Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
45/675/0 Akta notariusza Henkena w Kluczborku 1935 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
45/676/0 Akta notariusza Juliusza Hermana Langego w Kluczborku 1841-1868 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 25
45/677/0 Akta notariusza Gottholda Teodora Libawskiego w Kluczborku 1862-1896 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 42
45/678/0 Akta notariusza Karola Filipa Liebicha w Kluczborku 1826-1855 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 5
45/679/0 vacat - Akta notariusza Aloisa Mückego w Kluczborku - włączony do zespołu nr 669 Sąd Obwodowy w Kluczborku 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
45/680/0 Akta notariusza Artura Rosenthala w Kluczborku 1898-1909 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 18
45/681/0 Akta notariusza Aleksandra Sabartha w Kluczborku 1845-1848 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
45/684/0 Powiatowy Związek Włościański w Kluczborku 1937-1945 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 5
45/685/0 Sąd Obwodowy w Wołczynie [1767] 1879-1944 [2000] 0 rozwiń
sprawy ogólne 1884-1943 (9 j.a.), akta spraw cywilnych 1898-1906 (2 j.a.), księgi gruntowe 1767-2000 (68 j.a.), akta gruntowe 1783-1944 (141 j.a.), sprawy podatkowe 1878-1941 (6 j.a.), rejestry i akta firm handlowych 1889-1942 (12 j.a.), rejestry i akta stowarzyszeń 1900-1944 (7 j.a.), rejestry i akta związków1930-1940 (1 j.a.), sprawy osiedleńcze 1936 (1 j.a.), sprawy upadłościowe i wywłaszczenia 1933-1944 (1 j.a.), testamenty i sprawy spadkowe 1810-1943 (627 j.a.), umowy majątkowe małżeńskie 1921-1939 (25 j.a.), sprawy rodzinne i opiekuńcze 1892-1933 (6 j.a.), sąd do spraw dziedzicznych gospodarstw rolnych 1933-1944 (184 j.a.), sąd rozjemczy 1885-1896 (2 j.a.), współpraca z Urzędem Stanu Cywilnego 1900-1938 (7 j.a.), akta personalne pracowników sądu 1934-1943 (1 j.a.), przes. 1739/2012: testament 1807-1850, 1900 (2 j.a.), poświadczenie dziedziczenia 1812-1832, 1926, 1934 (5 j.a.); przes. 2307/2015 duplikaty urodzeń, małżeństw i zgonów gminy żydowskiej w Wołczynie 1841-1847 (1 j.a.); przes. 2308/2015 sprawy spadkowe i hipoteczne 1838-1943 (5 j.a.); przes. 2309/2015 akta dotyczące ludności żydowskiej 1848 (1 j.a.). Liczba jednostek w zespole: 1148
45/686/0 Starostwo Powiatowe w Kluczborku 1945-1950 0 rozwiń
Referaty: Ogólno-Organizacyjny: Zarządzenia i okólniki władz nadrzędnych oraz własne starosty, wykazy akt starostwa, protokoły konferencji i zjazdów starostów, sprawozdania sytuacyjne starosty, raporty sytuacyjne zarządów miejskich i gminnych, sprawozdania z działalności referatów, statystyka ludności, skargi i doniesienia ludności kierowane do starosty, sprawy odznaczeń państwowych, wykazy pracowników starostwa, podział administracyjny 1945-1950 (105 j.a.), Referat Rachunkowo-Gospodarczy: kwestionariusze na przydział zaliczek kredytów dla starostwa. 