Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
65/198/0 Akta miasta Gryfice 1501-1944 0 rozwiń
1. Przywileje i ustrój miejski 1720-1737; 1 j.a. - kopiariusz przywilejów miasta z kroniką i listą wójtów krajowych. 2. Budownictwo miejskie 1724-1944; 29 j.a. - naprawa murów miejskich, budowa szpitala, ratusz, remonty mostów, umacnianie brzegów strumieni, studnie miejskie i ich administracja, grobla, oświetlenie ulic. 3. Rolnictwo 1700-1891; 24 j.a. - zarządzenia i przepisy, polepszanie kultur rolnych, sadzenie drzew morwowych, odszkodowania, wybory i zatwierdzenie mierniczych zboża, deputacja gospodarcza rady miejskiej, rewizja rachunków zbożowych, hodowla bydła, świń i drobiu, pastwiska, wystawy rolnicze. 4. Sprawy graniczne, posiadłości i pomiary gruntów 1619-1848; 16 j.a. - granice dóbr miejskich, pomiary poszczególnych pól, spory, rowy graniczne, regulacje granic. 5. Cła i jarmarki 1695-1897; 21 j.a. - cła mostowe, akcyza miejska, jarmarki, utrudnienia stawiane gryfickim kapelusznikom w Golczewie (Gülzow), utrudnienia na innych targach i jarmarkach, jarmarki bydlęce i kramarskie. 6. Ubezpieczenia od ognia i sprawy przeciwpożarowe 1763-1861; 6 j.a. - zniszczenia z czasów wojny siedmioletniej, kataster ogniowy, towarzystwo ubezpieczające od ognia, zarządzenia przeciwpożarowe. 7. Sprawy kościelne 1595-1884; 39 j.a. - fundusz dla wdów po duchownych, biblioteka kościelna, sprawy pochówków, święta kościelne, towarzystwo biblijne, zakaz uprawiania handlu w święta, archiwum kościelne, rachunki kościoła mariackiego, zegar na wieży kościelnej, koszty utrzymania staroluterańskiego kościoła, domu proboszcza i szkoły, obsada stanowisk kościelnych w mieście i w jego posiadłościach, skargi na duchownych, spory, naprawa budynków kościelnych we wsiach miejskich, remont wieży, proboszczówki, domu wdowiego, separacje gruntów kościelnych, spór o prawo patronatu. 8. Szkolnictwo 1601-1896; 55 j.a. - przepisy i zarządzenia, szkoła miejska, protokoły posiedzeń deputacji szkolnej, administracja szkolna, statystyka szkolna, podręczniki i pomoce szkolne, plany lekcji, przerwy w nauce, nauczyciele ich zatwierdzenia i uposażenia, matury, gimnazjum, budowa nowej szkoły, utrzymanie i remonty budynków szkolnych na terenie miasta, szkoły wiejskie. 9. Opieka społeczna 1660-1894; 41 j.a. - kolekty, kasa ubogich i jej rewizje, dom ubogich i jego utrzymanie, posiedzenia deputacji zajmującej się opieką społeczną, towarzystwa: robotnicze, opieki nad ubogimi i chorymi, szpitale św. Jerzego i św. Ducha, uposażenie szpitali, spory i procesy, stypendia, legaty, opieka nad rodzinami robotników dniówkowych, rachunki i ich rewizje. 10. Zwierzchność państwowa 1599-1876; 17 j.a. - sejmy krajowe, negocjacje w sprawie długów, stosunki z zagranicą, amnestia, wybory posłów do północnoniemieckiego parlamentu, podróże króla i członków rodziny królewskiej, urodziny i zgony w rodzinie królewskiej, jubileusz 100–lecia włączenia Pomorza do Prus. 11. Nadzór policyjny 1752-1888; 34 j.a. - kontrola obcych pism, cenzura, wykazy zakazanych druków, obserwacja stanów Regi, wykorzystanie rzeki do spławu drewna, ulepszanie dróg krajowych i obsadzanie ich drzewami, sprawy ludności żydowskiej, koncesje dla rodzin żydowskich, nadzór nad czeladnikami, epidemia cholery, komisja sanitarna. 12. Rzemiosło, handel, żegluga 1501-1894; 98 j.a. - cechy: tokarzy, kołodziei, krawców, kapeluszników, garncarzy, płócienników, rzeźników, bednarzy, kowali, szewców, stolarzy, piekarzy, młynarzy, farbiarzy, szklarzy, wytwórców gwoździ, garbarzy, tkaczy, ślusarzy, cieśli, murarzy, zegarmistrzów, introligatorów, kowali miedziowych, siodlarzy, dekarzy, sprawy czeladnicze, wykazy mistrzów, egzaminy, spory, manufaktura sukiennicza, założenie fabryki sukna i flaneli, administracja tytoniowa, statystyka, magazyn weł-ny, wytwórnia płótna, koncesje na przerób liści tytoniowych, zatrudnianie młodocianych, proces miasta z klasztorem w Białobokach (Belbuck) o wolną żeglugę na Redze (Rega), handel rzeczny i morski, zakazy importu niektórych towarów, denuncjacje, wiadomości o szyprach, świadectwa dobrego urodzenia i nauki, spory i skargi, wybory powiatowej komisji egzaminacyjnej, sprawy monetarne, nowe miary i wagi. 13. Statystyka 1718-1888; 16 j.a. - przygotowanie mapy Pomorza, wykazy ludności, pozyskiwanie wełny, pogłowie zwierząt, wykazy dóbr miejskich, tabele cen zboża, informacje o zabudowie miasta, wykazy rzemiosł i rzemieślników. 14. Wojskowość 1640-1899; 105 j.a. - inwalidzi, opieka nad sierotami po wojskowych, garnizon, administracja, rachunki, budynki należące do wojska, lazaret, naprawa garnizonowej stajni, rozbudowa i utrzymanie infrastruktury garnizonu, remonty, magazyn zbożowy, budowa nowych magazynów, zaopatrzenie w żywność i furaż, kwaterunki szwedzkie, francuskie i pruskie, sztab, rekwizycje, przemarsze, wydatki miasta na utrzymanie wojska, opieka nad rodzinami wojskowych, mobilizacje, kontrybucje nałożone na miasto przez Rosjan i Francuzów. 15. Finanse miejskie 1697-1846; 24 j.a. - rejestry kamery miejskiej, rachunki, kasa miejska, księga kasowa kamery. Liczba jednostek w zespole: 526
65/199/0 Akta miasta Ińska 1564-1940 0 rozwiń
1. Zwierzchność państwowa 1564-1934; sygn. 1-17; 17 j.a. - matrykuła graniczna między Pomorzem a Nową Marchią, zarządzenia i przepisy, wybory landratów, hołdy, przejazdy króla i członków rodziny królewskiej, sprawy ogólne domu królewskiego. 2. Organa samorządowe 1812-1938; sygn. 18-29; 12 j.a. - wybory posłów do parlamentu Rzeszy, sejm prowincjonalny i wybory do niego, wybory do sejmiku powiatowego, wydział powiatowy. 3. Sprawy sądowe 1601-1937; sygn. 30-39; 10 j.a. - zarządzenia, przepisy i ustawy dotyczące sądów, organizacja sądu, budowa i naprawy budynku sądowego. 4. Sprawy ustrojowe 1715-1938; sygn. 40-77; 38 j.a. - ordynacje dotyczące miast, ustrój miejski, wybory radnych i ich obowiązki, mundury policji miejskiej, żandarmeria, nocne warty, magistrat, koszty podróży urzędników miejskich, deputacje magistrackie, przekazywanie akt do archiwum w Szczecinie, zarządzenia i przepisy, pożary, nadzór nad obcymi i podróżującymi, towarzystwa ubezpieczeniowe, zarządzenia w sprawach: kontroli czasopism, wysokości cen, tumultów, zapobieganie złodziejstwu. 5. Sprawy ludnościowe 1836-1934; sygn. 78-82; 5 j.a. - spisy posiadaczy prawa miejskiego oraz pozostałych mieszkańców miasta, rejestracja ludności żydowskiej, skargi przeciwko miastu. 6. Posiadłości rolne 1619-1909; sygn. 83-91; 9 j.a. - granice, bagna, kataster miejski, pomiary pół, dzierżawy ogrodów kamery. 7. Urządzenia komunalne 1840-1938; sygn. 92-100; 9 j.a. - studnie miejskie i wodociągi, sprzedaż gazowni, oświetlenie ulic, drogi prywatne, zarządzenia w sprawie cmentarza. 8. Finanse 1781-1938; sygn. 101-123; 23 j.a. - długi państwowe, czynsze, długi kamery miejskiej, rachunki miesięczne, bank hipoteczny, zarządzenia w sprawie stemplowego, cła, loterie, podatki. 9. Rzemiosło, handel, rybołówstwo 1734-1937; sygn. 124-155; 32 j.a. - cechy: szewców, rzeźników, rybaków, garncarzy, kołodziei, krawców, stolarzy, kowali, piekarzy i bednarzy, zarządzenia w sprawach handlu, kradzieże drewna, skargi, pozyskiwanie i sprzedaż drewna, dzierżawy wód. 10. Szkoły, kościoły i opieka społeczna 1803-1940; sygn. 156-185; 30 j.a. - rachunki kościelne, budowa i naprawy kościoła oraz probosz-czówki, obsada stanowisk kościelnych, konfirmacje, szkoła rzemieślnicza, nauczyciele ich wybór, zatrudnianie i uposażenia, kolekty, opieka nad ubogimi w powiecie. 11. Zdrowie publiczne 1827-1919; sygn. 186-189; 4 j.a. - sprawy epidemii ospy. 12. Związki i stowarzyszenia 1895-1937; sygn. 190-198; 9 j.a. - kluby sportowe, towarzystwo cyklistów, bractwo kurkowe, stowarzyszenia. 13. Sprawy wojskowe 1809-1937; sygn. 199-223; 25 j.a. - zarządzenia i przepisy, jeńcy wojenni, organizacja i ćwiczenia landwery, furaże, opieka nad rodzinami wojskowymi, inwalidzi. Liczba jednostek w zespole: 223
