Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
56/589/0 Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Przemyślu 1951-1999 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2783
56/590/0 Inspektorat Szkolny w Jarosławiu 1933-1939 [1939-1944] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 51
56/591/0 Okręgowa Komisja Wyborcza Nr 58 w Krzemieńcu Wołyńskim 1930 0 rozwiń
Informacje i zarządzenia ogólne Okręgowej Komisji Wyborczej; sygn. 1; Ogłoszenia o podziale powiatu dubieńskiego, krzemienieckiego oraz zdołbunowskiego na obwody głosowania; sygn. 2; Ogłoszenia kandydatów poselskich i senatorskich; sygn. 3; Powołanie Komisarza Wyborczego; sygn. 4; Skład osobowy Okręgowych Komisji Wyborczych; sygn. 5; Skład personalny i zmiany obwodowych komisji wyborczych (listy przewodniczących i ich zastępców, członków i ich zastępców); sygn. 6; Protokoły posiedzeń Okręgowej Komisji Wyborczej; sygn. 7; Protokoły czynności Okręgowej Komisji Wyborczej wraz z zestawieniem wyników głosowania; sygn. 8; Protokoły posiedzeń Obwodowych Komisji Wyborczych; sygn. 9; Protokoły czynności Obwodowych Komisji Wyborczych okręgu wyborczego nr 58; sygn. 10; Obwieszczenie o wynikach wyborów w okręgu; sygn. 11; Generalny Komisarz Wyborczy (korespondencja dotycząca przeprowadzenia wyborów); sygn. 12; Okręgowy Komisarz Wyborczy (korespondencja dotycząca przeprowadzenia wyborów); sygn. 13; Urząd Wojewódzki (korespondencja dotycząca przeprowadzenia wyborów); sygn. 14; Starostwo Dubieńskie korespondencja w sprawie dostarczania akt wyborczych); sygn. 15; Starostwo Krzemienieckie (korespondencja w sprawie dostarczania akt wyborczych); sygn. 16; Starostwo Zdołbunowskie (korespondencja w sprawie dostarczania akt wyborczych); sygn. 17; Reklamacje (nieujęcie w spisach wyborczych); sygn. 18; Odwołania od decyzji obwodowych komisji wyborczych w sprawie umieszczenia w spisach wyborczych; sygn. 19; Akta ogólne (zaświadczenia o zatrudnieniu przy wyborach, zatwierdzenie rachunków poniesionych kosztów przy pracy w komisjach wyborczych); sygn. 20; Grzywny (w związku z nieobecnością na posiedzeniach komisji); sygn. 21; Dziennik podawczo-wykonawczy na rok 1930/31; sygn. 22; Księga doręczeń; sygn. 23. Liczba jednostek w zespole: 23
56/592/0 Rejonowy Urząd Likwidacyjny w Lubaczowie 1944-1951 0 rozwiń
Wykazy nieruchomości opuszczonych [1944] 1947-1948; sygn. 1; Ewidencja nieruchomości czynszowych i mieszkań majątków opuszczonych 1945; sygn. 2; Ewidencja nieruchomości czynszowych i mieszkań (nie zajętych, zniszczonych, nie nadających się do użytku) 1945; sygn. 3; Sprawozdania z czynności Referatu Ewidencyjno-Szacunkowego 1947-1948; sygn. 4; Miesięczne wykazy obrotów niektórych nieruchomości i wykazy globalne nieruchomości znajdujących się pod zarządem Okr. Urzędu Likwidacyjnego 1947-1948; sygn. 5; Miesięczne wykazy dotyczące zmian w stanie ewidencyjnym zabezpieczenia nieruchomości i przedsiębiorstw oraz na stanie zabezpieczenia majątku ruchomego 1947-1949; sygn. 6; Miesięczne wykazy wartościowe przekazanych nieruchomości i globalne wykazy wartościowe nieruchomości znajdujących się w zarządzie Okręgowego Urzędu Likwidacyjnego 