Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
45/737/0 Technikum Rachunkowości Rolnej w Oleśnie 1949-1960 0 rozwiń
1. Organizacja - 26 j.a. (1949-1960) Protokoły zebrań Rady Pedagogicznej, Komisji Stypendialnej, z rodzicami i komitetu rodzicielskiego, organizacja nauczania i wychowania, sprawozdania z działalności, sprawozdania z egzaminów, sprawozdania statystyczne, wyniki nauczania, praktyki, preliminarze budżetowe i budżety, bilanse, sprawozdania finansowe 2. Dział Korespondencyjnego Kształcenia - 5 j.a. (1954-1959) Organizacja nauczania i wychowania, sprawozdania z egzaminów, akta osobowe uczniów kandydatów na kurs korespondencyjny Liczba jednostek w zespole: 31
45/738/0 vacat - Technikum Korespondencyjne Rachunkowości Rolnej w Oleśnie - włączony do zespołu nr 737- Technikum Rachunkowości Rolnej w Oleśnie 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
45/739/0 Powiatowy Związek Gminnych Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Kluczborku 1945-1958 0 rozwiń
Dokumentacja aktowa – 272 j.a. 1. Samorząd spółdzielczy - 31 j.a. (1945-1957) Protokoły walnych zjazdów, plenum, prezydium, komisji, protokoły zebrań wyborczych, odbytych zebrań i narad. 2. Zarząd - 36 j..a (1945-1956) Plany pracy Zarządu, posiedzenia Zarządu, lustracja, sprawozdania z załatwiania skarg i wniosków, protokoły i sprawozdania z działalności, informacje. 3. Zbiór zarządzeń, regulaminów, instrukcji - 17 j.a. (1946-1956) Zarządzenia, okólniki i instrukcje. 4. Organizacja służby rewizyjnej - 8 j.a. (1945-1951) Sprawozdania inspektorów. 5. Dokumenty członkowskie - 2 j.a. (1951-1952) Rozliczenia z legitymacji członkowskich, plan umasowienia członków. 6. Organizacja wewnętrzna - 5 j.a. (1949-1952) Regulamin, sprawozdania organizacyjne. 7. Organizacja i instruktaż społeczny - 36 j.a. (1945-1956) Sprawozdania z działalności, sprawy kulturalno-oświatowe, sprawy współzawodnictwa i racjonalizacji. 8. Dokumenty organizacyjno-samorządowe GS - 35 j.a. (1945-1956) Protokoły walnych zgromadzeń, prezydiów, Rad, posiedzenia Zarządu gminnych spółdzielni, protokoły zebrań gromadzkich, narady i zebrania członków, sprawozdania z działalności, wykazy. 9. Sprawy personalne - 8 j.a. (1947-1951) Ewidencja pracowników, akta personalne. 10. Szkolenie - 9 j.a. (1946-1956) Okólniki, regulaminy i instrukcje dotyczące kursów szkoleniowych, ankiety sprawozdawcze, sprawy szkoleń, statut Towarzystwa Uniwesytetów Ludowych, kursy kółek miczurynowskich. 11. Akcje - 8 j.a. (1946-1956) Sprawy akcji socjalnych, siewnych i żniwnych. 12. Plany - 9 j.a. (1945-1952) Plany pracy, roczne, plan gospodarczy, analizy, sprawy ubezpieczalni społecznej, raporty. 13. Sprawy kredytowe - 1 j.a. (1950) Sprawy finansowe. 14. Zatrudnienie i płace - 1 j.a. (1951) Listy płac i zaświadczenia. 15. Inwestycje i kapitalne remonty - 7 j.a. (1947-1958) Dokumentacja inwestycji i kapitalnych remontów. 16. Sprawozdania statystyczne - 3 j.a. (1948-1949) Sprawozdania statystyczne. 17. Dokumentacja księgowa - 18 j.a. (1947-1958) Sprawy dotyczące księgowości. 18. Rozliczenie majątku obrotowego - 4 j.a. (1947-1953) Spisy, rozliczenia. 19. Administracja gospodarcza - 12 j.a. (1945-1952) Użytkowanie nieruchomości, sprawy rolnictwa, ochrony roślin i hodowli. 20. Dział Skupu – regulaminy, instrukcje - 3 j.a. (1948-1951) Regulaminy i instrukcje. 21. Plany i sprawozdawczość Działu Skupu - 2 j.a. (1952-1953) Sprawozdania z kontraktacji. 