Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
64/1/0 Okręgowa Spółdzielnia Mięsna "Samopomoc Chłopska" w Ełku 1948-1951 0 rozwiń
akta rejestracji spółdzielni, protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni, bilanse okresowe i roczne, akta likwidacji Spółdzielni Liczba jednostek w zespole: 8
64/2/0 Powszechny Dom Towarowy w Ełku 1947-1953 0 rozwiń
protokoły narad roboczych, protokoły posiedzeń Rady Zakładowej, protokoły poinspekcyjne, plany i sprawozdania finansowe, bilanse Liczba jednostek w zespole: 18
64/3/0 "Społem" Związek Gospodarczy Spółdzielni R.P. Oddział w Ełku 1945-1956 0 rozwiń
akta organizacji oraz dokumenty brakowania i porządkowania akt przez PSS w Ełku, protokoły porewizyjne i powizytacyjne, plany produkcyjne i finansowe, bilanse i sprawozdania finansowe, akta personalne, dzienniki główne Liczba jednostek w zespole: 23
64/4/0 Bank Rolny Oddział w Gołdapi 1922-1953 0 rozwiń
Korespondencja, materiały lustracyjne, protokoły Kolegium Oddziału, sprawozdania ekonomiczne i opisowe, akta dot. nieruchomości, plany finansowo-gospodarcze zespołów PGR powiatu gołdapskiego Liczba jednostek w zespole: 26
64/5/0 Państwowe Liceum Mechaniczne I stopnia w Ełku 1947-1952 0 rozwiń
Kancelaria szkoły: okólniki, sprawy organizacyjne, plany pracy i sprawozdania z działalności, protokoły kontroli i posiedzeń rady pedagogicznej, katalogi klasyfikacyjne, dokumentacja finansowa, korespondencja, akta osobowe nauczycieli i pracowników; Warsztaty: protokoły posiedzeń rady warsztatowej, plany produkcji, praktyki wakacyjne, dokumenty fiansowe, akta osobowe pracowników warsztatów Liczba jednostek w zespole: 109
64/6/0 Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa w Ełku 1947-1950 0 rozwiń
Protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej i Rady Opiekuńczej, akta organizacyjne szkoły, plany zaopatrzenia i inwestycyjne, plany dydaktyczno-wychowawcze, akta osobowe nauczycieli i pracowników, akta finansowe, akta Komitetu Odbudowy Warszawy; Warszaty: plany finansowo-gospodarcze, korespondencja, księga ewidencyjna nieruchomości, akta finansowe, akta Komitetu Rodzicielskiego, spis uczniów Liczba jednostek w zespole: 65
64/7/0 Komisarz Rządu Polskiego na powiat szczuczyński [1912]1918-1919 [1920] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 8
64/8/0 Pruski Urząd Katastralny w Gołdapi 1821-1944 0 rozwiń
księgi katastralne powiatu Gołdap (księgi nieruchomości, księgi niw, księgi budynków): sygn. 1-503, plany katastralne wsi powiatu i miasta Gołdap: sygn. 504-1578, księgi katastralne powiatu Darkiejmy (księgi nieruchomości, księgi niw, księgi budynków): sygn. 1579-1761, plany katastralne wsi powiatu Darkiejmy: sygn. 1762-1955 Liczba jednostek w zespole: 1955
64/9/0 Dokumentacja techniczna miasta Ełk [1889] 1901-1944 0 rozwiń
plany sytuacyjne i niwelacyjne ulic, plany posesji przy ul. Armii Krajowej, Chopina, Dąbrowskiego, Gdańskiej, Kajki, Konopnickiej, Kościuszki, Piłsudskiego (6-Kwietnia), Mickiewicza, Orzeszkowej, Ogrodowej, 3-go Maja (1-Maja), Słowackiego, Suwalskiej, 11 Listopada (W.Wasilewskiej), Wawelskiej, Wojska Polskiego, na osiedlu Szyba, na osiedlu przy gazowni, plany terenu przemysłowego, folwarku Rothof, plan więzienia, oczyszczalni ścieków, plany miasta Ełk, plany koszar Liczba jednostek w zespole: 265
64/10/0 Powiatowa Komenda Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" w Ełku 1947-1955 0 rozwiń
