Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
56/161/0 Akta rodziny Borowskich z Borowej koło Mielca oraz rodzin spokrewnionych (Mrowińskich, Kuczkowskich, Wiktorów i Romerów) 1597-1891 0 rozwiń
Akta dotyczące tytułów prawnych 1597-1807, 1833-1834, 1843, 1651, 1655, 1659-1660, 1675, 1795, sygn. 1-20, 37, 53-62: akta rodziny Borowskich, Kuczkowskich i Mrowińskich dotyczące tytułów prawnych 1597-1807, sygn. 1-19; akta rodziny Borowskich dotyczące tytułów prawnych, akta Dominium Borowa 1741-1782, sygn. 20; sprawy intabulacji własności i ciężarów hipotecznych dóbr Łuszowice Górne z przyległościami Lipiny i Dębowiec 1833-1834, 1843, sygn. 37; wypisy z akt grodzkich sandomierskich dotyczące dóbr Łysaków i Gizowa, sygn. 53-54; pozew, nadania króla Jana Kazimierza dotyczące dóbr Łobozów, Łysakowice i Korczyn, sygn. 55-59; sumariusz spraw z lat 1635-1677 dotyczących Abrahama Sieniawskiego i rodziny Sieniawskich, sygn. 60; fragmenty akt oraz listu dotyczących tytułów prawnych rodziny Borowskich i Mrowińskich, sygn. 61-62; Akta o charakterze administracyjno-gospodarczym 1648-1891, sygn. 21-33, 38-48, 63-69: akta rodziny Borowskich i Kuczkowskich: inwentarze dóbr, wykazy pańszczyzny, rachunki gospodarskie, wykazy długów 1648-1710, sygn. 21-22; Akta rodziny Borowskich: wykazy wydatków pieniężnych na cele gospodarskie, kwity, skrypty dłużne, wykazy długów, inwentarze dóbr, wykazy pańszczyzny oraz Akta Dominium Borowa: zarządzenia Urzędu Cyrkularnego, korespondencja z Urzędem Cyrkularnym dot. podatków, poboru rekruta, szkód powodziowych, protokoły czynności, akta jurysdykcji sądowej, protokoły przesłuchań poddanych 1693, 1696-1853, sygn. 23-30; Akta rodziny Borowskich i Romerów: inwentarze dóbr, mapy lasów i folwarków, wykazy klasyfikacyjne gruntów, korespondencja dotycząca spraw podatkowych i administracyjnych dóbr oraz Akta Dominium Borowa: wykazy pańszczyzny i innych powinności poddańczych, rejestry przychodów i rozchodów, protokoły podawcze, korespondencja dot. spraw podatkowych 1789, 1797, 1803, 1811, 1819, 1829-1891, sygn. 31-33, 38-48; umowa dzierżawy dóbr należących do Krystyny z Boguszyc, wdowy po Mikołaju Mrowińskim, sygn. 63; list podskarbiego koronnego do Mrowińskiego, sygn. 64; akta dotyczące finansów gromady Łysaków, sygn. 65-66; listy dotyczące spraw finansowych, sygn. 67-69; Akta osobiste i rodzinne 1649-1891, sygn. 34-35, 49-52, 70-72: akta rodziny Borowskich i Kuczkowskich – korespondencja w sprawach rodzinnych i dokumentacyjno-gospodarczych 1649-1783, sygn. 34; akta rodziny Borowskich i Romerów – korespondencja w sprawach rodzinnych i gospodarczych 1659-1891, sygn. 35; libertacja królewska dla rodziny Borowskich wydana przez króla Augusta II 1706 r., sygn. 49; notatki z wykładów sporządzone przez Aleksandra Borowskiego uczęszczającego do szkół w Jarosławiu 1756-1759, sygn. 50-51; notatki dotyczące zwrotu drobnych długów (prawdopodobnie A. Borowskiego), połowa XVIII w., sygn. 52; drzewo genealogiczne rodziny spokrewnionej z rodziną Kuczkowskich, sygn. 70; listy księżnej Gryzeldy Konstancji Wiśniowieckiej do szlachty oraz do Kuczkowskiego, sygn. 71-72; Materiały o charakterze literackim: wypisy z czasopism i książek – aktualne wiadomości polityczne i kulturalne oraz historyczne listy i przemówienia 1812-1829, sygn. 36. Liczba jednostek w zespole: 72
56/162/0 Akta rodziny Urbańskich z Haczowa 1602-1860 10 rozwiń
