Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
45/423/0 Narodowy Bank Polski Oddział Wojewódzki w Opolu [1936] 1945-1989 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 496
45/424/0 Narodowy Bank Polski I Oddział Miejski w Opolu 1951-1987 0 rozwiń
Wydział Operacyjno-Rachunkowy: rewizje, bilanse, obliczenia procentów i odsetek. (1951- 1987) 32 ja Liczba jednostek w zespole: 33
45/425/0 Narodowy Bank Polski II Oddział Miejski w Opolu 1952-1985 0 rozwiń
Wydział Operacyjno-Rachunkowy: rewizje pełne i problemowe, bilanse. (1952- 1985) 14 ja, Stanowisko Administracyjno-Gospodarcze: Protokoły konferencji dyrektorów oddziałów operacyjnych oraz narad aktywu (1963- 1964) 1 ja. Liczba jednostek w zespole: 15
45/426/0 Narodowy Bank Polski Oddział w Strzelcach Opolskich 1952-1981 0 rozwiń
Wydział Operacyjno-Rachunkowy: rewizje pełne, problemowe, bilanse (1952- 1981) 13 ja, Stanowisko Administracyjno-Gospodarcze: protokół działania Komisji Do Spraw Planu Kasowego, akta archiwum zakładowego (1954-1960) 2 ja Liczba jednostek w zespole: 15
45/427/0 Bank Rolny Oddział Wojewódzki w Opolu [1945]1950-1975 0 rozwiń
Podstawy prawne 2 j.a. (1959-1968) Akta przekazywania agend pomiędzy bankami, przejęcie agend oraz aktywów i pasywów Banku Rolnego Oddziału w Opolu przez NBP Oddział II Miejski w Opolu. Organy kolegialne 7 j.a. (1949-1969) Protokoły konferencji oddziału, protokoły narad dyrektorów i kadry kierowniczej, narad i odpraw oddziału, akta Rady Zakładowej i Zarządu Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Związku Zawodowego Pracowników Państwowych i Społecznych. Struktura organizacyjna 11 j.a. (1949-1975) Organizacja oddziału, regulamin organizacyjny, plany działalności, plany pracy, etaty i wynagrodzenia pracowników banku, protokołu zdawczo-odbiorcze przekazywania agend organizacyjnych banku. Biurowość 2 j.a. (1951-1974) Ewidencja zasobu składnicy akt, wykaz akt archiwalnych. Kontrole przeprowadzane przez jednostki nadrzędne 2 j.a. (1951-1965) Protokoły kontroli przeprowadzane przez jednostki nadrzędne i zalecenia pokontrolne. Rewizje jedostek podrzędnych 9 j.a. (1953-1962) Protokoły porewizyjne i wykonanie zaleceń porewizyjnych. Kontrole przeprowadzane przez aparat banku 21j.a. (1950-1971) Protokoły kontroli jednostek podrzędnych i zalecenia pokontrolne, protokoły kontroli inwestycji kredytowanych przez bank, protokoły kontroli inwestycji melioracyjnych, sprawozdania z kontroli robót budowlano-montażowych, sprawozdania z kontroli dotyczących eksploatacji jednostek leśnych przemysłu drzewnego, naleśnictw, zakładów meblarskich, sprawozdania z kontroli fuduszu płac, protokoły i sprawozdania z inspekcji personalnych. Szkolenia 2 j.a. (1960-1968) Sprawozdania z zatrudnienia i dokształcania pracowników Własna gospodarka finansowa 3 j.a. (1956-1975) Plany kosztów, wyliczenia funduszu płac dla pracowników