Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
45/342/0 Państwowy Urząd Repatriacyjny Powiatowy Oddział w Oleśnie 1945-1948 0 rozwiń
Referat Ogólny: sprawozdania, korespondencja w sprawach organizacyjnych, pisma wsprawie repatriacji Niemców 1945-1948 (4 j.a.), Referat Prawny: sprawy osiedleńcze 1947 (1 j.a.), Referat Planowania i Statystyki: planowanie i statystyka 1945-1947 (1 j.a.), osadnictwo wiejskie - ewidencja i statystyka 1946-1947 (2 j.a.), osadnictwo miejskie - statystyka 1947 (1 j.a.), Referat Osadnictwa - osadnictwo wiejskie - korespondencja, sprawozdania, wykazy gospodarstw rolnych, osadnictwo miejskie - sprawozdania, wykazy miejsc pracy, wykaz poszukujących pracy 1945-1948 (14 j.a.), protokoły przekazania gospodarstw repatriantom 1945 (4 j.a.), sprawy osiedleńczo-uwłaszczeniowe 1947-1948 (2 j.a.), Referat Transportowy: sprawy transportu 1947-1948, spisy repatriantów osiedlonych na gospodarstwach, ewidencja repatriantów, zaświadczenia, odpisy protokołów pozostawionego mienia, orzeczenia, ewidencja personalna pracowników PUR w Oleśnie 1945-1947 (8 j.a.). Liczba jednostek w zespole: 41
45/343/0 Państwowy Urząd Repatriacyjny Powiatowy Oddział w Opolu 1945-1950 0 rozwiń
Referat Ogólny - zarządzenia i okólniki wewnętrzne 1945-1947 (3 j.a.), sprawozdania 1945-1947 (3 j.a.), odprawy, konferencje, zebrania 1946-1947 (2 j.a.), opis demigraficzny powiatu opolskiego b.d. (1 j.a.), korespondencja w sprawach organizacyjnych Oddziału, osiedleńczych, pracowniczych i repatricji Niemców 1945-1947 (6 j.a.), Referat Prawny - protokoły zdawczo - odbiorecze Referatu OsadnictwaWiejskiego, majątku Powiatowego Oddziału PUR w Niemodlinie, protokoły zdawczo - odbiorcze akt i agend 1948-1950 (3 j.a.), Referat Osadnictwa - sprawozdania z osadnictwa wiejskiego i miejskiego 1945-1946 (2 j.a.), wykazy repatriantów osiedlonych, nieosiedlonych, przesiedleńców i księży 1945-1947 (4 j.a.), spisy repatriantów przybyłych do Opola 1945 (1 j.a.), osadnictwo 1945 (1 j.a.), protokoły przekazania gospodarstw b.d.(4 j.a.), Referat Etapowy - korespondencja w sprawach repatriacji Niemców 1950-1951 (1 j.a.), rejestry repatriantów, księga kart ewidencyjnych osób wyznania mojżeszowego, transporty z ZSRR, skorowidze repatriantów, skorowidze osadników miejskich i wiejskich, karty ewidencyjne, zaświadczenia repatriacyjne, spisy repatriantów 1945-1951 (244 j.a.). Liczba jednostek w zespole: 276
45/344/0 Państwowy Urząd Repatriacyjny Powiatowy Oddział w Prudniku 1945-1950 0 rozwiń
Referat Ogólny - okólniki, zarządzenia 1949-1950 (1 j.a.), sprawozdania miesięczne i dwutygodniowe z ruchu repatriantów, reemigrantów oraz wypłacanych zapomóg 1945-1946, 1949-1950 (3 j.a.), sprawozdania z kontroli Oddziału PUR w Prudniku 1950 (1 j.a.), protokoły zdawczo-odbiorcze i likwidacyjne Powiatowego Oddziału PUR 1946-1950 (1 j.a.), wysiedlanie Niemców 1946-1949 (1 j.a.), Referat Osadnictwa - protokoły przekazania gospodarstw b.d. (3 j.a.), protokoły z posiedzeń Komisji Osadnictwa Rolnego 1950 (1 j.a.), karty ewidencyjne, kwestionariusze do zaświadczeń repatriacyjnych, akta personalne, sprawy ubezpieczeniowe, listy płac pracowników, spisy repatriantów 1945-1948 (60 j.a.). Liczba jednostek w zespole: 71
