Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
45/654/0 Inspektorat Szkolny w Koźlu 1945-1950 0 rozwiń
okólniki 1949-1950 (1 j.a.), konferencje kierowników szkół, nauczycieli, rejonowe, protokoły, sprawozdania 1945-1950 (3 j.a.), organizacja szkół 1945-1950 (4 j.a.), akta szkół powszechnych-organizacja, plany pracy, protokoły zebrań rad pedagogicznych, protokoły wizytacji 1945-1950 (57 j.a.), plany pracy i programy nauczania 1945-1950 (2 j.a.), sprawozdanie-roczne, okresowe stastyczne, jednorazowe 1945-1950 (13 j.a.), plany gospodarcze 1947-1950 (3 j.a.), projekt preliminarza budżetowego 1949-1950 (1 j.a.), wizytacje szkół-protokoły, sprawozdania 1945-1950 (2 j.a.), protokoły egzaminów 1948-1949 (2 j.a.), kształcenie nauczycieli 1948-1950 (1 j.a.), weryfikacja nauczycieli 1945-1949 (2 j.a.), wykazy etatów nauczycieli 1949 (1 j.a.), kursy repolonizacyjne 1948-1950 (2 j.a.), walka z analfabetyzmem 1950 (1 j.a.), oświata dorosłych- kursy 1945-1950 (11 j.a.), budownictwo szkolne 1945-1950 (5 j.a.), biblioteki 1945-1950 (6 j.a.), świetlice-dane statystyczne 1949 (1 j.a.), życie szkolne-sprawozdania 1946-1950 (2 j.a.), działalność kół, towarzystw i stowarzyszeń 1945-1950 (2 j.a.), wychowanie fizyczne, hufce szkolne, drużyny harcerskie 1948-1950 (1 j.a.), kolonie letnie 1948-1950 (1 j.a.), rozwój szkolnictwa w powiecie 1947-1950 (3 j.a.). Liczba jednostek w zespole: 127
45/655/0 Inspektorat Państwowych Gospodarstw Rolnych w Koźlu 1957-1967 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 223
45/656/0 Zakłady Azotowe w Kędzierzynie 1945-2007 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1268
45/657/0 Zakłady Chemiczne "Blachownia" w Kędzierzynie - Koźlu 1945-1998 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1390
45/658/0 Cukrownia "Cerekiew" w Ciężkowicach 1945-1968 0 rozwiń
Dokumentacja aktowa: 156 j.a. – 1,59 mb. Organizacja własnego przedsiębiorstwa: organizacja własnego przedsiębiorstwa, (1949-1965) 1 j.a. Akty normatywne: zarządzenia wewnętrzne, okólniki, (1958-1963) 1 j.a. Narady, konferencje, komisje, zebrania: sprawozdania techniczne na zjazdy dyrektorów, protokoły konferencji partyjno-ekonomicznych, zebrań załogi, narad wytwórczych i technicznych, posiedzeń komisji doraźnych, (1948-1965) 6 j.a. Archiwum zakładowe: spisy inwentaryzacyjne archiwum zakładowego, (1961-1964) 1 j.a. Planowanie: wieloletnie plany gospodarcze, roczne plany finansowe i produkcji, gospodarcze, inwestycyjne, (1946-1967) 37 j.a. Statystyka i sprawozdawczość: sprawozdania z prac agrotechnicznych, kampanii cukrowniczej, produkcji, zatrudnienia i funduszu płac, kontraktacji buraka cukrowego, finansowe rady zakładowej, (1946-1967) 50 j.a. Koordynacja i kooperacja: współpraca z radami narodowymi i organizacjami rolniczymi (1960-1965) 1 j.a. Samorząd robotniczy, organizacje zawodowe i społeczne: protokoły konferencji samorządu