Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
56/609/0 Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa w Markowej 1946-1952 0 rozwiń
Publiczna Szkoła Dokształcająca Zawodowa, 1946-1947, sygn. 1 - katalog klasyfikacyjny; Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa w Markowej,1947-1952, sygn. 2-15 - księga protokołów posiedzeń Rady Pedagogicznej, katalogi klasyfikacyjne, protokoły egzaminów kwalifikacyjnych; Państwowa Zasadnicza Szkoła Metalowa, w Markowej, 1950-1952, sygn. 16-20 - plany i sprawozdania z ich wykonania, katalog klasyfikacyjny, protokoły egzaminów kwalifikacyjnych. Liczba jednostek w zespole: 20
56/610/0 Zasadnicza Szkoła Metalowa Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego w Zręcinie powiat Krosno 1947-1953 0 rozwiń
Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa w Zręcinie, 1947-1951, sygn. 1-14 - okólniki i zarządzenia Kuratorium Okręgu Szkolnego w Rzeszowie, preliminarze budżetowe i sprawozdania finansowe, katalogi główne, okresowe, arkusze ocen, protokoły egzaminu kwalifikacyjnego. Zasadnicza Szkoła Metalowa Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego w Zręcinie, 1947-1953, sygn. 15-65 - okólniki, zarządzenia i instrukcje, księga zarządzeń własnych, sprawy organizacyjne szkoły, kronika szkoły, księga posiedzeń Rady Pedagogicznej, protokoły posiedzeń Narady Wytwórczej, roczne plany dydaktyczno-wychowawcze, konferencje, zjazdy i kursy nauczycieli, akcje Okręgowego Ośrodka Kształcenia i Doskonalenia Kadr Pedagogicznych - kursy metodyczne, praktyki produkcyjne, kursy wakacyjne, akta dotyczące przestrzegania dyscypliny w szkole - pisma jednostek nadrzędnych, sprawozdania statystyczne z działalności szkoły, sprawozdania z wykonanej produkcji w warsztatach szkolnych, sprawozdania finansowe, działalność kulturalno-oświatowa w szkole, Szkolnego Koła Sportowego, Powiatowego Szkolnego Komitetu "Odbudowy Warszawy", Zakładowej Organizacji Związkowej, biblioteki szkolnej, opieka higieniczno-lekarska w szkole, uroczystości, obchody, wystawy, sprawy finansowe szkoły, preliminarze budżetowe i pozabudżetowe, plany przemysłowo-finansowe i sprawozdania z ich wykonania, bilanse obrotów i sald warsztatu szkolnego, akta dotyczące produkcji w warsztatach szkolnych, akta dotyczące administracji budynków szkolnych i warsztatu szkolnego, inwentaryzacja środków trwałych i obrotowych, wizytacje w szkole - protokoły, zarządzenia powizytacyjne i ich wykonanie, katalogi okresowe, protokoły egzaminów kwalifikacyjnych, rejestr uczniów, Instrukcje i wytyczne Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego w Warszawie, wydawnictwa Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego w Warszawie, wykazy Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego - podręczników i książek pomocniczych do użytku szkół zawodowych. Akta kat. „B” do dalszego przechowywania 1949-1953, sygn. 1-3 - teczki pracowników szkoły, wykazy zatrudnionych, angaże, zwolnienia z pracy. Liczba jednostek w zespole: 65
56/611/0 Państwowe Technikum Administracyjno-Gospodarcze w Strzyżowie 1944-1953 0 rozwiń