45/345/0 Państwowy Urząd Repatriacyjny Powiatowy Oddział w Raciborzu 1945-1950 0 rozwiń
Referat Ogólny - korespondencja w sprawach organizacyjno - administracyjnych, personalnych, repatriacji Niemców, osadnictwa w strefie nagranicznej 19451948, 1950 (4 j.a.), kontrole Oddziału 1947-1949 (1 j.a.), Referat Prawny - korespondencja w sprawach odszkodowań i kredytów 1945-1947 (1 j.a.), Referat Osadnictwa - protokoły przekazania gospodarstw b.d. (1 j.a.), spisy repatriacyjen zarejestrowanych w punkcie etapowym Racibórz, ewidencja zarejestrowanych repatrianto i przesiedleńców, sprawozdania ruchu repatriantów i przesiedleńców, sprawozdania ruchu repatriantów i przesiedleńców, wykazy osób repatriowanych do Niemiec, kontrola repatriantów i przesiedleńców na punkcie etapowym w Raciborzu, karty ewidencyjne repatriantów i przesiedleńców, zaświadczenia repatriacyjne, protokoły pozostawionego mienia, spisy repatriantów, sprawy personalne 1945-1950 (27 j.a.). Liczba jednostek w zespole: 34
45/346/0 Państwowy Urząd Repatriacyjny Powiatowy Oddział w Strzelcach Opolskich 1945-1948 0 rozwiń
Referat Ogólny - zarządzenia i okólniki 1945-1946 (1 j.a.), korespondencja w sprawach ogólno-administracyjnych i personalnych Oddziału 1946-1948 (1 j.a.), Referat Osadnictwa - protokoły przekazania gospodarstw b.d. (2 j.a.), skorowidze repatriantów, karty ewidencyjne, zaświadczenia osiedleńcze, orzeczenia osiedleńcze i wysiedleńcze, zaświadczenie, zaświadczenia repatriacyjne, kartoteki pracownicze 1945-1948 (40 j.a.). Liczba jednostek w zespole: 44
45/347/0 vacat - Powiatowy Pełnomocnik do spraw Podatku Gruntowego w Strzelcach Opolskich - obecnie pod nr 619 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
45/348/0 Inspektorat Szkolny w Opolu 1945-1950 0 rozwiń
projekty organizacji sieci szkół 1945-1950 (1 j.a.), sprawozdania z organizacji szkół 1945-1949 (1 j.a.), akta szkół publicznych, ogólnokształcących i podstawowych 1945-1950 (12 j.a.), alfabetyczny spis nauczycieli obwodu opolskiego 1945-1950 (1 j.a.), weryfikacja nauczycieli 1945-1950 (5 j.a.), kursy repolonizacyjne - zaświadczenia, wykazy, sprawozdania 1945-1949 (1 j.a.), sprawozdania GUS 1947-1949 (3 j.a.), rejestracja analfabetów w Opolu i powiecie opolskim 1949 (2 j.a.), bibioteki i świetlice 1945-1950 (1 j.a.), księga rejestru bibliotek powiatu i miasta Opola 1948-1949 (1 j.a.), odbudowa i remonty szkół 1945-1950 (1 j.a.), preliminarze budżetowe na lata 1945-1947 (1 j.a.), 2004 przes. 24 - 1 j.a. 1949-1950 Liczba jednostek w zespole: 48
45/349/0 Inspektorat Szkolny w Strzelcach Opolskich 1945-1950 0 rozwiń
sprawozdania inspektora szkolnego 1945, 1950 (2 j.a.), sprawozdnia statystyczne szkół, przedszkoli, bibliotek 1946-1950 (7 j.a.), karty rejestracyjne bibliotek 1948-1950 (1 j.a.), sprawozdania z wizytacji Inspektoratu Szkolnego 1945-1949 (1 j.a.), protokół czynności Powiatowej Komisji Weryfikacyjnej Nauczycieli 1945-1946 (1 j.a.), Informcje i opinie o nauczycielach 1949 (1 j.a.), akta szkoły powszechnej w Dolnej i Rozmierce 1945-1947 (2 j.a.) Liczba jednostek w zespole: 27
45/350/0 Archiwum Państwowe w Opolu [1945-1952] 1953-2001 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1596
45/351/0 Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Opolu 1950-1979 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2682
