Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
56/405/0 Dominium Wysowa 1774-1850 [1866-1867, 1870] 2088 rozwiń
1. Sprawy organizacyjno-prawne (spis cyrkularzy z lat 1781-1823; okólniki z lat 1785, 1820; opis graniczny niw Blechniarki 5 May 1788; wyszczególnienie granic między dominium Wysowa a dominium Zborowa; opisanie wsi Wysowy i Blechniarki; raptularze wymiaru gruntów gromad Wysowy i Blechniarki; księgi gruntowe; protokół powszechnego opisania domów wsi Wysowy i Blechniarki; konsygnacje gruntów wsi Wysowy i Blechniarki; indywidualne arkusze przychodu gruntowego gromady Wysowa; inwentarz dóbr wsiów Wysowy i Blechniarki; inwentarz osiadłości państwa Wysowy i Blechniarki; inwentarz czyli opisanie budynków skarbowych i w nich znajdujących się ruchomości; inwentarz przez Dudzikowskiego robiony 1838; inwentarz opisanych budynków w dobrach państwa Wysowa; sprawy posiadania majątku, dziedziczenia, kontrakt kupna sołtysostwa; sumariusze ksiąg i dokumentów wsi Wysowy i Blechniarki; pismo w sprawie korespondencji z Inspektoratem w Nowym Sączu), 1785, 1787-1789, 1793, 1800, 1803-1805, 1812-1813, 1820, 1822-1825, 1832, 1838-1840, 1843, 1850, sygn. 1-25, 56; 2. Sprawy podatków i ciężarów (instrukcja dla dominiów względem fasji z pożytków urbanialnych,które podług okólnika z dnia 6 V 1819 r. poddane być mogą; fasje czyli wykazy dochodów dominium; protokoły fasji; kwity zapłaconego podatku personalnego, domowo-klasowego, urbarialnego, gruntowego, zarobkowego; konsygnacja dostaw jęczmienia i owsa dla wojska przypadających na wieś Wysowa i Blechniarka; rejestr czopowego od piwa, miodu i gorzałki wsi Wysowa i Blechnarki), 1774, 1778, 1787, 1790, 1805, 1819, 1827-1847, 1867, sygn. 26-32; 3. Sprawy administracyjno-społeczne (sumariusze dochodów, opisanie dominikalnych, urbarialnych lub inwentarialnych dochodów z wsi Wysowy i Blechniarki; dzienniki, rozrachunki i regesty przychodu i rozchodu pieniężnego w państwie Wysowa; zasądzenie dziedzica wsi Wysowy i Blechniarki Macieja Lanckorońskiego wojewody bracławskiego; dyspozycje dla Kłosińskiego (ekonoma)l; umowy, ugody zawarte między dziedzicami dóbr Wysowy i Blechniarki o wybudowanie piły na rzece oraz dzierżawy papierni; sprawy leśne; inwentarze należności czynszów gruntowych; powinności poddanych - imienny wykaz opłacających czynsz gruntowy; subrepartycja urbanialnych należności wsi Wysowy; tabela subrepartycjonalna powinności dominikalnych; imienne wykazy zobowiązanych do powinności; konsygnacje poddanych gromady Wysowa, którzy meszne plebanowi oddają; prośby poddanych o asygnaty na drzewo do budowy chałupy, o uwolnienie z komornego, o uwolnienie z dni roboczych; skargi różnych poddanych; regestr wydanych borgum ziemniaków z piwnic dworskich dla poddanych; specyfikacja realności i praw cerkwi pod wezwaniem św. Michała Archanioła obrządku greckiego wsi Wysowa; wykaz konkurujących o stanowisko parocha we wsi Wysowa; pisma w sprawie testamentu i podziału majątku po Jurku Hryczaniczu poddanym wsi Wysowy, zmarłym 25 września 1838 roku; listy Ignacego Zychowicza do starościny Dąbieńskiej; wyciąg z zestawienia dotyczącego gruntów dominium oraz należytości urbarnialnych z wsi Wysowa i Blechniarka; pismo do obszarów dworskich wydane przez C.K. Urząd Powiatowy w Gorlicach; spis członków gminy [Wysowa] uprawnionych do głosowania; kontrakt kupna sprzedaży gruntów na terenie Wysowej i Blechniarki) 1774, 1786-1787, 1789, 1797, 1804-1807, 1810, 1814-1818, 1820, 1823, 1829, 1833-1853, 1866, 1870, sygn. 33-53, 57-62; 4. Sprawy sądowe (skarga parocha na niesprawiedliwie nałożony szarwark; dominium oskarża poddanego o zaoranie kopca granicznego i przywłaszczenie gruntu), 1801, 1804, sygn. 54-55 Liczba jednostek w zespole: 62
56/406/0 Zarząd Dóbr w Ruszelczycach [1852] 1906-1947 [1957-1958] 0 rozwiń
