Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
56/396/1 Urzędy państwowe i władze samorządowe 1785-1951 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 12
56/396/2 Przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe, towarzystwa kredytowe, zarobkowe i ubezpieczeniowe 1880-1953 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 15
56/396/3 Instytucje, stowarzyszenia i komitety zajmujące się opieką społeczną 1835-1941 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 11
56/396/4 Organizacje sportowe i paramilitarne 1873-1936 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
56/396/5 Instytucje i stowarzyszenia kulturalne 1882-1938 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 17
56/396/6 Stowarzyszenia kulturalno-zawodowe 1869-1920 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 10
56/396/7 Organizacje zawodowe i kombatanckie 1928-1939 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 5
56/396/8 Inne stowarzyszenia wyższej użyteczności 1890-1929 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 5
56/396/9 Komitety zbiórki funduszy, rocznicowe 1913-1937 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 4
56/396/10 Partie i organizacje polityczne 1915-1937 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 10
56/396/11 Instytucje wyznaniowe 1898-1923 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
56/396/13 Materiały różne 1872-1944 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 6
56/397/0 Afisze, plakaty i druki ulotne z terenu Przemyśla w zasobie Archiwum Państwowego w Przemyślu 1833-2016 16655 rozwiń
Urzędy państwowe, 1877...1987, sygn. 1-268; wybory do państwowych organów ustawodawczych, 1911...1989, sygn. 269-434; wybory do Rady Miej-skiej w Przemyślu, 1902...1934, sygn. 435-481; władze i organizacje wojskowe, 1914...1925, sygn. 482-540; szkoły przemyskie, 1915...1988, sygn. 541–777; organizacje, stowarzyszenia i instytucje kulturalno-oświatowe; 1833...1989, sygn. 778–1748; organizacje i związki społeczne, 1836...1987, sygn. 1749–1956; organizacje katolickie, 1897...1987, sygn. 1957-2000; organizacje sportowe, 1901...1989, sygn. 2001-2805; organizacje polityczne, 1902-1989, sygn. 2806-3022; komitety honorowe i obywatelskie, 1894...1986, 3023-3264; afisze społeczności ukraińskiej, 1848...1944, 3265-3389; afisze spo-łeczności żydowskiej, 1901...1932, sygn. 3390-3583; klepsydry, 1847...1989, 3584-3941; zaproszenia 1908-1989, sygn. 3942-4623; afisze z okresu okupacji niemieckiej, 1939-1943, sygn. 4624-4638; afisze dot. spraw gospodarczych, 1912...1987, sygn. 4639-4839 Liczba jednostek w zespole: 6510
56/398/0 Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu [1863-1864, 1887, 1903-1907] 1909-1939 [1950-1957,1990] 4 rozwiń
sprawy organizacyjne 1907 1909-1939,1950-1956, 1990 sygn. 1-6 (statut Towarzystwa, protokoły posiedzeń, sprawozdania z pracy, ewidencje wkładek członkowskich, spis członków TPN, akta dotyczące likwidacji instytucji, list otwarty w obronie Towarzystwa, Pismo Zarządu TPN w sprawie zwolnienia Kazimierza Osińskiego ze służby wojskowej, notatki i informacje kierowane do członków Towarzystwa, korespondencja prywatna skierowana do członków Zarządu Towarzystwa, pismo Jerzego Pióreckiego skierowane do Walnego Zgromadzenia TPN); akta finansowe 1909-1939, sygn. 7-13 (kwitariusz dyrekcji