Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
62/281/0 Gimnazjum Żeńskie w Siedlcach 1873-1915 0 rozwiń
Na zespół składają się wyłącznie akta uczennic w ilości 604 j.a. ułożone wg nazwisk w porządku alfabetycznym wg alfabetu rosyjskiego. Teczki zawierają głównie składane w szkole załączniki: metryki urodzenia, podania, świadectwa szkolne, rzadziej inne np.. Świadectwa szczepienia, dokumentacja postępowania w sprawie zaniżenia oceny końcowej Liczba jednostek w zespole: 604
62/282/0 Więzienie w Siedlcach 1915-1915 0 rozwiń
Sygn. 1 Akta w sprawie osadzonego Jankiela Dawidowicza Młynkiewicza v. Młynkowskiego oskarżonego z art.. 108 KK Liczba jednostek w zespole: 1
62/283/0 vacat - Oddział Pocztowy Siedleckiej Kolei - nie znaleziony w czasie skontrum 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
62/284/0 Lipnicki Stanisław notariusz powiatu łukowskiego 1810-1812 0 rozwiń
Akta notarialne 1810-1812 sygn. 1-3, Repertorium 1810-1812 sygn. 4 Liczba jednostek w zespole: 4
62/285/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Krzesku powiat Siedlce 1957-1972 0 rozwiń
Plany pracy rady i prezydium 1959 sygn. 1, uchwały rady i prezydium 1959 sygn. 2, protokoły sesji rady 1957-1961, 1970 sygn. 3-9, 10, uchwały i wnioski 1972 sygn. 11, protokoły i plany pracy komisji 1959, 1961, 1972 sygn. 12-15, plany pracy prezydium 1957-1958 sygn. 16-17, protokoły posiedzeń prezydium 1957, 1959-1960, 1962-1963, 1970 sygn. 18-19, 21-27, uchwały prezydium 1950 sygn. 20, zebrania wiejskie 1970-1971 sygn. 28-29, plany gospodarcze 1969-1971 sygn. 30-31, kontrole i zarządzenia pokontrolne 1958, 1962-1972 sygn. 32-38 Liczba jednostek w zespole: 38
62/286/0 Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia w Siedlcach 1954-1974 0 rozwiń
Dzienniki lekcyjne 1954-1964 - sygn. 1-188, Protokół posiedzenia Rady Społecznej Ogniska Muzycznego 1954-58 sygn. 189, Arkusze klasyfikacyjne z lat 1960-1974 sygn. 190-196 Liczba jednostek w zespole: 196
62/287/0 Towarzystwo Kredytowe Miejskie w Siedlcach 1899-1949 0 rozwiń
Dokumentacja dotycząca kredytów zabezpieczonych na nieruchomościach mieszkańców Białej Podlaskiej 1908- 1948 sygn. 1-42, Dokumentacja dotycząca kredytów zabezpieczonych na nieruchomościach w Łosicach 1928-1933 sygn.43, Dokumentacja dotycząca kredytów zabezpieczonych na nieruchomościach w Łukowie 1910-1949 sygn. 44-82, 478-483, Dokumentacja dotycząca kredytów zabezpieczonych na nieruchomościach Kosowa 1928-1947 sygn. 83-87, Dokumentacja dotycząca kredytów zabezpieczonych na nieruchomościach Kobrynia 1928- 1939 syg. 88-99, 476-477, Dokumentacja dotycząca kredytów zabezpieczonych na nieruchomościach Międzyrzeca 1928-1940 sygn. 100-108, Dokumentacja dotycząca kredytów zabezpieczonych na nieruchomościach Parczewa 1927-1937 sygn. 109-110, Dokumentacja dotycząca kredytów zabezpieczonych na nieruchomościach Pułtuska 1931-1935 sygn. 11-113, Dokumentacja dotycząca kredytów zabezpieczonych na nieruchomościach Radzynia 1928-1936 sygn. 114-116, 484, Dokumentacja dotycząca kredytów zabezpieczonych na