Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
56/552/0 Spółdzielcza Kasa Przezorności z odpowiedzialnością udziałami w Rzeszowie 1945-1950 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 13
56/554/0 Starostwo Powiatowe w Sanoku 1944-1951 0 rozwiń
Referat Organizacyjny 1944, sygn. 1 – akta organizacyjne. Referat Ogólny 1944-1949, sygn. 2-23 - różne sprawy administracyjno-gospodarcze, sprawy związane z zabezpieczeniem mienia przejętego na własność państwa, ogólno-budżetowe, sprawy wynikające ze stosunku Starosty do władz niezespolonych oraz zwoływanie zebrań periodycznych, podziału administracyjnego powiatu, gmin oraz nazwy gmin, instrukcje i okólniki, różne (dane dotyczące organizacji Starostwa oraz agencji pocztowych, sprawy gospodarcze), akcje społeczne, wewnętrzna organizacja Starostwa i zasady urzędowania, szkolenie urzędników i praktykantów, kwartalne sprawozdania Starosty Powiatowego i Zjazdy Starościńskie, protokoły z sesji wójtów, burmistrzów i sołtysów; Referat Administracyjny 1944-1949, sygn. 24-100 - sprawy administracyjno-prawne, odbudowy, obywatelstwa i stanu cywilnego, łowiectwa i rybołówstwa, kolejowe, drogowe i budowlane, granic powiatu gmin i gromad, elektryfikacja kraju, wykaz gmin i gromad, sesja wójtów, imienne wykazy narodowościowe, szkody wojenne i opieka nad grobami, ustalenie wymiaru dostaw ryb, instrukcje i okólniki, rewiry rybackie, organizacja miejskich i gminnych rad narodowych i prezydiów, wybory sołtysów i ich zastępców, nadzór nad urzędowaniem gmin w zakresie poruczonym, różne (sesje wójtów, zażalenia, przydziały lokali), spis rolny, sprawy głosowania ludowego, sprawy ukraińskie, ochrona zwierzyny i polowania, melioracja, spółki wodne i związki wałowe, wywłaszczenia, współdziałanie w sprawach lasowych z komisarzem ochrony lasów, policja rybacka, zmiana wyznania, sprawy konsularne, ewidencja i kontrola ruchu ludności, sprawozdania ze zjazdów wójtów i burmistrzów, organizacja spółek łowieckich, klęski żywiołowe, ochrona granic, ruch graniczny, pobyt w strefie granicznej, wysiedlenie z pasa granicznego, zajęcia graniczne i nabycie nieruchomości w pasie granicznym, pozwolenie na budowę w strefie nadgranicznej, statystyka naturalnego ruchu ludności, Biura Ewidencji Ludności w powiecie (instrukcje, wytyczne, wskazówki, korespondencja), sprawy personalne Prezydium (wykazy członków), sołtysów i podsołtysów, ruch i porządek na drogach publicznych, poświadczenia i uznania obywatelstwa, nadanie, utrata, pozbawienie obywatelstwa, sprawy konsularne, nadanie i zmiana nazwisk, zestawienie liczbowe urodzonych dzieci, spis ludności, statystyka naturalnego ruchu ludności. Referat Społeczno-Polityczny 1944-1949, sygn. 101-217 - sprawy stowarzyszeń i związków, statystyka ludności z uwzględnieniem mniejszości narodowych, rejestr osób przebywających za granicą, wykaz rodzin osób uwięzionych i wojskowych, sprawy stanu cywilnego, obywatelstwa, wyznaniowe, narodowościowe, przepisy i zarządzenia ogólne, klęski żywiołowe, przestępczość ogólna i jej zwalczanie, zgromadzenia i zjazdy, Milicja Obywatelska, ruch i komisje graniczne, instrukcje i okólniki, widowiska teatralne, kinematograficzne, kwesty i zbiórki, meldowanie się i rejestracja cudzoziemców (karty pobytu), wizy dla cudzoziemców, paszporty zagraniczne, sprawozdania sytuacyjne i meldunki, dowody osobiste (wytyczne, korespondencja), spis ludności - statystyka naturalna ludności, zwolnienia od ewakuacji na wschód, zezwolenia na zabawę, sprawy bezpieczeństwa, urzędy i sprawy metryk wyznania rzymskokatolickiego, mojżeszowego, prawosławnego, zmiana wyznania, nadanie i zmiana nazwiska, sprawy konsularne, kwestionariusze poszczególnych miejscowości odnośnie znajdujących się władz, urzędów oraz ludności, rejestr pojazdów mechanicznych, rejestr wojskowych, politycznie uwięzionych, rodzin osób zmobilizowanych, wdów i emerytów, stan wyjątkowy i sądy doraźne, sprawy obywateli obcych, wykazy spalonych gospodarstw, sprawy nadzoru obyczajowego, nadanie obywatelstwa, przestępczość ogólna i jej zwalczanie, środki komunikacyjne, łączności i radiostacje, wykazy gospodarstw zniszczonych przez bandę Żubryda, konferencje referatów społeczno-politycznych, pisma w sprawie wyjazdów do ZSRR, ochrona granic, ruch graniczny, wysiedlenie z pasa granicznego, zajęcia graniczne, nabywanie nieruchomości, organizacja Kół Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, sprawy przestępczości politycznej, związki zawodowe, prasa i druki, wysiedlenia z pasa granicznego i ze strefy nadgranicznej, ustalenie terminu ukończenia okupacji na terenie powiatu sanockiego, sprawy sekt i bezwyznaniowych, sprawy Żydowskich Kongregacji Wyznaniowych, prośby o przydział