1. Dokumenty osobiste oraz korespondencja, 1914-1916, 1918, 1926, 1928, 1931, 1933-1934, 1939-1942, 1944, 1957-1958, sygn. 1, 38-40 (korespondencja prywatna; dokumenty osobiste dr Józefa Mariana Romanowskiego; książeczki udziałowe spółdzielni handlowych i rolniczych należące do Janiny Romanowskiej; pisma adwokata oraz Sądu Powiatowego w Przemyślu w sprawie spadku po Wacławie Romanowskim), 2. Korespondencja i akta dotyczące spraw prawno-majątkowych, 1852,1906,1912,1915-1921,1923,1925-1928,1930-1934,1936-1941, 1947, sygn. 2, 41-42, (sprawy majątkowe, mapy i plany majątku; polisy ubezpieczeniowe, pisma towarzystwa ubezpieczeniowego dotyczące ubezpieczenia majątku; sprawy sądowe procesowe o naruszenie własności między Romanowskimi a rolnikami z Ruszelczyc), 3. Dzierżawy majątku, 1928, 1933, 1935, 1940-1943, sygn. 43-44 (pisma dotyczące dzierżawy i ustanowienia rewiru łowieckiego na terenie dóbr Ruszelczyce; umowy dzierżawy z lat 1940-1943), 4. Szkody wojenne i klęski elementarne, 1919, 1925-1927, 1939-1942, 1944, 1946, sygn. 45-48, (wykazy szkód wojennych i spowodowanych klęskami elementarnymi), 5. Lasy, 1921, 1925-1927, 1930, 1932-1936, 1939-1943, sygn. 3-6, 49 (książki lasowe; plan gospodarczy lasów; rachunki), 6. Rolnictwo, hodowla i gospodarka majątku, 1913-1920, 1923-1944, sygn. 7-16, 50-51 (rejestr gospodarczy folwarku Ruszelczyce; raporty dzienne; książka spichlerzowa; książka przerobu mleka; książka oborowa mleczności krów; roczne zestawienia rachunków gospodarczych; rejestr zbożowy; pisma, oferty spółek i spółdzielni rolniczych; pisma firm dostarczających maszyny rolnicze, oszacowanie maszyn; wykazy bydła i koni, dowody tożsamości konia, dowód pobrania koni we IX 1939 r.), 7. Dokumentacja i korespondencja finansowa majątku, 1920, 1924, 1926-1944, sygn. 17-30, 53-59, (księga likwidacyjna majątku Ruszelczyce; zapiski dotyczące sprzedaży produktów rolnych i drewna; umowy i uzasadnienia warunków sprzedaży; dzienniki i księgi główne; dowody finansowe; dzienniki i książki kasowe; księga dochodów i wydatków; pisma, zeznania podatkowe, kwity dotyczące podatków – gruntowego, drogowego i dochodowego; rachunki, zestawienia rachunkowe, notatki dotyczące wydatków; projekty rozdziału czynszu dzierżawnego za rewir rybacki; tabele, wyliczenia statystyczne dot. majątku w Ruszelczycach, 8. Okólniki, zalecenia, pisma instytucji i przedsiębiorstw, 1939-1944, sygn. 60-66, (pisma i zarządzenia władz miejscowych, Starostwa Powiatowego w Przemyślu Urząd dla Wyżywienia i Rolnictwa, Centralnego Biura Rachunkowości Rolniczej; pisma, oferty spółek i spółdzielni rolniczych, Polskiej Powiatowej Spółdzielni Rolniczo-Handlowej w Przemyślu, Spółki Akcyjnej Hodowli Nasion „Udycz”; polecenia wysyłkowe do natychmiastowej dostawy), 9. Sprawy pracownicze, 1912-1944, sygn. 31-37, 67-68, (książka robocizny; książka uposażeń służby folwarcznej; księga osobowa pracowników zatrudnionych w folwarku; umowy o pracę, listy wypłat pracowników; rejestr dniówek i obliczenia należności za pracę; wykaz płac; dziennik robocizny; ubezpieczenia społeczne pracowników majątku, dzienne sprawozdanie o pracy z 15 I 1943-14 I 1944), 10. Sprawy kancelaryjne, 1933-1934, sygn. 69 (protokół czynności – fragment) Liczba jednostek w zespole: 69
56/407/0 Polski Czerwony Krzyż Oddział Powiatowy w Przemyślu 1939-1952 5814 rozwiń
