Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
45/757/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Wierzbicy Górnej 1954-1971 0 rozwiń
protokoły sesji GRN 1954-1971 (13 j.a.), protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1956-1971 (16 j.a.), protokoły zebrań wiejskich 1955 (1 j.a.), plany pracy świetlicy gromadzkiej 1955-1956 (1 j.a.), kat.B-50; rejestry mieszkańców wsi: Brynica, Ligota Wołczyńska, Wierzbica Górna 1945-1967, 1969 (4 j.a.). Liczba jednostek w zespole: 35
45/758/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Bogacicy 1954-1972 0 rozwiń
sesje: protokoły 1955-1972 (10 j.a.), Prezydium: protokoły posiedzeń 1954-1972 (15 j.a.). Liczba jednostek w zespole: 25
45/759/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Borkowicach 1954-1968 0 rozwiń
sesje: protokoły 1954-1968 (8 j.a.), Prezydium: protokoły posiedzeń 1955-1968 (11 j.a.). Liczba jednostek w zespole: 19
45/760/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Wierzchach 1955-1959 0 rozwiń
sesje: protokoły 1955-1959 (4 j.a.), Prezydium: protokoły posiedzeń 1955, 1957-1959 (3 j.a.), zebrania wiejskie: protokoły 1955 (1 j.a.), wybory uzupełniające 1957 (1 j.a.) Liczba jednostek w zespole: 9
45/761/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Zębowicach 1954-1972 [1983] 0 rozwiń
sesje: protokoły 1955-1969 (8 j.a.), komisje: protokoły posiedzeń i kontroli, plany pracy 1955-1960, 1969-1972 (2 j.a.), Prezydium: protokoły posiedzeń 1955-1971 (10 j.a.), uchwały: księga uchwał sesji i Prezydium 1962-1963 (1 j.a.), zebrania wiejskie: protokoły zebrań, sprawozdania 1954-1962, 1972 (2 j.a.), kontrole zewnętrzne: protokoły 1958 (1 j.a.), sprawozdania z działalności Rady i Prezydium 1952-1969 (1 j.a.), program rozwoju gromady 1962 (1 j.a.), plany gospodarcze gromady 1959, 1962, 1963-1968 (3 j.a.), budżet 1955-1959, 1967-1971 (6 j.a.), sprawozdania finansowe 1957, 1959-1972 (7 j.a.), przes.1002/2007 - materiały z działalności Urzędu Stanu Cywilnego 1966 (1 j.a.)kat. B-50:domowe książki meldunkowe miejscowości Osieczko, Zębowice 1953-1961 (4 j.a.), pomocnicze rejestry meldunkowe miejscowości: Knieja, Prószków, Zębowice 1956, 1959 (3 j.a.), nab.6168/2011: uproszczone plany urządzania gospodarstwa leśnego i polny zagospodarowania lasów wsi Zębowice, Knieja, Radawie, Kadłub Wolny 1958-1971 (6 j.a.), rejestr gruntów Państwowego Funduszu Ziemi Gromady Zębowice 1972-1983 (1 j.a.); przes.2022/2014: protokoły sesji Gromadzkiej Rady Narodowej 1954-1960 (6 j.a.), protokoły posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej 1955-1960 (6 j.a.), budżet na lata 1955-1958 (4 j.a.). Liczba jednostek w zespole: 94
45/762/0 Powiatowy Inspektorat Statystyczny w Oleśnie 1945-1961 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 135
45/763/0 Powiatowe Archiwum Państwowe w Kluczborku 1955-1976 0 rozwiń
organizacja własnej jednostki 1975 (1 j.a.), plany i sprawozdania 1965-1972 (2 j.a.), instrukcja kancelaryjna i wykaz akt 1962 (1 j.a.), kontrole zewnętrzne 1963-1973 (1 j.a.), materiały dotyczące budowy archiwum w Kluczborku 1969-1975 (1 j.a.), normatywy kancelaryjne zakładów pracy 1966-1975 (4 j.a.), wizytacje archiwów zakładowych 1968-1975 (1 j.a.), materiały informacyjne o zespołach otwartych 1955-1975 (13 j.a.), przyjmowanie materiałów archiwalnych z instytucji krajowych i przekazywanie do tych instytucji 1956-1975 (4 j.a.), scalanie i rozmieszczanie zasobu 1967-1974 (1 j.a.), ewidencja własnego zasobu 1970-1974 (1 j.a.), karty zespołów b.d. (1j.a.), inwentarze 1966 (1 