Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
65/293/0 Dom Sierot w Stargardzie Szczecińskim 1702-1937 0 rozwiń
1. Administracja 1702-1937; sygn. 1-31; 31 j.a. - korespondencja dyrektora sierocińca z królewskim konsystorzem, sprawozdania z wizytacji komisarycznych sierocińca, przywileje królewskie dla Domu Sierot, korespondencja zakładu z Kuratorium, spisy majątkowe Domu Sierot, księga protokołów sierocińca, spisy dzieci przyjętych do sierocińca, pisma dotyczące skarbnika Domu Sierot, akta sprawy dotyczącej zakładu i szklarza Plantza, katalog książek sprzedawanych przez sierociniec, repertorium. 2. Budownictwo 1702-1936; sygn. 32-34; 3 j.a. - zaświadczenia z wykonanych prac remontowych, plan rozbudowy Domu Sierot. 3. Finanse 1736-1937; sygn. 35-50; 16 j.a. - dokument dotyczący sprzedaży części ziemi sierocińca, żądanie zapłaty przez sierociniec pieniędzy za dostarczone książki, rachunki roczne, spis akt przejętych przez kasę sierocińca, potwierdzenia depozytów, kosztorys dotyczący budowy, księga dochodów i wydatków, projekty budżetu, budżety, potwierdzenia wydatków zakładu. Liczba jednostek w zespole: 50
65/294/0 vacat - Szpital Świętego Jerzego w Policach - włączono do zespołu 65/73 Naczelne Prezydium Prowincji Pomorskiej w Szczecinie 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
65/295/0 vacat - Szpital Świętego Piotra w Szczecinie - włączono do zespołu 65/73 Naczelne Prezydium Prowincji Pomorskiej w Szczecinie 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
65/296/0 Akta przedsiębiorstw przemysłowych i handlowych w Szczecinie 1831-1940 0 rozwiń
1. Stocznie 1886-1934; 12 j.a. - Stettiner Maschinenbau A. G. “Vulcan”, Stettiner Oderwerke AG zu Stettin, dokumentacja zabudowy hydrotechnicznej, budowa maszyn, łodzi motorowych, statków parowych. 2. Cementownia 1864-1940; 3 j.a. - “Stern AG”, Pommersche Portland Cement Fabrik i Pommersche Kalksteinwerke GmbH Zarnglaff, dostawy kredy, zamknięcia bilansu i sprawozdania z działalności, grunty w Lubiewie (Liebeseele). 3. Papiernia 1928-1929; 1 j.a. - “Feldmühle” Papier– und Zellstoffwerke AG, sprawy sporne mieszkańców z fabryką. 4. Cukrownia 1831-1939; 3 j.a. - Pommersche Provinzial Zuckersiederei i Zuckerfabrik Greifenberg GmbH, protokoły zebrań i wystąpień dyrekcji, sprawozdania z kontroli. 5. Artykuły biurowe i szkolne 1938-1939; 1 j.a. - Carl Fr. Bauer GmbH, sprawy sporne. 6. Reichsverband der Deutschen Stäeke – Industrie E. V., 1933-1934; 1 j.a. - okólniki i sprawozdania. 7. Gospodarka komunalna 1935-1936; 1 j.a. - Konzentration A. G. in Ligni, zarząd przedsiębiorstwami i gruntami. 8. Industrie– und Handelskammer 1931-1934; 1 j.a. - sprawozdania. Liczba jednostek w zespole: 23
65/297/0 Gimnazjum w Wałczu 1820-1945 0 rozwiń
1. Administracja ogólna 1831-1926; sygn. 1-15; 15 j.a. - zarządzenia Kolegium Szkolnego z Gdańska (Danzig) oraz z Królewca (Königsberg i/P.), programy nauczania, sprawozdania dyrektora, przyjęcia i zwolnienia nauczycieli, plany lekcyjne, akta budowlane. 2. Egzaminy 1847-1939; sygn. 16-57; 42 j.a. - protokoły rady pedagogicznej, spisy przystępujących do matur i wykazy abiturientów, świadectwa. 3. Przes. 82/2006 - do zespołu włączono 5 j.a. z zespołu 65/1184 Szkoła im. Hermanna Lönsa w Wałczu jednocześnie likwidując ten ostatni zespół. Jest to bowiem ta sama szkoła, zmieniła tylko nazwę. Zachowane tu materiały to: zarządzenia w sprawach szkolnych 91820-1885), dzienniki szkolne (1938-1945), rachunki (1934). Liczba jednostek w zespole: 62