1.Akta metrykalne i dotyczące darowizn, 1602-1724, sygn. 1; 2. Akta dotyczące spraw społeczno-politycznych (raport z sejmiku wiszeńskiego, uniwersał o obowiązku przekazania broni na skarb państwa, podanie o rozpisaniu obligacji Cyrkula w sprawie dostaw słomy dla kawalerii, rekrutacja do Regimentu Toscana), 1716-1805, sygn. 2-7; 3. Akta o charakterze administracyjno-gospodarczym, (pokwitowania, zawiadomienia o dostawie towaru, fragmenty ksiąg rachunkowych, sprawy administracyjno-gospodarcze dominiów, akta dotyczące podatku pogłównego, książka przychodów i rozchodów, sprawy kościoła-pieniądze potrzebne na remont kościoła), 1766-1856, 8-14; 4. Akta sporne sądowe (sprawy sporne gruntowe, sprawy skargowe), sygn. 15-16; 5.Korespondencja (listy o tematyce społeczno-politycznej, doniesienia, listy o tematyce administracyjno-gospodarczej, grzecznościowe), 1751-1860, sygn.17-20, 6. Akta nieodczytane, b. zniszczone, b.daty, sygn. 21 Liczba jednostek w zespole: 20
56/163/0 Akta adwokata Cyryla Czerlunczakiewicza z Przemyśla 1863-1948, [1979] 0 rozwiń
1. Sprawy osobiste i kancelaryjne dr Czerlunczakiewicza, 1892, 1932-1939, 1947-1948, 1979, sygn. 1-2, 339, 343, 346-347, 353; 2. Sprawy instytucji samorządowych i spółdzielczych, 1863-1899, 1901-1939, sygn. 3-5, 81, 91, 142, 155-156, 188, 264, 270, 284, 348; 3. Sprawy instytucji kościelnych i osób duchownych, 1869-1945, sygn. 6-46, 80, 83, 90, 98, 101-102, 157, 164, 172-173, 175, 183, 195, 197, 199, 210, 259, 265, 268, 271, 273, 280, 287, 295-296, 299, 303-306, 328-330, 357, 359; 4. Sprawy prywatnych właścicieli dóbr ziemskich, 1871-1872, 1916-1939, sygn. 47-56, 100, 168, 189, 242, 325, 358; 5. Sprawy przedsiębiorstw przemysłowych, budowlanych i handlowych, 1928-1939, sygn. 57-63; 6. Sprawy osób prywatnych, 1883, 1891, 1893, 1896-1897, 1904-1905, 1907, 1909-1939, 1941-1948, sygn. 64-70, 73-79, 82, 84-89, 92-97, 99, 103-141, 143-154, 158-163, 165-167, 169-171, 174, 176-182, 184-187, 190-194, 196, 198, 200-209, 211-241, 243-258, 260-263, 266, 269, 272, 274-279, 281-283, 285-286, 288-294, 297-298, 301-302, 307-320, 323-324, 326-327, 331-338, 342, 344-345, 351, 354, 356, 360, 7. Akta związane z działalnością społeczną dra Cyryla Czerlunczakiewicza, 1892-1912, sygn. 71; 8. Materiały obce, 1891, 1910, 1933, 1938, 1933, 1945, sygn. 72, 321-322, 340-341, 349-350, 352, 355, 361 Liczba jednostek w zespole: 361
56/164/0 Zarząd Dóbr Ożańsko 1928-1939 0 rozwiń
1. Sprawy rolne i budowlane (sprawy nabycia gruntów z majątku Wierzbna, sprawy rolne, sprawy służby folwarcznej, robocizna, rejestry gospodarcze, projekt dworu w majątku Ożańsko własność Jaśnie Wielmożnych Państwa Rosińskich, budowa i zestawienie kosztów budowy domu mieszkalnego w Ożańsku w latach 1935-1936), 1934-1939, sygn. 1-11; 2. Sprawy finansowe (Inwentarz, bilans i rachunek strat i zysków, zestawienia i zamknięcia rachunków, bilanse, księgi główne, księga kasowa folwarku Ożańsko od 1 IX 1933 do 31 XII 1938, księgi wydatków, księga kontowa interesantów, księga drobnych wydatków, dziennik, podatek dochodowy, ogólne podanie o przyznanie ulg podatkowych dla nowowznoszonych budowli i podatek komunikacyjny, sprawy podatkowe), 1933-1939, sygn. 12-29; 3. Sprawy realności w Krakowie (księga przychodów i rozchodów, księga rachunkowa, uproszczona księga handlowa - dotyczące realności przy ul. Długiej 29 w Krakowie), 1930-1935, 1937, sygn. 30-33, 4. Akta dotyczące publicznej działalności właściciela dóbr (akta związane z funkcją I. Rosińskiego jako wiceprezesa Rady Narodowej kolei lokalnej Delatyn-Kołomyja, Stefanówka, akta związane z różnymi funkcjami pełnionymi przez Ignacego Rosińskiego, akta I. Rosińskiego związane z członkostwem w Kole Związku Ziemian Jarosław-Przeworsk, świadczenia dobroczynne, rejestr gospodarczy), 1928-1939, sygn. 34-39 Liczba jednostek w zespole: 39
56/165/0 Komenda Wojewódzka Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" w Rzeszowie 1948-1956 0 rozwiń
