Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
45/403/0 Spółdzielnia Pracy "Fotografika" w Opolu 1954-1958 0 rozwiń
Podstawy działania spółdzielni: akta założycielskie i statut (akta organizacyjno – prawne, regulamin), deklaracje członkowskie i rejestr członków; 2 j.a. (1954 – 1958); Organa kolegialne: własne narady, konferencje, odprawy (protokoły posiedzeń, zebrań); 4 j.a. (1954 – 1958); Planowanie i sprawozdawczość: plany wieloletnie, plany i sprawozdania roczne (bilanse, sprawozdania z działalności, wykonania planów), plany operatywne; 12 j.a. (1954 – 1958); Współzawodnictwo, wynalazczość i racjonalizatorstwo: 4 j.a. (1954 – 1957); Sprawy socjalne i bytowe: (akcja socjalne, sprawy kulturalno – oświatowe); 2 j.a. (1954 – 1957); Akta i ewidencja osobowa: (akta pracowników i ankiety personalne); 12 j.a. (1954 – 1958); Fundusze specjalnego przeznaczenia: (fundusz socjalny); 1 j.a. (1957); Księgowość: dokumentacja płac (listy płac); 1 j.a. (1958). Liczba jednostek w zespole: 38
45/404/0 Związek Branżowy Spółdzielni Odzieżowych i Skórzanych w Opolu 1950-1954 0 rozwiń
Zarząd: protokoły z posiedzeń zarządów, protokoły z narad, zebrań, sprawozdania z rewizji spółdzielni podległych 1950-1955 (10 j.a.), Sekretariat: sprawozdanie z pracy Związku 1952 (1 j.a.), Sekcja Planowania: plany techniczno-przemysłowe, plany produkcji, zaopatrzenia, zatrudnienia, kosztów Związku i podległych spółdzielni, sprawozdania GUS z wykonania planu produkcji, zatrudnienia Związku i spółdzielni 1950-1955(82 j.a.), Sekcja Księgowości: preliminarze budżetowe, bilanse zbiorcze Związku, bilanse roczne i kwartalne podległych spółdzielni 1951-1954 (78 j.a.), Sekcja Organizacji: zarządzenia Związku, wykazy punktów usługowych, akta założycielskie niektórych podległych spółdzielni, programy kursów i plany szkoleń 1951-1955 (9 j.a.), Sekcja zatrudnienia i płac: wykazy zatrudnionych robotników, plany etatów, sprawozdnie z wykonania planu zarudnienia Związku i podległych spółdzielni 1952-1954 (11 j.a.), Sekcja Produkcji: programy i plany produkcji, zestawienia z wykonania planów produkcji, sprawozdania o przyjeciu wyrobów gotowych Związku i spółdzielni 1950-1954 (11 j.a.), Sekcja Inwestycji: zarządzenia dotyczące wykazu zatwierdzonych projektów racjonalizatorskich i akta spraw inwenstycyjnych podległych spółdzielni 1952-1954 (14 j.a.), Sekcja Socjalna: sprawozdania spółdzielni ze stanu BHP, protokoły zbiorcze z wykonania wczasów świątecznych i zapomóg losowych 1951-1954 (10 j.a.), Sekcja Kontroli Technicznej: sprawozdania zbiorcze z rewizji Związku, protokoły z kontroli technicznych podległych spółdzielni, akta inwestycyjne spółdzielni 1951-1954 (13 j.a.), Sekcja Administarcyjno - Gospodarcza: sprawozdania z ilości posiadanych pojazdów samochodowych i ich wykorzystania oraz z zużycia zapasów, sprawozdania z działalności gospodarczej Pomocniczej Spółdzielni Rzemieślniczej Wielobranżowej w Strzelcach Opolskich 1952-1953 (3 j.a.) Liczba jednostek w zespole: 242
45/405/0 Związek Branżowy Spółdzielni Usługowych i Budowlanych w Opolu 1950-1955 0 rozwiń
