Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
54/249/0 Bank Rolny. Oddział Powiatowy w Turku 1949-1959 0 rozwiń
1. Protokoły poinspekcyjne z narad, daty: 1949-1953, sygn. 1-3. 2. Współzawodnictwo, daty: 1950-1953, sygn. 4. 3. Przejecie Banku przez Komunalna Kasę Oszczędności, daty: 1949, sygn. 5. 4. Budżet i korespondencja, daty: 1950-1953, sygn. 6-7. 5. Bilanse, plany i sprawozdania z działalności, daty: 1949-1953, sygn. 8-16, 9a. 6. Akta rolniczych zespołów spółdzielczych, daty: 1951-1953, sygn. 17-23. 7. Dopływ, daty: 1955-1959, sygn. 24-38: plany, sprawozdania, kontrole. Liczba jednostek w zespole: 39
54/250/0 Bank Inwestycyjny. Oddział w Koninie 1960 - 1969 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 25
54/251/0 Powiatowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Turku 1948 1953 0 rozwiń
Akta prawne spółdzielni, protokoły posiedzeń Zarządu i Rady Nadzorczej, deklaracje członków, korespondencja w sprawach organizacyjnych, roczne plany pracy i sprawozdania z działalności. Liczba jednostek w zespole: 11
54/252/0 Okręgowa Spółdzielnia Mięsna w Koninie 1945-1951 0 rozwiń
1. Akta Organizacyjne, daty: 1945-1951, sygn. 1-18: akta organizacyjne, protokoły walnych zgromadzeń, protokoły posiedzeń Zarządu i Rady Nadzorczej, protokoły posiedzeń komisji rewizyjnej, wykazy inwentarza pozostałego po okupantach, korespondencja Zarządu. 2. Księgi i dokumenty rachunkowe Spółdzielni, daty: 1945-1951, sygn. 19-37: bilanse, sprawy podatkowe, sprawozdania kasowe, statystyka, wykaz dłużników i wierzycieli. 3. Korespondencja handlowa i inna, daty: 1945-1951, sygn. 38-45: korespondencja handlowa w sprawie likwidacji. Liczba jednostek w zespole: 45
54/253/0 Spółdzielnia Skupu i Sprzedaży Zwierząt Rzeźnych i Hodowlanych w Kole 1945 - 1948 [1949] 0 rozwiń
Akta organizacyjne, daty: 1945-1948 [1949], sygn. 1-17: statut organizacyjny, protokoły walnych zebrań, protokoły posiedzeń zarządu, bilanse, inwentarze, budżety, dzienniki główna. Liczba jednostek w zespole: 17
54/254/0 Centrala Spółdzielni Spożywców "Społem" w Warszawie. Spółdzielnia z odpowiedzialnością udziałami. Oddział Okręgowy w Kole 1945 - 1949 [1955] 0 rozwiń
Odpis z rejestru spółdzielni, protokoły posiedzeń Prezydium i Plenum Rady, plany finansowo-gospodarcze, sprawozdania finansowe, bilanse, księga ewidencji kontroli przedsiębiorstwa. Liczba jednostek w zespole: 15
54/255/0 Centrala Spółdzielni Spożywców "Społem" w Warszawie. Spółdzielnia z odpowiedzialnością udziałami - Oddział w Turku 1945 - 1949 0 rozwiń
Preliminarze budżetowe, sprawozdania i bilanse, raporty obrotowo-miesięczne, akta likwidacji Oddziału w Turku. Liczba jednostek w zespole: 8
54/256/0 Okręgowy Związek Cechów w Koninie 1945-1953 0 rozwiń
1. Akta dotyczące Związku, daty: 1945-1953, sygn. 1-20: sprawy organizacyjne, dokształcanie zawodowe, akcje społeczne. 2. Akta dotyczące poszczególnych cechów, daty: 1945-1953, sygn. 21-57: statuty organizacyjne poszczególnych cechów, wykazy członków. 3. Rejestracja i ewidencja rzemiosła, daty: 1945-1953, sygn. 58-70: opłaty, wykazy cechów i rzemieślników, stan kasy poszczególnych cechów, statystyka. Liczba jednostek w zespole: 73
54/257/0 Powiatowe Zrzeszenie Budowy Domków Jednorodzinnych "Własny Dom" w Koninie 1958 - 1965 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 5
54/258/0 Powiatowa Komenda Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" w Kole 1949 - 1955 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 22
54/259/0 Powiatowa Komenda Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" w Koninie 1951 - 1955 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 14
54/260/0 Powiatowa Komenda Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" w Turku 1954 - 1955 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 22
54/261/0 Powiatowy Komitet Opieki Społecznej w Koninie 1945 - 1949 0 rozwiń