65/200/0 Akta miasta Jastrowie 1602-1933 0 rozwiń
1. Dokumenty pergaminowe 1602-1755; 17 j.a. - nadanie i potwierdzenia praw miejskich (Piotr Potulicki, Zygmunt III, Władysław IV, Jan Kazimierz, Ludwika Maria, Michał Korybut Wiśniowiecki, Jan III Sobieski, August II Mocny), zwolnienie z uczestnictwa w żniwach w folwarku Łubieńskim i potwierdzenia tego przywileju, nadanie prawa do odbywania corocznego jarmarku i cotygodniowych targów, obniżenie opłat pobieranych od mieszczan i liczne potwierdzenia tegoż dokumentu, granice posiadłości miejskich. 2. Administracja ogólna 1602-1928; sygn. 1-29; 29 j.a. - księgi miejskie, sądowe, poboru czopowego i hiberny, protokoły, zarządzenia władz pruskich, odpisy przywilejów miasta, wybory władz miejskich, przepisy dotyczące lasów, budowa szkoły katolickiej i domów mieszkalnych, mianowania nauczycieli, utrzymanie sądu miejskiego, sądownictwo cechowe, posiadłości ziemskie miasta, dzierżawa dochodów osiąganych przez miasto z jarmarków. 3. Rzeźnia miejska 1888-1933; sygn. 30-35; 6 j.a. - dzierżawa i rozbudowa rzeźni, strażnicy, finanse. 4. Nadzór policyjny 1821-1928; sygn. 36-5217 j.a. - kontrola nad jarmarkami i targami, sprawy mieszkaniowe, statuty cechowe, kwaterunki, straty poniesione z tytułu obecności wojsk napoleońskich, szkoła żydowska i nauka judaizmu, naprawy nawierzchni ulic, nauka rzemiosła, hipoteka posiadłości wiejskich, zebrania rady, przypadki zgonów nieletnich, sprawy ślubów. Liczba jednostek w zespole: 69
65/201/0 Akta miasta Kamienia Pomorskiego 1720-1936 0 rozwiń
1. Finanse 1813-1922; sygn. 1-2; 2 j.a. - podatki gruntowe i budynkowe. 2. Administracja miejska 1811-1933; sygn. 3-33; 31 j.a. - wybory w mieście, urzędnicy, dochody i wydatki miasta, port, dzierżawa pól, łąk i lasów miejskich, elektrownia, oświetlenie elektryczne, wodociągi. 3. Szkolnictwo 1804-1924; sygn. 34-40; 7 j.a. - szkoła katedralna, budowa i utrzymanie szkoły miejskiej, nauczyciele. 4. Nadzór policyjny 1720-1936; sygn. 41-59; 19 j.a. - organizacja ruchu kołowego na ulicach i placach, procesy i sprawy sądowe, odpowiedzialność za szkody w mieście, związek rybaków, ewidencja rekrutów, spisy statków odwiedzających port kamieński, długi, ustawa wprowadzająca nowe podatki od rzemiosła. Liczba jednostek w zespole: 59
65/202/0 Akta miasta Kołobrzegu 1518-1944 0 rozwiń
I. Administracja ogólna 1276-1877;99 j.a. 1582-1877 1. Sprawy lenne i hołdownicze 1582-1859; 37 j.a. - odpisy przywilejów, konwencje z obcymi wojskami, akta związane z hołdami, umowy między księciem Kazimierzem i miastem, materiały dot. podróży domu panującego przez Kołobrzeg i podróży rodziny królewskiej, obchody święta związanego z odwiedzinami księcia wilhelma na otwarcie linii kolejowej. Są też akta uroczystości żałobnych. Jest dokumentacja budowy popiersia Fryderyka II. 2. Rozporządzenia, edykty, wybory do sejmu 1610-1877; 62 j.a. - księga inwentarzowa wszystkich przywilejów, dokumentów, testamentów, rozporządzenia królewskie, rozporządzenia księcia elektora i rejencji sądowej, reskrypty królewskie, odpis prawa lubeckiego, ordynację chłopską, akta dotyczące nadzoru zwierzchniego państwa, spawy likwidacyjne komisarzy, sejmiki krajowe, konwent w Koszalinie, Kołobrzegu, Szczecinie i Białogardzie, stany prowincjonalne, wybory deputowanych do sejmiku prowincjonalnego I i II izby, zarządzenia dotyczące nominacji do reprezentacji narodowej. II. Administracja miejska 1518-1889; 240 j.a. 1. Ordynacja miejska 1677-1889; 45 j.a. - projekt statutu miasta, ordynacja miejska z 1808 i 1853 r., ordynacja gminna z1850 r., projekt regulaminu i toku załatwiania spraw przez magistrat, akta obsługi kancelaryjnej oraz posiedzenia rady miejskiej i jej uchwały, wybory członków magistratu, wybory rady miejskiej i gminnej, deputowanych miejskich i zatrudnienie sekretarza. 2. Burmistrz, członkowie magistratu i urzędnicy miejscy 1518-1868; 164 j.a. - akta urzędników magistratu, członków deputacji miejskiej, rejestry burmistrzów i zakres ich kompetencji, akta wyborów burmistrzów i członków magistratu; księgi przysiąg i ławnicza, projekt regulaminu dla członków rady, akta kamery i urzędników miejskich. 3. Biblioteka i archiwum 1824-1884; 5 j.a. 4. Sprawy p.pożarowe 1739-1860; 26 j.a. - ordynacja p.pożarowa, regulamin towarzystwa p.poż., sprawy odszkodowań za spalone budynki w czasie oblężenia, zgłoszenia budynków do ubezpieczenia, akta dot. pożaru przedmieścia, starty miejskie w czasie bombardowań wojsk francuskich, zażalenia mieszczan, odszkodowania. III. Sprawy mieszczan 1615-1863; 38 j.a. - akta dokumentujące składanie przysięgi mieszczańskiej, przywileje dla mieszczan, spisy poddanych, przywilej wolnizny dla mieszczan, uzyskiwanie i utrata prawa miejskiego, akta nadania honorowego obywatela miasta, sprawy osadnictwa. IV. Sąd miejski i urzędnicy sądowi 1563-1874; 102 j.a. - są tu akta dot. rewizji ordynacji sądowej, akta dotyczące utworzenia sądu miejskiego, wyboru i zatrudnienia sędziego i innych urzędników sądowych, utworzenia Feld-Deputation i zakresu jej kompetencji, utworzenia Salinen-Gericht, wykazy fundacji rodzinnych, akta założenia ksiąg hipotecznych, akta dotyczące więzień i szkoły więziennej, sprawozdania więzienne, akta tajnego biura meldunkowego dla osób przyjeżdżających i wyjeżdżających. V. Własność miejska 1570-1881; 283 j.a. 1. Własność miejska - ogólne 1635-1844; 24 j.a.akta dóbr miejskich i wsi miejskich, przepisy dotyczące posług poddanych, regulacja stosunków między chłopami a właścicielami dóbr, ordynacja dla chłopów i owczarzy oraz ospisy z folwarków i własności chłopskiej w dobrach miejskich, akta dotyczące kolonizacji. 