gruntów i budynków pocerkiewnych, kontrola widowisk teatralnych i świetlic, sprawy osiedleńcze, partie polityczne, rejestracja kół Związku Młodzieży Polskiej. Referat Aprowizacji i Handlu 1944-1948, sygn. 218-284 - instrukcje i okólniki, wykazy pogłowia bydła, trzody chlewnej, koni, owiec i baranów z gmin, gospodarka mięsna, sprawy dostaw i rozdziału mleka, obowiązkowe dostawy dla Armii Czerwonej, dostawy zbóż dla Państwa, notowanie cen rynkowych, sprawy produktów żywnościowych pozostawionych przez Armię Radziecką, sprawy nakładania na gminy wiejskie, miejskie, majątki ziemskie kontyngentu, rozdział kontyngentu dla ustalonych grup żywnościowych Wojska Polskiego, Armii Czerwonej i ludności cywilnej, ceny artykułów pierwszej potrzeby w dziale spożywczym, statystyka aprowizacyjna, produkcji rolnej, sprawozdania miesięczne z działalności Referatu Aprowizacji i Handlu, wykazy młynów, bilanse przemiałowe zboża w młynach, walka z lichwą i spekulacją wojenną, przemysł gastronomiczny, rozliczenie z wełny materiałowej z UNRRA, zezwolenia i koncesje, rozliczenia z wydanych artykułów żywnościowych na kartki żywnościowe, przemysł spożywczy, rozliczenia z rozdziału nafty oświetleniowej, protokoły, rozliczenia z towarów reglamentowanych, wykazy ukaranych za lichwę, protokoły komisji kwalifikacyjnej, podania, zaświadczenia i zezwolenia w sprawie prowadzenia zakładów gastronomicznych, przemysł koncesjonowany. Referat Handlu 1948-1949, sygn. 285-299 - ustalenie cen na artykuły spożywcze, artykuły pierwszej potrzeby, organizacja i działalność Powiatowego Komitetu Usprawniającego Zaopatrzenie, uprawnienia handlowe, organizacja i działalność podkomisji planowania sieci handlu detalicznego, nadzór nad siecią handlową w zakresie wykonywania planu obrotu artykułami rolnymi i przetwórstwa spożywczego oraz zaopatrzenia ludności, analiza rynku przy współpracy z KUZ i sprawozdawczość, sprawy dotyczące działalności podkomisji mięsno-wędliniarskiej, sprawa fabryki marmolady, sprawozdania Powiatowej Komisji Cennikowej, listy członków Komisji, organizacja i działalność Powiatowej Komisji Cen, statystyka z zakresu mleczarstwa, sprawy organizacyjne i gospodarcze. Referat Przemysłowo-Handlowy 1944-1949, sygn. 300-361 - instrukcje i zarządzenia władz nadrzędnych, karty przemysłowe, rzemieślnicze, przemysł wolny, wytwórczy i przetwórczy, koncesjonowany, szynkarski, okrężny, handel, rzemiosło, spółdzielczość, sprawozdania z działalności Referatu Przemysłowego i sprawy gospodarcze, zaopatrzenie w opał, wykazy zakładów przemysłowych, statystyka przemysłowa, handlowa i gospodarcza, gospodarka surowcowa: opał, szkło, żelazo i cegła, zezwolenia na sprzedaż artykułów monopolowych, nielegalny handel, informacja i propaganda, sprawy uprawnień handlowych, przemysłu gastronomicznego i hotelarskiego, obserwacja i ewidencja cen, sprawozdania z działalności komisji notowań cen, sprawozdania miesięczne o dostawie mleka i produkcji mleczarskiej, nadzór nad wykonaniem zasad obrotu na wolnym rynku ziemiopłodami i produktami zwierzęcymi i artykułami przemysłowymi, rejestracja przemysłu, przemysł ludowy, domowy i chałupniczy, sprawy uprawnień handlowych, zezwolenia i koncesje, przemysł okrężny i legitymacje agentów handlowych oraz komiwojażerów, sprawozdania z działalności Powiatowej Komisji Notowań. Referat Karno-Administracyjny 1944-1951, sygn. 362-372 - sprawy organizacyjne, zarządzenia władz nadrzędnych i własne, rejestry spraw karno-administracyjnych, karnych, polityka karno-administracyjna, skorowidz do rejestru karno-administracyjnego, ewidencja doraźnych nakazów karnych. Referat Opieki Społecznej 1944-1949, sygn. 373-403 - instrukcje i okólniki, sprawozdania opisowe z działalności Polskiego Komitetu Opiekuńczego w Sanoku, inwalidzi wojenni, opieka nad inwalidami cywilnymi, nad więźniami ideowymi i ich rodzinami, nadzór nad zakładami opieki społecznej, repatriacje, współdziałanie w załatwianiu spraw inwalidów wojennych w tych starostwach, w których nie ma referatów dla spraw inwalidów wojennych, listy bezrobotnych, listy na ziemniaki dla rodzin osób uwięzionych politycznie i przebywających za granicą, włóczęgostwo i żebractwo, wykazy najbiedniejszej ludności powiatu sanockiego, rozdzielniki środków żywności z Międzynarodowego Nadzwyczajnego Funduszu Pomocy Dzieciom, plan pracy Wydziału Opieki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego Rzeszowskiego i Referatu Opieki Społecznej w Sanoku, sprawozdania i kontrole Referatu Opieki Społecznej w Sanoku, akta likwidacyjne Powiatowego Komitetu Opieki Społecznej - protokoły z posiedzeń Komisji Likwidacyjnej i zarządzenia w sprawie likwidacji PKO. Referat Sanitarny 1945-1947, 1949, sygn. 404-446 - lekarze, dentyści, felczerzy, położne, farmaceuci, masażyści itp., zakłady lecznicze, pisma w sprawie dotacji dla Ośrodka Zdrowia w Rymanowie, stan sanitarny miast, osiedli, higiena targów, apteki, składy apteczne i wytwórnie środków farmaceutycznych w Sanoku, nadzór nad towarzystwami o celach higieniczno-lekarskich, nadzór sanitarny nad szkołami, zakładami opiekuńczymi i więzieniami, sprawy sanitarne mieszkań, lokali publicznych, zakładów fryzjerskich, choroby zakaźne, szczepienia ochronne, dezynfekcje, walka z gruźlicą, jaglicą i alkoholizmem, z nierządem i chorobami wenerycznymi, cmentarze, ekshumacja i przewóz zwłok, instrukcje i okólniki, zaopatrzenie ludności w wodę, opieka nad matką, młodzieżą i wychowaniem fizycznym, opinie i orzeczenia fachowe, wydawanie świadectw, komisje poborowe i emerytalne, sprawozdania z obrotu leków i środków opatrunkowych, nadzór sanitarny i higiena przemysłowa, kolejowa i pracy, statystyka sanitarna. Referat Powierniczy Szkód i Odszkodowań Wojennych 1944-1945, sygn. 447-462 - sprawy ogólne i organizacyjne Wydziału Powierniczego, spis i przydział lokali, spis mebli, zarządzenia ogólne, przedsiębiorstwa i fabryki pod zarządem powierniczym, zarząd nieruchomości, powierniczy zarząd mieniem państwowym polskim i sojuszników nie objętych jeszcze przez właściwe organy, zarząd mieniem opuszczonym przez obywateli polskich, mieniem poniemieckim i obywateli niemieckich, mieniem pożydowskim, protokoły zajęć mebli i mienia bezpańskiego, projekt gazociągu Strachocina – Iwonicz, dyspozycje towarami i materiałami powierniczymi, Pomoc państwa nad odbudową gospodarstw i budynków zniszczonych lub uszkodzonych działaniami wojennymi. Referat Odszkodowań Wojennych 1945-1947, sygn. 463-513 - instrukcje i zarządzenia władz, straty osobowe, rzeczowe, sprawozdania do Urzędu Wojewódzkiego i korespondencja z Urzędem Wojewódzkim, rejestracji szkód wojennych, kwestionariusze A. Wnioski o ustalenie szkód i odszkodowania wojenne gromad, kwestionariusze dotyczące rejestracji szkód wojennych Zarządu Gminnego w Bukowsku, Jaśliskach, Komańczy, Mrzygłodzie, Rymanowie, Sanoku, Zarszynie, kwestionariusze dotyczące rejestracji szkód wojennych miasta Rymanowa, Sanoka, kartoteki zniszczeń wojennych dla wsi Zarządu Gminnego w Bukowsku, Jaśliskach, Komańczy, Mrzygłodzie, Rymanowie, Sanok-wieś, Zarszynie, kartoteki zniszczeń wojennych dla miasta Rymanowa, Sanoka, sprawozdania dotyczące rejestracji szkód wojennych, sprawy budżetowe - wykaz pobranych kwestionariuszy szkód wojennych przez zarządy miast i gmin, współpraca z innymi urzędami - wykazy poszkodowanych i potwierdzenia przyjęć wniosków w sprawie rejestracji szkód wojennych, sprawy budżetowe. Referat Kultury i Sztuki 1945-1950, sygn. 514-552 - teatry i chóry, szkolenia artystyczne, wydawnictwa, koncerty, zespoły muzyczne, sztuki plastyczne, muzea i ochrona zabytków, spis świetlic w Domach Kultury, sprawozdania z działalności referatu Kultury i Sztuki oraz plany pracy, literatura, dzieła sztuki, księgozbiory, sprawy zabezpieczenia cerkwi grecko-katolickich, Rok Mickiewiczowski, przedstawienia teatralne: podania i zezwolenia na przedstawienia teatralne pozytywnie i negatywnie, zarządzenia i okólniki, fotografika. Referat Odbudowy 1945-1950, sygn. 553-655 - instrukcje i okólniki, preliminarze budżetowe, sprawozdania finansowe, programy płac, rozliczenia z przydzielonej subwencji na odbudowę budynków państwowych, inwentaryzacja szkód wojennych w powiecie sanockim, podania o przydział materiałów budowlanych, sprawozdania z działalności Referatu Odbudowy, kosztorysy, umowy, oferty dotyczące robót budowlanych, sprawy finansowe grobownictwa wojennego, karty rejestracyjne pracowników budowlanych, podania instytucji państwowych, samorządowych, kulturalnych i osób prywatnych o subwencje, kosztorys i rachunki na przebudowę Szpitala powszechnego w Sanoku, tabor komunikacyjny i transportowy, dział polityki terenowo-mieszkaniowej, nadzoru policyjno-budowlanego, zarządu nieruchomościami państwowymi, grobownictwa wojennego, rozdziału kredytów, budownictwa publicznego, urządzeń użytku publicznego, kanalizacja, wodociągi, odbudowy zagród, przemysłu budowlanego, materiałowy, wyszkoleniowy, zawiadomienia o przyznaniu kredytów przez Urząd Wojewódzki Rzeszowski z kredytów Ministerstwa Odbudowy, plany inwestycyjne, książka protokołów Powiatowej Komisji Kredytów Wiejskich, sprawozdania z odbudowy powiatu sanockiego w 1949 roku i jego potrzeby, projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Besku, remont i budowa obiektu Państwowego Ośrodka Maszynowego w Dąbrówce, remont szkoły w Domaradzu Góra-wieś, Szkoła Podstawowa w Humniskach. Referat Budownictwa 1950, sygn. 