Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
56/744/0 Prywatne Seminarium Nauczycielskie Żeńskie PP Benedyktynek w Przemyślu 1911-1936 0 rozwiń
1. Prywatne Seminarium Nauczycielskie Żeńskie; 2. Komitet Zjazdowy Liczba jednostek w zespole: 14
56/745/0 Prywatne Seminarium Nauczycielskie Żeńskie im. Emilii Plater w Jarosławiu 1922-1936 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
56/746/0 Wojewódzki Zarząd Państwowych Gospodarstw Rolnych w Rzeszowie. Inspektorat w Przemyślu [1956-1957] 1958-1959 [1960, 1969] 0 rozwiń
Dział Planowania, 1957-1969, sygn. 1-58 - zarządzenia, okólniki i instrukcje władz nadrzędnych, projekty Planu Pięcioletniego dla Inspektoratu PGR, spisy powierzchni użytków i zasiewów oraz zwierząt gospodarskich Inspektoratu PGR Przemyśl, zespołów PGR, zbiorcze raporty operatywne dotyczące działalności gospodarczo-finansowej, z podjęcia i realizacji zobowiązań produkcyjnych ponadplanowych i czynów społecznych przez załogi gospodarstw, sprawozdania z powierzchni zbiorów i ze zbiorów ziemiopłodów, ankiety o wynikach produkcyjnych i finansowych w PGR, plany produkcji i wykonanie odstawy produktów pochodzenia zwierzęcego, zasiewów i wykonanie odstawy zbóż konsumpcyjnych, sprawozdania z przebiegu omłotów ze zbiorów, z leśnictwa, z wykonania planu nakładów finansowych na BHP, z wykonania planu zaopatrzenia materiałowo - technicznego dla Inspektoratu i zespołów PGR, z wynalazczości pracowniczej, z działalności stołówek i bufetów, z wypadków przy pracy, wskazówki produkcyjne i finansowe podległych jednostek gospodarczych, plany gospodarczo-finansowe dla gospodarstw zespołu PGR Bircza, zespołu PGR Nehrybka, Inspektoratu PGR w Przemyślu, gospodarstwa PGR Buszkowiczki, PGR Cisowa, PGR Hurko, PGR Huwniki, PGR w Korytnikach, PGR Kupiatycze,PGR w Leszczawie, PGR w Łodziance, PGR Mielnów, PGR Medyka, PGR Olszany, PGR Pikulice, PGR Posada Rybotycka, PGR Rybotycze, PGR Sierakośce, PGR Starzawa, PGR Trójca, PGR Walawa, PGR Wybrzeże; Dział Finansowo-Księgowy, 1957-1960, sygn. 59-95 - akta dotyczące rejestru przedsiębiorstw PGR Buszkowiczki, Korytniki z gorzelnią średnią, PGR Walawa, Cisowa, PGR Warsztaty Naprawcze z siedzibą w Nehrybce, Brygada Remontowo- Budowlana z siedzibą w Nehrybce i przejście na własny rozrachunek gospodarczy, plany funduszu płac i sprawozdania z ich wykonania, plany sfinansowania inwestycji i kapitalnych remontów, preliminarze wpływów i wydatków podległych jednostek, bilanse, sprawozdania finansowe i analizy, rzeczowe, z wykonania planu dochodów i nakładów, z wykonania planu zatrudnienia i funduszu płac w administracji, analiza opisowa działalności gospodarczo-finansowej, bilansów zespołów PGR, działalność Warsztatów Zespołowych w Nehrybce; Dział Inwestycji i Budownictwa, 1957-1960, sygn. 96-104 - plany interwencyjne z załącznikami, na potrzeby na kapitalne remonty, inwestycje - plany, sprawozdania, plany operatywne robót budowlano-montażowych i wodno-melioracyjnych oraz sprawozdania, umowy na roboty budowlano-montażowe zawarte między Inspektoratem Przemyśl a Zakładem Remontowo-Budowlanym w Przemyślu, kontrola Zakładu Instalacyjno-Montażowego przez Inspektorat PGR w Przemyślu; Inspektor ds. Mechanizacji, 1957-1960, sygn. 105-109 - urealniony plan zakupu maszyn rolniczych z limitów inwestycyjnych, plan rzeczowo-finansowy zakupu maszyn rolniczych dla