1948 (1 j.a), Referat Społeczno-Polityczny: Sprawozdania o sytuacji społeczno-politycznej, opinie polityczne, sprawy weryfikacji i repatriacji, sprawy zwolnień jeńców, grobownictwo wojenne, wykazy wyznań i sekt religijnych, wykazy duchowieństwa, ewidencja cudzoziemców, materiały stowarzyszeń 1945-1950 (129 j.a.), Referat Administracyjno-Prawny: Sprawy z zakresu postępowania przymusowego w administracji, bezpieczeństwo publiczne, poszukiwanie osób, ewidencja zakładów wodnych, regulacja rzek, sprawy z zakresu usc, zmiana imion i nazwisk, rejestracja szkód wojennych, administracja mienia opuszczonego, spis ludności 1945-1950 (46 j.a.), Referat Karno-Administracyjny: Sprawozdania z postępowań karno-administracyjnych, doniesienia, nakazy karne, protokoły rozpraw 1945-1950 ( 9 j.a.), Referat Ochrony przed pożarami: Protokoły zebrań ochotniczych straży pożarnych, wykazy członków, sprawozdania 1945-1948 (3 j.a.), Referat Osiedleńczy: Sprawozdania sytuacyjne, podania o przydział gospodarstw, skierowania na gospodarstwa, zwroty gospodarstw ludności miejscowej, sprawy sporne, opieka nad osadnikami, przesiedlenia, osadnictwo wojskowe 1945-1950 (98 j.a.), Referat Przemysłu: materiały Komisji Cennikowej i Notowań, organizacja cechów, wykazy przedsiębiorstw i warsztatów, zgłoszenia prowadzenia działalności gospodarczej, zatwierdzenia projektów urządzenia zakładów. 1945-1950 (57 j.a.), Referat Handlu: Sprawozdania o sytuacji aprowizacyjnej, korespondencja 1945-1950 (27 j.a.), Referat Zdrowia: sprawozdania lekarza powiatowego, organizacja służby zdrowia, nadzór nad aptekami, zwalczanie chorób, opieka lekarska nad matką i dzieckiem, nadzór nad zakładami produkującymi artykuły spożywcze, badania wody pitnej. 1945-1949 (36 j.a.), Referat Weterynarii: Sprawozdania powiatowego lekarza weterynarii, organizacja służby weterynaryjnej, zwalczanie chorób zwierzęcych 1945-1950 (20 j.a.), Referat Budownictwa: Raporty o stanie zatrudnienia w przedsiębiorstwach budowlanych, remonty i odbudowa, wykazy obiektów zniszczonych, spisy zakładów. 1945-1949 (29 j.a.), Referat Pomiarów: Ochrona znaków pomiarowych, wykazy map topograficznych, inwentaryzacja bibliotek technicznych 1945-1946 (12 j.a.), Referat Kultury i Sztuki: informacje o działalności komisji oświatowych 1945-1948 (2 j.a.), Powiatowy Urząd Ziemski: akcja kredytowa dla osadników, parcelacja majątków, wykazy gospodarstw 1945-1947 (29 j.a.), Powiatowe Biuro Rolne: sprawozdania i korespondencja 1945-1946 (3 j.a.), Referat Rolnictwa i Reform Rolnych: sprawozdania z przebudowy ustroju rolnego, opisy gospodarstw 1945-1949 (33 j.a.), Inspektorat Oświaty Rolniczej: organizacja szkół rolniczych i ich wyposażenia, korespondencja w sprawach działalności szkół rolniczych, sprawozdania z realizacji przysposobienia rolniczego i wojskowego 1946-1949 (36 j.a.), Referat Opieki Społecznej: Sprawozdania z działalności opieki społecznej, nadzór nad zakładami opieki społecznej i domami dziecka, opieka nad matką i dzieckiem, akcje pomocy zimowej, akcje zapomogowe dla najbiedniejszych, opieka nad byłymi więźniami i inwalidami wojennymi 1945-1950 (61 j.a.), Referat Samorządowy: materiały z inspekcji zarządów miejskich, akcja oszczędnościowa. 1949-1950 (2 j.a.), dopływ: opieka społeczna 1948 (1 j.a.), sprawozdania miesięczne z działalności PKOS za 1946 rok (1 j.a.), sprawozdania z akcji pomocy zimowej 1948 (1 j.a.), preliminarze budżetowe 1946-1949 (1 j.a.), zestawienie wydatków kuchni powszechnych 1949 (1 j.a.), sprawy kasowe 1945-1947 (1 j.a.), sprawy ubezpieczeń członków Ochotniczych Straży Pożarnych 1948 (1 j.a.), sprawy personalne-kwestionariusze osobowe pracowników Powiatowego Komitetu Opieki Społecznej, umowy o pracę 1945-1948 (1 j.a); akta osobowe pracowników Tymczasowego Zarządu Państwowego w Kluczborku 1945-1951 (23 j.a.) Liczba jednostek w zespole: 776