656-677 - sprawy ogólno-ogranizacyjne, plany inwestycyjne, preliminarze budżetowe, inwentaryzacja szkód wojennych, tabor komunikacyjny i transportowy, dział polityki terenowo-mieszkaniowej, wyszkoleniowy, nadzoru policyjno-budowlanego, zarządu nieruchomości państwowych, grobownictwa wojennego, rozdziału kredytów, budownictwa publicznego, urządzeń użytku publicznego, budowy zagród wiejskich, przemysłu budowlanego, materiałów budowlanych, odbudowa zagród i szkół oraz materiały budowlane, kredyty osobowe, gospodarcze i majątkowe. Referat Świadczeń Rzeczowych (Powiatowy Inspektorat dla Spraw Świadczeń Rzeczowych) 1945-1947, sygn. 678-761 - instrukcje i okólniki, sprawy umorzenia - szkody wynikłe w związku z przemarszem Armii Czerwonej protokoły szkód, protokoły nieurodzaju, sprawy realizacji świadczeń rzeczowych, sprawy organizacyjne, sprawy przesiedleńcze i związane z tym trudności w realizacji świadczeń rzeczowych, obowiązkowe dostawy mięsa, ziemniaków, wykazy kontyngentu: słomy, siana, koniczyny z terenu miasta Rymanowa, gm. Rymanów-Wieś i Sanok-Wieś, sprawy związane ze strzyżeniem owiec i obowiązkowe dostawy wełny, rozdzielniki towarów przydzielonych na akcję specjalną, inwentarz przedmiotów należących do Referatu Zbożowego, Ziemniaczanego, Statystycznego, Mięsnego i Mleczarskiego, spis drzew owocowych w powiecie sanockim, wykaz szkód powstałych w wyniku przepędzania bydła przez Armię Czerwoną, spisy bydła uprowadzonego przez wyjeżdżającą ludność ukraińską do ZSRR, zestawienia zbiorcze nałożonego i ściągniętego kontyngentu, sprawy związane z obowiązkowymi dostawami ryb, cennik ryb, wymiar osób dostaw ryb, pismo dotyczy zagospodarowania stawów rybnych, wykaz pogłowia bydła w powiecie sanockim, księgi obowiązkowych dostaw gmin. Referat Rolnictwa i Reform Rolnych 1947-1950, sygn. 762-788 - organizacja rolnictwa i właściwe sposoby gospodarowania, sprawozdanie z działalności inspektora rolnego, sprawy rybackie, preliminarz budżetowy, likwidacja odłogów i akcja siewna, statystyka rolna, okólniki i zarządzenia, likwidacja odłogów, plany pracy i sprawozdania instruktora pszczelarstwa i ogrodnictwa, sprawy agronoma Powiatowego, plany pracy i sprawozdania spółdzielni produkcyjnych. Referat Oświaty Rolniczej (Powiatowy Inspektorat Przysposobienia Rolniczego i Wojskowego) 1947-1948, sygn. 789-797 - sprawy oświaty rolniczej, przysposobienia rolniczego i wojskowego, arkusze zgłoszeniowe zespołów przysposobienia rolniczego, akta organizacyjne oświaty rolniczej i szkół rolniczych, miesięczne sprawozdania Powiatowego Inspektoratu Przysposobienia Rolniczo-Wojskowego, preliminarz budżetowy Inspektoratu Oświaty Rolniczej w Sanoku, preliminarz szkół rolniczych, statystyka z zakresu szkół przysposobienia rolniczego. Liczba jednostek w zespole: 805
56/555/0 Przemyskie Muzeum Historyczno-Etnograficzne w Przemyślu [1938] 1939-1941 0 rozwiń
1. Akta organizacyjne ([zarządzenia, dyrektywy i rozporządzenia Ludowego Komisariatu Oświaty URSR, korespondencja Muzeum w Przemyślu z instytucjami, placówkami i osobami prywatnymi z terenów Ukrainy Zachodniej, imienne spisy pracowników Muzeum w Przemyślu, inwentarz monet z czasów cesarstwa rzymskiego oraz medali i monet państw europejskich z XVI-XIX w.) 1938-1941, sygn. 1-6; 2. Akta księgowości ([inwentarz monet z czasów cesarstwa rzymskiego oraz medali i monet państw europejskich z XVI-XIX w., księga kredytów i wydatków Muzeum za rok 1941], 1940-1941, sygn. 7-8 Liczba jednostek w zespole: 8
56/556/0 vacat - Towarzystwo Zaliczkowe w Krośnie - zespół włączono do zbioru nr 934 - Spółdzielcze instytucje kredytowe w zasobie Archiwum Państwowego w Przemyślu - zbiór szczątków zespołów 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
56/557/0 Towarzystwo Zaliczkowe Przemysłowców i Rolników Spółdzielnia Zarejestrowana z ograniczoną odpowiedzialnością Radymno 1924-1949 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 4
56/558/0 Fabryka Wstążek w Jarosławiu 1910-1951 0 rozwiń
Akta z okresu do 1918 roku, 1910-1917, sygn. 1-3 - sprawy organizacyjne, budowa i rozbudowa fabryki, pożyczki pod zastaw nieruchomości; Akta z okresu II Rzeczypospolitej, 1919-1939, sygn. 4-30 - sprawy organizacyjne, budynek fabryki - opis techniczny, pożyczki pod zastaw nieruchomości, dzienniki główna, książki wekslowe, księgi płacy robotników, księgi list płac, podatek obrotowy; Akta z okresu okupacji, 1939-1943, sygn. 31-38 - roczne sprawozdania z działalności, dziennik główna, dzienne listy płac; Akta z okresu Polski Ludowej, 1944-1951, sygn. 39-51 - sprawy organizacyjne, sprawozdania statystyczne dla GUS dotyczące zatrudnienia, płac, produkcji i zużycia materiałów produkcyjnych, plany finansowe, bilans zamknięcia, dzienniki podawcze. Liczba jednostek w zespole: 51