gospodarstw podległych Inspektoratowi, plan eksploatacyjny nakładów BHP, sprawozdania jednostkowe i zbiorcze z ilości pojazdów samochodowych i ich wykorzystanie, z wykonania prac i zużycia paliwa zasadniczego, zestawienie obrotów paliwem; Inspektor Rolny, 1956-1960, sygn. 110-124 - protokoły dotyczące zlikwidowania, przekazania i włączenia gospodarstw PGR w Inspektoracie w Przemyślu oraz protokoły zdawczo-odbiorcze związane ze zmianą kierowników gospodarstw, sprawozdania o sytuacji w PGR na teranie powiatu przemyskiego oraz założenia produkcyjne z uwagami o produktywności z każdych z gospodarstw należących do Inspektoratu, sprawozdania ze zmian w stanie użytkowania gruntów w poszczególnych gospodarstwach, bilans ziemiopłodów, zestawienia obrotów głównymi ziemiopłodami, paszami i produktami, nawozami, sprawozdania sprzedaży produktów roślinnych, z plonujących plantacji traw i motylkowych drobnoziarnistych wieloletnich, plan i odstawa zbóż, orek zimowych, melioracje w gospodarstwach rolnych podległych, protokoły z kontroli i analizy ekonomicznej gospodarstw PGR; Inspektor ds. Produkcji Zwierzęcej, 1958, sygn. 125-130 - sprawozdania z obrotów inwentarzem żywym, zestawienia kupna i sprzedaży inwentarza żywego, sprawozdania ze stanu pasiek, sprawozdania i protokoły z kontroli gospodarstw dotyczących zagadnień agro-zootechnicznych i mechanizacji; Dział Zatrudnienia i Płac, 1957-1959, sygn. 131-135 - sprawozdania ze stanu struktury zatrudnienia i zarobków pracowników Inspektoratu i gospodarstw, protokoły podległych zespołów PGR w sprawie ustalenia niezbędnego stanu zatrudnienia, funduszu płac i siły pociągowej, sprawozdania ze stanu kadr wg posiadanego wykształcenia i przysługującego urlopu, wg posiadanego wykształcenia wyższego i średniego zawodowego. Liczba jednostek w zespole: 135
56/747/0 Sąd Powiatowy w Nisku [1896-1918] 1919-1928 [1929-1964] 0 rozwiń
Repertorium „A” 1919-1925, sygn. 1; akta spadkowe [1896-1918] 1919-1928 [1929-1964], sygn. 2-1877; akta spraw opiekuńczych 1919-1924, sygn. 1878-1879; testamenty i protokoły ogłoszenia testamentów [1899, 1914-1918] 1919-1928, sygn. 1880-1888; akta spraw cywilnych spornych [1918] 1919-1922, sygn. 1889-1890; akta sprawy cywilnej niespornej o przerachowanie spłat 1926 [1930], sygn. 1891; dokumenty związane z podziałem i sprzedażą parcel gruntowych w gminie katastralnej Gwoździec 1927-1928, sygn. 1892. Liczba jednostek w zespole: 1892
56/748/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Dąbkowie powiat Lubaczów 1954-1972 0 rozwiń
Protokoły z sesji GRN protokoły z sesji GRN 1954-1972, sygn. 1-14; rejestry uchwał GRN 1965-1972, sygn. 15-19; komisja budżetu i planowania gospodarczego – protokoły, plany pracy, regulamin 1965-1971, sygn. 20; komisja dróg i urządzeń gromadzkich – protokoły, plany pracy, regulamin 1955-1971, sygn. 21; komisja finansowo-budżetowa – plany pracy, protokoły, sygn. 22; komisja mandatowa – regulamin, plany pracy, protokoły, ocena pracy radnych 1965-1971, sygn. 23; komisja mienia gromadzkiego – plany pracy, protokoły, sygn. 24; komisja oświaty, kultury i spraw socjalnych – protokoły, plany pracy, regulamin 1955-1971, sygn. 25; komisja rolnictwa i zaopatrzenia ludności – protokoły, plany pracy, regulamin 1955-1971, sygn. 26; sprawy organizacyjne 1967, 1970, sygn. 27; protokoły z posiedzeń Prezydium GRN 1955-1972, sygn. 