Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
65/21/0 Archiwum rodu Dewitz-Gantzer 1533-1918 0 rozwiń
Korespondencja w sprawie uzyskania dokumentów i akt, rękopis pracy D. Gantzera, odpisy źródeł, z lat 1906–1918, 17 j.a Liczba jednostek w zespole: 17
65/22/0 Archiwum rodu Flemmingów 1685 -1898 0 rozwiń
1. Sprawy ogólne 1708-1884; sygn. 1-5; 5 j.a. - dobra rodzinne, stypendia rodzinne, majątki na Pomorzu Przednim. 2. Dobra Iven 1697-1884; sygn. 6-19; 14 j.a. - urzędnicy, budynki gospodarcze, folwarki, lasy, szkody poniesione w czasie wojen napo-leońskich, dzierżawcy, szkoła i kościół, podatki. 3. Dobra zaodrzańskie (Pomorze Tylne) 1688-1885; sygn. 20-23; 4 j.a. - spisy akt dóbr Mierzęcina (Martethin) i Skrobotowa (Schrub-tow), sprawy lenne, sprawy majątków w Borzęcinie (Borntin), Kołomąciu (Koldemanz), Krzemykowie (Klaushagen), Niewiadowie (Harmsdorf), Osinie (Schönhagen), Pęplowie (Pemplow), Rzęsinie (Rensin), Trzęsaczu (Hoff). 4. Dobra Mierzęcin 1821-1898; sygn. 24-43; 20 j.a. - recesy, sprawy budowlane, urzędnicy, lasy, akta gruntowe, kościół i szkoła, karczma i młyn, dzierżawa i dzierżawcy, kontrakty, długi hipoteczne, separacje, podatki, wsparcia. 5. Podziały dóbr Kretlewo 1758-1885; sygn. 44-53; 10 j.a. - kontrakty sprzedażne majątku w Kretlewie (Kretlow), szkoły w Kretlewie i w Ostromicach (Wustermitz), sprzedaż gospodarstw w Czarnogłowach (Zarnglaff) oraz sprawy młynarza Poppe. 6. Dobra Skrobotowo 1777-1860; sygn. 54-59; 6 j.a. - reces separacyjny, sprawy budowlane, dzierżawy, szkoła i kościół. 7. Inne 1685-1859; sygn. 60-63; 4 j.a. - sprawy majątków w Brandenburgii, Turyngii i Galicji. Liczba jednostek w zespole: 63
65/23/0 Archiwum rodu Lepelów 1724-1792 0 rozwiń
1. Procesy 1739-1792; sygn. 1-7; 7 j.a. - spory o ziemie, lasy i czynsze. 2. Zbiór Juliusza von Lepel; sygn. 8-32; 25 j.a. - odpisy dokumentów pomorskich i meklemburskich z lat 1173–1882, tablice genealogiczne Lepelów z komentarzami, pamiętnik Joachima Friedricha Ottona von Lepela z XVIII w. w odpisie z początku XX w., korespondencja ze szczecińskim archiwum i innymi archiwami. Liczba jednostek w zespole: 32
65/24/0 Archiwum rodu Puttkammerów 1572-1937 0 rozwiń
1. Majątek Łęczyca Pomorska (Lenz) 1572-1897; 38 j.a. - kościół i szkoły, spory graniczne, pomiar pól, dzierżawy, separacje, hipoteki, recesy, rybołówstwo. 2. Sprawy rodzinne Puttkamerów z Pęzina i Węgorzyna 1626-1869; 49 j.a. - materiały dotyczące genealogii Puttkammerów, sprawy sądowe, listy lenne. 3. Sprawy długów 1661-1937; 16 j.a. - kapitały, obligacje, czynsze i oszacowania. 4. Sprawy kościelne i szkolne Węgorzyna 1600-1866; 10 j.a. - patronat nad kościołem, budowa i remonty kościoła, szkoła. 5. Rybołówstwo majątku w Węgorzynie 1702-1878; 10 j.a. -informacje historyczne o rybołówstwie na jeziorze w Węgorzynie, podziały i spory o akweny, akta procesowe i sprzedaż udziałów na jeziorze w Węgorzynie. 6. Pęzino. Sprawy gospodarcze 1725-1910; 66 j.a. - owczarstwo, szkody, uczynione przez armię rosyjską, remonty i rozbudowa zamku w Pęzinie, projekty budynków; kosztorysy, umowy budowlane, umowy dzierżawne, zarazy wśród zwierząt w Pęzinie, korespondencja Puttkammerów z Borckami, spory z Borckami o Pęzino, zaraza wśród bydła. 7. Problemy graniczne 1730-1837; 8 j.a. - regulacje graniczne Pęzina z okolicznymi terenami, procesy sądowe. 8. Parafia w Pęzinie 1639-1891; 16 j.a. - parafia za kolejnych proboszczów w XVII i XVIII w., budowa i remonty szkoły, rachunki kościoła, mapa majątku w Pęzinie 9. Młynarstwo 1736-1838; 3 j.a. - sprawy młyna w Pęzinie, własność młynarza Saltzmanna. 10. Podatki i świadczenia 1620-1821; 5 j.a. - sprawy podatkowe od XVII do XIX w. 11. Dzierżawy 1772-1843; 7 j.a. - podatek pogłówny, dzierżawa łąk, dóbr, umowy dzierżawne. 12. Sprawy opiekuńcze 1824-1893; 8 j.a. - świadczenia na rzecz biedniejszych członków rodu. 13. Sprawy osobiste członków rodu 1703-1928; 32 j.a. - genealogia rodu, korespondencja rodzinna, inwentarze spuścizn, szkic statutu fundacji rodzinnej, sprawy wojskowe, szkice sytuacyjne majątku w Pęzinie. 14. Materiały rodzinne dotyczące Wrzosowa i Radawki 1716-1866; 11 j.a. - sprawy dotyczące lenna Wrzosowa i Radawki, recesy, spory. 15. Inne posiadłości 1738-1900; 3 j.a. - listy, zarządzenia, pokwitaowania, recepty z majątków Puttkammerów w Piasecznie, Dolsku, Zielinie. 