Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
65/373/0 Starostwo Powiatowe Szczecińskie 1945-1950 0 rozwiń
1. Referat Ogólno-Organizacyjny 1946-1950, sygn. 1-59; 59 j.a. - organizacja Starostwa (1946-1950); protokoły zebrań, zjazdów, narad wójtów i burmistrzów (1948); organizacja uroczystości w powiecie (1948); akcje społeczne (1949); opis powiatu (1948); protokoły kontroli Starostwa (1948-1950); raporty sytuacyjne (1946-1949); sprawozdania dotyczące ludności (1946-1949), rolnictwa (1946-1949), przemysłu, rzemiosła (1947); oddłużanie wsi (1949-1950); akcja siewna i żniwna (1948-1949); podział administracyjny powiatu (1947-1948); zmiany nazw miejscowości (1947-1948); monografia powiatu (1948); roki urzędowe (1948); akty uznania obywatelstwa polskiego (1946-1948). 2. Referat Budżetowo-Gospodarczy 1946-1949, sygn. 60-65; 6 j.a.- budżety zarządów gminnych i miejskich (1947-1949); wykaz pracowników Starostwa (1946); kredyty (1946). 3. Referat Osiedleńczy 1946-1949, sygn. 66-117; 52 j.a.- zarządzenia dotyczące spraw osiedleńczych (1946); osadnictwo wojskowe (1946); wnioski o przyznanie praw własności (1946); raporty sytuacyjne (1947); sprawozdania Komisji Wnioskowej (1946-1947); protokoły posiedzeń Powiatowej Komisji Rolnej (1946-1947); sprawozdania dotyczące akcji osiedleńczej; akcja spółdzielczo-parcelacyjna (1946-1947); wykazy osadników (1947); wnioski o przydzielenie obiektów rolnych (1947); osadnictwo nierolnicze (1946-1948); protokoły kontroli przebiegu akcji osiedleńczej (1947-1948); opieka nad osadnikami (1947-1948); protokoły posiedzeń Wojewódzkiej Komisji Klasyfikacyjno-Szacunkowej (1948); uwłaszczenie nierolnicze (1948); protokoły wprowadzenia na gospodarstwa rolne (1947-1948); wysiedlanie Niemców (1948). 4. Referat Ruchu Drogowego 1947-1948, sygn. 118-119; 2 j.a.- okólniki i zarządzenia dotyczące komunikacji samochodowej (1947); sprawozdania z działalności Referatu (1947-1948). 5. Referat Aprowizacji i Handlu 1945-1948; sygn. 120-135; 16 j.a.- zarządzenia i okólniki w sprawach aprowizacji i handlu (`1945-1946); protokoły narad w sprawie obiektów przemysłu rybnego w Nowym Warpnie (1945-1946); wykazy przedsiębiorstw handlowych (1947-1948); sprawozdania dotyczące cen (1947-1948), rynku (1947-1947), rolnictwa (1946-1948); sprawozdania Powiatowej Komisji Kontroli Cen (1947). 6. Referat Opieki Społecznej 1945-1950, sygn. 136-155; 20 j.a.- zarządzenia dotyczące opieki społecznej (1945-1946); wykazy osób potrzebujących opieki (1945-1946); wykazy repatriantów; nadzór nad działalnością instytucji i organizacji społecznych w zakresie opieki społecznej (1948); nadzór nad działalnością domów opieki społecznej (1947), żłobków, domów noclegowych (1948); działalność komitetów opieki społecznej w powiecie (1947-1949); sprawozdania z zakresu opieki społecznej (1948); nadzór nad działalnością referatów opieki społecznej w zarządach miast i gmin (1948-1950). 7. Referat Budownictwa 1946-1950, sygn. 156-181; 26 j.a.- nadzór nad zakładami użyteczności publicznej (1946); grobownictwo wojenne (1946); wykazy cmentarzy i grobów (1947); sprawozdania z odbudowy (1947-1948); nadzór nad zielenią publiczną (1947); odbudowa budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej – przedszkoli, urzędów w powiecie (w tym Urzędu Wojewódzkiego) (1946-1950); wnioski o włączenie do planów inwestycyjnych (1949-1950). 8. Referat Pomiarów 1947-1948, sygn. 182-184; 3 j.a.- sprawozdania z wykonanych prac pomiarowych (1947); projekty planów zabudowy osiedli wiejskich (1947); wyciągi z matrykuły podatku gruntowego (1948). 9. Referat Rolnictwa i Reform Rolnych 1946-1949, sygn. 185-204; 20 j.a.- zarządzenia i okólniki w sprawach rolnictwa (1947); sprawozdania dotyczące rolnictwa (1946-1948), rybołówstwa, akcji zarybieniowych; osadnictwo miejskie (1947); materiały dotyczące parcelacji i osadnictwa (1947-1949); regulacja tytułów własności (1947-1949); przekazywanie majątków; inwentaryzacja nieruchomości PFZ (1948); umowy dzierżawne (1948). 10. Referat Zdrowia 1947, sygn. 205; 1 j.a.- przepisy i zarządzenia dotyczące opieki lekarskiej (1947). 11. Referat Kultury i Sztuki 1946-1949, sygn. 206-218, 226; 14 j.a.