Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
54/269/0 Komitet Miejski Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Kole [1971] 1975-1989 0 rozwiń
Dokumentacja miejskiej organizacji PZPR w Kole z lat 1949-1975 przechowywana jest w Archiwum Państwowym w Poznaniu jako odrębny zespół archiwalny o nazwie Komitet Miejski Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Kole z lat 1949-1975 - nr zesp. 2247. Podział na serie i podserie: 01 Konferencje miejskie PZPR, daty skrajne 1975-1989, 8 j.a., sygn.: 1-8, zawartość: protokoły konferencji sprawozdawczo-wyborczych, sprawozdawczych (sprawozdawczo-programowych) z załącznikami, m.in. referaty wprowadzające, sprawozdania z działalności komitetu miejskiego, komisji rewizyjnej, komisji kontroli partyjnej i komisji kontrolno-rewizyjnej; 02 Plenum Komitetu Miejskiego PZPR, daty skrajne 1975-1989, 6 j.a., sygn.: 9-14, zawartość: protokoły posiedzeń plenarnych z załącznikami, m.in. referaty, materiały dotyczące oceny realizacji programów i uchwał partii, sprawozdania i oceny pracy egzekutywy, regulaminy pracy, własne wnioski i uchwały; 03 Egzekutywa Komitetu Miejskiego PZPR, daty skrajne 1975-1989, 15 j.a., sygn.: 15-29, zawartość: protokoły posiedzeń z załącznikami, m. in. informacje z różnych dziedzin życia społecznego, politycznego i gospodarczego, własne wnioski i uchwały; 04 Miejska Komisja Rewizyjna PZPR, daty skrajne 1975-1986, 1 j.a., sygn.: 30, zawartość: protokoły posiedzeń komisji i jej prezydium z załącznikami, m.in. sprawozdania i informacje z działalności, plany pracy; 05 Narady aktywu partyjnego, daty skrajne [1971] 1976-1986, 2 j.a., sygn.: 31-32, zawartość: protokoły, informacje, notatki z zebrań i narad aktywu partyjnego i sekretarzy podstawowych organizacji partyjnych ; 06 Sprawozdania statystyczne (ankiety) o stanie partii, daty skrajne 1975-1985, 1 j.a., sygn.: 33, zawartość: ankiety statystyczne o stanie szeregów partyjnych; 07 Komisja Współdziałania PZPR, ZSL i SD, daty skrajne 1985, 1 j.a., sygn.: 34, zawartość: protokół posiedzenia Komisji Współdziałania PZPR, ZSL i SD z załącznikami; 08 Sprawozdania, informacje, analizy opisowe, daty skrajne 1977-1983, 1 j.a., sygn.: 35, zawartość: referaty, opracowania. Dokumentacja niearchiwalna, daty skrajne 1977-1987, 4 jednostki, 0,31 mb., zawartość: kopie, dublety wtórniki wyłączone z jednostek archiwalnych zespołu. Liczba jednostek w zespole: 35
54/270/0 Komitet Miejski Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Turku [1974] 1975-1989 0 rozwiń
Dokumentacja miejskiej organizacji PZPR w Turku z lat 1949-1975 przechowywana jest w Archiwum Państwowym w Poznaniu jako odrębny zespół archiwalny o nazwie Komitet Miejski Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Turku z lat 1949-1975 - nr zesp. 2305. Podział na serie: 01 Konferencje miejskie PZPR, daty skrajne 1975-1986, 3 j.a., sygn.: 1-3, zawartość: protokoły konferencji sprawozdawczo-wyborczych, sprawozdawczych i przedzjazdowych z załącznikami, m.in. referaty wprowadzające, sprawozdania z działalności komitetu miejskiego, komisji rewizyjnej, komisji kontroli partyjnej i komisji kontrolno-rewizyjnej; 02 Plenum Komitetu Miejskiego PZPR, daty skrajne 1975-1989, 6 j.a., sygn.: 4-9, zawartość: protokoły posiedzeń plenarnych z załącznikami, m.in. referaty, materiały dotyczące oceny realizacji programów i uchwał partii, sprawozdania i oceny pracy egzekutywy, regulaminy pracy, własne wnioski i uchwały; 03 Egzekutywa Komitetu Miejskiego PZPR, daty skrajne 1975-1986, 8 j.a., sygn.: 10-17, zawartość: protokoły posiedzeń z załącznikami, m.in. informacje z różnych dziedzin życia społecznego, politycznego i gospodarczego, własne wnioski i uchwały; 04 Miejska Komisja Rewizyjna PZPR i Miejska Komisja Kontroli Partyjnej PZPR, daty skrajne 1975-1986, 1 j.a., sygn.: 18, zawartość: plany pracy, informacje i sprawozdania z działalności; 05 Narady aktywu partyjnego, daty skrajne [1974] 1975-1986, 1 j.a., sygn.: 19, zawartość: protokoły narad aktywu partyjnego i sekretarzy podstawowych organizacji partyjnych załącznikami; 06 Sprawozdania statystyczne (ankiety) o stanie partii, daty skrajne 1975-1987, 1 j.a., sygn.: 20, zawartość: ankiety (sprawozdania) statystyczne) o członkach i kandydatach partii; 07 Komisja Współdziałania PZPR, ZSL i SD, daty skrajne 1984-1986, 1 j.a., sygn.: 21, zawartość: protokoły posiedzeń komisji; 08 Sprawozdania, informacje, analizy opisowe, daty skrajne 1975-1988, 1 j.a., sygn.: 22, zawartość: informacje opracowywane i gromadzone w KM, m.in. o przebiegu zebrań w podległych organizacjach partyjnych. Dokumentacja niearchiwalna, daty skrajne 1977-1989, 1 jednostka, 0,06 mb., zawartość: kopie, dublety wtórniki wyłączone z jednostek archiwalnych zespołu. Liczba jednostek w zespole: 22
54/271/0 Komitet Miejski Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Słupcy 1972-1989 0 rozwiń
Materiały archiwalne zespołu stanowią podstawowe źródło do dziejów PZPR na terenie miasta Słupca oraz w pewnym zakresie także samego miasta, w tym instytucji i organizacji działających na jego terenie. Zawierają, obok problematyki wewnątrzpartyjnej, również informacje dotyczące różnych aspektów działalności władz miasta, aktywności i nastrojów społecznych mieszkańców, funkcjonujących na tym terenie instytucji, organizacji społecznych, itp. Najwyższym stopniem ogólności cechują się materiały o charakterze sprawozdawczym przygotowywane i przedstawiane na konferencjach miejskich, natomiast najwięcej informacji szczegółowych zawierają materiały przygotowywane i przedstawiane na posiedzeniach komitetu miejskiego i jego egzekutywy, m.in. informacje, oceny, analizy wybranych problemów, oraz zachowane materiały dotyczące poszczególnych zagadnień, w tym informacje dotyczące różnej problematyki przygotowywane przez władze organizacji miejskiej i przesyłane do wyższych instancji. W zespole wydzielono cztery główne grupy rzeczowe - serie: 1. Władze miejskiej organizacji partyjnej PZPR, daty skrajne: 1972-1989, 44 j.a., sygn.: 1-44: 1.1. Konferencje miejskie PZPR, daty skrajne: 1972-1989, 8 j.a., sygn.: 1-8, zawartość: protokoły z konferencji miejskich z załącznikami, m.in. referaty wprowadzające, sprawozdania z działalności statutowych władz miejskiej organizacji partyjnej, programy działania miejskiej organizacji partyjnej; 1.2. Komitet Miejski PZPR, daty skrajne: 1972-1989, 10 j.a., sygn.: 9-18, zawartość: protokoły posiedzeń plenarnych z załącznikami, m.in. referaty, oceny realizacji programów i uchwał, sprawozdania z działalności i oceny pracy egzekutywy, własne wnioski i uchwały; 1.3. Egzekutywa Komitetu Miejskiego PZPR, daty skrajne: 1975-1989, 14 j.a., sygn.: 19-32, zawartość: protokoły posiedzeń z załącznikami, m.in. informacje, oceny, analizy dotyczące różnej problematyki, własne wnioski i uchwały; 1.4. Miejskie komisje kontrolne PZPR, daty skrajne: 1973-1986, 4 j.a., sygn.: 33-36, zawartość: dokumentacja miejskich komisji: rewizyjnej i kontroli partyjnej, w tym protokoły posiedzeń z załącznikami, plany pracy, sprawozdania z działalności; 1.5. Komisje i zespoły problemowe Komitetu Miejskiego PZPR, daty skrajne: 1975-1988, 8 j.a., sygn.: 37-44, zawartość: dokumentacja Komisji Ideologiczne, Komisji Młodzieżowej, Zespołu ds. działaczy ruchu robotniczego, Zespołu ds. edukacji ekonomicznej, Zespołu ds. kobiet i Zespołu ds. skarg i wniosków, w tym protokoły posiedzeń, plany pracy, sprawozdania z działalności. 