Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
65/333/0 Państwowy Urząd Repatriacyjny Powiatowy Oddział w Miastku 1945-1950 0 rozwiń
1. Referat Ogólny 1946-1950; 4 j.a. – repatriacja Niemców, wykazy imienne, protokoły kontroli Oddziału, wykaz repatriantów przybyłych ze Wschodu, sprawozdania z działalności Oddziału, sprawozdania dot. ruchu ludności, akcja przesiedleńcza, działalność interwencyjna. 2. Referat Prawny 1946-1948; 3 j.a. - materiały dotyczące spraw odszkodowawczych i repatriacyjnych. 3. Referat Przesiedleńczy 1946-1950; 5 j.a. – książka inspekcji i wizytacji, akcja osadnicza i przesiedleńcza, grupy zwiadowcze, osadnictwo poszczególnych rodzin, ewidencja repatriowanych Niemców. 4. Referat Transportowy 1949-1950; 1 j.a. – ewidencja rozładowywanych pociągów z repatriantami. 5. Referat Statystyki i Ewidencji 1945-1948; 2 j.a. – osadnictwo-sprawozdania ilościowe, wykazy repatriantów, odpisy ksiąg meldunkowych. 6. Referat Osadnictwa 1945-1948; 16 j.a. – protokoły posiedzeń Powiatowego Komitetu Osadnictwa Rolnego, sprawozdania miesięczne dot. ruchu ludności, przeprowadzenie uwłaszczenia, wnioski na uwłaszczenia, wykazy osadników z podaniem wielkości gospodarstw, sprawozdania z działalności, wykaz repatriantów zza Buga, wykazy osób poszukiwanych. 7. Punkt Etapowy 1946; 1 j.a.– ruch ludności, sprawozdania liczbowe. 8. Biuro Likwidacyjne 1947-1950; 1 j.a. – akta likwidacji końcowej Punktu Etapowego i Oddziału Powiatowego. Liczba jednostek w zespole: 33
65/334/0 Państwowy Urząd Repatriacyjny Powiatowy Oddział w Myśliborzu 1945-1951 0 rozwiń
1. Referat Ogólny 1948-1949; 4 j.a. – wykazy repatriantów ze Wschodu, wyjazdy Niemców, protokoły odpraw naczelników oddziałów powiatowych, korespondencja. 2. Referat Osadnictwa 1945-1947; 36 j.a. - protokoły przekazania osadnikom wojskowym, repatriantom i przesiedleńcom gospodarstw rolnych w powiecie. 3. Referat Transportowy 1945-1949; 5 j.a. – transport repatriantów, opieka nad repatriantami i reemigrantami. 4. Biuro Likwidacyjne 1947-1951; 1 j.a. – akta końcowej likwidacji Punktu Etapowego i Oddziału Powiatowego. Liczba jednostek w zespole: 46
65/335/0 Państwowy Urząd Repatriacyjny Powiatowy Oddział w Nowogardzie 1945-1950 0 rozwiń
1. Referat Ogólny 1949-1950; 1 j.a. – repatriacja ludności niemieckiej, wykazy imienne, korespondencja. 2. Referat Prawny 1946-1947; 3 j.a. - protokoły zeznań świadków i zaświadczenia repatriacyjne. 3. Referat Statystyki i Ewidencji 1945-1950; 8 j.a. – księgi meldunkowe i skorowidze do ksiąg. 4. Referat Transportowy 1949-1950; 1 j.a. - ewidencja ruchu pociągów. 5. Punkt Etapowy 1945-1946; 2 j.a. – ewidencja ruchu repatriantów od 1.VI.1945 - 30.IV.1946. 6. Biuro Likwidacyjne 1947-1950; 1 j.a. – akta likwidacji końcowej Punktu Etapowego w Nowogardzie i Goleniowie i Oddziału Powiatowego w Nowogardzie. Liczba jednostek w zespole: 16
65/336/0 Państwowy Urząd Repatriacyjny Powiatowy Oddział w Sławnie 1945-1951 0 rozwiń
1. Referat Ogólny 1945-1950; 4 j.a. – repatriacja ludności niemieckiej i radzieckiej, okólniki, zarządzenia, korespondencja, księga inspekcji i wizytacji, protokoły kontroli Oddziału Powiatowego, skargi reemigrantów. 2. Referat Transportowy 1950; 2 j.a. – repatriacja Niemców, wykazy imienne, transporty, ewidencja rozładowanych wagonów. 3. Referat Osadnictwa 1945-1948; 8 j.a. – organizacja referatu, okólniki, zarządzenia, instrukcje, wykazy osiedlonych repatriantów, spisy imienne, sprawozdania miesięczne referatu, zestawienia osiedlonych w poszczególnych gromadach. 4. Referat Przesiedleńczy 1950; 1 j.a. – chłonność osadnicza powiatu, sprawy gospodarcze, protokoły z odpraw naczelników, działalność opiekuńcza. 5. Biuro Likwidacyjne 1948-1951; 1 j.a. – akta likwidacji końcowej Punktu Etapowego i Oddziału Powiatowego. Liczba jednostek w zespole: 16
65/337/0 Państwowy Urząd Repatriacyjny Powiatowy Oddział w Słupsku 1945-1951 0 rozwiń
1. Referat Ogólny 1946-1950; 3 j.a. – księga inspekcji i wizytacji, repatriacja ludności niemieckiej, wykazy imienne i korespondencja. 2. Referat Prawny 1945-1948; 22 j.a. - zaświadczenia repatriacyjne, sprawy odszkodowawcze. 3. Referat Statystyki i Ewidencji 1946-1947; 1 j.a. – zestawienia i wykazy repatriantów i przesiedleńców. 4. Referat Przesiedleńczy 1947; 4 j.a. – transporty Niemców. 5. Referat Osadnictwa 1946-1947; 4 j.a. - zestwienia imienne osiedlonych rodzin, orzeczenie odszkodowawcze, sprawy własnościowe. 6. Referat Transportowy 1948-1951; 3 j.a. – ruch repatriantów, emigrantów, sprawozdania, korespondencja. 7. Punkt Etapowy 1945-1951; 10 j.a. – sprawozdania z działalności Punktu Etapowego, odpisy ksiąg meldunkowych. 8. Biuro Likwidacyjne 1950-1951; 1 j.a. – akta likwidacji końcowej Oddziału Powiatowego. Liczba jednostek w zespole: 48
65/338/0 Państwowy Urząd Repatriacyjny Powiatowy Oddział w Stargardzie Szczecińskim 1945-1950 0 rozwiń
1. Referat Ogólny 1946-1950;7 j.a. – repatriacja ze Wschodu, zestawienia ilościowe, korespondencja, repatriacja ludności niemieckiej, akcja „W”, sprawy osiedleńcze, repatriacja ludności radzieckiej, wykazy imienne, korespondencja, akcja osadnicza i przesiedleńcza, chłonność powiatu, sprawozdania dot. działalności w tym zakresie, sprawozdania Punktu Etapowego dotyczące przesiedlenia i repatriacji. 2. Referat Prawny 1945-1950; 14 j.a. – okólniki, zarządzenia, orzeczenia odszkodowawcze i zaświadczenia repatriacyjne. 3. Referat Statystyki i Ewidencji 1948; 1 j.a. – ruch repatriantów-wykazy imienne. 4. Referat Przesiedleńczy 1949-1950; 3 j.a. – transporty reemigrantów z Czechosłowacji, wykazy imienne, korespondencja, przesiedleńcy z woj. Białostockiego, repatrianci z Rumunii, akcja przesiedleńcza, zarządzenia. 5. Referat Transportowy 1945-1950; 7 j.a. – wykazy dzienne przywiezionych repatriantów, korespondencja. 6. Punkt Etapowy 1945-1950; 31 j.a. – ewidencja przesiedleńców od 12.VI.1945 r. do 18.X.1950 r., ewidencja repatriantów zza Buga od 27.VI.1945 do 23.VIII.1950 r., ewidencja Polaków powracających z Niemiec 2.I.1948 - 5.XI.1950 r., ewidencja zdemobilizowanych żołnierzy 15.XI.1945 – 1948 r, ewidencja transportów emigracyjnych, które zaopatrywano w żywność 6.I.1946 – 1950 r., książki meldunkowe. 7. Punkt Zbiorczy 1946-1948; 7 j.a. – repatriacja ludności niemieckiej, wykazy imienne, sprawozdania z transportów. 8. Biuro Likwidacyjne 1947-1950; 1 j.a. – akta likwidacji końcowej Punktu Etapowego i Oddziału Powiatowego. Liczba jednostek w zespole: 71
65/339/0 Państwowy Urząd Repatriacyjny Powiatowy Oddział w Szczecinie 1945-1949 0 rozwiń
1. Referat Ogólny 1945-1947; 3 j.a. – zarządzenia, instrukcje, osadnictwo wojskowe, korespondencja, zaopatrzenie pracowników PUR w żywność. 2. Referat Prawny 1946-1949; 9 j.a. - zaświadczenia repatriacyjne, protokoły zeznań świadków dotyczące mienia pozostawionego poza granicami kraju. 3. Referat Statystyki i Ewidencji 1945-1947; 5 j.a. – sprawy osadnicze, korespondencja, zarządzenia, instrukcje, stan gospodarczy i ludnościowy powiatu-zestawienia statystyczne, rybactwo, chłonność osadnicza, organizacja administracji, osadnictwo wojskowe i repatriantów zza Buga, opis gospodarczy, zniszczenia wojenne. 3. Referat Osadnictwa 1945-1945; 12 j.a. – osadnictwo cywilne i wojskowe-korespondencja, podania osadników, opis gospodarstw, wnioski o przydział gospodarstw. Liczba jednostek w zespole: 29