1. Działalność Powiatowego Komitetu Opieki Społecznej w Koninie, daty: 1946-1949, sygn. 1-9, 21-23: zarządzenia władz nadrzędnych, sprawy finansowo-kasowe. 2. Działalność Miejskiego Komitetu Opieki Społecznej w Ślesinie, daty: 1945-1949, sygn. 10-11: sprawy organizacyjne, księga kasowa. 3. Akcja Pomocy Zimowej, daty: 1948-1949, sygn. 12-13: zbiory i dary. 4. Likwidacja Komitetów Opieki Społecznej i Powiatowego Komitetu Opieki Społecznej w Koninie, daty: 1949, sygn. 14-20: protokoły zdawczo-odbiorcze. Liczba jednostek w zespole: 23
54/262/0 Państwowa Centrala Handlowa. Biuro Obrotów Artykułami Rolnymi w Koninie. [1946] 1948-1950 0 rozwiń
Karty personalne i akta personalne pracowników. Liczba jednostek w zespole: 42
54/263/0 Wojewódzka Rada Związków Zawodowych w Koninie z siedzibą w Słupcy [1974] 1975-1980 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 140
54/264/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Uniejowie 1950 - 1972 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 143
54/265/0 Wojewódzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Koninie 1975-1982 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 28
54/266/0 Wojewódzka Rada Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Koninie 1982-1989 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 48
54/267/0 Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Koninie [1957] 1975 - 1990 0 rozwiń
Akta zespołu stanowią podstawowe źródło do dziejów PZPR, ilustrują w zasadzie wszystkie przejawy działalności partii i jej oddziaływania na życie społeczne, polityczne i gospodarcze województwa konińskiego. W dokumentacji posiedzeń władz wojewódzkich PZPR znajdują się w formie załączników informacje o działalności partii w województwie oraz ogólne o życiu społeczno-gospodarczym województwa. Największym stopniem szczegółowości odznaczają się materiały na posiedzenia Egzekutywy KW i Sekretariatu KW, m.in. informacje, oceny, analizy wybranych problemów oraz akta wydziałów KW. Podział i zawartość poszczególnych serii akt: 1 Konferencje wojewódzkie PZPR, daty skrajne 1975-1989, zawartość: protokoły (stenogramy) obrad wojewódzkich konferencji sprawozdawczych, sprawozdawczo-wyborczych i przedzjazdowych z załącznikami, w tym informacje i sprawozdania organów wojewódzkiej organizacji partyjnej; 2 Plenum Komitetu Wojewódzkiego PZPR, daty skrajne 1975-1990, zawartość: protokoły posiedzeń plenarnych z załącznikami; 3 Egzekutywa Komitetu Wojewódzkiego PZPR, daty skrajne 1975-1989, zawartość: protokoły posiedzeń z załącznikami; 4 Sekretariat Komitetu Wojewódzkiego PZPR, daty skrajne 1975-1987, zawartość: protokoły posiedzeń z załącznikami; 5 Wojewódzka Komisja Rewizyjna PZPR, daty skrajne [1972] 1975-1987, zawartość: uchwały, wytyczne, informacje CKR, protokoły z załącznikami posiedzeń plenarnych i posiedzeń Prezydium WKR, plany pracy i programy działania, sprawozdania z działalności, protokoły i materiały z narad organizowanych przez WKR oraz informacje i protokoły pokontrolne; 6 Wojewódzka Komisja Kontroli Partyjnej PZPR i Wojewódzka Komisja Kontrolno-Rewizyjna, daty skrajne [1953] 1975-1990, zawartość: Wojewódzka Komisja Kontroli Partyjnej PZPR i Wojewódzka Komisja Kontrolno-Rewizyjna PZPR: uchwały, wytyczne, informacje CKKP i CKK-R, składy osobowe WKKP i WKK-R i komisji terenowych, protokoły z załącznikami posiedzeń plenarnych i posiedzeń Prezydium WKKP i WKK-R, protokoły posiedzeń Wojewódzkiego Zespołu Ekspertów działającego przy WKKP, plany pracy i programy działania, sprawozdania z działalności, w tym ankiety statystyczne z działalności orzeczniczej i kontrolno-rewizyjnej, materiały dotyczące działalności terenowych komisji kontroli partyjnej i kontrolno-rewizyjnych, m.in. plany pracy, sprawozdania, korespondencja merytoryczna dotycząca prowadzonych spraw, protokoły i materiały z narad organizowanych przez komisje wojewódzkie, informacje o działalności i