1. Akta z lat 1939-1944, 1.1. Sprawy organizacyjne 1940-1944, 1-11, (komunikaty Zarządu Głównego PCK, okólniki i zarządzenia władz nadrzędnych, protokoły z posiedzeń Zarządu Oddziału PCK – Przemyśl, sprawozdanie za 1938 r Okręgu Przemyskiego, sprawozdanie z działalności Oddziału w Przemyślu Niemieckim, zarządzenia własne, zakresy czynności pracowników PCK, werbowanie członków PCK, wykazy rannych, poległych i zaginionych żołnierzy), 1940-1944, sygn. 1-11, 1.2. Akta dotyczące działalności Oddziału i jego agend 1940-1945, 12-24, (opieka nad jeńcami, pomoc dla rodzin wojskowych oraz karty rejestracyjne wdów po poległych, ewidencja inwalidów, rejestracja osób wysiedlonych do ZSRR, dokarmianie dzieci, Akta dotyczące rozdziału darów amerykańskich i angielskich, działalność punktów lekarskich, zawiadomienia o nadejściu listów genewskich, poszukiwania zaginionych, ewidencja lekarzy, akta dotyczące współpracy Oddziału PCK z Radą Opiekuńczą Miejską w Przemyślu), 1940-1945, sygn. 12-24; 1.3 Sprawy personelu sanitarnego 1939-1944, 25-27 (ewidencja sióstr i pielęgniarek, zaświadczenia ukończenia kursów sanitarnych), 1939-1944, sygn. 25-27; 1.4. Sprawy finansowe i administracyjne (dotacje, kredyty, preliminarze budżetowe, sprawozdanie z dochodów i wydatków Oddziału oraz kontrole Komisji Rewizyjnej, ofiary społeczeństwa na cele PCK, księgi ofiar, księgi kasowe, akta dotyczące przydziałów żywnościowych i materiałowych do Oddziału PCK w Przemyślu i jego pracowników, protokół podawczy), 1939-1944, sygn. 28-33 2. Akta z lat 1944-1952, 2.1. Sprawy organizacyjne 1944-1948, 34-42 (okólniki i zarządzenia władz nadrzędnych, sprawozdanie z konferencji pełnomocników Oddziału PCK, protokoły walnych i zwyczajnych zebrań PCK, sprawozdania własne PCK, organizacje i działalność PCK w Przemyślu, akta dotyczące organizacji i zakresu działania PCK w Przemyślu; akta dotyczące zakresów czynności pracowników Oddziału PCK, ewidencja członków) 1944-1948, sygn. 34-42; 2.2. Akta dotyczące działalności Oddziału 1944-1948, 43-47, (wykazy poległych i zmarłych żołnierzy polskich, akta dotyczące działalności Punktu odżywczo-sanitarnego PCK w Przemyślu; akta zawierające wiadomości o zbrodniach niemieckich dokonanych w latach 1939-1944, akta dotyczące współpracy Oddziału PCK w Przemyślu z Delegaturą Stowarzyszenia Opieka nad Oświęcimiem w Przemyślu), 1944-1948, sygn. 43-47; 2.3. Sprawy personelu sanitarnego 1944-1947, 48-50, (akta dot. zatrudnienia personelu sanitarnego, wykazy sióstr PCK, szkolenie personelu sanitarnego), 1944-1947, sygn. 48-50; 2.4. Sprawy finansowe i administracyjne 1944-1952, 51-55, (preliminarze budżetowe, ofiary i zbiórki na cele PCK, przydziały żywnościowe, rejestracja strat wojennych, protokół podawczy), 1944-1952, sygn. 51-55; 2.5. Akta Powiatowego Komitetu nad Grobami Bojowników o Wolność w Przemyślu (protokoły posiedzeń Zarządu, sprawozdania z działalności i finansowe, wykazy poległych i materiały dotyczące opieki nad grobami, plan cmentarza wojskowego w Przemyślu), 1946-1949, sygn. 56-59 Liczba jednostek w zespole: 59
56/408/0 Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Przemyślu 1944-1950 0 rozwiń
1. Organizacja Komendy (sprawy organizacyjne, zarządzenia i okólniki władz nadrzędnych, rozkazy Komendanta Chorągwi Harcerzy w Rzeszowie, rozkazy Komendy Hufca Harcerzy), 1945-1950, sygn. 1-5; 2. Działalność Komendy (kursy, szkolenia i obozy letnie, udział w uroczystościach państwowych, pracach społecznych i innych akcjach, zaproszenia dla Hufca na posiedzenia i konferencje innych organizacji, stowarzyszeń i komitetów), 1946-1949, sygn. 6-8, 3. Działalność jednostek podległych (działalność Harcerskiego Klubu Sportowego ”Czuwaj” w Przemyślu, książka rozkazów 11 Drużyny Harcerzy im. Adama Mickiewicza w Przemyślu, kronika I Zastępu ”Wilków” 11 Drużyny Harcerzy im. Adama Mickiewicza w Przemyślu), 1945-1949, sygn. 9-12 Liczba jednostek w zespole: 12
56/409/0 Komitety Opieki w Jarosławiu - zbiór szczątków zespołów 1940-1949 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 77
56/409/1 Polski Komitet Opiekuńczy w Jarosławiu 1940-1944 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 23
56/409/2 Polski Komitet Opiekuńczy Delegatura w Jarosławiu 1940-1944 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 24
56/409/3 Powiatowy Komitet Opieki Społecznej w Jarosławiu 1940-1949 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 27