65/298/0 Państwowa Szkoła Średnia dla Chłopców w Sławnie 1873-1939 0 rozwiń
Okólniki Kolegium Szkolnego Prowincji Pomorskiej, sprawozdania z działalności szkoły, plany nauczania, wykazy nauczycieli, uroczystości szkolne. Liczba jednostek w zespole: 9
65/299/0 Gimnazjum Mariackie w Szczecinie 1607-1942 0 rozwiń
1. ADMINISTRACJA OGÓLNA 1619-1935; 105 j.a. - statuty, zarządzenia księcia Bogusława XIV, królów szwedzkich i pruskich wobec gimnazjum, protokoły wizytacji kuratorów i innych władz, dzienniki, połączenie Ratschule z Gimnazjum Akademickim. 2. REKTOR, DYREKTOR 1668-1923; 39 j.a. - powoływanie dyrektorów, rektoraty, protokoły zebrań dyrektorów, instrukcje dla dyrektorów gimnazjów. 3. NAUCZYCIELE 1607-1935; 129 j.a. - Kolegium profesorów - powoływanie profesorów i kuratorów do kolegium, sprawozdania kolegium; - Prawa i obowiązki nauczycieli - instrukcje dla nauczycieli przy powoływaniu na urząd, pense nauczycieli, awanse, przyjęcia i zwolnienia, skargi profesorów na uczniów, kursy dokształcające, udział nauczycieli w I wojnie światowej; - Poszczególni nauczyciele - korespondencja, notatki. 4. PERSONEL POMOCNICZY 1856-1924; 2 j.a. - zatrudnienie woźnego i strażnika. 5. UCZNIOWIE 1722-1942; 787 j.a. - Nabór, zwolnienia, dyscyplina, zdrowie uczniów - przyjęcia uczniów, regulamin szkolny, dyscyplina, skargi na uczniów, zdrowie uczniów, szczepienia obowiązkowe, służba wojskowa dla uczniów, praca fizyczna uczniów; - Rejestry uczniów i abiturientów - spisy uczniów zbiorcze i w poszczególnych klasach; - Wypracowania, oceny, świadectwa -wypracowania z języka francuskiego, greki, hebrajskiego, łaciny, niemieckiego, matematyki, protokoły i świadectwa maturalne. 6. NAUCZANIE 1745-1942; 66 j.a. - zarządzenia dotyczące programu nauczania, plany lekcji, zalecane lektury, wytyczne do nauczania greki, łaciny, literatury niemieckiej, propedeutyki filozofii, fizyki, chemii, historii, geografii, rysunku, kaligrafii, stenografii, śpiewu, gimnastyki. 7. EGZAMINY 1825-1926; 11 j.a. - regulamin komisji egzaminacyjnych, egzaminy publiczne, maturalne, nauczanie uczestników I wojny światowej. 8. FERIE, UROCZYSTOŚCI SZKOLNE 1804–1925; 7 j.a. - uroczystości z okazji 400-tnej rocznicy założenia Szkoły Miejskiej (1804) i 300-tenj rocznicy założenia Gimnazjum Mariackiego (1844), uroczystości z okazji rocznicy zjednoczenia Pomorza z Prusami (1821), organizacja wakacji. 9. ADMINISTRACJA MAJĄTKU 1668-1933; 146 j.a. - Stypendia - podania o stypendia, powołanie kasy uczniowskiej, rachunki towarzystwa wspomożenia uczniów z biednych rodzin; - Kasa zapomogowa dla rodzin zmarłych nauczycieli - statut kasy dla dzieci i wdów po zmarłych nauczycielach, wspomaganie finansowe, rachunki; - Legaty i fundacje - stypendia ufundowane przez profesorów: Giesebrechta, Heringa, Calo, Kocha, Grassmanna, Hasselbacha, Oelrichsa, stypendium uniwersyteckie Bohlendorffa, legat Waltera, stypendium Stachela, . 