56/559/0 Państwowa Centrala Handlowa Hurtownia Spożywczo-Przemysłowa w Jarosławiu 1946-1950 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 8
56/560/0 Spółdzielcze Przedsiębiorstwo Budowlane powiatu jasielskiego w Jaśle 1946-1952 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 39
56/561/0 Akta Gminy Gillershof (Giedlarowa) 1903-1937 260 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 7
56/562/0 Zakłady Roszarnicze "Lubaczów" w Lubaczowie 1948-1973 [1974] 0 rozwiń
Zarządzenia własne Dyrektora Zakładu 1949-1971, sygn. 1-11; akta dotyczące utworzenia Ekspozytury Lubaczowskich Zakładów Roszarniczych w Lublinie (zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego o utworzeniu w/w Ekspozytury oraz protokoły zdawczo-odbiorcze dokumentacji i środków trwałych) 1958, sygn. 12; protokoły przekazania środków trwałych Bazy w Surochowie należącej do Lubaczowskich Zakładów Roszarniczych - Centrali Skupu Surowców Włókienniczych i Skórzanych Oddział Wojewódzki w Jarosławiu 1959, sygn. 13; protokoły narad i odpraw 1951-1955, 1959-1973, sygn, 14-15; protokoły posiedzeń Rady Zakładowej 1953-1961, sygn. 16; protokoły posiedzeń Rady Robotniczej i Załogi 1957-1958, sygn. 17; plany 5-cio letnie na lata 1961-1965, 1966-1970, 1971-1975, 1960-1961, 1964-1966, 1969-1972, sygn. 18-20, 22; plany 2-letnie na lata: 1966-1967, 1967-1968, 1968-1969, 1969-1970, 1970-1971, 1972-1974, 1965-1969, sygn. 21, 23; plany finansowe i kosztów na lata 1951, 1953, 1954, 1956, 1958, 1962-1973, 1950-1953, 1955-1956, 1958, 1962-1973, sygn. 24-34. 36-39; rejestr kosztów za rok 1969 1969, sygn. 35; roczne plany operatywne na lata 1951-1952, 1954-1955, 1956-1957, 1958-1972 dotyczące odziarniania,czyszczenia nasion,produkcji wstępnej, produkcji mechanicznej 1951-1952, 1954-1972, sygn. 40-57; plany kontraktacji lnu i konopi 1959-1973, sygn. 58-61; roczne plany inwestycyjne 1948-1950, 1952-1956, 1961-1972, sygn. 62-73; plan skupu lnu i konopi na lata 1966-1967, 1966, sygn. 74; planowany bilans słomy lnianej na rok 1956, 1956, sygn. 75; plany zbytu materiałów 1965-1969, 1971-1972, sygn. 76-77; plany pracy rewidenta zakładowego oraz sprawozdania z ich wykonania 1960-1971, sygn. 78; plan nakładów na BHP na rok 1960 oraz na lata 1970-1975, 1960-1969, sygn. 79; plany remontów 1969-1972, sygn. 80; plany zatrudnienia i funduszu płac 1951-1952, 1957, sygn. 81-82; bilanse roczne za lata 1948-1953, 1955-1962, 1948-1963, sygn. 83-96; sprawozdanie finansowe za lata 1963-1964, 1966-1973, 1963-1974, sygn. 97-106; orzeczenia z badania sprawozdań finansowych Lubaczowskich Zakładów Roszarniczych w Lubaczowie za lata 1959,1967-1969, 1971-1972, 1959-1960, 1967-1973. sygn. 107-112; sprawozdania z kontraktacji lnu i konopi 1959-1973, sygn. 113-118; sprawozdania z wykonania planu skupu lnu i konopi ze zbiorów 1959-1966, sygn. 119-123; protokoły szacunku plonu na plantacjach lnu i konopi w rejonie Lubaczowskich Zakładów Roszarniczych 1958-1964, sygn. 124; protokoły odbioru słomy konopnej z punktów skupu przez Lubaczowskie Zakłady Roszarnicze 1959, sygn. 125; sprawozdania przedstawicieli Ekspozytury Lubaczowskich Zakładów Roszarniczych z przyjęcia słomy konopnej przez inne Zakłady Roszarnicze współpracujące z Lubaczowskimi Zakładami Roszarniczymi 1958-1959, sygn. 126-127; sprawozdania statystyczne z wykonania: planu produkcji 1953-1973, sygn. 128-145; planu wprowadzenia i rozszerzenia nowych metod procesów technologicznych i produkcyjnych 1953-1954, sygn. 146; norm pracy 1953-1956, sygn. 147; planu zużycia materiałów na jednostkę wyrobu 1954, sygn. 148; planu zaopatrzenia materiałowo-technicznego oraz wykonania wskaźników jednostkowego zużycia materiałów 1958-1961, sygn. 149; wskaźniki techniczno-ekonomiczne oraz wielkości podstawowe 1962, sygn. 150; sprawozdania statystyczne z wartości zapasów i zużycia materiałów 1971-1972, sygn. 151; sprawozdania statystyczne z wykonania planu postępu technicznego 1957-1958, sygn. 152; sprawozdania z wykonania planu zbytu 1971-1973, sygn. 153-154; sprawozdania statystyczne z wykonania planu zatrudnienia i funduszu płac 1950-1955, sygn. 155-158; sprawozdania statystyczne o wydatkach na zasiłki chorobowe 1960-1965, sygn. 159; sprawozdania z realizacji inwestycji 1948-1957, 1960-1971 sygn. 160-177; sprawozdanie statystyczne Rady Zakładowej 1953-1954, sygn. 178; sprawozdania z działalności Rady Zakładowej Lubaczowskich Zakładów Roszarniczych za okres kadencji od od 4 II 1955 do 27 I 1956 roku i od 1963 do 1966 roku, 1956, 1966, sygn. 179-180; sprawozdania z działalności Rady Robotniczej za rok 1961, 1961, sygn. 181; analizy ekonomiczne działalności Zakładów Roszarniczych