2. Stary Borek (Alt Borck) 1683-1874; 14 j.a. 3. Korzystno (Alt Werder) 1579-1853; 11 j.a. 4. Bagicz (Bodenhagen) 1750-1881; 17 j.a. 5. Mirocice (Bullenwinkel) 1721-1873; 12 j.a. 6. Byszewo (Büssow) 1695-1872; 20 j.a. 7. Mrzeżyno (Deep) 1723-1874; 13 j.a. 8. Gościno (Gross Jestin) 1659-1857; 37 j.a. 9. Ustronie Morskie (Henkenhagen) 1625-1857; 18 ja.. 10. Morowo (Mohrow) 1768-1873; 5 j.a. 11. Niekanin (Necknin) 1746-1871; 5 j.a. 12. Niemierze (Nehmer) 1718-1848; 8 j.a. 13. Nowy Borek (Neu Borck) 1770-1877; 7 j.a. 14. Radzikowo (Neu Werder) 1839-1857; 1 j.a. 15. Korzyścienko (Neu Werder) 1754-1849; 6 j.a. 16. Rościęcino (Rossentin) 1719-1851; 5 j.a. 17. Zieleniewo (Sellnow) 1570-1845; 11 j.a. 18. Ząbrowo (Semmerow) 1614-1859; 11 j.a. 19. Siemyśl (Simötzel) 1684-1859; 43 j.a. 20. Błotnica (Spie) 1721-1854; 10 j.a. 21. Olszyna (Ulrichshof) 1631-1812; 5 j.a. VI. Wspólnota gminna i sprawy granic 1632-1894; 175 j.a. - akta dotyczące ustalania granic między miastem a wsiami, podział wspólnot gminnych, regulacja stosunków własnościowych, akta dotyczące kultury rolnej i parcelacji pastwisk oraz sporów granicznych w mieście, akta dotyczące granic lasu miejskiego, spory graniczne wsi Borkenhagen, Drenow, Spie, Büssow i innych. VII. Budownictwo 1651-1880; 173 j.a. - materiały dotyczące utworzenia komisji ds. budownictwa, budowy domu zarządu, akta związane z budownictwem publicznym, sprawozdania z zabudowy pustych miejsc i placów, materiały dot. manufaktur, informacje o odbudowie domów w okresie wojny siedmioletniej i wojen napoleońskich, akta dokumentujące kredyty królewskie na odbudowę spalonych przez Francuzów przedmieść, odszkodowania za tereny przeznaczone na budownictwo wojskowe, materiały związane z odbudową ratusza. Są tu też akta dot. budowy, rozbudowy i utrzymania miejskich kościołów, szkół i szpitali, budowy i odbudowy murów miejskich, młyna, mostów, nabrzeża portowego, koszar wojskowych, teatru, urządzeń kąpieliskowych pomników w mieście oraz poszczególnych domów prywatnych, stodół i ogrodów. Są też pozwolenia na budowę, akta związane z dochodzeniem praw własności na różnych działkach. VIII. Statystyka - pomiary, kataster 1562-1866; 78 j.a. - spisy ludności miasta, tabele profesji, produkcji i stanu pogłowia, wykazy wszystkich cechów w mieście. Są tu tabele statystyczne, jest matrykuła księstwa z 1792 r., są wykazy powierzchni, wykazy opodatkowanych gruntów ornych, pomiary lasów miejskich, pastwisk, pomiary i niwelacja terenów saliny. Są tu katastry wszystkich gruntów miejskich i reces poszczególnych wsi należących do Kołobrzegu. Są też akta dot. spraw monetarnych oraz miar i wag miasta Kołobrzegu. IX. Port 1540-1911; 299 j.a. 1. Sprawy portu 1566-1911; 66 j.a. - akta dzierżawy łąk portowych, sprawy cła portowego na sól i inne towary wywożone i przywożone do portu, sprawy urzędników portowych, tabele okrętów wpływających do portu, ordynacja żeglugowa, protokół sądu portowego, plan sytuacyjny portu opisujący brzeg, wybrzeże i sam port miejski. Są materiały dot. szkód sztormowych, budowy i odbudowy portu w czasie wojen napoleońskich, są sprawozdania morskie oraz sprawy finansowe portu. 2. Dom żeglarza 1540-1847; 22 j.a. - skargi morskie, skargi starszyny Domu Żeglarza przeciwko poszczególnym członkom Domu, pieczęć sądowa Domu Żeglarza. Są też akta pokazujące stosunek Domu Żeglarza do sądu miejskiego. 3. Rejestry portowe 1608-1834; 211 j.a. - rejestry portowe, taryfa miejska, księga kasowa oraz portowa. X. Sprawy finansowe 1573-1922; 489 j.a. 1. Rachunki 1573-1922; 399 j.a. - są sprawozdania ze stanu finansowego miasta, sprawozdania z dochodów i wydatków folwarków, rachunki miejskie przedłożone rejencji. Są też akta dot. założenia miejskigo depozytu, depozyty różnych urzędów oraz wykazy przekazanych dochodów towarzystw patriotycznych dla miasta. Są tu też materiały związane z utworzeniem kasy chorych i kasy inwalidów, sprawy kasy miejskiej, rejestry kamery i sprawy rachunkowe, pożyczki, kredyty, listy zastawne. Są też sprawy testamentowe i spadkowe, zaświadczenia i wyciągi hipoteczne. 2. Kasa oszczędności 1745-1862; 12 j.a. - materiały dot. utworzenia i kontroli kasy oszczędności, założenia banku, urzędu pożyczkowego i loterii. 3. Podatki 1580-1880; 78 j.a. - ustawy dot. podatków, kontrola podatków, ustawa o likwidacji wolnizny, akta wprowadzenia podatku od zaopatrzenia, od przemiału zbóż, podatku dochodowego i majątkowego oraz podatku od rzemiosła i rzeczy luksusowych. Część materiałów dot. ceł, myta, dziesięciny, wprowadzenia podatku od psów, podatku łąkowego, drogowego, a także zażaleń w sprawach podatkowych. XI. Handel, przemysł i rzemiosło 1525-1923; 380 j.a. 1. Handel i przemysł 1576-1861; 96 j.a. - zarządzenia dot. handlu i stosunków handlowych z obcymi krajami, są koncesje na założenie: cukrowni, fabryki flaneli tureckiej, kopalni, huty szkła. Są tu akta dot. plantacji morwowych i tytoniu, wytwórni papierosów, są edykty i zarządzenia dot. administracji tytoniem. Część akt dot. handlu z Hanzą, ze Szwecją, Francją i innymi państwami. Są tu materiały związane z handlem środkami spożywczymi, handlem domokrążnym, są też informacje dot. gorzelni, jarmarków, drewna, wapienia, węgla i innych towarami. 2. Rzemiosło i cechy 1591-1916; 175 j.a. - są tu ogólne rozporządzenia dot. rzemiosła, przywileje dla rzemiosłą, jest regulamin dla rzemieślników i mistrzów, ordynacja rzemieślnicza, są informacje o zatrudnieniu członków rzemieślniczej komisji egzaminacyjnej, są informacje o komisji lokalnej dla spraw rozwoju rzemiosła, wykazy mistrzów rzmieślniczych w mieście i na wsiach, są akta rozdziału koncesji, przywileje dla aptekarzy, piekarzy, piwowarów, są statuty cechów działających w mieście oraz jest ordynacja dla sukienników i przysięga kupiecka. 3. Wapniarnie i cegielnie 1736-1867; 16 j.a. - są tu akta wapniarni i cegielni Kołobrzegu. 4. Saliny 1525-1877; 24 j.a. - są tu akta dot. handlu solą, prowadzenia salin, materiały związane ze sprzedażą gruntów salin i skargi urzędu solnego. 5. Młyny 1678-1923; 69 j.a. - są tu akta młynów , wnioski o dzierżawę młyna miejskiego, akta dot. założenia kieratu, tartaków, wiatraków, olejarni, wagi młyńskiej oraz likwidacji cechu młynarzy. Część akt dot. sporu urzędu aprowizacji z młynarzami oraz oszacowania gruntów młynarzy i młynów we wsiach wiejskich. XII. Dzierżawy 1694-1876; 83 j.a. - są tu informacje o dzierżawach generalnych dóbr miejskich, dzierżawach gruntów ornych, pastwisk, folwarków miejskich oraz kościelnych, a także informacje o dzierżawach gruntów przez szpitale i fundacje. XIII. Rolnictwo i lasy 1543-1932; 201 j.a. 1. Lasy i myśliwstwo 1576-1908; 123 j.a. - są tu materiały dot. założenia i wykorzystania lasów miejskich, rozpoczęcia prowadzenia uregulowanej gospodarki lasami, budżetu leśnego miasta, kontroli lasów, jest instrukcja dla leśników. Ponadto są tu akta lasów w poszczególnych wsiach, są informacje o sprzedaży i przydziale drewna dla urzędników, kościołów, szpitali na budowę i odbudowę obiektów zniszczonych podczas oblężenia. Są też zażalenia wsi dot. wysokości deputatu drewna, skargi i spory. 2. Pastwiska i łąki 1662-1849; 15 j.a. - są tu informacje dot. zakupu łąk, wykorzystania łąk miejskich po przeprowadzeniu separacji, zbioru zbóż z łąk, sporu o łąki należące do Mrzeżyna. 3. Torf 1726-1873; 32 j.a. - są tu informacje o zagospodarowaniu trzęsawisk torfowych i administracji torfowiskami, o wydobywaniu torfu oraz sprawy urzędników i deputacji ds. torfu. 4. Rybołówstwo 1543-1932; 31 j.a. - jest tu ordynacja dot. rybołówstwa na wewnętrznych wodach Pomorza, są informacje o dostarczaniu ryb morskich na dwór królewski, o zarybianiu rzek, dzierżawach i zażaleniach dot. rybołówstwa w rzekach. XIV. Ludność żydowska 1759-1871; 5 j.a. - są tu informacje dot. zatrudniania ludności żydowskiej oraz wyboru członków i przewodniczącego gminy żydowskiej. XV. Militaria 1612-1881; 201 j.a. 1. Militaria ogólne 1612-1864; 21 j.a. - są tu informacje dot. komisji obciążeń wojennych w Koszalinie, sporu mieszczaństwa z garnizonem o sprawy budowlane oraz akta związane z obchodami roczni, zniszczeń wojennych i kasy wojskowej. 