45/352/0 Państwowa Inspekcja Handlowa Wojewódzki Inspektorat w Opolu 1950-2008 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2819
45/353/0 Izba Przemysłowo - Handlowa w Katowicach Ekspozytura w Opolu 1945-1950 0 rozwiń
ewidencja przedsiebiorstw 1946-1950 (3 j.a.), organizacja rynku 1945-1950 (3 j.a.), sprawy cennikowe 1946-1952 (2 j.a.), sprawozdanie własne i protokoły zebrań 1947-1950 (1 j.a.), korespondencja z IPH w Katowicach 1945-1946 (1 j.a.), sprawy podatkowe 1947-1950 (1 j.a.), komisja rzeczoznawców 1946-1949 (1 j.a.), sprawozdania z działalności IPH w Katowicach i o sytuacji w przemysle i handlu 1946-1948 (3 j.a.), akta dotyczące spraw gospodarczych na Ziemiach Zachodnich 1946 (1 j.a.), zrzeszenie przemysłu przetwórstwa zbożowego 1946-1949 (1 j.a.). Liczba jednostek w zespole: 17
45/354/0 Izba Rzemieślnicza w Opolu [1945]1951-1956 0 rozwiń
zarządzenia wewnętrzne 1950, 1951-1954 (1 j.a.), organizacja - statut, przepisy z zakresu organizacji, zarządzenia o likwidacji 194, 1951-1952 (4 j.a.), protokoły posiedzeń komisji Izby 1951-1956 (4 j.a.), sprawozdania z działalności Izby, referatów, wydziałówm, komisji 1951-1956 (9 j.a.), Rada Zakładowa-protokoły zebrań 1953-1955 (2 j.a.),kontrole zewnętrzne jednostek podległych, lustracje-protokoły, zalecenia, sprawozdania 1949-1954 (5 j.a.), wnioski związków branżowych oraz komisji 1955 (1 j.a.), plany sieci usług 1953-1955 (4 j.a.), kluby racjonalizatorskie-regulamin, protokoły, wykazy 1953-1955 (3 j.a.), rzemiosło-regulaminy komisji socjalnej i Koła Młodzieży Rzemieślniczej, sprawozdania z wykorzystania funduszu socjalnego rzemiosła, meldunki sytuacyjne o stanie rzemiosła, petycje i rezolucje rzemieślników 1945-1946, 1951-1956 (15 j.a.), warsztaty rzemieslnicze-wykazy warsztatów, lokalizacja rzemiosła, stan zakładów rzemieślniczych 1951-1955 (6 j.a.),piekarnie - wykazy i ankiety piekarni, plany produkcji piekarniczej 1952-1953 (2 j.a.), spółdzielnie rzemieślnicze-statut, organizacja, protokoły zebrań, wykazy rzemieślniczych spółdzielni pracy, sprawozdania 1951-1952, 1955-1956 (4 j.a.), organizacja i powoływanie, rozwiązywanie, wykazy pieczęci, statuty, komisje, zebrania cechowe 1945-1953 (34 j.a.), kultura i oświata-protokoły posiedzeń komisji, sprawozdania z działalności 1954-1955 (4 j.a.), współzawodnictwo międzycechowe-protokoły posiedzeń komisji 1953-1954 (1 j.a.), sprawozdania finansowe cechów 1948, 1950-1956 (15 j.a.), wykazy cechów 1947, 1951-1953 (3 j.a.). Liczba jednostek w zespole: 117
45/355/0 Okręgowy Związek Cechów w Opolu [1945] 1948-1952 0 rozwiń
organizacja związku-zarządzenia, statuty 1948-1952 (2 j.a.), powiatowe związki cechów w Kluczborku, Oleśnie i Opolu-protokoły posiedzeń, księga wpisowego i składek 1945-1948 (5 j.a.), Oddziały Okręgowe Związku Cechów w Kluczborku, Oleśnie, Strzelcach Opolskich-regulaminy, wykazy rzemieślników 1948-1949 (3 j.a.), kasa zapomogowo-pogrzebowa związku-statut 1952 (1 j.a.), protokoły zebrań cechowych w Grodkowie, Namysłowie, Oleśnie, Opolu i Strzelcach Opolskich 1945-1951 (8 j.a.), rzemiosło-zestawienia wyników rejestracji rzemiosła, wykazy zakładów rzemieślniczych i zatrudnionych, wykazy stanu ilościowego zakładów rzemieślniczych, wykazy członków cechu fryzjerów 1948-1952 (4 j.a.). Liczba jednostek w zespole: 23