j.a.), skontrum 1973 (1 j.a.), wnioski na brakowanie zespołów archiwalnych 1966-1972 (1 j.a.), materiały informacyjne o zespołach zamkniętych 1955-1976 (29 j.a.), inwentaryzacja tematyczna 1968-1976 (1 j.a.), referaty, protokoły, opinie 1960-1975 (2 j.a.), kwerendy dla innych instytucji krajowych 1968-1975 (1 j.a.), kwerendy dla osób prywatnych w kraju 1968-1976 (1 j.a.), kwerendy dla osób prywatnych z zagranicy 1966-1975 (1 j.a.), inne formy popularyzacji archiwów 1967-1971 (1 j.a.), wykazy tematów opracowanych na podstawie materiałów archiwalnych 1968-1969 (1 j.a.), przewodniki po archiwach i po zespołach 1972 (2 j.a.), dopływ - nab. 6572/2012: statystyczne opracowania GUS - o stanie i ruchu zatrudnionych za lata 1967-1970 1968-1970 (1 j.a.) Liczba jednostek w zespole: 76
45/764/0 Biuro Projektów Budownictwa Wiejskiego w Opolu 1963-1991 0 rozwiń
Struktura organizacyjna biura; 1963-1990: akta organizacyjne, wpis do rejestru, regulaminy (4 j.a.) Zarządzenia wewnętrzne biura; 1977-1991: (4 j.a.) Organizacja pracy biurowej; 1970-1976 : normatywy kancelaryjne (1 j.a.) Protokoły posiedzeń Rady Techniczno-Ekonomicznej; 1978-1990: (3 j.a.) Plany perspektywiczne, wieloletnie i sprawozdawczość z ich wykonania; 1975-1989: (3 j.a.) Plany roczne i sprawozdania z ich wykonania; 1978-1990: (2 j.a.) Analizy działalności ekonomicznej i inne: sprawozdania finansowe – bilanse częściowe, analizy ekonomiczne;1975-1990: (3 j.a.) Bilanse roczne; 1980-1990: (11 j.a.) Analiza skarg i wniosków; 1974-1990: skargi i zażalenia (1 j.a.) Kontrola zewnętrzna własnej jednostki; 1979-1990: (1 j.a.) Kontrola wewnętrzna własnej jednostki;1976-1978: (1 j.a.) Regulaminy wynagradzania i premiowania pracowników; 1976-1989: (1 j.a.) Regulaminy pracy; 1976-1980: (1 j.a.) Ewidencja przyjętych wynalazków, udoskonaleń i usprawnień; 1971-1989: (1 j.a.) Liczba jednostek w zespole: 37
45/765/0 Wojewódzki Związek Spółdzielni Mieszkaniowych w Opolu [1945] 1959-1991 0 rozwiń
Dokumentacja aktowa: 1468 j.a. Wojewódzkie struktury spółdzielczości mieszkaniowej – organy kolegialne (1958-1991) Podstawy prawne, dokumenty likwidacyjne, wykazy członków 6 j.a. Protokoły zjazdów delegatów, protokoły walnych zgromadzeń Wojewódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej i Wojewódzkiego Związku Spółdzielni Mieszkaniowych, sprawozdania przygotowywane na walne zgromadzenia, , protokoły zgromadzeń delegatów terenowych 11 j.a. Protokoły posiedzeń Rady Oddziału Centralnego Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego, Wojewódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Wojewódzkiego Związku Spółdzielni Mieszkaniowych, protokoły posiedzeń plenum i prezydium Rady Oddziału Centralnego Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego, Wojewódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Wojewódzkiego Związku Spółdzielni Mieszkaniowych 30 j.a. Protokoły posiedzeń Zespołu Doradczego, protokoły posiedzeń Komisji Gospodarki Mieszkaniowej, Komisji Inwentaryzacyjnej, Komisji Inwestycyjnej, Komisji Pracy Kobiet, Komisji Rewizyjnej, Komisji Społeczno – Samorządowej, Komisja Techniczno-Eksploatacyjna oraz rejestry protokołów Komisji Rewizyjnej Oddziału Centralnego Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego, Wojewódzkiego Związku Spółdzielni Mieszkaniowych 19 j.a.. Protokoły posiedzeń Wojewódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Wojewódzkiego Związku Spółdzielni Mieszkaniowych. Protokoły posiedzeń komisji problemowych Centralnego Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego Oddział w Opolu. Protokoły narad i uzgodnień, protokoły narad prezesów spółdzielni mieszkaniowych 26 j.a.. Uchwały i wnioski Rady i Zarządu Oddziału Centralnego Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego, Wojewódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Wojewódzkiego Związku Spółdzielni Mieszkaniowej, rejestry wniosków i uchwał. Postanowienia Zarządu Wojewódzkiej Spółdzileni Mieszkaniowej, Wojewódzkiego Związku Spółdzielni Mieszkaniowych 13 j.a. Wojewódzkie struktury spółdzielczości mieszkaniowej – organizacja (1963-1988) Struktury organizacyjne Oddziału Centralnego Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego, Wojewódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej i materiały organizacyjne Wojewódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ewidencja archiwum zakładowego, regulaminy, informacje przesyłane ze spółdzielni 9 j.a. Wojewódzkie struktury spółdzielczości mieszkaniowej – planowanie (1959-1989) Programy, plany perspektywiczne, plany sześcioletnie i pięcioletnie, dwuletnie, plany działalności 26 j.a. Plany działalności socjalnej, społeczno-wychowawczej, gospodarczej, plany społeczno-gospodarcze, pracy, rozwoju, plany gospodarki zasobami mieszkaniowymi 23 j.a Plany finansowe, plany finansowo-gospodarcze, plany finansowo-rzeczowe, plany inwestycyjne, plany zatrudnienia i funduszu płac, plany realizacyjne, 76 j.a. Plany budownictwa mieszkaniowego, plany eksploatacji budynków i kosztów, plany zasobów mieszkalnych i Funduszu Mieszkaniowego 24 j.a. Wojewódzkie struktury spółdzielczości mieszkaniowej – sprawozdawczość 304 j.a (1958-1990) Sprawozdania z działalności samorządu, z działalności społeczno-wychowawczej, z działalności usługowej, z działalności pozagospodarczej 27 j.a. Sprawozdania ze stanu organizacyjnego spółdzielni, sprawozdania z rejestracji kandydatów na członków, sprawozdania o kandydatach i członkach, o zasobach lokalowych,meldunki o kandydatach i ich potzrebach mieszkaniowych 29 j.a.. Sprawozdania z gospodarki funduszem socjalnym, sprawozdania z zatrudnienia i funduszu płac. Sprawozdania z zatrudniania absolwentów, przygotowania zawodowego i podnoszenia kwalifikacji, sprawozdania zatrudnienia według płci i wykształcenia, stanu kadr, o pracownikach w wieku emerytalnym. 40 j.a.. Sprawozdania z realizacji budownictwa, budynki oddane do użytku, sprawozdania o budynkach mieszkalnych i budynkach użyteczności publicznej, sprawozdania dotyczące przydziału i zamiany mieszkań, sprawozdania z nakładów na naprawę i modernizację budynków, kapitalne remonty 55 j.a. Sprawozdania z wykorzystania maszyn budowlanych, z wykonania produkcji, zaopatrzenia, z wykonania planu kosztów, sprawozdania ze stanu i pracy taboru samochodowego, ze środków trwałych 22 j.a.. Sprawozdania z gospodarki cieplnej, nakładów na bhp, wypadków przy pracy oraz dojazdów do pracy 8 j.a. Sprawozdania z przygotowania inwestycji, wykonania planów inwestycyjnych, inwentaryzacji i przeceny środków trwałych, z działalności inwestycyjnej, realizacji inwestycji, z zamrożenia i zaangażowania nakładów inwestycyjnych, z wykonania planu przekazywania inwestycji do użytku 54 j.a. Sprawozdania z sprawozdań finansowych, bilansów, gospodarki funduszami, sprawozdania finansowe rad zakładowych, z akcji socjalnej 26 j.a. Bilanse CZSBM Oddział w Opolu 9 j.a.. Bilanse WSM w Opolu 2 j.a.. Bilanse WZSM w Opolu 2 j.a.. Bilanse, orzeczenia bilansu. Analizy ekonomiczne, analizy gospodarki zasobami mieszkaniowymi, analizy działalności remontowo-budowlanej, działań