Zarząd: protokoły z posiedzeń Zarządu, sprawozdania Rady Nadzorczej, protokoły i sprawozdania spółdzielni podległych 1951-1955 (13 j.a.), Sekcja Planowania: plany produkcyjno-przemysłowo-finansowe, plany produkcji i zaopatrzenia Związku i spółdzielni podległych, roczne sprawozdania GUS z wykonania planu, płac usług przemysłowych i nieprzemysłowych 1950-1954 (31 j.a.), Sekcja Finansowo - Księgowa: bilanse Związku i podległych spółdzielni 1951-1955 (42 j.a.), Sekcja Kadr i Szkolenia: sprawozdnia spółdzielni z przepracowanych i opuszczonych dni pracy, plany szkolenia 1951-1955 (7 j.a.), Sekcja Organizacji: zarządzenia, instrukcje organizacyjne dotyczące reorganizacji Związku, sprawozdania o stanie spółdzielni, o liczbie przedsiębiorstw oraz sprawozdania ze współzawodnictwa pracy 1951-1954 (12 j.a.), Sekcja Zatrudnienia i Płac: plany zatrudnienia i funduszu płac, sprawozdania z wykonania planu płac, z ruchu pracowników oraz sprawozdania o stanie zatrudnienia i wypłatach 1951-1954 (26 j.a.), Sekcja Zaopatrzenia i Administracyjno - gospodarcza: protokoły Komisji Gospodarczej, sprawozdnia z wykonania planu przewozu ładunków i z żużycia zapasów, sprawozdanie z wykonania planu zaopatrzenia 1951-1954 (8 j.a.) Sekcja Techniczno - Produkcyjna: sprawozdania z wykonania planuprodukcji oraz ze współzawodnictwa i racjonalizatorstwa pracowniczego 1951-1955 (7 j.a.), Sekcja Głównego Mechanika: protokoły kontroli BHP, zawiadomienia o wypadkach przy pracy 1951-1954 (5 j.a.), Sekcja Kontroli Technicznej: sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Związku, kontrole techniczne, polecenia powizytacyjne dla Związku i podległych spółdzielni 1951-1954 (6 j.a.) Liczba jednostek w zespole: 157
45/406/0 Związek Branżowy Spółdzielni Wytwórczych Województwa Opolskiego w Opolu 1948-1954 0 rozwiń
Sekcja Organizacji: protokoły zdawczo - odbiorcze z przejęcia planów od Związku Branżowego Spółdzielni Pracy Chemiczno-Mineralnych w Katowicach, protokoły z posiedzeń Zarządu Związku, protokoły z narad roboczych, sprawozdnia z delegacji służbowych, sprawozdania o ilości spółdzielni, sprawozdania z przebiegu organizacji punktów usługowych, protokoły i sprawozdania podległych spółdzielni 1950-1954 (29 j.a.), Sekcja Planowania: plany produkcji poszczególnych branż, protokoły sprawozdnia wykonania planu, sprawozdania o stanie zatrudnienia, z wykonania planu zatrudnienia, sprawozdnia z wykoniana norm pracy Związku i poszczególnych spółdzielni 1950-1954 (68 j.a.), Sekcja Księgowości: bilanse Związku i poszczególnych spółdzielni 1951-1954 (11 j.a.), Sekcja Kadr i Szkolenia Zawodowego: sprawozdania z wykonania planu czasu pracy i sprawozdania z przepracowanych i opuszczonych Sekcja Zatrudnienia i Płac: plany zatrudnienia i płac, sprawozdania o zarobkach i stanie zatrudnienia 1951-1954 (10 j.a.), Sekcja Produkcji: programy i sprawozdania z produkcji 1953 (2 j.a.), Sekcja Kontroli Technicznej: protokoły z kontroli technicznych punktów usługowych i spółdzielni 1951-1953 (3 j.a.), Sekcja Racjonalizacji i Wynalazczości: protokoły z narad kirowników Technicznych i Kierowników Komórek Wynlazczości, sprawozdania z akcji wynalazczości, wnioski racjonalizatorskie 1952-1954 (6 j.a.), Sekcja Inwenstycji: sprawozdania z działalności inwenstycyjnej Związku, kosztorysy, dokumentacje i sprawy spółdzielni 1951 (10 j.a.), Sekcja Zaopatrzenia: plany zaopatrzenia, sprawozdania z wykonania planu zużycia materiałów i zaopatrzenia materiałowo-technicznego, sprawozdanie z wykonania planu zbytu produkcji 1952-1954 (6 j.a.), Sekcja Administracyjno-Gospodarcza: sprawozdanie z ilości pojazdów i ich wykorzystania 1953-1954 (2 j.a.), Sekcja Rewizji: akta rewizyjne poszczególnych spółdzielni, sprawozdania rewizyjne 1949-1954 (7 j.a.) Liczba jednostek w zespole: 161