1947-1948; sygn. 7; Zestawienie opisanych nieruchomości 1947-1948; sygn. 8; Wykazy nieruchomości reprywatyzowanych 1947-1948; sygn. 9; Sprawozdania miesięczne z akcji sprzedaży ruchomości oraz akcji ewidencyjno-szacunkowej 1947-1948 [1949]; sygn. 10; Miesięczne wykazy ujętego ewidencyjnie i rozprowadzonego majątku ruchomego 1947-1948 [1949]; sygn. 11; Sprawozdania miesięczne dotyczące opisów nieruchomości rolnych i sporządzanie protokołów ewidencyjno-szacunkowych ruchomości 1947-1948; sygn. 12; Akta Cegielni Parowej w Baszni Dolnej pow. Lubaczów 1946-1950; sygn. 13; Akta Młyna Gospodarczego w Cieszanowie, pow. Lubaczów 1947-1950; sygn. 14; Akta Browaru Parowego w Dzikowie 1945-1950; sygn. 15; Akta Młyna Motorowo - Gazowego w Dzikowie Starym - pow. Lubaczów 1944-1951; sygn. 16; Akta Młyna Motorowo - Gazowego w Dzikowie Starym - pow. Lubaczów 1945-1951; sygn. 17; Akta Cegielni Futory pow. Lubaczów 1945-1949; sygn. 18; Akta Okręgowej Mleczarni Spółdzielczej w Lubaczowie 1946-1949; sygn. 19; Akta Młyna w Nowej Grobli 1944-1949; sygn. 20; Akta Młyna z Tartakiem w Oleszycach 1944-1949; sygn. 21; Akta Młyna Barszcza i S-ka w Oleszycach Starych pow. Lubaczów 1945-1951; sygn. 22; Akta Dachówczarni Libera Herscha w Oleszycach Starych 1947; sygn. 23; Akta Młyna Majera Friedmana w Oleszycach Starych 1947-1949; sygn. 24; Akta Młyna Majera Wodnego Werchrata, pow. Lubaczów 1944-1951; sygn. 25; Akta Cegielni Wielkie Oczy, pow. Lubaczów 1945-1949; sygn. 26. Liczba jednostek w zespole: 27
56/593/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Podlesiu powiat Lubaczów 1958-1960 0 rozwiń
Protokoły z sesji GRN 1960, sygn. 1; protokoły z posiedzeń Prezydium GRN 1960, sygn. 2; plan gospodarczy gromady 1960, sygn. 3; wytyczne do opracowania budżetu 1957-1958, sygn. 4; plan i budżet gromady 1958-1960, sygn. 5-6. Liczba jednostek w zespole: 6
56/594/0 Zasadnicza Szkoła Metalowa Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego w Leżajsku 1940-1954 0 rozwiń
Akta z okresu okupacji hitlerowskiej: Szkoła Zawodowa Dokształcająca Zasadnicza Szkoła Metalowa w Leżajsku, 1940-1941, sygn. 1-5 - katalogi klasyfikacyjne; Publiczna Okręgowa Szkoła Zawodowa dla Uczniów Rzemieślniczych i Kupieckich w Jarosławiu Filia w Leżajsku, 1941-1944, sygn. 6-36 - katalogi klasyfikacyjne; Akta z okresu Polski Ludowej: Publiczna Szkoła Dokształcająca Zawodowa w Leżajsku, 1945-1948, sygn. 37-38 - protokoły z egzaminów dla eksternów, księgi ocen; Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa w Leżajsku, 1946-1954, sygn. Sygn. 39-43 - katalogi ocen, świadectwa, protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej. Liczba jednostek w zespole: 43
56/595/0 Roczna Szkoła Przysposobienia w Gospodarstwie Rodzinnym w Leżajsku 1941-1945 0 rozwiń
Publiczna Szkoła Gospodarcza - Roczna, 1941-1944, sygn. 1-3 - katalogi ocen. Roczna Szkoła Przysposobienia w Gospodarstwie Rodzinnym, 1944-1945, sygn. 4 – katalog ocen. Liczba jednostek w zespole: 4
56/596/0 Małe Seminarium OO. Dominikanów im. św. Jacka w Jarosławiu 1957-1962 0 rozwiń
1. Dzienniki lekcyjne, 1957-1962, sygn. 1-12; 2. Arkusze ocen uczniów, 1957-1962, sygn. 13-17 Liczba jednostek w zespole: 17