1. Prywatne Koedukacyjne Gimnazjum Kupieckie i Liceum Handlowe w Strzyżowie (okólniki, zarządzenia i instrukcje Kuratorium Okręgu Szkolnego Rzeszowskiego; protokoły egzaminu końcowego Gimnazjum Kupieckiego, protokoły egzaminu końcowego Gimnazjum Kupieckiego; protokoły egzaminu dojrzałości Liceum Handlowego; katalogi klasyfikacyjne; protokoły egzaminu sprawdzającego kursu gimnazjalnego, 1944-1945, sygn. 1-10 2. Gimnazjum Kupieckie i Liceum Handlowe (katalogi klasyfikacyjne; protokoły egzaminu dojrzałości Liceum Handlowego; protokoły egzaminu końcowego Gimnazjum Kupieckiego; protokoły egzaminu dojrzałości z kursu Liceum Handlowego), 1945-1946, sygn. 11-19 3. Koedukacyjne Gimnazjum i Liceum Handlowe Gminy Zbiorowej w Strzyżowie (okólniki, zarządzenia i instrukcje Kuratorium Okręgu Szkolnego Rzeszowskiego; protokoły ukończenia Gimnazjum Handlowego, egzaminu dojrzałości w 1947 r, przepisy, skład komisji egzaminacyjnej, protokoły egzaminu dojrzałości Liceum Handlowego , protokoły egzaminu końcowego z zakresu IV klas Gimnazjum Handlowego (semestr dla dorosłych), protokoły eksternistycznego egzaminu ukończenia Gimnazjum Handlowego; protokoły eksternistycznego egzaminu dojrzałości Liceum Handlowego; protokoły z konferencji Komisji Egzaminacyjnej; katalogi główne, okresowe, katalog główny 6-miesięcznego Handlowo-Spółdzielczego Kursu Wieczorowego przy Gimnazjum i Liceum Handlowym w Strzyżowie; katalogi klasyfikacyjne, okresowe, półroczne i roczne), 1949-1949, sygn. 20-67 4. Państwowe Gimnazjum i Liceum Handlowe w Strzyżowie (protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej; protokoły posiedzeń klasyfikacyjnych gimnazjum handlowego; protokoły eksternistycznego egzaminu ukończenia gimnazjum handlowego, protokoły egzaminu dojrzałości Państwowego Liceum Handlowego II stopnia; egzamin kwalifikacyjny, protokoły (sprawozdania); egzamin dojrzałości, protokoły, regulamin, przepisy, 1944-1950, sygn. 68-73 5. Państwowe Technikum Administracyjno-Gospodarcze w Strzyżowie okólniki, zarządzenia i instrukcje Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego; przepisy i zarządzenia ogólne, własne. kurenda nauczycielska i uczniowska; sprawy organizacyjno-administracyjne; protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej; działalność Komitetu Rodzicielskiego; księga protokołów Komitetu Rodzicielskiego; sprawozdania roczne Dyrektora szkoły, sprawozdania dotyczące działalności Samorządu Szkolnego; sprawozdania statystyczne z działalności szkoły; roczne i okresowe plany pracy, sprawozdania z ich wykonania; wyniki nauczania - sprawozdania klasyfikacyjne; sprawozdania kwartalne i miesięczne z akcji dożywiania młodzieży szkolnej; kronika Hufca "Służby Polsce"; działalność hufców Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" w szkole; plany, sprawozdania miesięczne, zestawienia statystyczne z działalności hufców Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" w szkole; dyscyplina pracy w szkole; sprawy dyscyplinarne uczniów; planowe zatrudnienie absolwentów; kronika świetlicy szkolnej; praktyki letnie i zimowe; rekrutacja młodzieży szkolnej na studia wyższe, działalność Szkolnego Koła PCK; Szkolnego Koła Ligi Przyjaciół Żołnierza; Związku Młodzieży Polskiej; kultura fizyczna w szkole, działalność Szkolnego Koła Sportowego; działalność innych organizacji młodzieżowych; kształcenie i dokształcanie nauczycieli - kursy, studia zaoczne; stypendia uczniów, działalność Komisji Stypendialnej; działalność Zakładowej Organizacji Związkowej (ZOZ) i Międzyzakładowej Organizacji Związkowej (MOZ) przy Związku Nauczycielstwa Polskiego; protokoły zdawczo-odbiorcze z przekazania majątku i agend Państwowego Technikum Administracyjno-Gospodarczego w Strzyżowie; wizytacje kontrolne, hospitacje – protokoły, sprawozdania, zarządzenia, protokoły egzaminów wstępnych, kwalifikacyjnych, promocyjnych i dojrzałości; katalogi główne klasyfikacyjne, okresowe, półroczne i roczne; wydawnictwa Centralnego Urzędu Szkolnego Zawodowego w Warszawie - programy nauki, instrukcje programowe dla Techników Zawodowych; preliminarze budżetowe na lata 1944-1953; preliminarz jednostkowy wydatków; kredyty budżetowe; sprawy finansowe) 1950-1953, sygn. 74-116 Liczba jednostek w zespole: 116
