Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
56/532/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Bartkówce powiat Brzozów 1964-1968 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 27
56/533/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Harcie powiat Brzozów [1955] 1958-1972 [1973] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 105
56/534/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Łubnie powiat Brzozów 1955-1972 [1975] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 77
56/535/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Dąbrówce Starzeńskiej powiat Brzozów 1968-1972 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 40
56/536/0 Dyrekcja Lasów Państwowych Okręgu Rzeszowskiego w Tarnowie [1920, 1924, 1927-1943] 1944-1949 [1950, 1952] 0 rozwiń
Biuro Planowania i Organizacji, 1944-1949, sygn. 1-91 - zarządzenia i okólniki własne w sprawach planowania i organizacji, dotyczące zagospodarowania lasów, użytkowania i zbytu, spraw produkcji drzewnej, spraw finansowych, Biura Prawnego, Biura Technicznego, Oddziału Zaopatrzenia, tworzenie i znoszenie organów administracji lasów państwowych oraz podział terytorialny, ustrój i zakres działania organów administracji lasów państwowych, organizacja pracy, przedsiębiorstw podległych Ministerstwu Leśnictwa, sprawozdania okresowe z działalności Dyrekcji i nadleśnictw, ewidencja wydanych legitymacji służbowych, wykazy obsady personelu w Dyrekcji Lasów Państwowych, stałych robotników leśnych, obsady stanowisk w poszczególnych nadleśnictwach, pracowników wg przynależności partyjnej, kwestionariusze osobowe, zatrudnienie repatriantów w lasach państwowych, przeniesienia pracowników, mianowania, zwalniania, obejmowanie i zdawanie urzędowania przy zmianach osobowych, sprawozdanie odnośnie wyników pracy kierowników nadleśnictw, przepisy kancelaryjne, konferencje i zjazdy, napady i rabunki, aresztowania i rewizje, przejmowanie lasów na podstawie dekretu z dnia 22.12.1944 roku, ochrona lasu, sprawozdania z zakresu szkodnictwa leśnego, protokoły i sprawozdania z inspekcji i kontroli, plany inwestycyjne, produkcyjne, zaopatrzenia, gospodarcze, użytkowania lasu, łowiectwa i hodowli zwierząt futerkowych, zatrudnienia i płac, przemysłowy, techniczny, finansowy Warsztatów Mechanicznych w Nisku, sprawozdania statystyczne i opisowe; Biuro Zagospodarowania Lasów, [1920, 1924, 1927-1943] 1944-1950, sygn. 92-255 - sprawy dotyczące podziału terytorialnego Dyrekcji, zestawienia działalności nadleśnictw, wyszczególnienie zmian w stanie posiadania w obrocie zewnętrznym, przepisy i zarządzenia ogólne, wykazy stanu posiadania i podziały nadleśnictw na powiaty i województwa, zestawienie powierzchni wg kategorii własności, przejęcie gruntów rolnych i leśnych w związku z repatriacją ludności ukraińskiej, arkusze ewidencyjne stanu posiadania, protokoły z narad, przejmowanie na rzecz Skarbu Państwa lasów i gruntów nieleśnych stanowiących własność osób fizycznych i prawnych, przekazywanie gruntów w związku z reformą rolną, zmiany uprawy leśnej, regulacja rzeki Jamnicy, opisy taksacyjne lasów wraz z tabelą klas wieku i rejestrem powierzchniowym, plany i sprawozdania z zalesień, zestawienia wniosków ochrony lasów, ochrona lasu, informacje z poszczególnych nadleśnictw (tabele klas wieku, kwestionariusze zagospodarowania lasów, szkody wojenne, arkusze opisowe lasów), plany gospodarcze prowizorycznego urządzenia lasów, sprawa rozszerzenia granic poligonu Dęba, wyręby lasów, wnioski cięć, odnowienia i pielęgnacji lasu; Biuro Użytkowania i Zbytu, 1944-1949, sygn. 256-262 - zarządzenia ogólne, sprawozdania z pracy tartaków i zakładów przemysłowych, karty ewidencyjne tartaków, sprawozdania o obrotach surowca drzewnego i okólniki Dyrekcji Lasów Państwowych w tej sprawie, ewidencja gospodarstw stawowych; Biuro Użytków Ubocznych i Gospodarstw Nieleśnych, 1944-1950, sygn. 263-266 - raporty o stanie zwierzyny łownej, sprawozdania nadleśnictw z wykonania planu łowiectwa, użytkowanie powierzchni leśnej; Biuro Inspekcji, 1945-1949, sygn. 267-325 - przejmowanie nadleśnictw w związku z nowym podziałem administracyjnym, wykazy leśnictw i ich siedzib, rozdział cechówek dla nadleśnictw, dzierżawa obiektu "Julin", funkcjonariusze - stosunek służbowy (przeniesienia, przyjęcia do pracy, zwolnienia, wykazy obsady stanowisk, uposażenia, wyjazd do pracy na zachód), robotnicy (wynagrodzenia, stawki robocizny przy pracach odnowienia lasu), szkolenia, napady rabunkowe na nadleśnictwa, organizacja pracy, sprawozdania okresowe z działalności Biura, uregulowanie stanu posiadania lasów państwowych, majątki rolne, inwentarz ruchomy, majątek obrotowy, uprawnienia i obciążenia, sprawy procesowe, zalesienie i pielęgnowanie, ochrona lasów (meldunki o kradzieży drewna, dewastacja lasu przez ludność, Armię Czerwoną, defraudacja leśnych), zagospodarowanie wód rybnych, gospodarstwa łowieckie, budynki administracyjne i gospodarcze w lasach, eksploatacja kolejek leśnych, pojazdy mechaniczne - samochody, traktory, ciągniki (rejestracja pojazdów, naprawa), użytkowanie drewna, uboczne lasu, zwierzyny łownej, wód rybnych, tartaki (protokoły napadów na leśniczówki, zezwolenia na przetarcia), zbyt drewna, użytków ubocznych, zwierzyny i wydzierżawianie obwodów łowieckich, ryb i wydzierżawianie wód rybnych, sprawy