- przepisy i zarządzenia dotyczące spraw kultury (19476-1948); materiały dotyczące organizacji czytelnictwa (1947), amatorskiego ruchu teatralnego (1947), życia muzycznego (1947), ochrony zabytków (1947); plany i sprawozdania z działalności referatu (1946-1949). 12. Referat Społeczno-Polityczny 1947-1950, sygn. 219-225; 7 j.a.- nadzór nad działalnością ochotniczych straży pożarnych (1947), Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół dzieci w Nowym Warpnie (1947), Powiatowego Związku Gminnych Spółdzielni (1949), Związku Samopomocy Chłopskiej (1949); poświadczenia obywatelstwa (1948); protokoły konferencji burmistrzów, wójtów i sekretarzy gmin (1950). 13. PRZES.236/2010; 1949-1950; sygn. 227; 1 j.a - rejestr wydanych dowodów osobistych. Liczba jednostek w zespole: 227
65/374/0 Wydział Powiatowy i Powiatowa Rada Narodowa w Szczecinie 1946-1950 0 rozwiń
1. Powiatowa Rada Narodowa w Szczecinie 1946-1950; sygn. 1-38 (sygn. 20a), 63-66; 43 j.a. - protokoły sesji (1946-1948, 1950), organizacja Rady (1946-1949), protokoły posiedzeń komisji Rady i protokoły przeprowadzonych przez komisje kontroli (1948-1950), protokoły posiedzeń Prezydium PRN (1946-1948), wykazy radnych (1947-1949), sprawozdania z działalności PRN (1947, 1949), sprawozdania przesyłane do wiadomości PRN, protokoły kontroli PRN (1947), organizacja i nadzór nad działalnościa rad niższych stopni (1946-1949), księgi uchwał PRN (1947-1948, 1950). 2. Wydział Powiatowy w Szczecinie 1947-1950; sygn. 39-62; 24 j.a. - protokoły posiedzeń Wydziału Powiatowego (1948), sprawozdania z działalności (za 1948 r.), protokoły zebrań i narad burmistrzów i wójtów (1948-1949), sprawozdania z uroczystości na terenie powiatu (1949), wnioski o odznaczenia (1949), budżet Wydziału (na 1948-1949), materiały dotyczące pomocy finansowej dla Nowego Warpna (1947-1948), budżety zarządów miejskich i gminnych powiatu (1949-1950), planowanie inwestycji w powiecie (1949-1950), pomoc stypendialna (1949), rolnictwo (1949), przemysł (1947-1949), elektryfikacja powiatu, melioracja (1947-1949), budowa dróg i mostów (1949-1950), protokoły kontroli zarządów miejskich i gminnych przeprowadzone przez pracowników Wydziału (1947), zmiana granic gmin (1949). Liczba jednostek w zespole: 67
65/375/0 Gminna Rada Narodowa w Dobrej 1945-1954 0 rozwiń
1. Zarząd Gminny i Gminna Rada Narodowa 1945-1950; sygn. 1-12; 12 j.a. – protokoły sesji (1947-1950), posiedzeń Prezydium (1948); kontrole ZG (1948); budżet gminy (1948, 1950); rejestr mieszkańców gminy (1945-1950); ewidencja ludności (1946-1950); repatriacja obywateli niemieckich (1946-1947). 2. Prezydium Gminnej Rady Narodowej 1950-1954; sygn. 13-51; 39 j.a. – skargi i zażalenia mieszkańców (1954); podział administracyjny gminy (1952, 1954); materiały z wyborów do rad narodowych (1954); organizacja PGRN (1952, 1954); protokoły sesji, komisji i posiedzeń Prezydium (1950-1954); ewidencja radnych (1952, 1954); protokoły zebrań wiejskich (1952, 1954); organizacja rzemiosła w gminie (1954); protokoły przekazania znaków geodezyjnych (1954); budżet gminy (1950-1954) i sprawozdania z jego wykonania (za 1953 r.); działalność oświatowa w gminie (1954); rejestry pomiarowo-klasyfikacyjne gruntów gromady Buk (1950); plany dotyczące kontraktacji produkcji roślinnej i hodowli zwierząt (1954) oraz sprawozdania z ich realizacji (1953-1954); sprawozdania z walki z chorobami zakaźnymi w gminie (1954). 3. PRZES. Nr 235/2010; 1948-1951; syg. 52; 1 j.a. - księga kontroli ruchu ludności - rejestr osób opuszczających gminę. Liczba jednostek w zespole: 52
65/376/0 Gminna Rada Narodowa w Dołujach 1945-1954 0 rozwiń
1. Zarząd Gminny i Gminna Rada Narodowa 1945-1949; sygn. 1-13; 13 j.a. – ewidencja pracowników ZG (1945-1947); raporty sytuacyjne (1946, 1948-1949); sprawozdania dotyczące rolnictwa (1948); wykazy osób posiadających gospodarstwa rolne w gromadach Dołuje i Mierzyn (1949); ewidencja ludności i wykazy obywateli niemieckich (1947-1948); osadnictwo na terenie gminy (1948). 2. Prezydium Gminnej Rady Narodowej 1950-1954; sygn. 14-48; 35 j.a. – sprawy kancelaryjno-archiwalne (1952, 1954); protokoły posiedzeń Gminnej Komisji Podziału Administracyjnego (1954); protokoły sesji, komisji i posiedzeń Prezydium (1950-1954); sprawozdania z działalności rady (1950, 1954); protokoły zebrań wiejskich (1950, 1954); protokoły przekazania znaków geodezyjnych (1954); budżet gminy (1951-1954); sprawozdania z rolnictwa (1951-1953), z zagospodarowania odłogów (1951). Liczba jednostek w zespole: 48