56/410/0 Zarząd Okręgowy Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej w Rzeszowie [1927-1939] 1945-1950 [1951] 0 rozwiń
1. Zarząd Okręgowy, 1. 1. Referat Organizacyjny (okólniki Zarządu Głównego i Zarządu Okręgowego, regulaminy, księgi protokołów posiedzeń Zarządu Okręgowego, akta organizacyjne, protokoły z wizytacji kół przeprowadzanych przez Zarząd Okręgowy, protokoły z narad przewodniczących. i sekretarzy, plany pracy i sprawozdania z działalności, protokoły z walnych zebrań powiatowych i miejscowych kół, protokoły Komisji Rewizyjnej powiatowych i miejscowych kół, statystyczne sprawozdania kasowe powiatowych i miejscowych kół, sprawy majątkowe, uroczystości, rocznice, zobowiązania, sztandary powiatowych i miejscowych kół, współpraca powiatowych i miejscowych kół Okręgu Rzeszowskiego z partiami politycznym, sprawy członkowskie i dyscyplinarne, 1945-1952, sygn. 1-35; 1.2 Referat Personalny (kwartalne i miesięczne sprawozdania personalne powiatowych i miejscowych kół), 1948-1950, sygn. 36; 1.3. Referat Produktywizacji i Pomocy (okólniki Zarządu Głównego, plany pracy, sprawozdania z działalności, udzielanie koncesji, kursy sprawy socjalne powiatowych i miejscowych kół, skargi i zażalenia), 1946-1950, sygn. 37-45; 1.4 Referat Gospodarczo-Finansowy (okólniki Zarządu Głównego, preliminarze budżetowe i sprawozdania finansowe Zarządu /Głównego/ Okręgowego, bilanse Zarządu Okręgowego, preliminarze i sprawozdania finansowe Pow.i Miej. Kół, plany etatów personelu Zarządu Okręgowego, akta inwentaryzacyjne majątku stałego i obrotowego), 1945-1950, sygn. 46-62; 1.5 Referat Koncesyjny (bilanse przedsiębiorstw związkowych – restauracje w Brzozowie, Krośnie, Sanoku, domy wypoczynkowe w Iwoniczu, wytwórnia wód gazowanych ”Gereszanka” w Jaśle, sklep tytoniowy w Kolbuszowej i Przemyślu, piwiarnia i wytwórnia wód gazowanych w Lesku, hurtownia piwa w Łańcucie, Przemyślu, Rzeszowie, piekarnia w Łańcucie, Przecławiu, Przemyślu, młyn i tartak w Raniżowie, wytwórnia wód gazowanych w Rzeszowie, „Bar pod Wiarusem” w Rzeszowie, „Bar Powszechny” w Rzeszowie, Rozlewnia piwa i wody sodowej w Tarnobrzegu) 1946-1950, sygn. 63-81; 1.6. Referat Kulturalno-Oświatowy (okólniki Zarządu Głównego, protokoły z zebrań zarządu Okręgu, Pow.i Miejsc. Kół Okręgu Rzeszowskiego, plany pracy, sprawozdania z działalności, akta dotyczące świetlic i akcji kulturalno-oświatowej), 1947-1950, sygn. 82-88 2. Powiatowe i Miejscowe Koła Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej Okręgu Rzeszowskiego; 2.1. Powiatowe Koło Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej w Brzozowie (księgi protokołów posiedzeń Zarządu i Komisji Rewizyjnej, księga rejestru członków Koła, księga ewidencji członków Koła), 1945-1950, sygn. 89-93; 2.2. Powiatowe Koło Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej w Dębicy (księga protokołów posiedzeń Zarządu), 1947-1950, sygn. 94; 2.3. Powiatowe Koło Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej w Gorlicach (księgi protokołów posiedzeń Zarządu i Komisji Rewizyjnej, Księga członków (inwalidów, wdów i sierot), księga ewidencyjna członków Koła), 1931-1950, sygn. 95-99; 2.4. Powiatowe Koło Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej w Jarosławiu (księgi protokołów posiedzeń Zarządu i Komisji Rewizyjnej, protokoły z zebrań informacyjnych, sprawy organizacyjne, sprawozdania miesięczne z działalności Koła i sprawozdania personalne, roczne sprawozdania kasowe, sprawy majątkowe, preliminarze budżetowe, Instrukcja do pracy świetlicowej, wzór sztandaru dla Powiatowego Koła, księga ewidencyjna członków koła), 1935-1950, sygn. 100-110; 2.5. Powiatowe Koło Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej w Jaśle (księga protokołów posiedzeń Zarządu, księga ewidencyjna), 1950, sygn. 111-112; 2.6. Powiatowe