w Lubaczowie 1951-1970, 1972-1973, sygn. 182-189; protokół wizytacji składnicy akt Lubaczowskich Zakładów Roszarniczych 1953, sygn. 190; kontrole i inspekcje wewnętrzne 1954-1972, sygn. 191-193; kontrole i inspekcje zewnętrzne 1951-1968, 1972-1973 , sygn. 194-200; protokoły z racjonalizacji 1950, sygn. 201; wnioski racjonalizatorskie 1964-1966, sygn. 202; akta dotyczące pożarów powstałych w Zakładach Roszarniczych w Lubaczowie w dniach 22 X 1957 i 4 VI 1961oraz w roku 1969 i 1971, 1957-1962, 1969-1971, sygn. 203-204; protokoły konieczności dodatkowych robót budowlanych oraz protokół odbioru budynku administracyjnego po zakończonym remoncie 1948-1950, sygn. 205; dokumentacja techniczna budowy wagi wozowo-samochodowej 1948, sygn. 206; protokoły narad dotyczących rozbudowy Zakładów Roszarniczych w Lubaczowie 1949-1952, sygn. 207; protokoły odbioru robót budowlanych 1953-1954, sygn. 208; Protokoły posiedzeń Zakładowej Komisji Oceny Projektów Inwestycyjnych Zakładów Roszarniczych w Lubaczowie 1957-1958, sygn. 209; referaty okolicznościowe wygłaszane z okazji "Dnia Włókniarza " oraz "1-go Maja " 1955-1972, sygn. 210. Liczba jednostek w zespole: 210
56/563/0 "Społem" Związek Gospodarczy Spółdzielni Rzeczypospolitej Polskiej Oddział w Łańcucie 1937, 1941-1948 0 rozwiń
Organizacja i zarządzanie 1941-1948; sygn. 1-13 - zarządzenia i okólniki władz zwierzchnich, zarządzenia własne, sprawy organizacyjne Oddziału, akta organizacyjne Rady Oddziałowej, księga protokołów Rady Oddziałowej, sprawozdania z działalności składnicy „Społem”, protokoły i sprawozdania z konferencji kierowników i pracowników Oddziałów oraz z akcji szkoleniowej, protokoły i sprawozdania z kontroli składnicy i Oddziału, sprawy administracyjne i gospodarcze, sprawy personalne, skargi i zażalenia. Sprawy finansowe 1941-1948; sygn. 14-37 - wykaz sald dłużników i wierzycieli, dziennik główna, księga kasowa, księga dostawców, księga odbiorców, księga braków, księga różnych przychodów, księga Oddziałów i zakładów (kontrahentów handlowych), księga kosztów handlowych, rejestr obrotów składkowych towarów Akcji Premiowej, księga inwentarzowa, księga magazynowa, księga utrzymania taboru. Obrót towarowy i aprowizacja ludności i przedsiębiorstw 1943-1948 (1949); sygn. 38-50 - obrót towarowy: zaopatrzenie, zamówienia, przydziały, rozdzielniki, sprawozdania cyfrowe z obrotów i kosztów handlowych, raporty cyfrowe z przychodu i rozchodu towarów na cele aprowizacji ludności bezrolnej, sprawozdanie cyfrowe z przychodu i rozchodu węgla wolnorynkowego na cele aprowizacji, ceny, cenniki, aprowizacja ludności cywilnej, akcje zaopatrzenia jeńców Polaków przebywających w obozach niemieckich, aprowizacja instytucji i przedsiębiorstw, rozprowadzenie towarów UNRRA i ze Związku Radzieckiego, akcje premiowe dla rolników, raporty cyfrowe o obrotach towarami premiowymi, akcja pszczelarska, skup miodu i rozprowadzenie cukru na podkarmianie pszczół, zaopatrzenie wojska, rekwizycje wojskowe, szkody wojenne, rabunki. Jednostki podległe 1941-1948; sygn. 54-66 - organizacja jednostek podległych, sprawy różne, akta organizacyjne oraz bilans Fabryki Sukna w Rakszawie, akta Zbiornicy Jaj w Łańcucie - księga magazynowa, księga kasowa, sprawozdania cyfrowe, biuletyny, rejestr dostawców jaj, rejestr odbiorców, księga kosztów handlowych, akta Komisowej Hurtowni Soli w Łańcucie, księga rozchodu soli oraz należności wpłat na rzecz przedsiębiorstwa „Polski Monopol Solny”, księga magazynowa przychodów i rozchodów soli, zaopatrzenie powiatu w sól, bilans wraz z załącznikami Młyna parowego w Rakszawie, Młyna i Tartaku w Podzwierzyńcu, Młynów w Albigowej, księga kasowa Warsztatów Mechanicznych „Społem” Łańcut - Dolna. Liczba jednostek w zespole: 66
56/564/0 Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa z odpowiedzialnością udziałami w Łańcucie [1917] 1939-1944 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 33
56/565/0 Stowarzyszenie Przemysłowców Kupców i Gospodnio-Szynkarzy w Leżajsku 1871-1928 451 rozwiń
1. Protokoły z zebrań stowarzyszenia, 1904-1928, sygn. 1; 2. Spis członków stowarzyszenia, 1908-1925, sygn. 2; 3. Książeczka wkładkowa na: Fundusz rezerwowy stowarzyszenia przemysłowego kupców i gospodnio-szynkarzy w Leżajsku, 1923-1924, sygn. 3; 4. Księgi zapisu kart przemysłowych, 1871-1909, 1923-1927, sygn. 4-5; 5. Spis czeladników, 1898-1912, sygn. 6; 6. Księga uczniów, 189-1927, sygn. 7; 7. Protokoły czynności, 1887-1927, sygn. 8-9 Liczba jednostek w zespole: 9
56/566/0 Okręgowy Zakład Elektryczny Rzeszowski Rejon Przemyśl 1948-1950 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 6
56/567/0 Powiatowy Związek Gminnych Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Przemyślu [1945-1946] 1947-1974 0 rozwiń