28-38; rejestry uchwał Prezydium GRN 1964-1972, sygn. 39-44; zebrania wiejskie – protokoły, sygn. 45; program rozwoju gromady na lata 1961-1970, sygn. 46-47; plany gospodarcze gromady 1959-1971, sygn. 48-61; plan gospodarczy wsi Bihale 1971, sygn. 62; plan gospodarczy wsi Dąbków 1971, sygn. 63; plan gospodarczy wsi Hurcze 1971, sygn. 64; plan gospodarczy wsi Łukawiec 1971, sygn. 65; plan gospodarczy wsi Opaka 1971, sygn. 66; plan gospodarczy wsi Nowa Grobla 1971, sygn. 67; plan gospodarczy wsi Szczutków 1971, sygn. 68; wiejskie programy rozwoju rolnictwa 1967-1970; mapa glebowo-rolnicza z opisem obiektu: Dębków 1969, sygn. 70; mapa glebowo-rolnicza z opisem obiektu: Opaka 1969, sygn. 71; mapa glebowo-rolnicza z opisem obiektu: Szczutków 1969, sygn. 72; spis powszechny 1960, sygn. 73; spis rolny 1965-1966, sygn. 74; sprawozdawczość gospodarcza ogólna 1966-1972, sygn. 75; kontrole i zalecenia pokontrolne – protokoły 1963-1972, sygn. 76-79; plany finansowe 1965-1970, sygn. 80; budżet gromady 1955-1971, sygn. 81-97; sprawozdania finansowe 1956-1972, sygn. 98; Społeczny Komitet Społecznego Funduszu Budowy Szkół 1959, sygn. 99. Kat. B do dalszego przechowania: sprawy notarialne - testamenty 1971, 1 j.a. - 0,01 m.b. Liczba jednostek w zespole: 99
56/749/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Bihalach powiat Lubaczów 1954-1959 0 rozwiń
Protokoły z sesji GRN 1954-1959, sygn. 1-2; rejestry uchwał GRN 1954-1959, sygn. 3-6; komisje radzieckie – plany pracy, protokoły 1955-1959, sygn. 7; protokoły z posiedzeń Prezydium GRN 1955-1959, sygn. 8-9; rejestry uchwał Prezydium GRN 1955-1957, sygn. 10-12; zebrania wiejskie – protokoły 1955-1959, sygn. 13; spisy rolne 1955-1957, sygn. 14; kontrole i zalecenia pokontrolne – protokoły 1955-1959, sygn. 15; rejestr kontroli 1957, sygn. 16; budżet gromady 1955-1959, sygn. 17-21; sprawozdania finansowe za lata 1955-1959. Liczba jednostek w zespole: 22
56/750/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Płazowie powiat Lubaczów 1954-1974 0 rozwiń
Protokoły z sesji GRN 1954-1972, sygn. 1-10; rejestry uchwał GRN 1955-1969, sygn. 11-13; komisja dróg i urządzeń gromadzkich – protokoły, plany pracy, regulamin 1964-1972, sygn. 14; komisja finansowa – protokoły, plany pracy, regulamin 1961-1964, sygn. 15; komisja budżetu i planu gospodarczego – protokoły, plany pracy, regulamin 1965-1972, sygn. 16; komisja mandatowa – protokoły, plany pracy, regulamin 1965-1969, sygn. 17; komisja mienia gromadzkiego – protokoły, plany pracy, regulamin 1960-1964, sygn. 18; komisja oświaty, kultury i spraw socjalnych – protokoły, plany pracy, regulamin 1960-1968, sygn. 19; komisja rolnictwa i zaopatrzenia ludności 1960-1972, sygn. 20; protokoły z posiedzeń Prezydium GRN 1955-1972, sygn. 21-28; rejestry uchwał Prezydium GRN 1955-1969, sygn. 29-31; zebrania wiejskie – protokoły 1955-1972, sygn. 32-33; program rozwoju gromady na lata 1961-1965, sygn. 34; plan gospodarczy gromady 1960-1966, sygn. 35-38; zadania gospodarcze poszczególnych wsi 1964, 1966, sygn. 39; wiejskie programy rozwoju rolnictwa na lata 1966-1968, sygn. 40; spis powszechny 1960, sygn. 41; spisy rolne 1955-1968, sygn. 42-44; sprawozdawczość ogólna 1963-1967, sygn. 45; kontrole i zalecenia pokontrolne – protokoły 1955-1972, sygn. 46; plany finansowe 1972, sygn. 47; budżet gromady 1955-1971, sygn. 48-62; sprawozdania finansowe 1967. Kat. B do dalszego przechowania: testamenty 1970-1971, 1 j.a. - 0,01 m.b. Dopływ: Rejestry mieszkańców miejscowości: Płazów, Łówcza, Łówcza PGR Nowy i Stary. Liczba jednostek w zespole: 66