56/597/0 Wydział Powiatowy w Lubaczowie 1916-1926, 1931-1937 838 rozwiń
Księga uchwał Tymczasowego Wydziału Powiatowego w Lubaczowie, 1916-1926, sygn. 1; Księga Tymczasowej Rady Powiatowe,j 1931-1935, sygn. 2; Księga uchwał Wydziału Powiatowego, 1936-1937, sygn. 3. Liczba jednostek w zespole: 3
56/598/0 Bank Gospodarstwa Spółdzielczego Oddział w Przemyślu 1946-1949 0 rozwiń
Pisma jednostki nadrzędnej w sprawach kredytowych 1946-1948; sygn; 1. Protokół z posiedzenia Powiatowej Komisji Likwidacyjnej do uporządkowania spraw pożyczek z Akcji Siewnej 1945-1946, wykaz zadłużenia Spółdzielni 1948; sygn. 2; Bilans za rok 1947 wraz z załącznikami 1947 [1948]; sygn. 3; Preliminarz budżetowy na rok 1948 (skorygowany) 1948; sygn. 4; Bilans za rok 1948 wraz z załącznikami 1948 [1949]; sygn. 5; Wojskowa Spółdzielnia Spożywców "Znicz" w Przemyślu (statut spółdzielni wojskowych, sprawozdania z rewizji, informacja na dzień 30 VI 1948, sprawozdania okresowe) 1946-1948; sygn. 6. Liczba jednostek w zespole: 6
56/599/0 vacat - Państwowy Bak Rolny w Przemyślu - zespół włączono do zespołu nr 488 - Bank Rolny Oddział Powiatowy w Przemyślu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
56/600/0 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Leżajsku 1935-1966 0 rozwiń
akta z okresu II Rzeczypospolitej: księgi ocen 1935/36-1936/37, sygn. 1-2; akta z okresu okupacji niemieckiej: księgi ocen 1940/41-1943/44, sygn. 3-6; akta z okresu Polski Ludowej: kronika szkolna 1939-1966, sygn. 7; książki protokołów z posiedzeń Rady Pedagogicznej 1945-1959, sygn. 8-13; księgi ocen 1944/45-1946/47, sygn. 14-16; arkusze ocen, sprawowania i postępów w nauce uczniów, którzy ukończyli i nie ukończyli szkoły 1941/42-1951/52, sygn. 17-19. Liczba jednostek w zespole: 19
56/601/0 Państwowa Średnia Szkoła Zawodowa w Radymnie 1935-1939, 1946-1953 0 rozwiń
Publiczna Szkoła Dokształcająca Zawodowa w Radymnie, 1935-1939, 1946-1950, sygn. 1-8 - statystyka szkoły, księgi ocen okresowych postępów, katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi, arkusze ocen sprawowania i postępów w nauce; Państwowa Średnia Szkoła Zawodowa w Radymnie, 1948-1953, sygn. 9-27 - protokoły z konferencji Rady Pedagogicznej, księga zarządzeń, plany pracy organizacji młodzieżowych, statystyka szkoły, wykazy nauczycieli, przydziały czynności dla nauczycieli i rozkłady zajęć, statystyka uczniów, sprawozdania z wizytacji oraz zarządzenia powizytacyjne, arkusze ocen sprawowania i postępów w nauce, katalogi klasyfikacyjne okresowe, półroczne, roczne, świadectwa ukończenia nauki uczniów wydziału krawieckiego, protokoły egzaminów klasyfikacyjnych szkoły zawodowej I stopnia wydziału krawieckiego, preliminarz budżetowy; Zasadnicza Szkoła Metalowa w Radymnie, 1950-1953, sygn. 28-44 - protokoły z narad roboczych, plan pracy szkoły, statystyka szkoły, wykazy miesięczne o zatrudnieniu nauczycieli, sprawozdania opisowe z działalności, z wizytacji oraz zarządzenia powizytacyjne, katalogi klasyfikacyjne okresowe, półroczne, roczne, protokoły egzaminów kwalifikacyjnych specjalności: ślusarz narzędziowy, ślusarz maszyn rolniczych, egzaminy końcowe, terminy egzaminów, skład komisji, ogłoszenia, preliminarz budżetowy, sprawozdania finansowe. Liczba jednostek w zespole: 44