procesowe, plany finansowo-gospodarcze, sprawozdania, protokoły i sprawozdania z inspekcji i kontroli, protokoły z konferencji inspektorów, nadzór nad lasami niestanowiącymi własności państwowej; Biuro Finansowe, 1944-1950, sygn. 326-638 - plany finansowo-gospodarcze dla Dyrekcji Lasów Państwowych i podległych jednostek, roczne sprawozdania rachunkowe, preliminarze i plany finansowo-gospodarcze tartaków, nadleśnictw, budżety, bilans likwidacyjny Państwowych Zakładów Przemysłowych Nisko, akty zdania Państwowych Zakładów Przemysłowych w Nisku przez Hutę Stalowa Wola Dyrekcji Lasów Państwowych w Tarnowie, inwentarz stanu czynnego i biernego majątku Dyrekcji Lasów Państwowych, zestawienie wyników finansowych, inwentarz Państwowych Zakładów Przemysłowych w Nisku; Radca Prawny, 1945-1949, sygn. 639-652 - komisja dyscyplinarna (powołanie, skład, imienne listy pracowników), zmiany w stanie posiadania, ustanowienie i znoszenie zarządu powierniczego, wyłączenie spod upaństwowienia, przekazywanie obiektów przemysłowych, lasy przejęte na rzecz Skarbu Państwa, serwituty, protokół zdawczo-odbiorczy tartaku parowego w Leżajsku, akta dochodzeń w sprawie upaństwowienia lasu zw. "Sieniawski", oddanie w posiadanie majątków opuszczonych i porzuconych; Biuro Techniczne, 1947-1949, sygn. 653-654 - projekt przebudowy istniejącej wąskotorowej kolejki leśnej Chorzelów - Budy Tuszowskie, sprawy likwidacji nieczynnych tartaków; Samodzielny Oddział Kontroli, 1945-1949, sygn. 655-661 - przyjmowanie, mianowanie, awansowanie, przenoszenie, zwalnianie pracowników SOK, odpowiedzialność służbowa, wykazy imienne pracowników z przynależnością partyjną, sprawozdania kwartalne z czynności kontrolnych gospodarki Dyrekcji Lasów Państwowych, protokoły i sprawozdania z inspekcji i kontroli; Inspektorat Kontroli, 1947-1950 [1952], sygn. 662-685 - dziennik zajęć i sprawozdania z wykonywanych czynności kontrolnych przez inspektorów, organizacja i planowanie (zakres działania Inspektoratu, wytyczne do planu kontroli, likwidacja Inspektoratu, plany kontroli, sprawozdania z czynności kontrolnych, przekazanie agend SOK nowo zorganizowanemu Inspektoratowi), różne (przejęcie agend Biura Inspekcji, delegacje, przeniesienia pracowników wytyki służbowe, zawieszenia w obowiązkach), dochodzenia w sprawie likwidacji tartaków, sprzedaży starego budynku, kontroli leśniczego, przyjmowanie, mianowanie, awansowanie, przenoszenie, zwalnianie, podróże i delegacje służbowe, sprawozdawczość i statystyka, uzgodnienie powierzchni nadleśnictwa, budownictwo, urządzenia przemysłowe, komunikacja, sprzedaż drobnicy opałowej, dostawa kopalniaków, papierówki białej, gospodarka finansowa, okólniki i zarządzenia normatywne dotyczące CZLP i okręgu Lasów Państwowych, protokoły z kontroli nadleśnictw, tartaków i zalecenia pokontrolne, różne (zaopatrzenie w przybory kancelaryjne, w buty dla inspektorów); Związek Zawodowy Pracowników Leśnych i Przemysłu Drzewnego, 1947-1949, sygn. 686 - sprawy związkowe, okólniki. Liczba jednostek w zespole: 686
56/537/0 Rzemieślnicza Spółdzielnia Zaopatrzenia i Zbytu "Przyszłość" w Przemyślu 1947-1960 0 rozwiń
Statut Rzemieślniczej Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu "Przyszłość" w Przemyślu, 1957, sygn. 1; Protokoły z Walnych Zgromadzeń wraz z załącznikami, 1947-1956, 1958-1960, sygn. 2-5; Księgi protokołów Rady Nadzorczej, 1947-1960, sygn. 6-10; Księga protokołów Komisji Rewizyjnej, 1948-1956, sygn. 11; Protokoły z posiedzeń Zarządu, 1952-1958, sygn. 12-13; Listy porewizyjne, 1952-1959, sygn. 14; Miesięczne sprawozdania opisowe Sekcji Kadr, 1950-1956, sygn. 15; Bilanse wraz z załącznikami, 1950-1960, sygn. 16-25. Liczba jednostek w zespole: 25
56/538/0 Rejon Lasów Państwowych w Tarnowie Przedsiębiorstwo Państwowe Wyodrębnione [1949] 1950 [1951] 0 rozwiń
Samodzielny Oddział Planowania i Organizacji, 1949-1950, sygn. 1-28 - zarządzenia i okólniki własne dotyczące organizacji działalności i sprawozdawczości gospodarczej, tworzenie jednostek terytorialnych, organizacja pracy, przepisy kancelaryjne, ankiety dla ustalenia kryteriów do podziału przedsiębiorstw i ich organów terenowych, przekazywanie obiektów, protokoły zdawczo-odbiorcze przekazania majątku przez nadleśnictwa Rejonowi Lasów Państwowych w Tarnowie, protokoły zdawczo-odbiorcze dotyczące przekazania przez nadleśnictwa gospodarstw i przedsiębiorstw Państwowej Centrali Leśnych Produktów Niedrzewnych "Las", przekazywanie agend, plan zagospodarowania lasów i obrotu towarowego wraz ze zmianami, plan obrotów materiałowych, sprawozdanie z wykonania planu produkcji wg nadleśnictw oraz z wykonania narodowego planu gospodarczego, ankieta dotycząca zatrudnienia w Rejonie Lasów Państwowych w Tarnowie wg płci , wieku, i grup zaszeregowania, kwartalne plany funduszu płac Rejonu Lasów Państwowych w Tarnowie, sprawozdanie półroczne z wykonania planu ochrony lasu i zalesień inwestycyjnych, zestawienie etatów osobowych dla Rejonu i nadleśnictw, zbiorcze sprawozdanie roczne jednostek podległych o stanie zatrudnienia, o wypłatach brutto, o bilansie energii, zaopatrzenia, o ilości i wartości produkcji, o stanie maszyn wytwarzających energię, protokoły z kontroli zewnętrznych, 6-letni plan inwestycyjny i sprawozdanie z wykonania; Dział T-Kierownik Techniczny, 1950, sygn. 29-35 - zarządzenia i okólniki własne dotyczące spraw związanych z działalnością Kierownika Technicznego, ewidencja stanu posiadania Nadleśnictwa Babule – Kobylnica, Kolbuszowa – Żohatyń, sprawy wyrębu, wnioski cięć i wykazy cięć, szkice; Kierownik Finansowy, 1950-1951, sygn. 36-41 - zarządzenia i okólniki własne dotyczące spraw finansowych, plany finansowe Rejonu Lasów Państwowych, plany finansowe Nadleśnictw: Szówsko, Ruda Różaniecka, Oleszyce, Krowica, Horyniec, Biura Zespołu Nadleśnictw Lubaczów, bilans otwarcia Rejonu Lasów Państwowych; Kierownik Administracyjny, 1950, sygn. 42 - zarządzenia i okólniki własne dotyczące spraw administracyjnych. Liczba jednostek w zespole: 42