45/687/0 Starostwo Powiatowe w Oleśnie [1928] 1945-1950 [1980] 0 rozwiń
Referat Ogólno-Organizacyjny: zarządzenia i okólniki władz nadrzędnych oraz własne starosty, zarządzenie radzieckiego komendanta wojennego, organizacja wewnętrzna starostwa, protokoły konferencji i zjazdów starostów, miesięczne sprawozdania sytuacyjne starosty, raporty sytuacyjne zarządów miejskich i gminnych, sprawozdania z działalności referatów, sprawy odznaczeń państwowych, wykazy pracowników starostwa, podział administracyjny powiatu 1945-1950 (54 j.a.), Referat Rachunkowo-Gospodarczy: zestawienia liczbowe kredytów inwestycyjnych dla starostwa, wydatki budżetowe 1947-1950 (3 j.a.), Referat Społeczno-Polityczny: miesięczne sprawozdania sytuacyjne starosty oraz zarządów miejskich i gminnych ( na temat m. in. weryfikacji, repatriacji, repolonizacji, współżycia ludności napływowej z miejscową, bezpieczeństwa publicznego, partii politycznych, wyznań religijnych, obchodów świąt i uroczystości państwowych, akcji przesiedleńczej, związków i stowarzyszeń ), opinie polityczne o mieszkańcach powiatu, sprawy weryfikacji ( protokoły posiedzeń Komisji Weryfikacyjnej, wnioski o weryfikację, zaświadczenia o narodowości polskiej, wykazy zweryfikowanych i nie zweryfikowanych, zrzeczenia się obywatelstwa polskiego, deklaracje osób przyznających się do narodowości niemieckiej ), sprawy repatriacji ( wnioski o powrót do kraju, zaświadczenia na wyjazd do Niemiec ), sprawy zwolnień jeńców, grobownictwo wojenne, wykazy wyznań i sekt religijnych, wykazy duchowieństwa, ewidencja cudzoziemców, materiały związków i stowarzyszeń 1945-1950 (160 j.a.), Referat Administracyjno-Prawny: skargi i doniesienia mieszkańców powiatu, ewidencja zakładów wodnych, sprawozdania o ruchu naturalnym ludności powiatu ( urodzenia, małżeństwa, zgony ), zmiana imion i nazwisk, rejestracja szkód wojennych, ewidencja ludności, miesięczne wykazy zameldowanych i wymeldowanych w poszczególnych gminach 1945-1952 (44 j.a.), Referat Karno-Administracyjny: wykazy ruchu spraw i czynności referatu, rejestr spraw karnych, wnioski i zarządzenia egzekucyjne 1945-1950 (8 j.a.), Referat Wojskowy: kontrola jednostek podległych, współpraca z Rejonową Komendą Uzupełnień, rejestracja poborowych, opieka nad zdemobilizowanymi, wykazy kwater, terenów zaminowanych, korespondencja 1945-1950 (23 j.a.), Referat Ochrony przed pożarami i innymi klęskami:sprawozdania referatu o ochronie przed pożarami, sprawozdania powiatowego komendanta straży pożarnej, protokoły zebrań ochotniczych straży pożarnych, wykazy członków 1947-1950 (8 j.a.), Referat Osiedleńczy: sprawozdania referatu, protokoły przekazania gospodarstw, zwrot gospodarstw i inwentarza ludności miejscowej, opieka nad osadnikami i repatriantami, wykazy ( osadników, inwentarza, majątków ) 1945-1947 (18 j.a.), Referat Przemysłu: sprawozdania z działalności referatu, zgłoszenia przemysłu, wykazy zakładów przemysłowych, protokoły zebrań cechów 1945-1949 (20 j.a.), Referat Handlu: schemat organizacyjny referatu, sprawozdania o sytuacji aprowizacyjnej, korespondencja w sprawach aprowizacji i handlu, wykazy spółdzielni, sklepów, protokoły