65/377/0 Gminna Rada Narodowa w Jasienicy 1945-1954 0 rozwiń
1. Zarząd Gminny i Gminna Rada Narodowa 1946-1950; sygn. 1-14 i 29-30; 16 j.a. – organizacja Rady (1948); sprawozdania z działalności Rady (1947-1950); ewidencja pracowników ZG (1947-1950); protokoły sesji (1947-1950), Prezydium (1947-1950) i Zarządu Gminnego (1948, 1950); protokoły zebrań wiejskich (1946-1950); protokoły kontroli ZG (1948-1949); raporty sytuacyjne (1949); wnioski o włączenie do planu inwestycyjnego (na 1949 r.); ewidencja ludności (1946-1950); wykazy obywateli niemieckich (1946). 2. Prezydium Gminnej Rady Narodowej 1950-1954; sygn. 15-28 i 31; 15 j.a. – protokoły sesji i posiedzeń Prezydium (1950-1954); protokoły zebrań wiejskich (1949-1951); ewidencja ludności (1953); budżet gminy (1950-1954); plany dostaw zbóż (na 1950 r.); sprawozdania z akcji siewnych i żniwnych w gminie (1952). 3. PRZES. Nr 236/2010; 1946-1951; sygn. 32-34; 3 j.a. - spisy ludności w poszczególnych gromadach gminy (1947-1948), księgi kontroli ruchu ludności - rejestry osób opuszczających gminę (1946-1951) oraz przybywających do gminy (1946-1947). Liczba jednostek w zespole: 34
65/378/0 Gminna Rada Narodowa w Kołbaskowie 1945-1954 0 rozwiń
1. Zarząd Gminny i Gminna Rada Narodowa 1948- sygn. 1; 1 j.a. – protokoły zebrań sołtysów (1948). 2. Prezydium Gminnej Rady Narodowej 1950-1954; sygn. 2-51; 50 j.a. – sprawy kancelaryjno-archiwalne (1951-1954); protokoły posiedzeń Gminnej Komisji Podziału Administracyjnego (1954); nazwy miejscowości, spisy placów i ulic (1951); protokoły sesji, komisji i posiedzeń Prezydium (1950-1954); ewidencja i sprawy osobowe radnych (1951, 1953); sprawozdania z działalności Rady (1951-1954); plany pracy PGRN (1952-1953); protokoły zebrań wiejskich (1951, 1954); szkolenia sołtysów (1952); protokoły posiedzeń Zespołu Gminnego (1952-1953); rejestr spraw karno-administracyjnych (1949-1952); ewidencja ludności (1949-1951); działalność partii politycznych w gminie (1954); budżet gminy (1951-1953); organizacja Referatu Wojskowego (1949-1954); plany i sprawozdania dotyczące rolnictwa (1950-1954); podania mieszkańców dotyczące otrzymania, zamiany i dzierżawy gruntów i budynków (1950-1951); korespondencja dotycząca spraw lokalowych , dzierżawy budynków, nieruchomości oraz podatków (1951); protokoły z dokonania komisyjnych przetargów zbóż, umowy dzierżawne (1952). Liczba jednostek w zespole: 51
65/379/0 Gminna Rada Narodowa w Tanowie 1945-1954 0 rozwiń
1. Zarząd Gminny i Gminna Rada Narodowa 1946-1950; sygn. 1-13; 13 j.a. – protokoły sesji, komisji i Prezydium (1946-1950); protokoły posiedzeń Zarządu Gminnego (1946); zebrania wiejskie (1946-1947, 1950); wykazy gospodarstw rolnych (1946); wykazy osadników (1946); spisy rolne (1947); sprawozdania z realizacji podatku gruntowego (1948); protokoły wprowadzenia na gospodarstwa rolne (1949); oświata na terenie gminy (1946, 1948-1951); ochrona porządku i bezpieczeństwa publicznego (1946). 2. Prezydium Gminnej Rady Narodowej 1950-1954; sygn. 14-34; 21 j.a. – sprawy kancelaryjno-archiwalne (1950, 1952); organizacja Rady (1948, 1953-1954); protokoły sesji, komisji i posiedzeń Prezydium (1950-1954); ewidencja radnych (1950, 1953); sprawozdania z działalności Rady (1950-1952, 1954); protokoły kontroli (1949-1952); protokoły zebrań wiejskich (1951-1954); protokoły posiedzeń Zespołu Gminnego (1953); protokoły narad (1954); materiały z wyborów do rad narodowych (1954); budżet gminy (1951-1953); ewidencja odłogów w gminie (1953). Liczba jednostek w zespole: 34
65/381/0 vacat - Wojewódzka Komenda Straży Pożarnych w Szczecinie - włączono do zespołu nr 65/356 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
65/382/0 vacat - Urząd Celny w Dziwnowie - zespół przeniesiony do Oddziału AP w Szczecinie Oddział w Płotach 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