56/612/0 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Leżajsku 1928-1953 0 rozwiń
akta z okresu II Rzeczypospolitej: katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1928/29-1931/32, sygn. 1-3; księgi ocen, sprawowania się i postępów w nauce uczniów 1932/33-1938/39, sygn. 4-8; akta z okresu okupacji niemieckiej: księga protokołów Rady Pedagogicznej 1940-1947, sygn. 9; księgi ocen, sprawowania się i postępów w nauce uczniów 1939/40-1943/44, sygn. 10-14; akta z okresu Polski Ludowej: księga protokołów Rady Pedagogicznej 1947-1950, sygn. 15; księgi ocen, sprawowania się i postępów w nauce uczniów 1944/45-1946/47, sygn. 16-17; arkusze ocen, sprawowania i postępów w nauce uczniów, którzy ukończyli i nie ukończyli szkoły 1944/45-1952/53, sygn. 19-24; katalog oświaty dorosłych 1947-1949, sygn. 25. Liczba jednostek w zespole: 25
56/613/0 Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa w Grabownicy Starzeńskiej 1946-1950 0 rozwiń
Kronika szkoły 1946-1950; sygn. 1; Księga ocen kl. I, II na rok szkolny 1946/47 1946-1947; sygn. 2; Protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej 1947-1949; sygn. 3; Protokół zdawczo-odbiorczy 1950; sygn. 4; Księga ocen kl. II i III za rok szkolny 1947/48 1947-1948; sygn. 5; Zbiór arkuszy ocen sprawowania i postępów w nauce kl. I na rok szkolny 1948/49 1948-1949; sygn. 6; Zbiór arkuszy ocen sprawowania i postępów w nauce kl. III na rok szkolny 1948/49 1948-1949; sygn. 7; Katalog ocen okresowych kl. II na rok szkolny 1949/50 1949-1950; sygn. 8. Liczba jednostek w zespole: 8
56/614/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Hermanowicach powiat Przemyśl [1951-1953] 1954-1973 [1974-1979] 0 rozwiń
Protokoły z sesji GRN 1955-1972, sygn. 1-14; sprawozdania z działalności GRN 1960, sygn. 15; plany pracy GRN 1955-1964, sygn. 16-18; komisja finansowo-budżetowa – plany pracy, protokoły 1957, sygn. 19; komisja budżetu i planu gospodarczego p plany pracy, protokoły 1965-1972 sygn. 20; komisja drogowa i urządzeń gromadzkich – protokoły, plany pracy 1955-1957, sygn. 21-22; komisja dróg i mienia gromadzkiego – protokoły, plany pracy 1965-1969, sygn. 23; komisja finansowo-budżetowa – protokoły, plany pracy 1955-1956, sygn. 24; komisja finansowa – protokoły, plany pracy 1959-1964, sygn. 25-27; komisja mandatowa – protokoły, plany pracy 1962-1971, sygn. 28-30; komisja mienia gromadzkiego – protokoły, plany pracy 1961-1964, 1970, sygn. 31-32; komisja oświaty, kultury i spraw socjalnych – protokoły, plany pracy 1955-1972, sygn. 33-37; komisja rolna – protokoły, plany pracy 1955-1957, sygn. 38-39; komisja rolnictwa i zaopatrzenia ludności – protokoły, plany pracy 1961-1972, sygn. 40; protokoły z posiedzeń Prezydium GRN 1955-1972, sygn. 41-53; książka protokołów odpraw pełnomocników wiejskich 1955-1956, sygn. 54-55; plany pracy Prezydium GRN 1955-1964, sygn. 56-58; protokoły zebrań wiejskich 1954-1972, sygn. 59-68; programy rozwoju gromady na lata 1961-1965, sygn. 69; plan gospodarczy gromady 1961-1966, sygn. 