Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
64/255/0 Rolniczy Zespół Spółdzielczy Zawady powiat Olecko 1952-1957 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 12
64/256/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Szczuczynie powiat Grajewo 1968-1972 0 rozwiń
protokoły sesji, wnioski, protokoły komisji, posiedzenia prezydium, zebrania wiejskie i sołtysi, budżet gromady i jego wykonanie Liczba jednostek w zespole: 32
64/257/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Borzymach powiat Ełk 1954-1972 0 rozwiń
protokoły sesji, protokoły posiedzeń komisji, posiedzenia prezydium, plany pracy i działalność organów kolegialnych, budżet i jego wykonanie Liczba jednostek w zespole: 36
64/258/0 Urząd Katastralny w Ełku 1841-1942 [1947] 0 rozwiń
mapy katastralne powiatu Ełk, mapy Powiatowego Biura Geodezji w Ełku z 1947 roku (odrysy z map katastralnych) - dokumentacja kartograficzna z 241 obrębów: sygn. 1-241, materiały Centralnej Mieszanej Granicznej Komisji Niemiec i Związku Radzieckiego z lat 1939-1940: sygn. 242-249, dopływ (nab. 737/1998) - aktowe materiały archiwalne: 595 j.a. Liczba jednostek w zespole: 5977
64/259/0 Sędzia Śledczy powiatu szczuczyńskiego 1912-1914 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
64/260/0 Kasa Miejska Szczuczyńska 1890-1915 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
64/261/0 Grajewska Cerkiew św. Marii Magdaleny 1912-1913 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 4
64/262/0 Powiatowe Biuro Geodezji w Grajewie 1919-1962 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 285
64/263/0 Powiatowe Biuro Geodezji w Olecku 1949-1959 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 824
64/264/0 Powiatowe Archiwum Państwowe w Ełku 1952-1974 0 rozwiń
plany i sprawozdania roczne, instrukcje kancelaryjne i wykaz akt, protokoły wizytacji PAP przez WAP, przyjmowanie materiałów archiwalnych z instytucji krajowych i przekazywanie do tych instytucji, scalanie i rozmieszczanie państwowego zasobu archiwalnego, inwentarze, inwentaryzacja tematyczna, techniczne zabezpieczenie zasobu, kwerendy dla zagranicznych instytucji naukowych, materiały informacyjne o zespołach otwartych Liczba jednostek w zespole: 72
64/265/0 Państwowa Kasa Oszczędności w Szczuczynie 1889-1913 0 rozwiń
sprawozdania kasowe, sprawy finansowe Liczba jednostek w zespole: 10
64/266/0 Pocztowo-Telegraficzna Państwowa Kasa w Szczuczynie 1901-1913 0 rozwiń
książeczki oszczędnościowe, rejestry wpłat do kasy Liczba jednostek w zespole: 13
64/267/0 vacat - PPRN w Giżycku - przeniesiony do AP w Olsztynie Oddział w Mrągowie 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
64/268/0 Powiatowe Biuro Geodezji w Gołdapi 1948-1956 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1070
64/269/0 Pruski Sąd Obwodowy Wydział Hipoteczny w Ełku [1798] 1879-1945 [1950] 0 rozwiń
księgi gruntowe powiatu Ełk ułożono topograficznie według nazw miejscowości, każda dotyczy jednej nieruchomości. Księgi zawierają wpisy o postępowaniach spadkowych, przewłaszczeniach, podziałach, kupnie-sprzedaży, zapisach testamentowych. Liczba jednostek w zespole: 8206
64/270/0 Urząd Stanu Cywilnego Olecko 1874-1937 0 rozwiń
księgi urodzeń gminy miejskiej z lat 1874-1917 i gminy wiejskiej z lat 1874-1917, księgi małżeństw gminy miejskiej z lat 1874-1937 i gminy wiejskiej z lat 1874-1937, księgi zgonów gminy miejskiej z lat 1875-1937 i gminy wiejskiej z lat 1874-1937 [rejestr zgonów z lat 1874-1934] Liczba jednostek w zespole: 295
64/271/0 vacat - Akta usc powiatu Pisz - włączono do zespołu nr 296 - USC Kumielsk 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
64/274/0 Wydział Powiatowy w Gołdapi 1945-1950 0 rozwiń
Referat Ogólno-Administracyjny z lat 1946-1950 (protokoły posiedzeń wydziału, prn, sprawy organizacyjne, kontrola, mienie Powiatowego Związku Samorządowego, sprawy oświaty, opieki społecznej, służby zdrowia), Referat Budżetowo-Rachunkowy z lat 1945-1950 (budżety i sprawozdania rachunkowe wydziału i podległych jednostek), Referat Inspekcyjny i Samorządu Gminnego z lat 1946-1950 (inspekcje gmin, protokoły posiedzeń MRN, gmin i sołtysów, sprawozdawczość z działalności gmin, preliminarze drogowo-szarwarkowe, roczne sprawozdania rachunkowe i budżety podległych gmin), Referat Planowania z lat 1947-1950 (planowanie przestrzenne miasta i wsi, miejscowy plan zagospodarowania terenowego, sprawozdawczość inwestycyjna, plany finansowe i gospodarcze przedsiębiorstw) Liczba jednostek w zespole: 92
64/275/0 Wydział Powiatowy w Ełku 1945-1950 0 rozwiń
Referat Ogólno-Administracyjny z lat 1946-1950 (protokoły posiedzeń wydziału, plan pracy), Referat Budżetowo-Rachunkowy z lat 1946-1950 (budżety wydziału i podległych jednostek), Referat Inspekcyjny i Samorządu Gminnego z lat 1946-1950 (kontrole, statystyki), Referat Planowania z lat 1949-1950 (plany działalności gospodarczej podległych jednostek, inwestycje), sprawozdania finansowe i statystyczne (1945-1947) Liczba jednostek w zespole: 47
64/276/0 Wydział Powiatowy w Grajewie 1945-1950 0 rozwiń
Referat Ogólno-Administracyjny z lat 1945-1950 (okólniki, zarządzenia, protokoły posiedzeń wydziału), Referat Budżetowo-Rachunkowy z lat 1945-1950 (preliminarz budżetowy, budżety zakładów Powiatowego Związku Samorządowego), Referat Inspekcyjny i Samorządu Gminnego z lat 1945-1949 (inspekcje podległych jednostek, protokoły posiedzeń MRN w Grajewie, Rajgrodzie i Szczuczynie, sprawy gospodarcze szpitali i ośrodków zdrowia) Liczba jednostek w zespole: 38
Wyświetlanie 261 do 280 z 479 wpisów.