2. Komisja Współdziałania Partii i Stronnictw Politycznych, daty skrajne: 1981-1989, 1 j.a., sygn.: 45, zawartość: protokoły posiedzeń z załącznikami. 3. Miejski Ośrodek Pracy Ideowo-Wychowawczej PZPR, daty skrajne: 1975-1988, 7 j.a., sygn.: 46-52, zawartość: składy rady programowej ośrodka, plany pracy, sprawozdania z działalności oraz dokumentacja działających przy ośrodku zespołów: Zespołu ds. kultury i kultury fizycznej, Zespołu ds. pracy masowo-politycznej, Zespołu ds. pracy z młodzieżą, Zespołu ds. sportu, turystyki i wypoczynku, Zespołu ds. szkolenia partyjnego i działalności odczytowej i Zespołu ds. upowszechniania wiedzy i kultury, w tym protokoły posiedzeń, plany pracy. 4. Działalność miejskiej organizacji partyjnej PZPR, daty skrajne: 1973-1989, 62 j.a., sygn.: 53-114, zawartość: materiały dyrektywne i informacyjne instancji wyższego stopnia nadesłane do realizacji, wiadomości i wykorzystania, programy działania i plany pracy, protokoły narad aktywu partyjnego, ankiety statystyczne o stanie partii (sprawozdania o członkach i kandydatach partii), informacje dla instancji wyższych dotyczące różnej problematyki, wnioski organizacji partyjnych, skargi i wnioski od ludności, sprawy wewnątrzpartyjne, dokumentacja dotycząca szkolenia partyjnego i propagandy, wyborów do Sejmu i rad narodowych, obchodów świąt i rocznic państwowych, Inspekcji Robotniczo-Chłopskiej, batalionu polityczno-obronnego, zespołów partyjnych, sprawy kadrowe i nomenklatury, protokoły posiedzeń zespołu radnych, materiały nadesłane z instytucji pozapartyjnych do wiadomości i wykorzystania, biuletyn informacyjny „Partia w Mieście”, komunikaty prasowe, wykazy członków i aktywu. Przy zespole archiwalnym przechowywana jest dokumentacja niearchiwalna w ilości 16 j.a., daty skrajne: 1974-1989, zawartość: niekompletne zbiory kopii i dubletów (wtórników, kolejnych egzemplarzy) pozostawionych w zespole materiałów archiwalnych, dokumentacja Wieczorowego Uniwersytetu Marksizmu-Leninizmu Filii w Słupcy, dzienniki szkolenia partyjnego oraz dokumentacja dotycząca naliczania i opłacania składek członkowskich. Liczba jednostek w zespole: 114
54/272/0 Komitet Miejsko-Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Dąbiu 1972-1989 0 rozwiń
Podział na serie i podserie: 01 Konferencje miejsko-gminne PZPR, daty skrajne 1972-1986, 4 j.a., sygn.: 1-4, zawartość: protokoły konferencji sprawozdawczo-wyborczych, sprawozdawczych, przedzjazdowych z załącznikami, m.in. referaty wprowadzające, sprawozdania z działalności komitetu miejsko-gminnego, komisji rewizyjnej i komisji kontroli partyjnej; 02 Plenum Komitetu Miejsko-Gminnego PZPR, daty skrajne 1973-1989, 6 j.a., sygn.: 5-10, zawartość: protokoły posiedzeń plenarnych z załącznikami, m.in. referaty, materiały dotyczące oceny realizacji programów i uchwał partii, sprawozdania i oceny pracy egzekutywy, regulaminy pracy, własne wnioski i uchwały; 03 Egzekutywa Komitetu Miejsko-Gminnego PZPR, daty skrajne 1972-1986, 11 j.a., sygn.: 11-21, zawartość: protokoły posiedzeń z załącznikami, m. in. informacje z różnych dziedzin życia społecznego, politycznego i gospodarczego, własne wnioski i uchwały; 04 Miejsko-Gminna Komisja Rewizyjna PZPR, daty skrajne 1973-1986, 1 j.a., sygn.: 22, zawartość: protokoły posiedzeń komisji z załącznikami, m.in. sprawozdania i informacje z działalności, plany pracy; 05 Miejsko-Gminna Komisja Kontroli Partyjnej PZPR, daty skrajne 1981-1986, 1 j.a., sygn.: 23, zawartość: protokoły posiedzeń komisji z załącznikami, sprawozdania i informacje z działalności, plany pracy; 06 Narady aktywu partyjnego, daty skrajne 1972-1986, 1 j.a., sygn.: 24, zawartość: protokoły, informacje, notatki z zebrań i narad aktywu partyjnego i sekretarzy podstawowych organizacji partyjnych; 07 Plany pracy, daty skrajne 1975-1988, 1 j.a., sygn.: 25, zawartość: plany pracy komitetu miejsko-gminnego i Egzekutywy; 08 Sprawozdania statystyczne (ankiety) o stanie partii, daty skrajne 1975-1979, 1 j.a., sygn.: 26, zawartość: sprawozdania statystyczne o członkach i kandydatach partii; 09 Sprawozdania, informacje, analizy opisowe, daty skrajne 1975-1985, 1 j.a., sygn.: 27, zawartość: informacje dotyczące przebiegu zebrań partyjnych; 10 Komisja Współdziałania Partii i Stronnictw Politycznych, daty skrajne 1980-1986, 1 j.a., sygn.: 28, zawartość: protokoły posiedzeń z załącznikami. Dokumentacja niearchiwalna, daty skrajne 1974-1988, 1 jednostka, 0,13 mb., zawartość: kopie, dublety wtórniki wyłączone z jednostek archiwalnych zespołu. Liczba jednostek w zespole: 28
54/273/0 Komitet Miejsko-Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Dobrej 1972-1989 0 rozwiń
Podział na serie i podserie: 01 Konferencje miejsko-gminne PZPR, daty skrajne 1972-1989, 4 j.a., sygn.: 1-4, zawartość: protokoły konferencji sprawozdawczo-wyborczych, sprawozdawczych, przedzjazdowych z załącznikami, m.in. referaty wprowadzające, sprawozdania z działalności komitetu miejsko-gminnego, komisji rewizyjnej, komisji kontroli partyjnej i komisji kontrolno-rewizyjnej; 02 Plenum Komitetu Miejsko-Gminnego PZPR, daty skrajne 1975-1989, 4 j.a., sygn.: 5-8, zawartość: protokoły posiedzeń plenarnych z załącznikami, m.in. referaty, materiały dotyczące oceny realizacji programów i uchwał partii, sprawozdania i oceny pracy egzekutywy, regulaminy pracy, własne wnioski i uchwały; 03 Egzekutywa Komitetu Miejsko-Gminnego PZPR, daty skrajne 1976-1989, 7 j.a., sygn.: 9-15, zawartość: protokoły posiedzeń z załącznikami, m. in. informacje z różnych dziedzin życia społecznego, politycznego i gospodarczego, własne wnioski i uchwały; 04 Miejsko-Gminna Komisja Rewizyjna PZPR, daty skrajne 1975-1984, 1 j.a., sygn.: 16, zawartość: protokoły posiedzeń komisji z załącznikami, m.in. sprawozdania i informacje z działalności, plany pracy; 05 Miejsko-Gminna Komisja Kontrolno-Rewizyjna PZPR, daty skrajne 1986-1988, 1 j.a., sygn.: 17, zawartość: protokoły posiedzeń komisji z załącznikami, sprawozdania i informacje z działalności, plany pracy, akta rozpatrywanych spraw; 06 Plany pracy, daty skrajne 1975-1988, 1 j.a., sygn.: 18, zawartość: plany pracy plenum i Egzekutywy; 07 Sprawozdania statystyczne (ankiety) o stanie partii, daty skrajne 1975-1989, 1 j.a., sygn.: 19, zawartość: sprawozdania statystyczne o członkach i kandydatach partii; 08 Sprawozdania, informacje, analizy opisowe, daty skrajne 1982-1985, 1 j.a., sygn.: 20, zawartość: informacje dotyczące działalności komitetu miejsko-gminnego, przebiegu zebrań partyjnych. Dokumentacja niearchiwalna, daty skrajne 1976-1988, 2 jednostki, 0,17 mb., zawartość: kopie, dublety wtórniki wyłączone z jednostek archiwalnych zespołu. Liczba jednostek w zespole: 20
54/274/0 Komitet Miejsko-Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Golinie 1972-1989 0 rozwiń