56/539/0 Rejon Lasów Państwowych w Lubaczowie 1950-1959 [1960] 0 rozwiń
Dział Planowania, 1950-1958, sygn. 1-33 - sprawozdawczość i statystyka (pismo dotyczące organizacji Biur Zespołu Nadleśnictw, sprawozdanie z wykonania planu produkcji za II półrocze 1950 r.), sprawy organizacyjne dotyczące własnej jednostki i jednostek podległych, tworzenie i znoszenie organów administracji lasów państwowych oraz podział terytorialny, organizacja jednostek administracji lasów państwowych (protokoły zdawczo-odbiorcze przekazywania leśnictw, nadleśnictw, zmiany stanu posiadania), wykaz zatwierdzonych etatów, wykaz zmian w wykazie akt, regulamin wewnętrzny Okręgu i Rejonu, zakresy czynności pracowników Rejonu, zmiana struktury organizacyjnej Rejonu, organizacja przedsiębiorstw podległych Ministrowi Leśnictwa (pismo Zarządu Lasów Państwowych w sprawie rozpoczęcia działalności z dniem 1 I 1956 roku Zarządów Lasów Państwowych. Odpis zarządzenia Ministra Leśnictwa z 30 VIII 1956 roku, zarządzenie z roku 1957 w sprawie rozszerzenia uprawnień przedsiębiorstw podległych zarządowi Lasów Państwowych), księga rewizji i poleceń, kontrole i inspekcje jednostek podległych i nadzorowanych, sprawozdania ze współzawodnictwa pracy, sprawozdanie z działalności Rejonu Lasów Państwowych, z wykonania pozyskania i wywozu drewna i inne, konferencje, zjazdy, narady organizacyjne w Rejonie Lasów Państwowych, protokoły z zebrań Podstawowej Organizacji Partyjnej przy Rejonie Lasów Państwowych w Lubaczowie, zestawienie uprawnień serwitutowych, zestawienie obiektów, gospodarstw i wód oddanych do użytkowania PGR-owi, wykazy stanu posiadania wg nadleśnictw, uaktualnienia, zmiany powierzchni, zestawienie ogólne, wykazy gruntów nieleśnych znajdujących się w pół enklawach wraz ze szkicami sytuacyjnymi, zarządzenia i przepisy ogólne, plany wieloletnie, plany techniczno-finansowe Rejonu, plan zagospodarowania lasów, roczne plany gospodarcze Rejonu, plan kosztów własnych w leśnictwie, plany nakładów i kosztów własnych produkcji, plan osobowego i bezosobowego funduszu płac oraz sprawozdanie z jego wykonania, kwartalne sprawozdanie zbiorcze z wykonania planu wywozu drewna; Dział Finansowy, 1951-1960, sygn, 34-49 - zatwierdzone kwartalne plany funduszu płac, plany finansowe Rejonu, bilanse kwartalne i roczne Rejonu Lasów Państwowych wraz z załącznikami; Dział Administracyjno-Gospodarczy, 1954-1955, sygn. 50 - składnica akt (sprawy dotyczące utworzenia składnic akt, brakowania akt itp.); Kierownik Techniczny, 1952-1957, sygn, 51-52 - zmiany w stanie posiadania, wnioski, wyniki i kontrola cięć (zestawienia wyników eksploatacji drzewostanów, zestawienia mas drzewnych projektowanych do pozyskania, zestawienia rozmiaru użytkowania itp.); Komendant Rejonowej Straży Leśnej, 1953-1958, sygn. 53 - straż leśna (sprawy organizacyjne, protokoły z odpraw, sprawozdania z działalności Komendanta Rejonowej Straży Leśnej w Lubaczowie). Liczba jednostek w zespole: 53
56/540/0 Rejon Lasów Państwowych w Przemyślu 1950-1959 [1960] 0 rozwiń
Biuro Zespołu Nadleśnictw, 1950-1951, sygn. 1-4 - sprawozdania z wykonania planu wywozu drewna, konferencje i zjazdy w obrębie administracji lasów państwowych, protokół z kontroli działalności Biura, sprawy dotyczące przydziału gruntów opuszczonych na rzecz administracji lasów państwowych; Dyrektor Naczelny, 1951-1955, sygn. 5 - sprawozdania Dyrektora z działalności Rejonu, sprawozdania Referatu Personalnego; Sekcja Planowania, 1951-1959, sygn. 6-45 - plany techniczno-finansowe dla nadleśnictw, plan zagospodarowania lasów, plan 6-letni rozwoju leśnictwa, szczegółowy plan zaopatrzenia, plany wartości pozyskania i przerobu drewna, realizacji produkcji, zatrudnienia, bezosobowego funduszu płac, projekt planu nakładów i kosztów, księga rewizji i poleceń, podział terytorialny, tworzenie i znoszenie organów administracji lasów państwowych, organizacja jednostek administracji lasów państwowych, pisma Dyrektora, obejmowanie i zdawanie urzędu, plany operatywne, plany gospodarcze długookresowe, plan kosztów własnych w leśnictwie, sprawozdawczość i statystyka, sprawozdania z wykonania Narodowego Planu Gospodarczego, zestawienia statystyczne, konferencje i zjazdy w obrębi administracji lasów państwowych, współzawodnictwo pracy, protokoły i sprawozdania z inspekcji i kontroli zewnętrznych i wewnętrznych dotyczacych nadleśnictw; Sekcja Finansowo-Księgowa, 1950-1960, sygn. 46-57 - bilanse roczne, plan finansowy Rejon Lasów Państwowych, sprawozdania o obrotach i pozostałości produkcji gospodarstwa leśnego; Komendant Straży Leśnej, 1958, sygn. 58 - sprawozdania roczne o kradzieżach leśnych; Kierownik Techniczny, 1950-1959, sygn. 59-195 - bilans zalesień