Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
45/634/0 Gminna Rada Narodowa w Cisku 1945-1954 0 rozwiń
protokoły z plenarnych posiedzeń GRN 1946-1949 (3 j.a.), protokoły sesji GRN 1951-1954 (4 j.a.), uchwały GRN 1946-1947 (1 j.a.), protokoły komisji GRN 1949, 1953 (3 j.a.), protokoły posiedzeń prezydium GRN 1946-1947, 1950-1954 (5 j.a.), plany pracy i sprawozdania Prezydium GRN i komisji 1951-1953 (2 j.a.), protokoły z posiedzeń Tymczasowego Zarządu Gminy 1945-1946 (1 j.a.), protokoły z posiedzeń Zarządu Gminy 1948 (1 j.a.), protokoły z sesji sołtysów 1945-1946 (2 j.a.), protokoły zebrań różnych 1952-1953 (2 j.a.), kontrola zewnętrzna - protokoły 1950-1953 (1 j.a.), plany gospodarcze 1950-1951 (2 j.a.), gospodarka komunalna - plany i sprawozdania 1952 (1 j.a.), 6-letni plan inwestycyjny 1950 (1 j.a.), kwestionariusze szkód wojennych 1945-1946 (1 j.a.), statystyka ogólna - miesięczne sprawozdania z działalności gminy 1945-1946 (1 j.a.), wykazy kościołów i związków religijnych 1948 (1 j.a.), akta stanu cywilnego 1949, zmiana imion i nazwisk 1949 (1 j.a.), ewidencja i kontrola ruchu ludności 1948-1950 (3 j.a.), sprawozdania z ruchu i stanu ludnosci 1951 (1 j.a.), weryfikacja ludności, reaptriacja Niemców - 1945-1946, 1949 (3 j.a.), budżet 1945-1954 (6 j.a.), sprawozdania rachunkowe 1947, 1950 (3 j.a.), wykazy repatriantów, przydział gospodarstw 1945-1946 (1 j.a.), sprawy przemysłu i rzemiosła 1946, 1948-1949 (3 j.a.). Liczba jednostek w zespole: 57
45/635/0 Gminna Rada Narodowa w Gościęcinie 1945-1954 0 rozwiń
organizacja własna-organizacja samorządu gminnego 1949 (1 j.a.), zarządzenia wewnętrzne 1946-1947 (1 j.a.), protokoły posiedzeń plenarnych GRN 1946-1950 (3 j.a.), protokoły sesji GRN 1951-1954 (4 j.a.), protokoły posiedzeń prezydium GRN 1951-1954 (3 j.a.), protokoły z sesji sołtysów 1945-1947 (2 j.a.), protokoły z narad aktywu gminnego 1952 (1 j.a.), protokoły z zebrań zespołu gminnego 1951 (1 j.a.), lustracja gminy 1945-1946 (1 j.a.), kontrola wewnętrzna 1949 (1 j.a.), gospodarka komunalna 1951 (1 j.a.), grobownictwo wojenne 1948, 1951 (2 j.a.), statystyka ogólna - sprawozdania miesięczne 1945-1949 (1 j.a.), sprawozdania sytuacyjne gminy, wykazy ludnościowo-narodowościowe gromad 1950 (1 j.a.), sprawozdania kwartalne z działalności GRN, komisji i PGRN 1951-1952 (2 j.a.), wykazy Prezydium i członków GRN, sołtysów oraz szkół i nauczycieli 1947 (1 j.a.), sprawy duchowieństwa 1946-1948 (1 j.a.), sprawy weryfikacji i obywatelstwa 1945-1948 (3 j.a.), spis ludności autochtonicznej przybyłej z zagranicy 1947-1951 (1 j.a.), likwidacja niemczyzny 1947 (1 j.a.), spis powszechny 1946, 1950 (2 j.a.), budżet 1945-1954 (7 j.a.), sprawozdania z wykonania budżetu 1950, 1952-1954 (2 j.a.), spis GUS z powierzchni użytków i zasiewów 1952 (1 j.a.), wykazy repatriantów osiedlonych w poszczególnych gromadach gminy 1946 (1 j.a.), zestawienia osób narodowości niemieckiej przeznaczonych do wysiedlenia 1946 (1 j.a.), protokoły z posiedzeń GRN 1949-1950 (1 j.a.), księgi biercze podatków i rejestry wymiarowe 1946, 1948-1952 (5 j.a.), nab. 8232/2016 akta osobowe 1945-1951 (1 j.a.). Liczba jednostek w zespole: 53
45/636/0 Gminna Rada Narodowa w Kłodnicy 1945-1954 0 rozwiń