70-73; plany gospodarczo-finansowe Kółek Rolniczego w Kupiatyczach 1971, sygn. 74; wiejski program rozwoju rolnictwa 1966-1970, sygn. 76; spis rolny 1970, sygn. 77; sprawozdawczość i statystyka 1964-1970, sygn. 78-84; kontrole i zalecenia pokontrolne – protokoły 1964-1971, sygn. 85-92; budżet gromady 1955-1971, sygn. 93-101; sprawozdania finansowe 1957-1960, sygn. 102; protokół posiedzenia Gromadzkiego Komitetu PZPR 1960, sygn. 103. Dopływ: Rejestry mieszkańców miejscowości: Darowice, Kupiatycze, Kupiatycze PGR, Koniuszki. Liczba jednostek w zespole: 107
56/615/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Lipie powiat Przemyśl 1955-1962 0 rozwiń
Protokoły z sesji GRN 1955-1961, sygn. 1-7; rejestry uchwał GRN 1955-1956, sygn. 8-9; księga uchwał GRN 1960-1961, sygn. 10-11; plan pracy GRN 1955-1961, sygn. 12; plany pracy poszczególnych komisji 1955-1957, sygn. 13; protokoły z posiedzeń Prezydium GRN 1955-1960, sygn. 14-19; uchwały Prezydium GRN 1955-1956, sygn. 20-21; plany pracy Prezydium GRN 1955-1961, sygn. 22; protokoły zebrań wiejskich 1957-1961, sygn. 23-35; spisy rolne 1955-1959, sygn. 26; kontrole i zalecenia pokontrolne – protokoły 1961, sygn. 27; budżet gromady 1955-1960, sygn. 28-33; protokoły przekazania akt do archiwum 1961, sygn. 34. Liczba jednostek w zespole: 38
56/616/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Olszanach powiat Przemyśl 1955-1972 0 rozwiń
Protokoły z sesji GRN 1955-1971, sygn. 1-17; plany pracy komisji GRN, sygn. 18; komisja dróg i mienia gromadzkiego – protokoły, plany pracy 1965-1972, sygn. 19-20; komisja finansów i mienia gromadzkiego – protokoły, plany pracy 1962-1965, sygn. 21; komisja planu i gospodarczego i budżetu – protokoły, plany pracy 1966-1968, sygn. 22; komisja mandatowa – protokoły, plany pracy 1963-1965, sygn. 23; komisja kulturalna, oświatowa – protokoły, plany pracy 1962, sygn. 24; komisja oświaty, kultury i spraw socjalnych – protokoły, plany pracy 1970-1972, sygn. 25; komisja rolno-drogowa – protokoły, plany pracy 1962-1965, sygn. 26; komisja rolnictwa, leśnictwa i zaopatrzenia ludności – protokoły, plany pracy 1966-1967, sygn. 27; protokoły z posiedzeń Prezydium GRN 1955-1972, sygn. 28-45; protokoły zebrań wiejskich 1957-1972, sygn. 46-58; protokoły zebrań wiejskich, na których dokonano wyborów sołtysów 1961, sygn. 59; program rozwoju gromady na lata 1961-1965, sygn. 60; program rozwoju rolnictwa na lata 1969-1970, sygn. 61; plan gospodarczy gromady 1961-1971, sygn. 62-71; sprawozdania z wykonania planów gospodarczych 1970, sygn. 72; gospodarka gromady 1969, sygn. 73; gospodarka mieniem gromadzkim 1970, sygn. 74; mienie gromadzkie 1971, sygn. 75; spis powszechny 1970, sygn. 76; spisy rolne 1962-1970, sygn. 77-82; wykazy gospodarstw rolnych 1957, 1960, sygn. 83-84; sprawozdawczość i statystyka 1959-1972, sygn. 85-90; kontrole i zalecenia pokontrolne – protokoły 1957-1970, sygn. 91-95; budżet gromady 1955-1970, sygn. 96-108; sprawozdania finansowe 1962-1970, sygn. 109-116; ankiety zniszczeń wojennych 1959, sygn. 117; czyny społeczne 1966, sygn. 118; protokoły z zebrań POP 1963-1964, sygn. 119-120; protokoły inwentaryzacyjno-rozliczeniowe 1958, sygn. 121; protokoły zebrań Komitetu Gromadzkiego PZPR 1963-1965, sygn. 122; protokoły przekazania cerkwi w Rokszycach Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków 1963, sygn. 123. Liczba jednostek w zespole: 123