Podział na serie i podserie: 01 Konferencje miejsko-gminne PZPR, daty skrajne 1972-1989, 3 j.a., sygn.: 1-3, zawartość: protokoły konferencji sprawozdawczo-wyborczych, sprawozdawczych, przedzjazdowych z załącznikami, m.in. referaty wprowadzające, sprawozdania z działalności komitetu miejsko-gminnego, komisji rewizyjnej, komisji kontroli partyjnej i komisji kontrolno-rewizyjnej; 02 Plenum Komitetu Miejsko-Gminnego PZPR, daty skrajne 1975-1989, 4 j.a., sygn.: 4-7, zawartość: protokoły posiedzeń plenarnych z załącznikami, m.in. referaty, materiały dotyczące oceny realizacji programów i uchwał partii, sprawozdania i oceny pracy egzekutywy, regulaminy pracy, własne wnioski i uchwały; 03 Egzekutywa Komitetu Miejsko-Gminnego PZPR, daty skrajne 1975-1989, 8 j.a., sygn.: 8-15, zawartość: protokoły posiedzeń z załącznikami, m. in. informacje z różnych dziedzin życia społecznego, politycznego i gospodarczego, własne wnioski i uchwały; 04 Miejsko-Gminna Komisja Rewizyjna PZPR, daty skrajne 1975-1983, 1 j.a., sygn.: 16, zawartość: protokoły posiedzeń komisji z załącznikami, m.in. sprawozdania i informacje z działalności, plany pracy; 05 Narady aktywu partyjnego, daty skrajne 1975-1989, 2 j.a., sygn.: 17-18, zawartość: protokoły, informacje, notatki z zebrań i narad aktywu partyjnego i sekretarzy podstawowych organizacji partyjnych; 06 Plany pracy, programy działania, daty skrajne 1980-1989, 1 j.a., sygn.: 19, zawartość: plany pracy plenum i Egzekutywy, programy działania; 07 Sprawozdania statystyczne (ankiety) o stanie partii, daty skrajne 1975-1989, 2 j.a., sygn.: 20-21, zawartość: sprawozdania statystyczne o członkach i kandydatach partii; 08 Komisja Współdziałania Partii i Stronnictw Politycznych, daty skrajne 1981-1988, 1 j.a., sygn.: 22, zawartość: protokoły posiedzeń z załącznikami; 09 Korespondencja o charakterze merytorycznym i interwencyjnym, daty skrajne 1975-1989, 10 j.a., sygn.: 23-32, zawartość: rejestr listów i interwencji, materiały dotyczące m.in. sytuacji społeczno-politycznej, opłacania składek partyjnych, przebiegu zebrań partyjnych, korespondencja z instytucji partyjnych i pozapartyjnych przesłana do wiadomości i wykorzystania; 10 Akta osób objętych nomenklaturą instancji, daty skrajne 1976-1988, 1 j.a., sygn.: 33, zawartość: wykazy i akta osobowe. Dokumentacja niearchiwalna, daty skrajne 1975-1988, 1 jednostka, 0,12 mb., zawartość: kopie, dublety wtórniki wyłączone z jednostek archiwalnych zespołu. Liczba jednostek w zespole: 33
54/275/0 Komitet Miejsko-Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Kleczewie 1974-1989 0 rozwiń
Podział na serie i podserie: 01 Konferencje miejsko-gminne PZPR, daty skrajne 1974-1989, 4 j.a., sygn.: 1-4, zawartość: protokoły konferencji sprawozdawczo-wyborczych, sprawozdawczych, przedzjazdowych z załącznikami, m.in. referaty wprowadzające, sprawozdania z działalności komitetu miejsko-gminnego, komisji rewizyjnej, komisji kontroli partyjnej i komisji kontrolno-rewizyjnej; 02 Plenum Komitetu Miejsko-Gminnego PZPR, daty skrajne 1975-1988, 8 j.a., sygn.: 5-12, zawartość: protokoły posiedzeń plenarnych z załącznikami, m.in. referaty, materiały dotyczące oceny realizacji programów i uchwał partii, sprawozdania i oceny pracy egzekutywy, regulaminy pracy, własne wnioski i uchwały; 03 Egzekutywa Komitetu Miejsko-Gminnego PZPR, daty skrajne 1975-1989, 15 j.a., sygn.: 13-27, zawartość: protokoły posiedzeń z załącznikami, m. in. informacje z różnych dziedzin życia społecznego, politycznego i gospodarczego, własne wnioski i uchwały; 04 Miejsko-Gminna Komisja Rewizyjna PZPR, daty skrajne 1975-1986, 1 j.a., sygn.: 28, zawartość: protokoły posiedzeń komisji z załącznikami, m.in. sprawozdania i informacje z działalności, plany pracy; 05 Narady aktywu partyjnego, daty skrajne 1978-1984, 2 j.a., sygn.: 29-30, zawartość: protokoły, informacje, notatki z zebrań i narad aktywu partyjnego i sekretarzy podstawowych organizacji partyjnych; 06 Plany pracy, daty skrajne 1975-1988, 1 j.a., sygn.: 31, zawartość: plany pracy plenum i Egzekutywy; 07 Sprawozdania statystyczne (ankiety) o stanie partii, daty skrajne 1975-1989, 1 j.a., sygn.: 32, zawartość: sprawozdania statystyczne o członkach i kandydatach partii; 08 Sprawozdania, informacje, analizy opisowe, daty skrajne 1976-1985, 2 j.a., sygn.: 33-34, zawartość: informacje dotyczące kontroli w podległych podstawowych organizacji partyjnych, przebiegu zebrań partyjnych; 09 Komisja Współdziałania Partii i Stronnictw Politycznych, daty skrajne 1987-1989, 1 j.a., sygn.: 35, zawartość: protokoły posiedzeń z załącznikami; 10 Księgi pamiątkowe, kroniki, daty skrajne 1976-1976, 1 j.a., sygn.: 36, zawartość: księga pamiątkowa Komitetu Miejsko-Gminnego PZPR w Kleczewie. Dokumentacja niearchiwalna, daty skrajne 1976-1989, 6 jednostek, 0,32 mb., zawartość: kopie, dublety wtórniki wyłączone z jednostek archiwalnych zespołu. Liczba jednostek w zespole: 36
54/276/0 Komitet Miejsko-Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Kłodawie 1972-1989 0 rozwiń
Podział na serie i podserie: 01 Konferencje miejsko-gminne PZPR, daty skrajne 1972-1989, 6 j.a., sygn.: 1-6, zawartość: protokoły konferencji sprawozdawczo-wyborczych, sprawozdawczych, przedzjazdowych z załącznikami, m.in. referaty wprowadzające, sprawozdania z działalności komitetu miejsko-gminnego, komisji rewizyjnej, komisji kontroli partyjnej i komisji kontrolno-rewizyjnej; 02 Plenum Komitetu Miejsko-Gminnego PZPR, daty skrajne 1973-1989, 6 j.a., sygn.: 7-12, zawartość: protokoły posiedzeń plenarnych z załącznikami, m.in. referaty, materiały dotyczące oceny realizacji programów i uchwał partii, sprawozdania i oceny pracy egzekutywy, regulaminy pracy, własne wnioski i uchwały; 03 Egzekutywa Komitetu Miejsko-Gminnego PZPR, daty skrajne 1972-1988, 12 j.a., sygn.: 13-24, zawartość: protokoły posiedzeń z załącznikami, m. in. informacje z różnych dziedzin życia społecznego, politycznego i gospodarczego, własne wnioski i uchwały; 04 Miejsko-Gminna Komisja Rewizyjna PZPR, daty skrajne 1974-1986, 1 j.a., sygn.: 25, zawartość: protokoły posiedzeń komisji z załącznikami, m.in. sprawozdania i informacje z działalności, plany pracy, protokoły z przeprowadzonych; 05 Miejsko-Gminna Komisja Kontroli Partyjnej PZPR i Miejsko-Gminna Komisja Kontrolno-Rewizyjna PZPR, daty skrajne 1976-1989, 7 j.a., sygn.: 26-32, zawartość: protokoły posiedzeń komisji z załącznikami, sprawozdania i informacje z działalności, plany pracy, protokoły przeprowadzonych kontroli, dokumentacja rozpatrywanych spraw; 06 Narady aktywu partyjnego, daty skrajne 1973-1985, 1 j.a., sygn.: 33, zawartość: protokoły, informacje, notatki z zebrań i narad aktywu partyjnego i sekretarzy podstawowych organizacji partyjnych; 07 Plany pracy, daty skrajne 1975-1988, 1 j.a., sygn.: 34, zawartość: plany pracy plenum i Egzekutywy; 08 Sprawozdania statystyczne (ankiety) o stanie partii, daty skrajne 1975-1987, 1 j.a., sygn.: 35, zawartość: sprawozdania statystyczne o członkach i kandydatach partii; 09 Sprawozdania, informacje, analizy opisowe, daty skrajne 1975-1988, 2 j.a., sygn.: 36-37, zawartość: informacje dla Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Koninie dotyczące m.in. działalności komitetu miejsko-gminnego, przebiegu zebrań partyjnych; 10 Komisja Współdziałania Partii i Stronnictw Politycznych, daty skrajne 1981-1986, 1 j.a., sygn.: 38, zawartość: protokoły posiedzeń z załącznikami; 11 Zespół Radnych przy Radzie Narodowej Miasta i Gminy, daty skrajne 1984-1986, 1 j.a., sygn.: 39, zawartość: protokoły posiedzeń z załącznikami. Dokumentacja niearchiwalna, daty skrajne 1973-1989, 3 jednostki, 0,14 mb., zawartość: kopie, dublety wtórniki wyłączone z jednostek archiwalnych zespołu. Liczba jednostek w zespole: 39