Komendant 1948, 1950, 1951, 1954-1955, sygn. 1, 15, 33, 90, 156-157 rozkazy i wytyczne władz nadrzędnych dot. pracy podległych jednostek; rozkazy dzienne, dyscyplina pracy i higiena w podległych jednostkach PO „SP”, wnioski awansowe, rozkazy Komendy Wojewódzkiej. Sekcja Kulturalno-Oświatowa 1948, sygn. 2-3 wytyczne władz nadrzędnych, sprawozdania jednostek podległych z działalności kulturalno-oświatowej. Sekcja Ogólno-Organizacyjna 1948-1951, sygn. 4-6 rozkazy i zarządzenia w sprawach organizacyjnych, analizy wypadków nadzwyczajnych. Sekcja Zaopatrzenia 1948, sygn. 7-8 zarządzenia i wytyczne władz nadrzędnych w sprawach zaopatrzenia, protokoły z prac komisji inwentaryzacyjnych mienia Powiatowego Urzędu WP i PW. Sekcja Żywnościowo-Mundurowa 1948-1950, sygn. 9 sprawozdania mundurowe. Sekcja Poboru i Formowania 1948, sygn. 10-11 wytyczne władz wojskowych dot. rejestracji młodzieży, sprawozdania komisji kwalifikacyjno-rejestracyjnych, sprawozdania z rejestracji junaków przesyłane do Komendy Głównej. Sekcja Personalna 1948-1954, sygn. 12-13 sprawozdania z pracy i inspekcji Sekcji Personalnej i Wydziały Kadr, sprawozdania personalnej Komendy Wojewódzkiej. Koło Pracy Społecznej Komendy Wojewódzkiej 1948-1949, sygn. 14 zarządzenia organizacyjne Centralnej i Okręgowej Komisji Organizacyjnej Koła pracy Społecznej, sprawozdania z pracy Koła, protokoły zebrań Zarządu. Wydział Personalny 1949-1951, sygn. 16-19, 50-52, 86-88 zarządzenia i rozkazy Komendy Głównej dot. sprawach personalnych, charakterystyki służbowe pracowników komend powiatowych, sprawozdania komendy wojewódzkiej dot. statystyki pracowników, sprawozdania personalne. Wydział Ogólno-Organizacyjny 1949-1955, sygn. 20-22, 34-39 rozkazy i zarządzenia władz nadrzędnych dot. spraw organizacyjnych, meldunki o wypadkach nadzwyczajnych, protokoły kontroli komendy wojewódzkiej, protokoły narad i odpraw, rozkazy i zarządzenia komendy wojewódzkiej, etaty. Wydział Poboru i Zatrudnienia 1949-1953,, sygn. 23-24, 40-44 wytyczne władz nadrzędnych, sprawozdania z przebiegu rejestracji i statystyka zarejestrowanych junaków przesyłane przez komendy powiatowe, zarządzenia komendy wojewódzkiej oraz sprawozdania z rejestracji junaków przesyłane do komendy głównej, wykazy kandydatów skierowanych do szkół, sprawozdania z działalności PO „SP”. Wydział Wyszkolenia 1949, sygn. 27-28 zarządzenia i wytyczne władz nadrzędnych, wykazy stanu amunicji oraz protokoły zużycia amunicji w komendzie wojewódzkiej. Wydział Przysposobienia Rolniczego 1949-1950, sygn. 29-32, 53-55, zarządzenia i wytyczne komendy głównej, zarządzenia komendy wojewódzkiej, sprawozdania z działalności zespołów przysposobienia rolniczego, protokoły narad, protokoły kontroli, sprawozdania z działalności Wydziału Przysposobienia Rolniczego oraz ze szkolenia kadry gminnej i powiatowej. Kancelaria Ogólna 1950-1954, sygn. 45 protokoły sprawozdawczo-wyborcze agend wydziałów komendy wojewódzkiej, komend powiatowych oraz brygad. Wydział Polityczno-Wychowawczy 1950, 1951, sygn. 46-49, 74-78 zarządzenia władz nadrzędnych i komendy wojewódzkiej, meldunki sytuacyjne komend powiatowych i komendy wojewódzkiej. Wojewódzki Ośrodek Szkoleniowy 1950, 1951, sygn. 56, 89 meldunki i sprawozdania z przebiegu kursów, wykazy kandydatów na kurs. Wydział Organizacyjny 1951-1954, sygn. 58-64, 91-98, 130-141, 162-174 zarządzenia i rozkazy władz nadrzędnych, sprawozdania z działalności brygad, sprawozdania z całokształtu działalności Komendy, meldunki o stanie bojowym, etaty, kontrole i inspekcje komendy wojewódzkiej, protokoły, analiza skarg i wniosków, rozkazy Komendy Głównej w sprawach organizacyjnych, rozkazy i zarządzenia własne Komendy Wojewódzkiej, sprawozdania komend powiatowych dot. rejestracji junaków, meldunki o stanie bojowym, zestawienia stanu bojowego, wykazy brygad rolnych, plany pracy, protokoły posiedzeń Kolektywu, instrukcja o zakresie działania Komendy Wojewódzkiej i komend powiatowych, protokoły posiedzeń Komendy Wojewódzkiej, sprawozdania Komendy Wojewódzkiej z realizacji prac społecznych, ocena pracy hufców, protokoły kontroli i inspekcji jednostek