65/340/0 Państwowy Urząd Repatriacyjny Oddział Szczecin-miasto 1945-1951 0 rozwiń
1. Referat Ogólny 1949-1950; 1 j.a. – repatriacja ludności radzieckiej-wykazy imienne. 2. Referat Transportowy 1946; 1 j.a. – transport reemigrantów i przesiedleńców-raporty dzienne. 3. Punkt Etapowy 1946-1949; 9 j.a. – ruch repatriantów i przesiedleńców, sprawozdania ilościowe i opisowe, ewidencja repatriantów (5.VI.1947 – 31.XII.1947 r.), ewidencja repatriantów, reemigrantów i przesiedleńców (I.1948-II.1949), książki meldunkowe. 4. Biuro Likwidacyjne 1950-1951; 1 j.a. – akta likwidacji końcowej Oddziału. 5. Punkt Etapowy Nr 1 1945-1950; 2 j.a. – raporty dzienne dot. ruchu repatriantów. 6. Punkt Etapowy Nr 2 1945-1951; 7 j.a. – protokoły inspekcji Punktu Etapowego i Oddziału Powiatowego PUR, transport repatriantów, ruch repatriantów, ewidencja transportów, likwidacja Punktu Etapowego. 7. Punkt Zborny Nr 3 1946; 2 j.a. - repatriacja ludności niemieckiej-raporty dzienne. 8. Punkt Zborny Nr 4 1946-1947; 4 j.a. – repatriacja ludności niemieckiej-instrukcje, korespondencja, plany repatriacji, wykazy transportów morskich i kolejowych. Liczba jednostek w zespole: 27
65/341/0 Państwowy Urząd Repatriacyjny Powiatowy Oddział w Szczecinku 1945-1951 0 rozwiń
1. Referat Ogólny 1945-1950; 11 j.a. – zarządzenia, okólniki, reemigracja, osadnictwo, sprawozdania, protokoły posiedzeń naczelników Oddziału Powiatowego PUR, sprawozdania ogólne, gospodarcze, wykazy pracowników, inspekcje i wizytacje, telefonogramy dot. przesiedleńców, repatriacja Niemców-instrukcje, korespondencja, wykazy ilościowe, wykazy imienne, repatriacja ludności radzieckiej. 2. Referat Prawny 1945-1947; 32 j.a. – zarządzenia wewnętrzne, instrukcje, okólniki, zarządzenia władz wewnętrznych, sprawozdania z działalności referatu prawnego, zaświadczenia potwierdzające posiadane obywatelstwo polskie, zaświadczenia odszkodowawcze i repatriacyjne. 3. Referat Statystyki i Ewidencji 1946; 6 j.a. – protokoły zeznań, skargi i zażalenia, sprawozdania miesięczne referatu, akcja osiedleńcza i wysiedleńcza - sprawozdania ilościowe, wykazy repatriantów przybyłych z głębi Rosji i zameldowanych w Punkcie Etapowym, wykazy repatriantów i przesiedleńców, repatriacja ludności niemieckiej -wykazy imienne, wykazy instytucji handlowych i przemysłowych, akcja osadnicza, zniszczenia wojenne. 4. Referat Osadnictwa 1946-1948; 15 j.a. - instrukcje, zarządzenia, okólniki, akcja osadnicza-stan gospodarczy powiatu, sprawozdania ilościowe i opisowe, korespondencja w sprawach osadniczych, odpisy zaświadczeń wydanych przez referat. 5. Referat Transportowy 1947-1950; 1 j.a. – ewidencja transportów obcokrajowców. 6. Referat Pracy 1946-1947; 3 j.a. - wykazy osób skierowanych do pracy w powiecie. 7. Punkt Etapowy 1945-1948; 5 j.a. – księgi meldunkowe. 8. Biuro Likwidacyjne 1950-1951; 1 j.a. – akta likwidacji końcowej. Liczba jednostek w zespole: 74
65/342/0 Państwowy Urząd Repatriacyjny Powiatowy Oddział w Świnoujściu 1945-1950 0 rozwiń
1. Referat Ogólny 1945-1950; 4 j.a. – zarządzenia, okólniki, instrukcje, repatriacja ludności niemieckiej, sprawy osiedleńcze i ludności autochtonicznej, korespondencja, wykazy imienne, protokoły odpraw naczelników Oddziałów. 2. Referat Przesiedleńczy 1948-1950; 2 j.a. – ilość przybyłych repatriantów, reemigrantów i przesiedleńców, chłonność powiatu, osadnictwo, sprawy osiedleńcze. 3. Referat Osadnictwa 1946-1948; 3 j.a. - akty nadania i protokoły przekazania gospodarstw rolnych. 3. Referat Transportowy 1950; 1 j.a. – transport repatriantów-sprawozdania, korespondencja. 4. Biuro Likwidacyjne 1947-1950; 1 j.a. – akta likwidacji końcowej Punktu Etapowego i Oddziału Powiatowego. Liczba jednostek w zespole: 11
65/343/0 Urząd Pełnomocnika do Rozbudowy i Zagospodarowania Portu w Szczecinie [1945] 1947-1948 2972 rozwiń
1. Akta administracyjne [1945] 1947-1948 sygn. 1- 41, 158-197; 81 j.a.: organizacja urzędu; umowa polsko-czeska w sprawie Rejonu Czechosłowackiego w porcie; tranzyt czeski (1948); strefa wolnocłowa (1948); problem siły roboczej; korespondencja w sprawach materiałów budowlanych (1948); usuwanie wraków statków (1948); umowa polsko-radziecka w sprawie robót pogłębiarskich i ratownictwa ([1945-1946]); korespondencja dotycząca rozbudowy portu z: władzami radzieckim (1947), wojewodą, prezydentem miasta, Szczecińskim Urzędem Morskim, Ministerstwem Żeglugi, Biurem Odbudowy Portu; protokoły narad; korespondencja w sprawach inwestycyjnych i administracyjnych; protokoły posiedzeń i korespondencja Komisji Aktywizacji Regionu Szczecińskiego; plany inwestycyjne; materiały dotyczące wystawy Ziem Odzyskanych we Wrocławiu; sprawozdania z realizacji zadań; uchwały Komisji Koordynacyjnej Inwestorów Budowlanych (1948). 2. Dokumentacja techniczna 1947-1948; sygn. 42-157; 116 j.a.: projekty techniczne, rysunki, szkice, kosztorysy: nabrzeża południowego, wschodniego, zachodniego, sieci energetycznej na nabrzeżach (podstacji, tablic), fundamentów poddźwigowych, dźwigów, wywrotnic, kanału ściekowego, pirsu węglowego, elektryfikacji i oświetlenia portu, układu torów kolejowych, mostów, wiaduktów, parowozowni, dróg dojazdowych, obiektów eksploatacyjnych-warsztatów, kapitanatu portu, poczekalni na nabrzeżach, sortowni, garaży, dworca morskiego, silosa zbożowego, budynków administracji. Liczba jednostek w zespole: 197
65/344/0 Szczeciński Urząd Morski 1945-2002 0 rozwiń
I. INWENTARZ KSIĄŻKOWY 1945-1960; sygn. 1-600; 600 j.a. 1. Wydział Organizacji, Zatrudnienia i Płac 1945-1956; sygn. 1-145; 145 j.a. – zarządzenia, okólniki, komunikaty SUM i władz nadrzędnych (1946-1956); organizacja SUM i administracji morskiej (1946-1955); normatywy kancelaryjno-archiwalne (1945-1953); plany pracy i sprawozdania z działalności SUM i jego wydziałów (1947-1954); sprawozdania Delegatury GUM w Szczecinie (1945-1947), Delegatury Rządu dla Spraw Wybrzeża (1946-1947), Gdańskiego Urzędu Morskiego (1948); protokoły narad i konferencji (1945-1955); protokoły kontroli SUM (1947-1951); materiały dotyczące przejmowania, odbudowy i eksploatacji portu w Szczecinie (1945-1949); strefa czeska w porcie (1947-1949); sprawy granic (1946-1949); przepisy porządkowe dla żeglugi na trasie Szczecin-Świnoujście (1947-1953); protokoły posiedzeń Tymczasowej Rady Ubezpieczalni Społecznej w Szczecinie (1948-1949); protokoły kontroli małych portów (1948-1951); protokoły posiedzeń Rady Kursów Portowo-Morskich (1949);raporty informacyjne Polskiej Misji w Londynie (1948-1951) i w Hamburgu (1949); biuletyny statystyczne (1948-1949). 2. Wydział Finansowo-Księgowy 1946-1960; sygn. 146-167; 22 j.a. – preliminarze budżetowe (1947-1950, 1954, 1955); sprawozdania finansowe (1947-1959); korespondencja budżetowa (1948-1949); sprawozdania z działalności kredytowej (1947). 3. Wydział Kadr 1947-1953; sygn. 168-170; 3 j.a. – korespondencja w sprawach osobowych (1947-1949, 1952-1953); ucieczki Polaków do Szwecji (1948). 4. Wydział Administracyjny 1947-1950; sygn. 171-174; 4 j.a. – protokoły narad naczelników działów (1949); planu budynku SUM (1950); protokoły i sprawozdania Komisji Inwentaryzacyjnej (1949). 