2. Kołobrzeg w czasie wojen napoleońskich 1801-1828; 14 j.a. - są tu materiały dokumentujące wybuch wojny z Francją, przemarsz wojsk rosyjskich i francuskich przez Pomorze, są akta o francuskich jeńcach wojennych, zarządzenia z oblężenia miasta, akta korpusu hrabiego v. Kreckowa. 3. Koszary 1669-1843; 11 j.a. - są to materiały dot. budowy koszar i ich wykorzystania, naprawy baraków dla żołnierzy, dzierżawy mieszkań . 4. Zapomogi inwalidzkie 1779-1797; 2 j.a. - są to informacje o zapomogach dla inwalidów, kobiet i dzieci. 5. Garnizon i okregi wojskowe 1655-1881; 23 j.a. - są tu informacje dot. komendantury, pomieszczeń garnizonu, utworzenia żandarmerii, jest nominacja gen. v. Pircha na gubernatora Kołobrzegu. Oprócz tego są tu spisy poszczególnych okręgów wojskowych, kosztorysy budowlane, akta dot. utworzenia floty, uzbrojenia i zatrudnienia rzemieślników na potrzeby armii. 6. Budowa twierdzy 1770-1857; 16 j.a. - są tu akta dot. budowy i regulacji granic twierdzy, rozszerzenia fortyfikacji, finansowania budowy twierdzy. 7. Szpitale wojskowe 1660-1835; 14 j.a. - są tu materiały dot. założenia szpitala garnizonowego i polowego, przeniesienia szpitala garnizonowego do Kołobrzegu, administracji szpitalem kantonalnym i wyposażenia szpitala. 8. Zakwaterowanie i zaopatrzenie wojsk 1693-1842; 75 j.a. - są tu akta dot. utworzenia i utrzymania magazynów publicznych i wojskowego magazynu zaopatrzeniowego, ogólnych i szczegółowych spraw związanych z zaopatrzeniem wojska, pieniędzy na pokrycie kosztów zakwaterowania francuskiego garnizonu. Ponadto są rachunki dotyczące zaopatrzenia, rewizje kasy, rozporządzenia dot. zakwaterowania, plan zakwaterowania i powołanie do tego celu komisji, wprowadzenie regulaminu zakwaterowania, zakwaterowanie artylerii garnizonowej, oficerów francuskich i austriackich jeńców wojennych. 9. Kontrybucje - 1666-1829; 8 j.a. - zażalenia mieszczan przeciw kontrubucji, obciążenie miasta na rzecz wojsk francuskich, koszty wojenne kołobrzeskich właścicieli ziemskich. 10. Obrona miasta 1726-1806; 15 j.a. - są tu materiały dokumentujące obronę miasta, są też materiały dot. obowiązkowej cywilnej służby wojskowej i przejęcie przez nią poczty podczas oblężenia. 11. Pospolite ruszenie 1700-1815; 2 j.a. - utworzenie Landsturm (pospolite ruszenie), regulamin dla żołnierzy i zarządzenia dla pospolitego ruszenia. XVI. Kościoły i szkoły 1551-1939; 711 j.a. 1. Sprawy kościelne 1578-1870; 32 j.a. - są tu akta dot. wprowadzenia ordynacji kościelnej, utworzenia komisji kościelnej, są materiały dot. budowy kościołów, majątków kościelnych, dzwonów, są też rachunki kościelne. 2. Kościół Mariacki 1636-1867; 57 j.a. - jest tu inwentarz kościoła, rejestr opłat, są sprawozdania z kontroli finansowych, są informacje dot. budowy i remontów kościoła i domów do niego przynależących, organów, wieży kościelnej i kaplicy. Ponadto są tu materiały dot. sprzedaży domu archidiecezjalnego, są granice parafii. 3. Kościół Św. Mikołaja 1664-1866; 30 j.a. - są tu listy sprzedaży, informacje o dochodach i wydatkach kościoła, są wykazy gruntów i domów kościelnych, jest dokumentacja administratora, pastora, organisty kościelnego, grabarzy, są akta budowlane i remontowe kościoła i organów. 4. Kościół Św. Jerzego 1752-1873; 12 j.a. - są tu tabele stanu majatkowego, informacje o dochodach kościoła, są akta budowlane kościoła, wieży i budynków kościelnych oraz akta dot. wyboru i zatrudnienia przewodniczącego rady kościelnej. 5. Kościół Św. Ducha i Św. Gertrudy 1603-1936; 29 j.a. - są tu tabele stanu majątkowego, jest dokumentacja urzędu gminy kościelnej, wyboru proboszcza, budowy i odbudowy kościoła, są rachunki kościelne. 6. Klasztory 1698-1879; 37 j.a. - są tu materiały dot. działalności klasztorów, sprawy finansowe klasztorów, są materiały związane z przejęciem klasztoru przez Kościół Mariacki. 7. Kościoły w dobrach miejskich 1562-1877; 38 j.a. - zachowane akta dotyczą szkół parafialnych i spraw kościelnych w dobrach miejskich: Gościno, Łasin, Niemierze, Siemyśl. 8. Cmentarze 1747-1939; 11 j.a. - jest tu zestawienie opłat pogrzebowych, są informacje o towarzystwie pogrzebowym, o nowym cmentarzu poza miastem i o cmentarzach we wsiach miejskich. 9. Szpitale przyklasztorne 1678-1853; 16 Liczba jednostek w zespole: 3748
65/203/0 Akta miasta Lędyczka 1778-1928 0 rozwiń
1. Wydział Ogólny 1834-1927; sygn. 1-40; 40 j.a. - zarządzenia i przepisy, wybory do parlamentu Rzeszy, ubezpieczenia przeciwpoża-rowe, towarzystwa ubezpieczeniowe, lasy prywatne, sądownictwo, deputacja budowlana, gospodarka wojenna, administracja miejska, gazeta człuchowska, akta urzędników, egzaminy, protokoły. 2. Nadzór policyjny 1805-1922; sygn. 41-125a (sygn. 125a); 86 j.a. - zarządzenia i przepisy, koncesje, targi i jarmarki, kwaterunki, pobór furażu, rekwizycje, gazeta urzędowa, listy poszukiwanych przez policję, subskrypcje książek, taksy pieczywa, gospody i szynki, loterie, obcy w miasteczku, licytacja kaplicy katolickiej, pomiary pól należących do miasta, sprawy budowlane, towarzystwa przeciwpożarowe, rzemiosło, cenzura, ubodzy, wymierzanie kar, rekwizycje, poszczególne sprawy sporne. 3. Kamera miejska i finanse 1778-1928; sygn. 126-265; 142 j.a. - zarządzenia i przepisy, roczne rachunki kasy kameralnej, pokwitowania, budżety, stemplowe, podatki miejskie, odwołania od nich, załączniki do rachunków, dochody i wydatki miasta, kontrola finansów, kasa kameralna i jej rewizje, podatki budynkowy i od rzemiosła, kasa chorych, jej dochody i wydatki. 4. Urząd Stanu Cywilnego 1900-1928; sygn. 266-269; 4 j.a. - kontrola urodzeń, dziennik podawczy, akta ogólne. 5. Opieka społeczna 1823-1892; sygn. 270-280; 9 j.a. - alimenty, opieka nad ubogimi, dom sierot w Jastrowiu, zarządzenia. Liczba jednostek w zespole: 281
65/204/0 Akta miasta Lęborka 1820-1944 0 rozwiń
Samorząd miejski, wybory, sprawy urzędników, nominacje burmistrzów, statuty deputacji miejskich, pomocniczy personel biurowy, kasa zapomogowa dla wdów i sierot po urzędnikach, wypadki śmiertelne w mieście, nadzór sanitarny nad mięsem z miejskiej rzeźni, utrzymanie dróg i mostów, budżet (1944 r.), sprawozdania gospodarcze, statystyka, z lat 1841–1944, 19 j.a. Liczba jednostek w zespole: 19
65/205/0 Akta miasta Łeby [1313] 1483-1899 0 rozwiń
1. Zbiór dokumentów, odpisów dokumentów i wartościowych akt [1313] 1535-1861; sygn. 1-9; 9 j.a. - streszczenia księgi miejskiej, przywileje oraz odpisy przywilejów otrzymanych przez miasto. 2. Administracja samorządowa i majątek miejski 1829-1853; sygn. 10-12; 3 j.a. - uchwały i wnioski rady, posiadłości ziemskie. 3. Zmiany własności ziemskiej 1802-1881; sygn. 13-16; 4 j.a. - obciążenia podatkowe ziemi, separacje, regulacja podatków, pomiary i podział gruntów. 4. Budownictwo 1827-1873; sygn. 17-19; 3 j.a. - umowy budowlane, budowa domów. 5. Melioracje 1829-1876; sygn. 20-24; 5 j.a. - karczowanie i przygotowanie ziemi pod uprawę, rowy melioracyjne, wartość i rozmiary plonów. 6. Leśnictwo i rybołówstwo 1639-1875; sygn. 25-28; 4 j.a. - spory o rybołówstwo na jeziorze Sarbsko (Sarbsker See), solenie śledzi i szprotów, zarządzenia w sprawie lasów. 7. Jurysdykcja 1833-1877; sygn. 29-33; 5 j.a. - zarządzenia dotyczące opłat sądowych, spory i kary. 8. Gastronomia i lokale rozrywkowe 1835-1874; sygn. 34-36; 3 j.a. - gospody, szynki, lokale taneczne, resursa. 