podległych. Wydział Sprawozdawczy 1951-1952, sygn. 65-68, 100-115 sprawozdania komend powiatowych z werbunku młodzieży do szkół, kopalń i brygad; miesięczne meldunki sytuacyjne komend powiatowych, sprawozdania z działalności komendy wojewódzkiej z całokształtu działalności oraz podległych jednostek „SP”, sprawozdania pracowników Komendy Wojewódzkiej z prac w terenie – przeprowadzanie odpraw szkoleniowych, miesięczne ankiety statystyczne komend powiatowych, sprawozdania z przeprowadzonych zawodów strzeleckich, sprawozdania z całokształtu działalności komend powiatowych, sprawozdania o wypadkach nadzwyczajnych przesyłane do Komendy Głównej, protokoły posiedzeń Kolektywu Komedy Wojewódzkiej, sprawozdania z narad i odpraw organizowanych przez Komendę Wojewódzką i komendy powiatowe. Wydział Werbunkowy 1950, 1952, sygn. 69-73, 99 sprawozdania z akcji werbunkowej i zestawienia zwerbowanych kandydatów przesyłane do Komendy Głównej, zarządzenia władz nadrzędnych oraz sprawozdania z akcji werbunkowej w komendach powiatowych, sprawozdania statystyczne i opisowe z werbunku młodzieży do szkół i brygad. Wydział Organizacyjno-Szkoleniowy 1951-1955, sygn, 79-85, 188-193 zarządzenia i rozkazy Komendy Głównej oraz Komendy Wojewódzkiej, sprawozdania Komendy Wojewódzkiej z prac społecznych, sprawozdania pracowników Komendy Wojewódzkiej z pracy w terenie dot. werbunku młodzieży do brygad oraz organizowania koncentracji, kontrole i inspekcje komend powiatowych – protokoły; kontrole i inspekcje brygad – protokoły, protokoły narad i odpraw, biuletyny, telegramy i inne powielane wydawnictwa PO „SP” województwa rzeszowskiego, plany pracy Komendy Wojewódzkiej oraz plany posiedzeń Kolektywu, sprawozdania z realizacji prac społecznych. Wydział Ogólny 1952-1956, sygn. 116, 182-183, 199-201 protokoły zdawczo-odbiorcze akt oraz sprzętu komend powiatowych, protokoły kontroli gospodarki komend powiatowych, sprawozdania z likwidacji szkód i strat Komendy Wojewódzkiej, protokoły zdawczo-odbiorcze akt przekazanych do Archiwum Państwowego. Wydział Propagandy, Szkolenia i Sportu 1952-1955, sygn. 117, 152-153, 175-178 sprawozdania z działalności ekip wozów propagandowych, sprawozdania dot. hufców miejskich i fabrycznych, sprawozdania z kontroli pracy wozów propagandowych, sprawozdania komend powiatowych z prac kulturalno-oświatowych, ocena kadry komend, materiały propagandowe przygotowane przez Komendę Wojewódzką do wykorzystania w prasie i radio, wycinki prasowe dot. działalności PO „SP”. Wydział Kwatermistrzowski 1952, sygn. 118 protokoły kontroli i inspekcji podległych jednostek. Oddział Zaopatrzenia i Gospodarki 1952-1953, sygn. 119 protokoły i sprawozdania z kontroli gospodarki mundurowej i materiałowej w brygadach. Wydział Służby Zdrowia 1952-1953, sygn. 120-123 zarządzenia Komendy Głównej, sprawozdania sanitarno-statystyczne jednostek „SP”, wykazy junaków przebywających na leczeniu szpitalnym, sprawozdania Komendy Wojewódzkiej dot. wypadków nadzwyczajnych. Wydział Kadr 1952-1955, sygn. 124-128, 150-151, 158-159, 184-186 zarządzenia i rozkazy Komendy Głównej dot. spraw personalnych, sprawozdania personalne komend powiatowych i Komendy Wojewódzkiej, zestawienia liczbowe z reorganizacji komend powiatowych PO „SP” województwa rzeszowskiego, sprawy organizacyjne, plany pracy wydziału, protokół zdawczo-odbiorczy akt personalnych pracowników rad wojewódzkich i powiatowych LZS z terenu województwa rzeszowskiego. Wydział Finansowy 1953-1955, sygn. 129, 160-161, 187 sprawozdania budżetowe. Wydział Organizacyjno-Sprawozdawczy 1953-1955, sygn. 142-149 zestawienia stanu etatowego Komendy Wojewódzkiej, protokoły narad i odpraw, sprawozdania z werbunku młodzieży do szkół i brygad, meldunki o wypadkach nadzwyczajnych, ocena pracy poszczególnych wydziałów Komendy Wojewódzkiej, protokoły kontroli