posiedzeń Komisji Notowań Cen, Komisji Cennikowej i Komisji Usprawnienia Zaopatrzenia 1945-1950 (34 j.a.), Referat Zdrowia: sprawozdania ze zwalczania epidemii, z działalności stacji opieki nad matką i dzieckiem, korespondencja lekarza powiatowego, wykazy zachorowań i zgonów 1946 (4 j.a.), Referat Weterynarii: sprawozdania powiatowego lekarza weterynarii, statystyka badania zwierząt rzeźnych, zwalczanie chorób zwierzęcych 1945-1948 (4 j.a.), Referat Budownictwa: sprawozdania o stanie zatrudnienia w przedsiębiorstwach budowlanych i ruchu budowlanym, remonty i odbudowa zniszczonych miast i budynków, Fundusz Odbudowy Szkół 1945-1949 (15 j.a.), Referat Pomiarów: wyciągi z ksiąg podatku budynkowego, rejestr podatku gruntowego 1946-1947 (5 j.a.), Referat Rolnictwa: sprawozdania z przebiegu rejestracji zwierząt, z kontraktacji, ochrona roślin, wykazy gospodarstw, gruntów ornych, obsianej ziemi 1945-1950 (39 j.a.), Referat Oświaty Rolniczej: sprawozdania powiatowego inspektora oświaty rolniczej, sprawozdania referatu, korespondencja w sprawach działalności szkół rolniczych i ośrodków szkolnych, sprawozdania z realizacji przysposobienia rolniczego i wojskowego 1946-1950 (21 j.a.), Referat Opieki Społecznej: sprawozdania z działalności opieki społecznej, nadzór nad zakładami opieki społecznej, domami dziecka, opieka nad matką i dzieckiem, akcje pomocy zimowej, akcje zapomogowe dla najbiedniejszych, opieka nad byłymi więźniami, inwalidami wojennymi, protokoły i sprawozdania Powiatowego Komitetu Opieki Społecznej 1945-1950 (38 j.a.), Referat Świadczeń Rzeczowych: sprawozdania referatu, sprawozdania kontrolera świadczeń rzeczowych 1945-1946 (4 j.a.), przes.999/2007 - materiały dotyczące bibliotek w powiecie 1947 (1 j.a.);nab.6170/2011: sprawy własnościowe, akty nadania, akty własności ziemi, orzeczenia o nadaniu nieruchomości miejscowości: Kadłub Wolny, Knieja, Łąka, Poczołków, Radawie, Prusków, Siedliska, Osieczko, Zębowice 1928-1980 (867 j.a.); nab. 7647/2015: odbudowa miasta, członkostwo Olesna w związkach i stowarzyszeniach, akta byłych więźniów politycznych 1945-1948 (3 j.a.); nab. 8517/2016: zezwolenia na prowadzenie zakładów przemysłowych 1945-1969 (21 j.a.). Liczba jednostek w zespole: 1425
45/688/0 Powiatowa Rada Narodowa w Kluczborku 1946-1950 0 rozwiń
Referat organizacyjny - wykazy radnych, protokoły posiedzeń Rady i jej prezydium, sprawozdania z działalności Rady 1946-1950 (16 j.a.), Referat administracyjy - budżety administracyjne 1946-1950 (6 j.a.), Referat komisji - protokoły posie dzeń i kontroli Komisji Kontroli Społecznej, Komisji Oswiatowej, Komisji Finansowo-Budżetowej 1946-1950 (6 j.a.) Liczba jednostek w zespole: 29
45/689/0 Powiatowa Rada Narodowa w Oleśnie [1945] 1946-1950 [1975] 0 rozwiń
Referat prezydialny - zarządzenia władz nadrzędnych 1945-1949 (5 j.a.), Referat organizacyjny - wykazy radnych, protokoły posiedzeń Rady i jej prezydium, sprawozdania z działalności Rady 1946-1950 (28 j.a.), Referat komisji - protokoły posiedzeń i kontroli Komisji Kontroli Społecznej, Komisji Kwalifikacyjnej, Komisji Finansowo-Budżetowej 1945-1949 1945-1949 (25 j.a.); nab. 7648/2015: księga uchwał Powiatowej Rady Narodowej w Oleśnie, księga uchwał Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Oleśnie, Komisja Oświaty i Kultury- protokoły kontroli stanu obiektów sportowych powiatu oleskiego 1947-1951, 1975 (3 j.a.). Liczba jednostek w zespole: 61