16. Posiadłości: Złakowo, Marszewo, Górsko i Wicko 1644-1918; 56 j.a. - administracja Górska, Marszewa, Złakowa i Wicka, układy prawne między tymi majątkami, umowy kupna, rachunki za opiekuństwo, recesy separacyjne, pomiary majątków, obciążenia wojenne, odpisy dokumentów dotyczące podziału posiadłości, hipoteki, umowy dzierżawne, sprawy budowlane i remontowe kościołów i szkół. 17. Posiadłość Górsko 1703-1874; 49 j.a. - umowy dzierżawne, recesy, procesy o defraudacje, regulacje granic, spory między Górskiem a Wickiem, hipoteki, budowa i remonty zabudowań gospodarczych w Górsku i Marszewie. 18. Posiadłość Marszewo 1662-1897; 33 j.a. - budowa dróg, dzierżawy, separacje, młynarstwo, leśnictwo, hipoteki. 19. Posiadłość Złakowo 1572-1874; 38 j.a. - sprawy budowlane, dzierżawy, recesy separacyjne, hipoteki. 20. Posiadłość Wicko 1681-1900; 43 j.a. - kontrakty dzierżaw i sprzedaży, recesy graniczne, hipoteki, rybołówstwo na jeziorze Wickim, spory z tym związane. 21. Posiadłość Królewo 1631-1866; 66 j.a. - recesy separacyjne, kontrakty dzierżaw, umowy sprzedażne, młyny i kuźnia, wydobywanie torfu, hipoteki, sprawy kościelne i szkolne. 22. Posiadłość Pęzino 1671-1829; 13 j.a. - korespondencja w sprawie Zakonu Joannitów miedzy Puttkammerami a Borckami w Pęzinie, zaraza w Pęzinie, spory z Borckami o Pęzino, świadczenia wojenne, sprawy budowlane, naprawa zamku pęzińskiego. 23. Posiadłość Pleszcz 1590-1877; 30 j.a. - recesy separacyjne, kontakty dzierżawne, melioracja, dzierżawa kuźni, sprawy kościelne. 24. Inne posiadłości 1805-878; 8 j.a. - recesy, spory o dzierżawy majątków w powiecie sławieńskim, słupskim i reskim. 25. Sprawy rodzinne Puttkammerów 1619-1886; 81 j.a. - dokumenty o majątkach Górsko, Złakowo, Marszewo i Wicko, listy len-ne, inwentarz spuścizny Adriana Ernesta von Puttkammer, materiały dotyczące członków rodziny von Puttkammer: Ernst Friedrich Georg, Ernst Julius, Franz Friedrich, Franz Ludwig, Gerhard Bogislav, Joachim, Joachim Ernst, Jacob Franz, Karl Friedrich, Werner, listy, opracowania. 26. Sprawy genealogiczne 1682-1880; 9 j.a. 27. Sprawy różnych rodzin pomorskich 1626-1845; 28 j.a. - von Borcke, von Massow, von Jagow, von Mildenitz, von Mühlhein, von Zollenberg, spuścizny, procesy. 28. Sprawy krajowe 1628-1877; 8 j.a. - matrykuła, zarządzenie elektora Fryderyka Wilhelma wobec pomorskich stanów, tabela separacyjna w powiecie szadzkim. 29. Sprawy kościelne 1740-1829; 3 j.a. - dochody sławieńskiego synodu, rozporządzenie o własności duchownych, ocena kandydata na sędziego. 30. Spis akt 1850; 1 j.a. - spis akt z 1850 r. 31. Procesy i sprawy lenne 1714-1827; 2 j.a. - procesy i sprawy lenne Puttkammerów. Liczba jednostek w zespole: 750
65/25/0 vacat - Archiwum rodu Puttkammer-Schlackow - włączony do zespołu nr 65/24 Archiwum rodu Puttkamerów 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
65/26/0 Archiwum rodu von Zitzewitz-Mutrin 1572-1896 0 rozwiń
1. Akta rodzinne i stare inwentarze 1572-1789; sygn. 1-10; 10 j.a. - repertorium akt i dokumentów, listy Jakuba von Zitzewitz, granice dóbr, testamenty, inwentarze, porozumienia. 2. Akta posiadłości ziemskich 1601-1860; sygn 11-3 ; 21 j.a. - budynki w Zajączkowie (Sanskow), dzierżawy, świadczenia, spuścizny, korespondencja, akta gruntowe, spory, stosunki własnościowe w Tursku (Turtzig). 3. Akta senioratu oraz sprawy finansowe 1580-1896; sygn. 32-75; 44 j.a. - archiwum rodzinne, konstytuowanie się zarządu rady familijnej i jej decyzje, hipoteki, rachunki senioratu, pokwitowania, korespondencja w sprawie dzierżaw, czynsze. Liczba jednostek w zespole: 75
65/27/0 Archiwum rodu von Zitzewitz-Zezenow 1510-1922 0 rozwiń
1. Rodzinne i osobiste 1755-1922; sygn. 1-5; 5 j.a. - sprawy rodziny korespondencja, akt ślubu Jacoba Ernsta von Zitzewitz z Henriettą von Brosigschen, immatrykulacja Heinricha von Zitzewitz na uniwersytecie w Berlinie, odznaczenia. 2. Udział w życiu publicznym i dworskim 1848-1913; sygn. 6-8; 3 j.a. - petycja do pruskiego ministra stanu przedstawicieli szlachty powiatu słupskiego (1848), landtag prowincjonalny, zaślubiny Viktorii Luise von Preussen z Ernstem Augustem zu Braunschweig und Lüneburg. 3. Transakcje majątkowe, tytuły własności, ustalanie granic, dom w Słupsku 1510-1902; sygn. 9-53; 45 j.a. - tytuły własności, ustalanie granic, dom w Słupsku, kupna i sprzedaże majątków, listy lenne, inwentarze dóbr, majątek w Dargoleziu (Dargeröse), wyciągi hipoteczna majątku w Cecenowie (Zezenow), dokumenty kupna majątku w Okalicach (Occalitz), sprawy spadkowe, oszacowania majątku w Przebędowie (Prebendow), regulacja granic, sprawy procesowe, sprawy domu w Słupsku. 