10. BUDYNKI 1818-1937; 15 j.a. - wzniesienie nowego budynku gimnazjum, remonty i przebudowy, wyposażenie, sala gimnastyczna, centralne ogrzewanie. 11. BIBLIOTEKA I ZBIORY 1688-1942; 62 j.a. - katalog zbiorów bibliotecznych, zestawienia kasowe biblioteki, zbiór książek historycznych, przejęcie biblioteki Loepera, kartoteka wypożyczeń, kolekcja Hasselbacha, Calo i inne zbiory, nabytki, książki polecane dla uczniów, sprawozdanie profesora Schmidta o działalności biblioteki, inwentarz muzeum gimnazjalnego, zbiory ptaków i ryb, gabinet fizyczny i map. 12. SZKOŁA PRZYGOTOWAWCZA 1842-1923; 9 j.a. - powołanie i administracja szkoły. 13. SEMINARIUM NAUCZYCIELSKIE 1812-19338; 94 j.a. - posiedzenia, sprawozdania z działalności, spisy członków, korespondencja, prace seminarzystów, biblioteka seminarium w Słupsku, sprawozdania z działalności seminarium w Słupsku. 14. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA, SPOŁECZNA I SPORTOWA 1800-1933; 12 j.a. - Kolegium Jageteuflów, Towarzystwa Entomologiczne, Naukowe, Czytelnicze, Wioślarskie. 15. FINANSE 1774-1936; 57 j.a. - rachunki kasowe i załączniki do nich, czesne pobierane od uczniów, dochody i przychody gabinetów naukowych, budżety gimnazjum. 16. TOWARZYSTWO CZYTELNICZE 1930-1931; 1 j.a. - materiały dotyczące organizacji i działalności Towarzystwa - zaproszenia, widokówki, protokoły posiedzeń zarządu. Liczba jednostek w zespole: 1542
65/300/0 Szkoła Kupiecka w Darłowie 1927-1939 0 rozwiń
Okólniki władz dotyczące działalności szkół kupieckich, budżet, plany nauczania, zapotrzebowania szkoły na różnego rodzaju sprzęty (m.in.. Maszyny do pisania), oferty reklamowe producentów mebli szkolnych oraz firm wytwarzających maszyny do pisania. Liczba jednostek w zespole: 2
65/301/0 Szkoła Nawigacyjna w Gdańsku, Oddział w Szczecinie 1840-1929 0 rozwiń
Parowiec Geheimrat Man, pensje nauczycieli szkoły nawigacyjnej, nieruchomości szkoły nawigacyjnej w Gdańsku, organizacja szkoły, inwentarz szkoły, personel szkoły, komisja egzaminacyjna dla żeglugi dalekomorskiej, przybrzeżnej i śródlądowej, wykazy marynarzy, szyprów i mechaników okrętowych, egzaminy na mechaników, sterników, marynarzy w Gdańsku, Kłajpedzie, Stralsundzie, Szczecinie, Barth, zestawienia statystyczne egzaminów, akta personalne: dyrektor Holz, woźny Hopp, nauczyciel i dyrektor Köhler, nauczyciel Kraeft, Ernst Krause. Liczba jednostek w zespole: 72
65/302/0 Państwowa Szkoła Żeglarska w Szczecinie 1861-1931 0 rozwiń
Zarządzenia władz w sprawie rejestracji statków szkoleniowych, inwentarze ruchomości szkoły, plany poszczególnych pomieszczeń oraz przebudowy szkoły w latach 1861-1923, działalność komisji egzaminacyjnej odnośnie egzaminów praktycznych, świadectwa uczniów, spisy uczniów, powoływanie uczniów do marynarki wojennej w okresie I wojny światowej, budżety roczne szkoły z lat 1911-1917. Liczba jednostek w zespole: 21
65/303/0 Pomorskie Towarzystwo Historyczno-Archeologiczne w Szczecinie 1824-1942 0 rozwiń
