1950 (4 j.a.), danina narodowa 1946 (1 j.a.), Społeczny Fundusz Oszczędnościowy - wykaz ustalonych wkładów oszczędnościowych 1949 (1 j.a.), podatek od nieruchomości - wymiar i pobór podatku, księgi biercze 1945-1948 (4 j.a.), podatek od lokali 1945-1948 (4 j.a.), podatek od szyldów - księgi biercze 1947-1949 (2 j.a.), podatek gruntowy - księgi biercze 1945-1949 (6 j.a.), świadczenia w naturze - księgi biercze 1947 (1 j.a.), szarwarki - księgi biercze 1949 (1 j.a.), podatek od psów 1948 (1 j.a.), Śląsko-Dąbrowski Fundusz Odbudowy Szkół 1949 (1 j.a.), dochody miasta - wykazy woływów podatkowych 1948 (1 j.a.), Referat Administracyjny: głosowanie ludowe 1946 (1 j.a.), weryfikacja miejscowej ludności 1945-1949 (4 j.a.), zmiana imion i nazwisk 1948-1949 (2 j.a.), wykazy urodzeń, małżeństw i zgonów 1946-1949 (1 j.a.), przemysł i handel - sprawozdania ilościowe ze stanu zakładów , zaopatrzenia 1949 (1 j.a.), Komunikaty Komisji Cennikowej przy Starostwie Powiatowym w Opolu 1949 (1 j.a.), szkoły powszechne - tymczasowe powoływania nauczycieli 1945 (1 j.a.), wykazy analfabetów 1949 (1 j.a.), budowa pomnika Powstańców Śląskich - obchody 25 rocznicy III Powstania Śląskiego 1945-1946 (1 j.a.), stan bezrobotnych nierejestrowanych 1948 (1 j.a.), nadania gospodarstw rolnych 1945 (1 j.a.), wnioski o przyznanie prawa własności nieruchomości ziemskiej 1947 (1 j.a.), Referat Spraw Technicznych i Majątkowych: akta obiektów poniemieckich 1945-1946 (1 j.a.), zakłady i urządzenia użyteczności publicznej, zakłady przemysłowe - wykazy, spisy 1945 (1 j.a.), Szpital Miejski - bilanse, protokoły pokontrolne, korespondencja 1945-1949 (1 j.a.), przedsiębiorstwa miejskie 1948-1949 (1 j.a.), majątek miasta 1947-1950 (1 j.a.), nadzór budowlany, zezwolenia na budowę 1948 (1 j.a.), grobownictwo wojenne 1946-1948 (1 j.a.); nab. 8403/2016: statut miasta, protokoły posiedzeń Zarządu Miejskiego, budżety, sprawozdania budżetowe, wytyczne władz nadrzędnych, kosztorys remontów przeprowadzonych w mieście, badanie klasyfikacji gruntów 1945-1950 [1951] (6 j.a.). Liczba jednostek w zespole: 96
45/187/0 Zarząd Miejski w Leśnicy 1945-1950 [1951] 0 rozwiń
Miejska Rada Narodowa - protokoły z posiedzeń plenarnych Rady 1946-1949 (3 j.a.), komisje radzieckie - protokoły z przeprowadzonych kontroli i sprawozdania z działalności 1946-1949 (1 j.a.), skład osobowy Rady , działalność Rady 1946 (1 j.a.), Zarząd Miejski: Dział Ogólno- Organizacyjny: organizacja miasta i powiatu, struktura organizacyjna Zarządu Miejskiego, statut organizacyjny biura Zarządu Miejskiego 1945-1946, 1948 (3 j.a.), wykazy i zmiany osobowe 1945-1946 (1 j.a.), protokoły z posiedzeń Zarządu Miejskiego 1946-1950 (4 j.a.), kontrola zewnętrzna - protokoły, sprawozdania 1947-1949 (1 j.a.), wyciągi katastralne 1946 (1 j.a.), sprawy mienia poniemieckiego i opuszczonego 1945-1948 (2 j.a.), sprawy oświetlenia i elektryfikacji miasta 1945-1946 (1 j.a.), Dział Finansowo-Budżetowy: budżet i sprawozdania budżetowe 1945-1949 (9 j.a.), analiza realizacji budżetu 1946-1950 (1 j.a.), kataster gruntowy miasta 1947-1948 (1 j.a.), podatek gruntowy - rejestr odpisu, rejestr wymiarowy, księgi biercze 1945-1949 (4 j.a.), podatek od nieruchomości - księgi biercze 1945-1948 (4 j.a.), Społeczny Fundusz Oszczędnościowy 1948-1949 (1 j.a.), rejestr składek pomocy społecznej od rolników 1949-1950 (1 j.a.), podatek od lokali - księgi biercze 1945-1948 (4 j.a.), podatek od szyldów - księga biercza 1949 (1 j.a.), Fundusz Odbudowy Szkół - sprawozdania i listy zbiorcze kwot 1947-1948 (1 j.a.), Fundusz Odbudowy Warszawy - księga biercza 1948 (1 j.a.), Dział Ogólno- Gospodarczy: Powiatowy Urząd Ziemski - sprawy osadnictwa i gospodarki rolnej oraz szkód wojennych w rolnictwie 1945-1946 (1 j.a.), statystyka rolna 1945-1947 (1 j.a.), sprawy przemysłu, rzemiosła i handlu 1945-1946 (1 j.a.), Dział Administracyjny: Okresowe zestawienia ruchu ludności 1947 (1 j.a.), repatriacja i osadnictwo 1945-1946 (1 j.a.), sprawy cudzoziemców 1945-1946 (1 j.a.), zmiana nazwisk 1945-1946 (1 j.a.), sprawozdania sytuacyjne Zarządu Miejskiego 1949 (1 j.a.), szkody wojenne - rejestr i sprawozdania 1945-1948 (1 j.a.), grobownictwo wojenne 1946-1950 (1 j.a.), sprawy majątkowe Tymczasowego Zarządu Państwowego 1945-1946 (1 j.a.), weryfikacja miejscowej ludności 1945-1948 (2 j.a.), rejestr osób ewakuowanych przez armię niemiecką i wywiezionych na roboty do Związku Radzieckiego 1946 (1 j.a.), nadzór budowlany - zezwolenia na budowę, remonty budynków 1947, 1949 (1 j.a.), jednostki dodatkowe: protokoły posiedzeń MRN i PMRN 1947-1948, 1950 (3 j.a.); nab. 7985/2015:akta osobowe 1945-1951 (17 j.a.), nab.9260/2018: akcja osadnicza na ternie miasta 1945-1946 (1 j.a.), akcja wysiedleńcza na terenie miasta 1945-1946 (1 j.a.), sprawy osobowe, wykazy pracowników i akta osobowe pracowników Zarządu Miejskiego w Leśnicy 1945-1947 (5 j.a.), budżety na rok 1948 i 1949 (2 j.a.), miesięczne sprawozdania sytuacyjne 1947-1948 (1 j.a.), spis mieszkańców Leśnicy, którzy wyjechali lub zmarli 1945-1946 (1 j.a.), sprawy klasztorów, sióstr zakonnych i księży 1945-1946 (1 j.a.), sprawy organizacyjne Zarządu Miejskiego w Leśnicy 1949 (1 j.a.), sprawy osadnictwa i wysiedleń, obywateli ZSRR, walki z niemczyzną, prowadzenia ksiąg USC 1947-1949 (1 j.a.), sprawy ustrojowe 1949 (1 j.a.), wydawanie zaświadczeń, sprawy zakładów pracy, protokoły zeznań 1945-1946 (1 j.a.), zaświadczenia tożsamości 1946 (1 j.a.) Liczba jednostek w zespole: 99