bieżących i inwestycyjnych, stan posiadania, obsady służbowe, powierzchnia leśna, inwentaryzacja powierzchni niezalesionych, odnowienie i pielęgnowanie lasu, plany użytkowania zwierzyny, plan eksploatacji, plany spedycyjne, zmiany w stanie posiadania, włączanie i wyłączanie do Państwowych Gospodarstw Leśnych gruntów nieleśnych oraz lasów, rozmiar użytkowania międzyrębnego, wnioski odnowienia i pielęgnowania lasu oraz wykaz wykonanych prac, zalesienia inwestycyjne i bieżące wnioski cięć i wykonania wg nadleśnictw, kontrola przebiegu wykonania planu pozyskania i wywozu drewna, sprawozdania i wnioski pokontrolne; Podstawowa Organizacja Partyjna, 1950-1958, sygn. 197-198 - protokoły z zebrań i sprawozdania POP przy Rejonie Lasów Państwowych, ankiety sprawozdawcze POP. Kat B do dalszego przechowania, 1949-1959, sygn. 1-10 - 0,08 mb., akta osobowe Rejonu Lasów Państwowych w Przemyślu i nadleśnictw. Liczba jednostek w zespole: 198
56/541/0 Centrala Spółdzielni Spożywców "Społem" w Warszawie Oddział Okręgowy w Rzeszowie 1938-1949 [1950-1951] 0 rozwiń
Akta organizacyjne 1938-1949; sygn. 1-33 - zarządzenia i okólniki władz zwierzchnich, zarządzenia własne, statut Związku Gospodarczego Spółdzielni Rzeczypospolitej Polskiej, protokoły z posiedzeń Rady Oddziałowej Komisji Społeczno-Wychowawczej, Rewizyjnej, Gospodarczej w Rzeszowie, Oddziałowych Zgromadzeń, protokoły z odprawy służbowej kierowników Oddziałów, szkolenie pracowników i członków spółdzielni, sprawozdanie z działalności Związku „Społem” Oddziału Okręgowego, sprawozdanie o obrocie towarami reglamentowanymi włókienniczymi, sprawozdanie rewizyjne, zalecenia polustracyjne, plany techniczne magazynów, biur Oddziału Okręgowego, kosztorys do projektu instalacji centralnego ogrzewania w budynkach CCC „Społem” w Rzeszowie, sprawy gospodarcze. Akta finansowe 1939-1949 (1950-1951); sygn. 34-53 - wytyczne dotyczące spraw finansowych, księgi wpływów i wydatków, kontrola wykonania budżetu, kontrola kosztów handlowych, księga kasowa, księga towarowa, bilanse roczne z załącznikami, sprawozdania z wykonania preliminarzy budżetowych, sprawozdania finansowo-rachunkowe, plan zbiorczy i projekt budżetu „Społem” Placówek Okręgu Rzeszowskiego,; Akta jednostek podległych i nadzorowanych 1944-1949 (1950-1951); sygn. 54-72 - sprawozdanie statystyczne placówek handlowych, wykaz spółdzielni, koszty opisowe Oddziałów Powiatowych, sprawozdania rachunkowe placówek handlowych, dziennik główna młynów Oddziału Wojewódzkiego Młyna Albigowa, sprawozdanie finansowo-rachunkowe Młyna Motorowego w Jarosławiu, Młyna i Tartaku w Podzwierzyńcu k/ Łańcuta, Młyna Rakszawa, Młyna w Staromieściu, Młyna „Brzostów”, sprawy oddania Fabryki Przetworów Owocowych i Cukierków „Alina” w Rzeszowie w tymczasowy zarząd „Społem”, protokoły zdawczo-odbiorcze Młyna w Kruhelu Pawłosiowskim, protokoły zdawczo-odbiorcze składnic i hurtowni. Liczba jednostek w zespole: 72
56/542/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Dynowie [1951-1954] 1955-1972 [1973-1978] 0 rozwiń
Sesje Miejskiej Rady Narodowej w Dynowie (protokoły wraz z załącznikami, sprawozdania i informacje o stanie wykonania uchwał) 1956-1972, sygn. 1-19; Sprawy Organizacyjne MRN (struktura organizacyjna, plany pracy MRN, powołanie LOK, obsada etatów) 1967-1968, sygn. 20-21; Komisje Miejskiej Rady Narodowej (protokoły posiedzeń Komisji) 1956-1972, sygn. 22-48; Posiedzenia Prezydium Miejskiej Rady Narodowej (protokoły, księga uchwał, sprawozdania i informacje o stanie wykonania uchwał) 1956-1972, sygn. 49-68; Organizacja i zakres działania PMRN (zakres działania referatów, plany pracy, Zarządzenia Przewodniczącego) 1962-1968, sygn. 69-74; Zebrania miejskie (protokoły) 1966, sygn. 75; Plany (program rozwoju rolnictwa, plany kontraktacji) 1967-1970, sygn. 76-77, Sprawozdawczość (sprawozdania z dziedziny Gosp. Komunalnej i Mieszkaniowej, z działalności Rady i Komisji, sprawozdania z realizacji inwestycji, sprawozdania finansowe, z realizacji obowiązkowych dostaw, statystyczne GUS) 1955-1972, sygn. 78-114; Spisy powszechny i rolny 1957-1970, sygn. 115-119; Kontrole i inspekcje (protokoły, zalecenia, sprawozdania z wykonania zaleceń) [1953] 1955-1971, sygn. 120-131; Budżet i jego wykonanie (bilanse i sprawozdania z wykonania budżetu) 1955-1970, sygn. 132-155; Skargi i wnioski 1956-1958, sygn. 156-157; Komitety blokowe, obchodów „Dni Folkloru Pogórza Dynowskiego”, Miejski Komitet Frontu Jedności Narodu (informacje z przebiegu wyborów komitetów blokowych, ocena działalności komitetów, protokoły posiedzeń komitetów, program obchodów Dni Folkloru Pogórza Dynowskiego, wykaz członków Prezydium Miejskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu, wnioski o nadanie „Odznaki Tysiąclecia”, program obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego w Dynowie) 1962-1968, sygn. 158-161. Liczba jednostek w zespole: 183
56/543/0 Gminna Rada Narodowa w Skołoszowie 1973 0 rozwiń
Protokoły z sesji GRN; 1973; sygn. 1; spotkania posłów i radnych z wyborcami (realizacja postulatów przedwyborczych, plan spotkań kandydatów na radnych); 1973; sygn. 4; komisje GRN (protokoły z posiedzeń komisji, plany pracy); 1973; sygn. 3-6; protokoły z posiedzeń Prezydium GRN; 1973; sygn. 7; zebrania wiejskie – sołtysi (protokoły); 1973; sygn. 8. Liczba jednostek w zespole: 8