1. Dział ogólny, statuty 1825-1942; sygn. 1-30; 30 j.a. - protokoły z zebrań zarządu oraz walnych zgromadzeń, sprawy pomieszczeń na zbiory, uroczystości, popiersie Lemckego, język kaszubski, akta dotyczące asesora Juliusza Muellera. 2. Członkowie 1831-1935; sygn. 31-52; 22 j.a. - spisy członków i wydanych dyplomów członkowskich. 3. Kontakty z władzami 1834-1911; sygn. 53-62; 10 j.a. - następca tronu pruskiego jako protektor towarzystwa, stosunki z magistratami. 4. Wydawnictwa 1834-1938; sygn. 63-103; 41 j.a. - redakcja i dystrybucja “Baltische Studien”, i “Monatsblätter der Gesellschaft für pommersche Geschichte und Altertumskunde”, prace Paula Magunny nad indeksem “Baltische Stu-dien”, korespondencja z autorami artykułów, inwentarz zabytków Hugona Lemckego. 5. Kontakty z innymi towarzystwami 1821-1934; sygn. 104-118; 15 j.a. - biblioteka, wymiana publikacji z innymi towarzystwami, prze-jęcie biblioteki rodziny Adelungów, spuścizny Steinbrücków, korespondencja z różnymi instytucjami w sprawie odczytów, listy Ludwiga Giesebrechta, Johanna A. Sacka, Christiana Hakena, Johannesa Voigta, Johanna G. Kosegartena, sesje i wycieczki naukowe. 6. Zbiory 1898-1934; sygn. 119-138; 20 j.a. - korespondencja w sprawie zbiorów, rysunki, mapy, spuścizna prof. Alfreda Haasa. 7. Zbiory różnych opracowań historycznych 1836-1941; sygn. 139-194; 56 j.a. - referaty, dokumenty, rękopisy Carla Fredricha i Hugona Lemckego, repertorium akt towarzystwa, wycinki gazet dotyczące zburzenia twierdzy w Szczecinie, uroczystość rocznicy stulecia powstania towarzystwa, akta rękopiśmienne z XVII i XVIII, katalog biblioteczny, muzeum towarzystwa w zamku szczecińskim, przekazanie biblioteki towarzystwa do archiwum szczecińskiego, korespondencja dotycząca języka kaszubskiego, wycinki prasowe dotyczące działalności towarzystwa. Liczba jednostek w zespole: 194
65/304/0 Muzeum Ziemi Białogardzkiej 1922-1943 0 rozwiń
1. Administracja muzeum 1924-1942; 6 j.a. - sprawozdania z działalności, korespondencja różna, plan muzeum. 2. Zbiory 1924-1942; 10 j.a. - geologia, etnografia, przyroda, archiwum mjr. Juliusa Boldta, konserwacja, wypożyczenia, biblioteka muzeum. 3. Różne, notatki i książki dotyczące historii i topografii miasta Białogardu oraz Połczyna 1922–1939; 25 j.a. - mosty, młyny, urządzenia sportowe, maszynopisy i rękopisy wykładów i notatek poświęconych dziejom Białogardu, w tym wykład o ludności żydowskiej , założeniu miasta (autorstwa Martina Wehrmanna), notatki i informacje o ulicach Białogardu i ich historii, wycinki prasowe z lokalnych gazet. Liczba jednostek w zespole: 41
65/305/0 Muzeum Miasta Szczecina 1876-1945 [1947] 0 rozwiń
1. Administracja ogólna 1876-1945; sygn. 1-47; 47 j.a. -geneza powstania muzeum, zarządzenia, posiedzenia administracji, korespondencja z innymi muzeami. 2. Gromadzenie i opracowywanie zbiorów 1910-1944; sygn. 48-120; 73 j.a. - dział entomologiczny, numizmatyczny, etnograficzny, malarstwo i plastyka, zbiór antyczny, fundacje: Hermanna Hakena, Keddiga, Scharlana, Dohrnów, Diederichsa, zakupy, wypożyczenia, katalogi. 