robotniczego, zebrań rady robotniczej i rady zakładowej, zebrań stowarzyszeń (1949-1965) 6 j.a. Kontrola: protokoły kontroli wewnętrznych i zewnętrznych: (1949-1965) 7 j.a. Ochrona pracy: rejestr wypadków przy pracy i udzielonej pomocy ambulatoryjnej, (1952-1955) 1 j.a. Współzawodnictwo: materiały z Akcji „Plon” (1961-1965) 1 j.a. Sprawy socjalno-bytowe i kulturalno-oświatowe pracowników i ich rodzin: zaspokajanie potrzeb socjalno-bytowych (1949-1964) 1 j.a. Nieruchomości: przejęcia nieruchomości: (1946-1963) 2 j.a. Ruchomości: spisy maszyn i aparatów cukrowni, (1950-1964) 1 j.a. Bilanse: bilanse zamknięcia, (1945-1967) 24 j.a. Inwentaryzacja: inwentaryzacja majątku cukrowni, (1946-1967) 1 j.a. Postęp techniczny: protokoły posiedzeń i narad klubu techniki i racjonalizacji oraz komisji organizacji pracy i produkcji (1953-1967) 1 j.a. Technologia produkcji: instrukcja procesów technologicznych (1950-1955) 1 j.a. Dokumentacja techniczna: 2 j.a. - 0,05 mb. Dokumentacja techniczna obiektów, (1952-1954) 2 j.a. Liczba jednostek w zespole: 158
45/659/0 Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Koźlu 1952-1964 0 rozwiń
Protokoły Walnych Zgromadzeń 1947-1964 (2 j.a.); protokoły Rady Nadzorczej 1946-1956 (6 j.a.); protokoły komisji 1947-1956 (11 j.a.); protokoły posiedzeń Zarządu 1949-1956 (7 j.a.); protokoły narad, odpraw, zebrań, konferencji 1951-1958 (6 j.a.); organizacja jednostki własnej 1945,1960-1965 (2 j.a.); zarządzenia własne 1951-1956 (1 j.a.), plany finansowo-gospodarcze 1950-1958 (8 j.a.); sprawozdania opisowe 1951-1962 (6 j.a.); sprawozdania finansowe 1951-1957 (8 j.a.); sprawozdania statystyczne 1950-1964 (47 j.a.), analizy 1952-1957 (7 j.a.); kontrole zewnętrzne 1950-1963 (8 j.a.); współzawodnictwo 1954-1955 (1 j.a.), Kat. B 1945-1949 (1 j.a.). Liczba jednostek w zespole: 121
45/660/0 Zespół Państwowych Gospodarstw Rolnych w Grudyni Wielkiej 1949-1958 0 rozwiń
Organy kolegialne; 1956: listy składek członkowskich członków Rolnej Rady Zakładowej (1 j.a.) Zbiory przepisów prawnych; 1954-1955: okólniki, instrukcje, zarządzenia (1 j.a.) Plany roczne i sprawozdania z ich wykonania – poszczególnych przedsiębiorstw PGR; 1954-1955: plany gospodarcze dla gospodarstw (45 j.a.) Plany roczne i sprawozdania z ich wykonania – zbiorcze; 1949-1957: plany gospodarczo-finansowe dla zespołu (8 j.a.), bilanse (3 j.a.) Analizy ekonomiczne i inne; 1956: zestawienia analityczne i sprawozdania finansowe (2 j.a.) Plany kwartalne i sprawozdania z ich wykonania; 1950-1958: (4 j.a.) Plany operatywne oraz sprawozdania z ich wykonania; 1954-1957: produkcji zwierzęcej, produkcji i odstawy mleka, zagospodarowania użytków zielonych, dostawy i towarowości zbóż, zadrzewiania lasów i parków, zasiewu, pielęgnacji, nawożenia łąk i pastwisk, rozwoju produkcji rolnej (5 j.a.) Analiza wypadków i chorób zawodowych; 1956-1957: karty wypadków przy pracy (1 j.a.) Nabywanie i zbywanie nieruchomości; 1954-1955: protokoły zdawczo-odbiorcze przekazania gruntów i budynków (1 j.a.) Ubezpieczenia rzeczowe; 1956-1957: polisy ubezpieczeniowe budynków (1 j.a.) Hodowla zwierząt; 1954-1955: wykazy sprawozdawcze chorób zwierząt (1 j.a.). Liczba jednostek w zespole: 73