45/188/0 Zarząd Miejski w Strzelcach Opolskich 1945-1950 [1969] 0 rozwiń
Miejska Rada Narodowa - protokoły z posiedzeń plenarnych Miejskiej Rady Narodowej 1946-1950 (2 j.a.), uchwały Miejskiej Rady Narodowej 1947 (1 j.a.), protokoły z nadzwyczajnych posiedzeń i posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej 1948-1950 (1 j.a.), komisje radzieckie - plany pracy, protokoły z posiedzeń i kontroli, sprawozdania 1948--1950 (2 j.a.), sprawozdania z przeprowadzonych kontroli, opinie społeczno-narodowościowe, protokoły z posiedzeń komisji weryfikacyjno-opiniodawczej 1947-1950 (2 j.a.), wykazy osobowe Miejskiej Rady Narodowej 1946-1950 (1 j.a.), Dział Organizacyjny: okólniki i zarządzenia władz zwierzchnich 1945-1946 (2 j.a.), umowy zbiorowe, statuty organizacyjne 1947-1948 (1 j.a.), zarządzenia wewnętrzne burmistrza 1948-1949 (2 j.a.), protokoły z posiedzeń Zarządu Miejskiego 1947-1948 (2 j.a.), protokoły z posiedzeń kolegialnych Zarządu Miejskiego 1950 (1 j.a.), kontrola Zarządu Miejskiego 1949 (1 j.a.), sprawy osobowe - wykazy pracowników 1948 (1 j.a.), miesięczne raporty sytuacyjne 1947-1948 (2 j.a.), statystyka - wykazy koni, krów i świń, sprawozdania dotyczące pojazdów mechanicznych, stowarzyszeń, ludności, spraw kulturalnych 1948 (2 j.a.), sprawozdania miesięczne z działalności Zarządu Miejskiego i referatów 1945-1949 (4 j.a.), sprawy organizacyjne, goposdarcze i finansowe Zarządu 1945 (2 j.a.), Dział Finansowo-Księgowy: zestawienia sum preliminowanych i wykonanych 1946 (1 j.a.), budżet 1947-1949 (3 j.a.), sprawozdania rachunkowe 1947-1948 (3 j.a.), podatek gruntowy - rejestry wymiarowe, księgi biercze 1945-1949 (7 j.a.), Społeczny Fundusz Oszczędnościowy 1948-1949 (2 j.a.), podatek od nieruchomości 1947-1949 (5 j.a.), podatek lokalowy 1947-1949 (5 j.a.), podatek od spożycia i od widowisk 1947 (1 j.a.), świadczenia w naturze 1947-1949 (3 j.a.), Dział Administracyjny: głosowanie ludowe 1946 (1 j.a.), spis osób, którym wydano zaświadczenia narodowości polskiej 1945-1946 (1 j.a.), akta dotyczące spraw weryfikacyjno-repatriacyjnych 1946 (1 j.a.), Miejski Komitet Obywatelski - wytyczne, skład osobowy, protokół z posiedzenia 1946 (1 j.a.), odpisy orzeczeń o zmianie imion i nazwisk 1948 (1 j.a.), sprawy rolnictwa 1945-1949 (5 j.a.), sprawozdnia GUS - spis zwierząt gospodarskich, powierzchni użytków rolnych oraz zasiewów 1946, 1948-1949 (3 j.a.), osadnictwo wiejskie, ewidencja obszarów i budynków, warsztatów, ludności wiejskiej, fachowców 1949 (1 j.a.), klasyfikacja gruntów 1949 (1 j.a.), oświata pozaszkolna - szkoły dokształcające, kursy analfabetów, czytelnie, domy ludowe, współpraca z organizacjami oświatowymi 1949 (1 j.a.), opieka nad zabytkami, krajobrazem, sprawy muzealne 1949 (1 j.a.), Miejska Komisja Opieki Społecznej - regulamin, protokoły z posiedzeń 1949-1950 (1 j.a.), Dział Spraw Technicznych i Majątkowych: dotacje finansowe na odbudowę miasta 1946-1948 (1 j.a.), instalacja i remont sieci elektrycznej na terenie miasta 1947-1948 (1 j.a.), plany techniczne na remont, odbudowę i przebudowę budynków 1948 (1 j.a.), zatwierdzenie projektów urządzeń zakładów przemysłowych i placu targowego 1948 (2 j.a.), odpisy kart rzemieślniczych 1948-1949 (1 j.a.), nieruchomości miejskie - przejęcie i inwentaryzacja 1945-1947 (1 j.a.), grunty Zarządu Miejskiego - wyciągi z matrykuł 1948 (1 j.a.), majątek gminy 1948 (1 j.a.); nab. 8264/2016: akta osobowe 1945-1969 (36 j.a.); nab. 8407/2016: księga biercza podatku gruntowego od nieruchomości 1948 (1 j.a.). Liczba jednostek w zespole: 141
45/189/0 Zarząd Miejski w Ujeździe Śląskim 1945-1950 0 rozwiń
Miejska Rada Narodowa: protokoły z posiedzeń plenarnych Rady 1946-1950 (1 j.a.), protokoły z posiedzeń prezydium Rady 1946-1949 (1 j.a.), Zarząd Miejski: Dział Ogólno-Organizacyjny: protokoły z posiedzeń Zarządu Miejskiego 1945-1950 (1 j.a.), Dział finansowo-budżetowy: budżety 1945-1950 (6 j.a.), roczne sprawozdania rachunkowe 1946-1949 (4 j.a.), jednostki dodatkowe: budżet dodatkowy na rok 1953 -1954 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej 1953-1954 (2 j.a.), kontrole Miejskiej Komisji Kontroli Społecznej; regulamin Komisji Planowania 1949 (1 j.a.); nab. 8274/2016: akta osobowe 1945-1948 (1 j.a.). Liczba jednostek w zespole: 17
45/190/0 Gminna Rada Narodowa w Chróścinie 1945-1954 0 rozwiń