65/383/0 Najwyższa Izba Kontroli, Delegatura w Szczecinie 1945-2011 0 rozwiń
1. INWENTARZ KSIĄŻKOWY sygn. 1-7315 Dokumentacja organizacyjno-administracyjna NIK 1946 – 1987;761 j.a. I. Organizacja i zarządzanie 1946–1979; 306 j.a. 1. Organy kolegialne NIK 1958-1978 – protokoły posiedzeń i uchwały Kolegium Delegatury NIK w Szczecinie 2. Organizacja NIK 1946-1986 – zarządzenia wewnętrzne Prezesa Delegatury NIK, zarządzenia oraz instrukcje władz nadrzędnych dotyczące organizacji NIK oraz poszczególnych departamentów i zespołów kontrolnych. 3. Konferencje, narady 1951-1986 4. Sprawozdania z działalności 1950-1952, 1959-1989 – sprawozdania z działalności szczecińskiej Delegatury oraz poszczególnych departamentów jak i zespołów kontrolnych NIK. 5. Sprawozdania finansowe 1961-1976 –plany finansowe i sprawozdania finansowe Delegatury. 6. Współpraca 1966-1985 – informacje dotyczące współpracy m.in.. z władzami partyjnymi, prokuraturą i innymi organami ścigania, ze związkami zawodowymi. 7. Kontrole Delegatury 1952-1985 – zachowane tu materiały dotyczą działalności kontroli wewnętrznej w Delegaturze NIK. 8. Skargi i wnioski 1968-2005 - akta kontroli podejmowanych w odpowiedzi na skargi obywateli. Ewidencja skarg. 9. Wydawnictwa, popularyzacja 1959-1997; – wycinki prasowe dotyczące działalności NIK oraz biuletyny informacyjne NIK. 10. Związki zawodowe i samorząd pracowniczy 1972-1991 11. Archiwum zakładowe 1950-1975. II. Kadry 1966 – 1985; 11 j.a. 1. Zatrudnianie 1969-1977 – sprawozdania i analizy ze stanu zatrudnienia w Delegaturze NIK w Szczecinie. 2. Szkolenie i doskonalenie zawodowe 1966-1968, 1977-1978 -informacje i analizy dotyczące organizowanych przez Delegaturę szkoleń pracowników. 3. Ocena kadry pracowniczej 1984-1985. III. Działalność kontrolna 1946 – 1998; 444 j.a. 1. Ewidencja kontroli 1946-1956, 1961, 1966-1972; 2. Tematyka, plany i programy kontroli 1953-1986–zbiorcze plany kontroli Delegatury oraz plany i programy kontroli poszczególnych zespołów kontrolnych. 3. Informacje o wynikach kontroli 1958-1998 – zbiorcze sprawozdania o wynikach kontroli przeprowadzanych przez Delegaturę NIK. 4. Sprawy kierowane do organów ścigania 1955-1967 – tu znajdują się informacje o sprawach, które w wyniku kontroli zostały skierowane do organów ścigania. 5. Opinie i analizy NIK 1952, 1958-1979 – znajdują się tu uwagi do wojewódzkiego budżetu i planu gospodarczego oraz uwagi do sprawozdań z ich wykonania. Są także analizy protokołów sesji i posiedzeń prezydiów rad narodowych różnych szczebli - najwięcej jest analiz protokołów sesji Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie, są analizy protokołów posiedzeń Wojewódzkich Zespołów Poselskich oraz uwagi Delegatury dotyczące działalności urzędów administracji państwowej. 6. Uwagi NIK do budżetów i planów gospodarczych 1957-1976, 1985-1987 – są to uwagi NIK do budżetów i planów gospodarczych Państwa i sprawozdań z ich wykonania. 7. Sprawozdania z działalności kontrolnej NIK 1949, 1954-1977 – zachowany tu materiał to zarówno zbiorcze sprawozdania z działalności kontrolnej NIK jak i sprawozdania poszczególnych departamentów i zespołów kontrolnych. Dokumentacja przeprowadzonych kontroli 1945 – 1994;6554 j.a. I. Sprawozdania i raporty sytuacyjne 1945; 47 j.a.; II. Administracja państwowa 1949 – 1992; 362 j.a. – zachowane tu jednostki pokazują działalność administracji państwowej na terenie województwa szczecińskiego i od 1976 r. gorzowskiego - szczebel wojewódzki (1949-1992), powiatowy (1951-1975), miejski (1978-1986);miejsko-gminny (1977-1988), gromadzki/gminny (1949-1988), wnioski i postulaty wyborców (1955-1978), skargi i wnioski (1958-1979), akcja osiedleńcza (1948-1957), funkcjonowanie urzędów (KPA) (1955-1968), kontrole instruktażowo-pokazowe (komisje kontroli społecznej) (1951-1958), działalność rad narodowych i ich komisji (1950-1969), urzędy stanu cywilnego (1961-1974), zatrudnianie i wynagradzanie (1951-1988), nadzór właścicielski (1968-1986), aktywizacja gospodarcza miast i wsi (1955-1986), kontrole skargowe (1954-1977), inne kontrole (1959-1980). III. Przemysł 1950 – 1991; 217 j.a. - przemysł terenowy, przedsiębiorstwa przemysłu terenowego, przedsiębiorstwa przemysłowe, zdolność produkcyjna, inwestycje w przemyśle, gospodarka maszynami i urządzeniami w przemyśle, zatrudnianie i wynagradzanie, zaopatrzenie przemysłu, postęp techniczny w przemyśle, dzielnice przemysłowo-składowe, koszty produkcji, kontrole skargowe, inne kontrole. IV. Budownictwo 1950 – 1996; 582 j.a.