45/356/0 vacat - Akta cechowe - włączony do zespołu nr 355 Okręgowy Związek Cechów w Opolu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 19
45/357/0 Komenda Wojewódzka Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" w Opolu [1946] 1950-1955 [1956] 0 rozwiń
Wydział Organizacyjny: rozkazy i zarządzenia Komendy Głównej i Wojewódzkiej, wytyczne do pracy, protokoły z posiedzeń kolektywu Komendy Wojewódzkiej, protokoły z odpraw i konferencji, wykazy zasobów młodzieży, informacje o werbunku młodzieży, sprawozdania i meldunki o wypadkach nadzwyczajnych, sprawy ogólnoorganizacyjne, protokoły zdawczo-odbiorcze 1950-1955 (80 j.a.), Sekcja Werbunkowa: wykazy zasobów młodzieży, sprawozdania z przebiegu rejestracji, werbunku i wcielania młodzieży do PO "SP" 1950-1954 (14 j.a.), Wydział Inspektorski: protokoły z przeprowadzonych kontroli 1950-1955 (12 j.a.), Wydział Sprawozdawczy: plany pracy, sprawozdania Komendy Wojewódzkiej i komend powiatowych, ankiety sprawozdawczo-statystyczne 1919-1955 (24 j.a.), Wydział Szkolenia: rozkazy organizacyjne dotyczące spraw szkoleniowych, ogólne sprawy szkoleniowe, sprawozdania 1950-1955 (16 j.a.), Wydział Propagandy: materiały dotyczące spraw kulturalno-oświatowych 1953-1954 (4 j.a.), Kwatermistrzostwo - Sekcja Uzbrojenia: rozkazy dotyczące uzbrojenia i amunicji 1953 (1 j.a.), Sekcja Zaopatrzenia Mundurowo-Materiałowego: zarządzenia w sprawach finansowo-gospodarczych, plany pracy oraz sprawozdania dotyczące gospodarki materiałowej, protokoły i sprawozdania pokontrolne 1952-1955 (12 j.a.), Sekcja Kwaterunkowo-Budowlana: zarządzenia Komendy Głównej dotyczące warunków socjalno-bytowych, plany inwentaryzacyjne budynków, umowy na roboty budowlane, protokoły zdawczo-odbiorcze przekazania budynków, sprawozdania z wydatkowanych kredytów i przeprowadzonej kontroli, arkusze spisowe środków podstawowych 1949-1955 (8 j.a.), Sekcja Finansowa: zarządzenia dotyczące gospodarki finansowo-materiałowej, preliminarz wydatków, miesięczne plany realizacji budżetu, zestawienia obrotów pieniężnych i wydatków budżetowych, zestawienia etatów i funduszu płac, arkusze opisowe i zestawienia porównawcze środków podstawowych, bilans otwarcia i zestawienie wydatków budżetowych, protokół kontroli gospodarki finansowej w Komendzie Wojewódzkiej 1950-1955 (9 j.a.), Sekcja Służby Transportowej: ocena służby transportowej, inwentaryzacja i protokoły zdawczo-odbiorcze sprzętu samochodowego 1952, 1955 (3 j.a.), Wydział Kadr: zarządzenia personalne, plany pracy, sprawozdania z pracy wydziału, wykazy obsad personalnych 1950-1955 (26 j.a.), Wydział Przysposobienia Rolniczego: sprawozdania i informacje z działalności przysposobienia rolniczego 1950 (1 j.a.), Wydział Służby Zdrowia: sprawozdania i meldunki dotyczące spraw sanitarnych 1952-1953 (3 j.a.), Związek Zawodowy Pracowników Instytucji Wojskowych: protokoły z zebrań sprawozdawczo-wyborczych 1951 (1 j.a.), spisy zdawczo-odbiorcze akt wybrakowanych i przekazanych do archiwów państwowych 1955-1956 (2 j.a.), ocena udziału Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" w kampanii wyborczej 1952 (1 j.a.), kat. B: akta personalne zatrudnionych w Powszechnj Organizacji "Służba Polsce" 1945-1972 (1696 j.a.), książka zarządzeń personalnych 1950-1953 (6 j.a.) Liczba jednostek w zespole: 1918