54/277/0 Komitet Miejsko-Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Przedczu 1973-1989 0 rozwiń
Podział na serie i podserie: 01 Konferencje miejsko-gminne PZPR, daty skrajne 1974-1989, 3 j.a., sygn.: 1-3, zawartość: protokoły konferencji sprawozdawczo-wyborczych, sprawozdawczych, przedzjazdowych z załącznikami, m.in. referaty wprowadzające, sprawozdania z działalności komitetu miejsko-gminnego, komisji rewizyjnej, komisji kontroli partyjnej i komisji kontrolno-rewizyjnej; 02 Plenum Komitetu Miejsko-Gminnego PZPR, daty skrajne 1973-1988, 5 j.a., sygn.: 4-8, zawartość: protokoły posiedzeń plenarnych z załącznikami, m.in. referaty, materiały dotyczące oceny realizacji programów i uchwał partii, sprawozdania i oceny pracy egzekutywy, regulaminy pracy, własne wnioski i uchwały; 03 Egzekutywa Komitetu Miejsko-Gminnego PZPR, daty skrajne 1975-1989, 5 j.a., sygn.: 9-13, zawartość: protokoły posiedzeń z załącznikami, m. in. informacje z różnych dziedzin życia społecznego, politycznego i gospodarczego, własne wnioski i uchwały; 04 Miejsko-Gminna Komisja Rewizyjna PZPR, daty skrajne 1975-1986, 1 j.a., sygn.: 14, zawartość: protokoły posiedzeń komisji z załącznikami, m.in. sprawozdania i informacje z działalności, plany pracy; 05 Miejsko-Gminna Komisja Kontroli Partyjnej PZPR, daty skrajne 1982-1983, 1 j.a., sygn.: 15, zawartość: sprawozdania i informacje z działalności; 06 Miejsko-Gminna Komisja Kontrolno-Rewizyjna PZPR, daty skrajne 1988-1989, 1 j.a., sygn.: 16, zawartość: sprawozdania i informacje z działalności; 07 Narady aktywu partyjnego, daty skrajne 1976-1989, 3 j.a., sygn.: 17-19, zawartość: protokoły, informacje, notatki z zebrań i narad aktywu partyjnego i sekretarzy podstawowych organizacji partyjnych; 08 Plany pracy, daty skrajne 1978-1988, 1 j.a., sygn.: 20, zawartość: plany pracy plenum i Egzekutywy; 09 Sprawozdania statystyczne (ankiety) o stanie partii, daty skrajne 1975-1989, 1 j.a., sygn.: 21, zawartość: sprawozdania statystyczne o członkach i kandydatach partii; 10 Sprawozdania, informacje, analizy opisowe, daty skrajne 1975-1988, 1 j.a., sygn.: 22, zawartość: informacje dotyczące m.in. sytuacji społeczno-politycznej, przebiegu zebrań partyjnych; 11 Komisja Współdziałania Partii i Stronnictw Politycznych, daty skrajne 1981-1988, 1 j.a., sygn.: 23, zawartość: protokoły posiedzeń z załącznikami. Dokumentacja niearchiwalna, daty skrajne 1975-1988, 2 jednostki, 0,25 mb., zawartość: kopie, dublety wtórniki wyłączone z jednostek archiwalnych zespołu. Liczba jednostek w zespole: 23
54/278/0 Komitet Miejsko-Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Pyzdrach 1972-1989 0 rozwiń
Materiały archiwalne zespołu stanowią podstawowe źródło do dziejów PZPR na terenie miasta i gminy Pyzdry oraz w pewnym zakresie także samego miasta i gminy, w tym instytucji i organizacji działających na tym terenie. Zawierają, obok problematyki wewnątrzpartyjnej, również informacje dotyczące różnych aspektów działalności władz miasta i gminy, aktywności i nastrojów społecznych mieszkańców, funkcjonujących na tym terenie instytucji, organizacji społecznych, itp. Najwyższym stopniem ogólności cechują się materiały o charakterze sprawozdawczym przygotowywane i przedstawiane na konferencjach miejsko-gminnych, natomiast najwięcej informacji szczegółowych zawierają materiały przygotowywane i przedstawiane na posiedzeniach komitetu miejsko-gminnego i jego egzekutywy, m.in. informacje, oceny, analizy wybranych problemów, oraz zachowane materiały dotyczące poszczególnych zagadnień, w tym informacje dotyczące różnej problematyki przygotowywane przez władze organizacji miejsko-gminnej i przesyłane do wyższych instancji. W zespole wydzielono trzy główne grupy rzeczowe - serie: 1. Władze miejsko-gminnej organizacji partyjnej PZPR, daty skrajne: 1972-1989, 24 j.a., sygn.: 1-24: 1.1. Konferencje miejsko-gminne PZPR, daty skrajne: 1972-1989, 3 j.a., sygn.: 1-3, zawartość: protokoły z konferencji miejsko-gminnych z załącznikami, m.in. referaty wprowadzające, sprawozdania z działalności statutowych władz miejsko-gminnej organizacji partyjnej, programy działania miejsko-gminnej organizacji partyjnej; 1.2. Komitet Miejsko-Gminny PZPR, daty skrajne: 1975-1988, 4 j.a., sygn.: 4-7, zawartość: protokoły posiedzeń plenarnych z załącznikami, m.in. referaty, oceny realizacji programów i uchwał, sprawozdania z działalności i oceny pracy egzekutywy, własne wnioski i uchwały; 1.3. Egzekutywa Komitetu Miejsko-Gminnego PZPR, daty skrajne: 1975-1988, 8 j.a., sygn.: 8-15, zawartość: protokoły posiedzeń z załącznikami, m.in. informacje, oceny, analizy dotyczące różnej problematyki, własne wnioski i uchwały; 1.4. Miejsko-gminne komisje kontrolne PZPR, daty skrajne: 1975-1989, 5 j.a., sygn.: 16-20, zawartość: dokumentacja miejsko-gminnych komisji: rewizyjnej, kontroli partyjnej i kontrolno-rewizyjnej, w tym protokoły posiedzeń z załącznikami, plany pracy, sprawozdania z działalności, sprawozdania z przeprowadzonych kontroli; 1.5. Komisje i zespoły problemowe Komitetu Miejsko-Gminnego PZPR, daty skrajne: 1984-1987, 4 j.a., sygn.: 21-24, zawartość: protokoły posiedzeń Komisji Organizacyjno-Wnioskowej, Komisji Rolnej, Komisji Ekonomicznej i Komisji Młodzieżowej. 2. Komisja Współdziałania Partii i Stronnictw Politycznych, daty skrajne: 1981-1989, 2 j.a., sygn.: 25-26, zawartość: protokoły posiedzeń z załącznikami. 3. Działalność miejsko-gminnej organizacji partyjnej PZPR, daty skrajne: 1973-1989, 51 j.a., sygn.: 27-77, zawartość: materiały dyrektywne i informacyjne instancji wyższego stopnia nadesłane do realizacji, wiadomości i wykorzystania, programy działania i plany pracy, protokoły narad aktywu partyjnego, ankiety statystyczne o stanie partii (sprawozdania o członkach i kandydatach partii), informacje dla instancji wyższych dotyczące różnej problematyki, wnioski organizacji partyjnych, skargi, postulaty i wnioski od ludności, sprawy wewnątrzpartyjne, materiały dotyczące: szkolenia partyjnego i propagandy, spraw kadrowych i nomenklatury, organizacji i przebiegu referendów i wyborów do Sejmu i Senatu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (PRL) i rad narodowych, obchodów świąt państwowych, batalionu polityczno-obronnego, związków zawodowych, protokoły posiedzeń zespołu radnych, materiały nadesłane z instytucji pozapartyjnych do wiadomości i wykorzystania, ewidencja członków i kandydatów partii, dokumentacja dotycząca składek partyjnych. Przy zespole archiwalnym przechowywana jest dokumentacja niearchiwalna w ilości 12 j.a., daty skrajne: 1977-1989, zawartość: niekompletne zbiory kopii i dubletów (wtórników, kolejnych egzemplarzy) pozostawionych w zespole materiałów archiwalnych, dziennik korespondencyjny, czyste formularze, dokumentacja Wieczorowego Uniwersytetu Marksizmu-Leninizmu Filii w Pyzdrach, dzienniki szkolenia partyjnego oraz dokumentacja dotycząca naliczania składek partyjnych. Liczba jednostek w zespole: 77