- przedsiębiorstwa budowlane, biura projektów, gospodarka terenami, produkcja budowlano-montażowa, geodezja, budownictwo indywidualne, budownictwo mieszkaniowe, budownictwo towarzyszące, budownictwo przemysłowe, samowola budowlana, rozbudowa miast Szczecin, Świnoujście, materiały budowlane, maszyny budowlane, finansowanie budownictwa, zatrudnianie i wynagradzanie, kontrole skargowe, inne kontrole. V. Rolnictwo 1949-1995; 1752 j.a. - państwowe gospodarstwa rolne, kółka rolnicze, rolnicze spółdzielnie produkcyjne, rolnictwo indywidualne, produkcja zwierzęca, produkcja roślinna, hodowla, rybactwo, sadownictwo i ogrodnictwo, akcje siewne, akcje żniwne, akcje jesienne, inne prace sezonowe, wykopki, akcje przeciwstonkowe, skup i obowiązkowe dostawy, magazynowanie płodów rolnych, środki produkcji, sprzęt rolniczy, produkcja i wykorzystanie pasz, melioracje, weterynaria, gospodarowanie ziemią, inwestycje rolne, elektryfikacja rolnictwa, służba rolna i doradztwo rolne, usługi dla rolnictwa, zaopatrzenie rynku wiejskiego, agrominimum, spółki wodne, rolne przedsiębiorstwa przemysłowe, nawozy i środki ochrony roślin, deszczownie, zatrudnienie i wynagrodzenia, kontrole skargowe, inne kontrole. VI. Rybołówstwo 1950 – 1988; 39j.a. - administracja rybołówstwa, instytucje i przedsiębiorstwa, flota rybacka, przetwórstwo rybne, finansowanie rybołówstwa. VII. Leśnictwo 1949 – 1989; 79 j.a. - przedsiębiorstwa i instytucje, zalesianie i odnowa drzewostanu, szkółki leśne, ochrona zasobów leśnych, gospodarowanie drewnem, łowiectwo, inwestycje leśne, mechanizacja leśnictwa, transport leśny, zatrudnianie, wynagradzanie i sprawy bhp, finanse leśnictwa. VIII. Gospodarka morska 1950 – 1978; 47 j.a. - administracja morska, transport morski i śródlądowy, żegluga rzeczna i przybrzeżna, port, stocznie morskie i rzeczne, usługi morskie i portowe. IX. Transport i drogownictwo, łączność1950 – 1994; 175 j.a. - transport kolejowy, transport samochodowy, transport lotniczy, drogownictwo, łączność, poczta, telekomunikacja, zatrudnianie i wynagradzanie, inwestycje drogowe, inne kontrole, kontrole skarbowe. X. Handel 1950 – 1991; 477 j.a. - przedsiębiorstwa handlowe, organizacja handlu wewnętrznego, inspekcja handlowa, demonopolizacja, handel prywatny, system agencyjny i komisowy, zaopatrzenie w artykuły spożywcze, zaopatrzenie w warzywa i owoce, zaopatrzenie w odzież i obuwie, zaopatrzenie w meble i sprzęt gospodarstwa domowego, zaopatrzenie w artykuły chemiczne, zaopatrzenie w opał, zaopatrzenie w inne artykuły, reglamentacja towarów, sprzedaż pozarynkowa, ceny, obsługa klienta - reklamacje, prawa konsumenta, inwestycje w handlu, sezon turystyczny, import-eksport, zatrudnianie i wynagradzanie, kontrole skargowe, inne kontrole. XI Usługi 1951 – 1991; 234 j.a. - przedsiębiorstwa i zakłady usługowe, usługi dla ludności, drobna wytwórczość, zaopatrzenie materiałowe, ceny, gastronomia, kontrole skargowe, inne kontrole. XII. Gospodarka komunalna 1951 – 1993; 162 j.a. - przedsiębiorstwa i zakłady gospodarki komunalnej, infrastruktura komunalna, inwestycje, postęp techniczno-organizacyjny, zaopatrzenie w energię elektryczną, zaopatrzenie w wodę, zaopatrzenie w gaz, oczyszczalnie ścieków, komunikacja miejska, akcje zimowe, kontrole skargowe. XIII. Gospodarka mieszkaniowa 1951 – 1992; 232 j.a. - instytucje i przedsiębiorstwa gospodarki mieszkaniowej, gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi, koszty utrzymania budynków mieszkalnych, osiedla mieszkaniowe, sprzedaż nieruchomości, przydziały mieszkań i domów, eksploatacja, konserwacja i remonty mieszkań, opłaty mieszkaniowe, administracja budynków, kontrole skargowe. XIV. Nauka i rozwój techniki 1961 – 1988; 20 j.a. - badania