56/602/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Surochowie powiat Jarosław 1955-1961 0 rozwiń
Protokoły z sesji GRN 1957, 1960-1961, sygn. 1-3; komisje radzieckie – protokoły 1960, sygn. 4; protokoły z posiedzeń Prezydium GRN 1957, 1960-1961, sygn. 5-7; księga uchwał Prezydium GRN 1961, sygn. 8; protokoły zebrań wiejskich 1961, sygn. 9; spis powszechny 1960, sygn. 10; budżet gromady 1955-1961, sygn. 11-18; sprawozdania finansowe 1956-1957, sygn. 19. Liczba jednostek w zespole: 19
56/603/0 Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa w Dynowie 1946-1954 0 rozwiń
Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa w Dynowie, 1946–1953, sygn. 1-26 - protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej, kronika szkoły, księga zarządzeń, statystyka szkoły, przydziały czynności dla nauczycieli i rozkłady zajęć, spisy uczniów, sprawozdania z działalności szkoły, sprawozdania z wizytacji, arkusze i katalogi ocen, protokoły egzaminów kwalifikacyjnych; Zasadnicza Szkoła Metalowa w Dynowie, 1950–1954, sygn. 27-57 - protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej, organizacja szkoły, instrukcja kancelaryjna i archiwalna dla szkół zawodowych, protokoły przekazania kierownictwa i księgowości, organizacja roku szkolnego, plany działania szkoły, internatu i biblioteki, plany wychowawcze, plany pracy organizacji młodzieżowych, statystyka szkoły, zatrudnienia i płac, wykazy nauczycieli, przydziały czynności i rozkłady zajęć, sprawozdania z działalności szkoły, sprawozdania z wizytacji, katalogi ocen, egzaminy kwalifikacyjne, preliminarze budżetowe. Liczba jednostek w zespole: 57
56/604/0 Państwowa Zasadnicza Szkoła Metalowa Warsztaty Szkolne w Rymanowie 1950-1952 0 rozwiń
Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa w Rymanowie - Warsztaty Szkolne, 1950, sygn. 1 - wydzierżawienie dla potrzeb szkoły maszyn i narzędzi; Państwowa Zasadnicza Szkoła Metalowa w Rymanowie - Warsztaty Szkolne, 1951-1952, sygn. 2-5 - plany, sprawozdania z wykonania planów, bilanse, likwidacja szkoły (protokoły zdawczo-odbiorcze składników majątkowych). Liczba jednostek w zespole: 5
56/605/0 Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa w Brzozowie 1928-1951 0 rozwiń
Publiczna Szkoła Dokształcająca Zawodowa w Brzozowie, 1928-1938, sygn. 1-7 - katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi, księgi ocen okresowych postępów oraz świadectwa ukończenia szkoły; Polska Szkoła Zawodowa dla Uczniów Rzemieślniczych i Kupieckich w Brzozowie, 1940-1944, sygn. 8-12 - katalog klasyfikacyjny, świadectwa końcowe (odpisy); Publiczna Szkoła Dokształcająca Zawodowa w Brzozowie, 1930-1947, sygn. 13-21 - katalogi klasowe i klasyfikacyjne, księga ocen okresowych postępów, protokoły z egzaminów dla eksternistów; Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa w Brzozowie, 1947-1951, sygn. 22-44 - protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej, kronika szkoły, książka zarządzeń, protokoły przekazania kierownictwa, plany działalności szkoły, plany wychowawcze, plany pracy organizacji młodzieżowych, statystyka szkoły, przydziały czynności dla nauczycieli i plany godzin, księga główna ewidencyjna uczniów z ukończenia szkoły, sprawozdania z działalności szkoły, katalogi okresowe klas, sprawozdania z wykonania budżetu. Liczba jednostek w zespole: 44