rozkazy dzienne Komendy Powiatowej "SP", sprawozdania, sprawy personalne pracowników Komendy Powiatowej, wykazy sprzętu uzbrojenia, działalność szkoleniowa i sportowa w hufcach, prace społeczne, rejestracja junaków, wcielenie do brygad Liczba jednostek w zespole: 14
64/11/0 Powiatowa Komenda Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" w Olecku 1950-1955 0 rozwiń
sprawozdania, meldunki informacyjne o pracy Komendy Powiatowej, sprawy personalne pracowników Komendy Powiatowej, wykazy sprzętu uzbrojenia, praca polityczno-propagandowa, szkolenie w hufcach, działalność sportowa, kulturalno-oświatowa, popularyzacja V Festiwalu Młodzieży i Studentów w Warszawie, prace społeczne, rejestracja junaków, wcielenie do brygad, werbunek do szkół zawodowych i oficerskich, meldunki o wypadkach nadzwyczajnych Liczba jednostek w zespole: 18
64/12/0 Powiatowa Komenda Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" w Gołdapi 1949-1955 0 rozwiń
rozkazy dzienne Komendy Powiatowej "SP", sprawozdania, sprawy personalne pracowników Komendy Powiatowej, informacja o działalności PO"SP", praca polityczno-wychowawcza, działalność szkoleniowa, sportowa i kulturalno-oświatowa w hufcach, popularyzacja V Festiwalu Młodzieży i Studentów w Warszawie, prace społeczne, rejestracja junaków, wcielenie do brygad, werbunek do zasadniczych szkół zawodowych Liczba jednostek w zespole: 22
64/13/0 Gminna Rada Narodowa Gołubie powiat Ełk 1945-1954 0 rozwiń
Zarząd Gminny: Dział Ogólno-Organizacyjny (protokoły posiedzeń grn, pgrn), Dział Finansowo-Budżetowy (budżety i roczne sprawozdania rachunkowe), Dział Gospodarki Gminnej (miejscowe plany zagospodarowania terenowego), Dział Administracji Społecznej (sprawy oświaty i kultury), Dział Administracyjny (ewidencja ludności, sprawy budowlane); Prezydium GRN: Referat Ogólno-Administracyjny (plany pracy, sprawozdania, protokoły sesji grn, protokoły posiedzeń pgrn, komisji, zebrania sołtysów, zebrania gromadzkie), Referat Finansowy (budżety), Referat Spraw Socjalnych i Kulturalnych (oświata i kultura), Referat Rolnictwa (spółdzielczość produkcyjna, osadnictwo, statystyka rolna) Liczba jednostek w zespole: 51
64/14/0 Gminna Rada Narodowa Kalinowo powiat Ełk 1945-1954 0 rozwiń
Zarząd Gminny: Dział Ogólno-Organizacyjny (protokoły posiedzeń grn, zarządu gminnego, kontrola), Dział Finansowo-Budżetowy (budżety), Dział Gospodarki Gminnej (osadnictwo); Prezydium GRN: Referat Ogólno-Administracyjny (protokoły sesji grn, protokoły posiedzeń pgrn, komisji, zebrania sołtysów, zebrania gromadzkie), Referat Finansowy (budżety i plany finansowe), Referat Rolnictwa (osadnictwo), Urząd Stanu Cywilnego (korespondencja z ambasadą NRD) Liczba jednostek w zespole: 36
64/15/0 Gminna Rada Narodowa Klusy powiat Ełk 1945-1953 0 rozwiń
Zarząd Gminny: Dział Ogólno-Organizacyjny (plany pracy i sprawozdania, kontrola, protokoły posiedzeń grn, pgrn, zarządu gminnego, zebrania gromadzkie, zebrania sołtysów), Dział Finansowo-Budżetowy (budżety i roczne sprawozdania rachunkowe), Dział Gospodarki Gminnej (drogi, osadnictwo, statystyka rolna), Dział Administarcji Społecznej (sprawy oświaty i kultury), Dział Administracyjny (ewidencja ludności, odbudowa); Prezydium GRN: Referat Ogólno-Administracyjny (plany pracy i sprawozdania, protokoły posiedzeń pgrn, komisji, zebrania sołtysów, zebrania gromadzkie), Referat Finansowy (plan finansowy), Referat Spraw Socjalnych i Kulturalnych (oświata i kultura), Referat Rolnictwa (spółdzielczość produkcyjna, osadnictwo, statystyka rolna) Liczba jednostek w zespole: 62
