Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
56/630/0 Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Przemyślu z siedzibą w Jarosławiu 1979-1982 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 407
56/631/0 Akta c.k. notariusza Józefa Mikułowskiego w Cieszanowie 1883-1884 0 rozwiń
Akta notarialne (m.in. kontrakty kupna-sprzedaży, umowy dzierżawne, zapisy przedślubne, testamenty, protokoły legalizacji, skrypty dłużne, zapisy przedślubne, pełnomocnictwa) 1883-1884, sygn. 1 Liczba jednostek w zespole: 1
56/632/0 Akta c.k. notariusza Józefa Kapko w Lubaczowie 1891-1902 0 rozwiń
Akta notarialne (m.in. kontrakty kupna-sprzedaży, umowy dzierżawne, zapisy przedślubne, testamenty, protokoły legalizacji, skrypty dłużne, zapisy przedślubne, pełnomocnictwa) 1891-1902, sygn. 1 Liczba jednostek w zespole: 1
56/633/0 Akta c.k. notariusza Antoniego Puszczyńskiego w Sanoku 1900-1901 0 rozwiń
Akta notarialne (m.in. kontrakty kupna-sprzedaży, umowy dzierżawne, zapisy przedślubne, testamenty, protokoły legalizacji, skrypty dłużne, zapisy przedślubne, pełnomocnictwa) 1900-1901, sygn. 1-4 Liczba jednostek w zespole: 4
56/634/0 Izba Notarialna w Przemyślu 1882-1933 0 rozwiń
Dzienniki podawcze 1882-1931, sygn. 1-2; akta osobowe notariuszy 1886-1933, sygn. 3-99. Liczba jednostek w zespole: 99
56/635/0 Okręgowa Komisja Wyborcza Nr 60 w Krzemieńcu Wołyńskim 1935 0 rozwiń
Instrukcje i okólniki Generalnego Komisarza Wyborczego w Warszawie; sygn. 1; Wykaz członków i zastępców członków Okręgowej Komisji Wyborczej; sygn. 2; Wykazy składu osobowego Obwodowych Komisji Wyborczych; sygn. 3; Protokoły z posiedzeń Okręgowej Komisji Wyborczej; sygn. 4; Protokoły z wyborów delegatów do zgromadzenia okręgowego; sygn. 5; Protokół zgromadzenia okręgowego; sygn. 6; Protokoły zebrań obwodowych - wybory delegatów do wojewódzkich kolegiów wyborczych (wybory do Senatu); sygn. 7; Zestawienie wyników wyborów do Sejmu; sygn. 8; Korespondencja Generalnego Komisarza Wyborczego w Warszawie dotycząca przeprowadzenia wyborów; sygn. 9; Korespondencja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz Urzędu Wojewódzkiego w Łucku dotycząca przeprowadzenia wyborów; sygn. 10; Korespondencja w związku z rozpoczęciem urzędowania obwodowych komisji powiatu dubieńskiego (między obwodowe komisje wyborcze a okręgową komisją wyborczą); sygn. 11; Korespondencja w związku z rozpoczęciem urzędowania obwodowych komisji powiatu krzemienieckiego (między obwodowymi komisjami wyborczymi, a okręgową komisją wyborczą); sygn. 12; Dziennik wchodzący; sygn. 13; Dziennik wychodzący; sygn. 14; Książka doręczeń; sygn. 15. Liczba jednostek w zespole: 15
56/636/0 Starostwo Powiatowe w Jarosławiu [1922] 1933-1939 637 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 6
56/637/0 Starostwo Powiatowe Lubaczowskie 1929-1939 201 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 6
56/638/0 Sąd Powiatowy w Cieszanowie 1919-1928 0 rozwiń
Akta spraw cywilnych, 1922, 1926-1927; sygn. 1-3; akta spraw karnych, 1919-1928, sygn. 4-13. Liczba jednostek w zespole: 13
56/639/0 Bank Rolny Oddział Powiatowy w Jarosławiu [1932-1949] 1950-1953 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 15
56/640/0 Zarząd Miejski w Lubaczowie 1944-1950 [1951] 0 rozwiń