nieruchomościach Ryk 1928-1940 sygn. 117-125, 485, Dokumentacja dotycząca kredytów zabezpieczonych na nieruchomościach Siedlec 1899- 1946 sygn. 126- 424, 486-496, w tym: Protokóły posiedzeń Dyrekcji 1900-1935 sygn. 217, 543, Dzienniki posiedzeń Komitetu Nadzorczego 1909-1935 sygn. 248, 533, 540, Zebrania czonków Towarzystwa i Pełnomocników 1909 sygn.249, sprawozdanie finansowe 1912, 1913, sygn. 273, 277, sprawozdanie Dyrekcji 1918-1938 sygn. 278, Akta Zarządu (awanse, likwidacja Towarzystwa, bilans, dzienniki korespondencyjne) 1933-1949 sygn. 411-424, Dokumentacja dotycząca kredytów zabezpieczonych na nieruchomościach Słonim 1931-1939 sygn.425-426, 498-500, Dokumentacja dotycząca kredytów zabezpieczonych na nieruchomościach Sobienie Jeziory 1928-1941 sygn. 427-434, Dokumentacja dotycząca kredytów zabezpieczonych na nieruchomościach w Sokołowie Podlaskim 1911-1948 sygn. 435-445,501-522, dokumentacja kredytów hipotecznych na nieruchomościach w Węgrowie 1929-1930 sygn. 446-447, dokumentacja kredytów hipotecznych na nieruchomościach we Włodawie 1908-1949 sygn. 448-475, 523-525, bilanse 1941-1943, 1949 sygn. 526-528, pozyczki, listy zastawne 1929-1940 sygn. 529-530, 541-542, 544, likwidacja TKM 1948-1949 sygn. 531, korespondencja 1910-1935 sygn. 535-538, akta założycielskie 1899-1904 sygn. 539, 534, księgi główne 1938-1946 sygn. 545-549 Liczba jednostek w zespole: 549
62/288/0 vacat - Kancelaria notariusza Szymona Rowickiego w Ostrowi Mazowieckiej - obecnie przechowuje Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
62/289/0 vacat - Kancelaria notariusza Pawła Podbielskiego w Ostrowi Mazowieckiej - obecnie przechowuje Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
62/290/0 vacat - Kancelaria notariusza Andrzeja Podbielskiego w Ostrowi Mazowieckiej - obecnie przechowuje Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
62/291/0 vacat - Kancelaria notariusza Władysława Rudzińskiego w Ostroi Mazowieckiej - obecnie przechowuje Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
62/292/0 vacat - Akta notariusza Bolesława Sikorskiego w Ostrowi Mazowieckiej - przekazany do Archiwum Państwowego w warszawie Oddział w Pułtusku zespół 79/424/0 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
62/293/0 vacat - Kancelaria notariusza Kajetana Grzybowskiego w Ostrowi Mazowieckiej - obecnie przechowuje Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
62/294/0 vacat - Kancelaria notariusza Stefana Ćwierdzińskiego w Ostrowi Mazowieckiej - obecnie przechowuje Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
62/295/0 vacat - Kancelaria notariusza Adama Garusiewicza w Ostrowi Mazowieckiej - obecnie przechowuje Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
62/296/0 Narodowy Bank Polski Oddział w Siedlcach 1945-1998 [2003] 0 rozwiń