4. Stosunki własności dworu z wsią 1737-1868; sygn. 54-72; 19 j.a. - regulacje, serwituty, hipoteki, skupowanie gospodarstw chłop-skich, umowy kupna i sprzedaży. 5. Administracja majątku, umowy dzierżawne, procesy 1633-1906; sygn. 73-91; 19 j.a. - umowy dzierżawne, procesy, sprawy sądowe, projekty budowy budynków gospodarczych, inwentarz zwierzęcy, plany melioracji, korespondencja z dzierżawcami, kontrakty dzierżawne. 6. Finanse i rachunkowość 1702-1918; sygn. 92-110; 19 j.a. - obligacje, rozchody, nakazy płatnicze, rachunki, pokwitowania, długi hipoteczne, wyciągi bankowe. 7. Sądownictwo patrymonialne 1735-1847; sygn. 111-126; 16 j.a. - memoriał w sprawie reformy sądownictwa patrymonialnego, sprawy sądowe. 8. Sprawy drogowe, ogniowe, sanitarne, weterynaryjne, łowieckie 1633-1840; sygn. 127-135; 9 j.a. - budowa i naprawa dróg, ubezpieczenia od pożarów, pożarnicze towarzystwo ubezpieczeniowe w Słupsku (Stolp), choroby zwierząt domowych, zarządzenia w sprawie polowań na wilki. 9. Sprawy wyborcze, militaria 1707-1918; sygn. 136-142; 7 j.a. - rozporządzenia i ordynacja wyborcza, świadczenia na rzecz wojska, zaświadczenia o zwolnieniu ze służby wojskowej. 10. Kościół, parafie i patronat 1565-1918; sygn. 143-178; 36 j.a. - wizytacje, rachunki za budowę kościoła w Sycewicach (Zitzewitz), sprawy kościoła w Cecenowie, konserwacja budynków parafialnych wykazy zaległości w świadczeniach na rzecz kościoła w Cecenowie, spory między gminą wiejską a właścicielem majątku. Liczba jednostek w zespole: 178
65/28/0 Akta dóbr Sławęcin 1618-1888 0 rozwiń
1. Akta dotyczące własności w Sławecinie 1760-1781; sygn. 1-3; 3 j.a. - stosunki własnościowe pomiędzy rodzinami von Blankensee i von Schön. 2. Pomiary gruntowe w Sławęcinie 1628, 1787-1826; sygn. 4; 1 j.a. - wyciąg z katastru. 3. Opłaty majątku w Sławęcinie 1714-1885; sygn. 5-8; 4 j.a. - oszacowanie wartości budynków mieszkalnych i gospodarczych, plany budowlane oraz inwentaryzacja majątku. 4. Separacje i podziały gruntów 1766-1835; sygn. 9-16; 8 j.a. - rozporządzenia królewskie o separacjach, separacje w powiecie Choszczno (Arnswalde), separacje w Sławęcinie. 5. Regulacje stanu posiadania 1817-1853; sygn. 17-21; 5 j.a. - regulacja dóbr w Sławęcinie, uporządkowanie stosunków własnościowych pomiędzy wsią a dworem. 6. Hipoteka majątku 1665-1856; sygn. 22-24; 3 j.a. - wykazy dłużników oraz wierzycieli. 7. Podatki 1773-1856; sygn. 25-27; 3 j.a. - należności przekazywane przez majątek w Sławęcinie do urzędu podatkowego w Choszcznie. 8. Dzierżawy 1727-1791; sygn. 28-34; 7 j.a. - umowy dzierżawne pomiędzy rodziną von Blankensee a dzierżawcami. 9. Sprawy policji w Sławęcinie 1826-1856; sygn. 35-40; 6 j.a. - nadzór nad drogami, odwadnianie rowów, ochrona przeciwpożarowa, walka z powodziami. 10. Kościół, szkolnictwo, 1668-1876; sygn. 41-60; 20 j.a. - budowa i remont kościoła, budowa szkoły, dzierżawa gruntów kościelnych, powoła-nie rady kościelnej. 11. Szkody wojenne 1696-1844; sygn. 61-69; 9 j.a. - zniszczenia wyrządzone przez wojska rosyjskie w okresie wojny siedmioletniej, spory o wyrąb lasu. 12. Pastwiska 1717-1851; sygn. 70-76; 7 j.a. - spory o wypas bydła i kopanie torfu pomiędzy gminą a właścicielami majątku. 13. Młyn 1764-1877; sygn. 77-82; 6 j.a. - sprawy sporne między młynarzem a właścicielem majątku. 14. Kuźnia 1654-1857; sygn. 83-86; 4 j.a. - dzierżawa, sprzedaż. 15. Poddani 1703-1865; sygn. 86-107; 21 j.a. - wykazy poddanych i mieszkańców wsi, umowy o sprzedaż gospodarstw, dzierżawy, sprawy spadkowe, opiekuńcze i hipoteczne. 16. Procesy 1773-1847; sygn. 108-122; 15 j.a. - sprawy spadkowe rodziny von Blankensee, spory z innymi właścicielami oraz z gminą. 17. Rodzina von Blankensee 1618-1770, sygn. 123-132; 10 j.a. - informacje o spadkobiercach, spory rodzinne. 18. Rodzina von Eben 1840-1888; sygn. 133-135; 3 j.a. - korespondencja, sprawy hipoteczne. 19. Rodzina von Göllnitz 1801-1822; sygn. 136-137; 2 j.a. - sąd patrymonialny, dziedziczenie, sprawy hipoteczne. 20. Rodzina von der Goltz 1698; sygn. 138-139; 2 j.a. - sprawa dziedziczenia przez Ernsta von der Goltz. 22. Rodzina von Jargow 1743-1788; sygn. 140-141; 2 j.a. - roszczenia majątkowe. 23. Rodzina von Küh 1678-1793; sygn. 142-145; 4 j.a. - inwentarze spadkowe, sprawy sądowe z innymi rodzinami. 24. Rodzina von Lack b.d.; sygn. 146; 1 j.a. - odpis testamentu. 25. Rodzina von Rohr 1656-1774; sygn. 147-153; 7 j.a. - procesy, testamenty, spuścizny. 26. Majątek w Gudowie (Baumgarten) 1860; sygn. 154; 1 j.a. - oszacowanie majątku. 27. Majątek Brzeziny (Berkenbrügge) 1843-1871; sygn. 155-156; 2 j.a. - listy zastawne, kolonia Brzeziny. 