9. Kąpieliska 1743-1854; sygn. 37-40; 4 j.a. - sprawy brzegowe, wypadki na morzu i wyrzucenia na brzeg statków, żegluga. 10. Emigracja 1850-1879; sygn. 41-44; 4 j.a. - wyjazdy i paszporty. 11. Żydzi i dysydenci 1818-1875; sygn. 45-47; 3 j.a. - sprawy miejscowych Żydów, listy urodzin i zgonów innowierców. 12. Komunikacja 1825-1884; sygn. 48-52, 55; 6 j.a. - budowa dróg, szosa Łeba–Lębork (Lauenburg), odszkodowania, policja drogowa, kolej. 13. Żegluga 1822-1880; sygn. 53-54, 56-57; 4 j.a. - sprawy ogólne żeglugi, ratownictwo przybrzeżne, nauka żeglarstwa w miejscowej szkole, kutry torpedowe na Jez. Łebsko (Leba See). 14. Sprawy przeciwpożarowe i klęski żywiołowe 1720-1872; sygn. 58-73; 16 j.a. - pożary w mieście, likwidacja szkód po pożarowych, inne klęski. 15. Przemysł i rzemiosło 1798-1899; sygn. 74-78; 5 j.a. - tabele statystyczne rzemiosła, kasa zapomogowa, reorganizacja cechów, stolarze, bednarze, tokarze, kołodzieje. 16. Kościół 1685-1884; sygn. 79-86; 8 j.a. - budowa i remonty kościoła oraz zabudowań przykościelnych, cmentarz, dzwony kościelne, religia. 17. Szkolnictwo 1840-1881; sygn. 87-90; 4 j.a. - przepisy szkolne, szkoły w dobrach miejskich, instalacje nauczycieli. 18. Gmina Czernowsko (Scharnhorst) 1851-1868; sygn. 91; 1 j.a. - wiadomości o gminie. 19. Księgi Miejskie 1483–1775; sygn. 92; 1 j.a. Liczba jednostek w zespole: 92
65/206/0 Akta miasta Maszewa 1777-1932 0 rozwiń
1. Wybory do władz miejskich 1883-1932; sygn. 1-10; 10 j.a. - deputacje magistratu, rajcy, szkoła rzemieślnicza i miejska, obsada stanowisk nauczycielskich w mieście, wybory nauczycieli dla szkół wiejskich. 2. Urzędnicy leśni, zbiegostwo 1841-1907; sygn. 11-12; 2 j.a. 3. Protokóły posiedzeń zarządu miejskiego 1823-1909; sygn. 13-25; 13 j.a. - deputacje magistratu, wybory na stanowiska rajców i burmistrzów, wybory do sejmiku krajowego. 4. Miejska kasa oszczędnościowa 1810-1907; sygn. 26-29; 4 j.a. - kasa szkolna, uzbrojenie strażników leśnych, pożyczki udzielane przez miasto. 5. Budowa i utrzymanie umocnień wzdłuż potoków 1854-1905; sygn. 30-32; 3 j.a. 6. Nadzór nad lasami 1810-1885; sygn. 33-39; 7 j.a. - administracja leśna, wyrąb drewna, wykorzystanie torfu, myślistwo, mobilizacje armii, kwaterunki, telegramy z pola walki. 7. Bractwo kurkowe 1887-1904; sygn. 40; 1 j.a. 8. Zarządzenia i postanowienia w sprawach leśnych 1809-1834; sygn. 41; 1 j.a. 9. Szkolnictwo 1815-1907; sygn. 42-53; 12 j.a. - nauczyciele, projekt założenia zimowej szkoły rolniczej oraz męskiej szkoły średniej. 10. Wybory do sejmiku powiatowego 1826-1897; sygn. 54; 1 j.a. 11. Emblematy narodowe 1846-1858; sygn. 55; 1 j.a. 12. Budowa kanału odpływowego 1882-1891; sygn. 56; 1 j.a. 13. Militaria 1777-1885; sygn. 57-72; 16 j.a. - wojny napoleońskie, wojna francusko– pruska, instalacja garnizonu, zaopatrzenie wojsk w opatrunki i żywność, kwaterunki, obciążenia finansowe, kontrybucje, magazyn prowiantowy, mundury Landwehry. 14. Finanse 1816-1932; sygn. 73-82; 10 j.a. - podatki od słodu, separacje, listy mieszczan mających prawa wyborcze, projekty budżetów, dochody i wydatki. Liczba jednostek w zespole: 82
65/207/0 Akta miasta Miastka 1617-1933 0 rozwiń
1. Sprawy państwowe, krajowe i obce 1749-1884; 19 j.a. - edykty i rozporządzenia podatkowe, wybory do sejmów krajowych i powiatowych, przepisy spadkowe, przywileje miasta, własność ziemska, zniesienie poddaństwa w dobrach miejskich, zaburzenia w mieście. 2. Powstanie i rozwój miasta w zarysie - statystyka 1775-1873; 16 j.a. - tabele statystyczne, informacje o początkach osady, statystyka ludności, tabele ukazujące rozwój sukiennictwa, przędzalnictwa oraz innych rzemiosł. 3. Ustrój i administracja miasta 1617-1910; 73 j.a. - ustrój miejski, prawa przynależne władzom miasta oraz szeregowym mieszczanom, stosunki patronów z rodu von Massow z mieszczanami, wybory burmistrzów i radnych, zatwierdzenia i zwolnienia burmistrzów oraz członków magistratu, ich uposażenia, deputacje magistrackie, obsada kamery, kasa miejska, sprawy ogólne administracji. 4. Budżet miejski, kasy, podatki 1709-1933; 40 j.a. - kasy, podatki, procesy miasta z patronatami, spory graniczne z sąsiednią szlachtą, rachunki, rejestry i personel kamery, dochody i wydatki kasy miejskiej, podatki komunalne, projekty budżetów. 5. Sądownictwo, urząd kata 1708-1865; 35 j.a. - urząd kata, edykty i rozporządzenia w sprawach sądownictwa, spory gminy miejskiej z patronatami i burmistrzami, więziennictwo, tytuły własności, kat miejski. 6. Spory graniczne 1622-1854; 28 j.a. - recesy, rejestry i regulacje granic miasta oraz jego posiadłości, spory graniczne z sąsiadami, konflikty o grunty, prawo własności, przebieg i zmiany granic. 7. Zmiany posiadłości i użytkowanie miejskich parcel oraz zabudowań 1742-1862; 19 j.a. - dzierżawy ziemi uprawnej, łąk, pastwisk i wód, kupno, sprzedaż i użytkowanie miejskich posiadłości, dzierżawa wagi miejskiej, kupno, sprzedaż, i użytkowanie zabudowań w mieście. 8. Rolnictwo i prace wspólne 1674-1886; 66 j.a. - sprawy ogólne miejskiego rolnictwa, koloniści, separacje, odszkodowania, zakładanie folwarków, budowa i rozbudowa różnych obiektów rolniczych, szarwarki, hodowla bydła, pastwiska i łąki, wody, bagna i torfowiska. 9. Publiczne budownictwo naziemne, podziemne i drogowe 1736-1888; 27 j.a. - budowa magazynów zbożowych, obsadzanie drzewami poboczy dróg, budowa i utrzymanie mostów, tamy spiętrzające rzeki i strumienie, budowa nowego ratusza, studni na rynku, remizy oraz dróg i szos w okolicy miasta. 10. Sprawy pocztowe 1766-1838; 1 j.a. - zarządzenia dotyczące poczty. 11. Leśnictwo i myślistwo 1772-1889; 17 j.a. - edykty i rozporządzenia, denuncjacje w sprawach kradzieży drewna, administracja lasów, spory, licytacje, spisy leśne, sprzedaż drewna opałowego, zarządzenia w sprawach myślistwa, polowania na wilki. 12. Handel i przemysł 1739-1860; 51 j.a. - edykty i rozporządzenia, statystyka rzemieślnicza i przemysłowa, podatki, budowa, eksploatacja i dzierżawy młynów, tartak, garbarnie, przędzalnie, farbiarnie, szkoła tkacka, plantacje tytoniu, hodowla jedwabników i morwy. 13. Rzemiosło 1750-1882; 35 j.a. - regulaminy, edykty w sprawach rzemiosła, związki czeladnicze, kasy zapomogowe, egzaminy czeladnicze i mistrzowskie, poszczególne rzemiosła: bednarze, szewcy, pantoflarze, sukiennicy, ślusarze, rzeźnicy, skargi. 14. Sprawy policyjne 1739-1893; 70 j.a. - edykty, zakazy, rozporządzenia, nadzór budowlany, zarząd przemysłowy, zabezpieczenie przeciw pożarowe, nadzór nad obcymi, sprawy paszportowe, cenzura, bezpieczeństwo i porządek publiczny, nadzór nad rynkiem, jarmarki, opłaty od handlujących, akcyza, cła, stemple, gry hazardowe, fałszywe pieniądze, znaki mennicze, pogrzeby. 15. Sprawy wojen i wojskowości 1671-1921; 49 j.a. - ewidencja, zaprzysięganie rekrutów wyznania katolickiego i żydowskiego, zakwaterowanie oddziałów francuskich, dostawy żywności, dezerterzy, landwera, pomoc dla ofiar wojny, opieka nad inwalidami, kontrybucje, straty wojenne. 16. Sprawy duchowieństwa i szkolnictwa 1699-1887; 55 j.a. - zarządzenia, korespondencja, cmentarze, towarzystwo biblijne, rachunki kościelne, rachunki kas szkolnych, rozbudowa szkół, angażowanie na posady duchownych i nauczycieli, skargi. 17. Opieka społeczna 1770-1863; 17 j.a. - praca biednych, pomoc państwa, kasy ubogich, łaźnie, zapomogi, zakwaterowanie ubogich. 18. Żydzi 1763-1848; 7 j.a. - edykty, rozporządzenia, spisy ludności żydowskiej, nauka. 19. Opieka społeczna i sprawy osobowe 1841-1858; 2 j.a. - kasa zmarłych, kasa wdowia i posagowa. Liczba jednostek w zespole: 627