głosowanie ludowe - przepisy, spisy uprawnionych do głosowania, komisje wyborcze 1946 (1 j.a.), Gminna Komisja Podziału Administracyjnego 1954 (1 j.a.), protokoły posiedzeń Rady Narodowej 1946-1949 (2 j.a.), protokoły posiedzeń Zarządu Gminnego 1945-1950 (2 j.a.), protokoły z odpraw sołtysów 1945-1952 (2 j.a.), szkody wojenne 1945 (1 j.a.), sprawy narodowościowe 1945-1951 ( 8 j.a.), sprawy handlu i przemysłu 1949 (1 j.a.), zmiana imion i nazwisk 1946-1949 (3 j.a.), rejestracja cudzoziemców 1946 (1 j.a.), ewidencja ludności 1945-1946 (2 j.a.), budżet 1945-1949 (5 j.a.), sprawozdania rachunkowe 1946-1950 (6 j.a.), podatek gruntowy - podstawy wymiaru obliczania podatku, zestawienia wyników wymiaru podatku, rejestry wymiarowe 1946-1954 (12 j.a.), podatek od nieruchomości 1949, 1953-1954 (2 j.a.), wykazy wkładów oszczędnościowych 1948-1949 (3 j.a.), księgi biercze podatku gruntowego 1945-1953 (10 j.a.), księgi biercze podatku od nieruchomości 1946-1951 (7 j.a.), księgi biercze świadczeń w naturze 1947-1950 (6 j.a.), wykazy wpłat podatkowych 1946-1947 (1 j.a.), hodowla zwierząt, klasyfikacja gruntów, parcelacje majątków, wykazy gospodarstw rolnych, spis pogłowia zwierząt, statystyka rolna, zwrot gospodarstw 1945-1952 (8 j.a.), repatriacja, zwolnienia z obozów i niewoli, spisy rodzin repatriantów 1945-1948 (4 j.a.), sprawy szkół, świetlic, sportu 1951-1953 (1 j.a.), opieka nad rodzinami po zmarłych więźniach politycznych 1945 (1 j.a.), dopływ : preliminarz środków specjalnych 1953 (1 j.a.), klasyfikacja gruntów - badania - gromada Żelazna, Żerkowice, Wrzoski 1949, 1950, 1952 (1 j.a.) Liczba jednostek w zespole: 103
45/191/0 Gminna Rada Narodowa w Chrząstowicach 1945-1954 0 rozwiń
protokoły z posiedzeń Gminnej Rady Narodowej 1946-1949 (1 j.a.), komisje radzieckie - plany, protokoły 1949-1950 (1 j.a.), protokoły i sprawozdania z kontroli, reorganizacja Rady 1949 (1 j.a.), protokoły z sesji Rady 1950-1954 (5 j.a.), protokoły z posiedzeń Prezydium 1950-1954 (5 j.a.), protokoły z posiedzeń Zarządu Gminnego 1946-1948 (1 j.a.), protokoły z zebrań gromadzkich i sołtysów 1945-1947, 1950 (2 j.a.), majątek gminy 1951-1952 (1 j.a.), zniszczenia i szkody wojenne 1945-1946 (2 j.a.), świadczenia ludności na rzecz wojska 1945 (1 j.a.), grobownictwo wojenne 1945 -1947 (2 j.a.), sprawy stanu cywilnego - obsada personalna urzędu stanu cywilnego, zgłoszenia i wykazy urodzeń, małżeństw i zgonów, postanowienia Sądu o uznanie osób za zmarłe 1946-1947, 1949 (5 j.a.), weryfikacja ludności autochtonicznej - protokoły weryfikacyjne, wnioski o przyznanie narodowości polskiej,opinie polityczne, repolonizacja, sprawozdania 1946-1949 (17 j.a.), zmiany imion i nazwisk 1949-1953 (3 j.a.), spis ludności 1945-1947 (1 j.a.), budżet 1945-1952,1954 (10 j.a.), sprawozdania rachunkowe 1945-1950 (5 j.a.), sprawozdanie opisowe z wykonania budżtów 1951-1953 (1 j.a.), podatek gruntowy, w naturze i od nieruchomości - księgi biercze, zestawienia, wykazy ustalonych wkładów oszczędnościowych, rejestry wymiarowe podatków 1945-1953 (62 j.a.), sprawy nieruchomości i gruntów - postanowienia sądowe w sprawach nieruchomości, spis gruntów, powierzchni użytkowych, wykazy nieruchomości, protokoły przejęcia gospodarstw, statystyka rolna 1945-1954 (10 j.a.), sprawy osiedleńcze i repatriacyjne 1946-1949 (2 j.a.), sprawy kulturalno-oświatowe - dotacja remontu szkół, wykazy budynków i sal teatralnych 1948 (1 j.a.), przes.125/2004 - preliminarze środków specjalnych 1952-1953 (1 j.a.), klasyfikacja gruntów gromady Chrząstowice 1949-1952 (1 j.a.), klasyfikacja gruntów gromad: Daniec, Dąbrowa, Dębie, Dębska Kuźnia 1950-1952 (1 j.a.), klasyfikacja gruntów gromady: Falmirowice, Lędziny, Niwki, Suchy Bór 1950-1953 (1 j.a.); nab. 8269/2016: akta osobowe 1948 (1 j.a.). Liczba jednostek w zespole: 157
45/192/0 Gminna Rada Narodowa w Czarnowąsach 1945-1954 0 rozwiń
protokoły z posiedzeń Gminnej Rady Narodowej 1949 (1 j.a.), protokoły z sesji Rady 1950-1952 (3 j.a.), protokoły z posiedzeń prezydium Rady 1951-1952 (2 j.a.), protokoły z posiedzeń Zarządu Gminnego 1948 (1 j.a.), protokół z zebrania sołtysów 1945 (1 j.a.), plan inwestycyjny 1948 (1 j.a.), szkody wojenne 1945-1946 (1 j.a.), świadczenia na rzecz wojska 1945 (1 j.a.), grobownictwo wojenne 1945-1946, 1950 (1 j.a.), statystyka gminy 1948 (1 j.a.), spis akt poniemieckich znajdujących się w posiadaniu gminy 1948 (1 j.a.), sprawy Urzędu Stanu Cywilnego - akta zbiorowe urodzeń, małżeństw i zgonów, protokoły polustracyjne Urzędu Stanu Cywilnego 1945-1951 (12 j.a.), zaświadczenia obywatelstwa polskiego - listy 1946 (1 j.a.), zmiany imion i nazwisk 1948-1950 (1 j.a.), sprawy narodowościowe, repatriacyjne, osiedleńcze 1945-1948 (3 j.a.), budżet 1945-1951 (6 j.a.), sprawozdania rachunkowe 1945-1949 (5 j.a.), podatek gruntowy - rejestry wymiarowe, zestawienia, księgi biercze 1946 - 1954 (34 j.a.), podatek od nieruchomości - zestawienia wyników