28. Majątek Konotop (Friedenau) 1878; sygn. 157; 1 j.a. - szkody wskutek pożaru. 29. Majątek Borowiec (Grünhof) 1803-1857; sygn. 158-168; 11 j.a. - sprzedaż gruntów należących do rodziny von Wedel, spory recesy i separacje, ustalenie granic gruntów. 30. Majątek Lipka (Linde) 1850-1855; sygn. 169-170; 2 j.a. - hodowla pszczół. 31. Majątek Rakowo (Raakow) 1754-1767; sygn. 171; 1 j.a. - skarga rady gminnej o oczyszczanie rowów, opłaty gminne. 32. Majątek Radaczewo (Reichenbach) 1749; sygn. 172; 1 j.a. - rozliczenia między rodziną Blankensee i dzierżawcą. 33. Majątek Rzecko (Rietzig) b.d.; sygn. 173; 1 j.a. - regulamin majątku. 34. Majątek Słutowo (Steinberg) 1796-1881; sygn. 174-181; 8 j.a. - sprzedaż gruntów przez Wedlów, spory o młyn wodny z rodziną v. Sydow, wycena majątku. 35. Majątek Strzyżno (Streesen) 1743-1787; sygn. 182; 1 j.a. - kontrakty sprzedażne. 36. Majątek Otanów (Wuthenow) 1860; sygn. 183; 1 j.a. - wycena gruntów. 37. Rozporządzenia królewskie 1778-1846; sygn. 184-185; 2 j.a. - przywileje dla szlachty w Nowej Marchii, koszty separacji, budowa linii kolejowej Stargard–Poznań. Liczba jednostek w zespole: 185
65/29/0 Akta dóbr Buszów 1722-1930 0 rozwiń
1. Akta dotyczące tytułów prawnych i własności 1841-1860; sygn. 1-3; 3 j.a. - tabele pomiarów powierzchni folwarku Buszów oraz wchodzącego w jego skład folwarku Puszczykowo (Känzchenberg), naliczenia podatkowe i wycena folwarku Machary (Machern). 2. Akta władztwa 1722-1930; sygn. 4-21; 18 j.a. - stosunki z sąsiednimi posiadłościami, regulacje i spory graniczne, plany melioracji, reces separacyjny, spory gminy wiejskiej i chłopów, budowa szkoły w Buszowie, nominacje pastorów, rachunki kościelne. 3. Akta gospodarcze 1839-1930; sygn. 22-24; 3 j.a. - zbiór siana, rybołówstwo, hodowla ryb. Liczba jednostek w zespole: 24
65/30/0 Archiwum rodu Enckevort-Vogelsang 1641-1926 0 rozwiń
1. Materiały dotyczące twórców zespołu (ród, dobra) i ich archiwum 1641-1907; 8 j.a. - genealogia, historia i archiwum rodu von Enckevort. 2. Materiały dotyczące poszczególnych członków rodu 1647-1926; 23 j.a. - dokumenty osobiste; akta chrztów, konfirmacji, ślubów, dyplomy, świadectwa szkolne, działalność publiczna, spuścizny, podziały majątków, listy zastawne, testamenty, postępowania spadkowe. 3. Korespondencja członków rodu 1720-1720; 1 j.a. 4. Materiały dotyczące posiadłości 1661-1925; 250 j.a. - hołdy lenne, tytuły własności, wykazy gruntów, akty kupna i sprzedaży, parcelacje, spory i procesy sądowe, sprawy karne, zażalenia, szkolnictwo, remonty kościoła, chałupnicy, administracja dóbr, sprawy finansowo-księgowe, podatki, obciążenia majątków, dzierżawy, ubezpieczenia, sprzedaż drewna, melioracja, naprawy mostów i dróg, budowa kolei ze Szczecina do Ückermünde, sejmik krajowy, synod prowincjonalny, urząd landrata w Ückermünde, sejmiki powiatowe w Ückermünde, Oddział Pomorskiego Towarzystwa Ekonomicznego, fundacja von Enckevort. Liczba jednostek w zespole: 282
65/31/0 Archiwum rodu Podewils-Vorwerck 1613-1921 0 rozwiń
1. Sprawy gospodarcze majatku Vorwerck 1613-1880; 28 j.a. - sprzedaże, kontrakty dzierżawne, kontrybucje na rzecz wojska, produkcja i sprzedaż piwa. 2. Sprawy finansowe 1625-1838; 14 j.a. - rachunki, zakupy i wydatki, hipoteka majątków, inwentarze ruchomości i nieruchomości, taksacje. 3. Sprawy rodzinne 1735-1921; 5 j.a. - patenty, genealogia rodu z XVIII w., korespondencja. 4. Testamenty 1755-1840; 3 j.a. - testamenty sporządzane przez członków rodu. 5. Spuścizny, inwentarze dóbr 1713-1837; 10 j.a. - spuścizny poszczególnych członków rodu, inwentarze spuścizn. 6. Opiekuństwo 1701-1800; 8 j.a. - sprawozdania finansowe opiekunów. 7. Długi 1669-1837; 10 j.a. - obligacje, wykazy długów, spory sądowe. 8. Procesy von Podewilsów 1672-1831; 21 j.a. - sprawy sądowe Podewilsów. 9. Kwitariusze i rachunki 1702-1809; 9 j.a. - pokwitowania spłaconych długów oraz rachunki opłat spadkowych. 10. Działalność sądu patrymonialnego 1754-1799; 29 j.a. - sprawy sądu w Vorwerck. 11. Reskrypty 1797-1810; 1 j.a. - zarządzenia władz. Liczba jednostek w zespole: 138
65/32/0 Archiwum rodu Maltzahn-Utzedell [1550] 1738-1923 0 rozwiń
1. Dzieje rodu XVI-XIX w.; sygn. 1-4; 4 j.a. - odpisy i regesty dokumentów, członkowie rodu, informacje o rodzinie. 2. Majątek Utzedell i pobliskie posiadłości 1738-1923; sygn. 5-35; 31 j.a. - inwentarze dóbr, taksacje dóbr, akta gruntowe, sprawy lenne, umowy, testamenty, kontrakty dzierżawne, długi, spory graniczne, statut fundacji Maltzahnów rachunki. Liczba jednostek w zespole: 35