65/208/0 Zarząd Gminy Międzyzdroje 1863-1945 0 rozwiń
1. Zarząd nad gminą 1874-1945; sygn. 1-14; 367-368; 16 j.a. - wybory ławników, urząd wójtowski, cudzoziemcy, korespondencja ze Związkiem Uzdrowisk Niemieckich, finanse, budżet gminy, kary, kontakty władz gminnych z komendanturą radziecką. 2. Nadzór budowlany 1863-1945; sygn. 15-366, 369; 353 j.a. - budowa i remonty domów prywatnych oraz budynków publicznych: dworca kolejowego, poczty, szkoły, łaźni miejskiej, siedziby policji, muszli koncertowej, mola i promenady, elektryfikacja, założenie kanalizacji. Liczba jednostek w zespole: 369
65/209/0 Akta miasta Morynia 1816-1941 0 rozwiń
Kupno i sprzedaż ziemi, opłaty od połowu ryb, kolej i drogi, budowa pomników, poczta, organizacje i fundacje działające na terenie miasta, podania i zezwolenia budowlane, z lat 1816–1941, 12 j.a. Liczba jednostek w zespole: 12
65/210/0 Akta miasta Myślibórz 1787-1945 45 rozwiń
1. Akta magistratu 1787-1919; sygn. 1-15; 15 j.a. - księgi protokołów rady miejskiej, księgi finansowe kasy kameralnej, kasa ubogich, dochody i wydatki szpitala św. Jerzego, dzierżawa jeziora, rzemieślnicze komisje egzaminacyjne. 2. Nadzór policyjny 1893-1945; sygn. 16-67; 52 j.a. - projekty budżetów, nadzór nad obcokrajowcami, sprawy meldunkowe, kancelaria tajna i personalia, brakowanie akt, kontrola zebrań, zagraniczni robotnicy i firmy, urząd śledczy i więzienie, polscy robotnicy przymusowi i jeńcy wojenni, statystyka kryminalna, organizacje faszystowskie, likwidacja partii lewicowych, ściganie uciekinierów i dezerterów, obrona przeciwlotnicza i samoobrona, zmiany nazwisk, osadnictwo, umowy dzierżawne, sprawy kasy oszczędnościowej i finansowe, nadzór nad kościołem protestanckim i katolickim, sekty, ochrona zdrowia. 3. Policja budowlana 1848-1944; sygn. 68-161; 94 j.a. - budowa domów mieszkalnych, budynków publicznych, zabudowań gospodarczych, przebudowy i remonty na terenie miasta, synagoga, szpital miejski, poczta, bank, dworzec kolejowy, szkoła rolnicza. Liczba jednostek w zespole: 161
65/211/0 Akta miasta Nowego Warpna 1701-1944 0 rozwiń
I. CZĘŚĆ I - AKTA DO 1885 r.; 1701-1889; 124 j.a. 1. Sprawy kościelne, opieka nad wdowami po urzędnikach 1732-1808; 10 j.a. - zarządzenia, majątek kościelny, wdowy, dom sierot, kolekty, opiekuństwo. 2. Sprawy fabryczne i handlowe 1701-1846; 12 j.a. - obrót zbożem i solą, taksy na piwo i wódkę, handel książkami, kontakty między Prusami a Anglią, przepisy dotyczące handlu bursztynem w Słupsku. 3. Sprawy sądowe i sporne 1727-1795; 5 j.a. - zarządzenia, złodziejstwo, cudzołóstwo, sprzedaż łąki. 4. Sprawy administracyjne 1729-1796; 6 j.a. - dostawy żywności do magazynu w Szczecinie, zarządzenia w sprawach zmarłych, importu węgla, zakazy eksportu niektórych towarów z Prus, urzędnicy. 5. Sprawy budowlane, gruntowe, graniczne 1723-1885; 8 j.a. - przepisy i przywileje dla budujących i naprawiających statki, budowa zachrystii, poczta, komisja do regulacji granic posiadłości miejskich. 6. Sprawy paszportowe 1744-1872; 8 j.a. - zezwolenia dla statków neutralnych bander, sprawy mierniczych i tragarzy, repertorium. 7. Sprawy leśne i rolne 1724-1796; 9 j.a. - granice rewirów leśnych, umacnianie brzegów potoków i rowów, melioracje, zarazy i hodowla bydła, grunty miejskie, edykt w sprawie lnu i konopi. 8. Sprawy policyjne 1715-1889; 10 j.a. - edykty, sprawy monetarne, katastrofy morskie, karanie nielegalnego importu kawy, listy poborowych, spory i skargi. 9. Sprawy kamery miejskiej 1767-1797; 7 j.a. - sprawy podatkowe, tabele gospodarcze. 10. Sprawy handlu solą 1787-1806; 6 j.a. - kupno i sprzedaż soli, ceny, warzelnia, likwidacja opłaty milowej. 11. Sprawy podatkowe, akcyzowe, finansowe 1715-1806; 16 j.a. - finanse, przepisy i instrukcje, akcyza, cła, podatki od manufaktur, pokwitowania wpłat, rachunki, spłaty, kasa miejska. 12. Sprawy wojskowe, kwatermistrzostwa 1713-1824; 27 j.a. - edykty, zarządzenia przeciwko dezerterom, pobór rekruta, zakaz wywozu amunicji do Francji, pozyskiwanie koni pociągowych, opieka nad inwalidami, listy kantonalne, zaburzenia podczas werbunków, furaże, sprawy żołnierzy kończących służbę wojskową, kontrybucje, kasa wypłacająca zasiłki dla inwalidów, korespondencja. II. CZĘŚĆ II - AKTA PO 1885 r.; 1822-1944; 255 j.a. 13. Ogólne przepisy, skargi, biblioteki, gospodarka komunalna 1865-1936; 33 j.a. - przepisy, skargi, urzędnicy miejscy, założenie biblioteki, materiały biurowe, ogrzewanie i czyszczenia lokali biurowych, zaopatrzenie wdów po urzędnikach, registratura, sprawy porto, linie telefoniczne i kable elektryczne, urlopy pracowników. 14. Wybory władz miejskich, urzędnicy, komisje, posiedzenia deputowanych 1822-1944; 15 j.a. - wybory i zatwierdzenia radnych oraz posłów na sejmiki, urzędnicy, pracownicy pomocniczy, kasa miejska, komisje magistrackie, protokoły posiedzeń rady, uchwały władz miejskich, statystyka szkolna. 15. Gospodarka leśna, rybna 1871-1936; 19 j.a. - zarządzenia, pozyskiwanie drewna opałowego, zagospodarowywanie lasów i podnoszenie kultur leśnych, leśniczówka, bagna, rybołówstwo na Jeziorze Nowowarpieńskim (Neuwarper See), lasy na trasie linii kolejowej z Glashütte do Nowego Warpna. 16. Parcele, place, ulice, sprzedaż drzewa, dzierżawy, czynsze 1822-1937; 31 j.a. - dzierżawy parcel, ogrodów, łąk, bagien, myślistwa, rybołówstwa, podatki gminne, place miejskie, ulice, opieka nad cmentarzem, czynsze, spory. 17. Spory właścicieli z miastem o grunty i podatki, kupna, sprzedaże, podatki 1887-1943; 18 j.a. - skargi, spory obywateli z miastem o grunty i podatki, przepisy cmentarne, rewizje kasy, zegar miejski, transakcje kupna–sprzedaży, odszkodowania za straty spowodowane przez dzikie zwierzęta. 18. Kasa miejska 1884-1941; 14 j.a. - długi, miejska kasa oszczędnościowa, rewizje kasy głównej, personel kasy, pożyczki, papiery wartościowe, pomorski związek kas oszczędnościowych. 19. Szkolnictwo, wychowanie fizyczne 1870-1936; 37 j.a. - programy szkolne, gimnastyka, szkoły prywatne, założenie żeńskiej szkoły zawodowej, szkoła leśników, kasa i deputacja szkolna, nauczyciele, statystyka szkolna, place zabaw, szkoła ludowa, założenie i utrzymanie placu i przyrządów gimnastycznych, biblioteka szkolna, renty i zapomogi. 20. Opieka społeczna 1876-1936; 13 j.a. - ubodzy, przygotowanie izby chorych, spuścizny po zmarłych, grabarze, położne, pomoc mieszkaniowa, założenie i utrzymanie diakonii. 21. Budownictwo komunalne 1876-1936; 50 j.a. - plany budowlane, budowa i utrzymanie ratusza, szkoły, domu ubogich, sądu okręgowego, leśniczówki, kostnicy, infrastruktury portowej, naprawa ulic, utrzymanie dróg i rowów, oświetlenie ulic, oczyszczanie rynsztoków, pogłębianie drogi wodnej do portu, pomost przeładunkowy, promenada, budowa kąpieliska miejskiego, budowa dróg w okolicy miasta, budownictwo mieszkaniowe, budowa kolei do Nowego Warpna, wytyczenie nowego cmentarza. 22. Turystyka, organizacje społęczne 1895-1943; 22 j.a. - przygotowanie ośrodka dla chorych na płuca, letnicy, kąpielisko, próby utworzenia uzdrowiska, organizacje społeczne na terenie miasta. 23. Ubezpieczenia przeciwpożarowe 1884-1936; 1 j.a. 24. Statystyka 1886-1936; 1 j.a. 25. Sprawy kredytowe 1927-1936; 1 j.a. Liczba jednostek w zespole: 379