naukowe, rozwój techniki, inne kontrole. XV. Oświata i wychowanie 1949 – 1992; 273 j.a. - administracja oświatowa, przedszkola, placówki oświatowo-wychowawcze, szkolnictwo podstawowe, szkolnictwo średnie, szkolnictwo zawodowe, szkolnictwo artystyczne, szkolnictwo wyższe, szkolnictwo specjalne, kadry nauczycielskie i oświatowe, doskonalenie zawodowe nauczycieli, Społeczny Fundusz Budowy Szkół, inwestycje szkolne, pomoce naukowe, reformy szkolne, szkolnictwo przyzakładowe, finansowanie oświaty, komitety rodzicielskie, kontrole skargowe, inne kontrole. XVI. Kultura i sztuka 1950 – 1991; 79 j.a. - instytucje i jednostki kultury i sztuki, towarzystwa kulturalne, obrót dobrami kultury, ochrona i konserwacja zabytków, czytelnictwo, kinematografia, radio i telewizja, fundusz rozwoju kultury, zatrudnianie i wynagradzanie, finansowanie kultury i sztuki, kontrole skargowe, inne kontrole. XVII. Ochrona zdrowia 1950 – 1994; 382 j.a. - szpitale, przychodnie, zakłady opieki zdrowotnej, administracja służby zdrowia, opieka zdrowotna dzieci i młodzieży, szkolna służba zdrowia, otwarta opieka zdrowotna, lecznictwo stomatologiczne, choroby weneryczne, zwalczanie alkoholizmu, zaopatrzenie w leki, krwiodawstwo, uzdrowiska, pogotowie ratunkowe, finansowanie służby zdrowia, opłaty za leczenie, służby sanitarno-epidemiologiczne, stan sanitarny, kadry służby zdrowia, inwestycje w służbie zdrowia, kontrole skargowe, inne kontrole. XVIII. Opieka społeczna 1951 – 1990; 78 j.a- jednostki i instytucje pomocy społecznej, opieka nad osobami starszymi, domy dziecka, inwestycje, kontrole skargowe. XIX. Sport 1952 – 1990; 34 j.a. - kluby sportowe, sport masowy, sport dzieci i młodzieży, finansowanie sportu, sport wiejski, inwestycje, inne kontrole. XX. Turystyka, wypoczynek, rekreacja 1951 – 1991; 85 j.a. - organizacje i towarzystwa turystyczne, biura podróży, ośrodki wypoczynkowe i wczasowe, hotelarstwo, kolonie i akcje letnie, baza turystyczna, obsługa ruchu turystycznego, turystyka zagraniczna, świetlice, inwestycje, ceny, ogródki działkowe, fundusz wczasów pracowniczych, kontrole skargowe, inne kontrole. XXI. Wymiar sprawiedliwości 1950 – 1967; 17 j.a. - jednostki wymiaru sprawiedliwości, biegli sadowi, egzekucja sadowa, XXII. Bezpieczeństwo i porządek publiczny 1950 – 1994; 135 j.a. - nadużycia gospodarcze, milicja obywatelska, policja, orzecznictwo karno-administracyjne, straż pożarna, bezpieczeństwo przeciwpożarowe, bezpieczeństwo na drogach, zabezpieczenie mienia społecznego, estetyzacja miast i gmin, inne kontrole. XXIII. Organizacje polityczne, społeczne, związki zawodowe 1950 – 1988; 56 j.a. - organizacje społeczne, Powszechna Organizacja Służba Polsce, Związek Inwalidów Wojennych, ZBOWiD, zatrudnianie i wynagradzanie, samorząd robotniczy, związki zawodowe, kontrole skargowe. XXIV. Finanse 1947 – 1991; 330 j.a. - finanse publiczne, administracja skarbowa, spółdzielnie oszczędnościowo-pożyczkowe, banki, kasy spółdzielcze, podatki i opłaty, orzecznictwo karno-skarbowe, dotacje budżetowe, komisje podatkowe, dyscyplina budżetowa, rewizje finansowo-księgowe, kredytowanie gospodarki, kredytowanie rolnictwa, polityka cenowo-dochodowa i pieniężno-kredytowa, program oszczędnościowy i antyinflacyjny, wymiana monetarna, inne kontrole. XXV. Ubezpieczenia 1950 – 1991; 49 j.a. - ubezpieczenia społeczne, świadczenia społeczne, składki ubezpieczeniowe, ubezpieczenia społeczne rolników, kontrole skargowe. XXVI. Spółdzielczość 1951 – 1993; 82 j.a. - spółdzielczość pracy, spółdzielczość gminnych spółdzielni "Samopomoc Chłopska", spółdzielnie spożywców "Społem", spółdzielnie budownictwa mieszkaniowego, spółdzielnie mleczarskie, spółdzielnie inwalidów, spółdzielnie rękodzieła ludowego i artystycznego, kontrole skargowe. XXVII. Ochrona środowiska 1959 – 1993; 107 j.a. - ochrona środowiska naturalnego, ochrona wód i prawo wodne, ochrona jeziora Miedwie, ochrona pasa nadmorskiego, finansowanie ochrony środowiska, inwestycje ochrony środowiska. XXVIII. Zatrudnianie, wynagradzanie, szkolenia, bhp 1952 – 1990; 144 j.a. - zatrudnianie, wynagradzanie, szkolenia, bezpieczeństwo i higiena pracy, dyscyplina pracy, kwalifikacje zawodowe, warunki pracy. XXIX. Kontrole – różne 1950 – 1991; 278 j.a. - ochrona tajemnicy państwowej i służbowej, działalność inspekcji i kontroli wewnętrznej, obsługa prawna jednostek, rzetelność sporządzania sprawozdań, gospodarka surowcami wtórnymi, gospodarka odpadami i złomem, gospodarka paliwami, koordynacja terenowo-branżowa, roszczenia odszkodowawcze, majątek trwały, spółki prawa handlowego, magazyny interwencyjne, programy antyinflacyjne i oszczędnościowe, Szczecińska Gra Liczbowa "Gryf", czyny społeczne, inne kontrole. 