65/33/0 Akta pomorskich rodów i majątków 1555-1944 0 rozwiń
1. Akta podworskie rodziny von Borcke 1726-1910; 8 j.a. - m.in. odpisy dokumentów od XII do XV w. 2. Akta von Horn Vorlansche Vormundschaft 1765-1800; 4 j.a. 3. Akta podworskie rodziny Kettner 1628-1898; 8 j.a. 4. Akta dóbr Falkenberg 1825-1872; 4 j.a. 5. Akta podworskie rodziny von Engelbrechten 1703-1938; 11 j.a. 6. Akta kanclerza i prezydenta von Grumbkow 1723-1724; 2 j.a. 7. vacat - Akta podworskie hrabiego von Dönhoff 1753-1812; 12 j.a. - przekazano do AP Olsztyn. 8. Akta podworskie rodziny von Zastrow 1718-1869; 11 j.a. 9. Akta podworskie rodziny von Steinwehr 1727-1944; 27 j.a. 10. Akta podworskie rodziny von Massow 1555-1900; 14 j.a. 11. Akta podworskie rodziny von Below 1737-1856; 5 j.a. 12. Akta dóbr Bodzęcin i Węgorza 1812-1812; 1 j.a. 13. Akta podworskie rodziny von Goltz 1701-1799; 1 j.a. 14. Akta dóbr Mechowo Pyrzyckie 1787-1858; 9 j.a. 15. Akta podworskie rodziny Boseck 1839-1839; 1 j.a. 16. Akta wsi Möllendorf 1776-1776; 1 j.a. 17. Akta podworskie rodziny Bidemann 1616-1616; 1 j.a. 18. Akta podworskie rodziny Reichow 1830-1830; 1 j.a. 19. Akta podworskie rodziny Neumann 1819-1838; 1 j.a. 20. Akta podworskie rodziny Peters 1825-1825; 1 j.a. 21. Akta podworskie rodziny Blumenthal 1784-1888; 1 j.a. 22. Akta podworskie rodziny von Briesen 1785-1785; 1 j.a. 23. Akta wsi Klęskowo 1861-1861; 1 j.a. 24. Akta wsi Klempin 1875-1875; 1 j.a. 25. Akta podworskie rodziny von Krassow 1808-1854; 3 j.a. 26. Akta majątku Pumptow 1745-1785; 1 j.a. 27. Akta wsi Niemierzyn 1833-1836; 1 j.a. 28. Akta wsi Pargow 1797-1797; 1 j.a. 29. Akta podworskie rodziny von Ramin 1642-1642; 2 j.a. 30. Akta wsi Gross Buntzow 1699-1703; 1 j.a. 31. Akta podworskie rodziny Hass 1861-1865; 1 j.a. 32. Akta dóbr Świerczewo 1801-1850; 1 j.a. 33. Akta podworskie rodziny Wussow 1702-1702; 1 j.a. 34. Akta rodziny von Zillner z Dołgich 1824-1939; 2 j.a. 35. Akta rodziny von Beckendorf 1786-1834; 1 j.a. 36. Akta podworskie rodziny von Salden 1887-1901; 1 j.a. 37. Akta rodziny Grossemann 1862-1937; 1 j.a. 38. Akta podworskie rodziny Fuirmaive 1848-1857; 1 j.a. 39. Akta podworskie rodziny von Schoening 1833-1833; 1 j.a. 40. Akta podworskie rodziny Löscher 1729-1913; 1 j.a. 41. Akta podworskie rodziny Dreshler 1815-1863; 1 j.a. 42. Akta majątku Czarne 1842-1848; 1 j.a. 43. Akta dóbr Żukowo 1585-1880; 24 j.a. Liczba jednostek w zespole: 162
65/34/0 Akta pomorskich superintendentur 1590-1898 0 rozwiń
1. Superintendentura w Sławnie (Schlawe) 1590-1898; sygn. 1-17; 17 j.a. - zarządzenia kościelne władz państwowych, zjazdy synodalne, uroczystości kościelne, budowa i remonty kościołów, wizytacje poszczególnych parafii. 2. Superintendentura w Goleniowie (Gollnow) 1751-1837; sygn. 18-20; 3 j.a. - statystyka chrztów, ślubów i zgonów. 3. Superintendentura w Drawsku (Dramburg) 1817-1864; sygn. 22; 1 j.a. - szkoła w Wolicznie (Golz). 4. Superintendentura w Stargardzie Szczecińskim (Stargard i/P.) 1734-1882; sygn. 23; 1 j.a. - zarządzenia dotyczące liturgii, budowa oraz remonty kościołów i szkół 5. Superintendentura w Łobzie (Labes) 1841-1892; sygn. 24-36; 13 j.a. - korespondencja władz kościelnych z superintendentem Wetzelem, reorganizacja kościoła ewangelickiego na Pomorzu, korespondencja rodzinna, towarzystwa luterańskie w Prusach. Liczba jednostek w zespole: 35
65/35/0 vacat - Synody w: Baniach, Darłowie, Goleniowie, Łobzie, Maszewie i Resku - zbiór szczątków zespołów - włączono do zespołów 65/36 Konsystorz Szczeciński i 65/43 Zbiór akt kościołów ewangelickich pomorskiej prowincji kościelnej 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
65/36/0 Konsystorz Prowincji Pomorskiej w Szczecinie [1527-1543] 1556-1939 0 rozwiń
1.SPRAWY OGÓLNE (GENERALIA) 1556-1939; 851 j.a. 1.1. Prawa ogólne - rozporządzenia królewski i kościelne 1569-1809; 66 j.a. - rozporządzenia kościelne i konsystorza, edykty i reskrypty, rozporządzenia dotyczące spraw gospodarczych. 1.2. Ustrój konsystorza, budżet, dochody kościelne 1569-1810; 71 j.a. - statut i organizacja, mianowania superintendentów, radców konsystorza, ich zarobki, podróże służbowe supeintendentów, przeniesienie konsystorza ze Stargardu (Stargard i/P.) do Szczecina. 1.3. Niższe urzędy kościelne, egzaminy teologiczne, powoływanie proboszczów i parafii 1598-1876; 59 j.a. - spisy duchownych, spisy pastorów i kościołów Pomorza Przedniego, wybory proboszczów, koszty wizytacji, ustanowienia parafii we wsiach kolonizacyjnych, podania o zezwolenia na prowadzenia opieki duszpasterskiej, komisje egzaminacyjne, egzaminy teologiczne kandydatów na kaznodziejów. 