3. Szczecińskie Towarzystwo Muzealne 1910-1944; sygn. 121-183; 63 j.a. - sprawozdania roczne, organizacja wystaw: m.in. “Daumier– Gavarni”, “Schweizer Graphik”, “Kunst der Goethezeit”, “Gustav Wimmer”, “Danziger Maler”, “Emil Nolde”, “Die Stettiner Landschaft”, korespondencja. 4. Akcesja 1684/2001; 1902-1945 [1947]; 48 j.a. - budowa budynku i administracja muzeum, darowizny Dohrna i Pehlke, podróże służbowe, kontakty z innymi muzeami, sprawozdania, wystawy: “Gruppa der 6”, “Pommersche Kunstler”, “Unter blauen Himmel”, budżet, korespondencja, ewakuacja zbiorów, wykazy ewakuowanych zbiorów, miejsca rozśrodkowania; na początku pismo z 1947 roku o odnalezieniu spisu i części zbiorów. 5. AKCESJA nr 3348/2013; 1909-1943; 6 j.a. - materiały dotyczące działalności Muzeum Naturalnego będącego częścią Muzeum Miasta Szczecina, przepisy dotyczące zatrudnienia, dotacji, przekazywania książek i czasopism do placówek naukowych, referat o poszukiwaniu w latach 1863-1912 środków finansowych na budowę Muzeum w Szczecinie, umowy i protokoły przekaywania eksponatów do Muzeum, wykaz zwierzat Muzeum Naturalnego. Liczba jednostek w zespole: 238
65/306/0 Pomorskie Towarzystwo Sztuki i Rzemiosła Artystycznego w Szczecinie 1834-1923 0 rozwiń
1. Korespondencja 1834-1885; sygn. 1-16; 16 j.a. 2. Sprawozdania z działalności 1859-1861; sygn. 17-18; 2 j.a. - jest tu też protokół walnego zebrania z 1859 r. 3. Wystawy i aukcje 1834-1923; sygn. 19-49; 31 j.a. 4. Listy członków 1835-1871; sygn. 50-62; 13 j.a. 5. Finanse 1835-1923; sygn. 63-80; 18 j.a. - głównie dowody kasowe. 6. Druki 1834-1881; sygn. 81-82; 2 j.a. - statuty, broszury dot. wystaw. 7. Akcesja nr 1685 z 2001 r. 1835-1920; sygn. 83-143; 61 j.a. - m.in. sprawozdania, korespondencja z innymi towarzystwami, listy członków, sprawy finansowe. Liczba jednostek w zespole: 143
65/307/0 Stowarzyszenia i organizacje niemieckie na Pomorzu 1813-1944 0 rozwiń
1. Związek Niemieckiego Wschodu 1920-1925; sygn. 1-7; 7 j.a. - korespondencja, opieka nad przesiedleńcami, kontakty z innymi oddziałami związku. 2. Niemiecki Związek Marchii Wschodniej (Oddział w Miastku) 1905-1922; sygn. 8-12; 5 j.a. -sprawozdania, spisy członków, korespondencja, składki. 3. Związek Nauczycielstwa w Miastku i w Wolinie 1884-1914; sygn. 13-15; 3 j.a. - sprawozdania z działalności, składki. 4. Szczecińskie Stowarzyszenie Pomocy Walczącej Armii 1866-1871; sygn. 16-23, 81-82; 10 j.a. - protokoły z zebrań, sprawozdania z działalności, wykazy darów dla wojska, korespondencja, pomoc dla lazaretów, wydatki. 5. Stowarzyszenie Upiększania Miastka 1895-1932; sygn. 24-26; 3 j.a. - statut, protokoły posiedzeń, finanse. 6. Towarzystwo Entomologiczne w Szczecinie 1838-1941; sygn. 27-29, 79-80; 5 j.a. - kontakty z władzami, korespondencja, druki ulotne, wykazy członków. 7. Pomorskie Towarzystwo Ekonomiczne 1839-1863; sygn. 30-32; 3 j.a. - sprawy periodyku towarzystwa, wystawa rolnicza. 8. Loża masońska w Świnoujściu 1843-1926; sygn. 33-33a; 2 j.a. - zarządzenia wolnomularzy w Niemczech, protokoły z posiedzeń. 9. Stowarzyszenie Miłośników Przyrody w Szczecinie 1900-1943; sygn. 34, 75-76; 3 j.a. - protokoły posiedzeń, księga kasowa. 10. Stowarzyszenie Ochotników 1813 roku w Szczecinie 1813-1884; sygn. 35-40; 6 j.a. - sprawy finansowe. 