56/751/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Radymnie 1949-1973 0 rozwiń
Referat Ogólno-Administracyjny, 1950-1973, sygn. 1-24 - protokoły sesji MRN; Referat Ogólno-Administracyjny OA I/9, 1950-1973, sygn. 25-120 - spotkania posłów i radnych z wyborcami, wybory MRN i Prezydium MRN w Radymnie - regulamin MRN, akta komisji, organizacja wydziałów prezydium, protokoły posiedzeń prezydium, rejestr uchwał MRN i jej Prezydium, sprawozdania z wykonania uchwał, sprawy komitetów blokowych, plany gospodarcze, sprawozdawczość statystyczna, analiza skarg i wniosków, protokoły kontroli i zalecenia pokontrolne, budżet i jego wykonanie, sprawozdania z działalności MRN i jej organów, sprawy poufne; Referat Spraw Socjalno-Kulturalnych SK.III/1a, 1951-1961, sygn. 121-127 - oświata szkoły podstawowej, sprawy likwidacji analfabetyzmu, kultura i sztuka, akcja sanitarno-porządkowa, Społeczny Fundusz Budowy Szkół, sprawy lokalizacji domu kultury w Radymnie; Referat Wojskowy W/1, 1951-1955, 1957-1962, sygn, 128-141 - instrukcje i zarządzenia, sprawy dotyczące działalności Referatu, rejestracja i odroczenia młodzieży podlegającej Powszechnej Organizacji "Służba Polsce", protokół z kontroli referatu, meldunki i sprawozdania; Referat Rolny, 1950-1962, 1968-1973, sygn. 142-155 - Narodowe Spisy Powszechne, spisy rolne, sprawozdania z przebiegu obowiązkowych dostaw mleka, zwierząt rzeźnych, zbóż, ziemniaków, sprawozdania z działalności Referatu; Referat Skupu, 1953, 1956-1957, 1960-1962, 1965, 1971, sygn. 156-163 - wykazy gospodarstw rolnych; Referat Kwaterunkowy, 1952, 1956-1959, sygn. 164-168 - plany gospodarcze w zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, rejestry złożonych podań o przydział lokali, rejestry wystawionych przydziałów kwaterunkowych; Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej GK XIV, 1951-1973, sygn. 169-193 - planowanie w gospodarce komunalnej, przydzielanie parceli na budowę pawilonu usługowego, inwestycje związane z remontami kapitalnymi i budową nowych budynków, sprawozdawczość i statystyka z zakresu gospodarki komunalnej, protokoły i zalecenia pokontrolne, aktywizacja miasta; Referat Karno-Administracyjny, 1949-1958, sygn. 194-201 - sprawozdania o orzecznictwie karno-administracyjnym, odwołania od orzeczeń i nakazów karnych, rejestry spraw karno-administracyjnych. Liczba jednostek w zespole: 201
56/752/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Łukawicy powiat Lubaczów 1954-1974 0 rozwiń
Protokoły z sesji GRN 1954-1972, sygn. 1-7; rejestry uchwał GRN 1969-1971, sygn. 8; komisja dróg i urządzeń gromadzkich – protokoły, plany pracy, regulamin, sprawozdania 1955-1972, sygn. 9; komisja finansowo-budżetowa – protokoły, plany pracy 1955-1964, sygn. 10; komisja budżetu i planowania gospodarczego – protokoły, plany pracy, regulamin, sprawozdania 1965-1972, sygn. 11; komisja oświaty, kultury i spraw socjalnych – protokoły, plany pracy, regulamin, sprawozdania 1955-1972, sygn. 12; komisja mandatowa – protokoły, plany pracy, regulamin, sprawozdania 1962-1972, sygn. 13; komisja mienia gromadzkiego – plany pracy, protokoły1962-1965, sygn. 