45/661/0 Zespół Państwowych Gospodarstw Rolnych w Steblowie 1950-1958 0 rozwiń
Organizacja; 1957-1958: bilans likwidacyjny zespołu (1 j.a.) Plany roczne i sprawozdania z ich wykonania – poszczególnych przedsiębiorstw PGR; 1953-1958 : plany gospodarcze dla gospodarstw (23 j.a.) Plany roczne i sprawozdania z ich wykonania – zbiorcze; 1950-1958 : plany gospodarczo finansowe dla zespołu plan produkcji Brygady Remontowo-Budowlanej plan inwestycyjny bilans roczny (5 j.a.) Plany kwartalne i sprawozdania z ich wykonania; 1953-1958 : (2 j.a.) Plany operatywne i sprawozdania z ich wykonania; 1957-1958 : plan kapitalnych remontów (1 j.a.). Liczba jednostek w zespole: 32
45/662/0 Narodowy Bank Polski Oddział w Koźlu 1950-1986 0 rozwiń
Wydział Operacyjno-Rachunkowy: rewizje pełne, problemowe, bilanse. (1952- 1986) 17 j.a., Stanowisko Administracyjno-Gospodarcze: sprawy organizacji oddziału. (1950) 1 j.a. Liczba jednostek w zespole: 18
45/663/0 Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej w Blachowni Śląskiej 1945-1986 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3463
45/664/0 Zjednoczenie Budownictwa Wodnego i Melioracji w Opolu 1958-1977 0 rozwiń
1. Organy kolegialne - 22 j.a. (1966-1974) Protokoły posiedzeń Kolegium Dyrektorów, Rady Techniczno-Ekonomicznej, protokoły narad i odpraw, udział w obcych konferencjach i zjazdach, akta Samorządu Robotniczego 2. Organizacja - 37 j.a. (1964-1976) Przepisy prawne, organizacja własnej jednostki i jednostek podległych, statuty, regulaminy, zmiany na stanowiskach, zarządzenia władz nadrzędnych, zarządzenia dyrektora, pisma ogólne i ich realizacja 3. Planowanie i sprawozdawczość - 138 j.a. (1959-1975) Wytyczne do planów, projekty planów, plany perspektywiczne i wieloletnie, plany roczne i sprawozdania z ich wykonania - 28 j.a. Plany techniczno-ekonomiczne, plany pracy, plany finansowe - 58 j.a. Bilanse, sprawozdania finansowe, analizy ekonomiczne, analizy ekonomiczno-finansowe, analizy techniczno-ekonomiczne, informacje - 52 j.a. 4. Statystyka - 71 j.a. (1959-1975) Sprawozdania statystyczne dotyczące produkcji, inwestycji i zatrudnienia. 5. Kontrole - 10 j.a. (1958-1975) Metodyka rewizji, kontrole NIK i jednostek nadrzędnych kontrole wewnętrzne, kontrole jednostek zgrupowanych 6. Ogólne zasady prac i płac - 2 j.a. (1966-1968) Zasady wynagradzania i premiowanie 7. Zatrudnienie - 3 j.a. (1970-1974) Zatrudnienie i werbunek pracowników 8. Ochrona pracy - 1 j.a. (1968) Protokoły narad Wydziału BHP 9. Szkolenie pracowników - 1 j.a. (1973) Materiały dotyczące utworzenia Zasadniczej Szkoły Mechanicznej Robót Melioracyjnych 10. Rachuba kosztów - 3 j.a. (1970-1973) Bilansowanie robót. 11. Wynalazczość pracownicza - 2 j.a. (1968-1973) Wynalazczość pracownicza , sprawozdania i protokoły Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracji Liczba jednostek w zespole: 290