5. Wydział Techniczno-Inwestycyjny 1946-1954; sygn. 175-278; 104 j.a. – protokoły narad i konferencji (1948); sprawozdania z działalności Wydziału (1948, 1956); referaty i opracowania dotyczące rozbudowy i rozwoju portu szczecińskiego i małych portów (1947-1954); plany inwestycyjne (1948-1954); korespondencja w sprawach inwestycyjnych (1947-1954); projekty techniczne remontu i budowy opasek ochronnych, ostróg na poszczególnych odcinkach wybrzeża-Mierzeja Bukowiecka (1948-1954), Jarosławiec-Witkowo (1949), Mielno (1948), Ustka (1948), Witkowo-Darłowo (1948); plany techniczne robót czerpalnych (1948-1950); plany techniczne obiektów gospodarki rybnej-chłodnie, wędzarnie (1948-1949); plany infrastruktury małych portów: Darłowo (1949-1951), Darłówek(1949), Kołobrzeg (1948-1951), Lubin (1952), Świnoujście (1949), Ustka (1948-1951); dokumentacja techniczna portu szczecińskiego (1946-1952)-składy benzyny, Most Cłowy, nabrzeża: Duńczyca, Ewa, Górnośląskie, Katowickie, Kaszubskie, Noteckie, Uskok, Wałbrzyskie, Wschodnie i Wyspa Okrętowa Górna. 6. Inspektor BHP 1948-1954; sygn. 279-283; 5 j.a. – instrukcje i zarządzenia (1948, 1954); wypadki przy pracy (1948-1949); sprawozdanie z bhp (1950). 7. Wydział Żeglugi 1946-1956; sygn. 284-345; 62 j.a. – przepisy żeglugowe (1946-1947); sprawozdania z działalności Wydziału (1947-1950); sprawozdania kapitanatów portów (1952-1953); zarządzenia, instrukcje, korespondencja w sprawach: rewindykacji mienia morskiego, pilotażu, bezpieczeństwo żeglugi, ratownictwa morskiego (1946-1955); wydobywanie wraków statków (1946-1954); protokoły Komisji Wrakowej i i Kasacyjno-Wrakowej (1948-1955); biuletyny służby hydrograficznej (1947-1949). 8. Wydział Eksploatacji 1947-1950; sygn. 346-367; 22 j.a. – morskie biuletyny statystyczne (1948-1949); sprawozdania kontrolerów eksploatacyjnych (1948-1950); zestawienia ruchu statków i obrotu towarowego w portach (1947-1950); plany i sprawozdania z przeładunków w portach (1949). 9. Wydział Administracji Portów Rybackich i Ochrony Rybołówstwa Morskiego 1947-1961; sygn. 368-469; 102 j.a. – zarządzenia, okólniki i instrukcje SUM i władz zwierzchnich (1951-1956); plany pracy Wydziału i organów terenowych i sprawozdania z ich wykonania (1948-1959); protokoły narad (1954-1960); plany dostaw ryb rybołówstwa indywidualnego (1955-1960); sprawozdania z wykonania planu połowów i wykorzystania taboru przez rybołówstwo indywidualne i spółdzielcze (1955-1960); ochrona rybołówstwa-kłusownictwo, zarybianie (1954-1957); korespondencja i sprawozdania z działalności małych portów (1947-1959); granice portu Trzebież (1949) i Ustka (1947-1950); wykazy rybaków indywidualnych (1954-1960); zaopatrzenie rybaków w sprzęt (1955-1960). 10. Kapitanat Portu Szczecin 1946-1964; sygn. 470-600; 131 j.a. – korespondencja służby portowej w Świnoujściu (1946-1948); raporty o stanie i rozmieszczeniu statków w porcie (1947-1950); dzienniki portowe (1946-1964). AKTA NIEOPRACOWANE 1946-2011; 2974 j.a. II. AKCESJA nr 813/1987; 1946-1987 sygn. 601-1606; 1006 j.a. – akcja lodowa (1955-1964); plany i sprawozdania kapitalnych remontów (1958-1974); zarządzenia, okólniki, instrukcje SUM i władz zwierzchnich (1948-1973); protokoły narad i odpraw (1946-1973); plany pracy poszczególnych wydziałów SUM i oddziałów terenowych i sprawozdania z ich realizacji (1955-1975); organizacja SUM (1952-1974); sprawozdania finansowe (1949, 1958-1967); współpraca i współdziałanie z instytucjami i urzędami (1957-1968); wycinki prasowe (1960-1963); materiały dotyczące portów, żeglugi, rybołówstwa morskiego pilotażu, bezpieczeństwa (1960-1981); plany inwestycyjne (1950-1965); sprawozdania z działalności inwestycyjnej (1949-1970); projekty techniczne inwestycji w portach (1946-1976); projekty techniczne zabudowy wyrwy w umocnieniach Kanału Piastowskiego (1970); protokoły posiedzeń Rady Zakładowej (1967-1969); umowa w sprawie żeglugi z NRD (1951); sprawy granic (1946-1956); sprawy osobowe pracowników (1949-1961); sprawozdania z zatrudnienia (1949-1959); zanieczyszczenia wód (1957-1969); układy zbiorowe pracy (1946-1958); ochrona rybołówstwa (1956-1969); sprawozdania z ruchu statków w portach (1957-1960); roboty czerpalne i hydrograficzne-plany, sprawozdania, korespondencja (1958-1969); sprawozdania z połowów ryb (1955-1964); morski biuletyn statystyczny (1948-1949); plany sytuacyjne portów (1948-1953); protokoły posiedzeń Komisji Wrakowej (1949-1950); księgi ruchu statków w żegludze pełnomorskiej (1946-1973); księgi jednostek stałego pobytu w porcie szczecińskim (1948-1953); księgi ruchu statków żeglugi przybrzeżnej (1947-1948, 1953-1965); księgi ruchu barek (1949-1976); dzienniki portowe: Szczecin (1964-1968), Świnoujście (1946-1967); rejestry ruchu statków w żegludze zagranicznej (1950-1962); księgi ruchu statków w Świnoujściu (1947-1969); korespondencja Kapitanatu Portu w Świnoujściu (1948-1957); sprawozdania z ruchu statków i obrotu towarowego (1956-1966); sondaż toru wodnego Szczecin-Świnoujście (1952-1965) III. AKCESJA nr 1512/2000 r.; 1959-1990; sygn. 1607-1646; 40 j.a – zarządzenia wewnętrzne (1959-1972); zarządzenia władz zwierzchnich (1954-1970); protokoły posiedzeń Rady Zakładowej (1971); protokoły narad (1960-1972),plany robót czerpalnych (1969-1970); sprawozdania z ruchu statków w portach (1961-1972); sprawozdania z ruchu pasażerów w portach (1962-1972); sprawozdania z kosztów (1968-1972); analizy ekonomiczne (1970-1972); reorganizacja administracji morskiej (1961-1962, 1971-1972); sprawozdania finansowe (1969-1972); organizacja SUM (1961-1969); zakresy czynności pracowników (1961-1971); wycinki prasowe (1969-1974). IV. AKCESJA nr 1701/2002 r; 1974-1990; sygn. 1647-1850: 204 j.a. - dzienniki ruchu statków PO (1978-1989), SKR (1980-1989); dzienniki portowe ZPS (1974-1990), GPK (1985-1989), SKR (1980-1989); dzienniki dyżurnego oficera (1976-1989); książki ruchu statków handlowych (1978-1990); książki promów; Silesia (1979, 1986-1990), Wilanów (1978-1986), Rogalin (1978-1986), Kopernik (1978-1980, 1983-1985), Heweliusz (1980-1990), Wawel (1978-1981, 1984-1986), V. AKCESJA nr 2174/2006 r.; 1962-1992; sygn. 1851-2147; 297 j.a. - materiały Kapitanatu Portu Szczecin - rejestry ruchu statków (1967-1992), dzienniki portowe (1968-1971, 1977-1978), materiały Kapitanatu Portu Świnoujście - dzienniki obserwatora Punkty Obserwacyjne w Policach (1978-1979), dzienniki portowe (1965-1973, 1976, 1978), dzienniki dyżurnego obserwatora (1969-1974), dzienniki dyżurnego ofcera (1972-1975), książka ruchu statków w żegludze międzynarodowej (1969-1978), rejestr ruchu statków handlowych (1962-1976), rejestr ruchu promów morskich (1974-1977), materiały Kapitanatu Portu Dziwnów - dzienniki portowe (1979-1990), rejestry ruchu statków (1978-1990), dzienniki portowe ratownicy BSR (1978-1980), polski rejestr statków (1967), rejestry statków (1962-1964), materiały Bosmanatu Portu Mrzeżyno - dzienniki portowe (1962-1990), materiały Kapitanatu Portu Trzebież - dzienniki portowe (1962-1982), sprawozdania statystyczne z działalności Kapitanatu (za lata 1970-1981). VI. AKCESJA nr 2454/2008; 1961-1983; sygn. 2148-2253; 106 j.a. 1. Sekretariat Zastępców ds Inspekcji Morskich 1979-1980; 3 j.a. - program rewaloryzacji małych portów i przystani woj szczecińskiego do roku 2000. 