14; komisja rolna – protokoły, plany pracy 1955-1963, sygn. 15; komisja rolnictwa i zaopatrzenia ludności – protokoły, plany pracy, regulamin, sprawozdania 1964-1972, sygn. 16; sprawy organizacyjne 1965, sygn. 17; protokoły z posiedzeń Prezydium GRN 1955-1972, sygn. 18-26; rejestry uchwał Prezydium GRN 1960-1970, sygn. 27-29; zebrania wiejskie 1955-1972, sygn. 30-31; program rozwoju gromady na lata 1966-1970, sygn. 32; plan gospodarczy gromady 1962-1970, sygn. 33-37, 39-43; zadania gospodarcze poszczególnych wsi 1966, sygn. 38; plan gospodarczy wsi Chlewiska 1971, sygn. 44; plan gospodarczy wsi Łukawica 1971, sygn. 45; plan gospodarczy wsi Wola Wielka 1971, sygn. 46; spis powszechny 1960, sygn. 47; spis rolny 1961-1972, sygn. 48-49; sprawozdawczość ogólna 1955-1972, sygn. 50; sprawozdania z obowiązkowych dostaw 1956-1960, sygn. 51; kontrole i zalecenia pokontrolne – protokoły 1959-1972, sygn. 52-54; plany finansowe 1967-1971, sygn. 55; budżet gromady 1955-1971, sygn. 56-73; sprawozdania finansowe 1955-1970, sygn. 74-75; projekt techniczny i kosztorys na budowę świetlicy w Łukawicy 1962, sygn. 76; projekt techniczny i kosztorys na budowę świetlicy w Woli Wielkiej 1962, sygn. 77; dokumentacja dotycząca budowy drogi lokalnej Łukawica-Chlewiska 1965, sygn. 78. Kat. B do dalszego przechowania: testamenty 1962-1972, 1 j.a. - 0,01 m.b. Dopływ: Rejestry mieszkańców miejscowości: Chlewiska, Łukawica, Wola Wielka. Liczba jednostek w zespole: 81
56/753/0 Powiatowy Komitet Koordynacyjny Społecznego Funduszu Budowy Szkół w Ustrzykach Dolnych 1959-1966 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 25
56/754/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Narolu powiat Lubaczów 1955-1974 0 rozwiń
Protokoły z sesji GRN 1955-1971, sygn. 1-12; rejestry uchwał GRN 1955-1970, sygn. 13-20; komisja dróg i urządzeń gromadzkich – protokoły, plany pracy, regulamin, sprawozdania 1955-1972, sygn. 21; komisja finansowo-budżetowa – protokoły, plany pracy, regulamin 1955-1964, sygn. 22; komisja budżetu i planowania gospodarczego – protokoły, plany pracy, regulamin 1965-1972, sygn. 23; komisja mandatowa – protokoły, plany pracy, regulamin 1965-1972, sygn. 24; komisja mienia gromadzkiego – protokoły, plany pracy, regulamin 1958-1964, sygn. 25; komisja rolnictwa i zaopatrzenia ludności – protokoły, plany pracy, regulamin 1955-1972, sygn. 26; komisja oświaty, kultury i zdrowia – protokoły, plany pracy, regulamin 1955-1972, sygn. 27; sprawy organizacyjne 1956-1966, sygn. 28; sprawozdanie z działalności Prezydium GRN 1970, sygn. 29; protokoły z posiedzeń Prezydium GRN 1955-1972; sygn. 30-38, 40; uchwały Prezydium GRN 1971, sygn. 39; rejestry uchwał Prezydium GRN 1955-1970, sygn. 41-48; protokoły z narad sołtysów 1967, sygn. 49; zebrania wiejskie – protokoły 1955-1971, sygn. 50-52; program gospodarczy gromady 1960, 1965, 1970 sygn. 53, 54, 56, 57; zadania gospodarcze poszczególnych wsi 1961-1964, sygn. 55; plan gospodarczy wsi Jędrzejówka 1972, sygn. 58; plan gospodarczy wsi Lipie 1972, sygn. 59; plan gospodarczy wsi Narol-miasto 1972, sygn. 60; plan gospodarczy wsi Narol-wieś, sygn. 61; plan gospodarczy wsi Zagrody 1972, sygn. 62; spis powszechny 1960, 1970, sygn. 63; spisy rolne 1958-1967, sygn. 64; sprawozdawczość ogólna 1964-1968, sygn. 65; sprawozdawczość z obowiązkowych dostaw 1959-1960, sygn. 