11. Związek Ochrony Przeciwlotniczej Rzeszy 1937-1943; sygn. 41-49; 9 j.a. - zarządzenia, ćwiczenia samoobrony, budowa schronów. 12. Związek Niemieckich Urzędników Rzeszy 1933-1937; sygn. 50; 1 j.a. - zarządzenia. 13. Stacja Badawcza Historii Regionalnej Prowincji Pomorze 1901-1939; sygn. 51-52a; 3 j.a. - sprawozdania z posiedzeń Komisji Historycznej Pomorza, korespondencja. 14. Magdeburskie Towarzystwo Ubezpieczeń Przeciwpożarowych 1854-1855; sygn. 53; 1 j.a. - sprawozdania z działalności. 15. Stowarzyszenie Wiedzy o Regionie i jego Ochronie w Koszalinie 1911-1928; sygn. 54-60; 7 j.a.- korespondencja. 16. Niemiecka Partia Demokratyczna (DPD) 1923; sygn.61; 1 j.a. - korespondencja. 17. Akademia Niemiecka 1926-1944; sygn. 62-63, 72-74; 5 j.a. - statuty, zarządzenia, spisy członków, korespondencja. 18. Socjaldemokratyczna Partia Niemiec (SPD) 1933-1934; sygn. 64; 1 j.a. - sprzedaż maszyn drukarskich. 19. Towarzystwo Rolnicze w Wolinie 1920-1933; sygn. 65; 1 j.a. - protokoły z posiedzeń. 20. Związek Ewangelicki w Miastku 1907-1929; sygn. 66-67; 2 j.a. - korespondencja, składki. 21. Związek Pracowników i Urzędników Technicznych 1929; sygn. 68; 1 j.a. - sprawozdania. 22. Związek Niemieckich Chemików 1940-1944; sygn. 69; 1 j.a. - statut, zarządzenia, akta dotyczące przemysłu chemicznego. 23. Ojczyźniane Stowarzyszenie Kobiece w Szczecinie 1874-1877; sygn. 70; 1 j.a. - statut, korespondencja. 24. Towarzystwo Wiedzy o Czasopiśmiennictwie i Drukarstwie na Pomorzu 1928-1937; sygn. 71; 1 j.a. - statut, sprawozdania z działalności, korespondencja. 25. Towarzystwo Ornitologiczne w Szczecinie 1914-1937; sygn. 77-78; 2 j.a. - statut, korespondencja naukowa. Liczba jednostek w zespole: 86
65/308/0 Rolnicze stowarzyszenie na Pomorzu Zachodnim w Szczecinie 1788-1939 0 rozwiń
Związek Rolniczy w Baniach (Landwirtschaftlicher Verein Bahn), statut, protokoły zebrań, z lat 1916–1933, 1 j.a. Związek Rolniczy w Bielkowie (Landwirtschaftlicher Verein Belkow), protokoły posiedzeń, wykazy członków, sprawy finansowe, z lat 1911–1933, 2 j.a. Związek Rolniczy w Bolkowicach (Landwirtschaftlicher Verein Wilhelmsfelde), księga protokołów, korespondencja, z lat 1910-1933, 3 j.a. Związek Rolniczy w Borzymtuchomiu (Landwirtschaftlicher Verein Borntuchen), protokoły zebrań, z lat 1931–1933, 1 j.a. Związek Absolwentów Rolniczych Szkół Zimowych w Bytowie (Verein ehemaliger landwirtschaftlicher Winterschüler Bütow), księga wydatków, protokoły z zebrań, z lat 1921–1933, 2 j.a. Związek Rolniczy w Chwarstnicy (Landwirtschaftlicher Verein Klein Schönfeld), statut, wykaz członków, korespondencja, z lat 1929–1932, 1 j.a. Związek Rolniczy w Daleszewie (Landwirtschaftlicher Verein Ferdinandstein), księgi protokołów, kasowa, listy członków, z lat 1930–1933, 2 j.a. Gildia Rolników Miejskich w Darłowie (Baugülde Zunft und Ackerbürger Verein in Rügenwalde), wykazy członków, sprawy kasowe, wpisy o zebraniach, z lat 1788–1908, 1 j.a. Związek Rolniczy w Darłowie (Landwirtschaftlicher Verein Rügenwalde), księga protokołów, z lat 1891–1914, 1 j.a. Związek Chłopski w Golczewie (Bauernverein Gülzow), sprawy