45/407/0 Regionalny Związek Spółdzielni Inwalidów w Opolu 1950-1991 0 rozwiń
podstawy działania związku: statuty, rejestry spółdzielni zrzeszonych w WZSI, wykazy zakładów i punktów prowadzonych przez spółdzielnie, przejmowanie i przekazywanie obiektów i zakładów, (1952-1985) 8 j.a., walne zgromadzenia: protokoły walnych zjazdów delegatów z załącznikami, rejestr imienny delegatów, (1953-1987) 19 j.a., Rada Związku: protokoły plenarnych posiedzeń Rady WZSI i RZSI, rejestry uchwał Rady, (1957-1989) 27 j.a., Zarząd Związku: protokoły posiedzeń Zarządu WZSI i RZSI, postanowienia i uchwały Zarządu WZSI i RZSI, rejestr postanowień Zarządu, (1957-1991) 67 j.a., Prezydium Rady Związku: protokoły posiedzeń Prezydium Rady WZSI i RZSI, (1958-1988) 20 j.a., Komisje doraźne Związku: protokoły posiedzeń komisji doraźnych, (1958-1987) 19 j.a., protokoły konferencji prezesów, przewodniczących rad i sekretarzy POP, konferencji młodych inżynierów i techników, protokoły narad odbytych w WZSI, protokoły narad w jednostkach podległych, (1950-1978) 13 j.a., Organizacja: organizacja własnej jednostki, organizacja jednostek podległych, (1950-1991) 33 j.a., Planowanie i sprawozdawczość: ogólne i szczegółowe plany pracy i programy działania, analizy ekonomiczne, działalności gospodarczej i operatywne działalności oraz jakości produkcji, sprawozdania z działalności Rady i Zarządu WZSI, oceny efektywności działania spółdzielni, sprawozdania statystyczne GUS, monografie branż, informatory sprawozdawczo-statystyczne, (1950-1989) 140 j.a., Skargi, wnioski i krytyka: skargi i wnioski, dezyderaty(1964-1986) 2 j.a., kontrole i lustracje: protokoły kontroli zewnętrznych i lustracji zewnętrznych, protokoły kontroli zewnętrznych i lustracji jednostek podległych, lustracje jednostek podległych-opracowania zbiorcze i problemowe, analizy działalności Oddziału Lustracji, (1950-1989) 284 j.a., Zatrudnienie: wyniki przeglądu kadrowego, zaszeregowanie pracowników, (1952-1988) 2 j.a., Ochrona pracy: współzawodnictwo BHP, (1964-1974) 5 j.a., współzawodnictwo, wynalazczość i racjonalizatorstwo: czyny i konkursy, współzawodnictwo międzyspółdzielniane, (1965-1980) 14 j.a., własne inwestycje budowlano-montażowe: własne inwestycje budowlano-montażowe, (1953-1967) 3 j.a., finanse i rachunkowość: bilanse własne i jednostek podległych, protokoły badania bilansów, (1954-1990) 33 j.a., produkcja wyrobów: zbiory norm zakładowych, (1974-1980) 1 j.a. Liczba jednostek w zespole: 690
45/408/0 Wojewódzki Związek Spółdzielni Pracy w Opolu 1952-1993 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 59
45/409/0 Centrala Spółdzielni Spożywców "Społem" w Warszawie Oddział Okręgowy w Kluczborku 1945-1950 0 rozwiń
sprawy organizacyjne, prawne, finansowe, szkoleniowe i gospodarcze Związku i Centralnej Spółdzielni Spożywców "Społem" w Kluczborku 1945-1949 (1 j.a.), reorganizacja spółdzielczości w Kluczborku i w Oleśnie 1948 (1 j.a.), protokoły zebrań pracowników "Społem" Związku Gospodarczego Spółdzielni RP - Oddział w Kluczborku 1945-1947 (1 j.a.), sprawy osobowe,związkowe gospodarcze 1945-1949 (1 j.a.), wykaz członków Zarządów Gminnych Spółdzielni powiatu kluczborskiego 1948-1950 (1 j.a.), akta spółdzielni "Samopomoc Chłopska" z powiatu oleskiego, plany pracy i sprawozdania instruktora "Społem" z wizytacji tych spółdzielni 1947-1949 (2 j.a.), projekt budżetu "Społem" Związku Gospodarczego Spółdzielni RP - Oddział w Kluczborku