i inspekcji podległych jednostek, sprawozdania z pracy wozów propagandowych. Wydział Uzbrojenia 1953-1955, sygn. 154-155 sprawozdania z kontroli sprzętu uzbrojenia z komend powiatowych. Kolumna Samochodowa 1954, sygn. 179-181, protokoły kontroli ośrodków szkolenia motorowego, sprawozdania z przebiegu kursów motorowych. Wydział Propagandy i Pracy Kulturalno-Oświatowej 1955, sygn. 194-198 sprawozdania pracowników Komendy Wojewódzkiej z prac w terenie dot. kontroli i inspekcji komend powiatowych, ośrodków szkolenia motorowego, z organizacji narad i odpraw komendantów społecznych, plany pracy ekip wozów propagandowych oraz sprawozdania z ich realizacji. Dokumentacja pracownicza 1946-1956, sygn. 202-3179 (listy uposażeń i płac pracowników Komendy Wojewódzkiej, komend powiatowych i komend gminnych, zarządzenia personalne Komendy Głównej oraz Komendy Wojewódzkiej, wyciągi z zarządzeń personalnych Komendy Głównej i Komendy Wojewódzkiej, opinie pracowników aparatu „SP”, wykazy osób skierowanych na kursy, wykazy imienne kadry kierowniczej, przyjmowanie, awansowanie, zwalnianie pracowników, wyciągi z rozkazów specjalnych w sprawie umundurowania oraz wnioski o przydzielenie umundurowania, korespondencja w sprawach personalnych, kopie wydanych zaświadczeń pracy, opinie pracowników aparatu „SP” Komendy Wojewódzkiej, arkusze ewidencyjne komendantów hufców wiejskich, szkolnych i fabrycznych, ankiety personalne, charakterystyki służbowe pracowników komend powiatowych i komend gminnych, ankiety personalne pracowników 49. Brygady PO „SP” w Werchracie, etaty komend powiatowych, zwolnienia, protokoły komisji personalnych z reorganizacji komend powiatowych, karty ewidencji personalnej, karty uposażeń pracowników, wykazy imienne pracowników Komendy Wojewódzkiej, księga ewidencji kadry Komendy Wojewódzkiej, skorowidz pracowników zwolnionych z Komendy Wojewódzkiej, opinie aparatu „SP” Komendy Wojewódzkiej, skorowidz ewidencji rezerw wojskowych, wykazy pracowników brygad oraz komendantów i instruktorów gminnych, kopie wydanych zaświadczeń pracy, 1953, wykazy imienne komendantów społecznych, książka punktów do zarządzeń personalnych, księga etatowa pracowników, ewidencja kursantów i kursantek, teczki akt osobowych pracowników Komendy Wojewódzkiej). Liczba jednostek w zespole: 3179
56/166/0 Brygady Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" - zbiór szczątków zespołów 1951-1953 0 rozwiń
1 Brygada PO"SP" w Stalowej Woli: książki rozkazów dziennych 1951-1953, sygn. 1-3; księga wypadków nadzwyczajnych 1951, sygn. 4; sprawozdania 1951, sygn. 5; sprawy ogólno-organizacyjne 1952, sygn. 6; sprawy lekarza 1952, sygn. 7; dzienniki dla zapisu pism tajnych i ściśle tajnych wchodzących i wychodzących 1951, sygn. 8-9; 15 Brygada PO"SP" w Mielcu: książki rozkazów dziennych 1951-1952, sygn. 10-13; sprawozdania 19511952, sygn. 14-15; dzienniki dla zapisu pism tajnych i ściśle tajnych wchodzących i wychodzących 1951-1952, sygn. 16-19; 16 Brygada PO"SP" w Dąbrówce: sprawozdania 1952-1953, sygn. 21-22; służba zdrowia 1953, sygn. 23; ewidencje wypadków nadzwyczajnych 1952-1953, sygn. 24; skorowidz alfabetyczny wypadków nadzwyczajnych 1953, sygn. 25; dzienniki dla zapisu pism tajnych i ściśle tajnych wchodzących i wychodzących 1952-1953, sygn. 26-29; 48 Brygada PO"SP" w Komańczy: książki rozkazów dziennych 1952-1953, sygn. 31-32; [miesięczne ankiety sprawozdawczo-statystyczne dot. pracy Brygady] 1952, sygn. 32; księga wypadków nadzwyczajnych 1952, sygn. 33; dzienniki dla zapisu pism tajnych i ściśle tajnych wchodzących i wychodzących 1952, sygn. 34-35; 49 Brygada PO"SP" w Werchracie: książka rozkazów dziennych 1952, sygn. 36; sprawy służby zdrowia 1952, sygn. 37; ewidencja wypadków nadzwyczajnych 1952, sygn. 38; sprawozdania 1952, sygn. 39; dzienniki dla zapisu pism tajnych