inwestycyjnych, amatorskich ruchów, informacje, wycinki 29 j.a.. Wojewódzkie struktury spółdzielczości mieszkaniowej – skargi i wnioski (1972-1989) Sposoby załatwiania skarg, analizy skarg i wniosków 11 j.a.. Wojewódzkie struktury spółdzielczości mieszkaniowej – kontrole (1947-1990) Kontrole z zakresu działalności społeczno-wychowawczej, systemu płac, gospodarki zasobami mieszkaniowymi, kontrole spółdzielni mieszkaniowych 40 j.a. Lustracje 122 j.a. Dokumenty polustacyjne: plany i sprawozdania, tematyka, skargi i wnioski, rejestry 91 j.a. Wojewódzkie struktury spółdzielczości mieszkaniowej – wypadki przy pracy (1977-1981) Wypadki przy pracy 5 j.a.. Wojewódzkie struktury spółdzielczości mieszkaniowej – współzawodnictwo (1968-1980) Regulaminy i akta współzawodnictwa 13 j.a. Wojewódzkie struktury spółdzielczości mieszkaniowej – środki rzeczowe (1966-1988) Lokalizacja budynków, spisy zadań inwestycyjnych, spisy zadań kontynuowanych, sprawy finansowe zadań inwestycyjnych, rozliczenie zadań inwestycyjnych, zestawienia dotyczące zadań inwestycyjnych, środków finansowych. Inwestycje przejmowane, remonty i modernizacje 24 j.a. Wojewódzkie struktury spółdzielczości mieszkaniowej – finanse (1959-1987) Finansowanie inwestycji, kredyty, preliminarze wydatków, budżety 12 j.a. Wojewódzkie struktury spółdzielczości mieszkaniowej – gospodarka zasobami mieszkaniowymi (1960-1990) Przydział mieszkań, zasoby mieszkaniowe, zestawienia budynków oddanych do użytku, ewidencja i karty budynków 19 j.a. Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Blachowni Śląskiej 1 j.a (1961-1962) Spółdzielcze Zrzeszenie Budowy Domów Jednorodzinnych w Blachowni Śląskiej 1 j.a (1960-1968) Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Brzegu 6 j.a. (1960-1968) Młodzieżowe Spółdzielcze Zrzeszenie ZSMP Budowy Domów Jednorodzinnych w Brzegu 3 j.a. (1977-1981) Powiatowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Brzegu 9 j.a. (1964-1973) Spółdzielcze Zrzeszenie Budowy Domów Jednorodzinnych w Brzegu 12 j.a. (1968-1979) Spółdzielnia Mieszkaniowa w Brzegu 15 j.a. (1945-1985) Spółdzielnia Mieszkaniowa Pomocy w Budownictwie Jednorodzinnym w Brzegu 1 j.a. (1988) Spółdzielnia Mieszkaniowa w Głogówku 2 j.a (1966-1985) Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Głubczycach 15 j.a. (1961-1990) Powiatowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Głubczycach 3 j.a. (1968-1975) Spółdzielnia Mieszkaniowa w Głubczycach 4 j.a . (1963-1985) Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Głuchołazach 18 j.a. (1961-1989) Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy w Głuchołazach 1 j.a. (1977-1980) Spółdzielnia Mieszkaniowa w Głuchołazach 2 j.a. (1959-1973) Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Grodkowie 1 j.a. (1963-1966) Powiatowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Grodkowie 10 j.a. (1964-1987) Spółdzielcze Zrzeszenie Budowy Domów Jednorodzinnych w Grodkowie 2 j.a. (1959-1963) Spółdzielnia Mieszkaniowa w Grodkowie 4 j.a. (1964-1985) Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kędzierzynie- Koźlu 2 j.a. (1965-1972) Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Chemik" w Kędzierzynie- Koźlu 21 j.a. (1959-1986) Spółdzielcze Zrzeszenia Budowy Domów Jednorodzinnych w Kędzierzynie 4 j.a. (1961-1974) Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kędzierzynie 3 j.a. (1966-1973) Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kietrzu 1 j.a. (1966-1975) Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kietrzu 5 j.a. (1961-1973) Spółdzielnia