66; kontrole i zalecenia pokontrolne 1962-1972, sygn. 67-68; plany finansowe 1966-1971, sygn. 69; budżet gromady 1955-1970, sygn. 70-86; sprawozdania finansowe 1959-1968, sygn. 87; projekt świetlicy we wsi Jędrzejówka 1959-1962, sygn. 88; kosztorys świetlicy we wsi Jędrzejówka 1962, sygn. 89; założenia projektowe na budowę Domu Ludowego wsi Jędrzejówka 1962, sygn. 90. Dopływ: Rejestry mieszkańców miejscowości: Dębiny i Młynki, Jędrzejówka i Maurcówka, Kadłubiska i Huta Złomy, Lipie, Lipsko, Narol Wieś, Narol, Podlesina i PGR Narol, Zagrody. Liczba jednostek w zespole: 101
56/755/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Dzikowie Starym powiat Lubaczów [1949-1954] 1955-1972 [1973-1975, 1986-1993] 0 rozwiń
Protokoły z sesji GRN 1955-1972, sygn. 1-5a; rejestry uchwał GRN 1955-1967, sygn. 6-8; komisja finansowo-budżetowa – protokoły, plany pracy, informacje, sprawozdania 1955-1963, sygn. 9; komisja budżetu i planu gospodarczego – protokoły, plany pracy, regulamin 1965-1972, sygn. 10; komisja dróg i urządzeń gromadzkich – protokoły, plany pracy, regulamin 1955-1972, sygn. 11; komisja mandatowa – protokoły, plany pracy, regulamin, ankiety radnych 1962-1972, sygn. 12; komisja mienia wiejskiego – plany pracy, protokoły 1958-1963, sygn. 13; komisja oświaty, kultury i spraw socjalnych – protokoły, plany pracy, regulamin 1955-1972, sygn. 14; komisja rolnictwa i zaopatrzenia ludności – protokoły, plany pracy, regulamin 1955-1972, sygn. 15; protokoły z posiedzeń Prezydium GRN 1955-1972, sygn. 16-21b; rejestry uchwał Prezydium GRN 1955-1967, sygn. 22-24; protokoły z odpraw sołtysów 1963, 1966, sygn. 25; zebrania wiejskie – protokoły 1959-1971, sygn. 26; program rozwoju gromady 1964, sygn. 27; plan gospodarczy gromady 1960-1972, sygn. 28-31, 33; zadania gospodarcze dla poszczególnych wsi 1966, sygn. 32; wiejskie programy rozwoju rolnictwa 1966-1967, sygn. 34; spis rolny 1967-1972, sygn. 35; sprawozdawczość gospodarcza ogólna 1964-1970, sygn. 36; kontrole i zalecenia pokontrolne – protokoły 1963-1972, sygn. 37; plan finansowy 1967, sygn. 38; budżet gromady 1955-1969, sygn. 39-49; sprawozdania finansowe 1960-1971, sygn. 50; sprawy organizacyjne 1970, sygn. 51. Kat. B do dalszego przechowania: testamenty 1958-1962, 1 j.a. - 0,01 m.b. Liczba jednostek w zespole: 60
56/756/0 Narodowy Bank Polski Oddział w Radymnie 1954-1962 0 rozwiń
Pion Planowania i Kredytów, 1954-1962, sygn. 1-75 - akta finansowe (bilanse wraz z załącznikami, sprawozdania z kontroli stanu finansowego, plany roczne, inspekcje następujących instytucji kredytowanych przez NBP: Zakładów i Spółdzielni Mleczarskich, Wojewódzkiej Bazy Obsługi Maszyn Drogowych, Powiatowej Wielobranżowej Spółdzielni Pracy Usług Rzemieślniczych, Powroźniczej Spółdzielni Pracy, Spółdzielni Owocowo-Warzywniczej, PZGS „Samopomoc Chłopska”, GS „Samopomoc Chłopska”, PGR, Państwowego Ośrodka Maszyn, Gminnej Kasy Spółdzielczej); Pion Operacyjno-Rachunkowy, 1956-1962, sygn. 76-82 - bilanse wraz z załącznikami; Pion Operacyjno-Administracyjny, 1957-1962, sygn. 83-88 - pisma i protokoły dotyczące przekazywania agend Oddziału NBP w Radymnie do Oddziałów w Jarosławiu, Przemyślu i Lubaczowie, protokoły i sprawozdania z rewizji Oddziału, ewidencja etatów i funduszu płac, sprawozdania dotyczące wydatków i dochodów budżetu Banku. Liczba jednostek w zespole: 88