56/606/0 Zasadnicza Szkoła Metalowa w Jeżowem powiat Nisko 1951-1954 0 rozwiń
1. Protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej, 1952-1954, sygn. 1; 2. Statystyka szkoły (formularze sprawozdawczo-statystyczne na lata 1951/1952, 1953/1954), 1951-1953, sygn. 2; 3. Plany działalności szkoły oraz plany pracy dydaktyczno-wychowawczej, 1952-1953, sygn. 3-4; 4. Sprawozdania z działalności szkoły za lata szkolne 1952/1953-1953/1954, 1953-1954, sygn. 5; 5. Protokoły z kontroli szkoły i zarządzenia pokontrolne, 1953-1954, sygn. 6; 6. Karta ewidencyjna budynku szkoły, 1954, sygn. 7; 7. Książka narad roboczych warsztatów szkolnych, 1953-1954, sygn. 8; 8. Warsztaty szkolne, 1952-1954, sygn. 9-12; 9. Wyniki współzawodnictwa pracy, 1953-1954, sygn. 13; 10. Bilanse obrotów i sald warsztatu szkolnego na lata 1952-1953, 1952-1953, sygn. 14; 11. Wybory do Komitetu Rodzicielskiego, 1953-1954, sygn. 15 Liczba jednostek w zespole: 15
56/607/0 Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa w Lesku 1945-1952 0 rozwiń
Publiczna Szkoła Dokształcająca Zawodowa w Lesku, 1945-1952, sygn. 1-2 - księga protokołów Rady Pedagogicznej (katalogi główne klas I, II, III), sprawozdania z działalności szkoły; Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa w Lesku, 1948-1951, sygn. 3-12 - księga zarządzeń, statystyka szkoły, plany dydaktyczno-wychowawcze, sprawozdania z działalności szkoły, katalogi ocen okresowych; Zasadnicza Szkoła Metalowa w Lesku, 1951-1952, sygn, sygn. 13-30 - protokoły z konferencji, księga zarządzeń, pismo w sprawie otwarcia szkoły, przejęcie przez szkołę zakładu mechanicznego, likwidacja szkoły oraz przekazanie zakładu mechanicznego Spółdzielni Pracy Stolarskiej "Jedność" w Lesku, statystyka szkoły, plany pracy dydaktyczno-wychowawczej, sprawozdania z działalności szkoły, kontrole szkoły i warsztatów szkolnych oraz zarządzenia pokontrolne, warsztaty szkolne (karta ewidencyjna warsztatu oraz karty maszynowe narzędzi, plany oraz sprawozdania zatrudnienia i płac, produkcji, zaopatrzenia materiałowego), katalogi klasyfikacyjne, prace pisemne z języka polskiego - egzamin promocyjny i kwalifikacyjny, protokoły egzaminów kwalifikacyjnych, egzaminu promocyjnego, preliminarze budżetowe. Liczba jednostek w zespole: 30
56/608/0 Warsztaty Zasadniczej Szkoły Metalowej w Sanoku 1951-1952 0 rozwiń
Protokoły zdawczo-odbiorcze z likwidacji warsztatu szkolnego, 1952, sygn. 1. Warsztaty szkolne (plan sytuacyjny, plan warsztatów, karta ewidencyjna warsztatu), 1952, sygn. 2. Plany (zatrudnienia i funduszu płac, produkcji, zaopatrzenia materiałowego na rok 1952), 1951-1952, sygn. 3. Sprawozdania (z wykonania planu zatrudnienia i funduszu płac, produkcji zaopatrzenia materiałowego za rok 1952), 1952, sygn. 4. Liczba jednostek w zespole: 4
Wyświetlanie 941 do 960 z 2 781 wpisów.