wymiarów, księgi zaliczek podatku, księgi biercze 1947-1954 (18 j.a.), Społeczny Fundusz Oszczędnościowy 1948-1953 (8 j.a.), Danina Narodowa 1946-1947 (2 j.a.), spisy rolne 1946, 1949, 1951-1954 (6 j.a.), przydział nieruchomości i ruchomości, parcelacje i dzierżawy, rejestr pretensji prywatno-prawnych 1945-1949 (3 j.a.), kataster gruntowy 1947 (1 j.a.), wykazy i przydział koni i bydła 1945-1948 (1 j.a.), dopływ: podatek od nieruchomości: księga wymiarowa podatku, zestawienie wyników wymiaru, rejestr przypisów i odpisów 1946, 1948, 1950 (4 j.a.), kat. B: protokoły z posiedzeń Prezydium GRN 1950 (1 j.a.), budżet na rok 1950 (1 j.a.), preliminarz środków specjalnych 1953 (1 j.a.), klasyfikacja gruntów gminy Czarnowąsy 1949-1952 (1 j.a.), badania klasyfikacji gruntów gromad: Borki, Świerkle, Wróblin 1949-1952 (1 j.a.); nab. 7270/2014: Preliminarz środków specjalnych na rok 1955 (1 j.a.), Sprawy repatryjacyjne, nadania obywatelstwa i opinie na temat mieszkańców 1946 (1 j.a.), Sprawy osadnictwa na gospodarstwach poniemieckich- ewidencja, pisma 1948 (1 j.a.), Sprawozdania o dochodach, wydatkach i wskaźnikach budżetowych za 1953 rok (1 j.a.), Roczne sprawozdania rachunkowe za rok 1946, 1947 (2 j.a.), Plan Preliminarza wydatków i dochodów 1952 r. (1 j.a.), Protokoły posiedzeń Gminnej Rady Narodowej z 1947 r. (1 j.a.), Wykazy wniosków zatwierdzonych przez Komisje Weryfikacyjną 1945 (1 j.a.), Preliminarz wydatków i dochodów świadczeń w naturze na rok 1948 (1 j.a.), Preliminarz robót drogowych- szarwarkowych na rok 1950 Gminy Czarnowąsy 1949 (1 j.a.), Sprawy weryfikacji ludności, nadania obywatelstwa, opinie 1948 (1 j.a.), Pisma w sprawie uprawomocnienia testamentów 1947 (1 j.a.), Prośby o nadesłanie opinii o oskarżonym, akt oskarżenia, zawiadomienia o rozprawie 1947 (1 j.a.), Pisma w sprawie spisu mogił żołnierzy amerykańskich i innych cudzoziemców 1947 (1 j.a.). Liczba jednostek w zespole: 138
45/193/0 Gminna Rada Narodowa w Dąbrówce Dolnej 1945-1954 0 rozwiń
funkcjonowanie organów gminy 1947 (1 j.a.), protokoły z sesji i posiedzeń prezydium 1946-1948 (1 j.a.), komisje radzieckie - protokoły z posiedzeń i kontroli 1954 (1 j.a.), szkody wojenne 1945 (1 j.a.), repatriacja i weryfikacja 1945-1948 (2 j.a.), budżet 1946-1953 (9 j.a.), sprawozdania rachunkowe 1946, 1948-1950, 1952 (5 j.a.), podatek gruntowy - rejestry wymiarowe, księgi biercze 1947-1953 (23 j.a.), podatek od nieruchomości - księgi wymiaru podatku 1952-1954 (5 j.a.), świadczenia w naturze i Danina Narodowa - księgi biercze 1946 - 1951, 1953 (9 j.a.), Społeczny Fundusz Oszczędnościowy 1948-1949 (2 j.a.), pomocniczy arkusz obliczeniowy do zestawienia 1 S 1951 (1 j.a.), wykazy gospodarstw nieprzydzielonych, maszyn rolniczych i mienia poniemieckiego 1946-1948 (1 j.a.), arkusz notarialny - kupno-sprzedaż parceli 1953 (1 j.a.), dopływ: podatek gruntowy b.d. (6 j.a.), kat.B: protokoły z posiedzeń Prezydium Rady 1950 (1 j.a.), protokoły z sesji Rady 1950 (1 j.a.), nominacje na sołtysów 1949 (1 j.a.), preliminarze środków specjalnych 1953 (1 j.a.), klasyfikacja gruntów gromady: Dąbrówka Dolna, Dąbrówka, Domaradzka Kuźnia, Grabice, Kopalina, Lubnów, Radomierowice, Święciny, Zawiść 1949-1953 (2 j.a.) Liczba jednostek w zespole: 83
45/194/0 Gminna Rada Narodowa w Dobrzeniu Wielkim 1945-1954 0 rozwiń
zmiany granic gmin i gromad 1945-1946 (1 j.a.), organizacja biura Zarządu Gminnego 1945-1947 (1 j.a.), protokoły z posiedzeń plenarnych GRN i prezydium 1946-1950 (4 j.a.), komisje radzieckie - protokoły, plany pracy 1948, 1954 (2 j.a.), protokoły z sesji GRN 1951-1953 (3 j.a.), protokoły z posiedzeń prezydium Rady 1950-1954 (4 j.a.), sprawozdania kwartalne z działalności Rady 1951, 1953-1954 (2 j.a.), protokoły z posiedzeń Zarządu Gminy 1946 (1 j.a.), szkolenie sołtysów 1952-1953 (1 j.a.), sprawy osobowe członków organów i pracowników gminnych 1945-1946 (1 j.a.), majątek gromady i wykaz obiektów byłego samorządu niemieckiego 1947-1949 (3 j.a.), weryfikacja miejscowej ludności, wnioski o przyznanie narodowości polskiej, zawiadomienia, otrzymanie zaświadczeń narodowości polskiej 1945-1951 (8 j.a.), repatriacja 1946-1947 (2 j.a.), zmiana imion i nazwisk, rejestr wniosków o zmianę imion i nazwisk 1947-1949 (2 j.a.), budżet 1945-1953 (7 j.a.), preliminarz robót drogowych 1950 (1 j.a.), sprawozdanie z wykonania budzetu 1946 (1 j.a.), sprawozdania rachunkowe 1946-1950 (4 j.a.), plan wykonania budżetu 1952 (1 j.a.), podatek gruntowy - rejestr wymiarowy, księgi biercze 1945-1954 (28 j.a.), podatek od nieruchomości 1948-1954 (6 j.a.), Społeczny Fundusz Oszczędnościowy 1948, 1950-1953 (7 j.a.), Danina Narodowa księgi biercze 1946-1947, 1950 (2 j.a.), świadczenia w naturze 1947-1948 (2 j.a.), księgi biercze szarwarków 1949, 1952 (3 j.a.), protokoły Powiatowej Komisji Klasyfikacji Gruntów, zebrań międzypartyjnych, aktywu gminnego 1951-1952 (1 j.a.), walka z analfabetyzmem 1949-1951 (1 j.a.), wykazy personelu, starców i chorych w zakładach na terenie Dobrzenia Wielkiego i Chróścic 1946 (1 j.a.), dop. podatek gruntowy - księgi wymiarowe, wykaz płatników podatku gruntowego 1948, 1950 (2 j.a.), kat.B: komisje radzieckie 1950 (1 j.a.), budżet na rok 1951 (1 j.a.), preliminarz zbiorczy środków specjalnych 1953 (1 j.a.), badania - klasyfikacja gruntów gromad: Dobrzeń Wielki, Dobrzeń Mały, Brzezie, Chróścice 1949-1952 (3 j.a.) Liczba jednostek w zespole: 124