2. AKCESJA nr 2417/2008; 1949-2002; sygn. 7316-9051; 1735 j.a. 1. Dokumentacja organizacyjno-administracyjna NIK 1949-2002; 21 j.a. - skorowidz zarządzeń, okólników, pism okólnych oraz instrukcji NIK (1949-1954), sprawy lokalowe Delegatury NIK (1956-1965), normatywy kancelaryjno-archiwalne (1960, 1962, 1978, 1990), protokoły kontroli Delegatury NIK (1967-1972), karty ewidencyjne kontroli (1980-2001), współpraca Delegatury NIK z innymi organami kontroli (1983), plany pracy Delegatury (na lata 1987-1991), sprawozdania z działalności Delegatury (za lata 1986-1991), protokoły narad pracowników (1978-1989), sprawozdania z poszczególnych kontroli 2. Dokumentacja przeprowadzonych kontroli 1991-2000; 1714 j.a. - materiały z kontroli poszczególnych jednostek organizacyjnych. 3. AKCESJA nr 3135/2012; 2000-2008; 584 j.a. - dokumentacja z przeprowadzonych kontroli w latach 2000-2001 w poszczególnych jednostek organizacyjnych. 4. AKCESJA nr 3952/2017; 2002-2011; 2013 j.a.; sygn. 9636-11648 - dokumentacja z przeprowadzonych kontroli w poszczególnych jednostkach organizacyjnych. Liczba jednostek w zespole: 11648
65/384/0 Powszechny Zakład Ubezpieczeń, Oddział Okręgowy w Szczecinie 1945-1994 0 rozwiń
I. AKCESJA nr 828/1988; 1947-1962; 15 j.a. - zarys historii PZU Oddział Wojewódzki w Szczecinie w latach 1945-1960; zarządzenia i wytyczne Centrali PZUW i PZU (1947-1960), sprawozdania z kontroli Inspektoratów (1959-1962), zbiorcze i jednostkowe sprawozdania rachunkowe (1953-1955). II. AKCESJA nr 1282/1996; 1957-1994; 133 j.a. - organizacja oddziałów okręgowych (1975-1988), protokoły narad (1982-1986), stan zatrudnienia w Oddziale (1985-1986, 1992), spisy zdawczo-odbiorcze akt do archiwum i protokoły brakowania akt (1962-1991), plan kontroli i rewizji Oddziału Okręgowego PZU i sprawozdania z jego wykonania (1970-1974), protokoły kontroli Inspektoratów PZU (1966-1991), protokoły kontroli Oddziału Wojewódzkiego PZU (1967-1980), zbiorcze i jednostkowe bilanse (1979-1991), sprawozdania z działalności Inspektoratów ((1979, 1991), sprawozdania z wykonania planu kosztów (1978-1991, 1993), sprawozdania z wykonania środków funduszu prewencyjnego (1977-1985, 1987, 1990), sprawozdania ze stanu i ruchu środków trwałych (1977, 1979-1991), zestawienia regresów (1979-1982, 1984, 1987, 1990-1991), sprawozdania z działalności inwestycyjnej (1982-1984), sprawozdania z zatrudnienia i wynagrodzeń (1978-1979, 1982-1988, 1993), sprawozdania z działalności socjalnej (1977-1991), sprawozdania z gospodarki funduszem mieszkaniowym (1977-1991), analizy stanu szkodowości w obowiązkowych i dobrowolnych ubezpieczeniach (1978-1980). III.AKCESJA nr 3930/2017; [1930] 1945-1963 - akta osobowe pracowników zwolnionych. Liczba jednostek w zespole: 373
65/385/0 Archiwum Państwowe w Szczecinie 1945-2003 0 rozwiń
Organizacja AP (1945-1999), Dziennik archiwum szczecińskiego (1945-1950), organizacja jednostek podległych (1950-1968), protokoły posiedzeń aktywu doradczego (1970-1974), protokoły posiedzeń Komisji Brakowania Akt (1949-1977), protokoły posiedzeń i materiały na Komisję Metodyczną przy Archiwum (1951-1999), udział w krajowych i zagranicznych konferencjach archiwalnych (1947-1999), protokoły narad pracowniczych i odpraw kierowników (1951-1988), zarządzenia i okólniki własne i władz nadrzędnych (1945-1998), plany perspektywiczne i wieloletnie działalności Archiwum i sprawozdania z ich wykonania (za lata 1953-1965, 1966-1970, 1971-1975, 1976-1980, 1981-1985, 1985-1990), roczne plany pracy Archiwum i sprawozdania z ich wykonania (1945-2000), sprawozdania statystyczne i opisowe z