22. Zakłady inne - gorzelnie - 1 j.a. (1946-1948) Sprawy Gorzelni w Szymonkowie. 23. Związek Zawodowy - 2 j.a. (1950-1951) Protokoły zebrań sprawozdawczo-wyborczych zakładowej organizacji związkowej, akta personalne Zarządu Oddziału Gminnego. 24. Kobiety - 14 j.a. (1946-1956) Protokoły Powiatowego Zjazdu Kobiet, Zarządu Koła, posiedzeń Rady Kobiecej, narad Aktywu Kobiecego, sprawy Kół Gospodyń Wiejskich, Inspektoratu Kobiecego, ewidencja kół, sprawy Międzynarodowego Dnia Kobiet i konkursu kobiecego. Materiały ulotne – 2 j.a. (1947, 1951) Biuletyn wewnętrzny Związku Samopomocy Chłopskiej, Biuletyn Urzędowy Głównego Komitetu Kultury Fizycznej. Liczba jednostek w zespole: 274
45/740/0 Polski Związek Zachodni Oddział Powiatowy w Kluczborku 1946-1950 0 rozwiń
Dokumentacja aktowa: 10 j.a. – 0,10 mb. -Zarządzanie: protokoły posiedzeń Zarządu Obwodu w Kluczborku, (1946-1949) - 2 j.a., - Organizacja własnej jednostki: statuty, instrukcje, wytyczne i okólniki dotyczące działalności oraz materiały dotyczące połączenia z Ligą Morską (1946-1950) – 5 j.a., - Sprawozdawczość: materiały z działalności (1946-1949) – 2 j.a., - Ewidencja osobowa: wykazy obywateli zaginionych podczas II wojny światowej (1947) – 1 j.a. Liczba jednostek w zespole: 10
45/741/0 Liceum Pedagogiczne i Liceum dla Wychowawczń Przedszkoli w Kluczborku 1953-1975 0 rozwiń
Organizacja: posiedzenia Rady Pedagogicznej, Komitetu Rodzicielskiego, zespołu praktyki pedagogicznej, samorządu szkolnego, arkusze organizacyjne, rejestr nauczycieli, sprawozdania z pracy dydaktyczno-wychowawczej, wyników nauczania, sprawozdania z pracy liceum, wizytacji, kontroli , kroniki szkolne, albumy 1953-1975 (42 ja), dokumentacja osobowa pracowników, akta maturalne, wyniki nauczania 1953-1975 (118 ja); nab.6799/2013: fotografie z uroczystości szkolnych 1953 (1 j.a.). Liczba jednostek w zespole: 161
45/742/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Biskupicach 1954-1961 0 rozwiń
protokoły sesji GRN 1954-1961 (7 j.a.), rejestr uchwał GRN 1955-1961 (1 j.a.), protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1961 (7 j.a.), rejestr uchwał Prezydium GRN 1955-1961 (1 j.a.), plan pracy Prezydium GRN 1959 (1 j.a.), wybory radnego GRN-protokoły zebrań wyborczych, korespondencja 1956 (1 j.a.); przes.2042/2014: protokoły posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej 1955 (1 j.a.). Liczba jednostek w zespole: 19
45/743/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Byczynie 1954-1972 0 rozwiń
protokoły sesji GRN 1954-1972 (18 j.a.), rejestr uchwał GRN 1970-1972 (1 j.a.), uchwały GRN 1971-1972 (1 j.a.), realizacja uchwał GRN 1971-1972 (1 j.a.), komisje GRN-plany pracy, protokoły posiedzeń i przeprowadzonych kontroli, składy komisji 1959-1972 (22 j.a.), realizacja wniosków komisji 1971-1972 (1 j.a.), protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1972 (18 j.a.), plany pracy GRN 1961-1970 (1 j.a.), sprawozdania z działalności GRN 1970-1971 (1 j.a.), protokoły zebrań wiejskich 1955-1972 (1 j.a.), protokoły kontroli zewnętrznych 1971-1972 (1 j.a.), budżet gromady 1966-1971 (5 j.a.), sprawozdania o dochodach i wydatkach budżetowych 1972 (1 j.a.), protokoły spotkań radnych z wyborcami 1971-1972 (1 j.a.), nab. 9279/2018: rejestr pomiarowo-klasyfikacyjny-wieś Gołkowice 1959 (1 j.a.) Liczba jednostek w zespole: 76
45/744/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kostowie 1954-1972 0 rozwiń