n rok 1947 1946 (1 j.a.), bilanse i sprawozdania "Społem" Związku Gospodarczego Spółdzielni RP i Centrali Spożywców "Społem" Oddział Okręgowy w Kluczborku 1946-1950 (4 j.a.), uzgodnienia sald, potwierdzenia zgodności sald, remanenty towarów, czeków, protokoły rewizji kasy, sprawozdania rachunkowe 1946-1949 (2 j.a.), podatek obrotowy 1946-1949 (1 j.a.), plany obrotu detalicznego, w hurcie, plany bilansowe i działalności gospodarczej, sprawozdnia stanu organizacyjengo handlu, obrotu przedsiębiorstwa 1945-1949 (4 j.a.), nakazy planu zakupu z innych central spółdzielczych 1949 (1j.a.), raporty obrotów towarowych 1947-1949 (1 j.a.), inwestycje - wnioski i raporty inwestycyjne 1946, 1948-1949 (1 j.a.), instrukcje w sprawie przekazywania składnic Centralnej Spółdzielni Spożywców do Powiatowych Związków Gaminnych Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" 1949 (1 j.a.) Liczba jednostek w zespole: 23
45/410/0 Centrala Spółdzielni Spożywców "Społem" w Warszawie Oddział Okręgowy w Opolu 1945-1951 0 rozwiń
sprawozdania okresowe z działalności Oddziału Okręgu i jdnostek podległych, historia rozwoju i działalności gospodarczej Oddziału 1946-1947, 1949 (1 j.a.), protokoły z posiedzeń plenarnych Rady Oddziału 1947-1948 (1 j.a.), sprawozdania i protokoły z wizytacji CSS "Społem" Oddział Okręgowy w Opolu 1946-1951 (1 j.a.), bilanse "Społem" Związku Gospodarczego Spółdzileni RP i Centrali Spółdzielni Spożywców Oddział Okręgowy w Opolu i jednostek podległych, projekt budżetu 1945-1949 (9 j.a.), sprawozdanie rachunkowe Centralnej Spółdzielni Spożywców "Społem"- hurtownie, protokoły przekazywania agend 1949 (1 j.a.), protokoły przekazywania składnic, majątków Centralnej Spółdzielni Spożywców "Społem", sprawozdnie ze stanu prac nad likwidacją Oddziału Centralnenj Spółdzielni Spożywców "Społem" w Nysie 1948-1949 (5 j.a.), zestawienie środków trwałych i przedmiotów nietrwałych przekazywanych przez Centralę Spółdzielni Spożywców 1949 (1 j.a.), korepondencja komórki likwidacyjnej Centrali Spółdzielni Spożywców "Społem" Oddział Okręgowy w Opolu 1949-1950 (2 j.a.), instrukcje kancelaryjne, wykazy akt 1951 (1 j.a.), przes.162/2004 - 6 j.a.-0,08 mb Liczba jednostek w zespole: 28
45/411/0 Centrala Spółdzielni Spożywców "Społem" w Warszawie Składnica w Brzegu 1946-1949 0 rozwiń
schemat organizacyjny, podzial czynności i regulamin pracy 1947 (1 j.a.), protokoły zebrań pracowników 1946-1948 (1 j.a.), ilościowe wykazy zatrudnionych 1946-1948 (1 j.a.), preliminarze budżetowe, protokoły z wykonania preliminarza kosztów 1946-1949 (1 j.a.), protokoły z zebrań, sprawozdania z działalności Rady Zakładowej 1946-1948 (1 j.a.), protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej Powiatowego Związku Gminnych Spółdzileni "Samopomoc Chłopska" w Brzegu 1948 (1 j.a.), akta personalne pracowników Centrali Spółdzielni Spożywców "Społem" Składnica w Brzegu b.d. (3 j.a.) Liczba jednostek w zespole: 9
45/412/0 Centrala Spółdzielni Spożywców "Społem" w Warszawie Składnica w Namysłowie 1945-1949 0 rozwiń