2. Sekretariat Dyrektora Urzędu 1961-1983; 103 j.a. - ratownictwo brzegowe-porty i przystanie rybackie w woj szczecińskim, współpraca z NRD-protokoły spotkań (1962-1973), sprawozdania z działalności wydziałów i komórek organizacyjnych Urzędu Morskiego (1969-1983) , akcje sztormowe i przeciwlodowe (1965-1975), współpraca z ministerstwami i urzędami centralnymi (1970-1982), konferencje ekonomiczne (1971-1974), protokoły konferencji Zespołu Partyjnego w UMS (1974-1975), przekazanie nabrzeża "Bulwar Chrobrego" (1975), współpraca z organami terenowej administracji państwowej (1976), przepisy własne w sprawach skarg i wniosków (1977-1982), sprawozdania z działalności Urzędu Morskiego (1978-1980), roczne plany pracy Urzędu Morskiego (na lata 1978-1982), pisma okólne (1978-1983), Kolegium Dyrektorów UMS (1983), regulamin organizacyjny Urzędu (1980). VII. AKCESJA nr 2582/2009; 1955-1986; sygn. 2254-2480; 227 j.a. 1 Inspektorat Ochrony Wybrzeża 1955-1983; 64 j.a.- materiały dotyczące hydrotechnicznych umocnień brzegowych w pasie nadbrzeżnym (1962-1983), prace naukowo-badawcze dotyczące strefy brzegowej (1955-1982), 2. Sekretariat Dyrektora Urzędu 1971-1983; 15 j.a. - zarządzenia porewizyjne (1971-1975), zarządzenia wewnętrzne (1973-1983), zarządzenia pokontrolne (1978-1980), sprawozdania z działalności Wydziału Finansowo-Księgowego (1972-1976) 3. Wydział Prawno-Organizacyjny 1960-1986; 148 j.a. - plany pracy i sprawozdania z działalności poszczególnych wydziałów Urzędu (1960-1982),porozumienia z: Dowództwem Pomorskiej i Bałtyckiej Brygady Wojsk Ochrony Pogranicza (1963, 1977), Morską Brygadą Ochrony Pogranicza (1978, 1980), zbiory aktów normatywnych (1964-1986), organizacja pracy (1971-1982), organizacja Urzędu (1980-1981), kontrole NIK (1969-1982), plany i sprawozdania-usługi materialne (1971-1984), plany wieloletnie (1969-1977), ogólne przepisy prawne (1971-1980), narady i odprawy (1971-1982), współzawodnictwo pracy (1971-1981), współdziałanie z instytucjami i urzędami (1973-1977), sprawozdania z ruchu statków w portach morskich (1973-1982), zakresy czynności pracowników UMS i jednostek podległych (1974-1978), analizy wykorzystania czasu pracy (1974-1976), analizy ekonomiczne (1973-1977), współpraca między NRD-PRL (1978-1982), sprawozdawczość finansowa (1978-1983), Kolegium Dyrektorów Urzędów Morskich (1982-1983). VIII AKCESJA nr 2658/2010; 1949-2002; 233 j.a. 1. Inspektorat Bezpieczeństwa Żeglugi w Szczecinie 1949-2002; 43 j. a. - dokumenty okrętowe statków. 2. Inspektorat Bezpieczeństwa Żeglugi w Świnoujściu 1962-2000; 190 j.a. - dokumenty okrętowe statków. IX AKCESJA nr 2766/2010; 1958-2001; 41 j.a. 1. Inspektorat Bezpieczeństwa Żeglugi w Szczecinie 1958-1999; 14 j. a. - dokumenty okrętowe statków. 2. Inspektorat Bezpieczeństwa Żeglugi w Świnoujściu 1970-2001; 27 j.a. - dokumenty okrętowe statków X. AKCESJA nr 2873/2011; 1958-1984; 120 j.a. 1. Wydział Prawno-Organizacyjny 1968-1984; 70 j.a. - skorowidze spraw o wykroczenia (1968, 1972-1973), sprawozdania Rady Zakładowej za lata 1971-1981, działalność Kolegium ds Wykroczeń (1973-1982), materiały z Kolegium Urzędu Gospodarki Morskiej (1973-1984), upoważnienia (1973-1982), analizy wykorzystania czasu pracy (1974-1976), analizy ekonomiczne za lata 1973-1975, materiały z narad i konferencji (1973-1981), sprawozdania statystyczne z działalności (1973-1975, 1979-1984), sprawozdania ze stanu magazynów, placów i długości nabrzeży (za lata 1973-1983), plany wieloletnie (1977-1983), materiały dot. organizacji Urzędu (1977-1984), współpraca z urzędami centralnymi (1979-1981), plany działalności i usług (na lata 1979-1984), współpraca NRD-PRL (1984), materiały z kontroli zewnętrznej (1984). 2. Kapitanat Portu Szczecin 1958-1984; 50 j.a. - uprawnienia dla kapitanów (1958-1984) i pilotów (1960-1981), zezwolenia śródlądowe i odpisy (1965-1972, 1983-1984), oznakowanie nawigacyjne, sondaże (1965-1983), sprawozdania Kapitanatu Portu Szczecin (za lata 1966-1978), IMO-PRS Ośrodek do współpracy z IMO (1970-1980), współpraca z Bankiem Światowym (1981). XI. AKCESJA nr 2874/2011; 1953-1984; 378 j.a. 1. Wydział Techniczno-Inwestycyjny - dokumentacja techniczna obiektów Urzędu Morskiego w Szczecinie - nabrzeży, portów, budynków. XII. AKCESJA nr 3172/2012; 1962-2001; 74 j.a. 1. Inspektorat Bezpieczeństwa Żeglugi w Świnoujściu 1962-2001; 74 j.a. - dokumentacja okrętowa statków - protokoły inspekcji, karty bezpieczeństwa, certyfikaty, świadectwa klasy. XIII. AKCESJA nr 3547/2014; 1975-2000; 248 j.a. 1. Inspektorat Bezpieczeństwa Żeglugi w Świnoujściu 1975-2001; 248 j.a. - dokumentacja okrętowa statków - protokoły inspekcji, karty bezpieczeństwa, certyfikaty, świadectwa klasy. AKTA OSOBOWE PRACOWNIKÓW ZWOLNIONYCH W LATACH 1945-1963; 4122 j.a. - akcesja nr 3172/2012; 1687 j.a. - akta osobowe pracowników zwolnionych w latach 1945-1956. - akcesja nr 3547/2014; 2435 j.a. - akta osobowe pracowników zwolnionych w latach 1945-1963. Liczba jednostek w zespole: 7696
65/345/0 Okręgowy Urząd Likwidacyjny w Szczecinie 1945-1951 0 rozwiń
1. Wydział Ogólny 1945-1951; sygn. 1-74 i 378-382; 78 ja. – sprawy organizacyjne TZP, OUL i RUL (1945-1951); okólniki i zarządzenia władz zwierzchnich (1945-1951); okólniki i zarządzenia własne (1946-1951); korespondencja i sprawozdania z działalności TZP i OUL i urzędów obwodowych (1945-1951); protokoły narad (1950-1951): wykazy pracowników TZP (1945-1946); instrukcja kancelaryjna TZP (1946). 2. Wydział Likwidacyjny 1946-1950; sygn. 75-82; 8 j.a. – ewidencja i statystyka mienia poniemieckiego (1946-1949); sprawozdania z akcji spisowych (1946); protokoły przejmowania firm poniemieckich (1946-1948); likwidacja agend Urzędu Informacji i Propagandy na Pomorzu Zachodnim (1948-1950). 3. Wydział Budżetowo-Rachunkowy 1945-1950; sygn. 83-181; 99 j.a. – nabywanie praw własności (1945-1950); przekazywanie w trybie art. 12 dekretu z 8.III.1946 r. majątku gminom (1945-1949); sprawozdania z akcji rzemieślniczej (1949-1950); przydzielanie warsztatów rzemieślniczych i zakładów handlowych (1947-1951); dzierżawy młynów (1950), mleczarń (1950). 4. Wydział Prawny 1945-1951; sygn. 182-380: 199 j.a. – nadzór nad przekazywaniem mienia poniemieckiego (1946-1950); protokoły przejęć zakładów przemysłowych i rzemieślniczych (1945-1950); sprawy spadkowe (1950-1951); akta w sprawach przywrócenia posiadania autochtonom (1945-1950); plany pracy OUL i RUL i sprawozdania z ich wykonania (1950-1951). Liczba jednostek w zespole: 382
65/346/0 Okręgowy Inspektorat Ochrony Skarbowej w Szczecinie 1945-1951 0 rozwiń
1. Akta jednostek nadrzędnych 1945-1951; sygn. 1-14; 14 j.a.- okólniki i zarządzenia Głównego Inspektoratu Ochrony Skarbowej i Ministerstwa Skarbu. 2. Sprawy organizacyjno-osobowe 1945-1950; sygn. 15-17; 3 j.a. - organizacja OIOS i RIOS, protokoły zdawczo-odbiorcze, narady kadry kierowniczej, materiały z lustracji. 3. Zarządzenia i sprawozdania z działalności 1945-1950; sygn. 18-26; 9 j.a. - zarządzenia dotyczące walki z nadużyciami gospodarczymi, mienia poniemieckiego i porzuconego, monopolu tytoniowego i spirytusowego, plany pracy OIOS, analizy działalności, notowania kursów walut na czarnej giełdzie, współpraca z Milicją Obywatelską, Izbą Skarbową, Wojskami Ochrony Pogranicza, protokoły odpraw inspektorów. 4. Akta osobowe 1945-1951; sygn. 27-506; 479 j.a. - akta osobowe pracowników. Liczba jednostek w zespole: 506