56/544/0 Wojewódzka Rada Związków Zawodowych w Przemyślu 1975-1980 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 359
56/545/0 "Społem" Związek Gospodarczy Spółdzielni Rzeczypospolitej Polskiej Oddział w Dębicy 1943-1949 0 rozwiń
Finanse 1943-1948; sygn. 1-37 - dziennik główna, książka kasowa, księga rozliczeń Centrali i placówek, księga ruchomości, wykaz kosztów handlowych, rejestr dyspozycje magazynowe, księga odbiorców, księga towarowa, rejestr obrotów handlowych. Obrót towarowy 1943-1948; sygn. 38-63 - rejestr obrotów bezpośrednich, rejestr faktur składowych, rejestr (dziennych) sprzedaży, rejestr rozchodów i przychodów dziennik obrotów towarowych. Jednostki podległe 1945-1948 (1949); sygn. 64-87 - księga magazynowa hurtowni soli, dziennik główna Hurtowni „Społem” Państwowego Monopolu Spirytusowego w Dębicy oraz książka odbiorców, rejestr sprzedaży denaturatu, rejestr sprzedaży towarów konsumpcyjnych, księga kasowa Składnicy w Sędziszowie oraz wykaz kosztów handlowych, księga towarowa - Zbiornica Jaj w Dębicy, księga kosztów handlowych, księga magazynowa, rejestr odbiorów jajczarskich, rejestr dostawców. Liczba jednostek w zespole: 87
56/546/0 Centrala Spółdzielni Spożywców "Społem" w Warszawie Oddział Okręgowy w Jarosławiu 1946-1949 [1950] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 13
56/547/0 "Społem" Związek Gospodarczy Spółdzielni Rzeczypospolitej Polskiej Oddział w Leżajsku 1940-1949 0 rozwiń
Akta organizacyjne, sprawozdania i kontrole 1941-1948; sygn. 1-16 - zarządzenia i okólniki władz zwierzchnich, sprawy organizacyjne jednostek podległych i współpraca z nimi, protokoły z posiedzeń Rady Oddziału, protokoły z posiedzeń Oddziałowych Zgromadzeń Spółdzielni, opisowe sprawozdania z działalności Oddziału „Społem” w Leżajsku i Spółdzielni podległych Oddziałowi, sprawy personalne, korespondencja, kursy, szkolenia jubileuszowe, sprawy gospodarcze oraz inwestycyjne Oddziału, miesięczne sprawozdania cyfrowe z eksploatacji samochodów, miesięczne sprawozdania z wizytacji i kontroli Oddziału, kradzieże, rabunki, wypadki, skargi i zażalenia. Finanse i księgowość 1941-1948; sygn. 17-32 - sprawy finansowe, dziennik główna, rejestr obrotów handlowych, rejestr odbiorców, rejestr sprzedaży soli, rejestr towarów wolnorynkowych, rejestr towarów reglamentowanych, księga magazynowa, księga kasowa wpływów i wydatków, księga kontroli wyjść towarów w magazynie, księga magazynowa wódek gatunkowych, kontrola kosztów handlowych, koszty handlowe Zbiornicy Jaj. Obrót towarowy 1941-1948; sygn. 33-43 - zestawienie obrotów handlowych, zamówienia, korespondencja dotycząca skupu towarów, ceny, cenniki, sprawozdania statystyczne z obrotów zewnętrznych towarami i ruchu wagonowego, miesięczne sprawozdania cyfrowe z obrotu cukrem komercyjnym, miesięczne sprawozdania cyfrowe o skupie jaj, aprowizacja ludności polskiej, zaopatrywanie ludności niemieckiej i wojska, akcje premiowe, aprowizacja ludności polskiej w cukier, mąkę, węgiel, akcje specjalne w „Przemysł dla wsi”, M-50, wpłaty na Fundusz Odbudowy Stolicy. „Społem” Hurtownia Wyrobów Monopolu Spirytusowego w Leżajsku 1947-1948; sygn. 44-49 - księga odbiorców, księga magazynowa wyrobów konsumpcyjnych, księga magazynowa wódek gatunkowych, księga kosztów utrzymania Hurtowni. Liczba jednostek w zespole: 49
56/548/0 "Społem" Związek Gospodarczy Spółdzielni Rzeczypospolitej Polskiej Oddział w Przeworsku 1941-1948 0 rozwiń
Sprawozdania i okólniki władz zwierzchnich 1946-1948; sygn. 1; Sprawy organizacyjne Oddziału: statut, instrukcje dotyczące łączenia spółdzielni, akta dotyczące rejestracji Oddziału 1941-1948; sygn, 2; Organizacja jednostek podległych 1946-1948; sygn. 3; Protokół z posiedzeń Oddziałowych Zgromadzeń Spółdzielni (12 VIII 1945) 1945; sygn. 4; Protokoły z posiedzeń Rady Oddziałowej 1945-1948; sygn. 5; Szkolenie pracowników Oddziału: wytyczne w sprawie praktyk wakacyjnych, wykaz zespołów konkursowych Spółdzielni Uczniowskiej i Młodzieży Zorganizowanej 1946-1947; sygn. 6; Sprawozdanie instruktora terenowego z wizytacji spółdzielni podległych Oddziałowi w Przeworsku 1947; sygn. 7; Bilans wraz z załącznikami za rok1944 i 1945 XII 1944-1945; sygn 8; Bilans wraz z załącznikami za rok 1947 1947; sygn. 9; Sprawy finansowe 1944-1948; sygn. 10; Obrót towarowy: miesięczne wykazy ilościowo-wartościowe [cyfrowe] sprzedaży ważniejszych artykułów, raporty obrotów zewnętrznych 1943-1948; sygn. 11; Sprawozdania miesięczne obrotu towarami własnej produkcji 1947-1948; sygn. 12; Aprowizacja ludności 1943-1948; sygn. 13; Wykaz poniesionych strat spowodowanych wypadkami wojennymi w lipcu 1944 roku 1944; sygn. 14; Sprawy gospodarcze: sprawozdania miesięczne z eksploatacji samochodów ciężarowych, sprawy lokalowe 1948; sygn. 15. Liczba jednostek w zespole: 15
56/549/0 "Społem" Związek Gospodarczy Spółdzielni Rzeczypospolitej Polskiej Oddział w Przemyślu 1941-1949 0 rozwiń