referandum ludowe 1946 (1 j.a.), wybory do Sejmu Ustawodawczego 1946-1947 (1 j.a.), protokoły z zebrań i wieców poselskich 1953 (1j.a.), protokoły GRN 1948-1949 (1 j.a.), protokoły sesji GRN 1951-1954 (4 j.a.), uchwały GRN 1949-1951 (1 j.a.), , protokoły posiedzeń, kontroli i sprawozdania z działalności komisji GRN 1951-1954 (3 j.a.), protokoły posiedzeń prezydium GRN 1950-1954 (4 j.a.), protokoły Zarządu Gminnego 1949-1950 (1 j.a.), protokoły z zebrań sołtysów 1945 (1 j.a.), sprawozdanie wójta 1945 (1 j.a.), sprawozdania z działalności rady i jej ogranów 1953-1954 (1 j.a.), kontrole wewnętrzne i zewnętrzne 199, 1951-1952 (2 j.a.), protokoły przedślubne 1950 (5 j.a.), weryfikacja narodowościowa 1945-1947 (3 j.a.), repatriacja Niemców 1946-1947 (2 j.a.), budżet 1945-1953 (8 j.a.), sprawozdania rachunkowe, zestawienia z wykonania budżetu 1947-1954 (7 j.a.), oświata rolnicza 1945 (1 j.a.), badania w sprawie klasyfikacji gruntów 1949 (1 j.a.), wykazy zakładów rzemieślniczych i przemysłowych, zezwolenia na podjęcie działalności gospodarczej 1945 (1 j.a.), wykazy ludności, gospodarstw, inwentarza żywego, przedsiębiorstw 1947 (1 j.a.), protokoły zebrań gromadzkich i innych organizacji 1950-1952 (1 j.a.), księga meldunkowa b.d. (1 j.a.) Liczba jednostek w zespole: 53
45/637/0 Gminna Rada Narodowa w Pawłowiczkach 1945-1954 [1965] 0 rozwiń
wybory do GRN 1954 (1 j.a.), organizacja Zarządu Gminnego 1945 (1 j.a.), protokoły sesji GRN 1946-1954 (5 j.a.), komisje GRN 1949-1954 (7 j.a.), protokoły z posiedzeń prezydium GRN 1947-1954 (5 j.a.), plany i sprawozdania z działalności GRN 1951-1952, 1954 (2 j.a.), protokoły z obchodów świąt państwowych 1952-1953 (1 j.a.), protokoły z posiedzeń Zarządu Gminnego 1945-1946 (1 j.a.), protokoły z konferencji przewodniczących GRN, odpraw burmistrzów i sołtysów 1948-1950 (1 j.a.), protokoły z zebrań gromadzkich 1951 (1 j.a.), wykazy sołtysów , podsołtysów, pracowników gminy 1948-1950 (1 j.a.), kontrola wewnętrzna 1947, 1951, 1953 (1 j.a.), opis fotograficzny gminy 1949 (1 j.a.), charakterystyka gminy, zmiany nazw ulic 1953 (1 j.a.), szkody wojenne 1945 (1 j.a.), wykazy porzuconej amunicji 1948 (1 j.a.), grobownictwo wojenne 1951-1952 (2 j.a.), ruch i stan ludności 1949-1951 (2 j.a.), sprawy weryfikacji 1945-1948 (4 j.a.), zmiana imion i nazwisk 1949 (1 j.a.), bilans 1954 (1 j.a.), podatek gruntowy 1949-1954 (2 j.a.), Narodowy Spis Powszechny 1950 (1 j.a.), sprawy rolne 1949-1954 (1 j.a.), akta przejęcia budynków poniemieckich 1946-1947 (1 j.a.), karty ewidencyjne przedsiębiorstw przyjętych na własność Państwa 1947 (1 j.a.), przyznanie nieruchomości gruntowej dla szkoły w Pawłowiczkach 1947 (1 j.a.), spisy repatriantów 1946, 1949 (2 j.a.), Komisje Społeczne do Walki z Analfabetyzmem 1951 (1 j.a.), protokół z zebrania organizacyjnego Gminnej Rady Sportu Wiejskiego1950 (1 j.a.), protokół z zebrania Gminnego Komitetu ZSL 1951 (1 j.a.), księga biercza podatku gruntowego 1946 (1 j.a.); nab. 7484/2014: zarządzenia i pisma okólne dotyczące kontraktacji i skupu 1952-1954 (1 j.a.), sprawy przemysłu i handlu w gminie 1947-1948 (1 j.a.), karty rzemieślnicze 1946-1949 (1 j.a.), opisy techniczne warsztatów rzemieślniczych i punktów usługowych 1947-1948 (1 j.a.), nab. 8233/2016 akta osobowe 1946-1965 (1 j.a.). Liczba jednostek w zespole: 59