45/665/0 Rada Wojewódzka Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Opolu 1982-1989 0 rozwiń
zjazdy wojewódzkie 1982-1987 (2 j.a.) posiedzenia Rady Wojewódzkiej 1982-1989 (5 j.a.) posiedzenia Prezydium 1982-1989 (4 j.a.) Komisje Komisja Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych, Komisja Kultury, Komisja ds. Pojednastwa Społecznego, Komisja ds. Wsi i Rolnictwa 1983-1989 (4 j.a.) kampania sprawozdawczo-wyborcza do rad PRON 1983-1984 (3 j.a.) przepisy kancelaryjne b.d. (1 j.a.) sprawozdania z działalności PRON 1982-1989 (3 j.a.) skargi i wnioski 1985-1988 (1 j.a.) wydawnictwa własne: biuletyn RW PRON 1982-1988 (20 j.a.) kontrole 1984-1989 (1 j.a.) budżet: preliminarze, sprawozdania 1983-1989 (5 j.a.) aktywność społeczna 1985-1988 (1 j.a.). , dopływ: nab.4654/2006: Rada Miejsko-Gminna Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Głuchołazach 1982-1989 (2 j.a.-0,04 mb.), przes.1231/2009 - 1 j.a., nab.6435/2012: Gminna Rada Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Chrząstowicach - protokoły 1983-1989 (1 j.a.) Liczba jednostek w zespole: 54
45/666/0 Starostwo Powiatowe w Kluczborku 1835-1921,1930 0 rozwiń
kasa wdów - rachunki 1895 (1 j.a.), budowa kościoła w Nagodowicach 1841 (1 j.a.), zbiórka metali 1915-1921 (2 j.a.), zajęcie domów w poszczególnych miejscowościach powiatu 1919-1920 (38 j.a.), materiały dotyczące starosty powiatowego i jego syna, skazanego na karę śmierci 1835 (1 j.a.), przes.3/2004 - 4 j.a.- 0,14 mb., przes.1802/2012: rysunek techniczny ogródka przydomowego w Byczynie 1911 (1 j.a.); przes. 2351/2015 pożyczka na ukończenie przebudowy szkoły rolniczej i budowę szosy 1930 (1 j.a.). Liczba jednostek w zespole: 47
45/667/0 Starostwo Powiatowe w Oleśnie 1748-1944 0 rozwiń
sprawy topograficzne 1860-1936 (3 j.a.), statystyka 1868-1936 (5 ja), sprawy graniczne 1879-1934 (2 j.a.), sprawy urzędu starosty1925-1935 (5 j.a.), sprawy migracji 1799-1942 (13 j.a.), sprawy paszportowe, obywatelstwa, zmiana nazwisk, optanci 1929-1940 (10 j.a), sprawy rolne - obrót ziemią 1933-1939 (3 j.a.), recesy 1827-1885 (106 j.a.), sprawy katastralne i podatki 1748 (99 j.a.), sprawy sądownictwa 1748-1929 (67 j.a.), sprawy szpitali i ubogich mieszkańców powiatu 1819-1929 (1 j.a.), sprawy polityczne, sprawy dotyczące wyborów i mniejszości polskiej 1922-1935 (20 j.a.), sprawy podatkowe 1823-1928 (3 j.a.), sprawy łowieckie 1929-1935 (1 j.a.), sprawy wojskowe1809-1939 (36 j.a.), sprawy kościołów 1802-1933 (46 j.a.), sprawy szkolne1798-1940 (274 j.a.), sprawy hodowli zwierząt, sprawy rzemiosła i przemysłu 1844-1939 (7 j.a.), sprawy mniejszości żydowskiej 1766-1895 (14 j.a.), sprawy komunikacji, budowy dróg i mostów 1752- 1895 (17 j.a.), sprawy weterynarii i zdrowia 1815-1937 (8 j.a.), sprawy policji drogowej, budowlanej i obyczajowej 1926-1944 (16 j.a.), przes. 