przeprowadzonych kontrolach na terenie województwa przez państwowe i spółdzielcze organy kontrolno-rewizyjne, m.in. Najwyższą Izbę Kontroli, Inspekcję Robotniczo-Chłopską, Prokuraturę Wojewódzką, Państwową Inspekcję Handlową, organy kontroli skarbowej oraz meldunki dzienne Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych o zdarzeniach odnotowanych na terenie województwa, dokumentacja kontroli przeprowadzonych przez WKKP i WKK-R, akta spraw członków partii objętych orzecznictwem WKKP i WKK-R, dokumentacja rozmów profilaktycznych i ostrzegawczych; 7 Kancelaria I Sekretarza Komitetu Wojewódzkiego PZPR, daty skrajne [1957] 1975-1989, zawartość: uchwały, wytyczne, instrukcje, materiały informacyjne KC i KW PZPR, materiały dotyczące organizacji i działalności KW i jego organów, m.in. plany pracy i programy działania organów KW, plany pracy i programy działania Kancelarii I Sekretarza (Wydziału Organizacji Pracy), protokoły i materiały z narad aktywu partyjnego, referaty i teksty wystąpień I Sekretarza KW i członków władz centralnych partii, dokumentacja dotycząca wniosków i postulatów zgłaszanych do władz partyjnych i administracyjnych przez organizacje PZPR, informacje o współdziałaniu PZPR, ZSL i SD, w tym protokoły z posiedzeń Wojewódzkiej Komisji Porozumiewawczej Stronnictw Politycznych (Wojewódzkiej Komisji Współdziałania PZPR, ZSL i SD), protokoły z posiedzeń Wojewódzkiego Zespołu Poselskiego; 8 Wydział Polityczno-Organizacyjny Komitetu Wojewódzkiego PZPR, daty skrajne [1958] 1975-1990, zawartość: instrukcje, materiały, informacje KC PZPR, instrukcje, wytyczne, materiały wydziałów KW kierowane do instancji terenowych, plany pracy, programy działania wydziału oraz pozostałych wydziałów KW, protokoły i materiały z narad, protokoły z posiedzeń Komisji Organizacyjnej KW i Komisji Młodzieżowej (Komisji Młodzieżowej, Sportu i Turystyki), informacje o rozbudowie i stanie szeregów partyjnych, w tym sprawozdania statystyczne o przyjętych, wydalonych i skreślonych członkach partii, materiały dotyczące przebiegu kampanii wewnątrzpartyjnych, wyborów do Sejmu PRL i rad narodowych, informacje o działalności rad narodowych, organów administracji państwowej, związków zawodowych, organizacji młodzieżowych i kobiecych (m.in. ZSMP, ZMW, Ligi Kobiet), materiały dotyczące sportu i turystyki, współpracy i wymiany zagranicznej partyjnej i instytucji, organizacji i zakładów pracy z terenu województwa, informacje o działalności aktywu partyjnego, opozycji politycznej, rejonowych ośrodków pracy partyjnej, terenowych komitetów i organizacji partyjnych, sytuacji społeczno-politycznej w kraju i województwie, skargi, wnioski i zażalenia załatwiane przez wydział, protokoły z posiedzeń Zespołu Radnych WRN oraz wykazy akt osobowych (partyjnych) przekazanych przez ewidencje rejonowe; 9 Wydział Propagandy Komitetu Wojewódzkiego PZPR, daty skrajne 1975-1990, zawartość: wytyczne, instrukcje, informacje i materiały KC PZPR i KW PZPR, plany pracy i programy działania, materiały i informacje wydziału, protokoły posiedzeń Komisji Ideologicznej KW i Komisji Informacji Społecznej, Propagandy i Edukacji Partyjnej KW, działalności i funkcjonowania organizacji masowych, środków masowego przekazu, rozgłośni zakładowych, harmonogramy i informacje o obchodach świąt państwowych, dokumentacja dotycząca rozwoju kultury, biuletyny informacyjne KW, materiały propagandowe, w tym propaganda wizualna, 10 Wojewódzki Ośrodek Kształcenia Ideologicznego, daty skrajne [1972] 1975-1988, zawartość: uchwały, wytyczne i informacje KC PZPR oraz WOKI, plany pracy, materiały i informacje WOKI w tym dotyczące Wieczorowego Uniwersytetu Marksizmu-Leninizmu, materiały z konferencji ideologicznych i sesji popularno-naukowych; 11 Wydział Rolny Komitetu Wojewódzkiego PZPR, daty skrajne 1975-1989, zawartość: plany pracy i programy działania, protokoły i materiały z narad, materiały i