45/638/0 Gminna Rada Narodowa w Polskiej Cerekwi 1945-1954 0 rozwiń
instrukcja kancelaryjna 1951 (1 j.a.), protokoły posiedzeń GRN 1947-1950 (4 j.a.), protokoły sesji GRN 1951-1954 (4 j.a.), komisje GRN 1948-1954 (2 j.a.), protokoły z posiedzeń prezydium GRN 1949-1954 (6 j.a.), protokoły z posiedzeń Zarządu Gminnego 1947-1950 (1 j.a.) , sprawozdania z działalności gminy 1945-1946 (1 j.a.), sprawozdania z działalności GRN i jej organów 1954 (1 j.a.), sprawozdania z inspekcji Zarządu Gminnego 1948 (1 j.a.), kwestionariusze dot. Rejestracji szkód wojennych 1945-1946 (1 j.a.), Narodowy Spis Powszechny 1950 (1 j.a.), sprawozdania referatu posłeczno-politycznego 1948-1951 (1 j.a.), wnioski o wydanie tymczasowego zaświadczenia stwierdzającego narodowość polską 1945 (1 j.a.), rejestr wydanych zaświadczeń obywatelstwa polskiego 1947-1950 (1 j.a.), zmiana imion i nazwisk 1947-1951 (2 j.a.), budżet 1945-1954 (8 j.a.), sprawozdania rachunkowe 1946-1951 (5 j.a.), sprawozdania o wydatkach budżetowych 1951-1953 (2 j.a.), zestawienia GUS 1950 (1 j.a.), sprawy osiedleńcze 1949 (1 j.a.), walka z analfabetyzmem 1949-1950 (1 j.a.), oświata i kultura - wykazy świetlic 1954 ( 1 j.a.), protokoły z posiedzenia Gminnej Rady 1954 (1 j.a.), informacje o uruchomionych zakładach rzemieślniczych na terenie gminy 1946-1947 (1 j.a.), księga wymiarowa podatku gruntowego b.d. (1 j.a.), księga biercza 1949 (1 j.a.). Liczba jednostek w zespole: 51
45/639/0 Gminna Rada Narodowa w Większycach 1946-1954 0 rozwiń
wykaz akt dla zarządu gminnego 1946 (1 j.a.), protokoły posiedzeń GRN 1946-1949 (3 j.a.), protokoły sesji GRN 1951-1954 (4 j.a.), posiedzeń komisji GRN 1949-1954 (2 j.a.), protokoły posiedzeń prezydium GRN 1949-1954 (6 j.a.), sprawozdania z działalności GRN, komitetu odbudowy Warszawy 1948-1951 (1 j.a.), protokoły posiedzeń Zarządu Gminnego 1949-1950 (1 j.a.), protokoły sesji sołtysów 1949-1950 (1 j.a.), protokoły z zebrań gromadzkich 1951 (1 j.a.), kontrola wewnętrzna i władz nadzorczych 1949-1953 (2 j.a.), protokoły z ekshumacji zwłok żołnierzy radzieckich i niemieckich 1951 (1 j.a.), wykazy USC 1946, 1949 (2 j.a.), ruch i stan ludności 1950-1951 (1 j.a.), budżet 1946-1954 (7 j.a.), sprawozdania rachunkowe 1947-1950 (2 j.a.), plan wykonania preliminarza dochodów i wydatków 1951 (1 j.a.), plan wykonania budżetu 1952 (1 j.a.), sprawozdania kwartalne 1953 (1 j.a.), rejestry podatkowe 1950 (3 j.a.), sprawozdania z przebiegu realizacji Subskrypcji Narodowej Pożyczki Rozwoju Sił Polski 1951-1952 (1 j.a.), badania klasyfikacji gruntów 1949 (1 j.a.), Narodowy Spis Powszechny 1950 (1 j.a.), plany produkcji rolnej 1950 (1 j.a.), sprawy osiedleńcze 1950 (1 j.a.), wykazy analfabetów 1951 (1 j.a.). Liczba jednostek w zespole: 47
45/640/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Kędzierzynie. Zespół złożony [1945-1950],1951-1974 [1975] 0 rozwiń
