Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
64/128/7 Urząd Parafialny w Miłkach 1785-1914 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 7
64/129/0 Państwowy Urząd Repatriacyjny Powiatowy Oddział w Gołdapi 1945-1950 0 rozwiń
Referat Ogólny (zarządzenia, sprawozdania, protokoły odpraw, zaświadczenia przesiedleńcze), Referat Finansowo-Budżetowy (preliminarze budżetowe), Referat Planowania i Statystyki (sprawozdania z działalności), Referat Osadnictwa (sprawozdania, podania o przydział gospodarstw, zaświadczenia), Referat Etapowy (sprawozdania, księgi ewidencyjne repatriantów), Referat Transportowy (sprawozdania, wykazy imienne obywateli niemieckich, ewidencja transportów) Liczba jednostek w zespole: 32
64/130/0 Starostwo Powiatowe Ełckie 1945-1951 0 rozwiń
1. Referat Ogólno-Administracyjny (zarządzenia, sprawozdania z działalności konferencje, zjazdy, podział terytorialny, lustracje, sprawy różne) 2. Referat Administracyjno-Prawny (sprawy różne) 3. Referat Karno-Administracyjny (protokoły rozpraw, sprawozdania) 4. Referat Społeczno-Polityczny (sprawy Mazurów i repatriacja Niemców, sprawy wyznaniowe) 5. Referat Opieki Społecznej 6. Referat Rolnictwa i Reform Rolnych (protokoły przekazania majątków ziemskich, miejscowe plany zagospodarowania terenowego, pozostałości gospodarstw poniemieckich , osadnictwo, ewidencja niemieckich posiadłości wyłączonych) 7. Referat Przemysłu (przedsiębiorstwa) 8. Referat Handlu (cenniki) 9. Referat Budowlany (sprawy budowlane, grobownictwo wojenne) 10. Referat Osiedleńczy (sprawozdania, działalność komisji osiedleńczych) Liczba jednostek w zespole: 138
64/131/0 Inspektorat Szkolny w Ełku 1945-1950 0 rozwiń
Konferencje kierowników, inspektorów i nauczycieli, sprawozdawczość, protokoły posiedzeń rad pedagogicznych, repolonizacja, projekty organizacji szkół podstawowych, oświata dorosłych, podział administracyjny powiatu, inwestycje Liczba jednostek w zespole: 27
64/132/0 Powiatowa Rada Narodowa w Ełku 1947-1950 0 rozwiń
Dział Ogólny: protokoły posiedzeń, sprawozdania z działalności, plany pracy, referat przewodniczącego prezydium PRN, Dział Inspekcyjny: działalność jednostek podległych, Komisje: protokoły posiedzeń Liczba jednostek w zespole: 16
64/133/0 Inspektorat Szkolny w Olecku 1945-1950 0 rozwiń
dokumentacja i projekty organizacji szkół, sprawozdania statystyczne szkół w powiecie Olecko, sprawy przedszkoli, rejestr alfabetyczny szkół, dokumentacja szkół, sprawozdania organizacyjne i statystyczne szkół w powiecie Gołdap, sprawozdania z lustracji, wizytacji szkół i przedszkoli w powiecie Olecko i Gołdap, walka z analfabetyzmem, karty dzieci w rodzinach zastępczych, arkusze rejestracyjne nauczycieli i wychowawców Liczba jednostek w zespole: 32
64/134/0 Starostwo Powiatowe Oleckie 1945-1950 0 rozwiń
1. Referat Ogólno-Organizacyjny (działalność starosty, organizacja starostwa, sprawozdawczość sytuacyjna i statystyczna, szkolenie personelu, interwencje) 2. Referat Administracyjno-Prawny (sprawy obywatelstwa, zabezpieczenie mienia, USC) 3. Referat Karno-Administracyjny (statystyka) 4. Referat Statystyczno-Sprawozdawczy (sprawozdania) 5. Referat Rachunkowo-Gospodarczy (zarządzenia, preliminarze, kontrola) 6. Referat Społeczno-Polityczny (podania o repatriację, rejestracja Niemców i cudzoziemców, współpraca z organami bezpieczeństwa, sprawy Mazurów) 7. Referat Opieki Społecznej (opieka nad dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, sprawy subwencji, pomoc żywnościowa) 8. Referat Zdrowia (organizacja służby zdrowia, szpitale, żłobki, statystyka) 9. Oddział Rolnictwa i Reform Rolnych a/ Referat Rolnictwa (sprawy leśne, rybactwo, produkcja rolna i