protokoły sesji GRN 1954-1968 (11 j.a.), rejestry uchwał GRN 1954-1968 (1 j.a.), komisje GRN-protokoły posiedzeń i kontroli 1958-1968 (6 j.a.), protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1968 (14 j.a.), rejestr uchwał Prezydium GRN 1955-1968 (1 j.a.), plany grospodarcze gromady 1961-1966 (5 j.a.), budżet gromady 1968 (1 j.a.), sprawozdania finansowe 1967-1968 (1 j.a.), rejestr postulatów wyborczych 1965-1966 (1 j.a.). Liczba jednostek w zespole: 41
45/745/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Krzywiczynach 1954-1968 0 rozwiń
protokoły sesji GRN 1954-1968 (11 j.a.), protokoły posiedzeń GRN 1955-1968 (14 j.a.), plany pracy GRN 1960 (1 j.a.), protokół zebrania wiejskiego 1955 (1 j.a.). Liczba jednostek w zespole: 27
45/746/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Krzywiźnie 1954-1959 [1960] 0 rozwiń
protokoły sesji GRN 1954-1960 (5 j.a.), protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1959 (5 j.a.), protokoły zebrań wiejskich 1955 (1 j.a.), rejestry mieszkańców wsi Krzywizna 1945-1971 (5 j.a.), książki meldunkowe wsi Krzywizna 1945-1964 (5 j.a.). Liczba jednostek w zespole: 21
45/747/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kujakowicach Górnych 1955-1972 0 rozwiń
protokoły sesji GRN 1956-1971 (12 j.a.), protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1956-1972 (16 j.a.), plany pracy GRN 1959-1960 (1 j.a.); przes.2008/2014: protokoły posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej 1955 (1 j.a.). Liczba jednostek w zespole: 30
45/748/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kuniowie 1955-1961 0 rozwiń
protokoły sesji GRN 1955-1961 (2 j.a.), protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1961 (7 j.a.), protokoły zebrań wiejskich 1955 (1 j.a.). Liczba jednostek w zespole: 10
45/749/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Ligocie Dolnej pow. kluczborski 1955-1961 0 rozwiń
protokoły sesji GRN 1955-1961 (3 j.a.), komisje GRN-protokoły posiedzenia 1958 (1 j.a.), protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1961 (7 j.a.), plany pracy GRN 1959-1960 (1 j.a.). Liczba jednostek w zespole: 12
45/750/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kluczborku 1954-1972 0 rozwiń
protokoły sesji GRN 1954-1972 (16 j.a.), komisje GRN-protokoły posiedzeń i kontroli, plany pracy 1955 (1 j.a.), protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1972 (16 j.a.), plany pracy GRN 1958-1960 (1 j.a.), protokoły zebrań wiejskich 1955-1956 (1 j.a.), spisy i wykazy gospodarstw rolnych 1956-1957 (3 j.a.), budżet gromady 1957-1958 (2 j.a.), kwestionariusze radnych GRN 1958 (1 j.a.). Liczba jednostek w zespole: 41
45/751/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Łowkowicach 1955-1972 0 rozwiń
protokoły sesji GRN 1955-1972 (12 j.a.), protokoły posiedzeń GRN 1955-1972 (16 j.a.), kat. B-50; rejestry mieszkańców wsi Dobiercice 1945-1967 ( 2 j.a.), rejestr mieszkańców wsi Maciejów 1971 (1 j.a.), książki meldunkowe wsi Dobiercice 1945-1964, 1951-1966 (4 j.a.), książki meldunkowe wsi Łowkowice 1945-1965 (4 j.a.), książki meldunkowe wsi Maciejów 1945-1963, 1947-1963 (2 j.a.). Liczba jednostek w zespole: 41
45/752/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Roszkowicach 1955-1972 0 rozwiń