Dział Ogólno-Organizacyjny, 1944-1951, sygn. 1-14 - protokoły z posiedzeń Miejskiej Rady Narodowej, protokoły z posiedzeń Zarządu Miejskiego, protokoły z posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, kontrole oraz zarządzenia poinspekcyjne, akta dotyczące działalności elektrowni miejskiej, księga inwentarzowa majątku gminy; Dział Finansowo-Budżetowy, 1944-1950, sygn. 15-42 - budżety i roczne sprawozdanie rachunkowe, plany finansowo-gospodarcze targowicy miejskiej, rzeźni miejskiej, Zarządu Nieruchomości, księgi biercze podatku gruntowego i dodatku wojennego, wykaz podatników podatku gruntowego podlegających daninie narodowej na zagospodarowanie Ziem Odzyskanych, zestawienie wyników wymiaru podatku gruntowego, rejestr opłat drogowych z wymiarem podatku od nieruchomości, księga ewidencji podatku wojskowego, wykazy osób posiadających gospodarstwa rolne, wykaz osób wykonujących prywatno-prawne, zawodowe i odpłatne świadczenia, rzeczy bądź usługi na terenie Lubaczowa; Dział Administracyjny, 1944, 1947-1948, 1950, sygn. 43-45 - Narodowy Spis Powszechny miasta Lubaczowa, wykaz stowarzyszeń na terenie Lubaczowa, sprawy ewidencji ruchu ludności, wykazy mniejszości narodowej i volksdeutschów. Liczba jednostek w zespole: 45
56/641/0 vacat - Państwowe Gospodarstwo Rolne w Mielnowie - zespół włączono do zespołu nr 522 - Zespół Państwowych Gospodarstw Rolnych Nehrybka 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
56/642/0 Wojewódzki Zarząd Dróg Publicznych w Rzeszowie Kierownictwo Robót Nr 223 w Jarosławiu [1951] 1952-1953 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 12
56/644/0 Sąd Powiatowy w Lubaczowie 1921-1925 0 rozwiń
Akta sprawy karnej osoby oskarżonej o udział w napadzie rabunkowym 1921 r., sygn. 1; dzienniki kosztów podróży służbowych sędziów sędziów lekarzy sądowych Sądu Powiatowego Lubaczowie 1925 r., sygn. 2. Liczba jednostek w zespole: 3
56/645/0 C.K. Sąd Obwodowy w Przemyślu 1858-1908, 1914 0 rozwiń
Lista przysięgłych C.K. Sądu Obwodowego w Przemyślu 1878, sygn. 1; ogłoszenia C.K. Sądu Obwodowego w Przemyślu w sprawie licytacji dóbr Jabłonica Ruska 1858, sygn. 2; akta dotyczące depozytów sądowych 1860–1865, sygn. 3; akta spraw karnych (sprawy o kradzież i oszustwo) 1907–1908, sygn. 4–6; rejestr więźniów 1862–1864. Liczba jednostek w zespole: 11
56/646/0 Szkoła Podstawowa w Potoku powiat Krosno 1894-1951 0 rozwiń
akta z okresu do 1918 roku: metryki szkolne 1894/95-1923/24, sygn. 1-2; katalog klasowy 1900/01, sygn. 3; katalogi główne 19003/04-1910/11, sygn. 4-10; katalogi klasowe 1911/12-1917/18, sygn. 11-15; akta z okresu II Rzeczypospolitej: sprawy organizacyjne 1934/35-1938/39, sygn. 16; metryki szkolne 1923/24- 1949/50, sygn. 17-18; katalogi klasowe 1918/19-1931/32, sygn. 19-32; księgi ocen 1932/33-1938/39, sygn. 33-38; akta z okresu okupacji niemieckiej: księgi ocen 1939/30-1943/44, sygn. 39-41; akta z okresu Polski Ludowej: sprawy organizacyjne 1946-1951, sygn. 42; księgi ocen 1944/45-1945/46, sygn. 43-44; arkusze ocen 1946/47-1950/52, sygn. 45. Liczba jednostek w zespole: 45
56/647/0 Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Odzieżą w Rzeszowie z siedzibą w Przemyślu 1949-1958 0 rozwiń