informacje wydziału, protokoły z posiedzeń Komisji Rolnej KW, materiały informacyjne dotyczące działalności państwowych gospodarstw rolnych, rolniczych spółdzielni produkcyjnych, kółek i organizacji rolniczych, państwowych ośrodków maszynowych, zakładów przemysłu rolno-spożywczego, instytucji, związków i stowarzyszeń wsparcia rolnictwa, dokumentacja dotycząca gospodarki leśnej, pracy politycznej na wsi we współdziałaniu z ZSL, skarg, wniosków i zażaleń załatwianych lub których załatwianie wydział nadzorował; 12 Wydział Społeczno-Ekonomiczny Komitetu Wojewódzkiego PZPR, daty skrajne 1975-1990, zawartość: plany pracy i programy działania, protokoły i materiały z narad i posiedzeń wydziału, materiały i informacje wydziału oraz protokoły z posiedzeń Komisji Ekonomicznej z załącznikami; 13 Wydział Ogólny Komitetu Wojewódzkiego PZPR, daty skrajne [1974] 1975-1990, zawartość: plany pracy, materiały związane z projektowaniem i realizacją budżetu KW, w tym budżety i sprawozdania z ich realizacji, dokumentacja dotycząca naliczania i realizacji składek partyjnych, miesięczne sprawozdania finansowe; 14 Wydział Administracyjny Komitetu Wojewódzkiego PZPR, daty skrajne 1975-1989, zawartość: plany pracy, materiały i Informacje, protokoły posiedzeń Komisji Administracyjnej KW oraz Komisji Prawa, Praworządności i Ochrony Zdrowia z załącznikami; 15 Referat Kadr Komitetu Wojewódzkiego PZPR, daty skrajne [1969] 1975-1989, zawartość: uchwały, wytyczne, instrukcje, materiały informacyjne KC PZPR, plany pracy, materiały i informacje wydziału, dokumentacja dotycząca realizacji polityki kadrowej, zestawienia etatów pracowników, tworzenie i praca z rezerwą kadrową, wykazy i zestawienia nomenklatury kadr, akta dotyczące realizacji polityki odznaczeniowej, w tym protokoły posiedzeń Wojewódzkiej Komisji Odznaczeń Państwowych; 16 Referat Listów, Wniosków i Inspekcji Komitetu Wojewódzkiego PZPR, daty skrajne 1975-1986, zawartość: plany pracy, materiały i informacje oraz akta spraw skarg, wniosków i zażaleń; 17 Referat ds. Działaczy Ruchu Robotniczego Komitetu Wojewódzkiego PZPR, daty skrajne [1962] 1945-1989, zawartość: materiały i informacje referatu, wspomnienia i relacje działaczy ruchu robotniczego oraz akta rentowe działaczy ubiegających się o przyznanie rent specjalnych; 18 Archiwum Komitetu Wojewódzkiego PZPR, daty skrajne [1961] 1975-1990, zawartość: instrukcje i wytyczne Centralnego Archiwum KC PZPR i własne, m.in. wykazy akt, plany pracy i programy działania, materiały i informacje Archiwum KW, spisy akt przejętych do zasobu archiwum z komórek organizacyjnych KW i komitetów podległych, sprawozdania z działalności. Liczba jednostek w zespole: 1144
54/268/0 Komitet Miejski Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Koninie [1974] 1975 - 1989 0 rozwiń
Podział na serie: Seria 1 Konferencje miejskie PZPR, daty skrajne [1974] 1975-1989 , 10 j.a., sygn. 1-10, , uwagi: protokoły konferencji z załącznikami, Seria 2 Plenum Komitetu Miejskiego PZPR, daty skrajne 1975-1989 , 8 j.a., sygn. 11-18, , uwagi: protokoły posiedzeń z załącznikami, Seria 3 Egzekutywa Komitetu Miejskiego PZPR, daty skrajne [1974] 1975-1989 , 24 j.a., sygn. 19-42, , uwagi: protokoły posiedzeń z załącznikami, Seria 4 Miejska Komisja Rewizyjna, Miejska Komisja Kontroli Partyjnej, Miejska Komisja Kontrolno-Rewizyjna, daty skrajne 1975-1988 , 5 j.a., sygn. 43-47, , uwagi: protokoły posiedzeń z załącznikami, Sprawozdania i informacje z działalności, plany pracy, Seria 5 Narady aktywu partyjnego, daty skrajne 1980-1987 , 1 j.a., sygn. 48, , uwagi: protokoły i notatki z narad, Seria 6 Aparat partyjny (aparat instancji I stopnia), daty skrajne 1975-1989 , 10 j.a., sygn. 49-58, uwagi: nomenklatura kadr, ankiety statystyczne o stanie partii, plany pracy, uchwały i wnioski władz instancji miejskiej PZPR Liczba jednostek w zespole: 58
Wyświetlanie 281 do 300 z 1 285 wpisów.