Okres 1941-1944: Organizacja Oddziału i jednostek podległych 1941-1944; sygn. 1-14 - zarządzenia i okólniki władz zwierzchnich, organizacja Oddziału, podział pracy Oddziału, organizacja jednostek podległych, miesięczne sprawozdania z działalności kierownika Oddziału, konferencje, zjazdy, sprawy pracowników, zatrudnienie, zaopatrzenie pracowników, protokoły z zebrań pracowników, szkolenie pracowników i członków spółdzielni, sprawozdanie z wizytacji Oddziału, inwestycje i zaopatrzenie Oddziału w pomoce biurowe, wydawnictwa, węgiel, ochrona mienia, doniesienia o kradzieżach, ubezpieczenie towarów, skargi i zażalenia. Księgowość i finanse 1941-1944, sygn; 15-24 - sprawozdania z wykonania preliminarza budżetowego kosztów handlowych, bilanse wraz z załącznikami, dziennik główna, księga handlowa, księga kosztów handlowych, rejestr obrotów składowych, księga odbiorców, księga magazynowa, księga towarowa, wyciągi z księgi magazynowej. Obrót towarowy, ceny, aprowizacja ludności 1941-1944; sygn. 25-44 - zakup, sprzedaż, rozprowadzenie towarów, raporty cyfrowe obrotów zewnętrznych, raporty z rozchodu cukru, remanent towarów, ceny detaliczne towarów, wykazy cen maksymalnych, zaopatrzenie własnej jednostki, placówek podległych oraz ludności w cukier, miód, sól, zapałki, sacharyny, nafty i węgiel, aprowizacja ludności, zestawienie cyfrowe towarów, normy – przydział dla ludności niemieckiej, wykazy pracowników zatrudnionych w różnych instytucjach, wykazy statystyczne ludności gmin i gromad powiatu, przydziały dla ludności, przydziały dla przedsiębiorstw, przydziały dla instytucji charytatywnych, zaopatrzenie obozu przejściowego, sprawozdanie z akcji premiowej za dostarczenie produktów rolnych i zwózkę drewna, zaopatrzenie ludności niemieckiej i wojska. Okres: 1945-1948: Organizacja Oddziału i jednostek podległych 1943-1948; sygn. 45-69; zarządzenie i okólniki władz zwierzchnich, zarządzenie własne, organizacja jednostki własnej, plan rozwoju działalności, wykazy pracowników, stanowisk, kwestionariuszy przedsiębiorstwa, nabywanie nieruchomości, plany i podział pracy, karty rejestracyjne przedsiębiorstwa, ankiety o stanie magazynów, spisy spółdzielni należących do Oddziału, wykazy nieruchomości, organizacja jednostek podległych, wykazy spółdzielni spożywców okręgu przemyskiego, kartoteki dotyczące działalności, protokoły z posiedzeń Rady Oddziałowej, protokół z posiedzenia Walnego Zgromadzenia, protokoły z posiedzeń Sekcji Zaopatrzenia, protokoły z posiedzenia Komisji Kontrolno-Kwalifikacyjnej, sprawozdania z działalności Oddziału, plany pracy i sprawozdania instruktora Spółdzielni Spożywców, sprawy personalne, wykazy pracowników, wykazy uposażeń, wnioski reklamacyjne, sprawy dyscyplinarne, protokoły z zebrań pracowników Oddziału, protokoły z konferencji pracowników terenowych okręgu rzeszowskiego, protokoły z konferencji gospodarczej i społeczno-wychowawczej spółdzielni powiatu przemyskiego, sprawy szkoleniowe między innymi sprawozdanie z kursu dla sekretarzy spółdzielni spożywców, wykaz rejestracji szkód wojennych powstałych w związku z działaniami walczących armii, skargi i zażalenia, plany sytuacyjne i szkice techniczne obiektów gospodarczych Oddziału. Księgowość i finanse 1944-1948; sygn. 70-83 - budżet i sprawozdania z wykonania budżetu, zestawienie kosztów handlowych, wykonanie preliminarza kosztów utrzymania taboru samochodowego, bilans netto między innymi towar zrabowany w czasie okupacji, dziennik główna, księga odbiorców, sprawozdania rachunkowe placówek Oddziału. Obrót towarowy i aprowizacja ludności 1944-1948; sygn. 84-100 - obrót towarowy, zakup i sprzedaż rozprowadzanie towarów reglamentowanych, raporty cyfrowe obrotów zewnętrznych wykazy ilościowo-wartościowe, sprawozdanie z obrotu towarami własnej produkcji, sprawozdania z obrotu ziemniakami, księgi statystyczne zakupu towarów, skupu towarów, ceny wolnorynkowe, marże, cenniki, wykazy cen hurtowych i detalicznych, zaopatrzenie własnej jednostki i innych instytucji, aprowizacja ludności, meldunki o obrocie produktami zbożowymi, raporty o stanie towarów, rozdział towarów będących w dyspozycji Ministerstwa Aprowizacji Handlu, Wydział Wyżywienia, towary ze Związku Radzieckiego, raporty obrotu i stanu nadesłanej mąki i soli oraz otrąb, raporty przychodu i rozchodu towarów krajowych i UNRRA, akcja „Przemysł dla wsi”, rozprowadzanie towarów premiowych dla rolników. Hurtownie „Społem” Wyrobów Państwowego Monopolu Spirytusowego w Przemyślu 1946-1948 (1949); sygn. 101-107 - bilans wraz z załącznikami, dziennik główna, księga kosztów utrzymania hurtowni, protokół przekazania hurtowni „Społem” Powiatowemu Związkowi Gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Przemyślu. Rada Zakładowa 1947; sygn. 108 - akta dotyczące wyborów do Rad Zakładowych, ewidencja członków Rad Zakładowych. Likwidacje 1948 (1949); sygn. 109 - akta dotyczące likwidacji składnicy Centrali Spółdzielni Spożywców „Społem”: zarządzenie dotyczące likwidacji, protokoły zdawczo-odbiorcze z załącznikami. Liczba jednostek w zespole: 109
56/550/0 Bank Spółdzielczy w Jarosławiu [1910-1944] 1944-1950 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 76
56/551/0 Związek Nauczycielstwa Polskiego Rada Zakładowa w Przemyślu 1947-1948, 1950-1976, 1983-1999 0 rozwiń
Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Przemyślu - protokoły Walnych Zebrań Oddziału 1948, sygn. 1; materiały dotyczące organizacji Zarządu Oddziału i podległych jednostek 1949, sygn. 2; akta Sekcji Szkolnictwa Ogólnokształcącego 1945-1948, sygn. 3; sprawozdania z działalności Zarządu Oddziału 1947-1950, sygn. 4-5; budżety i sprawozdania finansowe 1948-1949, sygn. 6; ewidencja członków Oddziału ZNP w Przemyślu 1947, sygn. 7; ankiety "Szkolnictwo polskie jawne i tajne" w okresie wojny i okupacji sporządzone dla Zarządu Głównego ZNP 1946-1947, sygn. 8; protokoły powiatowych i rejonowych konferencji pedagogicznych 1947-1949, syn. 9; protokoły z zebrań sprawozdawczo-wyborczych ognisk i posiedzeń ich zarządów 1949, sygn. 10; Zarząd Oddziału Powiatowego Zawodowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Przemyślu - protokoły z zebrań sprawozdawczo-wyborczych Oddziału 1953-1955, sygn. 12; sprawozdania z zebrań zespołów samokształcenia ideologicznego 1951, sygn. 12; akta Komisji Szkolno-Pedagogicznej oraz Szkoleniowej 1953-1954, sygn. 13; protokoły Powiatowej Komisji Szkolenia Ideologicznego 1956, sygn. 14; plany pracy Zarządu Oddziału 1949-1950, sygn. 15; sprawozdania z działalności Zarządu Oddziału 1951, sygn. 16; sprawozdania z działalności Klubu Nauczycielskiego 1953-1956, sygn. 17; wykaz zespołów dobrego czytania 1951, sygn. 18; budżety i sprawozdania finansowe Zarządu Oddziału 1950-1957, sygn. 19; protokoły z kontroli zewnętrznej i zalecenia pokontrolne 1953-1955, sygn. 20; wykazy statystyczno-zbiorcze o ilości członków Oddziału 1950, sygn. 21; ewidencje członków Oddziału 1950, sygn. 22-23; lista członków Oddziału 1950, sygn. 24; księgi personalne 1950-1955, sygn. 25-26; skorowidz osób przyjętych do Oddziału 1950-1951, sygn. 27; wykazy szkół oraz zakładowych i międzyzakładowych organizacji związkowych w mieście i powiecie Przemyśl 1949-1951, sygn. 28; protokoły zebrań przewodniczących zakładowych i międzyzakładowych organizacji związkowych 1949-1956, sygn. 29; protokoły z zebrań sprawozdawczo-wyborczych międzyzakładowych organizacji związkowych 1951-1952, sygn. 30; sprawozdania kwartalne rad zakładowych 1950-1952, sygn. 31; sprawozdania organizacyjne międzyzakładowych i zakładowych organizacji związkowych 1954-1955, sygn. 32; sprawozdania i protokoły zebrań zespołów samokształcenia ideologicznego 1949-1956, sygn. 33-40; Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Przemyślu -komunikaty informacyjne Zarządu Głównego ZZNP 1955, sygn. 41; biuletyny organizacyjne Zarządu Oddziału 1963-1967, sygn. 42; protokoły Walnych Zebrań sprawozdawczo-wyborczych Oddziału ZNP 1957-1972, sygn. 43; protokół i uchwały powiatowego zjazdu delegatów 1969, sygn. 44; materiały z powiatowego zjazdu delegatów 1969, sygn. 45; protokół powiatowego zjazdu delegatów 1972, sygn. 46; sprawozdania z zebrań wyborczych delegatów na zjazd powiatowy 1969, sygn. 47; rezolucje Zarządu Oddziału 1968, sygn. 48; protokoły posiedzeń Prezydium Zarządu Oddziału 1957-1963, sygn. 49; protokoły posiedzeń plenarnych Zarządu Oddziału 1960-1973, sygn. 50-54; protokoły posiedzeń Komisji Rewizyjnej 1967-1972, sygn. 55-56; sprawozdania Komisji Rewizyjnej 1966-1972; Sekcja Szkolnictwa Ogólnokształcącego przy Zarządzie Oddziału 1957, sygn. 58; Sekcja Emerytów przy Zarządzie Oddziału 1959-1970, sygn. 59-60; Rada Pedagogiczna przy Zarządzie Oddziału 1958, sygn. 61; Komisje przy Zarządzie Oddziału: Pedagogiczna, Postępu Pedagogicznego, Spółdzielni Uczniowskiej, Kulturalno-Oświatowa, Ekonomiczna 1957-1962, sygn. 62; protokoły posiedzeń Komisji Pedagogicznej przy Zarządzie Oddziału 1964-1973, sygn. 63; wnioski na odznaczenia dla nauczycieli – członków Oddziału 1959-1972, sygn. 64; Komisja Odznaczeniowa przy Zarządzie Oddziału 1972-1973, sygn. 65; Rada Kultury Fizycznej i Turystyki przy Zarządzie Oddziału 1966, sygn. 66; plany pracy Zarządu Oddziału 1958-1969, sygn. 67; plany pracy sekcji i komisji przy Zarządzie Oddziału oraz Klubu ZNP 1956-1967, sygn. 68; planowanie i realizacja czynów społecznych organizowanych przez nauczycieli szkól ponadpodstawowych w związku z XX-leciem PRL 1964, sygn. 69; plany i realizacja czynów społecznych organizowanych przez nauczycieli i młodzież w związku z obchodami 1000-lecia Państwa Polskiego 1966, sygn. 70; czyny społeczne podejmowane przez członków ognisk z okazji rocznicy urodzin Lenina i zwycięstwa nad faszyzmem 1970, sygn. 1970; zalecenia pokontrolne w zakresie szkolenia zawodowego i ideologicznego oraz działalności ekonomicznej i kulturalno-oświatowej w Zarządzie Oddziału 1964, sygn. 72; sprawozdania z działalności Zarządu Oddziału 1960-1972, sygn. 73-74; wykazy statystyczne dotyczące organizacji i działalności Zarządu Oddziału i podległych ognisk 1966-1968, sygn. 75; sprawozdania z pracy Wydziału Pedagogicznego przy Zarządzie Oddziału 1959, sygn. 76; sprawozdania z działalności ideowo-pedagogicznej 1963-1969, sygn. 77; sprawozdanie z działalności pedagogicznej Zarządu Oddziału 1965-1973, sygn. 78-80; ankiety dotyczące stanu z przygotowania szkół do wprowadzania programu 8-klasowego 1966, sygn. 81; sprawy mieszkaniowe członków Oddziału na terenie miasta Przemyśla 1961-1972, sygn. 82; sprawozdania z realizacji programów poprawy socjalno-bytowej nauczycieli 1972, sygn. 83; sprawozdania z działalności Domu Nauczyciela 1969, 1977-1978, sygn. 84-85; sprawozdania z działalności Sekcji Kulturalno-Oświatowej przy Zarządzie Oddziału 1970-1971, sygn. 86; sprawozdania z działalności Klubu Nauczycielskiego przy Zarządzie Oddziału 1965-1970, sygn. 87; sprawozdania Sekcji Sportowo-Turystycznej przy Zarządzie Oddziału 1968-1971, sygn. 88; dyplomy za udział w imprezach sportowych dla zawodników reprezentujących Oddział 1970-1973, sygn. 89; sprawozdania z akcji letniej 1972-1973, sygn. 90; sprawozdania Społecznego Inspekcji Pracy dotyczące