54/279/0 Komitet Miejsko-Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Rychwale 1973-1989 0 rozwiń
Materiały archiwalne zespołu stanowią podstawowe źródło do dziejów PZPR na terenie miasta i gminy Rychwał oraz w pewnym zakresie także samego miasta i gminy, w tym instytucji i organizacji działających na tym terenie. Zawierają, obok problematyki wewnątrzpartyjnej, również informacje dotyczące różnych aspektów działalności władz miasta i gminy, aktywności i nastrojów społecznych mieszkańców, funkcjonujących na tym terenie instytucji, organizacji społecznych, itp. Najwyższym stopniem ogólności cechują się materiały o charakterze sprawozdawczym przygotowywane i przedstawiane na konferencjach miejsko-gminnych, natomiast najwięcej informacji szczegółowych zawierają materiały przygotowywane i przedstawiane na posiedzeniach komitetu miejsko-gminnego i jego egzekutywy, m.in. informacje, oceny, analizy wybranych problemów, oraz zachowane materiały dotyczące poszczególnych zagadnień, w tym informacje dotyczące różnej problematyki przygotowywane przez władze organizacji miejsko-gminnej i przesyłane do wyższych instancji. W zespole wydzielono trzy główne grupy rzeczowe - serie: 1. Władze miejsko-gminnej organizacji partyjnej PZPR, daty skrajne: 1973-1989, 25 j.a., sygn.: 1-25: 1.1. Konferencje miejsko-gminne PZPR, daty skrajne: 1973-1986, 3 j.a., sygn.: 1-3, zawartość: protokoły z konferencji miejsko-gminnych z załącznikami, m.in. referaty wprowadzające, sprawozdania z działalności statutowych władz miejsko-gminnej organizacji partyjnej, programy działania miejsko-gminnej organizacji partyjnej; 1.2. Komitet Miejsko-Gminny PZPR, daty skrajne: 1973-1989, 4 j.a., sygn.: 4-7, zawartość: protokoły posiedzeń plenarnych z załącznikami, m.in. referaty, oceny realizacji programów i uchwał, sprawozdania z działalności i oceny pracy egzekutywy, własne wnioski i uchwały; 1.3. Egzekutywa Komitetu Miejsko-Gminnego PZPR, daty skrajne: 1975-1989, 12 j.a., sygn.: 8-19, zawartość: protokoły posiedzeń z załącznikami, m.in. informacje, oceny, analizy dotyczące różnej problematyki, własne wnioski i uchwały; 1.4. Miejsko-gminne komisje kontrolne PZPR, daty skrajne: 1975-1988, 6 j.a., sygn.: 20-25, zawartość: dokumentacja miejsko-gminnych komisji: rewizyjnej, kontroli partyjnej i kontrolno-rewizyjnej, w tym protokoły posiedzeń z załącznikami, plany pracy, sprawozdania z działalności, sprawozdania z przeprowadzonych kontroli. 2. Komisja Współdziałania Partii i Stronnictw Politycznych, daty skrajne: 1981-1989, 2 j.a., sygn.: 26-27, zawartość: protokoły posiedzeń z załącznikami. 3. Działalność miejsko-gminnej organizacji partyjnej PZPR, daty skrajne: 1973-1989, 15 j.a., sygn.: 28-42, zawartość: materiały dyrektywne i informacyjne instancji wyższego stopnia nadesłane do realizacji, wiadomości i wykorzystania, programy działania i plany pracy, protokoły narad aktywu partyjnego, ankiety statystyczne o stanie partii (sprawozdania o członkach i kandydatach partii), informacje dla instancji wyższych dotyczące różnej problematyki, sprawy wewnątrzpartyjne, protokoły posiedzeń zespołu radnych, materiały nadesłane z instytucji pozapartyjnych do wiadomości i wykorzystania. Przy zespole archiwalnym przechowywana jest dokumentacja niearchiwalna w ilości 6 j.a., daty skrajne: 1975-1989, zawartość: niekompletne zbiory kopii i dubletów (wtórników, kolejnych egzemplarzy) pozostawionych w zespole materiałów archiwalnych oraz czyste formularze. Liczba jednostek w zespole: 42
54/280/0 Komitet Miejsko-Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Sompolnie 1972-1989 0 rozwiń
Podział na serie i podserie: 01 Konferencje miejsko-gminne PZPR, daty skrajne 1972-1986, 3 j.a., sygn.: 1-3, zawartość: protokoły konferencji sprawozdawczo-wyborczych, sprawozdawczych, przedzjazdowych z załącznikami, m.in. referaty wprowadzające, sprawozdania z działalności komitetu miejsko-gminnego, komisji rewizyjnej i komisji kontroli partyjnej; 02 Plenum Komitetu Miejsko-Gminnego PZPR, daty skrajne 1973-1989, 6 j.a., sygn.: 4-9, zawartość: protokoły posiedzeń plenarnych z załącznikami, m.in. referaty, materiały dotyczące oceny realizacji programów i uchwał partii, sprawozdania i oceny pracy egzekutywy, regulaminy pracy, własne wnioski i uchwały; 03 Egzekutywa Komitetu Miejsko-Gminnego PZPR, daty skrajne 1973-1989, 14 j.a., sygn.: 10-23, zawartość: protokoły posiedzeń z załącznikami, m. in. informacje z różnych dziedzin życia społecznego, politycznego i gospodarczego, własne wnioski i uchwały; 04 Miejsko-Gminna Komisja Rewizyjna PZPR, daty skrajne 1973-1981, 1 j.a., sygn.: 24, zawartość: protokoły posiedzeń komisji z załącznikami, m.in. sprawozdania i informacje z działalności, plany pracy; 05 Miejsko-Gminna Komisja Kontroli Partyjnej PZPR, daty skrajne 1981-1986, 1 j.a., sygn.: 25, zawartość: protokoły posiedzeń komisji z załącznikami, sprawozdania i informacje z działalności, plany pracy; 06 Narady aktywu partyjnego, daty skrajne 1973-1989, 2 j.a., sygn.: 26-27, zawartość: protokoły, informacje, notatki z zebrań i narad aktywu partyjnego i sekretarzy podstawowych organizacji partyjnych; 07 Plany pracy, daty skrajne 1975-1988, 1 j.a., sygn.: 28, zawartość: plany pracy plenum i Egzekutywy; 08 Sprawozdania statystyczne (ankiety) o stanie partii, daty skrajne 1975-1985, 1 j.a., sygn.: 29, zawartość: sprawozdania statystyczne o członkach i kandydatach partii; 09 Sprawozdania, informacje, analizy opisowe, daty skrajne 1975-1988, 2 j.a., sygn.: 30-31, zawartość: informacje dotyczące działalności komitetu miejsko-gminnego, opłacania składek partyjnych, przebiegu zebrań partyjnych. Dokumentacja niearchiwalna, daty skrajne 1973-1989, 2 jednostki, 0,18 mb., zawartość: kopie, dublety wtórniki wyłączone z jednostek archiwalnych zespołu. Liczba jednostek w zespole: 31
54/281/0 Komitet Miejsko-Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Ślesinie 1973-1989 0 rozwiń
Podział na serie i podserie: 01 Konferencje miejsko-gminne PZPR, daty skrajne 1974-1989, 4 j.a., sygn.: 1-4, zawartość: protokoły konferencji sprawozdawczo-wyborczych, sprawozdawczych, przedzjazdowych z załącznikami, m.in. referaty wprowadzające, sprawozdania z działalności komitetu miejsko-gminnego, komisji rewizyjnej, komisji kontroli partyjnej i komisji kontrolno-rewizyjnej; 02 Plenum Komitetu Miejsko-Gminnego PZPR, daty skrajne 1973-1989, 5 j.a., sygn.: 5-9, zawartość: protokoły posiedzeń plenarnych z załącznikami, m.in. referaty, materiały dotyczące oceny realizacji programów i uchwał partii, sprawozdania i oceny pracy egzekutywy, regulaminy pracy, własne wnioski i uchwały; 03 Egzekutywa Komitetu Miejsko-Gminnego PZPR, daty skrajne 1975-1989, 14 j.a., sygn.: 10-23, zawartość: protokoły posiedzeń z załącznikami, m. in. informacje z różnych dziedzin życia społecznego, politycznego i gospodarczego, własne wnioski i uchwały; 04 Miejsko-Gminna Komisja Rewizyjna PZPR, daty skrajne 1975-1986, 1 j.a., sygn.: 24, zawartość: protokoły posiedzeń komisji z załącznikami, m.in. sprawozdania i