Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
45/79/0 Akta notariusza Fryderyka Benjamina Stockmanna w Strzelcach Opolskich 1870-1880 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 43
45/80/0 Akta notariusza Oswalda Schuberta w Strzelcach Opolskich 1880-1886 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 12
45/81/0 Akta notariusza Maxa Wohlauera w Strzelcach Opolskich 1886-1905 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 91
45/82/0 Śląskie Zakłady Przemysłu Cementu Portlandzkiego Spółka Akcyjna w Opolu 1884-1935 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 71
45/82/1 vacat- Cementownia Grundmanna- włączono do zespołu nr 82/0 Śląskie Zakłady Przemysłu Cementu Portlandzkiego Spółka Akcyjna w Opolu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
45/82/2 vacat- Cementownia Giesla- włączono do zespołu nr 82/0 Śląskie Zakłady Przemysłu Cementu Portlandzkiego Spółka Akcyjna w Opolu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
45/82/3 vacat- Cementownia w Gogolinie- włączono do zespołu nr 82/0 Śląskie Zakłady Przemysłu Cementu Portlandzkiego Spółka Akcyjna w Opolu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
45/82/4 vacat- Cementownia w Groszowicach- włączono do zespołu nr 82/0 Śląskie Zakłady Przemysłu Cementu Portlandzkiego Spółka Akcyjna w Opolu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
45/82/5 vacat- Cementownia w Strzelcach Opolskich- włączono do zespołu nr 82/0 Śląskie Zakłady Przemysłu Cementu Portlandzkiego Spółka Akcyjna w Opolu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
45/82/6 vacat- Cementownia we Wróblinie- włączono do zespołu nr 82/0 Śląskie Zakłady Przemysłu Cementu Portlandzkiego Spółka Akcyjna w Opolu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
45/83/0 Zjednoczone Górnośląskie Zakłady Hutnicze - Spółka Akcyjna Odlewnia w Ozimku 1782-1945 0 rozwiń
ogólne dane dotyczące huty: plany sytuacyjne, opisy map dotyczących fabryki broni w Krasiejowie, walcowni w Jedlicach, Dębskiej Kuźni, huty w Ozimku, zarządzenia 1864-1944 (11 j.a.), zmiany terytorialne huty: wykup i zamiana gruntów, zamiana budynków 1782-1945 (42 j.a.), zarząd i kontrola 1827-1912 (3 j.a.), szkoła hutnicza, biblioteka, oświata pracownicza 1840-1920 (4 j.a.), produkcja, rozbudowa i unowocześnienie huty, sprawozdawczość 1788-1944 (56 j.a.), budownictwo ogólne, remonty, budownictwo mieszkaniowe, budowa przedszkola, domu kultury 1826-1945 (44 j.a.), udział huty w wystawach 1827-1918 (2 j.a.), sprawy finansowe i majątkowe 1851-1941 (9 j.a.), regulacja rzeki Mała Panew 1826-1942 (3 j.a.), sprawy różne 1907-1944 (3 j.a.), dopływ nab.1503/1996 - plany osiedla Małapanew, sprawy gruntowe, umowy najmu mieszkań, odstąpienie parceli na rzecz gminy Ozimek, rachunki, korespondencja w sprawach kupnai dzierżawy parceli, budowa bocznic kolejowych Państwowa Służba Robocza 1823-1944 (19 j.a.) Liczba jednostek w zespole: 205
45/84/0 Zjednoczone Górnośląskie Zakłady Hutnicze Spółka Akcyjna Oddział Produkcyjny Zawadzkie 1873-1945 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 119
45/86/0 Związek Ochrony Wałów Rzecznych w Dobrzeniu Wielkim 1746-1858 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 13
45/87/0 Rolnik Spółdzielnia Zakupu i Zbytu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opolu 1929-1940 0 rozwiń
akta dłużników 1929-1940 (3 j.a.) Liczba jednostek w zespole: 3
45/88/0 Rolnik Spółdzielnia Zakupu i Zbytu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Raciborzu 1930-1942 0 rozwiń
sprawozdania finansowe 1928-1930 (1 j.a.), akta dłużników 1940-1942 (2 j.a.) Liczba jednostek w zespole: 3
45/89/0 Rolnik Spółdzielnia Zakupu i Zbytu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Strzelcach Opolskich 1931-1944 0 rozwiń
sprawy administarcyjne "Rolnika", wyciąg z rachunku bieżącego 1935-1936 (1 j.a.), akta dłużników 1931-1944 (9 j.a.) Liczba jednostek w zespole: 10
45/90/0 Centralne Stowarzyszenie Rolnicze w Nysie 1934-1937 0 rozwiń
akta dłużników 1934-1937 (2 j.a.) Liczba jednostek w zespole: 2
45/91/0 Bank Ludowy Spółka z nieograniczoną odpowiedzialnością w Głogówku 1903-1943 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 66
45/92/0 Bank Ludowy Spółka z nieograniczoną odpowiedzialnością w Opolu 1897-1945 0 rozwiń
bilanse roczne i dwumiesięczne, wyciągi bankowe 1929 - 1931 (12 j.a.), sprawozdania roczne przesyłane do banku Rzeszy 1904-1938 (1 j.a.), zaświadczenia sądu o rejestracji 1907-1939 (1 j.a.), kontakty z innymi bankami, organizacjami, spółdzielniami polskimi 1930-1943 (6 j.a.), wkłady, udziały, wykazy osób i zaciągniętych pożyczek, ściąganie ich przez likwidatora, sprawy sporne 1926-1943 (7 j.a.), dłużnicy 1924-1943 (22 j.a.), akta spółki budowlanej w Opolu 1936-1939 (1 j.a.); przes. 2345/2015 akta zarządu i rady nadzorczej XX w., 1907 (2 ja.). Liczba jednostek w zespole: 52
45/93/0 Bank Ludowy Spółka z nieograniczoną odpowiedzialnością w Strzelcach Opolskich 1920-1945 0 rozwiń
protokoły i sprawozdania zarządu banku 1931-1939 (3 j.a.), bilanse roczne i miesięczne, rewizje finansowe i sprawozdania porewizyjne 1924-1938 (17 j.a.), korespondencja prowadzona z organizacjmi polskimi i bankami, wyciągi kont, z rachunków bieżących, depozyty, weksle 1920-1942 (18 j.a.), dłużnicy 1925-1945 (11 j.a.) Liczba jednostek w zespole: 49
Wyświetlanie 61 do 80 z 3 959 wpisów.