protokoły sesji GRN 1955-1972 (14 j.a.), komisje GRN-protokoły posiedzeń i kontroli, ewidencja obecności na posiedzeniach 1964-1972 (19 j.a.), protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1956-1972 (16 j.a.), plany pracy GRN 1963-1972 (4 j.a.), sprawozdania z dzaiłalności GRN 1966-1971 (1 j.a.), protokoły zebrań wiejskich 1955-1970 (4 j.a.), protokoły zebrań sołtysów 1965-1972 (1 j.a.), plany gospodarcze gromady 1962-1970 (2 j.a.), sprawozdania z realizacji planów gospodarczych 1965-1972 (2 j.a.), programy rozwoju rolnictwa 1966-1970 (1 j.a.), programy rozwoju gromady 1967 (1 j.a.), sprawozdani GUS-o powierzni użytków 1970 (1 j.a.), kontrole zewnętrzne-protokoły i sprawozdania 1963-1972 (4 j.a.), budżet gromady 1963-1971 (8 j.a.), spotkania posłów i radnych z wyborcami-plany spotkań, sprawozdania z realizacji wniosków, korespondencja 1969-1971 (1 j.a.), wykazy gruntów 1966 (1 j.a.), kat. B-50; rejestry mieszkańców wsi Borek 1945-1968 (2 j.a.), rejestr mieszkańców wsi Helenów 1945-1969 (1 j.a.), rejestry mieszkańców wsi i PGR Roszkowice 1945-1964 (2 j.a.), rejestr mieszkańców PGR Wojsławice 1947-1968 (1 j.a.), książki meldunkowe wsi Helenów 1945-1968 (1 j.a.), książki meldunkowe wsi Roszkowice 1945-1966 (2 j.a.), przes.2010/2014: protokoły posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej 1955 (1 j.a.). Liczba jednostek w zespole: 90
45/753/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Skałągach 1954-1972 0 rozwiń
protokoły sesji GRN 1954-1972 (15 j.a.), komisje GRN-protokoły posiedzeń i przeprowadzonych kontroli 1964-1972 (10 j.a.), protokoły posiedzeń GRN 1955-1972 (15 j.a.), plany pracy GRN 1959-1960 (1 j.a.), protokoły zebrań wiejskich 1955-1971 (2 j.a.), protokoły konroli zewnętrznych 1967-1972 (2 j.a.), budżet gromady 1963-1970 (1 j.a.), kwestionariusze radnych i członków komisji 1955 (1 j.a.), sprawozdani z działalności świetlicy gromadzkiej 1955 (1 j.a.). Liczba jednostek w zespole: 48
45/754/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Smardach Dolnych 1955-1972 0 rozwiń
protokoły sesji GRN 1955-1972 (12 j.a.), komisje GRN- protokoły posiedzeń i kontroli 1962-1971 (4 j.a.), protokoły posiedzeń 1956-1972 (15 j.a.), plany pracy Prezydium GRN 1960 (1 j.a.), protokoły zebrań wiejskich 1955 (1 j.a.), protokoły kontroli zewnętrznych 1966-1971 (2 j.a.), budżet gromady 1955-1971 (2 j.a.), plany pracy i sprawozdania z działalności świetlicy gromadzkiej 1955-1956 (1 j.a.), kat.B-50; rejestry mieszkańców wsi Smardy Dolne 1945-1971 (2 j.a.), pomocniczy rejestr meldunkowy wsi Unieszów 1945-1969 (1 j.a.), książka meldunkowa wsi Czaple Stare 1945-1957 (1 j.a.), książka meldunkowa wsi Gotartów- PGR 1945-1969 (1 j.a.), książka meldunkowa wsi Markotów Duży 1945-1967 (1 j.a.), książki meldunkowe wsi Smardy Górne i Smardy Dolne -PGR 1945-1968 (2 j.a.), książka meldunkowa wsi Unieszów 1945-1969 (1 j.a.); przes.2009/2014: protokoły z posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej 1955 (1 j.a.). Liczba jednostek w zespole: 48
45/755/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Szymonkowie 1955-1968 0 rozwiń
protokoły sesji GRN 1955-1968 (10 j.a.), protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1968 (13 j.a.), plany pracy GRN 1959-1960 (1 j.a.), wybory uzupełniające 1956-1957 (1 j.a.) Liczba jednostek w zespole: 25
45/756/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Wąsicach [1945] 1955-1972 0 rozwiń
protokoły sesji GRN 1955-1972 (16 j.a.), protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1972 (18 j.a.), protokoły zebrań wiejskich 1955 (1 j.a.), kat.B-50; książki meldunkowe wsi Wąsice 1945-1970 (3 j.a.). Liczba jednostek w zespole: 38
Wyświetlanie 981 do 1 000 z 3 943 wpisów.