45/690/0 Wydział Powiatowy w Kluczborku 1945-1950 0 rozwiń
Referat ogólno-samorządowy - zarządzenia władz nadrzędnych, wykazy pracowników samorządowych 1945-1950 (43 j.a.), Referat nadzoru nad gminami - kontrole Zarządów Miejskich i Gminnych, protokoły zebrań burmistrzów, wójtów, sołtysów, wykazy miejscowości, spisy ludności miejscowej 1945-1950 (63 j.a.), Referat budżetowo-finansowy - budżety powiatowego związku samorządowego i sprawozdania budżetowe 1945-1950 (20 j.a.) Liczba jednostek w zespole: 127
45/691/0 Wydział Powiatowy w Oleśnie 1945-1950 0 rozwiń
Referat ogólno-samorządowy - zarządzenia władz nadrzędnych, wykazy pracowników samorządowych, protokoły posiedzeń Wydziału, statystyka naturalnego ruchu ludności 1945-1950 (53 j.a.), Referat nadzoru nad gminami - kontrole Zarządów Miejskich i Gminnych, wykazy burmistrzów, wójtów, sołtysów, wykazy gospodarstw, charakterystyka powiatu 1945-1950 (52 j.a.), Referat budżetowo-finansowy - budżety powiatowego związku samorządowego i sprawozdania budżetowe 1946-1950 (15 j.a.), wykazy pracowników 1945-1946 (1 j.a.); przes.2048/2014: plany gospodarcze na 1950 rok instytucji oświatowych i służby zdrowia 1949 (1 j.a.), sprawozdania rachunkowe z wykonania budżetu administracyjnego za rok 1949 (1 j.a.), sprawy nieruchomości 1939, 1945-1948 (1 j.a.) Liczba jednostek w zespole: 124
45/692/0 Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Byczynie 1945-1950 [1951] 0 rozwiń
Miejska Rada Narodowa - zarządzenia władz nadrzędnych, protokoły posiedzeń Rady, protokoły posiedzeń i kontroli komisji 1946-1951 (15 j.a.), Referat ogólno-administracyjny - zarządzenia władz nadrzędnych, protokoły posiedzeń Zarządu, raporty sytuacyjne, materiały dotyczące odbudowy, opieki społecznej, weryfikacji, rolnictwa 1945-1950 (68 j.a.), Referat finansowy - budżety i sprawozdania z ich wykonania, akta podatkowe 1945-1950 (23 j.a.), dopływ (protokoły posiedzeń Miejskiego i Gminnego Komitetu Opieki Społecznej, sprawozdania miesięczne) 1946 przes.806 1 j.a.-0,01 mb.; nab. 8408/2016: kopie protokołów posiedzeń Rady, informacje o działalności, korespondencja 1946-1949 (2 j.a.). Liczba jednostek w zespole: 109
45/693/0 Vacat- Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Gorzowie- zespół przekazany do Archiwum Państwowego w Częstochowie 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
45/694/0 Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Kluczborku 1945-1950 0 rozwiń
Miejska Rada Narodowa - protokoły posiedzeń Rady 1946-1950 (4 j.a.), Referat organizacyjny - zarządzenia władz nadrzędnych i własne, organizacja Zarządu, protokoły posiedzeń Zarządu, sprawozdania o zatrudnieniu, wykazy zakładów pracy 1945-1950 (20 j.a.), Referat finansowo-budżetowy - budżety i sprawozdania z ich wykonania, akta podatkowe, plany finansowe 1945-1950 (18 j.a.), Referat administracyjny - materiały z zakresu opieki społecznej, kwestionariusze dotyczące odszkodowań wojennych 1945-1950 (10 j.a.), Referat spraw technicznych i majątkowych - sprawozdania o ruchu budowlanym 1949 (2 j.a.), dopływ (protokoły posiedzeń Miejskiego Komitetu Opieki Społecznej, sprawozdania z działalności, budżety) 1946-1948, przes. 805 1 j.a.-0,01 mb.; nab. 8390/2016: protokoły posiedzeń Miejskiej Rady Narodowej- kopie, budżety- kopie, sprawozdania budżetowe 1946-1950 (6 j.a.); nab. 9341/2018: akta osobowe osób zatrudnionych w Zarządzie Miejskim w Kluczborku 1945-1949 (27 j.a.) Liczba jednostek w zespole: 88