1.4. Inne wyznania 1669-1850; 16 j.a. - dysydenci i katolicy w Polsce, stosunki między Kościołem luterańskim a gminą francuskiego Kościoła reformowanego, Bracia Czescy, przechodzenie Żydów, kalwinów i katolików na wyznanie luterańskie, msze katolickie w luterańskich kościołach, księża katoliccy wobec rejencji i konsystorza, edykty dotyczące mennonitów. 1.5. Nadzór kościelny, synody generalne, wizytacje kościołów i szkół, spisy majątków kościelnych 1556-1865; 73 j.a. - wizytacje parafii i fundacji, protokoły synodów generalnych, kontrole matrykuł kościelnych, zarządzenia dotyczące prawidłowego prowadzenia ksiąg metrykalnych, opinie o proboszczach i innych urzędnikach parafialnych. 1.6. Duszpasterstwo 1566-1876; 143 j.a. - agendy kościelne, zarządzenia w sprawie wprowadzenia nowych modlitw, dni świątecznych, pieśni kościelnych, regulacje dotyczące terminów chrztu, ślubów i pochówków w kościołach. 1.7. Szkolnictwo i wychowanie 1699-1914; 153 j.a. - zarządzenia szkolne, powołanie seminarium teologicznego, lista stypendystów na uniwersytetach, studium luterańskie we Frankfurcie nad Odrą, uposażenia nauczycieli, wakaty etatów nauczycielskich, budowa szkół, szkoły dla dzieci żołnierzy, szkoły żydowskie. 1.8. Opieka społeczna 1714-1876; 22 j.a. - zakłady opieki społecznej, odprowadzanie kar pieniężnych do kasy opieki społecznej, opieka nad wdowami i dziećmi pastorów. 1.9. Sprawy prawno-gospodarcze instytucji kościelnych 1565-1859; 106 j.a. - zwolnienie od ceł, akcyz i kwaterunku, hodowla jedwabników, zakłady jedwabnicze, ubezpieczenia przeciwpożarowe, zarządzenia w sprawach cenzury druków kościelnych. 1.10. Prawa i obowiązki duchownych 1590-1845; 64 j.a. - matrykuła kościelna i sprawozdania z wizytacji, awanse kandydatów na duchownych, zobowiązania pastorów wobec spadkobierców, deputaty i należności dla proboszczów, przenoszenie praw patronatu na gminy, dostawy parafii na rzecz wojsk francuskich. 1.11. Dobra kościelne i ich zarządzanie 1735-1939; 85 j.a. - zarządzanie, budowa budynków kościelnych i ich remonty, dobra parafialne na Pomorzu Przednim i Tylnym, fundacje. 2. SYNODY (SYNODALIA) 1611-1846; 889 j.a. - są tu usystematyzowane alfabetycznie nazwy miast pomorskich, w których znajdowały się siedziby synodów. Znajdujące się tu materiały to wizytacje, informacje o dobrach kościelnych, oceny pastorów i personelu parafialnego. Jest ich 31 i są to synody w miejscowości: Anklam, Bahn (Banie), Belgrad (Białogard), Bublitz (Bobolice), Daber (Dobra Nowogardzka), Demmin, Freienwalde (Chociwel), Gartz a/O., Gollnow (Goleniów), Greifenberg (Gryfice), Greifenhagen (Gryfino), Greifswald, Gülzow (Golczewo), Jakobshagen (Dobrzany), Cammin i/P. (Kamień), Kolbatz (Kołbacz), Labes (Łobez), Massow (Maszewo), Naugard (Nowogard), Pasewalk, Penkun, Pyritz (Pyrzyce), Regenwalde (Resko), Stargard i/P. (Stargard), Stettin (Szczecin), Treptow an der Rega (Trzebiatów), Treptow an der Tollense (Altentreptow), Ückermünde, Usedom, Werben (Wierzbno), Wollin (Wolin). 3. PARAFIE I KOŚCIOŁY FILIALNE 1531-1931; 7301 j.a. - jest tu usystematyzowanych alfabetycznie 974 miejscowości, w których znajdowały się siedziby poszczególnych parafii. Są tu materiały dotyczące organizacji parafii, ich wizytacje, kościołów, fundacji, przytułków, szpitali, szkolnictwa. 4. SPRAWY SĄDOWE 1527-1881; 4400 j.a. - są tu usystematyzowane alfabetycznie wg nazwisk lub miejscowości akta spraw sądowych. Sprawy dotyczą najczęściej sporów między pastorem kierującym parafią a patronem, między pastorem a kościelnym, między pastorem, przejmującym parafię, a wdową po jego poprzedniku. Chodziło tu najczęściej o wynagrodzenie pieniężne i mieszkanie. Sprawy dotyczą też sporów o prawo patronatu między członkami rodziny szlacheckiej posiadającej daną parafię. Wynikały one najczęściej z braku wspólnej zgody na kandydata na stanowisko proboszcza czy tzw. spór ławkowy w kościele. Również dokumentowane są spory między miastem a gminą wiejską o granice, jak też sprawy o zaległe podatki. Liczba jednostek w zespole: 13441
65/37/0 Fundacja Najświętszej Marii Panny w Szczecinie 1504-1942 0 rozwiń