wybory do Miejskiej Rady Narodowej 1954 (1 j.a.), wykaz radnych i członków komisji MRN kadencji 1965-1969 (1 j.a.), protokoły z posiedzeń Gminnej Rady Narodowej 1946-1950 (2 j.a.), protokoły z sesji Gminnej i Miejskiej Rady Narodowej 1951, 1953-1956, 1959-1972 (20 j.a.), rejestr uchwał, uchwały MRN oraz sprawozdania z ich wykonania 1950-1962, 1965 (3 j.a.), komisje GRN 1946-1950 (1 j.a.), komisje MRN 1959-1966 (14 j.a.), statut organizacyjny prezydium Gminnej Rady Narodowej 1950 (1 j.a.), protokoły z posiedzeń Prezydium Gminnej Rady Narodowej 1946-1950 (2 j.a.), protokoły z posiedzeń Miejskiej Rady Narodowej 1951-1973 (31 j.a.), rejestr uchwał i uchwały PMRN 1950-1962 (2 j.a.), komitety blokowe - protokoły z zebrań wyborczych 1959 (1 j.a.), protokoły z posiedzeń Zarządu Gminnego 1946-1950 (1 j.a.), protokół z odprawy burmistrza, wójtów, sekretarzy gminnych i przewodniczących rad narodowych 1949 (1 j.a.), protokoły z narad 1958-1960 (1 j.a.), materiały dotyczące nadania gminie Kędzierzyn ustroju miejskiego 1950 (1 j.a.), mapy Kędzierzyna 1946, bd (2 j.a.), ochrona i utrzymanie stałych znaków pomiarowych 1949 (1 j.a.), protokół przekazania znaku geodezyjnego podlegającego ochronie władzy państwowej 1954 (1 j.a.), sprawy dotyczące zmiany granic, nazw ulic i placów miasta 1959 (1 j.a.), plan gospodarczy miasta na rok 1960 (1 j.a.), sprawozdania z działalności władz gminno-miejskich, zakładów pracy, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, z działalności kulturalno-oświatowej, zakresu rolnictwa i hodowli 1945-1973 (24 j.a.), rejestr skarg i zażaleń 1954-1955 (1 j.a.), materiały z kontroli zewnętrznych 1954-1966 (3 j.a.), budżet miasta i sprawozdania z wykonania 1946-1968 (21 j.a.), budżet i bilanse Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych 1954-1970 (5 j.a.), sprawy podatkowe - sprawozdania 1946-1968 (6 j.a.), plan cmentarza wojennego 1952 (1 j.a.), wnioski o przyznanie własności nieruchomości ziemskiej 1947 (1 j.a.), wykazy zakładów przemysłowych, rzemieślniczych, handlowych 1946-1947 (1 j.a.), sprawy wyznaniowe 1946, 1949-1950 (1 j.a.), repatriacja Niemców 1946-1950 (1 j.a.), zmiana nazwisk 1947-1948 (1 j.a.), przes.997/2007 1 j.a.-0,01 mb., dopływ: nab.5570/2009: protokoły sesji MRN 1954-1971 (11 j.a.), komisje - protokoły z posiedzeń i przeprowadzonych kontroli 1958-1973 (15 j.a.), protokoły posiedzeń PMRN 1961-1969 (9 j.a.), protokoły z kontroli zewnętrznej PMRN 1968-1969 (2 j.a.), rejestr uchwał MRN 1963-1968 (1 j.a.), ewidencja radnych i oceny pracy 1955-1965 (1 j.a.), nab.5864/2010: Komisja Budownictwa i Gospodarki Komunalnej- protokoły posiedzeń 1961- 1965 (1j.a.), Rejestr wniosków komisji 1967- 1969 (1j.a.), dopływ - nab.6243/2011: kontrole - realizacja zaleceń pokontrolnych 1973 (1 j.a.), sprawozdania z wykonania zadań objętych planem gospodarczym, informacja ze stanu zaopatrzenia miasta w wodę, energię elektryczną, gaz, energię cieplną 1971 (1 j.a.), protokół kontroli kas, przestrzegania dyscypliny inwestycyjnej, zabezpieczenia przeciwpożarowego, bhp 1952-1970, 1972-1973 (2 j.a.), sprawozdanie ze stanu ulic i placów w miastach, z wykonania remontów kapitalnych, z realizacji inwestycji, o ruchu budowlanym 1972-1974 (3 j.a.), protokoły z kontroli w MPK i MZBM, zarządzenia pokontrolne 1970-1973 (3 j.a.), protokół kontroli w zakresie utrzymania czystości w mieście, zalecenia pokontrolne 1973-1974 (1 j.a.), kontrola zabezpieczenia przeciwpożarowego, protokół kontroli stanu eksploatacyjnego i estetycznego przystanków komunikacji miejskiej 1974 (1 j.a.), opracowanie zamierzeń programowych perspektywicznego rozwoju miasta Kędzierzyna w latach 1964-1970 (1 j.a.), budownictwo mieszkaniowe w Kędzierzynie 1968-1972 (1 j.a.), protokoły kontroli, zarządzenia poinspekcyjne z zakresu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, usług lokatorskich, dyscypliny pracy 1952-1969, 1973 (3 j.a.), gospodarka komunalna, plan gospodarczy miasta na lata 1971-1972 (1 j.a.), cmentarze i pomniki wojenne 1954-1965 (1 j.a.), Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej, Komisja Oświaty i Kultury, Komisja Finansów i Budżetu - protokoły, wnioski, interpelacje 1954-1973 (1 j.a.), wnioski zgłaszane na spotkaniach z radnymi i ich realizacja 1971-1972 (1 j.a.), kontrola w zakresie księgowości podatkowej 1960 (1 j.a.), kierunki działalności Miejskiej Rady Narodowej i jej organów w Kędzierzynie - zmiana etatów, struktury organizacyjnej i przekazanie zadań, uprawnień w ramach decentralizacji zarządzania 1963-1967 (1 j.a.), rewizje gospodarcze w szkołach 1973-1974 (1 j.a.), bilans obrotów i sald 1964, 1966, (2 j.a.), bilans sald 1968-1973, 1976 (7 j.a.), budżet miasta 1967-1968 (1 j.a.), sprawozdanie z realizacji postulatów wyborczych i czynów społecznych 1968 (1 j.a.), protokoły z odbytych spotkań z radnymi 1969-1973 (1 j.a.), protokoły posiedzeń Kolektywu Partyjno-Gospodarczego 1970-1973 (1 j.a.), dopływ: nab.6271/2011: protokoły sesji Miejskiej Rady Narodowej w Kędzierzynie; 3 j.a. (1960-1961, 1966), nab.6282/2012: umowy dzierżawne 1965-1969 (1 j.a.), publiczna gospodarka lokalowa - przydział mieszkań, sprawozdania z realizacji rozdziału rocznego mieszkań, z inwestycji budownictwa 1953-1973 (1 j.a.), dyplomy uznania za udział w przeprowadzeniu V Narodowego Spisu Powszechnego 1969-1973 (1 j.a.), konkurs na herb miasta Kędzierzyna 1970 (1 j.a), nab.6873/2013: nadzór nad działalnością urzędów stanu cywilnego, sprawozdawczość 1968, 1971 (2 j.a.); nab. 8992/2017: wydawanie i cofanie uprawnień na wykonywanie rzemiosła 1945-1975 (441 j.a.), nab.9274/2018: bilanse Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej za lata 1955-1956 (2 j.a.) Liczba jednostek w zespole: 693
45/641/0 Urząd Miasta i Gminy w Kłodnicy. Zespół złożony [1954] 1973-1975 [1976] 0 rozwiń
wykazy radnych, członków Prezydium, komisji 1960 (1 j.a.), protokoły z sesji Gromadzkiej Rady Narodowej 1955-1959 (5 j.a.), protokoły z sesji Rady Narodowej Osiedla 1960-1972 (13 j.a.), protokoły z sesji Rady Narodowej Miasta i Gminy 1973-1975 (2 j.a.), uchwały Gromadzkiej Rady Narodowej 1954-1958 (1 j.a.), uchwały i rejestr uchwał Rady Narodowej Miasta i Gminy 1973 (1 j.a.), postulaty i wnioski wyborców 1973-1975 (2 j.a.), komisje - plany pracy, protokoły z posiedzeń i kontroli 1958-1975 (31 j.a.), protokoły z posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej 1955-1958 (4 j.a.), protokoły z posiedzeń Prezydium Rady Narodowej Osiedla 1959-1972 (13 j.a.), protokoły z posiedzeń Prezydium Rady Narodowej Miasta i Gminy 1973 (1 j.a.), uchwały Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej 1954-1958 (1 j.a.), uchwały Prezydium Rady Narodowej Osiedla 1971-1972 (1 j.a.), zebrania wiejskie - protokoły, spotkania z radnymi 1973-1975 (1 j.a.), samorząd mieszkańców - protokoły z zebrań osiedlowych 1973-1974 (2 j.a.), protokoły z narad gospodarczych 1973 (1 j.a.), konferencje i narady 1975 (1 