i ściśle tajnych wchodzących i wychodzących 1952, sygn. 40-41; 60 Brygada PO"SP" w Sarzynie: książki rozkazów dziennych 1951-1952, sygn. 42-46; pisma wychodzące 19511953, sygn. 47-49; księga wypadków nadzwyczajnych 1951, sygn. 50; skorowidz alfabetyczny wypadków nadzwyczajnych 1952, sygn. 52; książka telefonogramów 1951, sygn. 52; dzienniki dla zapisu pism tajnych i ściśle tajnych wchodzących i wychodzących 1951-1952, sygn. 53-54; 71 Brygada PO"SP" w Przemyślu: książki rozkazów dziennych 1951-1953, sygn. 55-59; pisma wychodzące Sekcji Organizacyjnej 1951-1953, sygn. 60-64; pisma wychodezące Izby Chorych 1952, sygn. 65; księga ewidencyjna wypadków nadzwyczajnych 1952, sygn. 66; protokoły zdawczo-odbiorcze dokumentacji pieczęci i stempli 1951-1953, sygn. 67; dzienniki pism wchodzących i wychodzących 1951-1953, sygn. 68-69; 72 Brygada PO"SP" w Zasławiu: książki rozkazów dziennych 1952, sygn. 70-71; pisma wychodzące 1951-1952, sygn. 72-73; korespondencja różna 1952, sygn. 74; meldunki brygadowe 1952, sygn. 75; dzienniki pism tajnych i ściśle tajnych wchodzących i wychodzących 1951-1952, sygn. 76-77; 114 Brygada PO"SP" w Zaleskiej Woli: książka rozkazów dziennych 1952, sygn. 78. Liczba jednostek w zespole: 104
56/166/1 1-sza Brygada Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" w Stalowej Woli 1951-1952 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 9
56/166/2 15-ta Brygada Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" w Mielcu 1951-1952 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 10
56/166/3 16-ta Brygada Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" w Dąbrówce 1952-1953 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 10
56/166/4 48-ma Brygada Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" w Komańczy 1952 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 6
56/166/5 49-ta Brygada Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" w Werchracie 1952 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 6
56/166/6 60-ta Brygada Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" w Sarzynie 1951-1962 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 13
56/166/7 71-sza Brygada Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" w Przemyślu 1951-1953 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 15
56/166/8 72-ga Brygada Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" w Zasławiu 1951-1952 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 8
56/166/9 114-ta Brygada Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" w Zaleskiej Woli 1952 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
56/167/0 Powiatowy Komitet Frontu Jedności Narodu w Lubaczowie 1952-1974 0 rozwiń
Protokoły z konferencji wyborczej, 1952, sygn. 1; protokoły z posiedzeń Plenum, 1952-1963, 1970-1972, sygn. 2-4; protokoły z posiedzeń Prezydium, 1953, 1956-1963, 1970-1971, sygn. 5-6; protokoły z narad aktywistów i prelegentów, 1952, 1956, 1958, sygn. 7; protokoły z posiedzeń komitetów i komisji (protokoły z posiedzeń Powiatowego Komitetu Budowy Domu Kultury w Lubaczowie, Komisji Rehabilitacyjnej, Powiatowego Komitetu Koordynacyjnego Społecznego Funduszu Budowy Szkół, Komisji ds. Zadrzewień, Komisji Propagandowej), 1955-1957, 1959-1962, 1964-1966, 1970-1972, sygn. 8-12; materiały gromadzkich komitetów FJN (protokoły z zebrań wyborczych, protokoły z posiedzeń, wykazy projektowanych składów osobowych), 1954-1956, 1958, sygn. 13-15; normatywy (wytyczne Wojewódzkiego Komitetu Frontu Narodowego, wytyczne PK FJN dla gromadzkich komitetów), 1954, 1958, 1961, 1964-1968, 1971, sygn. 16-17; sprawozdania i plany pracy, 1954-1956, 1959-1969, sygn. 18-20; spotkania radnych z wyborcami, 1952, 1954-1973 (sprawozdania ze spotkań, plany oraz terminarze), sygn. 21-22; materiały związane z wyborami przeprowadzanymi