Koło Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej w Kolbuszowej (księgi protokołów posiedzeń Zarządu, księga ewidencyjna), 1945-1947, 1950, sygn. 113-115; 2.7. Powiatowe Koło Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej w Krośnie (księga protokołów posiedzeń Zarządu i Komisji Rewizyjnej, księga ewidencji członków Koła), 1927-1946, 1950, sygn. 116-118; 2.8. Powiatowe Koło Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej w Lesku (księga protokołów posiedzeń Zarządu, księga ewidencji członków Koła), 1935-1950, sygn. 119-120; 2.9. Powiatowe Koło Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej w Lubaczowie (księga protokołów posiedzeń Zarządu, księga ewidencji członków Koła), 1945-1950, sygn. 121-122; 2.10. Powiatowe Koło Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej w Łańcucie (księga protokołów posiedzeń Zarządu, księga ewidencji członków Koła), 1948-1950, sygn. 123-124; 2.11. Powiatowe Koło Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej w Mielcu (księga protokołów posiedzeń Zarządu i Komisji Rewizyjnej, księga ewidencji członków Koła), 1945-1950, sygn. 125-127; 2.12. Powiatowe Koło Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej w Nisku (księga protokołów posiedzeń Zarządu, księga ewidencji członków Koła), 1947-1950, sygn. 128-129; 2.13 Powiatowe Koło Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej w Przemyślu (księga protokołów posiedzeń Zarządu, deklaracje członkowskie), 1945-1946, 1950, sygn. 130-140; 2.14. Powiatowe Koło Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej w Przeworsku (księga protokołów posiedzeń Zarządu, księga ewidencji członków Koła), 1947-150, sygn. 141-142; 2.15. Miejscowe Koło Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej w Rozwadowie (księga protokołów posiedzeń Zarządu, księga ewidencji członków Koła), 1945-1950, sygn. 143-144; 2.16. Powiatowe Koło Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej w Rzeszowie (księga ewidencji członków Koła), 1950, sygn. 145; 2.17. Powiatowe Koło Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej w Sanoku (księga protokołów posiedzeń Zarządu, księga ewidencji członków Koła), 1948-1950, sygn. 146-147; 2.18. Miejscowe Koło Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej w Sokołowie (księga protokołów Komisji Rewizyjnej), 1948, sygn. 148; 2.19. Miejscowe Koło Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej w Strzyżowie (księgi protokołów posiedzeń Zarządu, księga ewidencji członków Koła), 1945-1950, sygn. 149-151; 2.20. Powiatowe Koło Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej w Tarnobrzegu (księgi protokołów posiedzeń Zarządu, księga ewidencji członków Koła), 1946-1950, sygn. 152-153 Liczba jednostek w zespole: 153
56/411/0 Izba Przemysłowo-Handlowa w Rzeszowie 1944-1951 0 rozwiń
Wydział Ogólno-Administracyjny, 1944-1950, sygn. 34-40, 44-49, 54-59, 64-66, 76 - dzienniki główna, sprawozdania Izby, tworzenie się Izby, w świetle założeń PKWN, statuty kongregacji kupieckich, odbudowa przemysłu i handlu, opłaty rejestracyjne, sprawozdania statystyczne z działalności Izby, protokół z zebrania organizacyjnego Izby, statut, instrukcja wewnętrzna i schemat organizacyjny Izby, organizacja Zrzeszeń przemysłowych: Kupieckich, działalność Komisji, protokoły z posiedzeń Dyrekcji Izby, sprawozdania Kongregacji Kupieckich wchodzących w skład Izby, statystyka przemysłu i handlu prywatnego w Polsce, kwartalne sprawozdania o stosunkach gospodarczych w województwie rzeszowskim, protokoły z posiedzeń Prezydium Izby, realizacja 3-letniego planu turystycznego przez Izbę; Referat Ogólno-Administracyjny, 1946-1950, sygn. 1-20 - zjazdy Izbowe i konferencje, Kongres Izb Przemysłowo-Handlowych w Pradze, administracja domów (sprawa przydziału i wynajmu lokalu), protokoły z zebrań Komitetu Budowlanego Izby, plan rozbudowy