j.a.), regulamin Rady Narodowej Miasta i Gminy Kłodnica 1975 (1 j.a.), Statut organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Kłodnicy - regulamin pracy i plany pracy 1975 (1 j.a.), plan gospodarczy 1963 (1 j.a.), budżet gromady 1955-1960 (1 j.a.), budżet Rady Narodowej Osiedla 1961-1974 (5 j.a.), sprawozdania finansowe - bilanse 1974-1975 (1 j.a.), sprawozdania GUS 1962-1975 (5 j.a.), realizacja inwestycji komunalnych 1972-1975 (1 j.a.), sprawozdania o czasie nieprzepracowanym, o stanie i ruchu zatrudnienia, z realizacji czynów społecznych 1973-1975 (3 j.a.), Narodowy Spis Powszechny 1970 (1 j.a.), skargi obywateli 1969-1972 (1 j.a.), ewidencja pieczęci 1975 (1 j.a.), kontrole zewnętrzne - protokoły, sprawozdania 1966, 1973-1975 (4 j.a.), sprawy sportu i kultury fizycznej 1973-1975 (1 j.a.), akta zbiorowe do ksiąg stanu cywilnego 1955-1959 (7 j.a.), plany pracy Urzędu Miasta i Gminy w Kłodnicy 1955-1974 (1 j.a.), książki meldunkowe miejscowości Kłodnica b.d. (13 j.a.), nab.6173/2011: protokoły zdawczo-odbiorcze przekazania akt 1975-1976 (1 j.a.), dopływ: nab. 6273/2011: protokoły z posiedzeń, palny pracy, sprawozdania z wykonania budżetu 1961-1962 (2 j.a.), protokoły z sesji 1973-1975 (2 j.a.), realizacja uchwał 1973-1975 (1 j.a.), interpelacje radnych 1974-1975 (1 j.a.); Liczba jednostek w zespole: 139
45/642/0 Urząd Miasta i Gminy w Sławięcicach. Zespół złożony [1947] 1973-1975 0 rozwiń
zarządzenia Naczelnika Miasta i Gminy 1973-1975 (1 j.a.), sprawy organizacyjne Gromadzkiej Rady Narodowej 1969-1973 (1 j.a.), protokoły z sesji Gromadzkiej Rady Narodowej 1954-1959 (3 j.a.), uchwały Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej 1955-1957 (1 j.a.), protokoły z sesji Rady Narodowej Osiedla 1960-1972 (9 j.a.), protokoły z sesji Rady Narodowej Miasta i Gminy 1973-1975 (2 j.a.), realizacja uchwał Rady Narodowej Osiedla 1971-1972 (2 j.a.), realizacja uchwał Rady Narodowej Miasta i Gminy 1973-1974 (1 j.a.), postulaty i realizacja postulatów wyborczych 1961-1973 (2 j.a.), interpelacje radnych 1972 (1 j.a.), plany pracy 1962-1973 (1 j.a.), komisje radzieckie: regulaminy, plany pracy, protokoły z posiedzeń, kontroli, sprawozdania 1961-1973 (17 j.a.), protokoły z posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej 1955-1959 (4 j.a.), protokoły z posiedzeń Prezydium Rady Narodowej Osiedla 1960-1972 (10 j.a.), plany pracy Rady Narodowej Miasta i Gminy 1973-1974 (1 j.a.), protokoły z posiedzeń Prezydium Rady Narodowej Miasta i Gminy 1970-1971, 1973 (2 j.a.), rejestr uchwał Prezydium Rady Narodowej Osiedla 1962, 1969-1973 (2 j.a.), Samorząd mieszkańców - regulaminy, protokoły z zebrań 1969-1971 (1 j.a.), statut organizacyjny, plany pracy 1974-1975 (1 j.a.), plany społeczno-gospodarcze Osiedla oraz Miasta i Gminy 1968-1975 (1 j.a.), budżet gromady 1955-, 1957-1960 (2 j.a), budżet Osiedla 1960-1973 (6 j.a.), budżet miasta i gminy 1974-1975 (1 j.a.), sprawozdania z wykonania budżetu - bilanse 1969-1975 (3 j.a.), sprawozdania GUS z wykonania planu zatrudnienia w szkolnictwie i placówkach opieki nad dzieckiem i młodzieżą 1963-1974 (1 j.a.), ewidencja odznak i pieczęci 1971-1975 (1 j.a.), kontrole zewnętrzne - protokoły i zalecenia pokontrolne 1966-1974 (3 j.a.), akta zlikwidowanych zakładów