65/347/0 Urząd Zatrudnienia w Szczecinie 1945-1950 0 rozwiń
1. Oddział Zatrudnienia 1945-1950; sygn. 1-24, 73; 25 j.a. - okólniki, zarządzenia i instrukcje Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej (1945-1950), organizacja Urzędu i instytucji zastępczych (1945-1950), zarządzenia wewnętrzne Urzędu (1948-1949), protokoły kontroli Urzędu (1947-1950), sprawozdania z działalności (1948-1950), protokoły posiedzeń komisji doradczych (1948-1950), protokoły narad i konferencji (1948-1949), korespondencja w sprawie hoteli migracyjnych (1947-1950), sprawozdania o dochodach budżetowych (1949), materiały dotyczące kredytów na remonty mieszkań dla emigrantów (1948-1949). 2. Oddział Pracy 1946-1950; sygn. 25-42; 18 j.a. - zarządzenia kierownika oddziału (1948-1949), sprawozdania o stanie zatrudnienia oraz ilości zakładów pracy (1946-1950), aktywizacja Szczecina (1948), rekrutacja pracowników portowych (1948-1950), rolnych (1949-1950), statystyka bezrobotnych (1948-1950), zatrudnianie kobiet (1949-1950). 3. Wydział Akcji Specjalnych 1948-1950; sygn. 43-62; 20 j.a. - zarządzenia i okólniki dotyczące robót interwencyjnych, sprawozdania z akcji robót rozbiórkowych i interwencyjnych na terenie województwa, sprawozdania z działalności spółdzielni działających w ramach aktywizacji zawodowej. 4. Referat Szkolenia 1948-1950; sygn. 63-66, 74; 5 j.a. - sprawozdania z zatrudniania absolwentów szkół handlowych (1949-1950), sprawozdania z prowadzonych kursów (1950), protokoły z konferencji szkoleniowych (1950), sprawozdania z działalności referatu (1948). 5. Wydział Werbunku i Pośrednictwa 1948-1950; sygn. 67-70; 4 j.a. - sprawozdania z zatrudnienia w budownictwie, sprawozdania z działalności wydziału, interwencje w sprawach pracy, skierowania pracowników do prac w porcie. 6. Biuro Zatrudnienia na miasto Szczecin 1946-1950; sygn. 71-72; 2 j.a. - sprawozdania z kierowania do pracy inwalidów (1949-1950), zarządzenia i korespondencja w sprawie zatrudniania "przez tzw. akceptację" (1946-1950). Liczba jednostek w zespole: 74
65/348/0 Morski Urząd Rybacki w Szczecinie [1945] 1946-1954 0 rozwiń
1. Oddział Organizacji, Planowania i Sprawozdawczości 1946-1954; sygn. 1-42; 42 j.a. – organizacja Urzędu-statuty, schematy i regulaminy organizacyjne (1948-1953); organizacja MUR w Koszalinie i w Gdyni (1951-1953); instrukcje i regulaminy (1948-1953); statut Zrzeszenia Rybaków Morskich (1954); okólniki, zarządzenia własne i władz zwierzchnich (1952-1954); plany pracy i sprawozdania z działalności MUR i jego organów (1946-1954); protokoły narad (1953-1954). 2. Wydział Kadr 1948-1954; sygn. 43-58; 16 j.a. – sprawozdania Oddziału Załóg Pływających (1952-1953); protokoły narad (1953-1954); wykazy rybaków i taboru pływającego (1948-1953); rozdział kart rybackich (1948, 1951); szkolenia rybaków (1950-1951); dezercje rybaków (1951-1953). 3. Wydział Budżetowo-Gospodarczy 1947-1954; sygn. 59-69; 11 j.a. – preliminarze budżetowe (1948-1950, 1954); protokoły kontroli Urzędu (1949-1953); bilanse zamknięcia i otwarcia, obrotu i sald (1951-1952); wyciągi z ksiąg budżetowych (1948, 1950); listy płatnicze (1948); sprawozdania finansowe; plany zaopatrzenia (1952-1953). 4. Wydział Portów i Administracji Rybackiej 1946-1954; sygn. 70-235; 166 j.a. – instrukcje, zarządzenia okólniki MUR i władz zwierzchnich (1947-1953); plany pracy Wydziału i sprawozdania z ich wykonania (1946-1954); protokoły narad i konferencji (1949-1954); sprawozdania z inspekcji obwodów rybackich (1952-1954); opłaty portowe (1952); administracja terenów portowych (1951-1953); materiały dotyczące portów, nawigacji (1951-1954), ratownictwa morskiego (1948-1954); protokoły narad z rybakami (1948-1952); korespondencja dotycząca połowów, sprzętu i taboru rybackiego oraz osadnictwa (1946-1954); podział administracyjny terenów rybackich (1948); działalność Inspektora Połowów Dalekomorskich (1947-1949); przydział i sprzedaż kutrów rybackich (1947-1951); ewidencja taboru poniemieckiego (1947-1949); sprawozdania z połowów (1948-1953); ochrona rybołówstwa (1949-1954); akcja zarybieniowa (1950-1954); współpraca z instytucjami naukowymi w sprawach ochrony rybołówstwa (1950-1954); sprawy karno-administracyjne rybaków, skargi i zażalenia (1947-1954); sprawy socjalne (1949-1953); współzawodnictwo pracy (1950-1952); bhp (1950-1951) 5. Wydział Eksploatacji 1945-1954; sygn. 236-530; 235 j.a. – zarządzenia, instrukcje okólniki MUR i władz zwierzchnich (1952-1954); morskie biuletyny statystyczne Ministerstwa Żeglugi (1949-1954); morski biuletyn rybacki MIR w Gdyni (1947-1954); sprawozdania z działalności MIR w Gdyni i Oddziału w Kołobrzegu (1947-1951); sprawozdanie z działalności MUR w Darłowie (1945-1948), Gdyni (1948-1951); plany pracy MUR Szczecin i sprawozdania z ich wykonania (1948-1954); protokoły narad i konferencji (1948-1953); plany pracy i sprawozdania przedsiębiorstw i spółdzielni połowowych (1948-1954); plany połowów (1948-1954); sprawozdania MUR Szczecin i obwodów rybackich dotyczące połowów, przetwórstwa, skupu i zbytu ryb, zatrudnienia, taboru i osadnictwa (1946-1954); wykazy tabory rybackiego (1947-1954); podatki rybaków (1952-1954); opisy portów i przystani rybackich (1950, 1953); sprawozdania dotyczące stanu nabrzeży w portach (1948-1949); osadnictwo rybackie – sprawozdania, wykazy osad rybackich, skierowania osiedleńcze (1946-1952). 6. Wydział Techniczny 1947-1954; sygn. 531-568; 38 j.a. – sprawozdania z działalności Wydziału (1950-1954); protokoły narad (1950-1954); usprawnienia racjonalizatorskie (1950-1952); wydobywanie wraków w portach (1947); lustracje techniczne jednostek połowowych (1949-1950); protokoły Komisji Normalizacyjnej Rybołówstwa Morskiego ds.. Taboru i sprzętu rybackiego (1949-1950), Komisji Kwalifikacyjno-Szacunkowej i Wrakowej (1949-1951); plany remontów taboru (1949-1951); wykazy taboru rybackiego (1949-1954); urządzenia radionawigacyjne i ratowniczo-sygnałowe jednostek rybackich (1949-1953); korespondencja w sprawach awarii taboru (1949-1953); inspekcje jednostek rybackich (1953); opisy portów i przystani rybackich - plany, mapy, szkice (1950, 1953). 7. Wydział Inwestycji 1947-1954; sygn. 569-599; 31 j.a. –zarządzenia, okólniki, instrukcje MUR i władz zwierzchnich (1948-1954); plany pracy i sprawozdania z działalności Wydziału (1947-1954); protokoły narad i konferencji (1947-1953); korespondencja w sprawach inwestycji w portach rybackich (1947-1954), paszportyzacja portów: Kamień Pom., Nowe Warpno, Stepnica, Wicko (1953-1954). 8. Akcesja nr 2414/2008; 1 j.a. - schemat prac inwestycyjnych w porcie rybackim Wolin Zach. w 1947 r. Liczba jednostek w zespole: 600
65/349/0 Regionalna Dyrekcja Planowania Przestrzennego w Szczecinie 1945-1950 0 rozwiń