biur Izby, sprawy majątkowe Izby, instrukcje budżetowe dla Izb Przemysłowo-Handlowych, preliminarze budżetowe i zamknięcia rachunkowe Izby, budżety - stan wykonania budżetów; Referat Prawny, 1946-1949, sygn. 21-33 - zarządzenia okólniki i dekrety władz nadrzędnych z uwagami i wnioskami Izb, opinie w sprawach projektowanych ustaw i dekretów, podatek dochodowy i obrotowy, działalność Komisji Podatkowych, listy biegłych, regulamin rzeczoznawców i kontrolerów zaprzysiężonych w Izbie, kontrola cen, Komisje Cennikowe, ulgi inwestycyjne, zmiana listy rzemiosł, najem lokali, wysokość czynszów, Rady Opiekuńcze przy szkołach zawodowych; Referat Planowania i Statystyki, 1944-1950, sygn. 41-43, 50-53, 60 - podatek dochodowy, dotacje państwowe, płace, opłaty rejestracyjne Kongregacji Kupieckich, kalkulacja socjalna, preliminarze budżetowe Izby, udział Izby w akcjach zbiórki materiałów i środków finansowych na rzecz odbudowy stolicy, działalność Kongregacji Kupieckich, wykaz przemysłowców, handlowców, wykazy zarejestrowanych przedsiębiorstw, sprawozdania Izb Siostrzanych, okresowe sprawozdania z działalności Izby, sprawozdania z wykonania zadań oszczędnościowych; Referat Informacyjno-Prasowy, 1947-1949, sygn. 61-63 - organizacja Referatu, zamieszczanie notatek informacyjnych i artykułów dotyczących Izby, prenumerata czasopism i wydawnictw, sprawozdania z działalności, "Przemysł i Handel Rzeszowski" - (miesięcznik gospodarczy województwa rzeszowskiego), wycinki z prasy dotyczące życia gospodarczego Rzeszowszczyzny (min. "Dziennik Polski", "Trybuna Robotnicza"); Sekretariat, 1944-1950, sygn. 67-75 - Prezydium Izby Przemysłowo-Handlowej, Radcowie oraz Komisje Izby, agendy Dyrektora, sprawy ogólne i organizacyjne, biuletyny wewnętrzne Izby, Kancelaria Izbowa, sprawy poufne; Referat Socjalny, 1944-1950, sygn. 77-81 - sprawy Socjalne Izby - podział zapomóg, preliminarz budżetowy na akcje socjalne, sprawy personalne radców Izby (kwestionariusze personalne, nominacje, rezygnacje), wykaz akt personalnych pracowników Izby; Wydział Handlowy, 1946-1950, sygn. 129-133,153-154 - okólniki, zarządzenia i wytyczne dotyczące eksportu i importu dla Izby, organizacja Międzynarodowa Targów, planowanie importu i eksportu sektora prywatnego, dane odnoszące się do statystyki o przedsiębiorstwach podległych Izbie, wykazy firm, przedsiębiorstw, adresy, wpisy do rejestru sądowego Sadu Okręgowego w Rzeszowie przedsiębiorstw i firm; Referat Ogólno-Administracyjny, 1945-1950, sygn. 82-104 - opinie Izby o przedsiębiorstwach prywatnych, nadzór nad Kongregacjami Kupieckimi, statut Związku Zrzeszeń Kupieckich na terenie województwa rzeszowskiego, Związek Zrzeszeń Kupieckich województwa rzeszowskiego, raporty handlowe z placówek zagranicznych RP i dyplomatycznych dla Izby Urzędującej w Warszawie, proponowany Statut Międzynarodowej Organizacji dla Handlu, biuletyn Informacyjny o sprawach gospodarczo-finansowych Bułgarii, działalność Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym, sprawozdanie Izby ze stosunków gospodarczych w handlu, sprawy zatrudnionych uczniów, współpraca z Kupieckim Instytutem Wiedzy Zawodowej, sprawozdania gospodarcze Kongregacji Kupieckich i Zrzeszeń Kupieckich wykonane dla Izby, sprawozdania Wojewódzkiego Związku Zrzeszeń Kupieckich; Referat Handlu Wewnętrznego, 1944-1950, sygn. 105-128 - udzielanie koncesji, ustalanie godzin handlowania, wykazy kosztów handlowych, kontrola przedsiębiorstw handlowych, skup, przetwórstwo i sprzedaż żywca, ceny - marża (notowania cen, komunikaty Powiatowej Komisji Cennikowej w Rzeszowie), sprawy podatkowe, udzielanie kredytów, raporty z wykorzystania kredytów; Referat Handlu Zagranicznego, 1945-1950, sygn. 134-148 - działalność Zrzeszenia Eksportów i Importów R.P., Polskiego Towarzystwa Obrotu Towarowego z Zagranicą "ZAGORT" sp. z o.o., umowy