zwierzęca, statystyka), b/ Referat Urządzeń Rolnych (pow. komisja ziemska, sprawy majątków ziemskich, pow. komisja klasyfikacyjna gruntów, sprawozdawczość, przemysł rolny, plany zagospodarowania terenowego wsi), c/ Referat Oświaty Rolniczej (szkoły rolnicze, kontrola, sprawozdania), d/ Referat Weterynarii (choroby, ubój bydła, statystyka) 10. Referat Budowlany (inwentaryzacja obiektów państwowych, remonty, kredyty, sprawozdania finansowe, pow. komisja odbudowy, grobownictwo wojenne, sprawozdawczość) 11. Referat Pomiarowy (sprawozdawczość i statystyka) 12. Referat Odszkodowań Wojennych (rejestracja szkód, statystyka) 13. Referat Aprowizacji i Handlu (sprawozdania, świadczenia rzeczowe, młyny) 14. Referat Aprowizacji (sprawozdania) 15. Referat Przemysłu i Handlu (cechy i przedsiębiorstwa rzemieślnicze, statystyka przemysłowa, komisje ustalania cen) 16. Referat Przemysłu (nadzór, statystyka, sprawozdawczość) 17. Referat Handlu (sieć handlowa) 18. Referat Kultury i Sztuki (organizacja ośrodków kultury, sprawozdania) 19. Referat Osiedleńczy (zarządzenia, komisja osadnictwa rolnego, sprawozdawczość, ewidencja osadników) 20. Referat Administracyjno- Prawny (uznanie obywatelstwa) Liczba jednostek w zespole: 850
64/135/0 Powiatowa Rada Narodowa i Wydział Powiatowy w Olecku 1945-1950 0 rozwiń
POWIATOWA RADA NARODOWA: sprawy organizacyjne, protokoły posiedzeń rady, wydziału powiatowego, powiatowych komisji, mrn, grn, sprawozdawczość, sprawy finansowo-budżetowe, rolne, przemysłu i handlu, oświaty, zdrowia i opieki społecznej, budowlane, aprowizacyjne, WYDZIAŁ POWIATOWY: Sekretarz: sprawy ogólne, kontrola, protokoły posiedzeń wydziału, prn, sprawy kultury i oświaty, statystyka i sprawozdawczość, organizacja samorządu gminnego, protokoły posiedzeń prn i grn, Rachuba: budżety i sprawozdania rachunkowe własne i urzędów podległych, Inspektor Samorządu Gminnego: inspekcja gmin, wybory sołtysów, dotacje, sprawy finansowe gmin, akta majątku ziemskiego podległego wydziałowi, Referat Planowania: sprawozdawczość inwestycyjna Liczba jednostek w zespole: 262
64/136/0 Państwowy Urząd Repatriacyjny Powiatowy Oddział w Grajewie 1945-1947 0 rozwiń
Referat Ogólny (sprawozdania z działalności, akta likwidacji PUR Powiatowego Oddziału w Grajewie), Referat Prawny (kwestionariusze repatriantów), Referat Planowania i Statystyki (zestawienia statystyczne), Referat Osadnictwa (wykazy przesiedleńców i repatriantów, wykazy obiektów rolnych i nierolniczych pozostawionych przez przesiedleńców), Referat Etapowy (sprawozdania z działalności punktu etapowego) Liczba jednostek w zespole: 11
64/137/0 Komunalna Kasa Oszczędności powiatu grajewskiego 1946-1951 0 rozwiń
protokoły posiedzeń Rady i Dyrekcji, protokoły rewizji, bilanse, akta likwidacji Liczba jednostek w zespole: 9
64/138/0 Bank Rolny Oddział Grajewo 1949-1952 0 rozwiń
plany finansowe, akta funduszu płac PGR, protokoły zdawczo-odbiorcze, bilanse Liczba jednostek w zespole: 8
64/139/0 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urząd Powiatowy w Olecku 1950-1975 0 rozwiń
1. Wydział Organizacyjno-Prawny (zarządzenia wewnętrzne, organizacja rad narodowych, protokoły z sesji PRN, protokoły z posiedzeń Konwentu Seniorów, protokoły z posiedzeń Prezydium PRN, konferencje, plany pracy, sprawozdania) 2. Powiatowa Komisja Planowania Gospodarczego (plany gospodarcze i sprawozdania, bilanse siły roboczej, charakterystyka gospodarcza powiatu) 3. Wydział Finansowy (protokoły z narad i z inspekcji, sprawozdania o zatrudnieniu, budżety zbiorcze i jednostkowe, zmiany w budżecie) 4. Wydział Oświaty i Kultury (organizacja placówek oświatowo-wychowawczych, plany, sprawozdania, wizytacje