45/195/0 Gminna Rada Narodowa w Gosławicach 1945-1954 0 rozwiń
wybory do Sejmu PRL 1952 (1 j.a.), protokoły z posiedzeń plenarnych Rady 1948-1949 (1 j.a.), protokoły z posiedzeń Prezydium 1948, 1952, 1960 (2 j.a.), komisje radzieckie - protokoły z posiedzeń, plany pracy, protokoły kontroli 1949- 1950, 1952-1953 (4 j.a.), sprawozdania kwartalne z działalności Rady 1951, 1954 (2 j.a.), protokoły z posiedzeń Zarządu Gminnego 1946 (1 j.a.), protokoły z zebrań sołtysów 1945-1946 (1 j.a.), sprawy osobowe prezydium i członków Rady 1950 (1 j.a.), kontrola zewnętrzna - protokoły, zalecenia pokontrolne, sprawozdania 1946-1950 (1 j.a.), plan zagospodarowania przestrzennego 1949 (1 j.a.), grobownictwo wojenne 1946 (1 j.a.), Narodowy Spis Powszechny 1951-1951 (1 j.a.), sprawy wyznaniowe 1946 (1 j.a.), weryfikacja miejscowej ludności 1947-1949 (3 j.a.), sprawozdania z zakresu zagadnień miejscowej ludności 1953 (1 j.a.), budżet 1949-1950 (3 j.a.), sprawozdanie rachunkowe za rok 1950 1951-1952 (1 j.a.), podatek gruntowy- rejestry wymiarowe, księgi biercze, lista podziału podatku 1945-1954 (14 j.a.), podatek od nieruchomości - rejestry wymiarowe 1953-1954 (1 j.a.), Społeczny Fundusz Oszczędnościowy - wykaz ustalonych wkładów oszczędnościowych, księga biercza 1949, 1951 (2 j.a.), repatriacja - osadnictwo wiejskie 1946 (1 j.a.), walka za analfabetyzmem 1949 (1 j.a.), walka ze spekulacją i nadużyciami w handlu - protokoły kontroli 1953 (1 j.a.), przes.128/2004 - protokoły z sesji Rady 1950 (1 j.a.), protokoły z sesji plenarnych Rady 1950 (1 j.a.), preliminarz środków specjalnych 1953 (1 j.a.), badanie klasyfikacji gruntów gminy Gosławice 1949-1953 (1 j.a.) Liczba jednostek w zespole: 51
45/196/0 Gminna Rada Narodowa w Groszowicach 1945-1954 0 rozwiń
sprawy ogólno-organizacyjne 1951-1954 (4 j.a.), podział administracyjny gminy 1954 (1 j.a.), protokoły z posiedzeń plenarnych i prezydium Rady 1948-1952 ( 9 j.a.), uchwały Gminnej Rady Narodowej 1947-1952 (2 j.a.), komisje radzieckie - protokoły, sprawozdania 1947-1954 (6 j.a.), protokoły z sesji Rady i sprawozdania do protokołów 1952-1954 (4 j.a.), protokoły z posiedzeń Komisji Międzypartyjnej, wykazy członków Rady 1948 (1 j.a.), sprawozdania z działalności prezydium Rady i Rady 1952-1954 (3 j.a.), protokoły z posiedzeń Zarządu Gminnego 1946-1950 (2 j.a.), uchwały Zarządu Gminnego 1946-1948 (1 j.a.), protokoły z odpraw i szkolenia pracownikó prezydium Rady 1952-1953 (1 j.a.), aktyw gminnny - protokoły, sprawozdania 1950-1954 (5 j.a.), zespół gminny - protokoły 1951-1954 (4 j.a.), Społeczny Komitet Współdziałania - protokoły z posiedzeń 1950 (1 j.a.), protokoły z zebrań sołtysów 1945-1950 (1 j.a.), protokoły z zebrań gromadzkich 1947-1954 (7 j.a.), kontrola wewnętrzna i społeczna 1951-1953 (3 j.a.), grobownictwo wojenne 1947-1949 (1 j.a.), planowanie 1951-1954 (4 j.a.), statystyka 1948, 1951-1953 (3 j.a.), sprawy wyznaniowe 1952 (1 j.a.), weryfikacja ludności - deklaracje wierności, spisy mieszkańców, którzy otrzymali zaświadczenia o narodowości polskiej 1946-1951 (13 j.a.), zmiana imion i nazwisk 1947-1950 (4 j.a.), likwidacja sladów niemczyzny 1948 (1 j.a.), Narodowy Spis Powszechny 1950 (1 j.a.), budżet, preliminarze budżetowe i sprawozdanie rachunkowe, z wykonania budżetu 1946, 1949-1954 (10 j.a.), dochody - gminy i obce 1949-1950 (2 j.a.), podatek gruntowy - rejestry wymiarowe, ksiegi biercze 1945-1954 (25 j.a.), podatek od nieruchomości - rejestry, księgi wymiarów, księgi biercze 1945-1955 (14 j.a.), świadczenia w naturze i szarwarki - księgi wymiaru, wykonanie świadczeń, księgi biercze szarwarków 1948, 1951- 1952 (8 j.a.), Społeczny Fundusz Oszczędnościowy - wykazy ustalonych wkładów, księga wkładów oszczędnościowych 1948-1951 (5 j.a.), rejestry wymiaru podatków P-4 1950 (1 j.a.), klasyfikacja gruntów 1949 (1 j.a.), sprawy osiedleńcze, mieszkaniowe, przydział budynków 1946-1954 (9 j.a.) Liczba jednostek w zespole: 164
45/197/0 Gminna Rada Narodowa w Komprachcicach 1945-1954 0 rozwiń