sprawozdania z działalności, protokoły z posiedzeń prezydium i plenum Rady Oddziału 1945-1948 (1 j.a.), sprawy ogólno-organizacyjne, personalne, szkoleniowe, protokoły z zebrań pracowniczych 1945-1948 (2 j.a.), odpis poświadczenia z rejestru spółdzielni, protokół z konferencji gospodarczej 1947-1948 (1 j.a.), protokoły z kontroli Hurtowni Państwowego Monopolu Tytoniowego, analizy wyników, rozliczenia z pobranych towarów 1946-1947 (1 j.a.), sprawozdania instruktora terenowego z wizytacji spółdzielni 1947-1948 (1 j.a.), ewidencja spółdzielni handlowych, członków "Społem" Związku Gospodarczego 1946-1948 (1 j.a.), projekty budżetów i bilase 1946-1949 (2 j.a.), materiały do opracownia zeznań o dochodzie, zestawienia obrotów spółdzielni "Samopomoc Chłopska" 1948-1949 (1 j.a.), remanenty okresowe 1945-1946 (1 j.a.), protokoły zdawczo-odbiorcze, wykazy towarów i mienia poniemieckiego, akty kupna-sprzedaży 1945-1947 (1 j.a.), sprawozdania z obrotu towarowego, sprawozdania gospodarcze 1947-1948 (1 j.a.), protokoły likwidacyjne skłądnicy Centrali Spółdzielni Spożywców w Namysłowie 1948-1949 (1 j.a.), akta personalne pracowników Centrali Spółdzileni Spożywców "Społem"Składnica w Namysłowie b.d. (1 j.a.) Liczba jednostek w zespole: 16
45/413/0 Centrala Spółdzielni Spożywców "Społem" w Warszawie Składnica w Strzelcach Opolskich 1945-1949 0 rozwiń
protokoły z oddziałowego zgromadzenia, z posiedzenia plenum i prezydium Rady Oddziału oraz wykazy spółdzielni 1947-1948 (1 j.a.), protokoły zdawczo-odbiorcze likwidacji Wojewódzkiej Centrali Rolniczo-Handlowej Oddział w Strzelcach Opolskich i przejęcia jej agend przez "Społem" Związek Gospodarczy Spółdzielni RP 1945-1946 (1 j.a.), protokoły z wizytacji Oddziału 1946-1948 (1 j.a.), bilanse, protokoły z rewizji kasy ,remanentów towarowych 1945-1949 (2 j.a.), remanennty towarowe i protokoły zdawczo-odbiorcze 1945-1949 (1 j.a.) Liczba jednostek w zespole: 6
45/414/0 "Społem" Związek Spółdzielni Spożywców Oddział Okręgowy w Opolu 1945-1971 0 rozwiń
Zarządzanie 1950-1965 (51 j.a.): Protokoły Zjazdów Okręgowych, protokoły Walnych Zgromadzeń spółdzielni, protokoły posiedzeń Rady, protokoły posiedzeń komisji, protokoły posiedezeń Zarządu i Kolegium, protokoły narad i konferencji parttyjno-ekonomicznych, protokoły posiedzeń Rady Zakładowej; Organizacja 1950-1965 (9 j.a.): statuty Związku, schematy organizacyjne i regulaminy jednostki własnej i jednostek podległych, zarządzenia własne; Biurowość 1959 (1 j.a.): instrukcja kancelaryjna; Planowanie 1952-1965 (41 j.a.): plany perspektywiczne i wieloletnie, roczne plany gospodarcze, inwestycyjne, finansowe; Sprawozdawczość i statystyka 1950-1966 (193 j.a.): sprawozdania z działalności, sprawozdania z produkcji, zatrudnienia, bhp, zaopatrzenia materiałowego, zakupów i sprzedaży, zbytu, detalu, gastronomii, działalności społeczno-samorządowej, inwestycji, remontów, bilanse, sprawozdania finansowe, analizy; Kontrole zewnętrzne 1954-1966 (22 j.a.): protokoły i sprawozdania z kontroli jednostki własnej i jednostek podległych; Pracownicy 1955-1960 (1 j.a.): zakresy pracy pracowników Oddziału; Inwentaryzacja powszechna 1960-1962 (3 j.a.): sprawozdania. Liczba jednostek w zespole: 327
45/415/0 "Społem" Wojewódzki Związek Powszechnych Spółdzielni Spożywców w Opolu [1982] 1983-1988 0 rozwiń
Zarządzanie 1983-1988 (32 j.a.): protokół zebrania założycielskiego, protokoły Zjazdów, protokoły posiedzeń Rady, komisji, Zarządu; Organizacja 1982-1988 (5 j.a.): statuty, schematy organizacyjne, regulaminy jednostki własnej i jednostek podległych; Planowanie 1984-1985 (1 j.a.): programy działania Związku; Sprawozdwczość i statystyka 1983-1988 (13 j.a.): sprawozdania z działalności, sprawozdania finansowe, sprawozdania statystyczne; Wycinki prasowe 1985-1987 (1 j.a.); Kontrole podległych jednostek 1984-1987 (16 j.a.): protokoły i zalecenia polustracyjne; Pracownicy 1984-1987 (1 j.a.): zakresy obowiążków służbowych. Liczba jednostek w zespole: 70