56/617/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Orłach powiat Przemyśl [1951-1954] 1955-1972 [1973-1977] 0 rozwiń
Protokoły z sesji GRN 1955-1972, sygn. 1-17; księga uchwał GRN 1963, sygn. 18; plan pracy GRN 1959-1963, sygn. 19; komisja finansowo-budżetowa – protokoły, plany pracy, opinie 1958-1972, sygn. 20; komisja mienia gromadzkiego – protokoły, plany pracy, regulamin 1958-1968, sygn. 21; komisja oświaty, kultury i spraw socjalnych – protokoły, plany pracy, sprawozdania 1957-1972, sygn. 22; komisja rolnictwa i zaopatrzenia ludności – protokoły, plany pracy, opinie 1956-1972, sygn. 23-24; protokoły z posiedzeń Prezydium GRN 1955-1972, sygn. 25-41; plany pracy Prezydium GRN 1960-1963, sygn. 42; protokoły zebrań wiejskich 1961-1972, sygn. 43-50; program rozwoju gromady na lata 1961-1970, sygn. 51-53; plany gospodarcze gromady 1961-1971, sygn. 54-63; plany rozwoju gromady 1965-1971, sygn. 64-66; wiejski program rozwoju rolnictwa 1966-1970, sygn. 67; spis powszechny 1960, 1970, sygn. 68; spisy rolne, 1957, 1962-1972, sygn. 69-76; sprawozdawczość i statystyka 1965-1970, sygn. 78; kontrole i zalecenia pokontrolne – protokoły 1956, 1960-1970, sygn. 79-83; budżet gromady 1955-1971, sygn. 84-96; sprawozdania budżetowe 1960-1963, 1972, sygn. 97-101; kółka rolnicze – sprawozdania z działalności, sprawozdania finansowe, plany pracy 1961-1970, sygn. 102; akta spraw Społecznej Komisji Pojednawczej 1969-1970, sygn. 103. Dopływ: Rejestry mieszkańców miejscowości Drohojów, Dusowce, Małkowice, Orły, Zadąbrowie. Liczba jednostek w zespole: 110
56/618/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Poździaczu powiat Przemyśl 1954-1967 0 rozwiń
Protokoły z sesji GRN 1955-1961, sygn. 1-6; plany pracy GRN 1955-1961, sygn. 7; komisja dróg i urządzeń gromadzkich – protokoły, plany pracy 1955-1956, sygn. 8; komisja finansowo-budżetowa – protokoły, plany pracy 1955-1960, sygn. 9; komisja kontroli gospodarki narodowej i społecznej – protokoły, plany pracy 1958, sygn. 10; komisja mandatowa – protokół, regulamin 1959, sygn. 11; komisja oświaty, kultury i zdrowia – protokoły, plany pracy 1955-1956, sygn. 12; komisja rolna – protokoły, plany pracy 1955-1958, sygn. 13; protokoły z posiedzeń Prezydium GRN 1955-1961, sygn. 14-19; plany pracy Prezydium GRN 1955-1961, sygn. 20; protokoły zebrań wiejskich 1955-1960, sygn. 21; zadania gospodarcze wsi 1962-1967, sygn. 22; spis rolny 1956-1960, sygn. 23; budżet gromady 1954-1960, sygn. 24-29; sprawozdania budżetowe 1955-1961, sygn. 30-31. Liczba jednostek w zespole: 31
56/619/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Przekopanej powiat Przemyśl 1954-1961 0 rozwiń
Protokoły z sesji GRN 1955-1961, sygn. 1-7; rejestry uchwał GRN 1956, 1961, sygn. 8-9; plany pracy GRN 1955-1961, sygn. 10; komisje: oświaty, kultury i zdrowia; finansów i kontroli, gospodarki narodowej i społecznej, drogowa i urządzeń gromadzkich, rolna (protokoły, plany pracy) 1955-1961, sygn. 11; protokoły z posiedzeń Prezydium GRN 1955-1961, sygn. 12-18; rejestry uchwał Prezydium GRN 1957-1961, sygn. 19-20; plany pracy Prezydium GRN 1955-1961, sygn. 21; protokoły zebrań wiejskich 1955-1961, sygn. 22-24; budżet gromady1954-1961, sygn. 25-30; sprawozdania finansowe 1958-1961, sygn. 31. Liczba jednostek w zespole: 40
56/620/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Trójczycach powiat Przemyśl [1944-1954] 1955-1972 [1973-1977] 0 rozwiń