1757/2012: sprawy personalne 1935-1942 (1 j.a.), rysunek techniczny parowozu 1935-1943 (1 j.a.) przes.1803/2012: budowa zbiornika na wodę gaśniczą w Borkowicach 1941 (1 j.a.); nab. 8119/2015 korespondencja starosty z urzędami gmin 1940-1941 (1 j.a.). Liczba jednostek w zespole: 686
45/668/0 Wydział Powiatowy w Oleśnie 1799-1944 0 rozwiń
sprawy policji budowlanej i wodnej 1864-1929 (5 j.a.), zmiany granic gmin, obwodów, komunatne, urzedu stanu cywilnego 1864-1935 (35 j.a.), sprawy rzemiosła, podatkowe, zadłużenia 1892-1939 (17 j.a.), sprawy wodne, rolne, melioracji, kultury rolnej, osadnictwa, statystyki 1881-1943 ((85 j.a.), sprawy budowlane 1880-1943 (24 j.a.), sprawy pożarnictwa, ubezpieczeń, sprawy zdrowotne, sprawy dotyczące młodzieży 1909-1940 (47 j.a.), sprawy rady powiatu 1799-1940 (14 j.a.), sprawy budżetowo-finansowe 1926-1940 (106 j.a.) Liczba jednostek w zespole: 358
45/669/0 Sąd Obwodowy w Kluczborku [1754] 1878-1945 [1975] 0 rozwiń
I Organizacja sądu: sprawy organizacyjne sądu, sprawy kancelarii, archiwum biblioteki, obiegu pism 1833- 1945 (87 j.a.), posiedzenia sędziów 1910-1944 (9 j.a.), pracownicy sądowi 1854- 1944 (76 j.a.), sprawy notarialne 1857- 1945 (12 j.a.), budownictwo sądowe 1910- 1937 (7 j.a.), sprawy finansowe sądu 1837- 1945 (51 j.a.), sprawy różne: zapotrzebowania na materiały biurowe, pieczątki, telefony, maszyny do pisania 1873 - 1944 (33 j.a.), II Sprawy procesowe: zarządzenia ogólne i rejestry procesów 1910- 1942 (7 j.a.), sprawy cywilne 1904- 1944 (35 j.a.), sprawy karne 1815- 1942 (43 j.a), III Licytacje 1901- 1942 (24 j.a.), IV Sądownictwo polubowne 1829-1940 (13 j.a.), V Akta dot. wystąpienia z kościoła 1860- 1944 i synagogi (36 j.a.), VI Sprawy spadkowe: wywłaszczenia 1843- 1916 (25 j.a.), recesy dziedziczne 1839- 1944 (133 j.a.), sprawy opiekuńcze 1817- 1944 (62 j.a.), sprawy pielęgnacyjne 1899- 1944 (43 j.a.), sprawy rodzinne 1903- 1944 (13 j.a.), VII Księgi gruntowe 1799- 1944 (162 j.a.), VIII Księgi podatkowe, spisy majątków 1786-1944 (73 j.a.), IX Akta gruntowe 1754- 1945 (1208 j.a.), X Akta dotyczące dziedziczenia i testamenty 1776- 1945 (2560 j.a.), XI Akta dotyczące zadłużeń 1875- 1945 (635 j.a.), XII Rejestry handlowe 1907- 1929 (4 j.a.), XIII Spółki 1904- 1944 (91 j.a.), XIV Akta upadłościowe 1903- 1942 XV Fundacje 1867- 1939 (9 j.a.), XVI Akta personalne 1848- 1944 (37 j.a.), przes.172/2004: księga gruntowa miejscowości Janówka t. II k. 41-44, 48, 51, 64, 66-112 1893-1968 (1 j.a.), przes.181/2004: księgi hipoteczne gminy Bukowo t. I, k. 1-30 1818-1948, 1963 (1 j.a.), księga hipoteczna miejscowości Kolonia Bukowo t. I, k. 1-9 1791-1943, 1975 (1 j.a.), księga hipoteczna miejscowości Bukowo t. II, k. 31-70 1853-1940, 1970, przes.493/2005: 1 j.a.-0,01 mb., przes.1740/2012: testamenty, sprawy spadkowe, dziedziczenie majątków (44 j.a.), sprawy opiekuńcze, akta gruntowe, księgi gruntowe, rejestry spraw karnych, księga patentowa (115 j.a.) 1777-1942 Liczba jednostek w zespole: 7048