rzemieślniczych 1947-1972 (3 j.a.), Komitet Frontu Jedności Narodu - protokoły z posiedzeń 1971-1975 (1 j.a.), dopływ: nab.6275/2011: Związek Bojowników o Wolność i Demokrację 1956-1964 (1 j.a.), powszechny obowiązek nauczania-materiały do kolegium wyjazdowego w szkole gminnej w Sławięcicach 1973 (1 j.a.), sprawy wywłaszczeniowe i odszkodowawcze 1972-1975 (1 j.a.), protokoły sesji 1973-1974 (1 j.a.), konferencje i narady 1970-1974 (1 j.a.), nab.6583/2012: projekt herbu miasta Sławięcice i uzasadnienie historyczności jego postaci b.d. (1 j.a.) Liczba jednostek w zespole: 91
45/643/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Gościęcinie [1953] 1955-1972 0 rozwiń
protokoły sesji GRN 1955-1958, 1960-1972 (17 j.a.), realizacja postulatów przedwyborczych 1961-1964 (1 j.a.), komisje GRN - protokoły posiedzeń i kontroli 1963-1967, 1969-1972 (3 j.a.), Klub Radnych PZPR - protokoły posiedzeń 1965-1967 (1 j.a.), Klub Radnych ZSL - protokoły posiedzeń 1965-1967 (1 j.a.), protokoły posiedzeń prezydium GRN 1955-1972 (18 j.a.), protokoły zebrań wiejskich 1962-1970 (1 j.a.), budżety gromady 1955-1956, 1961-1972 (12 j.a.), akta własności ziemi 1972 (1 j.a.); nab. 8230/2016: akta osobowe 1953-1965 (1 j.a.); przes. 2430/2016: akta osobowe 1958 (2 j.a.). Liczba jednostek w zespole: 58
45/644/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Grudyni Wielkiej 1954-1972 0 rozwiń
protokoły sesji GRN 1954-1972 (17 j.a.), protokoły posiedzeń PGRN 1955-1972 (18 j.a.), ewidencja uchwał PGRN 1955-1961 (1 j.a.), program rozwoju gromady na lata 1966-1970 (1 j.a.), plan gospodarczy gromady na 1968 rok (1 j.a.), budżet gromady 1955-1967 (9 j.a.) Liczba jednostek w zespole: 47
45/645/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Maciowakrzach 1954-1968 0 rozwiń
protokoły sesji GRN 1954-1968 (8 j.a.), uchwały GRN 1968 (1 j.a.), komisje GRN 1961-1968 (2 j.a.), Klub Seniorów - protokoły z posiedzeń 1960-1962 (1 j.a.), Zespół partyjny PZPR - plany pracy, protokoły z posiedzeń 1965-1967 (1 j.a.), protokoły posiedzeń prezydium GRN 1955-1968 (8 j.a.), uchwały PGRN 1968 (1 j.a.) protokoły z zebrań wiejskich 1960-1964, 1966-1967 (2 j.a.), program rozwoju gromady na lata 1961-1965 (1 j.a.), zadania gospodarcze na rok 1962 (1 j.a.), plan gospodarczy gromady na rok 1963 (1 j.a.), sprawozdania statystyczne GUS 1963-1968 (1 j.a.), budżet gromady 1960-1963 (3 j.a.), protokoły pokontrolne dotyczące ksiąg meldunkowych 1967-1968 (1 j.a.), nab.6586/2012: protokoły z posiedzeń prezydium 1964 (1 j.a.), przes. 2431/2016: rejestr pomiarowy wsi Radoszowy 1955 (1 j.a.). Liczba jednostek w zespole: 34
45/646/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Ostrożnicy [1952] 1954-1962 0 rozwiń
protokoły sesji GRN 1954-1961 (7 j.a.), rejestr uchwał GRN 1954-1956 (1 j.a.), komisje GRN - plany pracy, protokoły posiedzeń i przeprowadzonych kontroli 1955-1957 (3 j.a.), protokoły posiedzeń prezydium GRN 1955-1958, 1960-1961 (6 j.a.), budżety gromady 1955-1962 (5 j.a.), sprawozdania z wykonania budżetu 1960-1961 (1 j.a.); nab. 8234/2016: akta osobowe 1952-1959 (1 j.a.). Liczba jednostek w zespole: 24
45/647/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Pawłowiczkach [1947] 1955-1972 0 rozwiń