Mieszkaniowa "Kietrz" przy Zakładach Pluszu i Dywanów w Kietrzu 1 j.a. (1963-1967) Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kluczborku 1 j.a. (1959-1967) Powiatowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kluczborku 1 j.a. (1972-1973) Spółdzielcze Zrzeszenie Budowy Domów Jednorodzinnych w Kluczborku 4 j.a. (1966-1975) Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kluczborku 22 j.a. (1959-1985) Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Koźlu 11 j.a. (1961-1975) Powiatowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Koźlu 7 j.a. (1960-1976) Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa w Koźlu 1 j.a. (1971-1972) Spółdzielnia Mieszkaniowa w Koźlu 2 j.a. (1970-1976) Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Zjednoczenie" w Krapkowicach 16 j.a. (1960-1985) Spółdzielnia Mieszkaniowa w Krapkowicach 5 j.a. (1963-1974) Spółdzielcze Zrzeszenie Budowy Domów Jednorodzinnych w Kuźni Raciborskiej 1 j.a. (1966) Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lewinie Brzeskim 3 j.a. (1983-1985) Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łambinowicach 2 j.a. (1977-1985) Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Namysłowie 6 j.a. (1961-1974) Namysłowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Namysłowie 15 j.a. (1967-1979) Spółdzielcze Zrzeszenie Budowy Domów Jednorodzinnych w Namysłowie 52 j.a. (1966-1987) Spółdzielnia Budowlano- Mieszkaniowa w Namysłowie 3 j.a. (1964-1967) Spółdzielnia Mieszkaniowa w Namysłowie 2 j.a. (1969-1973) Powiatowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Niemodlinie 12 j.a. (1966-1984) Spółdzielnia Mieszkaniowa w Niemodlinie 2 j.a. (1966-1975) Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nysie 2 j.a. (1963-1965) Powiatowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nysie 11 j.a. (1963-1974) Spółdzielcze Zrzeszenie Budowy Domów Jednorodzinnych w Nysie 6 j.a. (1965-1972) Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nysie 9 j.a. (1959-1988) Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa "Energetyk" Nysie 1 j.a. (1987-1988) Spółdzielnia Mieszkaniowa Pomocy w Budownictwie Jednorodzinnym "Familijna" w Nysie 1 j.a. (1984-1985) Powiatowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Oleśnie 6 j.a. (1970-1975) Spółdzielnia Mieszkaniowa w Oleśnie 8 j.a. (1959-1974) Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu 19 j.a. (1961-1988) Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko- Własnościowa przy Społecznym Przedsiębiorstwie Budowlanym w Opolu 1 j.a (1985-1986) Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu 26 j.a. (1958-1985) Spółdzielcze Zrzeszenie Budowy Domów Jednorodzinnych w Opolu 13 j.a. (1963-1978) Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa w Opolu 10 j.a. (1969-1976) Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu 2 j.a. (1963-1988) Spółdzielcze Zrzeszenie Budowy Domów Jednorodzinnych w Polskiej Cerekwi 9 j.a. (1958-1965) Powiatowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Prudniku 3 j.a. (1972-1977) Spółdzielcze Zrzeszenie Budowy Domów Jednorodzinnych w Prudniku 13 j.a. (1965-1976) Spółdzielnia Mieszkaniowa w Prudniku 16 j.a. (1961-1985) Powiatowe Spółdzielcze Zrzeszenie Budowy Domów Jednorodzinnych w Raciborzu 3 j.a. (1967-1971) Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa w Raciborzu 1 j.a. (1965) Spółdzielcze Zrzeszenie Budowy Domów Jednorodzinnych w Raciborzu 8 j.a. (1955-1976) Spółdzielnia Mieszkaniowa w Raciborzu 21 j.a. (1947-1974) Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowoczesna" w