Organizacja, [1946] 1947-1957, 1961-1972, sygn. 1-15 - sprawy organizacyjne, przekazanie składek majątkowych z Centrali Spółdzielni Spożywców „Społem”, wykaz nieczynnych spółdzielni niezwiązkowych, arkusze ewidencyjne i kartoteki PZGS „SCh”, przepisy kancelaryjne, protokoły z wizytacji składnicy akt, zmiany terytorialne działalności spółdzielni, ocena działalności PZGS „SCh”, statut PZGS „SCh”, instrukcje wewnętrzne PZGS „SCh”, struktura organizacyjna Zakładu Usług Remontowo-Budowlanych, struktura organizacyjna PZGS „SCh”, regulaminy; Organy Kolegialne, 1948-1975, sygn. 16-87 - protokoły z Walnych Zgromadzeń Delegatów, z posiedzeń Rady Nadzorczej, z posiedzeń Powiatowej Rady Spółdzielczej PZGS, z plenarnych posiedzeń Rady PZGS, z posiedzeń Zarządu PZGS, protokoły Komisji Rewizyjnej, komitety członkowskie, protokoły z narad i odpraw pracowników PZGS, protokoły z konferencji partyjo-ekonomicznych, sprawozdania Plenum Rady PZGS, plany posiedzeń Zarządu PZGS, protokoły prezydium i plenum Rady PZGS, protokoły z narad Zarządu PZGS, sprawozdania z posiedzeń Zarządu PZGS, protokoły z posiedzeń Zarządu PZGS przy udziale prezesów i głównych księgowych; Planowanie i sprawozdawczość ogólna, 1948-1974, sygn. 88-346 - sprawozdania opisowe z działalności PZGS i GS, sprawozdania z działalności produkcyjnej, plany obrotu towarowego na szczeblu hurtu, plany pracy, analizy i oceny działalności PZGS, uchwała Powiatowej Rady Narodowej w Przemyślu w sprawie 2-letniego planu rozwoju rolnictwa w latach: 1954-1955, plany produkcji piekarniczej, sprawozdania Zarządu dotyczące analizy gospodarczej PZGS i GS, plany produkcji masarni, wytwórni wód gazowanych i rozlewni piwa, sprawozdania z wykonania planu zatrudniania i funduszu płac, sprawozdania z wykonania planów produkcji, sprawozdania ze skupu i obrotu, sprawozdania z kontraktacji, zbiorcze plany gminnych spółdzielni, sprawozdania z działalności punktów usługowych przedsiębiorstw handlowych, sprawozdania ze stanu remontów, sprawozdania zakładów gastronomicznych, sprawozdania ze stanu magazynów; Planowanie finansowe i bilanse, [1946] 1947-1974, sygn. 347-405 - sprawozdania finansowe; bilanse z załącznikami, plany finansowe, analiza bilansów i wyników oraz mank, operatywne plany finansowe GS, sprawozdania z wykonania planu zatrudnienia i funduszu płac, plany funduszu płac, plany finansowo-gospodarcze, plany sfinansowania inwestycji; Kontrole i skargi, 1947-1969, sygn. 406-428 - kontrole i zalecenia pokontrolne, książka zaleceń poinspekcyjnych Działu Inwestycji i Remontów WZGS dla Służb Inwestycyjnych PZGS, sprawozdania z załatwienia skarg i wniosków, zażaleń, protokoły z rewizji rocznej, sprawozdania z rewizji, protokoły z lustracji, protokoły z inspekcji PIH, kontrola działalności skupu w GS; Nieruchomości ziemskie, [1945-1946] 1947, 1949-1956, sygn. 429-438 - przyjęcie oraz zagospodarowanie resztówek, protokoły przekazania GS nieruchomości ziemskich (resztówek), nieruchomości ziemskie (plany produkcji rolnej, gospodarcze i sprawozdania), plany gospodarcze resztówek, plany gospodarstw rolnych GS „SCh”; Obsługa w akcji siewnej, [1946] 1947-1957, 1959-1964, sygn. 439-454 - Powiatowa Komisja Likwidacyjna do uporządkowania spraw pożyczek z akcji siewnych, sprawozdania z przebiegu likwidacji pożyczek z akcji siewnych i nawozowych, globalne rozliczenie z obrotu materiałem - zbożem i nawozami ze skryptów dłużnych, protokół z akcji zsypu zboża na podatek gruntowy, akcje siewne – sprawozdania z przygotowania oraz rozliczenie, sprawozdania z otrzymywanych i rozprowadzonych nasion w akcji siewnej, zbiorcze zestawienie miesięcznych pożyczek siewnych, meldunki o zaopatrzeniu wiosennej akcji siewnej w nasiona rolne, sprawozdania z obrotu nasionami siewnymi; Skup produktów rolnych, 1950-1959, 1961-1962, 1964-1970, 1972-1973, sygn. 455-473 - sprawozdania z wykonania planu skupu, zbiorczy plan skupu i sprzedaży wg. asortymentów GS, sprawozdania z wykonania skupu i obrotu zbóż konsumpcyjnych oraz strączkowych, plany skupu oraz ich wykonanie przez GS, plany kontraktacji i skupu, sprawozdania z kontraktacji produkcji roślinnej; Współzawodnictwo pracy, 1949-1950, 1952, 1956, sygn. 474-476 - sprawozdania z przebiegu współzawodnictwa pracy wraz z protokołami z posiedzeń Powiatowego Komitetu Współzawodnictwa, zobowiązania i dezyderaty w związku z I Kongresem Spółdzielczości Samopomocowej, protokół z posiedzenia Komisji Współzawodnictwa; Nadzór nad jednostkami podległymi, 1949-1957, 1969-1970, sygn. 477-485 - protokoły z miesięcznych konferencji gospodarczych GS "SCh", odpraw, z posiedzeń "trójek" dotyczących poprawy działalności gospodarczej GS "SCh", nadzór nad działalnością jednostek podległych, miesięczne sprawozdania Instruktora Zaopatrzenia, wizytacja w gminnych spółdzielniach instruktorów finansów i księgowości; Planowanie i sprawozdawczość zbiorcza w zakresie działalności gospodarczej jednostek podległych, 1947-1958, sygn. 486-503 - sprzedaż materiałów budowlanych w ramach akcji odbudowy wsi, zestawienie zbiorcze dotyczące GS „SCh” - plan gospodarczo-finansowy, sprawozdania z działalności oraz finansowe, sprawozdania i informacje dotyczące działalności GS, zbiorcze plany dotyczące GS, plany sieci placówek GS, miesięczne zestawienia wykrytych mank i nadużyć w GS, organizacja jarmarków, zbiorczy plan finansowania inwestycji i kapitalnych remontów; Materiały dotyczące działalności poszczególnych jednostek podległych, 1947-1958, sygn. 504-590 - Zakład Transportu - sprawozdania z ilości posiadanych pojazdów samochodowych oraz zużycia paliw i olejów, plany roczne, bilans wraz z załącznikami, sprawozdania z wykonania planów przewozowych, akta GS pow. przemyskiego ułożone alfabetycznie - sprawozdania z działalności, finansowe, z rewizji, protokoły z Walnych Zgromadzeń, bilanse. Liczba jednostek w zespole: 590
56/569/0 Przemyska Wytwórnia Win "Pomona" w Przemyślu 1946-2006 0 rozwiń
Organizacja przedsiębiorstwa: schematy organizacyjne, zestawienia etatów, odpisy z rejestru przedsiębiorstw, przekazywanie obowiązków dyrektora, regulaminy pracy, zarządzenia i instrukcje jednostek nadrządnych i własne, akta dotyczące archiwum zakładowego, protokoły z narad, 1947-1996, sygn. 1-25; Plany i programy: plany 5-letnie i rocxne, 1949-1990, sygn. 26-83; Sprawozdawczość i analizy: sprawozdania roczne, analizy z działalności gospodarczej i ekonomiczne, 1950-1995, sygn. 84-155; Normy zakładowe: techniczne normy pracy, 1956-1983, sygn. 156-158; Skargi i wnioski: Zakładowa Komisja Rozjemcza, 1966, 1970-1976, sygn. 159; Współdziałanie z radami narodowymi i zagranicą: czyny społeczne, zobowiązania, kontrakty kooperacyjno-leasingowe, 1968-1974, 1986-1989, sygn. 160-162; Samorząd Robotniczy: protokoły z posiedzeń, działaność, 1963-1990, sygn. 163-1874; Kontrole zewnętrzne i wewnętrzne: regulaminy, protokoły, zalecenia, 1948-1989, sygn. 175-189; Zatrudnienie i płace: przegląd zatrudnirnia, wykazy pracowników, refeormna płac, regulaminy wynagrodzeń, 1946-1986, sygn. 190-207; Ochrona pracy (BHP): wypadki przy pracy - protokoły, 208-219; Inwestycje: projekt c.o. parowego i instalacji wodociągowej, budowa przetwórni owocowo-warzywnej, rozbudowa zakładu, adaptacja budynków, 1950-1965, sygn. 220-223; Nieruchomości i ruchomości przedsiębiorstwa: przekazanie budynków, zwrot mebli dl Klasztoru OO. Karmelitów, księgi paszportyzacji zakładu, 1948-1968, 1988-1989, sygn. 224-228; Dokumentacja księgowa: bilanse, 1946-1997, sygn. 229-280; gospodarka surowcowa i upowszechnianie nowych technologii produkcji: prace badawcze, fundusz postepu, 1961-1962, 1971-1989, sygn. 281-284; Etykiety na wiono, b.d., sygn. 285. Liczba jednostek w zespole: 380
56/570/0 Małopolskie Towarzystwo Cukrownicze "Przeworsk" Spółka Akcyjna w Przeworsku 1893-1944 [1945-1946] 0 rozwiń
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy i Rada Nadzorcza, 1895-1939, sygn. 1-74; Administracja, 1894-1939, sygn. 75-183; Buchalteria, 1902-1939/40, sygn. 184-451; Dyrekcja Techniczna, 1914-1939, sygn. 452-500; Dział Plantacji, 1924-1939, sygn. 501-511; Małopolskie Towarzystwo Cukrownicze „Przeworsk” Spółka Akcyjna w Przeworsku pod zarządem niemieckim, 1939-1944, sygn. 512-556; Akta członka Zarządu Cukrowni „Wożuczyn” Ignacego Rosińskiego, 1928-1939/40, sygn. 557-586; Literatura dot. przemysłu cukrowniczego. Liczba jednostek w zespole: 645
56/571/0 Powiatowy Inspektorat Oświaty Rolniczej w Brzozowie [1944] 1945-1947 0 rozwiń
Akta Inspektoratu, 1944-1947, sygn. 1-6 - instrukcje i okólniki władz zwierzchnich dla szkół rolniczych i Powiatowego Inspektoratu Oświaty Rolniczej, przekazywanie resztówek dla szkolnictwa rolniczego, plany pracy i sprawozdania z działalności Inspektoratu, preliminarze budżetowe, sprawozdania z wizytacji szkół rolniczych, dane statystyczne z powiatu Brzozów; Akta szkół rolniczych, 1945-1947, sygn. 7-20 - statystyka dotycząca szkół rolniczych, sprawy dotyczące odbudowy szkół, plany pracy i sprawozdania z działalności, plany inwestycyjne szkół rolniczych. Liczba jednostek w zespole: 10
56/572/0 Sklep Kółka Rolniczego w Radymnie 1939 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
56/573/0 Związek Rewizyjny Spółdzielni Rzeczypospolitej Polskiej Okręg Rzeszowski, Rzeszów [1911-1944] 1945-1948 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 449
Wyświetlanie 841 do 860 z 2 776 wpisów.