45/358/0 Komenda Powiatowa Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" w Brzegu 1948-1955 0 rozwiń
zarządzenia, instrukcje, wytyczne, rozkazy, plany pracy, sprawozdania z prac dorywczych 1949-1955 (6 j.a.), zestawienia statystyczne stanu wykonanej pracy, wykazy klasyfikacyjno-inwentaryzacyjne 1948 (1j.a.), sprawozdania - meldunki sytuacyjne, wykazy zasobów młodzieży, stany ilościowe hufców 1950 - 1951 (2 j.a.), miesięczne ankiety sprawozdawczo-statystyczne z pracy hufców, sprawozdania z przeprowadzonej rejestracji młodzieży 1952-1954 (3 j.a.), informacja, sprawozdania, oceny pracy PO "SP" 1953-1954 (2 j.a.), protokoły i spisy akt wybrakowanych 1955 (1 j.a.) Liczba jednostek w zespole: 15
45/359/0 Komenda Powiatowa Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" w Głubczycach 1950-1955 0 rozwiń
rozkazy w sprawie wykorzystania sprzętu uzbrojenia, realizacja czwartego roku Planu 6-letniego, dezercje junaków 1953 (1 j.a.), zarządzenia i rozkazy specjalne jednostki nadrzędnej 1954-1955 (2 j.a.), sprawozdania inspektora przysposobienia rolniczego 1950 (1 j.a.), miesięczne meldunki sytuacyjne, spisy komendantów gminnych, analiza pracy kadry PO "SP" 1950-1951 (2 j.a.), wykazy zasobów młodzieży, skierowań do szkół przysposobienia zawodowego, sprawozdania z przebiegu wcielenia i rejstracji młodzieży 1951-1952 (2 j.a.), imenne wykazy pracowników terenowych PO "SP" 1952 (1 j.a.), miesięczne ankiety sprawozdawczo-statystyczne 1952 (1 j.a.), meldunki o wypadkach nadzwyczajnych 1952 (1 j.a.), sprawozdania opisowe z przebiegu zabezpieczenia socjalistycznej dyscypliny pracy, sprawozdania z wykonania prac społecznych, imenne wykazy kadry PO "SP" 1953-1955 (2 j.a.), protokoły i spisy akt wybrakowanych 1955 (1 j.a.) Liczba jednostek w zespole: 14
45/360/0 Komenda Powiatowa Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" w Grodkowie 1948-1955 0 rozwiń
zarządzenia wewnętrzne 1952 (1 j.a.), terminarz czynności i plan pracy /VIII/1951 (1 j.a.), plany pracy i informacje 1955 (1 j.a.), meldunki sytuacyjne, sprawozdania sytuacyjne, sprawozdania kwartalne, wykazy zasobów młodzieży 1948-1951, 1955 (4 j.a.), miesięczne ankiety sprawozdawczo-statystyczne, sprawozdania opisowe z rejestracji młodzieży, z odbytych zawodów strzeleckich, informacja o organizacyjnym i politycznym przygotowaniu młodzieży 1952-1954 (5 j.a.), zestawienia liczbowe o stanie gromadzkich hufców i aktywu społecznego PO "SP" 1955 (1 j.a.), protokoły i spisy akt wybrakowanych 1955 (1 j.a.) Liczba jednostek w zespole: 14
45/361/0 Komenda Powiatowa Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" w Kluczborku 1948-1955 0 rozwiń
rozkazy dzienne, sprawozdania, informacje 1963-1954 (2 j.a.), plany pracy, sprawozdania z wykonanych prac społecznych1954-1955 (1 j.a.), miesięczne wykazy statystyczne komendantów i komendantek gminnych PO "SP 1948 (1 j.a.), sprawozdnia, meldunki sytuacyjne 1950-1951 (2 j.a.), miesięczne ankiety sprawozdawczo-statystyczne, sprawozdnia z przebiegu rejestracji i naboru młodzieży 1952-1955 (2 j.a.), protokoły i spisy akt wybrakowanych 1955 (1 j.a.) Liczba jednostek w zespole: 9
Wyświetlanie 621 do 640 z 3 959 wpisów.