TPN, sprawozdania kasowe, rachunki, pokwitowania, dowody dostawy, wykazy druków poleconych, pismo TPN skierowane do prezydenta miasta Przemyśla w sprawie honorarium pobieranego przez Jana Smołkę); działalność Towarzystwa i jego agend 1910-1939, sygn. 14-23 (odezwy i memoriały TPN, akta dotyczące współpracy instytucji z innymi stowarzyszeniami i instytucjami naukowymi, zawiadomienia, zaproszenia, podziękowania, akta dotyczące jubileuszu 25-lecia pracy Towarzystwa, akta dotyczące pracy biblioteki, Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej i Archiwum Miejskiego; akta dotyczące konserwacji zabytków, Inwentarz biblioteki Towarzystwa); sprawy wydawnicze i wydawnictwa własne 1912-1927, sygn. 24-29 (akta dotyczące publikacji na temat pracy TPN i drukowania artykułów w roczniku Przemyskim, „Rocznik Przemyski” t. IV-VII, Inwentarz muzealny i archiwalny, biblioteczny TPN za lata 1909-1911); Liczba jednostek w zespole: 45
56/399/0 Ukraiński Instytut dla Dziewcząt w Przemyślu 1881-1940 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 17
56/400/0 Apteka Józefa Rohma w Jarosławiu 1813-1872 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
56/401/0 Powiatowa Komisja Oświaty i Kultury Nr 13 w Przemyślu [1938] 1942-1944 [1945-1963] 1019 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 33
56/402/0 Polskie Towarzystwo Dramatyczne im. Aleksandra Fredry w Przemyślu [1864-1877] 1878-1936 0 rozwiń
1. Przemyskie Towarzystwo Dramatyczne w Przemyślu (statut, akta dotyczące zmian statutu, protokoły z posiedzeń, protokoły z walnych zgromadzeń, księga członków, akta dotyczące funkcji członków, akta dotyczące wystąpień członków, ewidencja składek członkowskich, księga kasowa, akta dotyczące finansów, rachunki i weksle, akta dotyczące lokalu, plan sali teatralnej, spis sztuk scenicznych biblioteki Leopolda Hausera, akta dotyczące funduszów na budowę teatru, zaproszenia, podziękowania, akta dotyczące wycieczki organizowanej przez Przemyskie Towarzystwo Dramatyczne w Przemyślu, afisze), 1878-1892, sygn. 1-22; 2. Polskie Towarzystwo Dramatyczne im. Aleksandra Fredry w Przemyślu (sprawozdania Wydziału za okres od 1IX 1913 do 31 VII 1917, księga pamiątkowa przedstawień, afisze), 1910-1914, 1916-1936, 1944 Liczba jednostek w zespole: 25
56/403/0 Dominium Straszewice 1784-1858 0 rozwiń
1. Sprawy organizacyjne i prawne (inwentarze majątku, opisanie majątków gromady Straszewice, opisanie granic między wsią Straszewice a graniczącymi z nią wsiami, opis papierni i młyna, sumariusz pożytku gruntowego gminy, sprawa zniszczenia i odnowienia kopców granicznych pomiędzy wsiami Torhanowice i Straszewice, judiciala inter Straszewice et Sozań, spór między dominium Straszewice a administracją Gwoździec o gwałty wyrządzone w lesie, skarga dominium na dominium Torhanowice o zaoranie pól, akta sporu między dominium Straszewice o grunt nad rzeką Cieplicą i Łozy, akta spraw między dominium Straszewice a Torhanowice, wykazy wydatków poniesionych w procesie między Straszewicami i Torhanowicami z Adamem Sozańskim, akta sporu między dominiami Straszewicami i Torhanowice o drogę zwaną Wygon, sprawa o zagon biskupi, akta polityczne dominium Straszewice w sprawie mylnego wpisania gruntu Straszewickiego zwanego Zarzyce do majątku dominium Torczynowice, akta organizacyjne dominium), 1784-1851, sygn. 