Zjazdy i konferencje 1985-1985 sygn. 1, Protokóły z narad 1975-1978 sygn.2-5, Regulaminy organizacyjne 1970-1996 sygn.6-12, Sprawy organizacyjne 1967-1993 sygn. 13-16, Zarządzenia i wytyczne 1975-1997 sygn. 17-20, Plany pracy 1966-1998 sygn. 21-29, Sprawozdania GUS 1967-1997 sygn.30-34, Skargi i wnioski 1975-1979 sygn. 35-39, Ewidencja zasobu archiwum zakładowego 1955-1998 sygn. 40-44, Pieczęcie i stemple 1975-1981 sygn.45, Rewizje i kontrole 1963-1978 sygn. 46-58, Kontrola wewnętrzna i nadzór 1976-1987 sygn. 59-66, Sprawy osobowe (1930) 1945-1967 sygn. 67-75 (w tym sygn. 68-75 akta osobowe: Domański Jan, Drabio Leon, Gałachowski Stanisław, Hegner Zygmunt, Ignaczuk Jan, Radwański Wacław, Truszewska Maria, Żołnowski Stefan) , Analiza wypadków przy pracy 1979-1998 sygn. 76-77, Administracja nieruchomości 1983-1984 sygn. 78, Środki trwałe 1981-1990 sygn. 79-87, Wydawnictwa i informacje 1978-1978 sygn. 88, Analiza z działalności NBP 1992-1993 sygn. 89, Paszporty maszyn i urządzeń.1974-1996 sygn. 90-92, Plan kasowy i bilans pieniężnych przychodów i wydatków ludności 1973- 1979 sygn. 93-101, Finansowanie, kredytowanie i kontrola inwestycji 1967-1975 sygn. 102-114, Sprawozdawczość z realizacji planu kasowego 1974-1978 sygn.115-129, Sprawozdawczość w zakresie wkładów oszczędnościowych i rozliczeń ludności 1976-1977 sygn.130-131, Sprawozdawczość Banku dotycząca realizacji i finansowania inwestycji 1975-1976 sygn. 132, Sprawozdania Banków z działalności kredytowej 1964-1992 sygn. 133-139, Plany finansowe, sprawozdania finansowe i bilanse kredytowanych przedsiębiorstw 1952-1977 sygn.140-226, Sprawy komornicze i sądowe 1966-1975 sygn. 267, Bilanse 1951-1998 sygn. 268-315, nab. 4370/2011 - 1 j..a 0,05 mb kronika Oddziału z lat 1983-2003, nab. 4653/2013 Nabywanie i zbywanie nieruchomości. Ankiety dot. parametrów urządzeń zabezpieczających 1973-1985 (1 j.a 0,01 mb) Liczba jednostek w zespole: 317
62/297/0 Akta gminy Celiny powiat Łuków 1862-1954 [1956] 0 rozwiń
Zespół o niekonsekwentym układzie rzeczowo-chrologicznym 1. Akta do 1933r w układzie chronologicznym 1875-1933 sygn. 1-174 (okólniki, sprawy paszportowe, ruch ludności, sprawy poboru do wojska, księgi przychodu i rozchodu, akta dotyczące poboru podatków, szkolnictwa, urzędników gminnych, statystyki, likwidacja szkód wojennych 1921, spisy zwierząt, o wyborach do Sejmu i Senatu, o komasacji gruntów, o utrzymaniu dróg i mostów) Dział ogólno-organizacyjny 1916-1939 sygn. 175-225 (okólniki, zarządzenia, sprawy personalne, zebrania , spisy uprawnionych do wyboru rad gromad i gmin, księgi zebrań zarządu gminy i zebrań soltysów, Dział finansowo-budżetowy 1919-1943 sygn. 226-347 (kontrole wewnetrzne, księgi lustracyjne, majątek gminy, przedsiębiorstwa, budżety gminne, dzienniki główna, księgi biercze podatku, rejestry podatkowe, księgi sum przechodnich), Dział gospodarki gminnej 1924-1944 sygn. 348-395 (drogi i place, podwody, oświata i ochrona zdrowia, opieka społeczna, rolnictwo, weterynaria, przemysł), Dział ogólno-administracyjny 1922-1944 sygn. 396-492 (wybory do sejmu i Senatu, księgi ewidencji ludności (Suleje, Szaniawy Poniaty, Dębowica, Role, Celiny 1863), sprawy bezpieczeństwa i porządku, poboru do wojska, spisy koni, sprawy aprowizacyjne, dzienniki korespondencyjne), Dział ogólno-administracyjny 