56/758/0 Sąd Grodzki w Dynowie [1917-1928] 1929-1939 [1940-1951] 0 rozwiń
Akta spraw spadkowych [1917-1928] 1929-1939 [1940-1951], sygn. 1-830.]; akta spraw opiekuńczych 1929-1939 [1941-1944], sygn. 831-888; akta spraw karnych 1937-1938, sygn. 889-896. Liczba jednostek w zespole: 896
56/760/0 Akta c.k. notariusza Henryka Scheiba w Mościskach 1916-1918 0 rozwiń
Repertoria 1916-1918, sygn. 1-5. Liczba jednostek w zespole: 8
56/761/0 Zbiór map w zasobie Archiwum Państwowego w Przemyślu 1700-1955,1961,1963,1967,1971-1978, 2000 1809 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1889
56/762/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Horyńcu powiat Lubaczów 1954-1972 0 rozwiń
Protokoły z sesji GRN 1954-1972, sygn. 1-10; rejestry uchwał GRN 1955, sygn. 11; komisja budżetu i planowania gospodarczego – protokoły, plany pracy, regulamin, sprawozdania 1955-1956, 1965-1972, sygn. 12; komisja dróg i urządzeń gromadzkich – protokoły, plany pracy, regulamin 1956, 1965-1972, sygn. 13; komisja mandatowa – protokoły, plany pracy, regulamin 1965-1971, sygn. 14; komisja oświaty, kultury i spraw socjalnych – protokoły, plany pracy, regulamin 1956, 1966-1972, sygn. 15; komisja rolnictwa i zaopatrzenia ludności – protokoły, plany pracy, regulamin 1956, 1961-1972, sygn. 16; komisja uzdrowiskowo-wczasowa – protokoły, plany pracy, regulamin, sprawozdania sygn. 1968-1972, sygn. 17; sprawy organizacyjne 1971, sygn. 18; spotkania posłów i radnych z wyborcami 1971, sygn. 19; protokoły z posiedzeń Prezydium GRN 1955-1972, sygn. 20-29; rejestry uchwał Prezydium GRN 1955, sygn. 30; zebrania wiejskie – protokoły, sygn. 1955-1971; program rozwoju gromady na lata 1961-1970, sygn. 33-34; plany gospodarcze gromady 1960-1972, sygn. 35-37, 39-41, 43-48; zadania gospodarcze poszczególnych wsi 1962-1963, 1966, sygn. 38, 42; plan gospodarczy wsi Brusno Nowe 1971, sygn. 49; plan gospodarczy wsi Horyniec 1971, sygn. 50; plan gospodarczy wsi Krzywe 1971, sygn. 51; plan gospodarczy wsi Nowiny Horynieckie 1971, sygn. 52; plan gospodarczy wsi Podemszczyzna 1971, sygn. 53; plan gospodarczy wsi Polanka Horyniecka 1971, sygn. 54; plan gospodarczy wsi Radruż 1971, sygn. 55; plan gospodarczy wsi Wólka Horyniecka 1971, sygn. 56; plan gospodarczy wsi Brusno Nowe 1972, sygn. 57; plan gospodarczy wsi Horyniec 1972, sygn. 58; plan gospodarczy wsi Krzywe 1972, sygn. 59; plan gospodarczy wsi Nowiny Horynieckie 1972, sygn. 60; plan gospodarczy wsi Podemszczyzna 1972, sygn. 61; plan gospodarczy wsi Polanka Horyniecka 1972, sygn. 62; plan gospodarczy wsi Radruż 1972, sygn. 63; plan gospodarczy wsi Wólka Horyniecka 1972, sygn. 64; spis rolny 1961-1972, sygn. 66-67; sprawozdawczość ogólna 1964-1972, sygn. 68; kontrole i zalecenia pokontrolne protokoły 1963-1972, sygn. 69-70; budżet gromady 1955-1971, sygn. 71-88; sprawozdania finansowe 1957-1973, sygn. 89; projekt wyznaczenia terenów budowlanych dla wsi Brusno Nowe – Polanka Horyniecka 1965, sygn. 90; projekt wyznaczenia terenów budowlanych zespołu wsi Podemszczyzna, Puchacze, Tarasówka, Krzywe, Duchnicze 1966, sygn. 91; dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy drogi lokalnej nr 18 Horyniec-Świdniaca-Brusno, 1963, sygn. 92; dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy szkoły we wsi Brusno Nowe 1967. Kat. B do dalszego przechowania: sprawy notarialne 1970-1972, 1 j.a. - 0,01 m.b. Liczba jednostek w zespole: 94