szkół, ewidencja miejsc walki i męczeństwa) 5. Wydział Spraw Wewnętrznych (sprawy karno-administracyjne, odtwarzanie aktów stanu cywilnego, poświadczenia obywatelstwa, ewidencja stowarzyszeń, wykazy ludności cygańskiej, ukraińskiej i autochtonicznej) 6. Powiatowa Komenda Straży Pożarnych (organizacja Komendy, narady i odprawy, kontrole, sprawozdawczość i statystyka) 7. Powiatowy Pełnomocnik Ministerstwa Skupu i Wydziału Skupu (posiedzenia organów kolegialnych, protokoły i sprawozdania z kontroli aparatu skupu) 8. Powiatowy Zarząd Rolnictwa i Wydział Rolnictwa i Leśnictwa (posiedzenia organów kolegialnych, plany pracy i sprawozdania, spółdzielnie produkcyjne, akcje osiedleńcze) 9. Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (organizacja Wydziału, MPGK, plany i sprawozdania, grobownictwo wojenne) 10. Wydział Handlu, Przemysłu i Usług (protokoły z narad, plany pracy, sprawozdania, organizacja sieci handlowej) 11.Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej (organizacja Wydziału, kontrole i inspekcje, oświata sanitarna, stan służby zdrowia) 12. Wydział Komunikacji i Powiatowy Zarząd Dróg Lokalnych (ewidencja dróg i mostów, dokumentacja techniczna) 13. Wydział Zatrudnienia (statystyka zatrudnienia, rynku pracy) 14. Wydział Budżetowo-Gospodarczy (plany pracy i sprawozdania budżetowe) 15. Referat Kadr i Szkolenia; dopływy 2011: Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury, Wydział Budżetowo-Gospodarczy, Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Komisja Planowania Gospodarczego, Wydział Organizacyjno-Prawny, Wydział Oświaty i Kultury, Wydział Handlu, Przemysłu i Usług, Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Skupu, Wydział Spraw Wewnętrznych, Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej Liczba jednostek w zespole: 2380
64/140/0 Akta notariusza Kazimierza Dziekońskiego w Grajewie 1919-1933 0 rozwiń
akta notarialne i repertoria Liczba jednostek w zespole: 37
64/141/0 Akta notariusza Jana Klimaszewskiego w Szczuczynie 1916-1933 0 rozwiń
akta notarialne i repertoria Liczba jednostek w zespole: 30
64/142/0 Urząd Budownictwa Domen w Gąbinie 1863-1930 0 rozwiń
budowa i remonty domen w powiecie Olecko: Cimochy (urządzenia przeciwpożarowe), Budki (rozliczenia budowlane), Doliwy (rozliczenia), Drozdowo (rozliczenia i sprawy budowlane), Szwałk (remonty), Połom (rozliczenia budowlane i remontów), Kije (rozliczenia budowlane), Sedranki (sprawy budowy) Liczba jednostek w zespole: 46
64/143/0 Powiatowa Komisja Wyborcza w Gołdapi 1961 0 rozwiń
zgłoszenia list kandydatów, protokoły ustalające wyniki głosowania, obwieszczenia o wynikach wyborów, protokoły posiedzeń komisji Liczba jednostek w zespole: 4
64/144/0 Powiatowa Komisja Wyborcza w Ełku 1961 0 rozwiń
zgłoszenia list kandydatów, protokoły ustalające wyniki głosowania i wyborów, protokoły posiedzeń komisji, karty do głosowania Liczba jednostek w zespole: 7
64/145/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Starych Juchach powiat Ełk 1954-1972 0 rozwiń
protokoły sesji, komisji, posiedzenia prezydium, zebrania wiejskie i sołtysi, kontrole i inspekcje zewnętrzne, budżet i wykonanie Liczba jednostek w zespole: 36
64/146/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Pisanicy powiat Ełk 1954-1972 0 rozwiń
protokoły sesji, komisji, posiedzenia prezydium, zebrania wiejskie, narady sołtysów, plany pracy, kontrole i inspekcje zewnętrzne Liczba jednostek w zespole: 20
64/147/0 Powiatowa Komisja Wyborcza w Grajewie 1961 0 rozwiń
zgłoszenia list kandydatów, protokoły ustalające wyniki głosowania, protokoły posiedzeń komisji, karty do głosowania Liczba jednostek w zespole: 5
Wyświetlanie 141 do 160 z 538 wpisów.