65/212/0 Akta miasta Okonka 1730-1943 0 rozwiń
1. Ogólna administracja 1730-1936; 87 j.a. - wybory władz, protokoły posiedzeń rady i komisji, stosunki z Czaplinkiem (Tempelburg), spisy ludności, sprawy urzędników, kultura i biblioteki. 2. Finanse 1753-1940; 102 j.a. - budżety miasta, podatki, dochody z dzierżaw, skup złota i srebra, kamera miejska, utrzymanie dróg, ulic i budynków. 3. Majątek miejski 1735-1936; 65 j.a. - pomiary i zamiany gruntów, ustalanie granic, sprzedaż łąk, dzierżawy lasów i prawo do polowania, gospodarka leśna, deputaty drewna dla ratusza i szkoły miejskiej, żwirownia, opłaty za magazynowanie zboża, koloniści, tereny pod budowę osiedli, kuźnie miejskie. 4. Granice 1801-1936; 13 j.a. - kataster, pomiary łąk i gruntów uprawnych, parcelacja, hipoteka, sprzedaż ziemi, organizacja folwarku, wykazy budynków i innych nieruchomości, spory graniczne i ustalanie granic. 5. Cechy, rzemiosło i handel 1738-1936; 83 j.a. - farbiarnia, koncesje rzemieślnicze, podatki od cechów, statuty i przepisy cechowe, egzaminy mistrzowskie, cechy: krawców, kowali, rzeźników, płócienników, kołodziei, szewców i kominiarzy, manufaktury, magazyn wełniany, inspekcje fabryczne, zezwolenia na uprawianie rzemiosła, izba rzemieślnicza, jarmarki wełniane, fabryka płócien, tartak, mleczarnia, płace i warunki pracy robotników, spory miedzy robotnikami a pracodawcami, koncesje na przerób wełny, budowa młyna, rzeźnia, winiarnie i piwiarnie. 6. Komunikacja 1793-1936; 27 j.a. - budowa kolei i odszkodowania za grunty, przepisy i opłaty drogowe, brukowanie i utrzymanie dróg. 7. Budownictwo 1743-1936; 37 j.a. - budowa fabryk, leśniczówki, poczty, ratusza, remizy, szkoły i więzienia, naprawa dróg i mostów, przepisy i zezwolenia budowlane, prace przeciwpowodziowe. 8. Szkolnictwo 1747-1936; 47 j.a. - sprawy personalne nauczycieli, kontrole finansowe szkół, budowa prywatnej szkoły, szkoła średnia, seminarium nauczycielskie, programy szkolne, deputacja szkolna, opieka zdrowotna w szkołach, budowa domów dla nauczycieli, opieka nad młodzieżą. 9. Kościół i opieka społeczna 1769-1935; 36 j.a. - obsadzanie stanowisk duchownych, dzierżawy budynków i gruntów kościelnych, pomoc chorym i biednym, organizacja pomocy społecznej, komisja opiekuńcza, dom ubogich. 10. Sądownictwo 1730-1943; 64j.a. - spory pomiędzy mieszkańcami a władzami miasta, kradzieże, fałszowanie produktów. 11. Statystyka 1772-1925; 28 j.a. - tabele wyrębu drewna, zbioru ziemiopłodów, ceny zboża, chleba i mięsa, tabele produkcji manufakturowej, statystyka budynków, spisy mieszkańców, spisy ludności żydowskiej, spisy kanto-nalne, zgony, wyniki głosowań. 12. Gospodarka komunalna 1873-1937; 20 j.a. - utrzymanie zieleni miejskiej, upiększanie miasta, oświetlenie ulic i placów, utrzymanie dróg i ulic, gazownia, kanalizacja, kąpielisko, elektrownia, cmentarz miejski. 13. Militaria 1767-1936; 67 j.a. - dostawy żywności, udział w budowie twierdzy kołobrzeskiej, wykazy osób podlegających służbie wojskowej, utrzymanie wojsk francuskich, dostawy pieniędzy i koni, kwaterunki, straty wojenne, utrzymanie miejskiej straży obywatelskiej, mobilizacja, inwalidzi wojenni. 14. Nadzór policyjny 1777-1937; 50 j.a. - zwalczanie bezrobocia, socjaldemokracja, zrzeszenie kupieckie, związek byłych wojskowych, bractwo kurkowe, klub cyklistów, przepisy i kontrole policyjne, sprawy obyczajowe, wyszynk alkoholu, więzienie, nadzór zebrań i zabaw, wydawanie paszportów, prasa, naturalizacja obcokrajowców, kontrola miar i wag. 15. Służba zdrowia 1773-1909; 23 j.a. - personel medyczny, akuszerki, lekarz miejski, choroby zakaźne, szczepienia, kontrole sanitarne, apteka, nielegalna praktyka. 16. Ochrona przeciwpożarowa 1767-1935; 53 j.a. - opłaty za ochronę przeciwpożarową, likwidacja szkód w budynkach prywatnych, Towarzystwo Ogniowe, dochodzenia w sprawie pożarów. Liczba jednostek w zespole: 803
65/213/0 Akta miasta Polanowa 1739-1889 0 rozwiń
Jurysdykcja i sądownictwo, kasa kościelna, fundacje, nauczyciele, sprawy paszportowe, przeciwpożarowe, policja budowlana, cechy krawców, stolarzy, kołodziejów i tokarzy, z lat 1739–1889, 18 j.a. Liczba jednostek w zespole: 18
65/214/0 Akta miasta Recza 1830-1944 0 rozwiń
Kronika miasta, urzędnicy miejscy, posiadłości ziemskie, melioracje, sprawy kasowe i finansowe, plac sportowy, szkolnictwo, opieka nad młodzieżą, inwalidzi wojskowi, naprawa murów miejskich, z lat 1830–1944, 26 j.a. Liczba jednostek w zespole: 27
65/215/0 Akta miasta Reska 1743-1944 0 rozwiń
1. Wydział ogólny 1582–1939; sygn. 1-438; 438 j.a. - opieka nad zabytkami, muzeum regionalne, przepisy o działalności magistratu oraz jego komisji, wybory i zatwierdzenia burmistrzów i radnych, wybory członków kamery miejskiej, akta personalne poszczególnych radnych, listy wyborców, administracja miejska, registratura, protokoły posiedzeń rady, nadawanie numerów budynkom w mieście, biblioteka, przygotowanie książki adresowej, fundacje, grunty miejskie, kultury leśne, torfowiska, dzierżawy oraz kupno i sprzedaż gruntów należących do miasta, place w mieście, żwirownie, ubezpieczenia od ognia budynków mieszkalnych, poczty i ratusza, naprawy domów, pożyczki i długi miejskie, dzierżawy łąk, jezior, rybołówstwa na Redze (Rega) i myślistwa, prawa mieszczan, podatki miejskie, procesy miasta z jego obywatelami, cechy: szewców, kowali, stolarzy, bednarzy, piekarzy, garncarzy, kasa zapomogowa i oszczędnościowa, budowa i remonty szkół, nauczanie, zatrudnianie nauczycieli, szkoły prywatne, szkoła żeńska, kultura, opieka społeczna, dom ubogich, szpital, nadzór nad dobrymi obyczajami, cmentarz, naprawa dróg, studnie, gazownia, oświetlenie ulic, rzeźnia, osiedla, upiększanie miasta, pomniki, jarmarki, zabezpieczenie przeciw pożarowe, organizacja straży pożarnej, kąpieliska, kanalizacja, dzierżawa parcel, teatry objazdowe, sztuka, literatura. 2. Policja 1773–1939, sygn. 439-591; 153 j.a., organizacja i przepisy, koszty utrzymania policji, policja polityczna, sąd miejski i powiatowy, anarchiści, szpiegostwo, tumulty, zezwolenia na broń, nadzór nad robotnikami, emigracja, napływ cudzoziemców, sprawy meldunkowe, stowarzyszenia, partie w tym socjaldemokratyczna i komunistyczna, związki, kluby, bractwo kurkowe, dezynfekcje, kontrola aptek i sklepów, rakarnie, weterynarze, spory o grunty, separacje, rejestr nieruchomości, drogi, nadzór budowlany, budowa szpitala, remonty ratusza, kolej, telegraf, kominiarze, nadzór nad cechami, handlem, wyszynkiem, teatrami, koncesje, cyrk, targi, gmina żydowska, parafia staroluterańska, nauczanie religii katolickiej, kasa pogrzebowa, kasa chorych, pracownicy dniówkowi, bezrobotni. 3. Obywatelstwo 1767-1944; sygn. 592-630; 39 j.a. - przyznawanie odznaczeń i obywatelstwa, wybory posłów do parlamentu Rzeszy i sejmików powiatowych, rady robotniczo-żołnierskie, stowarzyszenia wojskowych, rezerwiści, wykazy kwater, statystyka, wykazy akt, sprawy szkolne. Liczba jednostek w zespole: 630
65/216/0 Akta miasta Sianowa 1777-1945 0 rozwiń