głosowanie ludowe 1946 (1 j.a.), protokoły z posiedzeń Gminnej Rady Narodowej 1946-1947 (1 j.a.), protokoły z sesji Rady 1950-1954 (4 j.a.), protokoły z posiedzeń prezydium Rady 1950-1951, 1953-1954 (4 j.a.), uchwały prezydium Rady 1950 (1 j.a.), Komisja Kontroli Społecznej 1949 (1 j.a.), komisje radzieckie - protokoły z posiedzeń, skłądrady, wykaza członków 1951-1954 (5 j.a.), sprawozdania kwartalne z działalności Rady 1954 (1 j.a.), protokoły z posiedzeń sołtysów 1947 (1 j.a.), protokoły z zebrań gromadzkich 1950, 1952-1953 (3 j.a.), protokół z inspekcji Zarządu Gminnego 1949 (1 j.a.), skargi i zażalenia 1954 (1 j.a.), majątek gminy - księga inwentarzowa, wykaz nieruchomości, metryki gromad 1945-1950 ( 5 j.a.), sprawy gospodarcze Zarządu Gminnego - plan zadań inwenstycyjnych na lata 1950-1955 (1 j.a.), inwenstycje gminy - protokoły odbioru rowów melioracyjnych, nadzór budowlany, zestawinia inwestycji 1948-1953 (6 j.a.), szkody wojenne1945-1946 (1 j.a.), statystyka ogólna - plan zaopatrzenia materiałowego, budownictwa administracyjnego 1950 (1 j.a.), zestawienie gminne 1954 (1 j.a.),sprawy Urzędy Stanu Cywilnego - akta zbiorowe 1947-1950 (6 j.a.), ewidencja i kontrola ruchu ludności - sprawozdania 1949-1951 (3 j.a.), weryfikacja ludności - deklaracje wierności, wykazy wydanych zaświadczeń narodowości polskiej, opinie weryfikacyjne 1945 - 1952 (10 j.a.), zmiana imion i nazwisk 1947 (1 j.a.), wykaz ofiar zbrodni hitlerowskich popełnionych na terenie gminy 1948 (1 j.a.), budżet gminy 1945 - 1952 (9 j.a.), preliminarz świadczeń w naturze 1953 (1 j.a.), sprawozdania rachunkowe i budżetowe 1945-1949, 1951, 1953 (6 j.a.), podatek gruntowy - rejestry wymiarowe, kataster gruntowy, wyciąg z matrykuły, księgi biercze, wpłaty zaliczki, rejestr odpisów, zestawienia 1945-1952 (19 j.a.), podatek od nieruchomości - rejestry wymiarowe, księgi biercze 1946-1951, 1953-1954 ( 7 j.a.), Danina Narodowa 1946-1947 (1 j.a.), Społeczny Fundusz Oszczędnościowy Rolnictwa - rejestr odpisów, księgi biercze 1948-1951 (5 j.a.), świadczenia w naturze i szarwarki - ksiegi biercze, księgi wymiaru i wykonania świadczeń 1948-1950 (4 j.a.), ankieta w sprawie klasyfikacji gruntów 1949 (1 j.a.), podział gruntów pokościelnych i Państwowego Funduszu Ziemi 1952 (1 j.a.), plany zalesień i plan produkcji zwierzęcej 1953-1954 (1 j.a.), księga biercza funduszu gospodarki mieszkaniowej 1952-1953 (1 j.a.), sprawy osiedleńcze, przesiedlenia, repatriacje 1947-1950 (5 j.a.), wykaz przedsiębiorstw w gminie 1947 (1 j.a.), oświata i kultura - świetlice, biblioteki 1949, 1953 (2 j.a.), zaopatrzenie materiałowe wsi 1954 (1 j.a.), dopł. spis przedsiebiorstw handlowych i rzemieślniczych z terenu gminy 1945 (1 j.a.), wykaz wniosków o przyznanie narodowosci polskiej 1945-1950 (1 j.a.), wykaz gospodarstw rolnych 1953 (1j.a.), zmiana imion i nazwisk 1947-1949 (1 j.a.), kat. B: preliminarz środków specjalnych na rok 1953 (1 j.a.), badanie klasyfikacji gruntów rolnych gromady Komprachcice, Dziekaństwo, Wawelno 1952-1953 (1j.a.), bilans za rok 1954 (1 j.a.). Liczba jednostek w zespole: 160
45/198/0 Gminna Rada Narodowa w Krapkowicach 1945-1954 0 rozwiń
głosowanie ludowe - instrukcje, spisy uprawnionych do głosowania 1946 (1 j.a.), wybory do Sejmu Ustawodawczego - okólniki, korespondencja 1946-1947 (1 j.a.), protokoły z zebrania komisji podziału administracyjnego oraz zestawienie ilości mieszkańców 1954 (1 j.a.), ramowe wytyczne organizacyjne referatów prezydiów gminnych rad narodowych 1951 (1 j.a.), protokoły posiedzeń plenarnych Rady i prezydium Rady, protokolarze 1946-1954 (6 j.a.), protokoły z sesji Rady i sprawozdania do protokołów 1953-1954 (2 j.a.), uchwały 1947-1952 (1 j.a.), protokolarz Zarządu Gminnego oraz prezydium Gminnej Rady Narodowej 1949-1951 (1 j.a.), komisje radzieckie - protokoły z posiedzeń, kontroli, sprawozdania 1950-1954 (5 j.a.), sprawozdania z działalności gminy 1948-1950 (1 j.a.), plany pracy sprawozdania z działalności Rady 1952-1954 (3 j.a.), protokoły z zebrań sołtysów 1946-1946-1950 (4 j.a.), protokoły z zebrań gromadzkich 1950-1954 (4 j.a.), wykazy członków Gminnej Rady Narodowej 1949-1953 (1 j.a.), majątek gminy i gromad 1948-1950 (3 j.a.), szkody wojenne 1945-1946 (1 j.a.), grobownictwo wojenne 1954 (1 j.a.), charakterystyka gminy i raporty sytuacyjne 1948, 1951 (2 j.a.), weryfikacja - wnioski, zaświadczenia, opinie polityczne i moralne, obywatelstwo 1945-1951 (9 j.a.), zmiana imion i nazwisk 1948-1949 (3 j.a.), repatriacja, statystyka powrotu ludności autochtonicznej 1947-1949 (2 j.a.), usuwanie śladów niemczyzny - napisy niemieckie 1945 (1 j.a.), budżet 1947-1952 (7 j.a.), preliminarze wydatków i dochodów świadczeń w naturze 1947-1952 (4 j.a.), sprawozdania rachunkowe 1947-1952 (5 j.a.), podatek gruntowy - rejestry wymiaru, odpisów, zestawienie wyników, kataster gruntowy, księgi biercze 1946-1953 (25 j.a.), Społeczny Fundusz Oszczędnościowy 1948 - 1952 (8 j.a.), Fundusz Gospodarki Mieszkaniowej - lista wymiarowa, rejestry płatników 1948-1954 (4 j.a.), podatek od nieruchomości - rejestr odpisów podatku od nieruchomości i lokali, księgi biercze1946-1954 (6 j.a.), świadczenia w naturze - księgi wymiaru i wykonania świadczeń, księgi biercze 1947-1948, 1949, 1951, 1953 (5 j.a.), księga biercza szarwarków 1950 (1 j.a.), Danina Narodowa 1946-1947 (2 j.a.), akcja żniwno-omłotowa 1953 (1 j.a.), nieruchomości - wykaz nieruchomości poniemieckich, wnioski o wprowadzenie nieuchomości w stan posiadania lub na cele publiczne, wykaz osób posiadających grunty 1946-, 1948-1950 (4 j.a.), wykazy zakłdów przemysłowych, rzemieślniczych i handlowych z terenu gminy 1945-1947 (1 j.a.), przes.131/2004 : protokoły z posiedzeń GRN i Prezydium GRN 1950-1951 (1 j.a.), preliminarz środków specjalnych 1953 (1 j.a.), wykazy płatności i protokoły zestawień podatku gruntowego 1949-1950 (1 j.a.), sprawozdawczość podatku gruntowego 1954 (1 j.a.), badanie klasyfikacji gruntów miasta Krapkowic i gminy Krapkowice, gromady Gwoździce i Rogów Opolski 1949-1952 (2 j.a.) Liczba jednostek w zespole: 143