45/416/0 Wojewódzki Związek Gminnych Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Opolu 1947-1990 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2233
45/417/0 "Rolnik" Powiatowy Związek Gminnych Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Opolu 1945-1956 0 rozwiń
Dokumentacja aktowa – 156 j.a. 1. Samorząd spółdzielczy -13 j.a. (1947-1956) Rejestracja uchwał Rady, plany pracy samorządu i sprawozdania, protokoły walnych zjazdów, komisji, protokoły odbytych zebrań i narad. 2. Zarząd - 4 j.a. (1946-1955) Plany pracy Zarządu, protokoły zdawczo-odbiorcze prezesów PZGS, sprawozdania z załatwiania skarg i wniosków, protokoły i sprawozdania z działalności. 3. Sprawozdania z rewizji, kontroli i inspecji - 7 j.a. (1947-1954) Protokoły kontroli NBP, przeprowadzonych kontroli, sprawozdania z rewizji i zalecenia porewizyjne, list rewizyjny Centrali Rolniczej Spółdzielni w Katowicach, protokoły i sprawozdania poinspekcyjne. 4. Rewizja / kon trola jednostek zrzeszonych - 10 j.a. (1948-1954) Protokoły pokontrolne, sprawozdania z rewizji gminnych spółdzielni, listy porewizyjne, protokoły przeprowadzonej inspecji finansowej. 5. Organizacja służby rewizyjnej - 1 j.a. (1951-1952) Sprawozdania instruktora kontroli i samorządu. 6. Dokumenty członkowskie - 6 j.a. (1945-1953) Akta założenia spółdzielni, statut, deklaracje udziałów członkowskich, rejestr członków, udziały członków. 7. Organizacja wewnętrzna - 3 j.a. (1946-1956) Pracownicy, wykazy personalne członków, wykazy imienne Komitetów Członkowskich. 8. Organizacja i instruktaż społeczny - 2 j.a. (1954-1955) Sprawozdania z wizytacji gminnych spółdzielni, protokoły, referaty, plany pracy Sekcji Kobiet i Młodzieży. 9. Dokumenty organizacyjno-samorządowe GS - 16 j.a. (1948-1955) Protokoły walnych zgromadzeń, posiedzeń Rad gminnych spółdzielni, protokoły i sprawozdania zebrań gromadzkich, protokoły narad prezesów gminnych spółdzielni, narady i zebrania członków. 10. Plany finansowe - 10 j.a. (1950-1955) Plany finansowe PZGS, plany finansowe GS. 11. Plany kosztów - 3 j.a. (1954-1955) Plan kosztów, wykonanie planu kosztów. 12. Zatrudnienie i płace - 4 j.a. (1950-1954) Plany zatrudnienia i płacy, etatów i premiowanie pracowników, sprawozdania o stanie maszyn, zatrudnienia, zarządzenia pokontrolne dotyczące funduszu płac GS. 13. Sprawy działalności usługowej - 2 j.a. (1953-1955) Plany dla zakładów żywienia zbiorowego, sprawozdania dotyczące zbiorowego żywienia. 14. Inwestycje i kapitalne remonty - 20 j.a. (1946-1955) Plany i sprawozdania z inwestycji, plany i sprawozdania z kapitalnych remontów, dokumentacja inwestycji i kapitalnych remontów, inwestycje pozalimitowe. 15. Sprawozdania statystyczne - 3 j.a. (1949, 1955-1956) Sprawozdania statystyczne. 16. Sprawozdawczość finansowa - 33 j.a. (1945-1956) Bilans surowy, netto, orientacyjny, bilanse, załączniki do bilansu, wstępne przyjęcie bilansu, protokoły zdawczo-odbiorcze, bilanse zbiorcze, analizy finansowe. 17. Dokumentacja księgowa - 1 j.a. (1946-1948) Protokoły kontroli księgowości przez Urząd Skarbowy. 18. Rozliczenie majątku obrotowego - 2 j.a. (1953) Kalkulacje jednostkowe i kosztów własnych, zestawienie planowanego wyniku detalu GS. 19. Administracja gospodarcza - 6 j.a. (1945-1953) Plan zagospodarowania przestrzennego, użytkowanie nieruchomości. 