i układy handlowe z zagranicą, biuletyn informacyjny dotyczący sytuacji ekonomicznej handlu i umów polskich w Czechosłowacji, udzielanie koncesji na umowy z przedsiębiorstwami zagranicznymi, oferty i zamówienia firm zagranicznych, działalność firmy "POLBASK" - Eksport Wikliniarsko-Koszykarski Spółka z o.o. w Krakowie i Rudniku, eksport jaj firm: "Wójcikiewicz St. S-ka w Bieczu", "Wiatr Józef i S-ka w Dębicy", "Woś Jan i S-ka w Jarosławiu", "Bracia Kazana i S-ka w Mielcu", "Oberc Władysław i S-ka w Rymanowie", "Moskwa Fr. i S-ka w Rzeszowie”; Referat Zrzeszeń Kupieckich, 1946-1950, sygn. 149-152 - zatrudnianie młodzieży szkół handlowych i spółdzielczych do pracy w przedsiębiorstwach handlowych, działalność Związku Zrzeszeń Kupieckich woj. Rzeszowskiego w Rzeszowie; Wydział Przemysłowy, 1944-1950, sygn. 155-175 - zarządzenia i okólniki o prawie przemysłowym, udzielanie koncesji przedsiębiorstwom, tworzenie przy Izbie Przemysłowo-Handlowej Zrzeszeń Branżowych, rejestr uprawnień przemysłowych, koncesjonowanie przedsiębiorstw handlowych i usługowych, sprawy upaństwowienia zakładów przemysłowych na terenie Izby, plany inwestycyjne, sprawozdania z działalności przemysłu spożywczego, wykazy prywatnych zakładów przemysłowych, wykazy imienne właścicieli przedsiębiorstw według powiatów; Likwidator Izby Przemysłowo-Handlowej, 1950-1951, sygn. 176-183 - instrukcje i okólniki (odnośnie zamknięcia izb przemysłowo-handlowych), umowy o prace i ewidencja pracowników (podczas likwidacji Izby), wykazy akt Izb Przemysłowo-Handlowych przejętych przez Likwidatora, korespondencja Izby Przemysłowo-Handlowej w Rzeszowie (protokoły zdawczo-odbiorcze majątku Izby tj. rachunkowości i nieruchomości, powołanie Komisji Likwidacyjnej, obsada personalna likwidowanej placówki, wykazy zdawczo-odbiorcze dokumentacji aktowej przekazywanej do archiwum, opuszczenie lokalu, zamknięcia rachunkowe i bilanse za za okres działalności, emerytury dla byłych pracowników Izby), protokoły nieściągalności nadesłane z Urzędów Skarbowych a dotyczące należności byłej Izby Przemysłowo-Handlowej w Rzeszowie, protokół przejęcia majątku i akt Izby Przemysłowo-Handlowej w Rzeszowie wraz z inwentarzem końcowy, spis akt. Liczba jednostek w zespole: 183
56/412/0 Towarzystwo Młodzieży Polskiej "Znicz" w Przemyślu 1903-1914 0 rozwiń
1. Sekretarz Wydziału: księga wpływu i ekspedycji, organizacja działania Towarzystwa Młodzieży Polskiej „Znicz” w Przemyślu, protokoły walnych zgromadzeń i posiedzeń Towarzystwa Młodzieży Polskiej, sprawozdania z działalności, statystyka członków, ewidencja członków, akta działalności, „Ogniwa” związku Towarzystw kształcącej się młodzieży Polskiej w Austrii i jego współpraca ze „Zniczem” w Przemyślu, współpraca Towarzystwa Młodzieży Polskiej z innymi organizacjami, odczyty i imprezy rozrywkowe organizowane przez Towarzystwo Młodzieży Polskiej, zaproszenia, afisze, klepsydry, 1904-1912, sygn. 1-21; 2. Komisje: protokoły posiedzeń Komisji czytelniano-odczytowej i Komisji Przedsiębiorstw Towarzystwa Młodzieży Polskiej „Znicz” w Przemyślu, 1905-1909, sygn. 22-23; 3. Skarbnik Wydziału: księga ewidencyjna składek, księga dłużników kasowych, księga przychodów i rozchodów, sprawozdania skarbnika, rachunki i pokwitowania, 1905-1911, sygn. 24-30; 4. Bibliotekarz i zawiadowca czasopism: książka rachunkowa biblioteki Towarzystwa Młodzieży Polskiej, wykazy czasopism i książek sprowadzonych przez Towarzystwo Młodzieży Polskiej, katalogi działu biblioteki, książki wyposażeń, księgi biblioteczne 1905-1910, sygn. 31-40; 5. Czytelnia robotnicza im. M.(Lelewela) Borelowskiego: akta dot. pracy Czytelni Robotniczych w Przemyślu, sprawozdania z działalności za lata 1907-1909, sygn. 41-44; &. Komitet Bojkotowy: rachunki wystawione przez Komitet za zakupione towary, akta Komisji Zniczowej Zarządu „Ogniwo”- Związku Towarzystw Kształcącej się Młodzieży Polskiej w Przemyślu, 1910, 1914, sygn. 45-46 Liczba jednostek w zespole: 46