1. Darowizny, przywileje, statuty 1545-1871; 103 j.a. - grupa ta zawiera przywileje, statuty, królewskie edykty i patenty, cesje danin, regulacje powinności chłopskich i danin wiejskich oraz akty własności, dokumenty dotyczące majątku fundacji, matrykuły Fundacji Mariackiej, założenia archiwum i konferencji kuratorów, umowy kupna-sprzedaży i dzierżawy, instrukcja dotycząca podróży królewskiej przez Pomorze, plany wsi i parcel oraz list przedstawiający stanowisko stanów w sprawie wizytacji. 2. Sprawy kościelne, młyny 1522-1878; 738 j.a. - akta wizytacji kościołów i szkół znajdujących się pod jurysdykcją Fundacji Mariackiej, poddanych Fundacji i ich powinności, majątki chłopskieh, dzierżawy dóbr Fundacji w poszczególnych wsiach: Marszewo (Marsdorf), Mielno (Mellen), Nowe Chrapowo (Neue Grape), Warzymice (Klein Reinkendorf). Są tu też informacje o budowie i remontach kościołów, szpitali, szkół, Pedagogium i budynków gospodarczych, beneficiach i prebendach, sołectwach oraz młynach i wiatrakach. Ponadto archiwalia dotyczą wyposażania kościoła Mariackiego w Szczecinie, inwentarza Pedagogium, założenia biblioteki i czytelni, dochodów Fundacji, szkód wyrządzonych przez pożary, sporów we wsiach należących do Fundacji, sądu wójtowskiego oraz pochówku. 3. Dochody kościoła 1550-1822; 381 j.a. - spisy dochodów i wydatków Fundacji i Pedagogium Książęcego oraz księgi rachunkowe i kwity kasowe, roczne, kwartalne i miesięczne sprawozdania finansowe. 4. Kontrybucje, ulgi w zbożu i pieniądzach 1549-1800; 30 j.a. - akta dotyczące kontrybucji i innych powinności ze wsi należących do Fundacji oraz ulg w zbożu i pieniądzach. 5. Rejestry dochodów i wydatków Fundacji 1551-1877; 242 j.a. - dokumentacja aktowa w tej grupie jest mało urozmaicona, składa się z rejestrów dochodów i wydatków Fundacji i Pedagogium Książęcego. 6. Sprawy kredytowe 1504-1827; 234 j.a. - spory sądowe o czynsze i niezapłacone kredyty. 7. Spory Fundacji z administracją państwową 1633-1815; 6 j.a. - spory z zarządem szwedzkim i pruskim w sprawach długów. 8. Sprawy policyjne, generalia 1584-1884; 58 j.a. - przepisy policyjne, przywileje, zarządzenia dotyczące ślubów, wyrobu win i piwa, zniesienie zakazu rozpalania ognisk i palenia tytoniu, sprawy wody pitnej, utrzymanie dróg i mostów, choroby zakaźne, wścieklizna. 9. Obsada stanowisk: kuratorów, diakonów, profesorów itp. 1551-1851; 247 j.a. - akta dotyczące mianowania kuratorów, diakonów, kantorów, kapitularów, predykantów, profesorów, administratorów oraz służby, ich wynagrodzeń, deputatów. Ponadto są tu informacje o wizytacjach w gimnazjum, zakupie przyborów szkolnych i przyrządów edukacyjnych, organizacji Kolegium Miejskiego w Szczecinie i otwarciu lazaretu szkolnego, egzaminach, protokołach i sprawozdaniach szkolnych. Są też akta prezentujące działalność profesorów i ich akta osobowe, świadectwa szkolne, plany lekcyjne, stypendia i pomoc socjalna uczniom oraz sprawy sporne i wystąpienia przeciw dyscyplinie. 10. Immunitety 1595-1788; 6 j.a. - przywileje nadawane kościołowi i Fundacji. 11. Jurysdykcja Fundacji 1550-1851; 140 j.a. - akta zawierają dokumenty prawa miejskiego Gustawa II Adolfa, pruskiego prawa krajowego i prawa procesowego, sprawy jurysdykcji Fundacji na wsiach oraz recesy graniczne. Ponadto występuje tu skoro akt procesowych z urzędami i urzędnikami państwowymi i miejskimi, sprawy sporne i skargi. 12. Mapy i katastry 1684-1826; 12 j.a. - akta katastralne pomiarów gruntów we wsiach należących do Fundacji pomiędzy Odrą a rzeką Rzędową oraz plany gospodarstw wiejskich. 13. Sprawy celne 1655-1724; 7 j.a. - rozporządzenia dotyczące ceł. 14. Sprawy akcyzy 1679-1770; 5 j.a. - edykty w sprawie akcyzy. 15. Militaria 1601-1816; 66 j.a. - znajdują się tutaj powołania oficerów do milicji krajowej, werbunki we wsiach fundacji oraz dokumenty dotyczące zakwaterowania wojsk. Ponadto kilka jednostek zawiera informacje o kontrybucjach i zarządzenia królewski przeciwko dezerterom. 16. Budowy prywatne 1736; 1 j.a. - jest to jednostka zawierająca umowę dotyczącą kupna domu wolnego od podatków. 17. Opuszczenie domów na terytorium wolności kościelnej 1570-1787; 11 j.a. - akta przekazania domów fundacji oraz sprawy podatkowe. 18. Dodatek 1655-1932; 76 j.a. - znajdują się w tej grupie rzeczowej akta karczmy w Maszewie, dzierżaw myśliwskich, ustanowienie sołtysów, sędziów i straży nocnej we wsiach należących do Fundacji, spraw komunalnych, straży pożarnej, policji budowlanej, porządku publicznego oraz podatków miejskich. Są też zarządzenia, patenty i edykty królewskie, sprawy własnościowe, spis przyrządów dydaktycznych do matematyki i fizyki, rachunki i sprawy sporne. 19. Mapy 1750-1912; 53 j.a. - rękopiśmienne i wielobarwne własności ziemskich fundacji (kościoła i szkoły), parcel oddanych w dzierżawę, plany wsi należących do fundacji oraz przylegających do nich gruntów, mapy terenów należących do poszczególnych rodzin chłopskich, plany dróg i mostów, plany gmachu fundacji w Szczecinie oraz kościoła i szkoły w Skolwinie (Scholwin), mapy gruntów należących do fundacji we wsiach: Karwowo (Karow), Siadło Dolne (Nieder Zahden), Smolęcin (Schmellenthin), Skolwin, Turzyn (Torney), Warzymice, Wąwelnica (Wamlitz), Pątlica (Marienwalde), Żółwia Błoć (Barfussdorf), Brzesko (Brietzig), Rzepnowo (Repenow), Stare Chrapowo, sporządzone w skali wyrażonej w prętach reńskich i stopach reńskich. Liczba jednostek w zespole: 2416