1-22 2. Sprawy podatków i ciężarów (sprawy podatkowe), 1790-1830, sygn. 23 3. Sprawy administracyjno-społeczne (spisanie krescencji, konsygnacja jednorocznego pożytku wszystkich gatunków zboża, sprawy gospodarcze dominium, obliczenie należności gminy Straszewice, wykazy obligacji, papiery tyczące się lasów biskupskich, sprawy drogowe, kwit nauczyciela szkoły trywialnej w Straszewicach z odbioru pieniędzy za nauczanie, miscellanea), 1790-1858, sygn. 24-32, 43 4. Sprawy sądowe (akta spraw o bezprawne zabranie rzeczy, koni, wydawanie drzewa z lasu, akta spraw o pobicie, sprawy o naruszenie posiadania gruntów dominialnych, sprawa pomiędzy Piotrem Teliczko a Dymitrem Paciorko o oddanie umówionej zapłaty, akta sprawy o oddanie nieprawnie używanego gruntu, akta sprawy o najście na dom Piotra Łomnickiego poddanego wsi Sozań przez poddanych dominium Straszewice, sprawa Dymitra Firka i towarzyszy o gwałt i kradzież, dominium Sozań prosi dominium Straszewice o usunięcie Żyda - szynkarza z karczmy, sprawa o ciężkie uszkodzenie ciała i spowodowanie śmierci), 1794-1837, sygn. 33-42 Liczba jednostek w zespole: 43
56/404/0 Dominium Walawa 1759-1855 6793 rozwiń
Sprawy organizacyjno-prawne, 1785-1849, sygn. 1-32, protokół wpisania cyrkularzy, kurendy, kursoria, okólniki i zarządzenia władz zwierzchnich; inwentarze wsi Walawa, Wilcze, Wielunice, Hrunowice, Szehynie, Witoszyńce, Nawale, Podgórze, Podzamcze, Podmurze; księga gruntowa wsi Walawa; graniczne opisanie wsi Wielunice; metryki przychodu gruntowego wsi Wielunice; indywidualne arkusze pożytku z gruntów wsi Wielunice; spory o pastwiska między wsiami Przekopana-Błonie, Wilcze-Garbarze; wybory kandydatów na wójta, przysięgi wójtów; sprawy podatków i ciężarów, 1787-1850, 33-40, sprawy podatkowe ogólne, podatek gruntowy, podatek pogłówny, domowy, konsumpcyjny, zarobkowy, wykaz wpłat na podatki i kwity; sprawy administracyjno-społeczne, 1787-1855, sygn. 41-65, sumariusze pożytku z gruntów gminy Wilcze i Wielunice, tabele krescencji, wykazy dochodów i wydatków, sprawy leśne i gruntowe, klęski elementarne, sprawy budowlane, sprawy dróg lądowych i wodnych, sprawy młynów, aprowizacji, handlu tytoniem, propinacji, sanitarne, policyjne, żydowskie, spisy ludności i koni (dla celów wojskowych), wykazy zmarłych, wykazy powinności poddanych, supliki poddanych do: cesarza, biskupa, rządu krajowego, do rządu cyrkularnego, protokół czynności; sprawy sądowe, 1804-1838, sygn. 66-85, akta spraw o pobicie, kradzież, o nadużycia władzy i złe traktowanie poddanych, o nielegalną sprzedaż tytoniu, o popsucie prosa w młynie, kontrakty kupna-sprzedaży, akta sądowe różnej treści, akta sądowe w sprawie kradzieży, akta spadkowe; Akcesja Indywidualne arkusze pożytku z gruntów gromady Walawa, 1821, sygn. 86, akta spraw majątkowych i spadkowych; spis akt dotyczących dominium Walawa, 1847; sygn. 87, korespondencja z Urzędem Cyrkularnym dotycząca spraw podatkowych i powinności dominium, 1806-1836, sygn. 88-89; pobór rekrutów, 1805,1932; sygn. 90; konsygnacje, zestawienia, rachunki dotyczące wydatków, podatków, powinności, czynszów dominium, 1807-1821, sygn. 91; wykaz powinności poddańczych, b.d, sygn. 92; 1759-1832, sygn. 93-94; akta spraw cywilnych, 1782-1842, sygn. 95-97; akta spraw karnych Liczba jednostek w zespole: 97
Wyświetlanie 561 do 580 z 2 781 wpisów.