Raciborzu 7 j.a. (1960-1974) Spółdzielnia Mieszkaniowa "Ślązaczka" w Raciborzu 1 j.a. (1960-1963) Spółdzielnia Mieszkaniowa "Ziemi Raciborskiej" w Raciborzu 2 j.a. (1947-1968) Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Strzelcach Opolskich 4 j.a. (1961-1970) Powiatowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Strzelcach Opolskich 8 j.a. (1967-1974) Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa w Strzelcach Opolskich 1 j.a. (1972) Spółdzielnia Mieszkaniowa w Strzelcach Opolskich 7 j.a. (1960-1988) Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tarnowie Opolskim 2 j.a. (1982-1989) Spółdzielnia Mieszkaniowa w Trzeboszowicach 2 j.a. (1982-1985) Spółdzielcze Zrzeszenie Budowy Domów Jednorodzinnych w Wilamowej 2 j.a. (1966-1968) Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wołczynie 1 j.a. (1988) Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa w Zawadzkiem 2 j.a. (1960-1966) Spółdzielcze Zrzeszenie Budowy Domów Jednorodzinnych w Zawadzkiem 5 j.a. (1967-1978) Spółdzielnia Mieszkaniowa "Hutnik" w Zawadzkiem 4 j.a. (1960-1987) Spółdzielcze Zrzeszenie Budowy Domów Jednorodzinnych w Zdzieszowicach 1 j.a. (1966) Spółdzielnia Mieszkaniowa "Koksownik" w Zdzieszowicach 2 j.a. (1979-1985) Spółdzielcze Zrzeszenie Pomocy w Budowie Domów Jednorodzinnych „Inwestprojekt” w Opolu 1 j.a. (1980-1984) Spółdzielnia Budowlano-Remontowa w Opolu 2 j.a. (1981-1984) Zakład Budowlano-Remontowy w Opolu 1 j.a. (1977-1980) Zakład Projektowania i Usług Inwestycyjnych „Inwestprojekt” w Opolu 6 j.a. (1965-1977) Dokumentacja kartograficzna 1 j.a (1978). Szczegółowy plan zagospodarowania terenu Osiedle Parkowe II w Brzegu. Akta pracownicze - 40 j.a. (1964-1990) Akta pracowników, rejestry i ewidencja pracowników, akta przydziału mieszkania dla poszczególnych osób. przes. 1413/2009: sprawozdanie z działalności inwenstycyjnej Powiatowej Spółdzielni Mieszkaniowej " Zgoda" w Brzegu za 1973 rok i część roku 1974 1974 (1 j.a.), nab.9280/2018: wskazówki dla zespołów organizacyjnych spółdzielni budownictwa mieszkaniowego b.d. (1 j.a.) Liczba jednostek w zespole: 1511
45/766/0 Urząd Stanu Cywilnego w Olszance 1874-1920, 1928, 1939-1945 6740 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 116
45/767/0 Urząd Stanu Cywilnego w Brzegu 1874-1915,1936-1945 11450 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 43
45/768/0 Urząd Stanu Cywilnego w Brzezinie 1874-1915, 1925, 1938-1945 6349 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 135
45/769/0 Urząd Stanu Cywilnego w Jankowicach Wielkich 1874-1920 3962 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 133
45/770/0 Urząd Stanu Cywilnego w Kościerzycach 1874-1914 8229 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 124
45/771/0 Urząd Stanu Cywilnego w Karłowicach 1874-1937 4095 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 83
45/772/0 Urząd Stanu Cywilnego w Kopaniach 1874-1915, 1943 5039 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 114
45/773/0 Urząd Stanu Cywilnego w Lubszy 1874-1914, 1939 7939 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 127
45/774/0 Urząd Stanu Cywilnego w Lewinie Brzeskim 1874-1935, 1939-1943 14141 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 193
45/775/0 Urząd Stanu Cywilnego w Łosiowie 1874-1937 10183 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 160
45/776/0 Urząd Stanu Cywilnego w Mąkoszycach 1874-1914 6210 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 117
Wyświetlanie 1 001 do 1 020 z 3 943 wpisów.