1945-1954 sygn. 493-533, Dział finansowy 1944-1954 sygn. 535-590, książki meldunkowe i wykazy mieszkańców Celiny, Dębowica, Gołowierzchy, Kurów, Krynka, Łęcznowola, Nurzyna, Popławy, Role, Smolanka, Suleje, Szaniawy Poniaty, Wólka Konopna, 1949-1953 sygn. 591-622, Dział administracyjny 1944-1952 sygn. 623-631, Dział gospodarki gminnej 1944-1951 sygn.632-647, Dział administracyjny 1944-1954 sygn. 648-663, akta dopisane w 1961r o różnej tematyce 1905-1950 sygn. 664-702, księgi ludności stałej i rejestry mieszkańców 1925-1930 Celiny, Dębowica, Gołowierzchy, Karwów, Kurów, Krynka, Nurzyna, Role, Smolanka, Suleje, Szaniawy Poniaty, Świercze, Wólka Konopna sygn. 670-694, nab. 4351/2011 książka meldunkowa wsi Smolanka 1951-1956 zamknięta przez PGRN Krynka Liczba jednostek w zespole: 657
62/298/0 vacat - Komenda Powiatowa Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" w Ostrowi Mazowieckiej - przekazany do Archiwum Państwowego w Warszawie Oddział w Pułtusku zespół 79/426/0 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
62/299/0 Komenda Powiatowa Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" w Ostrołęce 1948-1955 0 rozwiń
Zawiera zarządzenia i rozkazy Komendy Głównej i Wojewódzkiej Powszechnej Organizacji „SP” akta dotyczące propagandy i szkoleń, spraw personalnych oraz finansowo –gospodarcze. Zarządzenia Komendy Głównej i Wojewódzkiej z lat 1950-1955 sygn. 1-4 Rozkazy z lat 1952-1955 sygn. 5-10 Protokóły z posiedzeń kolektywu z lat 1950-1952 sygn.11 Plany pracy i sprawozdania z lat 1948-1954 sygn.12-16 Prace społeczne z lat 1949-1955 sygn.17-18 Sprawy finansowo –gospodarcze z lat 1953-1955 sygn.19-22 Korespondencja z lat 1949-1950 sygn.23-24 Liczba jednostek w zespole: 24
62/300/0 Zbiór wypisów z ksiąg grodzkich liwskich 1618-1858 0 rozwiń
Wśród 75 dokumentów spisanych w języku łacińskim przeważająca część dotyczy kościoła parafialnego w Liwie. Jest wśród nich poświadczenie z 1618r przywileju księcia mazowieckiego Bolesława z 1453r na nadanie ziem dla probostwa, dokumenty ostatniej woli- testamenty mieszczan liwskich umierajacych na zarazę na rzecz Kościoła i rodzin z 1625r, umowy dotyczące wyskości dziesięciny z 1636r, pozwy, spory proboszcza z mieszczanami o dziesięcinę, a także dokumenty sporu o propinację i wyszynk piwa pomiędzy proboszczem i żydowskim arendarzem z 1745r oraz umowy i protokół zmian własnościowych dóbr parafii liwskiej z XVIII i XIX wieku. W zbiorze wypisów występują także pojedyncze dokumenty staropolskie o innej tematyce: jak poświadczenie księcia Michała Jerzego Czartoryskiego z 1651r o udziale Stanisława i Jana Jasnogórskich w pospolitym ruszeniu i bitwie pod Beresteczkiem z 1651r, czy wyrok sądu komisarycznego w sprawie pomiędzy cechem chrześcijan "kunsztu świeckiego" wyrabiajacego świece, a rzemieślnikami tej samej profesji pochodzenia żydowskiego wykonującym rzemiosło bez uprawnień cechowych z 1692r. /opis wg karty A z 3.03. 2004r sporządzonej przez mgr W. Więch-Tchórzewską/ Liczba jednostek w zespole: 75
Wyświetlanie 281 do 300 z 1 973 wpisów.