I. Oddział Ogólny 1945-1950; sygn. 1-21, 303; 22 j.a.- zarządzenia i okólniki wewnętrzne i władz zwierzchnich (1945-1949); plany pracy i sprawozdania z ich wykonania (1948-1949); sprawy personalne pracowników (1948-1950); sprawy budżetowe (1945-1949), preliminarze, kredyty, protokoły kontroli księgowości. II. Oddział Studiów i Programowania Prac 1945-1950; sygn. 22-29, 286-290, 295-296; 15 j.a.- materiały dotyczące zabezpieczania zabytków w województwie (1945-1948)-Zamku Szczecińskiego, Kościoła Św. Jakuba, ratusza, Kamienicy Loytzów, obiektów na terenie pow. kamieńskiego i pyrzyckiego; protokoły posiedzeń i sprawozdania z działalności Komisji Konserwatorskiej (1946-1947); protokoły narad w sprawie planu zagospodarowania województwa (1948); plan inwestycyjny województwa na 1947 r.; protokoły narad w sprawach odbudowy małych portów (1949-1950), opracowania dotyczące budowy geologicznej Pomorza z uwzględnieniem możliwości naftowych regionu (1946), zagospodarowania i aktywizacji Odry (1948). III. Oddział Planu Regionalnego 1945-1950; sygn. 30-70, 285, 291-294, 297-302; 52 j.a.- materiały dotyczące rozbudowy przemysłu na Pomorzu Zach. (1947-1948); założenia do planu 6-cio letniego (1948-1949); ankiety inwentaryzacyjne zakładów przemysłowych w województwie (1948-1949); wykazy warsztatów rzemieślniczych (1948-1949); bilans przepływu masy towarowej (1949); protokoły narad i konferencji (1948-1949); plany zagospodarowania uzdrowisk (1948-1949), plany inwestycyjne (na lata 1948-1949), sprawozdania z rozwoju rolnictwa i lesnictwa w województwie w latach 1945-1948. IV. Oddział Planowania Osiedli Miejskich 1947-1950; sygn. 71-99; 29 j.a.- inwentaryzacja stanu zagospodarowania miast województwa (1947); protokoły narad (1947-1948); zestawienia demograficzne miast Pomorza (1948). V. Oddział Planowania Wsi 1946-1950; sygn. 100-284, 304; 186 j.a.- protokoły narad (1946-1949), wykazy gmin w województwie (1947-1949); plany zagospodarowania wsi w poszczególnych powiatach województwa (1947-1949);kartoteki osiedli rolniczych (1947-1950); plany lasów (1946-1949). Liczba jednostek w zespole: 304
65/350/0 Komisja Specjalna do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym, Delegatura w Szczecinie 1946-1954 0 rozwiń
1. Repertoria 1946-1950; sygn. 1-23; 23 j.a. 2. Skorowidze 1946-1950; sygn. 24-44; 21 j.a. 3. Postanowienia 1947-1950; sygn. 45-68; 24 j.a. 4. Protokoły 1946-1954; sygn. 69-78; 10 j.a. - protokoły posiedzeń kompletów orzekających , zarządzenia i instrukcje dotyczące organizacji i działalności Komisji.- 5. Sprawozdania 1946-1954; sygn. 79-96; 18 j.a. - sprawozdania z działalności Delegatury, sprawozdania z walki ze spekulacją, wykazy akt i protokoły zdawczo-odbiorcze. 6. AKCESJA nr 2290/2007; 1950-1954; 7 j.a. - repertorium D.K.S. (1950-1953), skorowidz D.K.S. (1950-1953), skorowidz D.K.S. aresztowanych (1952). 7. AKCESJA nr 2421/2008; 1948; 1 j.a. - skorowidz do księgi dowodów rzeczowych 8. PRZES. Nr 139/2008; 1952-1954; 2 j.a. - księga aresztowanych z lat 1952-1954, wykaz spraw do rozpatrzenia Komisji Specjalnej w Warszawie z 1953 r. Liczba jednostek w zespole: 106
65/351/0 Sąd Wojewódzki w Szczecinie [1945] 1951-1994 0 rozwiń
I. Wydział Prezydialny - akta ogólne, prezydialne, administracji i nadzoru; 774 j.a.; [1947] 1951-1987 1. Organy kolegialne. Protokoły posiedzeń - 3 j.a.; 1952-1970 - są to protokoły posiedzeń Zgromadzenia Ogólnego Sędziów, Kolegium Administracyjnego Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie, Sądu Dyscyplinarnego okręgu. 2. Narady okręgu, konferencje, materiały, opracowania - 25 j.a.; 1961-1977 - są to protokoły, programy, referaty, wnioski, listy uczestników i materiały z konferencji. Ministerstwa Sprawiedliwości, z narad prezesów wojewódzkich, prezesów powiatowych w okręgu, konferencji okręgowych Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie dotyczące m.in. postępowania karnego i cywilnego, polityki kryminalnej, zwalczania przestępczości kryminalnej, gospodarczej czy orzecznictwa sądów. 3. Akta spraw i postępowań dyscyplinarnych - 90 j.a.; 1947-1967 - jest to dobrze zachowana grupa akt dotycząca postępowań wyjaśniających oraz akt spraw dyscyplinarnych prowadzonych przez Okręgowy Sąd Dyscyplinarny w Szczecinie przeciwko pracownikom w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie. Znajdują się tu także anteriora z 1947 r. w postaci akt spraw dyscyplinarnych Sądu Dyscyplinarnego okręgu apelacyjnego w Gdańsku. 4. Podziały czynności Sądu Wojewódzkiego, sądów, PB - 49 j.a.; 1951-1975 - znajdują się tu dobrze zachowane podziały czynności sędziów, pracowników administracyjnych i notariuszy okręgu Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie z lat 1951-1952, 1969, 1970, 1972, 1975 (zatwierdzone na posiedzeniu Kolegium Administracyjnego) 5. Organizacja - Oddział Gospodarczy - 2 j.a.; 1966-1968 - są to akta dotyczące podziału czynności, spraw pracowniczych i obsady personelu gospodarczego Oddziału Gospodarczego Wydziału Prezydialnego Sądu Wojewódzkiego W Szczecinie. 6. Organizacja, powołanie - Wydział VI Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Sądowych - 1 j.a.; 1970 - znajdują się tu materiały dot. utworzenia Wydziału VI Penitencjarnego i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń zgodnie z Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z 17 listopada 1969 r. w miejsce referatów penitencjarnych sądów wojewódzkich. Ponadto są tu plany pracy kuratorów zawodowych na 1970 r., sprawy pracownicze wydziału. 7. Organizacja, powołanie – Wydz Karny IV a - 1 j.a.; 1955-1956 - znajduje się tu zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z 1955 r. w sprawie utworzenia wydziałów karnych (IV jednostek) i przekazania im właściwości dotychczasowych sądów rejonowych jednostek. Są tu także sprawozdania statystyczne sądów powiatowych w okręgu w sprawach przekazanych z sądów wojskowych za IV kw. 1955 r. i 1956 r. 8. Organizacja jednostek podległych - sądy powiatowe/rejonowe- 1 j.a.; 1956 9. Organizacja jednostek podległych - schroniska i zakłady dla nieletnich - 21 j.a.; 1966-1976 - jest to dobrze zachowana grupa akt, w której znajdują s informacje dotyczące organizacji i funkcjonowania schronisk i zakładów dla nieletnich w tym grup półwolnościowych. Znajdują się tu sprawy zatrudniania personelu (np. zachowane legitymacje), ale także sprawy wychowanków (skargi, ucieczki, wypadki) czy oceny warunków lokalowych, a także sporo informacji dotyczących codziennej pracy w ośrodkach (plany dnia i zajęć rocznych, koła zainteresowań, kształcenie w zawodach). W okręgu Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie funkcjonował Zakład Poprawczy w Iglicach (przeznaczony dla 140 chłopców), Schronisko dla Nieletnich i Zakład Poprawczy w Szczecinie - Krzekowie. Od 1976 r. widoczny jest rozdział Schroniska dla Nieletnich i Zakładu Poprawczego w Szczecinie - Krzekowie na Schronisko dla Nieltnich w Szczecinie - Krzekowie ul. Koralowa oraz na Zakład Poprawczy w Szczecinie ul. Bardzińska. Przy zakładach pracy istniały także grupy półwolnościowe, kształcące w zawodach m.in. ślusarz, monter kadłubowy. Jako pierwsza w okręgu powstała Grupa Półwolnościowa przy "Stoczni Szczecińskiej" w 1960 r. (8 maja przysłano pierwszych wychowanków; przeznaczenie dla 100 chłopców); Grupa "Polmo" powstała 01.10.1961 r.; Grupa "Skolwin" powstała 01.10.1967 r. Funkcjonowała także Grupa Półwolnościowa przy FMS „Junak” (przeznaczona dla 85 chłopców). 