informacje z działalności, plany pracy, protokoły z przeprowadzonych kontroli; 05 Miejsko-Gminna Komisja Kontroli Partyjnej PZPR, daty skrajne 1981-1986, 1 j.a., sygn.: 25, zawartość: protokoły posiedzeń komisji z załącznikami, sprawozdania i informacje z działalności, plany pracy; 06 Komisje i zespoły problemowe, daty skrajne 1985-1986, 1 j.a., sygn.: 26, zawartość: protokolarz posiedzeń Zespołu ds. Skarg i Wniosków; 07 Narady aktywu partyjnego, daty skrajne 1975-1989, 2 j.a., sygn.: 27-28, zawartość: protokoły, informacje, notatki z zebrań i narad aktywu partyjnego i sekretarzy podstawowych organizacji partyjnych; 08 Plany pracy, programy działania, daty skrajne 1975-1988, 1 j.a., sygn.: 29, zawartość: plany pracy plenum i Egzekutywy, zebrań partyjnych; 09 Sprawozdania statystyczne (ankiety) o stanie partii, daty skrajne 1975-1989, 1 j.a., sygn.: 30, zawartość: sprawozdania statystyczne o członkach i kandydatach partii; 10 Sprawozdania, informacje, analizy opisowe, daty skrajne 1975-1985, 2 j.a., sygn.: 31-32, zawartość: informacje dla Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Koninie dotyczące m.in. działalności komitetu miejsko-gminnego, przebiegu zebrań partyjnych; 11 Komisja Współdziałania Partii i Stronnictw Politycznych, daty skrajne 1982-1989, 1 j.a., sygn.: 33, zawartość: protokoły posiedzeń z załącznikami. 12 Zespół Radnych przy Radzie Narodowej Miasta i Gminy, daty skrajne 1982-1989, 1 j.a., sygn.: 34, zawartość: protokoły posiedzeń z załącznikami. Dokumentacja niearchiwalna, daty skrajne 1976-1989, 2 jednostki, 0,22 mb., zawartość: kopie, dublety wtórniki wyłączone z jednostek archiwalnych zespołu. Liczba jednostek w zespole: 34
54/282/0 Komitet Miejsko-Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Tuliszkowie 1972-1988 0 rozwiń
Podział na serie i podserie: 01 Konferencje miejsko-gminne PZPR, daty skrajne 1972-1986, 3 j.a., sygn.: 1-3, zawartość: protokoły konferencji sprawozdawczo-wyborczych, sprawozdawczych, przedzjazdowych z załącznikami, m.in. referaty wprowadzające, sprawozdania z działalności komitetu miejsko-gminnego, komisji rewizyjnej i komisji kontroli partyjnej; 02 Plenum Komitetu Miejsko-Gminnego PZPR, daty skrajne 1972-1988, 5 j.a., sygn.: 4-8, zawartość: protokoły posiedzeń plenarnych z załącznikami, m.in. referaty, materiały dotyczące oceny realizacji programów i uchwał partii, sprawozdania i oceny pracy egzekutywy, regulaminy pracy, własne wnioski i uchwały; 03 Egzekutywa Komitetu Miejsko-Gminnego PZPR, daty skrajne 1975-1986, 6 j.a., sygn.: 9-14, zawartość: protokoły posiedzeń z załącznikami, m. in. informacje z różnych dziedzin życia społecznego, politycznego i gospodarczego, własne wnioski i uchwały; 04 Miejsko-Gminna Komisja Rewizyjna PZPR, daty skrajne 1975-1986, 1 j.a., sygn.: 15, zawartość: protokoły posiedzeń komisji z załącznikami, m.in. sprawozdania i informacje z działalności, plany pracy; 05 Narady aktywu partyjnego, daty skrajne 1975-1986, 1 j.a., sygn.: 16, zawartość: protokoły, informacje, notatki z zebrań i narad aktywu partyjnego i sekretarzy podstawowych organizacji partyjnych; 06 Plany pracy, daty skrajne 1975-1988, 1 j.a., sygn.: 17, zawartość: plany pracy plenum i Egzekutywy; 07 Sprawozdania statystyczne (ankiety) o stanie partii, daty skrajne 1975-1987, 1 j.a., sygn.: 18, zawartość: sprawozdania statystyczne o członkach i kandydatach partii; 08 Sprawozdania, informacje, analizy opisowe, daty skrajne 1976-1988, 1 j.a., sygn.: 19, zawartość: informacje dotyczące przebiegu zebrań partyjnych; 09 Komisja Współdziałania Partii i Stronnictw Politycznych, daty skrajne 1984-1985, 1 j.a., sygn.: 20, zawartość: protokoły posiedzeń z załącznikami. Dokumentacja niearchiwalna, daty skrajne 1974-1986, 2 jednostki, 0,16 mb., zawartość: kopie, dublety wtórniki wyłączone z jednostek archiwalnych zespołu. Liczba jednostek w zespole: 20
54/283/0 Komitet Miejsko-Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Uniejowie 1972-1988 0 rozwiń
Podział na serie i podserie: 01 Konferencje miejsko-gminne PZPR, daty skrajne 1972-1986, 3 j.a., sygn.: 1-3, zawartość: protokoły konferencji sprawozdawczo-wyborczych, sprawozdawczych, przedzjazdowych z załącznikami, m.in. referaty wprowadzające, sprawozdania z działalności komitetu miejsko-gminnego, komisji rewizyjnej i komisji kontroli partyjnej; 02 Plenum Komitetu Miejsko-Gminnego PZPR, daty skrajne 1973-1988, 3 j.a., sygn.: 4-6, zawartość: protokoły posiedzeń plenarnych z załącznikami, m.in. referaty, materiały dotyczące oceny realizacji programów i uchwał partii, sprawozdania i oceny pracy egzekutywy, regulaminy pracy, własne wnioski i uchwały; 03 Egzekutywa Komitetu Miejsko-Gminnego PZPR, daty skrajne 1973-1986, 10 j.a., sygn.: 7-16, zawartość: protokoły posiedzeń z załącznikami, m. in. informacje z różnych dziedzin życia społecznego, politycznego i gospodarczego, własne wnioski i uchwały; 04 Miejsko-Gminna Komisja Rewizyjna PZPR, daty skrajne 1973-1982, 1 j.a., sygn.: 17, zawartość: protokoły posiedzeń komisji z załącznikami, m.in. sprawozdania i informacje z działalności, plany pracy, protokoły z przeprowadzonych kontroli; 05 Narady aktywu partyjnego, daty skrajne 1974-1986, 1 j.a., sygn.: 18, zawartość: protokoły, informacje, notatki z zebrań i narad aktywu partyjnego i sekretarzy podstawowych organizacji partyjnych; 06 Plany pracy, daty skrajne 1975-1988, 1 j.a., sygn.: 19, zawartość: plany pracy plenum i Egzekutywy; 07 Sprawozdania statystyczne (ankiety) o stanie partii, daty skrajne 1975-1985, 1 j.a., sygn.: 20, zawartość: sprawozdania statystyczne o członkach i kandydatach partii; 08 Sprawozdania, informacje, analizy opisowe, daty skrajne 1975-1985, 1 j.a., sygn.: 21, zawartość: informacje dla Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Koninie dotyczące m.in. działalności komitetu miejsko-gminnego, przebiegu zebrań partyjnych; 09 Zespół Radnych przy Radzie Narodowej Miasta i Gminy, daty skrajne 1983-1984, 1 j.a., sygn.: 22, zawartość: protokoły posiedzeń z załącznikami. Dokumentacja niearchiwalna, daty skrajne 1975-1986, 1 jednostka, 0,13 mb., zawartość: kopie, dublety wtórniki wyłączone z jednostek archiwalnych zespołu. Liczba jednostek w zespole: 22
54/284/0 Komitet Miejsko-Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Witkowie [1963-1969] 1972-1989 0 rozwiń