65/38/0 Klasztor św. Jana w Szczecinie 1603-1874 0 rozwiń
Własność fundacji, dzierżawa ziemi należącej do kościoła w Podjuchach, statystyka miejscowości klasztornych Smolęcina (Schmelenthin) i Wołczkowa (Völschendorf), zezwolenia na budowy, spisy poddanych, separacje, podatki, rozchody i przychody. Liczba jednostek w zespole: 42
65/39/0 Kościół św. Jakuba w Szczecinie [1294] 1532-1905 0 rozwiń
1. Edykty inwentarze i zarządzenia 1679-1813; 18 j.a. - inwentarze biblioteki kościelnej i innych bibliotek, inwentarze sprzętu kościelnego, sprzedaż złomu (miedzi, ołowiu, żelaza i mosiądzu), datki na budowę kościołów i innych zakładów dobroczynności. 2. Kapitał kościoła 1674-1800; 200 j.a. - ewindykacja długów, ściganie dłużników, spory o domy, myto, odsetki i pożyczki. 3. Obsada stanowisk 1678-1801; 17 j.a. - Kolegium Szkolne, akta kościoła św. Mikołaja, mianowanie organistów i dzwonników w kościele św. Mikołaja, obsady stanowisk: zakrystiana, pastorów na Pomorzanach (Pommerensdorf), Gumieńcach (Scheune) i Świerczewie (Schwarzow), katechetów, trębacza, śpiewaka i konrektora w miejskiej szkole. 4. Rachunki kościelne 1569–1766; 1 j.a. 5. Pogrzeby 1584-1812; 89 j.a. - matrykuły pogrzebowe, zarządzenia dotyczące pogrzebów, kaplic cmentarnych, ceremonii pogrzebowych, nagrobków i cmentarzy, ławki i siedzenia w kościołach św. Jakuba i św. Mikołaja, budowa chóru w kościele św. Jakuba. 6. Dobra kościelne [1294] 1569-1780; 18 j.a. - własność kościelna w Osowie (Wussow), dzierżawy i wykazy dóbr, pomiary ziemi, fortyfikacje na ziemi kościelnej, łąki, budowa domu dla pasterzy, spory graniczne. 7. Domy kościelne 1689-1808; 30 j.a. - mieszkania i zabudowania należące do kościoła, sprzedaż domów, dom dla wdów po pastorach, zamiany domów. 8. Darowizny 1675-1786; 23 j.a. - srebra, legaty, długi, ufundowanie organów. 9. Budownictwo kościelne 1694-1809; 27 j.a. - budowa i remonty domów, kościołów i szkół, szkody wyrządzone przez ostrzał artyleryjski (1714 r.), remont kościoła św. Jakuba, sprzedaż ołtarza w kościele św. Mikołaja, budowa domów dla organistów i katechetów. 10. Jurysdykcja kościelna 1741; 1 j.a. 11. Nadzwyczajne dochody 1685; 1 j.a. 12. Zakwaterowania wojsk francuskich 1757–1806; 2 j.a. 13. Choroby 1682-1881; 4j.a. - epidemia cholery w Szczecinie, sprawy sporne i oskarżenia. 14. Matrykuła kościelna 1588-1881; 4 j.a. - spisy parcel kościelnych, matrykuły i biblioteka kościoła św. Jakuba i Mikołaja. 15. Spuścizna Karla Fredricha 1645-1901; 111 j.a. - działalność pastorów kościoła św. Jakuba, nominacja Friedricha Cramera, granice parafii, spory, budownictwo kościelne, wizytacje, odpisy: przywilejów, traktatu w Osnabrück, układów księstwa z Polską, uchwał Landtagów, sytuacja polityczna w Europie i Polsce, opis wyjazdu Cramera na sejm w Warszawie w 1645 r., zarządzenia, edykty, reskrypty, ordynki, regulaminy, spory z miastem i poszczególnymi osobami, korespondencja kościelna, księgi protokołów, zawartość biblioteki kościelnej, spuścizny pastorów, szkolnictwo, sprawy grobowców, kartografika, rejestry ślubów (1746 r.), bitwa z Turkami (1687 r.). Liczba jednostek w zespole: 547
65/40/0 Francuska Gmina Zreformowanego Kościoła w Szczecinie 1709-1943 0 rozwiń
1. Zarządzenia 1709-1937; sygn. 1-4; 4 j.a. - edykty, prawa i przepisy, organizacja kościoła, zarządzenia Wyższego Konsystorza z Berlina. 2. Własność 1850-1943; sygn. 5-8; 4 j.a. - parcele, nieruchomości, cmentarz. 3. Organizacja 1716-1940; sygn. 9-27; 19 j.a. - zarządzenia i dekrety, ceremonie, podatki kościelne, czynsze, wykazy członków gminy, poszukiwania genealogiczne. 4. Finanse 1723-1935; sygn. 28-42; 15 j.a. - kasy: kościelna, zapomogowa, szkolna, rachunki, księgi kasowe, hipoteka. 5. Statystyka 1721-1943; sygn. 43-52; 10 j.a. - ruch naturalny ludności, księgi metrykalne: urodzenia, małżeństwa i zgony, sprawozdania. Liczba jednostek w zespole: 52
Wyświetlanie 21 do 40 z 1 753 wpisów.