na terenie powiatu, (sprawozdania i protokoły z posiedzeń Obwodowych Komisji Wyborczych, listy zgłoszeń kandydatów, protokoły z gromadzkich zebrań przedwyborczych, rezolucje w sprawie powołania kandydatów na posłów, uchwały PRN w Lubaczowie dot. organizacji wyborów, protokoły z wyborów w okręgach wyborczych) 1952, 1954, 1956-1958, 1960-1961, sygn. 23-35; akcje społeczne (protokoły z akcji zbierania podpisów pod Apelem Światowej Rady Pokoju, zbiórka pieniędzy na Fundusz Grunwaldzki, materiały związane z działalnością Powiatowego Komitetu Obchodów 1000-lecia Państwa Polskiego, materiały związane z organizacją obchodów świat i uroczystości, referaty i przemówienia na różne uroczystości i święta), 1952, 1954-1962, 1964, 1966-1967, 1969, 1971-1972, sygn. 36-40; popularyzacja (teksty pogadanek do radiowęzła w Lubaczowie, wykazy prelegentów i agitatorów, broszury wydawane przez PKJ FJN w Lubaczowie, zlecenia na druk materiałów propagandowych), 1952-1956, 1960-1961, 1965, 1969, sygn. 41-44; sprawy osobowe (dyplom uznania, wykazy przewodniczących i sekretarzy gromadzkich rad narodowych i sołtysów), 1954, 1958, sygn. 45-46; sprawy finansowe, 1954-1958, sygn. 47; sprawy biurowe i lokalowe, 1954-1955, 1957, 1959-1961, sygn. 48; korespondencja, (telegram kondolencyjny z okazji śmierci Bolesława Bieruta, wykazy pracowników przedsiębiorstw i urzędów w powiecie lubaczowskim, zaproszenia oraz pisma partii, organizacji i stowarzyszeń działających na terenie powiatu lubaczowskiego, skargi od obywateli), 1953-1960, sygn. 48-53. Liczba jednostek w zespole: 53
56/168/0 Powiatowy Komitet Frontu Jedności Narodu w Przemyślu 1952-1975 0 rozwiń
1. Organy kolegialne, 1952-1975, sygn. 1-29, (posiedzenia Plenum, 1952, 1954-1975, sygn. 1-7, posiedzenia Prezydium, 1952, 1954, 1956-1975, sygn. 8-9 posiedzenia aktywu, 1952-1953, 1958, 1961, sygn. 10, składy osobowe organów Komitetu, 1962-1966, 1972-1974, sygn. 11, Komisja Propagandowa, 1960, 1963-1974, sygn. 12-15, Komisja ds. Dzieci i Młodzieży, 1966-1975, sygn. 16-17, Komisja ds. Czynów Społecznych, 1961, 1963-1975, sygn. 18-19, Zespół ds. Społecznych Komisji Pojednawczych, 1964-1975, sygn. 20-22, Powiatowa Rada Kobiet, 1969-1975, sygn. 23-24, Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego Człowieka i Zadrzewień, 1960-1961, 1963, 1965, 1967, 1971, 1974, sygn. 25, Powiatowy Komitet Koordynacyjny Społecznego Funduszu Budowy Szkół i Internatów, 1958-1960, 1962-1963, 1967-1968, 1971-1972, sygn. 26-27, Komisja ds. Obrzędowości Świeckiej, 1974, sygn. 28, Komisja ds. Samorządu Mieszkańców, 1974, sygn. 29), 2. Organy kolegialne komitetów gromadzkich i wiejskich, 1952, 1954-1970, 1972 (Gromadzkie Komitety Frontu Jedności Narodu – protokoły z zebrań, składy osobowe, Gromadzkie Rady Kobiet, plany pracy, programy wyborcze, 1952, 1954-1970, 1972, sygn. 30-45; Wiejskie Komitety Frontu Jedności Narodu – wytyczne dotyczące organizacji, protokoły z zebrań, plany pracy, składy osobowe, 1961-1963, 1965-1966, 1968, sygn. 46-51), 3. Normatywy, 1955-1956, 1958, 1961-1975, sygn. 52-53 (wytyczne własne oraz wojewódzkiego Komitetu FJN w Rzeszowie), 4. Planowanie i sprawozdawczość, 1952-1975, sygn. 54-58, 5. Skargi i wnioski, 1952, 1956-1957, 1962-1963, sygn. 59 (skargi poszczególnych obywateli i informacje o wpływających skargach), 6. Spotkania posłów i radnych z wyborcami, 1959-1973, sygn. 60-62 (sprawozdania z przebiegu, plany i terminarze), 7. Wybory, 1952, 1954, 1958, 1961, 1965, 1969, 1973-1974, sygn. 63-84 (sprawozdania z kampanii wyborczej, sprawozdania z pracy Obwodowych Komisji Wyborczych, dane statystyczne dotyczące wyborów w 1952 roku, sygn. 63-66; wytyczne i zalecenia dla członków komisji wyborczych, protokoły z zebrań Okręgowej Komisji Wyborczej, protokoły komisji Obwodowych Okręgu Przemyskiego, protokół ustalający wyniki