protokoły sesji GRN 1955-1972 (18 j.a.), komisje GRN 1961-1969 (2 j.a.), protokoły posiedzeń prezydium GRN 1955-1972 (18 j.a.), budżet gromady 1955-1964 (10 j.a.); nab. 8235/2016: protokoły zebrań wiejskich 1947-1962 (1 j.a.); przes. 2432/2016: rejestr pomiarowy wsi Pawłowiczki 1954 (1 j.a.). Liczba jednostek w zespole: 50
45/648/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Polskiej Cerekwi 1955-1972 0 rozwiń
sprawy organizacyjne Prezydium 1970-1972 (1 j.a.), organizacja posiedzeń - zawiadomienia 1967-1968, 1969 (3 j.a.), protokoły z sesji GRN 1955-1972 (18 j.a.), ewidencja uchwał GRN 1965-1972 (1 j.a.), realizacja uchwał GRN 1966-1968 (1 j.a.), wybory - postulaty wyborcze, programy wyborcze 1962-1972 (4 j.a.), komisje GRN - protokoły z posiedzeń, kontroli, plany pracy, rejestr wniosków 1955-1972 (14 j.a.), protokoły z posiedzeń PGRN 1955-1972 (12 j.a.), realizacja uchwał PGRN 1966-1972 (3 j.a.), zebrania wiejskie 1962, 1965-1972 (5 j.a.), narady sołtysów 1966-1971 (1 j.a.), plany pracy Prezydium 1963 (1 j.a.), program rozwoju gromady na lata 1961-1965, 1966-1970 (2 j.a.), analizy planu gospodarczego 1961, 1963, 1966-1967 (2 j.a.), program rozwoju rolnictwa, wiejskie programy rozwoju rolnictwa 1966-1972 (7 j.a.), program rozwoju produkcji rolnej na lata 1968-1970 (1 j.a.), plany i zadania gospodarcze gromady 1962-1972 (5 j.a.), kontrole zewnętrzne 1964-1972 (2 j.a.), budżet gromady 1955-1971 (7 j.a.), nab.2686/2000: sprawozdania budżetowe 1962-1971 (10 j.a.), plany zakładów budżetowych 1971 (1 j.a.), obowiązkowe dostawy zbóż, ziemniaków i zwierząt rzeźnych 1970-1971 (1 j.a.), sprawozdania z obowiązkowych dostaw 1970-1971 (1 j.a.); przes. 2433/2016: rejestry pomiarowe wsi Jaborowice, Polska Cerekiew i Ligota Mała 1957-1961 (3 j.a.). Liczba jednostek w zespole: 113
45/649/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Ucieszkowie 1954-1959 [1965] 0 rozwiń
protokoły sesji GRN 1954-1959 (3 j.a.), komisje GRN 1959 (1 j.a.), protokoły posiedzeń prezydium GRN 1955-1959 (4 j.a.), protokoły zebrań wiejskich 1958-1959 (1 j.a.), budżet gromady 1955-1956 (2 j.a.), spisy rolne 1959 (1 j.a.), przes.1632/2011: pisma i zarządzenia jednostek nadrzędnych 1958 (1 j.a.); nab. 8231/2016: akta osobowe 1954-1965 (1 j.a.). Liczba jednostek w zespole: 14
45/650/0 vacat-Powiatowa Komisja Wyborcza w Koźlu 1954-włączony do zespołu nr 2830-Akta komisji wyborczych do rad narodowych z terenu województwa opolskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 5.12.1954 r. 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
45/651/0 vacat-Powiatowa Komisja Wyborcza w Koźlu 1958-włączony do zespołu nr 2832-Akta komisji wyborczych do rad narodowych z terenu województwa opolskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 2.02.1958 r. 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
45/652/0 vacat-Powiatowa Komisja Wyborcza w Koźlu 1961-włączony do zespołu nr 2833-Akta komisji wyborczych do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i rad narodowych z terenu województwa opolskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 16.04.1961 r. 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
45/653/0 Powiatowa Komisja Wyborcza w Koźlu 1969 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
Wyświetlanie 881 do 900 z 3 943 wpisów.