45/695/0 Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Oleśnie 1945-1950 0 rozwiń
Miejska Rada Narodowa - protokoły posiedzeń Rady i jej prezydium, protokoły posiedzeń i kontroli komisji 1946-1950 (11 j.a.) Dział ogólny - organizacja Zarządu, protokoły posiedzeń Zarządu, sprawozdania z działalności Zarządu, wykazy zakładów pracy, wykazy szkód wojennych 1945-1950 (41 j.a.), Dział administracyjny -ewidencja ludności, materiały dotyczące lasu miejskiego 1945-1949 (13 j.a.), Dział finansowy - budżety i sprawozdania z ich wykonania 1945-1950 (22 j.a.), Dział społeczny - materiały dotyczące analfabetyzmu, wykazy Niemców 1946-1950 (6 j.a.), Dział techniczny - sprawozdania o ruchu budowlanym i odbudowie 1945-1950 (8 j.a.); przes.2046/2014: protokoły posiedzeń Zarządu Miejskiego oraz sprawozdania z kontroli Zarządu 1950 (1 j.a.), Powiatowa Komisja Oświatowa - protokoły posiedzeń, korespondencja 1947 (1 j.a.), odbudowa miasta Olesna, wykaz osób posiadających pojazdy rolnicze 1948 (1 j.a.), odbudowa szkoły w Oleśnie 1949-1950 (1 j.a.), odbudowa domu ludowego w Oleśnie 1948-1949 (1 j.a.), dokumentacja techniczna na odbudowę instalacji w Domu Ludowym w Oleśnie 1949 (1 j.a.), przepisy normatywne dla urzędów zatrudnienia 1945-1949 (1 j.a.), dokumentacja dotycząca odbudowy ratusza miejskiego - kosztorysy, zestawienia, sprawozdania 1949-1950 (1 j.a.), korespondencja wojskowa 1949 (1 j.a.), sprawy straży pożarnej 1947-1950 (1 j.a.), protokoły odbioru robót budowlanych przy ul. Michałka 41 oraz Kolejowej 1 w Oleśnie 1949 (1 j.a.), projekty warsztatów rzemieślniczych 1948-1950 (1 j.a.), zarządzenia normatywne i okólniki 1948-1950 (1 j.a.); nab. 8391/2016: protokoły posiedzeń Miejskiej Rady Narodowej- kopie, wyciągi, protokoły posiedzeń Zarządu- kopie, wyciągi, budżety, sprawozdania budżetowe, przepisy i zarządzenia władz nadrzędnych, sprawy organizacyjne, sprawozdania z działalności, postanowienia sądowe w sprawach przywrócenia posiadania nieruchomości, układy zbiorowe pracy, dowody wpłat, wykazy potrąconych składek, polisy ubezpieczeniowe, karty ewidencyjne członków związku zawodowego, gospodarka materiałowa i lokalowa, kosztorysy budowy przedszkola, sprawy budowlane, umowy na remonty w mieście, korespondencja, akta osobowe, sprawozdania statystyczne cegielni miejskiej 1945-1952 (34 j.a.). Liczba jednostek w zespole: 149
45/696/0 Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Wołczynie 1945-1950 0 rozwiń
Miejska Rada Narodowa - protokoły posiedzeń Rady i jej prezydium, protokoły posiedzeń komisji 1946-1950 (13 j.a.), Referat ogólno-administracyjny - kwestionariusze dotyczące szkód wojennych 1945-1950 (6 j.a.), Referat finansowy - budżety i sprawozdania budżetowe, statuty podatkowe, arkusze wymiarowe podatku 1945-1950 (16 j.a.), Referat techniczny - obliczenia statystyczne (1 j.a.); nab. 8392/2016: protokoły posiedzeń Miejskiej Rady Narodowej- kopie, budżety- kopie, sprawozdania budżetowe 1946-1950 (3 j.a.). Liczba jednostek w zespole: 39
Wyświetlanie 921 do 940 z 3 943 wpisów.