kasowe, wykazy członków, 1892–1933, 2 j.a. Związek Pszczelarzy w Golczewie (Bienenwirtschaftlicher Verein Gülzow), księga protokołów, 1914–1933, 1 j.a. Związek Rolniczy w Górnowie (Landwirtschaftlicher Verein Gornow), księga kasowa, z lat 1901–1933, 1 j.a. Związek Rolniczy Powiatu Greifswaldzkiego (Landwirtschaftlicher Verein Greifswalder Kreis), księgi protokołów, posiedzenia zarządu, korespondencja, z lat 1875–1939, 11 j.a. Związek Rolniczy w Gryfinie (Landwirtschaftlicher Verein Greifenhagen), statut, przepisy urzędowe, księgi kasowa i protokołów, korespondencja, z lat 1877–1933, 3 j.a. Związek Gospodarzy w Jasmund (Verein für Landwirte auf Jasmund), wykaz członków, protokoły zebrań, z lat 1885–1925, 2 j.a. Związek Chłopski w Kamieniu Pomorskim (Camminer Bauernverein), statut, księgi protokołów, wykazy członków, zebrania związku i materiały na obrady, sprawy kasowe, 1892–1933, 12 j.a. Kamieńsko-Golczewski Związek Rolniczy (Cammin-Gülzow Landwirtschaftlicher Zweigverein), statut, księgi kasowa i protokołów, spisy członków, z lat 1895–1933, 4 j.a. Związek Rolniczy w Lęborku (Landwirtschaftlicher Verein Lauenburg), statut, korespondencja, ksiega protokolów, z lat 1899–1933, 10 j.a. Związek Uprawy Tytoniu w Ognicy (Landwirtschaftlicher Tabakbauverein Nipperwiese), statut, kontakty z izbą rolniczą, księga kasowa, 1931–1934, 2 j.a. Związek Rolniczy w Półcznie (Landwirtschaftlicher Verein Polschen), protokoły zebrań, spisy członków, korespondencja i druki, z lat 1924–1933, 1 j.a. Związek Rolniczy w Radziszewie (Landwirtschaftlicher Verein Retzowsfelde), księga protokołów, z lat 1913–1932, 1 j.a. Związek Rolniczy na Rugii (Landwirtschaftlicher Verein auf Rügen), regulamin i statut związku, protokoły zebrań, finanse organizacji, rachunki, wystawy i przeglądy hodowlane, statystyki, stacja hodowli bydła, wykazy akt i katalog biblioteki związku, okolicznościowy wykład o dziejach organizacji (1846), wykazy członków, płace robotników, z lat 1821–1885, 98 j.a. Związek Rolniczy w Rynicy (Landwirtschaftlicher Verein Roderbeck), statut, kontakty z izbą rolniczą, z lat 1930–1933, 1 j.a. Związek Rolniczy w Sobieradziu (Landwirtschaftlicher Verein Woltersdorf), księgi kasowe, z lat 1930–1934, 2 j.a. Związek Rolniczy w Sosnowie (Landwirtschaftlicher Verein Gebersdorf), księga kasowa, z lat 1919–1931, 1 j.a. Związek Rolniczy w Stargardzie Szczecińskim (Landwirtschaftlicher Verein Stargard i/P.), statut, z lat 1821–1837, 1 j.a. Związek Gospodyń Wiejskich w Starym Czarnowie (Landwirtschaftlicher Hausfrauen Verein Neumark), statut, księgi kasowa i protokołów, korespondencja, z lat 1922–1934, 3 j.a. Związek Rolniczy w Steklnie (Landwirtschaftlicher Verein Stecklin), księgi kasowa i protokołów, z lat 1930–1933, 2 j.a. Pomorskie Towarzystwo Ekonomiczne, Oddział w Szczecinie (Stettiner Zweigverein der Pommerschen Oekonomischen Gesellschaft), kontakty z zarządem głównym towarzystwa, wystawa rolnicza (1852), protokoły z zebrań, wykazy członków, broszury informacyjne, przepisy, z lat 1850–1889, 5 j.a. Związek Rolniczy Powiatu Randow w Szczecinie (Landwirtschaftlicher Verein des Kreises Randow zu