45/199/0 Gminna Rada Narodowa w Kup 1945-1954 0 rozwiń
organizacja prezydium - wykazy akt, wzory rejestrów kancelaryjnych 1945-1946, 1952 ( 2 j.a.), organizacja samorządu gminnego 1948 - 1950 (1j.a.), ustalanie nazw miejscowości 1947 (1 j.a.), protokoły z posiedzeń plenarnych Rady, komisji, wykazy członków komisji 1946-1947, 1950, 1953-1954 (3 j.a.), protokoły z posiedzeń prezydium Rady 1947, 1952 (2 j.a.), Komisja Oświatowa - protokoły z posiedzeń 1949-1950 (1 j.a.), protokoły z sesji Rady 1951- 1951 (2 j.a.), komisje radzieckie - protokoły z posiedzeń 1951-1954 (1 j.a.), Klub Radnych PZPR 1952-1953 (1 j.a.), Zarząd Gminny - protokoły z posiedzeń kolegium 1948-1959 (1 j.a.), protokoły z sesji sołtysów 1945 (1 j.a.), sprawy osobowe 1945-1954 (7 j.a.), majątek gminy i gromad, nieruchomości gminy, wykazy 1947-1950, 1953-1954 (3 j.a.), przedsiębiorstwa gminne 1948, 1950 (1 j.a.), remonty i odbudowa budynków, drogi, place gminne, zabudowa osiedli 1947-1953 (4 j.a.), mapy - szkice sytuacyjne gromady Brynica b.d. (1 j.a.), szkody wojenne 1945-1950 (1 j.a.), sprawy wyznaniowe 1952, 1954 (1 j.a.), remont budynku szkolnego w gromadzie Brynica 1947-1948 (1 j.a.), odbudowa budynku szkolnego - przedszkola w Kaniowie i Kup 1948-1953 (1 j.a.), sprawy Urzędu Stanu Cywilnego - obsada osobowa, wykazy zgonów i urodzin 1946 (1 j.a.), ewidencja ludności, spisy osób, kontrola ruchu ludności 1945, 1949-1950 (2 j.a.), weryfikcja ludności 1947-1950 (4 j.a.), preliminarze wydatków i dochodów świadczeń w naturze 1948-1950 (2 j.a.), budżet 1951 (1 j.a.), podatek gruntowy - wykaz podatników, rejestry wymiarowe, rejestr odpisów, księgi biercze 1945-1954 (28 j.a.), Społeczny Fundusz Oszczędnościowy 1948-1953 (6 j.a.), podatek od nieruchomości - rejestry wymiarowe, księgi biercze 1947- 1954 (5 j.a.), rejestr przypisów i odpisów podatku 1954 (1 j.a.), kontrola ksiąg bierczych i protokoły zdawczo - odbiorcze agend 1954 (1 j.a.), statystyka i sprawozdawczość podatkowa 1948, 1950-1951, 1953 (8 j.a.), Fundusz Odbudowy Szkół - wymiar, zestawienia wpływów 1951 (2 j.a.), wykazy gruntów leśnych, zestawienia gospodarstw rolnych, klasyfikacja gruntów 1945-1954 (3 j.a.), repatriacja i osadnictwo 19451946, 1949-1950 (3 j.a.), oświata, kultura w gminie, afisze wyświetlanych filmów 1949-1950 (2 j.a.), Polski Związek Zachodni, Koło w Kup - sprawy organizacyjne 1948-1949 (1 j.a.), przes.132/2004 - protokoły z sesji Rady i Prezydium Rady 1950 (2 j.a.), komisje radzieckie 1950 (1 j.a.), preliminarz zbiorczy środków specjalnych 1953 (1 j.a.), badania w sprawie klasyfikacji gruntów 1949-1953 (2 j.a.); nab.7277/2014: Majątek gminy i gromad 1948-1951, Przydział gospodarstw, wydzielanie nieruchomości, osadnictwo 1946-1947 (1 j.a.), Akta osobowe- pracownicy zwolnieni 1946-1950 (1 j.a.), Budżet na rok 1946 (1 j.a.). Liczba jednostek w zespole: 116
45/200/0 Gminna Rada Narodowa w Łubnianach 1945-1954 0 rozwiń
wybory sołtysów i podsołtysów w poszczególnych gromadach 1948 (1 j.a.), Komisja Podziału Administracyjnego gminy Łubniany 1954 (1 j.a.), Protokoły z posiedzeń Gminnej Rady Narodowej 1946-1950 (1 j.a.), protokoły z sesji Rady 1950-1952, 1954 (4 j.a.), protokoły z posiedzeń Prezydium Rady 1951, 1953-1954 (3 j.a.), sprawozdania z działalności Rady 1953 (1 j.a.), protokoły z zebrań sołtysów 1945-1946 (2 j.a.), protokoły z zebrań gromadzkich 1952-1953 (2 j.a.), Narodowy Spis Powszechny - skład Komisji Gminnej 1950 (1 j.a.), ewidencja wyznań i sekt 1945 (1 j.a.), przejęcie budynku klasztornego przez władze świeckie 1954 (1 j.a.), sprawy Urzędu Stanu Cywilnego - akta małżeństw, zgonów, wykazy miesięczne urodzeń, zgonów, postanowienia 1945-1953 (13 j.a.), sprawy narodowości 1946-1949 (2 j.a.), repatriacja - spisy repatriantów, przesiedleńców, autochtonów, przepustki i zaświadczenia repatriacyjne 1945-1949 (4 j.a.), budżet, preliminarz bużetowy 1950-1953 (2 j.a.), sprawozdanie rachunkowe, z wykonania preliminarza, analizy wykonania budżetu 1951-1953 (3 j.a.), podatek gruntowy - rejestry wymiaru, zestawienie wyników, rejestr odpisów, wymiar podatku, księgi biercze 1946-1954 (29 j.a.), podatek od nieruchomości - wymiar podatku, rejestr odpisu, księgi biercze 19451-1949 (6 j.a.), świadczenia w naturze 1948, 1953-1954 (3 j.a.), Danina Narodowa - wykaz osób podlegających daninie i jej wymiar, księga biercza 1946-1947 (2 j.a.), Społeczny Fundusz Oszczędnościowy 1949-1953 (6 j.a.), rejestr powierzni gruntów, klasyfikacja gruntów 1945, 1949-1951 (4 j.a.), ewidencja lasów nadzorowanych 1951-1952 (1 j.a.), spis rolny i zwierząt gospodarskich 1949-1951 ( 3 j.a.), sprawy osiedleńczo-przesiedleńcze 1945 (1 j.a.), przemysł i handel - wykazy przedsiebiorstw, warsztatów i punktów usługowych 1951, 1954 (2 j.a.), dopływ: protokoły posiedzenia Komisji Leśnej 1952 (1 j.a.), kat B: protokoły posiedzeń Prezydium Rady 1950 (1 j.a.), zestawienie użytków i klas gruntów 1951 (1 j.a.), preliminarz zbiorczy środków specjalnych 1953 (1 j.a.), arkusze zbiorcze w sprawie klasyfikacji gruntów 1949-1952 (3 j.a.); nab.7278/2014: ankieta w sprawie klasyfikacji gruntów gromady Dąbrówka b.d. (1 j.a.); nab.7917/2015: akta osobowe pracowników gminnej rady narodowej 1945-1954 (6 j.a.). Liczba jednostek w zespole: 113
45/201/0 Gminna Rada Narodowa w Nowej Wsi Królewskiej 1945-1954 0 rozwiń
wybory do Sejmu 1952 (1 j.a.), rada narodowa - wybory 1946, 1947 (2 j.a.), zarządzenia i sprawy ogólno - organizacyjne 1947-1953 (2 j.a.), zmiana podziału administarcyjnego 1954 (1 j.a.), ewidencja stempli 1949-1951 (1 j.a.), uchwały GRN i prezydium GRN 1946-1950 (2 j.s.), protokoły z posiedzeń prezydium Rady 1949-1954 (6 j.a.), plany i sprawozdania z działalności Rady 1949-1954 (7 j.a.), protokoły z sesji Rady 1952 (1 j.a.), komisje radzieckie - plany pracy, protokoły, sprawozdania, sprawozdania pokontrolne 1950-1954 (4 j.a.), Klub Radnych PZPR 1951-1952 (1 j.a.), protokoły i uchwały Zarządu Gminnego 1948-1950 (1 j.a.), protokoły z posiedzeń aktywu gminnego 1951-1954 (1 j.a.), Komitet Frontu Narodowego - protokoły z zebrań 1952 (1 j.a.), kontrola wewnętrzna i nadzór - protokoły z inspekcji, zarządzenia pokontrolne 1947-1952, 1954 (6 j.a.), majątek gminy i gromad 1947-1951 (5 j.a.), likwidacja majątku s.s. Służebniczek w Nowej Wsi Królewskiej 1954 (1 j.a.),budownictwo mieszkaniowe 1950 (1 j.a.), grobownictwo wojenne 1945, 1947-1948, 1954 (1 j.a.), rozminowanie terenów i wykazy zniszczeń wojennych 1946, 1950, 1954 (2 j.a.), statystyka ogólna - metryki gminy, rejestr wodociągów i studzien, kwestionariusze statystyczne, gopodarka komunalna, elektryfikacja, drogi, zakłady przemysłowe 1946, 1948, 1951-1954 (4 j.a.), ankieta ekonomiczno-gospodarcza 1947 (1 j.a.), Narodowy Spis Powszechny 1950 (1 j.a.), sprawy wyznaniowe 1946-1952 (1 j.a.), weryfikacja - opinie 1946 (1 j.a.), sprawozdania z zakresu zagadnień ludności autochtonicznej 1951-1953 (1 j.a.), spis osób wywiezionych do Związku Radzieckiego 1946 (1 j.a.), sprawy obywateli radzieckich 1946-1947 (1 j.a.), repatriacja Niemców 1946-1948 (1 j.a.), likwidacja śladów niemczyzny 1946-1949 (1 j.a.), sprawy karno - sądowe - rejestr wyroków sądowych, orzeczeń karnych, spraw karno-administracyjnych, sprawy spadkowe 1947-1954 (4 j.a.), budżet 1945-1953 (7 j.a.), sprawozdania rachunkowe 1947-1951 (4 j.a.), plany oszczędnościowe i ich realizacja 1949 (1 j.a.), podatek gruntowy - kataster gruntowy, rejestry wymiarowe, rejestry przypisów i odpisów, księgi biercze 1947-1953 (29 j.a.), podatek od nieruchomości - rejestry wymiarowe, księga biercza 1952-1954 (5 j.a.), świadczenia w naturze - księga wymiaru i wykonanie świadczeń 1951 (1 j.a.), księga rozkładu i poboru szarwarku 1947 (1 j.a.), Społeczny Fundusz Oszczędnościowy 1948, 1950 (3 j.a.), klasyfikacja gruntów 1949, 1951 (3 j.a.), sprawy wodno-melioracyjne 1947 (1 j.a.), ewidencja inwentarza żywego 1949-1953 (1 j.a.), przydział gospodarstw poniemieckich 1945-1948 (2 j.a.), sprawy osiedleńcze, przesiedleńcze i repatriacyjne 1948-1951 (2 j.a.), sprawy kulturalno-oświatowe 1946, 1952-1953 (3 j.a.), przemysł, rzemiosło, handel 1945-1948 (1 j.a.), statystyka gospodarki komunalnej 1952-1953 (1 j.a.), dopływ: wykaz gospodarstw rolnych 1953 (1 j.a.), kat. B: rejestr gospodarstw rolnych i wymiaru podatku gruntowego 1950 (2 j.a.), badania w sprawie klasyfikacji gruntów gromady Grudzice 1950 (1 j.a.); nab.7279/2014: Rejestr gospodarstw rolnych i wymiaru podatku gruntowego gromady Grudzice 1950 (1 j.a.), Roczne sprawozdanie rachunkowe za rok 1950 1951 (1 j.a.), Sprawozdanie rachunkowe z wykonania budżetu administracyjnego za rok 1946 (1 j.a.), Budżet administracyjny Gminy Nowa Wieś Królewska na rok 1946 1946-1947 (2 j.a.), Rejestr odpisów Społecznego Funduszu Oszczędzania Funduszu B 1949 ( 1 j.a.), Opinie o mieszkańcach gminy 1949 (1 j.a.), Preliminarz robót drogowych- szarwarkowych na rok 1950 Gminy Nowa Wieś Królewska 1949 (1 j.a.), Księga biercza podateku od lokali Nowa Wieś Królewska b.d. (1 j.a.), Sprawozdanie o dochodach budżetu centralnego w 1953 r. 1953-1954 (1 j.a.). Liczba jednostek w zespole: 142
Wyświetlanie 461 do 480 z 3 959 wpisów.