56/763/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Bruśnie Nowym powiat Lubaczów 1954-1959 0 rozwiń
Protokoły z sesji GRN 1954-1959, sygn. 1-2; komisje radzieckie – plany pracy, sygn. 1955-1959, sygn. 3; protokoły z posiedzeń Prezydium GRN 1955-1959, sygn. 4-5; protokoły z wyboru sołtysa 1958, sygn. 6; budżet gromady 1955-1959, sygn. 7-12; sprawozdania finansowe 1959, sygn. 13; zestawienie zbiorcze z dostaw zbóż, zwierząt rzeźnych i dostaw mleka 1956, sygn. 14. Liczba jednostek w zespole: 14
56/764/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Lublińcu Nowym powiat Lubaczów 1955-1972 0 rozwiń
protokoły z sesji GRN 1955-1972, sygn. 1-18; uchwały GRN 1958-1972, sygn. 19-23; protokoły z posiedzeń Prezydium GRN 1955-1972, sygn. 24-40; uchwały Prezydium GRN 1955-1972, sygn. 41-46; dane personalne o radnych 1965, sygn. 47; komisja budżetu i planowania gospodarczego 1955-1972, sygn. 48; komisja dróg i urządzeń gromadzkich 1955-1972, sygn. 49; komisja finansów 1961-1964, sygn. 50; komisja kultury i spraw socjalnych 1955-1971, sygn. 51; komisja mandatowa 1965-1971, sygn. 52; komisja mienia gromadzkiego 1958-1964, sygn. 1958-1964; komisja rolnictwa i zaopatrzenia ludności 1961-1972, sygn. 54; szkolenie sołtysów 1964, sygn. 55; zebrania wiejskie – protokoły 1955-1972, sygn. 57-63; program rozwoju gromady 1961-1970, sygn. 64-65; plan gospodarczy gromady 1960-1972, sygn. 66-77; wiejski program rozwoju rolnictwa 1966-1969, sygn. 78; spis powszechny 1960, 1970, sygn. 79-80; spis rolny 1963-1972, sygn. 81-85; kontrole i zalecenia pokontrolne 1959-1972, sygn. 86-90; mienie gromadzkie 1964-1971, sygn. 91; budżet gromady 1955-1972, sygn. 92-109; sprawozdania finansowe 1956-1973, sygn. 110-117; projekt techniczny i kosztorys na budowę Remizy Strażackiej w Lublińcu Nowym 1963. Kat. B do dalszego przechowania: testamenty 1958-1965, 1 j.a. - 0,01 m.b. Liczba jednostek w zespole: 118
56/765/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Roźwienicy powiat Jarosław 1954-1972 0 rozwiń
Protokoły z sesji GRN 1954-1972, sygn. 1-13; rejestry uchwał GRN 1962-1967, sygn. 14-15; komisja dróg i urządzeń gromady – protokoły, plany pracy 1958-1970, sygn. 16; komisja finansowo-budżetowa – protokoły, plany pracy 1958-1970, sygn. 17; komisja oświaty, kultury i spraw socjalnych – protokoły, plany pracy 1955-1970, sygn. 18; komisja mandatowa – plany pracy, protokoły 1964-1969, sygn. 19; komisja rolna – protokoły, plany pracy 1958-1970, sygn. 20; społeczna komisja pojednawcza – rejestr wniosków, protokoły 1967-1971, sygn. 21; protokoły z posiedzeń Prezydium GRN 1955-1972, sygn. 22-32; rejestr uchwał Prezydium GRN 1962-1967, sygn. 33; protokoły z narad sołtysów 1963, sygn. 34; protokoły zebrań wiejskich 1956-1970, sygn. 35-38; program rozwoju gromady na lata 1961-1970, sygn. 39-40; plany gospodarcze gromady 1961-1970, sygn. 41-50; wiejski program rozwoju rolnictwa 1966-1970, sygn. 51; sprawozdawczość i statystyka 1967-1970, sygn. 52; kontrole i zalecenia pokontrolne – protokoły 1963-1970, sygn. 53; mienie gromadzkie 1963-1964, 1969, sygn. 54; budżet gromady 1955-1969, sygn. 55-70; projekt dochodów i wydatków budżetowych 1972, sygn. 71; sprawozdania finansowe 1964, sygn. 72. Liczba jednostek w zespole: 72
Wyświetlanie 1 101 do 1 120 z 2 781 wpisów.