Stettin), statut, korespondencja, referaty, protokoły z zebrań, finanse, z lat 1901–1930, 3 j.a. Związek Rolniczy w Trzebiatkowie (Landwirtschaftlicher Verein Radensfelde ehemalig Tschebiadkow), statut, listy członków, rachunki, korespondencja, z lat 1927–1933, 1 j.a. Związek Rolniczy w Tuchomiu (Landwirtschaftlicher Verein Gross Tuchen), wykaz członków, z lat 1933–1933, 1 j.a. Związek Rolniczy w Tuchomku (Landwirtschaftlicher Verein Klein Tuchen), statut, protokoły zebrań, druki informacyjne izby rolniczej, rachunki, z lat 1920–1933, 1 j.a. Związek Rolniczy w Wełtyniu (Landwirtschaftlicher Verein Woltin), księgi protokołów i kasowa, z lat 1920–1933, 2 j.a. Związek Rolniczy w Żelechowie (Landwirtschaftlicher Verein Selchow), wykaz członków, z lat 1929–1933, 1 j.a. Związek Rolniczy w Żelisławcu-Kartnie (Landwirtschaftlicher Verein Sinzlow–Kortenhagen), księga protokołów, z lat 1910–1925, 1 j.a. Związek Gospodyń Wiejskich w Żelisławicu-Kartnie (Hausfrauenverein Sinzlow-Kortenhagen), księgi kasowa i protokołów, z lat 1929–1934, 2 j.a. Liczba jednostek w zespole: 188
65/309/0 Związek Pomocy dla Młodych Małżeństw Rejencji Szczecińskiej 1847-1856 0 rozwiń
Członkowie, statut, spisy członków, składki, testament i kodycyl Hedwig von Maltzahn (Sąd Apelacyjny w Szczecinie). Liczba jednostek w zespole: 19
65/310/0 Niemiecki Związek Pracowników Gazowni i Wodociągów 1923-1941 0 rozwiń
Dokumentacja, korespondencja, mapy geologiczne oraz topograficzne 1:25000, dla inwestorów z następujących miejscowości: Choszczno (Arnswalde), Chojna (Königsberg), Goleniów (Gollnow), Gryfice (Greifenberg), Gryfino (Greifenhagen), Kluczewo (Klützow), Lipiany (Lippehne), Myślibórz (Soldin), Oleszna (Henningsholm), Podjuchy (Podejuch), Police (Pölitz), Pyrzyce (Pyritz), Różyny (Rosenberg, Westpreussen), Stargard Szczeciński (Stargard i/P.), Szczecin-Skolwin (Stettin-Odermünde), Warzymice (Klein Reinkendorf), Widuchowa (Fiddichow), Szczecin-Żydowce (Stettin-Sydowsaue) Liczba jednostek w zespole: 24
65/311/0 Okręg Wojskowy II w Szczecinie 1934-1944 0 rozwiń
Akta osobowe Liczba jednostek w zespole: 11
65/312/0 Narodowosocjalistyczna Niemiecka Partia Robotnicza, Pomorski Zarząd Okręgowy w Szczecinie 1930-1945 0 rozwiń
1. Akta administracyjne 1934-1945; 17 j.a. - rozporządzenia naczelnych i okręgowych władz partii, zarządzenia wydziału propagandy, nominacje na stanowiska kierowników politycznych, spisy członków. 2. Akta personalne 1932-1945; 1231 j.a. - akta personalne członków partii narodowosocjalistycznej ułożone są wg nazwisk w układzie alfabetycznym. Są to kwestionariusze osobowe, życiorysy, drzewa genealogiczne, odpisy z ksiąg metrykalnych i USC, świadectwa niekaralności, sprawy dyscyplinarne. 3. Kartoteki personalne członków 1930-1945; 1035 j.a. - kartoteki członków partii narodowosocjalistycznej ułożone są wg nazwisk w układzie alfabetycznym. Karta zawiera imię i nazwisko, date i miejsce urodzenia, zawód, datę i miejsce wstąpienia do partii oraz numer członkowski. 4. AKCESJA nr 2529/2009; 1933-1934; 2 j.a. - kartoteki i akta osobowe członków partii. Liczba jednostek w zespole: 2285
Wyświetlanie 301 do 320 z 1 753 wpisów.