stanu bezpieczeństwa i higieny pracy 1969-1972, sygn. 91; sprawozdania ze stanu techniki, wynalazczości i warunków pracy w szkołach zawodowych 1961-1970, sygn. 92; sprawozdania ze społecznego przeglądu placówek szkolnych w Przemyślu 1965-1970, sygn. 93; sprawozdania z nieszczęśliwych wypadków w szkołach 1968-1975, sygn. 94; ankiety dotyczące warunków pracy nauczycieli w szkołach podstawowych na terenie miasta i powiatu 1962-1968, sygn. 95; ankiety dotyczące warunków pracy nauczycieli na terenie powiatu przemyskiego 1968, sygn. 96; wykazy członków Oddziału 1959, sygn. 97; przydziały czynności dla członków Prezydium Zarządu Oddziału odpowiedzialnych za sprawy kulturalno oświatowe oraz turystyczno-sportowe 1970-1971, sygn. 98; listy nauczycieli nowo przyjętych do pracy w szkolnictwie średnim i przedszkolach na terenie miasta i powiatu 1963-1965, sygn. 99; ewidencje i wykazy członków Oddziału (wg miejsca zatrudnienia) 1967-1972, sygn. 100-105;pożyczki bezprocentowe dla członków Oddziału 1968-1970, sygn. 106; protokoły posiedzeń przewodniczących rejonów konferencyjnych 1958-1959, sygn. 107; protokoły narad przewodniczących rejonowych konferencji pedagogicznych 1963-1965, sygn. 108; sprawozdaina z kontroli przygotowania szkół do rejonowych konferencji pedagogicznych 1970, sygn. 109; sprawozdania z rejonowych konferencji pedagogicznych 1959-1971, sygn. 110; protokoły rejonowych konferencji pedagogicznych 1963-1973, sygn. 111, 113-115; sprawozdania z przebiegu rejonowych konferencji pedagogicznych 1963-1972, sygn. 112; protokoły posiedzeńprezesów ognisk 1967-1968, sygn. 116; protokoły zebrań sprawozdawczo-wyborczych ognisk 1958-1961, sygn. 117-119; dane osobowe o włądzach ogniska 1963, sygn. 120; plany pracy zarządów ognisk 1965-1975, sygn. 121-122; sprawozdania organizacyjne ognisk 1957-1964, sygn. 123-125; sprawozdania dotyczące zarządów ognisk 1965-1969, sygn. 126; sprawozdania z działalności zarządów ognisk 1969-1972, sygn. 127; sprawozdania statystyczne zarządów ognisk 1970-1971, sygn. 128; sprawozdania z działalności kulturalno-oświatowej ognisk 1958-1969, sygn. 129; protokoły lustracji ognisk i sprawozdania z ich pracy 1971, sygn. 130; zmiany organizacyjne w ogniskach 1972, sygn. 131; protokoły i sprawozdania zespołów partyjnych 1967, sygn. 132; książka ogniska nr 5 1963-1968, sygn. 133; protokoły konkursu "Nasze ognisko dobrze pracuje" 1962-1965, sygn. 134-137; Powiatowa Rada Zakładowa ZNP w Przemyślu - protokoły posiedzeń Prezydium i Plenum 1973-1974, sygn. 138-140; materiały dotyczące organizacji ZNP 1972-1975, sygn. 141-142; komisja odnaczeniowa (wnioski o odznaczenia) 1973, sygn. 143; program i plan pracy z dyrektorami w mieście i powiecie przemyskim 1974-1975, sygn. 144; plany pracy PRZ 1973-1975, sygn. 145-146; plany pracy kolektywne do spraw szkolenia 1973-1975, sygn. 147; sprawozdania z działalności 1972-1975, sygn. 148; sprawozdania Sekcji Sportowo-Turystycznej 1973-1975, sygn. 149; sprawozdania i protokoły posiedzeń Komisij Socjalno Bytowej 1974, sygn. 150; sprawozdania finansowe Domu Nauczyciela 1973-1976, sygn. 151-152; sprawozdania z działalności pedagogicznej 1972-1973, sygn. 153; sprawozdania z przebiegu konferencji ideowo-pedagogicznej 1973-1975, sygn. 154-155; sprawozdania ze stanu wdrażania systemu wychowania socjalistycznego 1974, sygn. 156; sprawozdania ze społecznego przeglądu placówek oświatowych 1973-1975, sygn. 157-159; sprawozdania z kontroli warunków socjalno-bytowych oraz bhp 1974, sygn. 160; protokoły wizytacji szkół podstawowych na terenie powiatu przemyskiego 1974, sygn. 161; sprawozdania z realizacji programów poprawy warunków socjalnych nauczycieli 1972-1975, sygn. 162; przydział dodatków specjalnych dla nauczycieli 1974, sygn. 163; sprawy mieszkaniowe członków PRZ 1974,, sygn. 164; wnioski członków na leczenie 1972-1974, sygn. 165; wykazy zapomóg przydzielonych członkom dla podratowania zdrowia 1973-1975, sygn. 166; sprawozdania z wypadków w szkołach 1973-1975, sygn. 167; wykazy zatrudnionych nauczycieli i pracowników administracji, sygn. 168; wykazy nauczycieli i pracowników szkół podstawowych i średnich oraz innych zakładów wyochowawczych 1975, sygn. 169; protokoły rejonowych konferencji pedagogicznych 1973-1974, sygn. 170; protokoły zebrań ogólnych ognisk 1973, sygn. 171; wykazy członków zarządów ognisk 1974, sygn. 172; plany pracy ognisk 1973-1975, sygn. 173; sprawozdania statystyczne zarządów ognisk 1973-1974, sygn. 174; wytyczne dotyczące działalności społeczno-politycznej w ogniwach 1973-1974, sygn. 175; sprawozdania z konferencji ideowo-pedagogicznych na terenie miasta i powiatu przemyskiego 1973-1975, sygn. 176-177; protokoły konferencji teoretycznych ognisk 1974-1975, sygn. 178-179; Rada Zakłądowa ZNP w Przemyślu - protokoły Razdy Zakłądowej ZNP 1975-1976, sygn. 180; sprawozdania i protokoły posiedzeń Komisji Socjalno-Bytowej 1969-1976, sygn. 181; sprawozdania Społecznej Inspekcji Pracy ze stanu bhp 1973-1975, sygn. 182; Komisja odznaczeniowa 1975-1976, sygn. 183; sprawy nauczycieli studiujących 1961-1976, sygn. 184; sprawy mieszkaniowe członków 1975-1976, sygn. 185; protokoły zebrań sprawozdawczo-wyborczych ognisk 1976, sygn. 186; protokoły z konferencji ideowo-pedagogicznych w ogniskach 1975-1976, sygn. 187. Liczba jednostek w zespole: 215
Wyświetlanie 821 do 840 z 2 776 wpisów.