Materiały archiwalne zespołu stanowią podstawowe źródło do dziejów PZPR na terenie miasta i gminy Witkowo oraz w pewnym zakresie także samego miasta i gminy, w tym instytucji i organizacji działających na tym terenie. Zawierają, obok problematyki wewnątrzpartyjnej, również informacje dotyczące różnych aspektów działalności władz miasta i gminy, aktywności i nastrojów społecznych mieszkańców, funkcjonujących na tym terenie instytucji, organizacji społecznych, itp. Najwyższym stopniem ogólności cechują się materiały o charakterze sprawozdawczym przygotowywane i przedstawiane na konferencjach miejsko-gminnych, natomiast najwięcej informacji szczegółowych zawierają materiały przygotowywane i przedstawiane na posiedzeniach komitetu miejsko-gminnego i jego egzekutywy, m.in. informacje, oceny, analizy wybranych problemów, oraz zachowane materiały dotyczące poszczególnych zagadnień, w tym informacje dotyczące różnej problematyki przygotowywane przez władze organizacji miejsko-gminnej i przesyłane do wyższych instancji. W zespole wydzielono cztery główne grupy rzeczowe - serie: 1. Władze miejsko-gminnej organizacji partyjnej PZPR, daty skrajne: 1972-1989, 28 j.a., sygn.: 1-28: 1.1. Konferencje miejsko-gminne PZPR, daty skrajne: 1972-1989, 4 j.a., sygn.: 1-4, zawartość: protokoły z konferencji miejsko-gminnych z załącznikami, m.in. referaty wprowadzające, sprawozdania z działalności statutowych władz miejsko-gminnej organizacji partyjnej, programy działania miejsko-gminnej organizacji partyjnej; 1.2. Komitet Miejsko-Gminny PZPR, daty skrajne: 1973-1989, 7 j.a., sygn.: 5-11, zawartość: protokoły posiedzeń plenarnych z załącznikami, m.in. referaty, oceny realizacji programów i uchwał, sprawozdania z działalności i oceny pracy egzekutywy, własne wnioski i uchwały; 1.3. Egzekutywa Komitetu Miejsko-Gminnego PZPR, daty skrajne: 1976-1989, 8 j.a., sygn.: 12-19, zawartość: protokoły posiedzeń z załącznikami, m.in. informacje, oceny, analizy dotyczące różnej problematyki, własne wnioski i uchwały; 1.4. Miejsko-gminne komisje kontrolne PZPR, daty skrajne: 1973-1989, 9 j.a., sygn.: 20-28, zawartość: dokumentacja miejsko-gminnych komisji: rewizyjnej, kontroli partyjnej i kontrolno-rewizyjnej, w tym protokoły posiedzeń z załącznikami, plany pracy, sprawozdania z działalności, sprawozdania z przeprowadzonych kontroli. 2. Komisja Współdziałania Partii i Stronnictw Politycznych, daty skrajne: 1983-1988, 1 j.a., sygn.: 29, zawartość: protokoły posiedzeń z załącznikami. 3. Działalność miejsko-gminnej organizacji partyjnej PZPR, daty skrajne: [1963-1969] 1973-1989, 45 j.a., sygn.: 30-74, zawartość: materiały dyrektywne i informacyjne instancji wyższego stopnia nadesłane do realizacji, wiadomości i wykorzystania, w tym teleksy, plany pracy, protokoły narad aktywu partyjnego, ankiety statystyczne o stanie partii (sprawozdania o członkach i kandydatach partii), informacje dla instancji wyższych dotyczące różnej problematyki, wnioski organizacji partyjnych, skargi i wnioski wpływające od ludności, sprawy wewnątrzpartyjne, materiały dotyczące organizacji i przebiegu wyborów do rad narodowych, obchodów świąt państwowych, spraw kadrowych i nomenklatury, weteranów ruchu robotniczego, przygotowań polityczno-obronnych i działalności plutonu polityczno-obronnego, ewidencji członków i kandydatów partii, materiały nadesłane z instytucji pozapartyjnych do wiadomości i wykorzystania. 4. Dokumentacja fotograficzna, daty skrajne: około 1980 r., 10 j.a. (3 j.inw.), sygn.: 75-77, zawartość: fotografie dokumentujące przejawy działania opozycji politycznej w mieście i gminie. Przy zespole archiwalnym przechowywana jest dokumentacja niearchiwalna aktowa w ilości 8 j.a., daty skrajne: 1973-1989, zawartość: niekompletne zbiory kopii i dubletów (wtórników, kolejnych egzemplarzy) pozostawionych w zespole materiałów archiwalnych, dokumentacja filii Wieczorowego Uniwersytetu Marksizmu-Leninizmu (podania o przyjęcie, karty ewidencyjne słuchaczy, dzienniki lekcyjne, protokoły egzaminów), czyste formularze oraz dokumentacja dotycząca naliczania składek partyjnych. Liczba jednostek w zespole: 84
54/285/0 Komitet Miejsko-Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Zagórowie 1972-1989 0 rozwiń
Materiały archiwalne zespołu stanowią podstawowe źródło do dziejów PZPR na terenie miasta i gminy Zagórów oraz w pewnym zakresie także samego miasta i gminy, w tym instytucji i organizacji działających na tym terenie. Zawierają, obok problematyki wewnątrzpartyjnej, również informacje dotyczące różnych aspektów działalności władz miasta i gminy, aktywności i nastrojów społecznych mieszkańców, funkcjonujących na tym terenie instytucji, organizacji społecznych, itp. Najwyższym stopniem ogólności cechują się materiały o charakterze sprawozdawczym przygotowywane i przedstawiane na konferencjach miejsko-gminnych, natomiast najwięcej informacji szczegółowych zawierają materiały przygotowywane i przedstawiane na posiedzeniach komitetu miejsko-gminnego i jego egzekutywy, m.in. informacje, oceny, analizy wybranych problemów, oraz zachowane materiały dotyczące poszczególnych zagadnień, w tym informacje dotyczące różnej problematyki przygotowywane przez władze organizacji miejsko-gminnej i przesyłane do wyższych instancji. W zespole wydzielono trzy główne grupy rzeczowe - serie: 1. Władze miejsko-gminnej organizacji partyjnej PZPR, daty skrajne: 1972-1989, 24 j.a., sygn.: 1-24: 1.1. Konferencje miejsko-gminne PZPR, daty skrajne: 1972-1989, 3 j.a., sygn.: 1-3, zawartość: protokoły z konferencji miejsko-gminnych z załącznikami, m.in. referaty wprowadzające, sprawozdania z działalności statutowych władz miejsko-gminnej organizacji partyjnej, programy działania miejsko-gminnej organizacji partyjnej; 1.2. Komitet Miejsko-Gminny PZPR, daty skrajne: 1973-1989, 6 j.a., sygn.: 4-9, zawartość: protokoły posiedzeń plenarnych z załącznikami, m.in. referaty, oceny realizacji programów i uchwał, sprawozdania z działalności i oceny pracy egzekutywy, własne wnioski i uchwały; 1.3. Egzekutywa Komitetu Miejsko-Gminnego PZPR, daty skrajne: 1972-1989, 8 j.a., sygn.: 10-17, zawartość: protokoły posiedzeń z załącznikami, m.in. informacje, oceny, analizy dotyczące różnej problematyki, własne wnioski i uchwały; 1.4. Miejsko-gminne komisje kontrolne PZPR, daty skrajne: 1975-1989, 4 j.a., sygn.: 18-21, zawartość: dokumentacja miejsko-gminnych komisji: rewizyjnej, kontroli partyjnej i kontrolno-rewizyjnej, w tym protokoły posiedzeń z załącznikami, plany pracy, sprawozdania z działalności. 1.5. Komisje i zespoły problemowe Komitetu Miejsko-Gminnego PZPR, daty skrajne: 1981-1986, 3 j.a., sygn.: 22-24, zawartość: protokoły posiedzeń Komisji Organizacyjnej, Komisji Ideologicznej i Komisji ds. Skarg i Wniosków. 2. Komisja Współdziałania Partii i Stronnictw Politycznych, daty skrajne: 1982-1988, 1 j.a., sygn.: 66, zawartość: protokoły posiedzeń z załącznikami. 3. Działalność miejsko-gminnej organizacji partyjnej PZPR, daty skrajne: 1973-1989, 41 j.a., sygn.: 25-65, zawartość: materiały dyrektywne i informacyjne instancji wyższego stopnia nadesłane do realizacji, wiadomości i wykorzystania, programy działania i plany pracy, protokoły narad aktywu partyjnego, ankiety statystyczne o stanie partii (sprawozdania o członkach i kandydatach partii), wnioski organizacji partyjnych, skargi i wnioski wpływające od ludności, sprawy wewnątrzpartyjne, materiały dotyczące szkolenia partyjnego i propagandy, obchodów świąt państwowych, organizacji i przebiegu wyborów do Sejmu i Senatu Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej (PRL) i rad narodowych, związków zawodowych, spraw kadrowych i nomenklatury, ewidencji członków i kandydatów partii, naliczania składek partyjnych, informacje dla instancji wyższych dotyczące różnej problematyki, plany polityczno-obronne, materiały nadesłane z instytucji pozapartyjnych do wiadomości i wykorzystania, spisy dokumentacji przekazywanej do Archiwum KW PZPR w Koninie. Przy zespole archiwalnym przechowywana jest dokumentacja niearchiwalna w ilości 6 j.a., daty skrajne: 1976-1989, zawartość: niekompletne zbiory kopii i dubletów (wtórników, kolejnych egzemplarzy) pozostawionych w zespole materiałów archiwalnych, dokumentacja filii Wieczorowego Uniwersytetu Marksizmu-Leninizmu (podania o przyjęcie, dzienniki szkolenia partyjnego) oraz dokumentacja dotycząca naliczania składek partyjnych. Liczba jednostek w zespole: 66