20. Dział Skupu - narady - 1 j.a. (1954-1955) Narady Działu Skupu. 21. Plany i sprawozdawczość Działu Skupu - 3 j.a. (1953-1955) Plan skupu i sprzedaży, Narodowy Plan Gospodarczy - plan rejonizacji skupu, zastawienia i analizy kosztów skupu. 22. Sprawy organizacji transportu - 1 j.a. (1950-1951) Sprawozdania z zużycia paliwa, ilości i wartości produkcji. 23. Zakłady inne - gorzelnie - 2 j.a. (1949-1950) Protokół zdawczo-odbiorczy gorzelni, bilans gorzelni. 24. Plany i sprawozdania zakładów - 2 j.a. (1949-1950) Roczne sprawozdania zakładów – jednostek podległych. Dokumentacja techniczna – 7 j.a. (1951-1955) Dokumentacja techniczna remontów i inwestycji. Liczba jednostek w zespole: 162
45/418/0 Państwowa Centrala Handlowa Oddział Rejonowy w Opolu 1946-1951 0 rozwiń
bilanse Państwowej Centrali Handlowej, PCH Hurtowni Spożywczo Przemysłowej w Opolu i w Strzelcach Opolskich 1946-1951 (13 j.a.), Liczba jednostek w zespole: 26
45/419/0 Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Meblami w Opolu [1949]1950-1971 0 rozwiń
Zarządzanie (1949- 1971) 273 j.a Protokoły narad Centrali Handlowej Przemysłu Drzewnego, Biura Wojewódzkiego Centrali Handlowej Przemysłu Drzewnego, akta Wojewódzkiej Komisji Terenowo-Branżowej, protokoły narad kierowników, protokoły narad aktywu, działalność organizacji zakładowych, organizacja przedsiębiorstwa, zarządzenia dyrektora. Regulaminy, programy plany pięcioletnie obrotu towarowego, pięcioletnie plany zatrudnienia i płac, plany finansowe, plany finansowo- handlowe, plany obrotu towarowego, plany inwestycyjne, plany usług, plany zatrudnienia i płac, plany godzin nadliczbowych, plany napraw. Sprawozdania z działalności, z działalności handlowej, sprawozdania finansowe i bilanse, wykonania planów obrotu towarowego, inwestycji i remontów, z zatrudnienia, z BHP i wypadkowości, sprawozdania statystyczne, analizy i bilanse. Akta dotyczące norm zakładowych i archiwum zakładowego, kontrole zewnętrzne, akta Funduszu Zakładowego oraz akta weryfikacji pracowników. Technika i organizacja handlu (1952- 1967) 3 j.a. Organizacja sprzedaży, projekty wzorów i wzory mebli, ocena nowoczesności i jakości mebli. Liczba jednostek w zespole: 276
45/420/0 Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Obuwiem w Opolu 1952-1975 0 rozwiń
Zarządzanie (1952- 1975) 98 j.a. Akta Wojewódzkiej Komisji Terenowo-Branżowej, protokoły narad kierowników, protokoły narad aktywu, działalność organizacji zakładowych, organizacja przedsiębiorstwa, zarządzenia dyrektora. Regulaminy, programy plany pięcioletnie obrotu towarowego, pięcioletnie plany zatrudnienia i płac, plany finansowe, plany finansowo- handlowe, plany obrotu towarowego, plany inwestycyjne, plany usług, plany zatrudnienia i płac, plany godzin nadliczbowych. Sprawozdania z działalności, z działalności handlowej, sprawozdania finansowe i bilanse, wykonania planów obrotu towarowego, sprawozdania statystyczne, analizy i bilanse. Kontrole zewnętrzne, akta Funduszu Zakładowego oraz akta weryfikacji pracowników. Liczba jednostek w zespole: 98
45/421/0 Rolnicze Zrzeszenie Spółdzielcze im. T. Kościuszki w Kolonii Popielowskiej, pow. Opole 1953-1958 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 20
45/422/0 Rolniczy Zespół Spółdzielczy "Plon" w Krępnej powiat Krapkowice 1959-1966 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 8
Wyświetlanie 681 do 700 z 3 959 wpisów.