Finansowanie, kredytowanie i kontrola państwowych gospodarstw rolnych 24 j.a. (1959-1960) Plany finansowo gospodarcze i sprawozdania finansowe Gospodarstwa Rolnego nr 11 na Półwsi, Państwowych Gospodarstw Rolnych w Domecku, Prószkowie, Sławicach, Turawie, Zakrzowie, Zieleńcu, Zimnicach. Finansowanie, kredytowanie i kontrola innych przedsiębiostw podległych Ministerstwu Rolnictwa 54 j.a. (1959-1961) Plany finansowo gospodarcze i sprawozdania finansowe Przedsiębiorstwa Budownictwa Terenowego w Opolu, Przedsiębiorstwa Hydrologicznego Rolnictwa Zakład Robót Hydrologicznych w Opolu, Przedsiębiorstwa Produkcji Pomocniczej i Usług w Opolu, Przedsiębiorstwa Robót Instalacyjnych w Opolu, Przedsiębiorstwa Robót Wodno-Melioracyjnych w Opolu, Wojewódzkiego Zarządu Przedsiębiorstw Budownictwa Terenowego w Opolu, Zakładu Instalacyjno-Montażowego w Ozimku. Plany finansowo gospodarcze i sprawozdania finansowe Górczańskiej Hodowli Roślin Oddział Opolu, Opolskiego Przedsiębiorstwa Obrotu Nasionami "Centrala Nasienna" w Opolu, Opolskiego Przedsiębiorstwa Wylegu Drobiu w Opolu, Państwowego Ośrodeka Maszynowego w Dąbrowie Niemodlińskiej, Państwowego Ośrodeka Maszynowego w Przyworach, Zakładów Wytwórczych Aparatury Przemysłu Rolnego w Łambnowicach, Wojewódzkiego Zjednoczenia Przedsiębiorstw Mechanizacji Rolnictwa w Opolu, Państwowego Technikum Ogrodniczego Gospodarstwo Szkolne w Prószkowie, Rocznej Szkoły Rolniczo-Gospodarczej w Chrościnie Opolskiej. Finansowanie, kredytowanie i kontrola innych przedsiębiostw podległych Ministerstwu Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego 21 j.a. (1959-1961) Plany finansowo gospodarcze i sprawozdania finansowe Nadleśnictwa Państwowe go w Grudzicach, Jełowej, Karłowicach, Kolonowskim, Krasiejowie, Popielowie, Prószkowie, Zagwiździu, Zbicku. Plany finansowo gospodarcze i sprawozdania finansowe Biura Zbytu Drewna w Opolu, Fabryki Suchej Destylacji Drewna w Fosowskiem, Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych Opole, Gospodarstwo Rybackie w Krogulnie, Opolskiej Fabryki Mebli w Opolu, Opolskiego Przedsiębiorstwa Leśnej Produkcji Niedrzewnej "Las" w Opolu, Rejonu Przemysłu Leśnego w Opolu, Zarządu Lasów Państwowych Ośrodek Remontowo-Budowlany w Opolu, Zespółu Składnic Lasów Państwowych w Opolu. Sprawozdawczość i statystyka 29 j.a. (1945-1973) Sprawozdania z działalności, sprawozdania inwestycyjne, sprawozdania kredtowe, ze sprzedazy, budżetowe, bilanse, analizy. Operacje finansowe i rachunkowe 1 j.a. (1950-1951) Protokoły zdawczo-odbiorcze pożyczek zdanych na powiaty. Liczba jednostek w zespole: 188
45/428/0 Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Opolu 1945-1949 0 rozwiń
bilanse 1945-1949 (5 j.a.) Liczba jednostek w zespole: 5
45/429/0 Bank Inwestycyjny w Opolu 1949-1962 0 rozwiń