Centrala Tekstylna - Hurtownia Dziewiarsko-Pończosznicza w Rzeszowie, 1949, sygn. 1-3 - zarządzenie jednostek nadrzędnych, materiały dotyczące działalności Hurtowni i podległych podhurtowni, bilans roczny. Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Odzieżą w Rzeszowie z siedzibą w Przemyślu: Narady, 1950, 1952-1955, sygn. 4-10 - protokoły zebrań i narad z pracownikami, z dystrybutorami, kontrahentami; Organizacja, 1949-1956, sygn. 11-20 - statuty, wykazy sklepów, protokół zdawczo-odbiorczy funkcji dyrektora WPHO, zarządzenia jednostek nadrzędnych, zarządzenia Dyrektora Centrali Odzieżowej Biura Wojewódzkiego; Planowanie i sprawozdawczość, 1949-1958, sygn. 21-76 - plany roczne obrotu towarowego, kwartalne plany sprzedaży na szczeblu hurtu, plany zakupu i sprzedaży, zapotrzebowania roczne dystrybutorów, plany BHP, roczne i kwartalne plany przewozu ładunku sprawozdania miesięczne, kwartalne bilanse towarowe, sprawozdania z akcji socjalnej, przeciwpożarowe, dotyczące transportu, współzawodnictwa pracy, sprawozdania z analizy sklepów, z działalności instruktorów, zaopatrzenia detalu, z obrotu towarowego, z objawów spekulacji, z kontroli technicznej, ze stanu pracy, z działalności planowania, z wykonania planu obrotowego, z zakresu budownictwa inwestycyjnego, z przebiegu dostaw i sprzedaży, analizy ekonomiczne sprawozdań finansowych działalności byłej COBW, analizy ekonomiczne działalności Centrali Odzieżowej; Kontrole, 1949, 1952, 1955-1956, sygn, 77-82 - protokoły dotyczące kontroli placówek Hurtowni, protokoły i notatki z lustracji sklepów gminnych spółdzielni; Inwestycje, 1955-1956, sygn. 83-84 - dokumentacja techniczna - projekt wstępny biurowca Centrali w Rzeszowie, orzeczenie geologiczno-inżynierskie dla projektowanego magazynu WPHO w Przemyślu; Finanse, 1949-1950, 1952-1954, 1956, sygn. 85-93 - bilans roczny Hurtowni, bilanse brutto kont majątkowych Hurtowni wraz z załącznikami. Liczba jednostek w zespole: 93
56/648/0 vacat - Państwowe Gospodarstwo Rolne w Starzawie - zespół włączono do zespołu nr 522 - Zespół Państwowych Gospodarstw Rolnych Nehrybka 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
56/649/0 vacat - Druki ulotne wykonane w drukarniach miasta Przemyśla i Jarosławia - zespół podzielono na dwa zbiory 397 i nr 478 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
56/650/0 Szkoła Podstawowa w Lipinkach powiat Gorlice 1904-1957 0 rozwiń
akta z lat 1904-1918: metryki szkolne 1912-1951, sygn. 1-2; katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1905/06- 1917/18, sygn. 3-14; akta z okresu II Rzeczypospolitej: katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1918/19-1932/33, sygn. 15-29; księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1933/34-1938/39, sygn. 30-35; akta z okresu okupacji niemieckiej: księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1939/40-1943/44, sygn. 36-40; arkusze ocen 1940-1955, sygn. 41; akta z okresu Polski Ludowej: projekt organizacji szkoły 1946-1955, sygn. 42; protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej 1944-1957, sygn. 43-45; sprawozdania z wizytacji szkoły 1948-1955, sygn. 46; księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1944/45-1945/46, sygn. 48-49; arkusze ocen 1946-1955, sygn. 50-58; zestawienie klasowe ruchu uczniów i wyników rocznej klasyfikacji 1946-1952, sygn. 59; akcja dotycząca walki z analfabetyzmem 1950/51, sygn. 60; protokoły zebrań rodzicielskich 1945-1950, sygn. 61. Liczba jednostek w zespole: 61
Wyświetlanie 981 do 1 000 z 2 781 wpisów.