I. Administracja ogólna 1839-1938; sygn. 1-40; 40 j.a. - wnioski samorządu powiatowego, wybory do sejmu, wybory do sejmiku powiatowego i jego posiedzenia, wybory prezydenta, wybory do Izby Rolniczej, wprowadzanie ustaw Rzeszy, posiedzenia Wydziału Obwodowego, plebiscyty, okólniki ministerialne, sybory gminne. II. Administracja miejska 1800-1944; 228 j.a. 1. Ustawy, zarządzenia, przepisy, dzienniki urzędowe, statuty miejskie i prawa 1853-1944; sygn. 41-50; 10 j.a. 2. Komisje miejskie, deputacje 1879-1939; sygn. 51-63; 13 j.a. 3. Wybory do rady miejskiej, przepisy dotyczące wyborów, regulaminy obrad, zebrania, księga protokołów rady miejskiej 1867-1937; sygn. 64-83; 20 j.a. 4. Członkowie magistratu, konferencje 1853-1933; sygn. 84-89; 6 j.a. 5. Sprawozdania administracyjne, regulaminy, administracja i zarząd nad gminami miejskimi 1835-1938; sygn. 90-98; 9 j.a. 6. Urzędy i urzędnicy miejscy 1870-1941; sygn. 99-116; 18 j.a. 7. Wybory burmistrzów, przepisy dotyczące obasadzania stanowisk urzędniczych, dochody, czas pracy, zatrudnienie rendanta i sekretarza miejskiego, niżsi urzędnicy, personel pomocniczy, sędziowie, ławnicy 1831-1938; sygn. 117-155; 39 j.a. 8. Święta, pochody, odznaczenia, czas letni 1826-1937; sygn. 156-163; 8 j.a. 9. Ogólne sprawy policji, przepisy, zarządzenia, rozporządzenia, kontrole, rewizje 1838-1937; sygn. 164-194; 31 j.a. 10. Stosunki z zagranicą, emigracje, nadania obywatelstwa, wystawianie dowodów, przepustek, kart podróży, paszportów, ekstradycja 1835-1938; sygn. 195-213; 19 j.a. 11. Utrzymanie porządku publicznego, ładu, ochrona mieszkańców 1892-1938; sygn. 214-224; 11 j.a. 12. Sprawy karne, przepisy, wypadki, wiadomości o karach, zarządzenia karne, dochodzenia i śledztwa, cenzura, policja kryminalna, areszt, pozwolenia na broń 1837-1937; sygn. 225 – 254; 30 j.a.. 13. Urzędnicy policyjni, zatrudnienie, przeniesienia na emeryturę 1800-1944; sygn. 255 – 260; 6 j.a.. 14. Sądownictwo, zarządzenia, przepisy, radcy 1842-1937; sygn. 261 – 268; 8 j.a.. III. Szkolnictwo 1831-1938; sygn. 268-359; 91 j.a. - zatrudnianie nauczycieli, szkoły na terenie miasta, szkoła zawodowa, szkoła rolnicza, przepisy szkolne, sprawy finansowe, składki, emerytury, opłaty. IV. Budownictwo, 101 j.a., z lat 1850-1950, zezwolenia na budowę, nowe budowle, przebudowy, budownictwo szkolne i szpitalne, budownictwo przemysłowe, łaźnia miejska, ratusz, leśniczówka, policja budowlana; syg. 360 – 460. V. Militaria 1820-1941; sygn. 461-489; 29 j.a. - zakwaterowanie wojska, zaopatrzenie, obrona przeciwlotnicza, sprawy socjalne wojska. VI. Medycyna 1824-1945; sygn. 490-557; 68 j.a. - sprawy sanitarne, szpital, przyjmowanie chorych do szpitala, szpitalŚw. Jerzego, umysłowo chorzy, kasa chorych, fabryczna kasa cho-rych, szczepionki, położne, wodolecznictwo, choroby bydła. VII. Sprawy mieszkaniowe 1878-1937; sygn. 558-570; 13 j.a. - naprawy budynków, urządzenia mieszkań, sprawy ogólne. VIII. Sprawy kościelne 1828-1937; sygn. 571-577; 7 j.a. , nabożeństwa, opłaty kościelne, sprawy duchowieństwa. IX. Sprawy finansowe 1836-1943; sygn. 578-700, 1664; 123 j.a. - budżety,plany budżetowe, budżet Towarzystwa Rolnego, kasy miejskie, kontrole, statystyki finansowe, sprawy podatkowe, podatki od warsztatów rzemieślniczych, przemysłu, komunalne, od piwa i zabaw, pożyczki, zapisy długów, czynsze, składki, spłaty obciążeń, kaucje, listy zastawne, licytacje. X. Kasa Oszczędności 1904-1945; sygn. 701-1075; 376 j.a. - założenie Miejskiej Kasy Oszczędności, sprawozdania roczne i miesięczne, sprawy finansowe kasy, pożyczki, hipoteki. XI. Osadnictwo i dzierżawy 1829-1941; sygn. 1076-1102; 27 j.a. - kolonizacja, wysiedlania, tereny osadnicze, dzierżawy. XII. Własność miejska 1781-1944; sygn. 1103-1133; 31 j.a. - prawa własności miasta, kupno gruntów ornych, łąk i pastwisk, regulacje granic, wydobycie gliny, księgi majątkowe. XIII. Spory graniczne 1854-1934; sygn. 1134-1137; 4 j.a. - ustalanie granic dóbr miejskich, spory graniczne. XIV. Sprawy leśne 1777-1944; sygn. 1138-1168; 31 j.a. - przepisy prawne, kupno terenów leśnych, zagospodarowanie lasów, szkody wyrządzone przez zwierzynę łowną, dzierżawa terenów łowieckich, robotnicy leśni, leśniczówka. XV. Rolnictwo i hodowla 1812-1939; sygn. 1169-1182; 14 j.a. - kupno ogrodów, ogródki działkowe, melioracje, podwyższanie kultury rolnej, spisy bydła. XVI. Gospodarka wodna i rybołówstwo 1824-1937; sygn. 1183-1203; 21 j.a - założenie studni, grobli, nadawanie nieużytków, utworzenie Urzędu Pomiarów Wody, budowa kanału, regulacja rzeki, rybołówstwo. XVII. Rzemiosło, handel, przemysł 1840-1944; sygn. 1204-1340; 137 j.a. - cechy, sprawy koncesji, przepisy dotyczące rzemiosła wędrownego, Izba Rzemieślnicza, przepisy targowe, założenie targów, Izba Handlowa, kontrole miar, wag i cen, komisja cen, elektrownia miejska, zakłady rzemieślnicze i przemysłowe, kasa przemysłowa, ropa naftowa, bezrobotni, zatrudnianie mło-docianych robotników, wynagrodzenia, ruch robotniczy. XVIII. Komunikacja, transport 1871-1938; sygn. 1341-1370; 29 j.a. - pojazdy mechaniczne, przepisy dotyczące pojazdów mechanicznych, nadzór nad komunikacją, transport, środki transportu, kolej, stacje benzynowe. XIX. Ochrona p. pożarowa 1837-1938; sygn. 1371-1421; 49 j.a. - ubezpieczenia przeciwpożarowe, pożary, szkody, sprzęt przeciwpożarowy, kontrole, policja pożarowa, ochotnicza straż pożarna. XX. Budowa dróg, utrzymanie ulic 1816-1940; sygn. 1422-1475; 52 j.a. - budowa ulic, brukowanie, nazewnictwo ulic, oświetlenie, budowa dróg, kanalizacja i wodociągi. XXI. Sprawy meldunkowe 1877-1944; sygn. 1476-1498; 23 j.a. - zameldowania, wymeldowania, zaświadczenia o pobycie. XXII. Opieka społeczna 1824-1938; sygn. 1499-1565; 67 j.a. - zapomogi, pomoc dla bezrobotnych, domy opieki, opieka nad uchodźcami, kalekami, chorymi na płuca, sprawy inwalidów, opieka nad umysłowo chorymi, dziećmi, młodzieżą, więźniami. XXIII. Ubezpieczenia 1883-1942; sygn. 1566-1583; 18 j.a. - ubezpieczenie miasta, nowe ubezpieczenia, ubezpieczenia pracowników, od następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenia robotników leśnych, ubezpieczenia szkolne i prywatne, odszkodowania. XXIV. Partie, towarzystwa, związki 1845-1937; sygn. 1584-1621; 38 j.a. - Związek Wojenny, Związek Niebieskiego Krzyża, Czerwony Krzyż, Związek Kobiet, Związek Rzemieślniczy, Pomorski Związek Rybołówstwa, Związek Hodowców Drobiu, Związek Śpiewaczy, NSDAP, Hitler Jugend. XXV. Gmina Żydowska 1824-1937; sygn. 1622-1625; 4 j.a. - spisy ludności żydowskiej, organizacja gminy żydowskiej. XXVI. Fundacje, legaty 1829-1937; sygn. 1626-1636; 11 j.a. - fundacje na cele szkolne, legaty. XXVII. Kultura, sport, zabawy 1876-1944; sygn. 1637-1657; 21 j.a. - archiwum, historia miasta, pieczęć miejska, biblioteka, dzieła sztuki, zabawy, kinematografia, sztuki teatralne, sport. XXVIII. Poczta, radiofonia 1845-1936; sygn. 1658-1663; l 6 j.a. - poczta, telegraf, przyłączenie miasta do sieci telefonicznej, rozwój radiofonii. Liczba jednostek w zespole: 1664
65/217/0 Akta miasta Sławno 1678-1943 0 rozwiń
Regesty dokumentów z lat 1317-1733 i wiadomości o mieście sporządzone w 1937 r. , szpital św. Jerzego, przepisy wewnętrzne szpitala, dzierżawa ogrodu szpitalnego, policja budowlana: domy mieszkalne, hotel, browar, cegielnia, zarządzenia podatkowe. Liczba jednostek w zespole: 19
Wyświetlanie 201 do 220 z 1 753 wpisów.