54/286/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Babiaku 1972-1989 0 rozwiń
Podział na serie i podserie: 01 Konferencje gminne PZPR, daty skrajne 1972-1986, 4 j.a., sygn.: 1-4, zawartość: protokoły konferencji sprawozdawczo-wyborczych, sprawozdawczych, przedzjazdowych z załącznikami, m.in. referaty wprowadzające, sprawozdania z działalności komitetu gminnego, komisji rewizyjnej i komisji kontroli partyjnej; 02 Plenum Komitetu Gminnego PZPR, daty skrajne 1973-1989, 4 j.a., sygn.: 5-8, zawartość: protokoły posiedzeń plenarnych z załącznikami, m.in. referaty, materiały dotyczące oceny realizacji programów i uchwał partii, sprawozdania i oceny pracy egzekutywy, regulaminy pracy, własne wnioski i uchwały; 03 Egzekutywa Komitetu Gminnego PZPR, daty skrajne 1973-1983, 8 j.a., sygn.: 9-16, zawartość: protokoły posiedzeń z załącznikami, m. in. informacje z różnych dziedzin życia społecznego, politycznego i gospodarczego, własne wnioski i uchwały; 04 Gminna Komisja Rewizyjna PZPR, daty skrajne 1975-1985, 1 j.a., sygn.: 17, zawartość: plany pracy; 05 Narady aktywu partyjnego, daty skrajne 1974-1981, 2 j.a., sygn.: 18-19, zawartość: protokoły, informacje, notatki z zebrań i narad aktywu partyjnego i sekretarzy podstawowych organizacji partyjnych; 06 Plany pracy, daty skrajne 1974-1988, 1 j.a., sygn.: 20, zawartość: plany pracy plenum i Egzekutywy; 07 Sprawozdania statystyczne (ankiety) o stanie partii, daty skrajne 1975-1979, 1 j.a., sygn.: 21, zawartość: sprawozdania statystyczne o członkach i kandydatach partii; 08 Sprawozdania, informacje, analizy opisowe, daty skrajne 1974-1982, 1 j.a., sygn.: 22, zawartość: informacje dla Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Koninie dotyczące przebiegu zebrań partyjnych. Dokumentacja niearchiwalna, daty skrajne 1974-1986, 2 jednostki, 0,31 mb., zawartość: kopie, dublety wtórniki wyłączone z jednostek archiwalnych zespołu. Liczba jednostek w zespole: 22
54/287/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Brudzewie 1972-1988 0 rozwiń
Podział na serie i podserie: 01 Konferencje gminne PZPR, daty skrajne 1972-1986, 3 j.a., sygn.: 1-3, zawartość: protokoły konferencji sprawozdawczo-wyborczych, sprawozdawczych, przedzjazdowych z załącznikami, m.in. referaty wprowadzające, sprawozdania z działalności komitetu gminnego, komisji rewizyjnej i komisji kontroli partyjnej; 02 Plenum Komitetu Gminnego PZPR, daty skrajne 1973-1988, 6 j.a., sygn.: 4-9, zawartość: protokoły posiedzeń plenarnych z załącznikami, m.in. referaty, materiały dotyczące oceny realizacji programów i uchwał partii, sprawozdania i oceny pracy egzekutywy, regulaminy pracy, własne wnioski i uchwały; 03 Egzekutywa Komitetu Gminnego PZPR, daty skrajne 1975-1986, 7 j.a., sygn.: 10-16, zawartość: protokoły posiedzeń z załącznikami, m. in. informacje z różnych dziedzin życia społecznego, politycznego i gospodarczego, własne wnioski i uchwały; 04 Gminna Komisja Rewizyjna PZPR, daty skrajne 1976-1982, 1 j.a., sygn.: 17, zawartość: protokoły posiedzeń komisji z załącznikami, m.in. sprawozdania i informacje z działalności, plany pracy; 05 Narady aktywu partyjnego, daty skrajne 1982-1986, 1 j.a., sygn.: 18, zawartość: protokoły, informacje, notatki z zebrań i narad aktywu partyjnego i sekretarzy podstawowych organizacji partyjnych; 06 Plany pracy, daty skrajne 1975-1988, 1 j.a., sygn.: 19, zawartość: plany pracy plenum i Egzekutywy; 07 Sprawozdania statystyczne (ankiety) o stanie partii, daty skrajne 1975-1985, 1 j.a., sygn.: 20, zawartość: sprawozdania statystyczne o członkach i kandydatach partii; 08 Sprawozdania, informacje, analizy opisowe, daty skrajne 1976-1985, 1 j.a., sygn.: 21, zawartość: informacje dla Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Koninie dotyczące m.in. działalności komitetu gminnego, przebiegu zebrań partyjnych; 09 Komisja Współdziałania Partii i Stronnictw Politycznych, daty skrajne 1982, 1 j.a., sygn.: 22, zawartość: protokoły posiedzeń z załącznikami. Dokumentacja niearchiwalna, daty skrajne [1971] 1972-1986, 2 jednostki, 0,09 mb., zawartość: kopie, dublety wtórniki wyłączone z jednostek archiwalnych zespołu. Liczba jednostek w zespole: 22
54/288/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Chodowie 1975-1989 0 rozwiń
Podział na serie i podserie: seria 01 Konferencje gminne PZPR, daty skrajne 1975-1989 , 3 j.a. , sygn. 1-3, zawartość: protokoły konferencji sprawozdawczo-wyborczych, sprawozdawczych, przedzjazdowych z załącznikami, m.in. referaty wprowadzające, sprawozdania z działalności komitetu, komisji rewizyjnej, kontroli partyjnej, kontrolno-rewizyjnej; seria 02 Plenum Komitetu Gminnego PZPR, daty skrajne 1975-1989 , 4 j.a., sygn. 4-7, zawartość: protokoły posiedzeń plenarnych z załącznikami, m.in. referaty, materiały dotyczące oceny realizacji programów i uchwał partii, sprawozdania i oceny pracy Egzekutywy, regulaminy pracy, własne wnioski i uchwały; seria 03 Egzekutywa Komitetu Gminnego PZPR, daty skrajne 1975-1989 , 6 j.a., sygn. 8-13, zawartość: protokoły posiedzeń z załącznikami, m.in. informacje z różnych dziedzin życia społecznego, politycznego i gospodarczego, własne wnioski i uchwały; seria 04 Gminna Komisja Rewizyjna PZPR, daty skrajne 1976-1986 , 1 j.a., sygn. 14, zawartość: protokoły posiedzeń, plany pracy, sprawozdania z działalności; seria 05 Gminna Komisja Kontroli Partyjnej PZPR, daty skrajne 1982-1985 , 1 j.a., sygn. 15, zawartość: protokoły posiedzeń z załącznikami; seria 06 Gminna Komisja Kontrolno-Rewizyjna PZPR, daty skrajne 1986-1988 , 1 j.a., sygn. 16, zawartość: protokoły posiedzeń Komisji i jej Prezydium z załącznikami; seria 07 Narady aktywu partyjnego, daty skrajne 1975-1989 , 1 j.a., sygn. 17, zawartość: protokoły, informacje, notatki z zebrań i narad aktywu partyjnego i sekretarzy POP; seria 08 Plany pracy, daty skrajne 1976-1985 , 1 j.a., sygn. 18, zawartość: plany pracy Egzekutywy i KG PZPR; seria 09 Sprawozdania statystyczne (ankiety) o stanie partii, daty skrajne 1975-1989 , 1 j.a., sygn. 19, zawartość: sprawozdania o członkach i kandydatach partii; seria 10 Sprawozdania, informacje, analizy opisowe, daty skrajne 1976-1988 , 1 j.a., sygn. 20, zawartość: informacje dla KW PZPR w Koninie dotyczące m.in. przebiegu zebrań partyjnych, działalności instancji; seria 11 Komisja Współdziałania Partii i Stronnictw Politycznych, daty skrajne 1982-1987 , 1 j.a., sygn. 21, zawartość: protokoły posiedzeń z załącznikami; seria 12 Wydawnictwa własne, biuletyny, daty skrajne 1982-1989 , 1 j.a., sygn. 22, zawartość: „Partia w gminie” - biuletyn informacyjny KG PZPR w Chodowie. Dokumentacja niearchiwalna, daty skrajne 1979-1989, 3 jednostki, 0,24 mb., zawartość: kopie, dublety wtórniki wyłączone z jednostek archiwalnych zespołu. Liczba jednostek w zespole: 22
Wyświetlanie 301 do 320 z 1 285 wpisów.