Protokoły z sesji GRN 1955-1972, sygn. 1-15; plany pracy GRN 1959-1962, sygn. 16; komisja budżetu i planowania gospodarczego – protokoły, plany pracy, regulamin 1955-1972, sygn. 17; komisja dróg i mienia gromadzkiego – protokoły, plany pracy, regulamin 1969-1971, sygn. 18; komisja oświaty, kultury i spraw socjalnych – protokoły, plany pracy, regulamin 1955-1972, sygn. 19; komisja rolnictwa, leśnictwa i zaopatrzenia ludności – protokoły, plany pracy, regulamin 1955-1972, sygn. 20; protokoły z posiedzeń Prezydium GRN 1955-1972, sygn. 21-35; plany pracy Prezydium GRN 1955, 1959-1964, sygn. 36; protokoły zebrań wiejskich 1957-1972, sygn. 37-46; protokoły z wyborów sołtysów 1964, sygn. 47; plan rozwoju gromady na lata 1961-1965, sygn. 48; plany gospodarcze gromady 1962-1970, sygn. 49-50; wiejski program rozwoju rolnictwa 1969-1970, sygn. 51; spis powszechny 1970, sygn. 52; spisy rolne 1965-1971, sygn. 53-54; sprawozdawczość i statystyka 1966-1972, sygn. 55; kontrole i zalecenia pokontrolne – protokoły 1961-1972, sygn. 56-61; budżet gromady 1955-1971, sygn. 62-64; sprawozdania budżetowe 1955-1970, sygn. 1970; pisma dotyczące zbrodni hitlerowskich 1970, sygn. 70. Dopływ: Książki meldunkowe i rejestry mieszkańców miejscowości Ciemięrzowice, Dmytrowice, Hnatkowice, Kaszyce, Olszynka (Dmytrowice), Trójczyce, Wacławice. Liczba jednostek w zespole: 83
56/621/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Walawie powiat Przemyśl 1953-1968 0 rozwiń
Protokoły z sesji GRN 1955-1961, sygn. 1-7; rejestr uchwał GRN 1955-1957, sygn. 8; komisje radzieckie – protokoły, plany pracy 1955-1958, sygn. 9; protokoły z posiedzeń Prezydium GRN 1955-1961, sygn. 10-14; protokoły zebrań wiejskich 1958-1961, sygn. 15-16; protokoły z odpraw sołtysów 1958-1960, sygn. 17; spis powszechny 1966, sygn. 18; spis rolny 1958-1961, sygn. 19; kontrole i zalecenia pokontrolne – protokoły 1959-1961, sygn. 20; budżet gromady 1955-1960, sygn. 21-26; sprawozdania finansowe 1958-1961, sygn. 27; sprawozdania z wykonania dochodów i wydatków budżetowych 1961-1962, sygn. 28. Liczba jednostek w zespole: 29
56/622/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Wyszatycach powiat Przemyśl [1945-1954] 1955-1972 [1973-1977] 0 rozwiń
Protokoły z sesji GRN 1955-1972, sygn. 1-18; rejestry uchwał GRN 1955-1964, sygn. 19-23; plany pracy GRN 1955-1965, sygn. 24; komisja dróg i mienia gromadzkiego – protokoły, plany pracy, regulamin 1955-1972, sygn. 25; komisja kontroli gospodarki narodowej i społecznej – plany pracy 1958-1960, sygn. 26; komisja mienia gromadzkiego – protokoły, plany pracy 1964-1965, sygn. 27; komisja oświaty, kultury i spraw socjalnych – protokoły, plany pracy, sprawozdania, opinie 1955-1972, sygn. 28; komisja budżetu i planowania gospodarczego – protokoły, plany pracy, sprawozdania 1955-1972, sygn. 29; komisja rolnictwa, leśnictwa i zaopatrzenia ludności 1955-1972, sygn. 30; protokoły z posiedzeń Prezydium GRN 1955-1972, sygn. 31-48; rejestry uchwał Prezydium GRN 1955-1962, sygn. 49-52; plany pracy Prezydium GRN 1955-1965, sygn. 53; protokoły zebrań wiejskich 1955-1972, sygn. 54-58; programy rozwoju gromady na lata 1961-1970, sygn. 59-60; plany gospodarcze gromady i sprawozdania z ich wykonania 1962-1971, sygn. 61-65; spisy rolne 1958-1963, 1970, sygn. 66-67; sprawozdawczość i statystyka 1966, sygn. 68; kontrole i zalecenia pokontrolne – protokoły 1962-1969, sygn. 69-72; budżet gromady 1955-1971, sygn. 73-86; sprawy organizacyjne 1964-1966, sygn. 87. Dopływ: Rejestry mieszkańców miejscowości Walawa. Liczba jednostek w zespole: 116