Sprawozdawczość - 12 j.a. (1949-1961) Bilanse. Wieloletnie i roczne plany inwestycyjne - 6 j.a. (1956-1958) Spisy zadań inwestycyjnych. Kontrola prawidłowości przebiegu procesu inwestycyjnego - 1 j.a. (1962) Zbiór sprawozdań z kontroli stanu zapasów maszyn niezagospodarowanych. Sprawozdawczość rzeczowa i finansowa z realizacji inwestycji i kapitalnych remontów - 1 j.a. (1958-1959) Bilans Zarządu Inwestycji Szkolnych w Opolu. Plany działalności gospodarczej - 17 j.a. (1956-1960) Roczne plany techniczno-ekonomiczne przedsiębiorstw i spółdzielni. Sprawozdawczość i statystyka - 16 j.a. (1953-1960) Roczna sprawozdawczość z realizacji zadań produkcyjnych i środków produkcji oraz roczne sprawozdania finansowe przedsiębiorstw i spółdzielni. Zbiorcze plany działalności i sprawozdawczość - 3 j.a. (1957-1960) Zbiorcze plany, sprawozdania i bilanse przedsiębiorstw. Liczba jednostek w zespole: 56
45/430/0 Bank Ludowy w Opolu 1951-1951 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
45/431/0 Powszechna Kasa Oszczędności Oddział Wojewódzki w Opolu 1953-2004 0 rozwiń
protokoły narad Oddziału Wojewódzkiego i Oddziału w Nysie 1957-1958 (2 j.a.), regulaminy organizacyjne 1959-1969 (2 j.a.), organizacja ajencji PKO 1957-1960 (3 j.a.), plany 1957-1960 (2 j.a.), sprawozdania 1958 (1 j.a.), bilanse 1953-1975 (20 j.a.), sprawozdania analityczne 1958 (1 j.a.), sprawozdania finansowe 1956-1959 (2 j.a.), kontrole zewnętrzne 1957-1961 (3 j.a.), wykaz pracowników 1959 (1 j.a.), nab.5086/2007 - 219 j.a. - 2 ,27 mb. Liczba jednostek w zespole: 289
45/432/0 Komunalna Kasa Oszczędności powiatu głubczyckiego w Głubczycach 1946-1949 0 rozwiń
protokolarze z posiedzeń Rady i Dyrekcji Kasy 1947-1949 (2 j.a.), bilanse 1946-1947 (2 j.a.), akta przejęcia Komunalnej Kasy Oszczędności w Głubczycach na rzecz Państwowego Banku Rolnego w Głubczycach 1949 (1 j.a.) Liczba jednostek w zespole: 5
45/433/0 Komunalna Kasa Oszczędności powiatu grodkowskiego w Grodkowie 1948-1949 0 rozwiń
organizacja Kasy 1946-1949 (1 j.a.), protokolarz posiedzeń Zarządu Kasy 1948-1949 (1 j.a.), bilanse 1947-1948 (3 j.a.), akta przejęcia KKO w Grodkowie na rzecz Państwowego Banku Rolnego w Grodkowie 1949 (1 j.a.) Liczba jednostek w zespole: 6
45/434/0 Komunalna Kasa Oszczędności powiatu kluczborskiego w Kluczborku 1945-1949 0 rozwiń
protokoły posiedzeń Rady i Dyrekcji Kasy 1945-1949 (3 j.a.), bilans 1948 (1 j.a.), akta przejęcia KKO w Kluczborku i jej Oddziałów w Byczynie i Wołczynie na rzecz Państwowego Banku Rolnego w Kluczborku 1949 (1 j.a.) Liczba jednostek w zespole: 6
45/435/0 Komunalna Kasa Oszczędności powiatu kozielskiego w Koźlu 1945-1949 0 rozwiń
protokoły posiedzeń Rady i Dyrekcji Kasy 1945-1949 (3 j.a.), statut KKO powiatu kozielskiego 1946 (1 j.a.), protokoły posiedzeń Komisji Kredytowej 1946-1948 (1 j.a.), bilans za rok 1945 1946 (1 j.a.), protokół lustracji 1946 (1 j.a.), akta przejecia KKO w Koźlu i oddziałach na rzecz Państwowego Banku Rolnego w Koźlu 1949 (1 j.a.) Liczba jednostek w zespole: 8