10. Organizacja jednostek podległych - biura komornicze - 1 j.a.; 1975-1984 - są to zarządzenia, instrukcje Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczące funkcjonowania kancelarii komorniczych a także materiały zjazdowe z I Krajowego Zjazdu Delegatów komorników sądowych w 1980 r. w Gorzowie Wlkp. 11. Organizacja - więzienia - 1 j.a.; 1965-1969 12. Biegli sadowi - karty pracy, wykazy, wyróżnienia - 18 j.a; 1954-1984 - są to wykazy biegłych, karty pracy, zgłoszenia, wyróżnienia biegłych. 13. Ławnicy ludowi - protokoły narad, wybory, listy, odznaczenia - 12 j.a.; 1965-1984 - są to protokoły z narad ławniczych i sędziowsko-ławniczych, wybory ławników i sprawozdania statystyczne z wyborów, listy ławników w tym wyróżnionych, kontrole udziału ławników w posiedzeniach, protokoły ślubowań, odznaczenia ławników. 14. Sędziowie - karty pracy - 3 j.a.; 1959-1972 - są to karty pracy i wydajności sędziów z lat 1959-1960 oraz sprawy sędziów z lat 1966-1972. 15. Akty normatywne władz nadrzędnych - 17 j.a.; 1953-1975 - są to zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z lat 1953-1975 16. Akty normatywne. Zarządzenia Prezesa – 35 j.a.; 1951-1972 17. Sprawy dotyczące procedury cywilnej i karnej - współdziałanie w okręgu - 50 j.a.; [1950] 1951-1975 - są to sprawy oznaczone symbolami 1 PC (procedura cywilna) oraz 1 PK (procedura karna). Do grupy tej zaliczono także akta dotyczące ogólnej współpracy Prezesa Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie z wydziałami własnymi oraz z sądami powiatowymi w okręgu w sprawach cywilnych i karnych, penitencjarnych. Znajdziemy tu zwroty akt po wykorzystaniu między sądami i wydziałami (tzw. korespondencja nieaktowa), odpisy wyroków i postanowień dołączone do akt, a także sprawy umarzania kosztów sądowych, jak również zarządzenia, wykazy, skargi, prośby. 18. Sprawozdania statystyczne z ruchu spraw cywilnych, karnych - 34 j.a.; 1955-1976 19. Sprawozdania statystyczne z osądzeń w okręgu - 10 j.a.; 1964-1966 20. sprawozdania statystyczne z ruchu spraw skazanych w okręgu - 9 j.a.; 1965-1966 21. Sprawozdania statystyczne z amnestii w okręgu - 1 j.a.; 1964 22. Sprawozdania statystyczne z czynności PBN - 1 j.a.; 1966 23. Sprawozdania statystyczne z czynności komorniczych – 10 j.a.; 1968-1975 24. Sprawozdania statystyczne ze stanu i ruchu zatrudnienia w okręgu - 7 j.a.; 1964-1976 - są to dobrze zachowane zbiorcze i jednostkowe sprawozdania statystyczne (GUS) z ruchu zatrudnienia w Sądzie Wojewódzkim, sądach powiatowych/rejonowych, państwowych biurach notarialnych, schroniskach i zakładach dla nieletnich w okręgu szczecińskim w latach 1964-1976. 25. Sprawozdania statystyczne ze stanu i ruchu wychowanków schronisk i zakładów dla nieletnich - 2 j.a.; 1974-1978 26. Sprawozdania, analizy z działalności - 1 j.a.; 1968 - są to analizy wyników działalności okręgu Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie. 27. Sprawozdania inne - 7 j.a.; 1951-1974 28. Plany perspektywiczne - 1 j.a.; 1971 29. Plany pracy i sprawozdania (rewidenci, referat wizytacyjny, penitencjarny, orzecznictwo) - 10 j.a.; 1953-1973 30. Skargi i wnioski - 80 j.a.; 1965-1987 - są to skargi i wnioski kierowane do Sądu Wojewódzkiego na postanowienia i działalność Sądu Wojewódzkiego, sądów, PBN w okręgu i spraw penitencjarnych. Są to sprawy z repertorium SK. Jest to dobrze zachowana grupa akt z lat 1965-1987. 31. Repertoria SK - 2 j.a.; 1956-1957 32. Wytyki i uchybienia sądów w okręgu – 1 j.a.; 1969 33. Wydawnictwa, biuletyny – 5 j.a.; 1956-1970 34. Sprawy zagraniczne - 22 j.a.; 1962-1975 - są to sprawy prowadzone pod znakiem „OZ” (prowadzone przez Oddział Administracyjny) z lat 1962-1975. Znajdują się tu sprawy rozwodowe, alimentacyjne, spadkowe, dotyczące obrotu prawnego z zagranicą, odezwy o udzielenie pomocy sądowej. 35. Sprawy Skarbu Państwa (odszkodowania) - 2 j.a.; 1964-1976 - są to sprawy odszkodowawcze, w których stroną jest Skarb Państwa (np. sądy, więzienia) 36. Kontrole finansowe - 1 j.a.; 1952 - jest to materiał z kontroli Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie w zakresie organizacji gospodarki finansowej i materiałowej za 1951 r. i I półrocze 1952 r. Znajdziemy tu także sporo cennych informacji dotyczących początków funkcjonowania jednostki. 37. Kadry, zatrudnienie (wykazy, podziały etatów i fundusz płac w okręgu) - 33 j.a.; 1951-1973 - jest to dobrze zachowana grupa akt wytworzona przez Samodzielną Sekcję Kadr. Akta pozwalają odtwarzać wykazy imienne, ilościowe zestawienia statystyczne i obsadę pracowników sądowych i administracyjnych Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie a także sądów, PBN, schronisk i zakładów poprawczych w okręgu. Znajdziemy tu informacje dotyczące ilości zatrudnianych sędziów, asesorów, aplikantów, notariuszy, pracowników schronisk i zakładów dla nieletnich, urzędników administracyjnych a także obsługi w postaci woźnych, palaczy, kierowców. Znajdują się tu także dane dotyczące przyznanych i obsadzonych etatów, wynagrodzenia pracowników według grup uposażeń, czy przynależności partyjnej, pochodzenia społecznego a także wykaz przedwojennej kadry sędziowskiej. Znajdują się tu szczegółowe sprawozdania roczne okręgu dla kilku lat a także dobrze zachowane wykazy imienne. Najstarsze materiały dotyczą lat 1951-1952. 38. Sprawy socjalne – 1 j.a; 1981 39. Dyscyplina pracy – 1 j.a.; 1974-1975 40. Odznaczenia, nagrody - 2 j.a.; 1952-1978 - są to wnioski o nadanie odznaczeń państwowych i resortowych pracownikom okręgu Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie a także wykazy odznaczonych. 41. Szkolenia (aplikantów, egzaminy sędziowskie, szkolenia ławników) - 33 j.a.; 1951-1983 - jest to dobrze zachowana grupa akt dotycząca szkolenia pracowników okręgu Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie (pracownicy administracyjni, aplikanci sądowi, asesorzy, sądowi, sędziowie wizytatorzy, kuratorzy, komornicy), w tym programy szkoleń, listy obecności. Najwięcej akt, dotyczy szkoleń aplikantów sądowych. Są tu również szkolenia ideologiczne sędziów i prokuratorów, prace egzaminacyjne aplikantów sądowych i komorników, a także praktyki studenckie. 42. Środki rzeczowe - inwestycje i remonty - 8 j.a.; 1962-1973 - są to plany remontów i sprawozdania z ich wykonania a także sprawy wyposażania budynków Sądu Wojewódzkiego a także sądów powiatowych, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich, PBN, domów wczasowych, a także zlecenia dla więźniów z zakładów karnych. Znajdują się tu decyzje, protokoły dotyczące budowy Sądu Powiatowego i Prokuratury w Myśliborzu oraz program przebudowy gmachu Sądu Wojewódzkiego przy ul. Kaszubskiej. Sprawami tymi zajmował się głównie Wydział Administracyjno-Gospodarczy. 43. Sprawy gospodarcze - 1 j.a.; 1967 - są to sprawy dotyczące min. zakupu ubrań służbowych (np. togi sędziowskie) 44. Bezpieczeństwo ppż – 1 j.a.; 1966 45. Finanse i księgowość - 3 j.a.; 1961-1973 - są to sprawozdania, protokoły z kontroli finansowych, dochodów budżetowych, budżetu, kredytów okręgu Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie. Sprawami tymi zajmował się Oddział Finansowo-Rachunkowy. 