56/623/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kuńkowcach powiat Przemyśl 1954-1972 0 rozwiń
Protokoły z sesji GRN 1955-1971, sygn. 1-12; plany pracy GRN 1955-1967, sygn. 13; komisja dróg i urządzeń gromadzkich – protokoły, plany pracy 1955-1959, sygn. 14; komisja finansów i budżetów –protokoły 1955-1959, sygn. 15; komisja gospodarcza – protokoły 1956, 1958, sygn. 16; komisja kontroli gospodarki narodowej i społecznej – protokoły, plany pracy 1958-1959, sygn. 17; komisja mandatowa – protokoły 1969, sygn. 18; komisja oświaty, kultury i spraw socjalnych – protokoły, plany pracy 1957-1959, sygn. 20; komisja rolna – protokoły, plany pracy 1955-1956, sygn. 21; komisja sanitarno-porządkowa – protokoły, instrukcja 1957-1959, sygn. 22; komisja współzawodnictwa przy PGRN – protokół 1956, sygn. 23; protokoły z posiedzeń Prezydium GRN 1955-1971, sygn. 24-35; plany pracy Prezydium GRN 1955-1970, sygn. 36; protokoły zebrań wiejskich 19551971, sygn. 37-45; program rozwoju gromady na lata 1961-1970, sygn. 46; plany gospodarcze gromady na lata 1962-1971, sygn. 47; wiejski program rozwoju rolnictwa 1967-1970, sygn. 48; spis powszechny 1960, sygn. 49; spis rolny 1965-1972, sygn. 50-54; kontrole i zalecenia pokontrolne – protokoły 1956-1971, sygn. 55-58; budżet gromady 1954-1971, sygn. 59-67; sprawozdania z wykonania budżetu 1957-1959, sygn. 68-70; sprawozdania finansowe 1955-1956, 1963, sygn. 71-72. Liczba jednostek w zespole: 72
56/624/0 Akta gminy Wojtkowa powiat Przemyśl 1948-1950 0 rozwiń
Dział Finansowo-Budżetowy: roczne sprawozdania rachunkowe, budżety administracyjne, skład Zarządu i GRN 1945-1951, sygn. 1-5; B-dal. 1 j.a Liczba jednostek w zespole: 5
56/626/0 Prywatne Seminarium Nauczycielskie Męskie w Przemyślu 1921-1932 0 rozwiń
1. Sprawozdanie Dyrekcji Prywatnego Seminarium Nauczycielskiego Męskiego w Przemyślu za rok szkolny 1927/28, 1928, sygn. 1; 2. Dokumentacja wyników nauczania (katalogi główne poszczególnych kursów, dokumentacja egzaminów dojrzałości, akta maturyczne, luźne świadectwa z różnych klas), 1921-1932, sygn. 2-33 Liczba jednostek w zespole: 34
56/627/0 Państwowe Seminarium Nauczycielskie Męskie w Rudniku nad Sanem 1912-1932 0 rozwiń
1. Akta z okresu do 1918 roku (protokoły egzaminów dojrzałości), 1912-1919, sygn. 1-2; 2. Akta z okresu II Rzeczypospolitej (protokoły egzaminów dojrzałości 1919-1929, 1931; katalogi główne 1925-1931; dyplomy na nauczyciela szkół powszechnych wraz protokołami egzaminów końcowych 1930-1932; świadectwa dojrzałości 1926-1929; akta dotyczące majątku (budynku) seminarium, 1916-1927), 1919-1932, sygn. 3-13 Liczba jednostek w zespole: 13
56/628/0 Prywatne Seminarium Nauczycielskie Żeńskie w Krośnie 1907-1936 0 rozwiń
1. Sprawozdanie Dyrekcji z okazji 10-lecia szkoły w państwie polskim i 25-lecia istnienia szkoły, 1928, sygn. 1; 2. Protokoły egzaminu dojrzałości, regulaminy egzaminów dojrzałości, 1925-1933; sygn. 2-9, 3. Odpisy świadectw egzaminu dojrzałości, 1925-1928, sygn. 10-12; 4. Dyplomy i protokoły egzaminu dyplomowego , 1930-1935, sygn. 13-17; 5. Dyplomy i odpisy dyplomów, 1929-1936, sygn. 18-24; 6. Katalogi główne i okresowe, 1907-1936, sygn. 25-87 Liczba jednostek w zespole: 87
56/629/0 vacat - Komunalna Kasa Oszczędności w Dębicy - zespół przekazano do Archiwum Państwowego w Rzeszowie 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
Wyświetlanie 961 do 980 z 2 781 wpisów.