45/436/0 Komunalna Kasa Oszczędności powiatu niemodlińskiego w Niemodlinie 1947-1949 0 rozwiń
protokoły posiedzeń Rady i Dyrekcji Kasy 1947-1949 (2 j.a.), sprawozdanie z działalności Kasy i bilans za 1948 r. 1948 (1 j.a.), akta przejecia agend KKO w Niemodlinie na rzecz Państwowego Banku Rolnego w Opolu 1949 (1 j.a.) Liczba jednostek w zespole: 4
45/437/0 Komunalna Kasa Oszczędności powiatu nyskiego w Nysie 1947-1949 0 rozwiń
protokoły posiedzeń Rady Kasy 1947-1948 (1 j.a.), protokoły posiedzeń Dyrekcji Kasy 1948-1949 (1 j.a.), akta przejecia Komunalnej Kasy Oszczędności w Nysie i jej oddziałach na rzecz Państwowego Banku Rolnego w Nysie 1949 (1 j.a.) Liczba jednostek w zespole: 3
45/438/0 Komunalna Kasa Oszczędności powiatu oleskiego w Oleśnie 1945-1948 0 rozwiń
protokoły przejęcia majątku po byłej Kreissparkasse Rosenberg 1945 (1 j.a.), protokoły posiedzeń Rady Kasy 1946-1948 (1 j.a.), sprawozdanie z dziłalności Kasy i bilanse roczne 1946-1947 (2 j.a.), bilanse miesięczne 1948 (1 j.a.), akta przejecia agend Komunalnej Kasy Oszczędności w Oleśnie na rzecz Państwowego Banku Rolnego w Opolu 1949 (1 j.a.) Liczba jednostek w zespole: 6
45/439/0 Komunalna Kasa Oszczędności na powiat i miasto Opole 1947-1949 0 rozwiń
protokoły Komisji Kredytowej 1947-1948 (1 j.a.), akta przejecia agend Komunalnej Kasy Oszczędności w Opolu i jej oddziałów przez Bank Związku Spółek Zarobkowych Rolnego w Opolu 1949 (1 j.a.) Liczba jednostek w zespole: 2
45/440/0 Komunalna Kasa Oszczędności powiatu prudnickiego w Prudniku 1947-1949 0 rozwiń
protokoły z posiedzeń Rady Kasy 1947-1949 (1 j.a.), protokoły z posiedzeń Dyrekcji Kasy 1947-1949 (2 j.a.), protokoły z posiedzeń Komisji Kredytowej 1948-1949 (1 j.a.), akta przejęcia Komunalnej Kasy Oszczędności w Prudniku i Oddziałów w Głogówku i Białej Prudnickiej 1949 (1 j.a.), przes.791/2006 -6 j.a.-0,09 Liczba jednostek w zespole: 11
45/441/0 Komunalna Kasa Oszczędności powiatu raciborskiego i miasta Raciborza 1946-1949 0 rozwiń
protokoły z posiedzeń Rady Kasy 1946-1948 (1 j.a.), protokoły z posiedzeń Dyrekcji Kasy 1946-1949 (1 j.a.), protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej 1946-1948 (1 j.a.), akta przejęcia Komunalnej Kasy Oszczędności w Raciborzu 1949 (1 j.a.) Liczba jednostek w zespole: 4
45/442/0 Komunalna Kasa Oszczędności powiatu strzeleckiego w Strzelcach Opolskich 1946-1949 0 rozwiń
protokoły z posiedzeń i uchwały Rady Kasy 1946-1948 (1 j.a.), protokoły z posiedzeń Dyrekcji Kasy 1948-1949 (1 j.a.), protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej 1947-1948 (1 j.a.), bilans i sprawozdanie z działalności Dyrekcji Kasy 1948 (1 j.a.), akta przejęcia agend Komunalnej Kasy Oszczędności w Strzelcach Opolskich 1949 (1 j.a.), przes.1102/2007 -1 j.a.-0,08 mb. Liczba jednostek w zespole: 6
Wyświetlanie 701 do 720 z 3 959 wpisów.