56/413/0 Cech Sietniczo-Kupiecki w Radymnie 1748-1866 0 rozwiń
1. Dokumenty (Wacław Hieronim z Bogusławic Sierakowski tworzy w biskupim mieście Radymnie Cech Kupiecki Sitnicki i nadaje mu statut), 1748, sygn.1; 2. Akta (akta władz cechowych, wyzwoliny i przyjęcia do Cechu; legaty na rzecz Cechu, fundacje chorągwi cechowej, przyjęcie do cechu; wybór władz cechowych, przyjęcia do Cechu, fundacja chorągwi cechowej, wykaz mszy fundacyjnych; regestr cechu - regestr braci, rejestr mszy; uchwały dotyczące spraw organizacyjnych i finansowych; regestry percepty i ekspensy; protokoły przyjęcia zamknięć rachunkowych, książka wyzwolin czeladzi; kontakty dotyczące handlu sieciami i renowacji ołtarza cechowego w cerkwi w Radymnie; akta sądowe i korespondencja dotycząca walki z partaczami; akta dotyczące podatków płaconych przez członków Cechu - rejestry wymiarowe,korespondencja w sprawie wymiaru podatków, kwity), 1751-1866, sygn. 2-11 Liczba jednostek w zespole: 11
56/414/0 Komitety Wyborcze Organizacji Kobiecych w Przemyślu 1927-1930 0 rozwiń
1. Demokratyczny Komitet Wyborczy Kobiet Polskich (dziennik podawczy 13 I 1928-29 III 1928, regulamin, okólniki i zarządzenia władz nadrzędnych, zarządzenia i okólniki Komitetu, protokoły, sprawozdania z zebrań Kobiet wieców przedwyborczych i czynności Demokratycznego Komitetu Wyborczego Kobiet Polskich w Przemyślu i w przemyskim okręgu wyborczym, akta dotyczące Zjazdu Delegatek, akta dotyczące działalności propagandowej, Komunikaty dla prasy na temat działalności, artykuły prasowe, ulotki, afisze, odezwy propagandowe na rzecz Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem, fragment listy wyborców mieszkańców ulicy Parkowej i Reja w Przemyślu, akta dotyczące finansów, księga kasy), 1927-1930, sygn. 1-14; 2. Komitet Wyborczy Organizacji Kobiecych w Przemyślu (dziennik czynności, okólniki i instrukcje władz nadrzędnych, akta dotyczące działalności propagandowej, protokoły z posiedzeń Komitetu Wyborczego Organizacji Kobiecych w Przemyślu, Sanoku i Niżankowicach, sprawozdania z czynności, rozliczenia finansowe i księga kasowa), 1930, sygn. 15-20 Liczba jednostek w zespole: 20
56/415/0 Akta gminy Budy Przeworskie powiat Przeworsk 1865-1922 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 15
56/416/0 Akta gminy Mokra Strona powiat Przeworsk 1867-1935 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 14
56/417/0 Zarząd Miejski w Sieniawie 1945-1950 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 67
56/418/0 Stowarzyszenie Mieszczan Chrześcijańskich "Gwiazda" w Przeworsku 1892-1947 0 rozwiń
1. Statuty organizacyjne, 1892 i b.d., sygn. 1; 2. Protokoły z posiedzeń Wydziału i Walnych Zgromadzeń, księga członków, 1892-1906, 1914, 1917-1939, 1945-1946, sygn. 2-8; 3. Sprawy organizacyjne, 1937, 1939, 1945-1946, sygn. 9; 4. Likwidacja Stowarzyszenia, 1941, 1945-1947, sygn. 10-11; 5. Ewidencja członków (zaproszenie na ”święcone” z 23 kwietnia 1939 r. oraz lista obecności członków Stowarzyszenia), 1939, sygn. 12; 6. Inwentarz majątku, inwentarz księgozbioru, 1937-1938, sygn. 13-14; 7. Księga dochodów i wydatków, dowody finansowe, 1933-1939, sygn. 15-16 Liczba jednostek w zespole: 16
56/419/0 vacat - Akta gminy Wierzbna powiat Jarosław - akta włączono do zespołu nr 851 - Akta gmin jednostkowych powiatu jarosławskiego 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
56/420/0 vacat - Akta gminy Wola Buchowska powiat Jarosław - akta włączono do zespołu nr 851 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
56/421/0 Wojewódzki Urząd Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego w Rzeszowie 1946-1947 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 14
Wyświetlanie 581 do 600 z 2 781 wpisów.