45/670/0 Sąd Obwodowy w Oleśnie [1602] 1879-1945 [2002] 0 rozwiń
Akta generalne przejęte w sukcesji po Sądzie Powiatowym w Oleśnie i jego poprzednikach - zarządzenia dotyczące prowadzenia kancelarii, spraw testamentowych i opieki, sprawy gruntowe, akta gruntowe, uwłaszczenia, depozyty, współpraca i korespondencja sądu z innymi urzędami, akta skasowane, sprawy Gmin Żydowskich - 1717-1898 (263 j.a.);Akta generalne Sądu Obwodowego w Oleśnie - zarządzenia w sprawach testamentowych, opiekuńczych i hipotecznych, sprawy gruntowe, sprawy podatkowe, korespondencja oraz współpraca sądu z innymi urzędami, budynek sądu - 1872-1944 (270 j.a.); Sądownictwo niesporne 1802-1887 (61 j.a.); Akta spraw cywilnych 1921-1938 (4 j.a.); Akta spraw karnych 1920 (1 j.a.); Postępowania wywoławcze 1865-1944 (109 j.a.); Sprawy gruntowe 1911-1943 (10 j.a.); Księgi gruntowe 1746-2002 (386 j.a.); Akta gruntowe 1602-1969 (7682 j.a.); Rejestry i akta handlowe 1901-1941 (4 j.a.); Rejestry i akta spółek 1888-1944 (20 j.a.); Depozyty pieniężne 1920-1943 (8 j.a.); Uznanie za zmarłego 1884-1942 (58 j.a.); Ubezwłasnowolnienia 1897-1936 (9 j.a.); Testamenty i sprawy spadkowe- akta zbiorowe, rejestry, legitymacje spadków, postępowania spadkowe, indywidualne sprawy spadkowe i testamentowe- 1756-1944 (3218 j.a.); Umowy majątkowe-małżeńskie 1850-1937 (7 j.a.); Sprawy rodzinne i opieki - rejestry, sprawy prawa rodzinnego, opieki i kurateli, oraz protokoły spraw opiekuńczych - 1841-1945 (205 j.a.); Protokoły sądów rozjemczych 1842-1944 (4 j.a.); Matrykuły niepodzielnych gospodarstw rolnych 1897-1944 (609 j.a.); Akta niepodzielnych gospodarstw rolnych 1900-1944 (38 j.a.); Akta personalne 1900-1907 (1 j.a.); Poświadczenia (dokumentacja) i odpisy z rejestrów Urzędów Stanu Cywilnego 1896-1939 (59 j.a.); Varia - fragmenty akt o nieustalonej tematyce, okładki z akt gruntowych, testamentów, spraw spadkowych i kurateli, puste formularze- 1783-1908 (3 j.a.); nab. 8120/2015 reces uwłaszczeniowy, pismo do komisarza sądowego Eberhardta w sprawie instrumentu hipotecznego 1802, 1873-1877 (2 j.a.). Liczba jednostek w zespole: 13066
45/672/0 Akta notariusza Adolfa Drobiga w Kluczborku 1869-1882 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 21
45/673/0 Akta notariusza Teodora Gotwalda Füllego w Kluczborku 1852-1859 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 6
45/674/0 Akta notariusza Jana Garniera w Kluczborku 1848-1852 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
Wyświetlanie 901 do 920 z 3 943 wpisów.