64/16/0 Gminna Rada Narodowa Nowa Wieś powiat Ełk 1946-1954 0 rozwiń
Zarząd Gminny: Dział Ogólno-Organizacyjny (protokoły posiedzeń grn, pgrn, zarządu gminnego, komisji), Dział Finansowo-Budżetowy (budżety i roczne sprawozdania rachunkowe), Dział Gospodarki Gminnej (osadnictwo, miejscowe plany zagospodarowania terenowego), Dział Administracji Społecznej (oświata); Prezydium GRN: Referat Ogólno-Administracyjny (protokoły sesji grn, posiedzeń pgrn, komisji, zebrania sołtysów, zebrania gromadzkie), Referat Finansowy (budżety), Referat Spraw Socjalnych i Kulturalnych (oświata i kultura), Referat Rolnictwa (spółdzielczość produkcyjna, osadnictwo, statystyka rolna) Liczba jednostek w zespole: 52
64/17/0 Gminna Rada Narodowa Pisanica powiat Ełk 1945-1954 0 rozwiń
Zarząd Gminny: Dział Ogólno-Organizacyjny (protokoły posiedzeń grn, pgrn, zarządu gminnego, zebrania sołtysów), Dział Finansowo-Budżetowy (budżety i roczne sprawozdania rachunkowe), Dział Gospodarki Gminnej (miejscowe plany zagospodarownia terenowego), Dział Administracyjny (ewidencja ludności); Prezydium GRN: Referat Ogólno-Administracyjny (protokoły sesji grn, posiedzeń pgrn, komisji, zebrania sołtysów, zebrania gromadzkie), Referat Finansowy (budżety i sprawozdania z ich wykonania), Referat Spraw Socjalnych i Kulturalnych (oświata) , Referat Rolnictwa (osadnictwo) Liczba jednostek w zespole: 43
64/18/0 Gminna Rada Narodowa Stare Juchy powiat Ełk 1945-1954 0 rozwiń
Zarząd Gminny: Dział Ogólno-Organizacyjny (protokoły posiedzeń grn, pgrn, zarządu gminnego, zebrania sołtysów, kontrola), Dział Finansowo-Budżetowy (budżet), Dział Gospodarki Gminnej (wykazy gospodarstw rolnych), Dział Administracji Społecznej (oświata i kultura), Dział Administracyjny (ewidencja ludności); Prezydium GRN: Referat Ogólno-Administracyjny (plany pracy i sprawozdania, kontrola, protokoły posiedzeń pgrn, komisji, zebrania gromadzkie), Referat Finansowy (budżet), Referat Gospodarki Komunalnej (drogi), Referat Rolnictwa (spółdzielczość produkcyjna, osadnictwo) Liczba jednostek w zespole: 35
64/19/0 Gminna Rada Narodowa Straduny powiat Ełk 1946-1954 0 rozwiń
Zarząd Gminny: Dział Ogólno-Organizacyjny (plany pracy i sprawozdania, kontrole, protokoły posiedzeń grn, pgrn, zarządu gminnego, zebrania sołtysów), Dział Finansowo-Budżetowy (budżety, roczne sprawozdania rachunkowe), Dział Gospodarki Gminnej (drogi), Dział Administracji Społecznej (oświata), Dział Administracyjny (rejestr Niemców); Prezydium GRN: Referat Ogólno-Administracyjny (protokoły sesji grn, protokoły posiedzeń pgrn, komisji, zebrania sołtysów, zebrania gromadzkie, kontrole), Referat Finansowy (budżet), Referat Spraw Socjalnych i Kulturalnych (oświata), Referat Gospodarki Komunalnej (drogi), Referat Rolnictwa (osadnictwo, statystyka) Liczba jednostek w zespole: 54
64/20/0 Gminna Rada Narodowa Wiśniewo powiat Ełk 1945-1954 0 rozwiń
Zarząd Gminny: Dział Ogólno-Organizacyjny (sprawozdania z działalności grn, protokoły posiedzeń grn, pgrn, zebrania gromadzkie, kontrola budżetu), Dział Finansowo-Budżetowy (budżety), Dział Gospodarki Gminnej (sprawy rolne); Prezydium GRN: Referat Ogólno-Administracyjny (plany pracy i sprawozdawczość, kontrola, protokoły sesji grn, protokoły posiedzeń pgrn, komisji, zebrania sołtysów), Referat Finansowy (sprawy budżetowe), Referat Spraw Socjalnych i Kulturalnych (oświata i kultura), Referat Rolny (spółdzielczość produkcyjna, statystyka) Liczba jednostek w zespole: 44
Wyświetlanie 1 do 20 z 536 wpisów.