wyborów, listy kandydatów na radnych do Powiatowej Rady Narodowej i rad gromadzkich, 1954, sygn. 67-75; listy kandydatów na radnych, 1958, sygn. 76; listy kandydatów na radnych, 1961, sygn. 77; protokoły przyjęcia zgłoszenia listy kandydatów, listy kandydatów na radnych, 1965, sygn. 78-79; listy kandydatów na radnych, 1969, sygn. 80; protokoły przyjęcia zgłoszeń kandydatów na radnych, listy kandydatów na radnych, informacje o zebraniach konsultacyjnych, 1973, sygn. 81-83; wybory do rad narodowych, 1973-1974, sygn. 84), 7. Akcje społeczne i zbiórki pieniężne, 1955, 1962, sygn. 85-86 (akcja zbierania podpisów pod Apelem Światowej Rady Pokoju, zbiórka na Fundusz Pokoju), 8. Czyny społeczne, 1961-1967, 1969, 1971, 1974, sygn. 87-88 (wnioski na nadanie odznaczeń za udział w czynach społecznych, zgłoszenia przystąpienia do czynu XX-lecia), 9. Propaganda, 1964-1974, sygn. 89-90 (broszury, afisze), 10. Administracja, 1952, 1964-1967 (sprawy personalne, sprawy biurowe). Liczba jednostek w zespole: 92
56/169/0 Miejski Komitet Frontu Narodowego w Przemyślu 1952, 1954-1959 0 rozwiń
Protokoły z posiedzeń organów kolegialnych, 1952, 1956-1957, sygn. 1-4 (protokół z wyborów Komitetu, protokół z posiedzenia organizacyjnego, protokoły z posiedzeń Komitetu, protokoły z zebrań agitatorów i prelegentów); materiały Obwodowych Komitetów FN, 1952, 1955, sygn. 5-7 (sprawozdania z wyborów do Obwodowych Komitetów, protokoły z zebrań, sprawozdania z pracy); sprawozdania z działalności Miejskiego Komitetu FN, 1952, 1955, 1959 sygn. 8-10 (sprawozdania Kolektywu Kulturalno-Oświatowego, sprawozdania Miejskiego Komitetu Koordynacyjnego Społecznego Funduszu Budowy Szkół); Wybory, 1952, 1954, 1957, sygn. 11-12 (listy kandydatów na radnych do MRN, dane dotyczące przebiegu kampanii wyborczych); akcje społeczne, 1955, 1958, sygn. 13-15 (protokoły i sprawozdania, wykazy uczniów upoważnionych do udziału w akcji składania podpisów pod Apelem Światowej Rady Pokoju, plany dotyczące obchodów 1000-lecia miasta Przemyśla); wydawnictwa własne, 1957 (Biuletyn Informacyjny Miejskiego Komitetu FJN). Liczba jednostek w zespole: 16
56/170/0 Powiatowy Komitet Frontu Jedności Narodu w Radymnie 1954-1961 0 rozwiń
Protokoły z posiedzeń, 1956-1958, sygn. 1-2 (protokoły z posiedzeń plenarnych, protokoły z posiedzeń i narad); sprawozdania i plany pracy, 1954-1957, 1961, sygn. 3-4 (zeszyt pracy, sprawozdania, pogramy wyborcze i plany pracy); wytyczne, instrukcje, biuletyny i referaty, 1954-1961, sygn. 5-8 (wytyczne, instrukcje i biuletyny Wojewódzkiego Komitetu FJN w Rzeszowie, referaty i przemówienia z okazji świąt i uroczystości); materiały gromadzkich komitetów FJN, 1954-1959, 1961, sygn. 9-12 (protokoły i sprawozdania z zebrań przesyłane do Powiatowego Komitetu FJN w Radymnie, wykazy członków Komitetów, meldunki i sprawozdania z kampanii wyborczej w komitetach); akcje społeczne, 1955, 1957-1960, sygn. 13-16 (protokoły oraz sprawozdania z akcji zbierania podpisów pod Apelem Światowej Rady Pokoju, materiały na kampanię wyborczą do rad narodowych na terenie powiatu, materiały związane z działalnością Powiatowego Komitetu Koordynacyjnego Społecznego Funduszu Budowy Szkół, program obchodów 1000-lecia Państwa Polskiego, pisma związane z akcją zadrzewiania); korespondencja, 1954, 1956, 1959, sygn. 18-19 (korespondencja w sprawie służbowych wyjazdów delegatów, podania od obywateli kierowane do Komitetu); sprawy biurowe i administracyjne, 1954-1957, 1960, sygn. 20; zeszyt zobowiązań poszczególnych gromad i wsi, 1954, sygn. 21; zaproszenia od różnych instytucji kierowane do PK FJN w Radymnie, 1959, sygn. 22 Liczba jednostek w zespole: 22
56/171/0 Powiatowy Komitet Frontu Jedności Narodu w Leżajsku 1954-1957 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 4
Wyświetlanie 161 do 180 z 2 783 wpisów.