46. Kontrola resortowa i zewnętrzna - 3 j.a.; 1966-1974 47. Nadzór i kontrole jednostek podległych - sądy powiatowe/rejonowe w okręgu - 24 j.a.; 1958-1986 - są to sprawozdania z kontroli sądów powiatowych/rejonowych w okręgu przeprowadzone przez wizytatorów Ministerstwa Sprawiedliwości i Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie w zakresie spraw cywilnych, karnych (w tym ruchu spraw) a także w zakresie biurowości i kontroli sekretariatów, kontroli ksiąg należności, rewizji finansowych. 48. Nadzór i kontrole jednostek podległych - wydziały rodzinne i nieletnich sądów powiatowych/rejonowych - 1 j.a.; 1970-1975 - jest to działalność profilaktyczna sądów dla nieletnich i opiekuńczych, wydziałów dla nieletnich okręgu szczecińskiego za 1970 r., sprawy kierowania podopiecznych do Ochotniczych Hufców Pracy, internatów, rodzin zastępczych, patronaty zakładów pracy, organizacje wypoczynku letniego. 49. Nadzór i kontrole jednostek podległych - komornicy sądów - 39 j.a.; 1961-1976 - są to protokoły kontroli biur komorników sądów powiatowych/rejonowych przeprowadzone przez wizytatorów Ministerstwa Sprawiedliwości i Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie oraz sądów właściwych w okręgu w zakresie ruchu spraw, czynności komorniczych, należności sądowych, kontroli biurowości i rewizji finansowych. 50. Nadzór i kontrole jednostek podległych - państwowe biura notarialne - 12 j.a.; 1953-1974 - są to protokoły i sprawozdania z kontroli przeprowadzonych przez wizytatorów Ministerstwa Sprawiedliwości i Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie w zakresie czynności notariuszy, rewizji finansowych. 51. Nadzór i kontrole jednostek podległych - schroniska i zakłady dla nieletnich - 9 j.a.; 1966-1976 - są to protokoły i sprawozdania z kontroli przeprowadzonych przez wizytatorów Ministerstwa Sprawiedliwości i Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich i grupach półwolnościowych w okręgu w zakresie prawidłowego funkcjonowania jednostek. Materiały te są cennym uzupełnieniem także dla akt organizacyjnych dotyczących zakładów i schronisk dla nieletnich. Ponadto znajdują się tu kontrole wydziałów dla nieletnich sądów powiatowych/rejonowych. 52. Wizytacje i kontrole - zakłady karne, więzienia, areszty - 8 j.a.; 1957-1964 - są to sprawozdania z wizytacji, plany wizytacji Więzienia w Goleniowie, Więzienia w Nowogardzie, Stargardzie Szczecińskim, Kamieniu Pomorskim, Centralnego Więzienia w Goleniowie, Ośrodka Pracy Więźniów w Szczecinie, Aresztów dla Kobiet (Szczecin-Dąbie, Choszczno). 53. Rewizje nadzwyczajne - 4 j.a.; 1969-1975 - są to rewizje nadzwyczajne Ministerstwa Sprawiedliwości od postanowień Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie, odpisy wyroków. 54. Zbiór odpisów wyroków i informacji o ważniejszych sprawach (cywilnych, rodzinnych i nieletnich, karnych, amnestie w zakładach karnych) - 6 j.a.; 1965-1975 - są to informacje dla Ministerstwa Sprawiedliwości w ważniejszych sprawach rozpatrywanych w okręgu szczecińskim. 55. Odpisy orzeczeń Sądu Najwyższego – 3 j.a; 1952-1975 56. Adwokatura i radcowie prawni - 11 j.a.; 1955-1971 - są to sprawozdania z działalności Rady Adwokackiej w Szczecinie, wykazy członków Wojewódzkiej Izby Adwokackiej, a także materiały dotyczące współpracy adwokatury z Sądem Wojewódzkim w Szczecinie. 57. Rada Zakładowa Związku Zawodowego Pracowników Państwowych i Społecznych - 20 j.a.; 1951-1969 - są to sprawy socjalno-bytowe pracowników, protokoły posiedzeń i sprawozdania z działalności (Rada Miejscowa, Zarząd Okręgowy), ewidencja członków Z.Z.P.P.iS. przy Sądzie Wojewódzkim. 58. Zrzeszenie Prawników Polskich Koło w Szczecinie - 4 j.a.; 1956-1966 - zachowany tu materiał to protokoły zebrań, wykazy członków, dziennik korespondencyjny Zrzeszenia Prawników Polskich Koło Szczecin przy Sądzie Wojewódzkim w Szczecinie. 59. Wojewódzka Komisja Popularyzacji Prawa w Szczecinie - 3 j.a.; 1954-1955 - sprawozdania z działalności. 60. Wojewódzki Zespół Koordynujący przy Prokuraturze Wojewódzkiej w Szczecinie - 5 j.a.; 1965-1974 - są to plany pracy, protokoły posiedzeń i współpraca prokuratury z Sądem Wojewódzkim w Szczecinie. 61. Zespoły Konsultacyjne - 1 j.a.; 1970 62. Współpraca z zakładami pracy - 1 j.a.; 1971 56. Współpraca z Milicją Obywatelską - 1 j.a.; 1966-1974 - są to oceny współpracy (sądów, zakładów karnych, komorników okręgu szczecińskiego z organami MO), programy spotkań ze społeczeństwem. II. Wydział II Cywilny - 17 j.a.; 1951-1971 1. Sprawy ogólne, zarządzenia, karty pracy sędziów - 11 j.a.; 1956-1971 2. Terminarze rozpraw - 1 j.a.; 1951-1952 3. Repertoria C z lat 1951-1952; 2 j.a. 4. Repertoria Co z lat Akcesja nr 3937/2017 - 1953; 14 j.a. - sprawy cywilne z repertorium NS z 1953 r. II Wydziału Cywilnego. Akcesja nr 4026/2018 - 1951, 1953; 51 j.a. - sprawy cywilne z repertorium II C z 1951, 1953 r. II Wydziału Cywilnego. Akcesja nr 4095/2018 - 1951-1956; 92 j.a. - sprawy cywilne z repertorium IV K z lat 1951-1956 IV Wydziału Karnego. Liczba jednostek w zespole: 3051
65/352/0 Wojewódzki Urząd Ziemski w Szczecinie 1945-1947 0 rozwiń
1. Wydział Administracyjny 1945-1946; 9 j.a. -okólniki i zarządzenia, wykazy pracowników, zarządzenia i raporty dotyczące rybactwa. 2. Wydział Rolnictwa 1945-1947; 16 j.a. - organizacja urzędów ziemskich w powiatach, sprawozdania sytuacyjne powiatowych urzędów ziemskich, sprawozdania z rozdziału inwentarza żywego, administracja majątków ziemskich, sprawozdania dotyczące stanu zwierząt. 3. Wydział Urządzeń Rolnych 1945-1947; 119 j.a. - zarządzenia i okólniki, organizacja Wydziału i komisji ziemskich, sprawozdania z działalności WUZ i PUZ oraz komisarzy ziemskich, sprawozdania z akcji uwłaszczeniowej w województwie, sprawozdania z akcji osiedleńczej i osadnictwa w województwie, wykazy majątków w powiatach, sprawozdania z akcji regulacyjno-scaleniowej gruntów, sprawozdania z osadnictwa spółdzielczo-parcelacyjnego, wykazy majątków administrowanych przez Armię Radziecką. 4. Wydział Funduszu Ziemi 1945-1947; 38 j.a. - protokoły kontroli WUZ, protokoły Komisji Rozdzielczej, protokoły dotyczące przejmowania ziemi, korespondencja dotycząca przejmowania majątków od wojska, akta zdawczo-odbiorcze przejmowanych majątków od wojska polskiego, dzierżawy gospodarstw, wykazy majątków zajętych przez Armię Radziecką, przemysł rolny na terenie województwa. 5. Wydział Budżetowy 1945-1947; 10 j.a. - preliminarze budżetowe PUZ, kredyty. 6. Wydział Oświaty Rolniczej 1945-1947; 8 j.a. - organizowanie szkół rolniczych, protokoły posiedzeń i sprawozdania z działalności Komitetu Oświaty Rolniczej, protokoły konferencji szkół rolniczych. 7. Wydział Wodno-Melioracyjny 1945-1947; 11 j.a. - zarządzenia i okólniki, sprawozdania z robót wodno-melioracyjnych, opisy stacji przepompowań wody w Gryficach i Kamieniu, sprawozdania z działalności Wydziału, dane statystyczne dotyczące rybołówstwa morskiego i śródlądowego na terenie województwa wg stanu na dzień 31.12.1946 r. 8. Wydział Techniczno-Pomiarowy 1945-1946; 9 j.a. - okólniki i zarządzenia, sprawozdania z działalności Wydziału, korespondencja dotycząca prac mierniczych, wykazy prac pomiarowych i parcelacyjnych. Liczba jednostek w zespole: 220
Wyświetlanie 341 do 360 z 1 753 wpisów.