zatrudnienia i funduszu płac (za lata 1949-1990), współpraca zagraniczna (1960-1994), protokoły kontroli Archiwum (1946-1961, 1970, 1974), sprawy lokalowe Archiwum (1945-1959), wykazy instytucji pod nadzorem archiwalnym (1962-1999), zatwierdzanie normatywów kancelaryjno-archiwalnych dla jednostek nadzorowanych (1974-1991), protokoły kontroli jednostek nadzorowanych (1952-1999), rewindykacja i wymiana akt (1948, 1956-1998), przejmowanie i przekazywanie akt z i do instytucji krajowych (1946-1994), scalanie międzyarchiwalne i rozmieszczanie zasobu (1953-1998), księga pamiątkowa AP 1945-1969, materiały dotyczące ewakuacji akt przez Niemcy w latach 1942-1945, instrukcje i wskazówki metodyczne dotyczące opracowywania zasobu (1954-1994), ewidencja zasobu i spisy zespołów (1950-1997, 2003), skontrum zasobu (1961, 1995-1997), protokoły z zebrań naukowych i materiały na te zebrania (1955-1988), regulaminy działania pracowni naukowej (1947-1963), kwerendy krajowe i zagraniczne (1946-1991), organizowanie wystaw i pokazów (1950-1986), popularyzacja zasobu - wycinki prasowe, artykuły do prasy i innych wydawnictw, audycje radiowe i telewizyjne (1958-1979), wydawnictwa i informatory archiwalne (1956-1974), przewodnik po zespołach WAP w Szczecinie (1964, 1998), materiały informacyjne o zespołach zamkniętych (1953-2001), obchody 50-lecia archiwów państwowych na Ziemiach Zachodnich i Północnych (1994-1995), udział pracowników centralnych w zespołach naukowo-badawczych (1993-1998), wydawanie generalnych zezwoleń na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej (1995-1997), protokół zdawczo-odbiorczy użyczenia akt Oddziałowi Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu (2003), bilanse za lata 1960-2000, bilanse Gospodarstwa Pomocniczego za lata 1991-2000. Liczba jednostek w zespole: 580
65/386/0 Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Szczecinie 1945-1950 [1955] 56352 rozwiń
- ZARZĄD MIEJSKI W SZCZECINIE 1945-1950 [1955]; 611 j.a. 1.Wydział Ogólno-Organizacyjny 1945-1950; sygn. 1-126, 631-632, 636, 650; 130 j.a. – organizacja ZM (1947-1948); wzory pieczęci (1948-1950); Komitet Pomocy Polakom (1945); sprawy granic administracyjnych miasta (1945-1950); przejmowanie parków, lasów (1948); zmiany nazw ulic (1950); kronika miasta Szczecina (1948); układy zbiorowe pracy (1947); okólniki władz zwierzchnich (1945-1950); organizacja zakładów miejskich (1946-1948); protokoły narad (1948); zarządzenia, okólniki i instrukcje Prezydenta i władz miejskich (1945-1950); sprawozdania z działalności ZM, Komisariatów Dzielnicowych i służb miejskich i przedsiębiorstw komunalnych (1945-1950); opinie i uwagi radcy prawnego (1945, 1949); umowy najmu, dzierżawy, kupna, sprzedaży nieruchomości (1945-1947); sprawy karne (1945-1948); materiały dotyczące przejmowania i zagospodarowywania terenów portu szczecińskiego (1947-1950); plany pracy i sprawozdania Referatu Morskiego (1950); wykazy pracowników i członków ZM (1945-1950); sprawozdanie z pobytu w Szczecinie ministra Kwiatkowskiego Delegata Rządu dla Spraw Wybrzeża (1946); korespondencja Sekretariatu Prezydenta (1945-1950); sprawozdania Prezydenta o sytuacji gospodarczej miasta i z działalności ZM (1945-1950); zatrudnianie i repatriacja Niemców (1945-1949); zarządzanie nieruchomościami i uruchamianie poniemieckich zakładów (1945-1947). 2. Wydział Administracyjny 1945-1950 [1955]; sygn. 127-248, 250-255, 624; 129 j.a. - organizacja wydziału (1947); zarządzenia porządkowe (1945-1949); organizacja i przebieg zjazdów, zgromadzeń, wieców i obchodów rocznicowych (1945-1949); zatrudnianie i repatriacja ludności niemieckiej (1945-1949); sprawy ludności innych narodowości (1945-1950); działalność stowarzyszeń, organizacji politycznych i gospodarczych oraz związków i klubów sportowych (1945-1950); korespondencja z wydawcami lokalnej prasy (1949); wycinki prasowe (1948, 1950). 3. Wydział Kultury, Oświaty i Sztuki 1945-1950 [1951]; sygn. 256-273; 18 j.a. – budżet Wydziału (1950); sprawozdania z działalności (1949-1950); biuletyny informacyjne Polskiej Agencji Oświatowej (1950); wykazy nauczycieli szkół podstawowych (1948); sprawy teatrów (1949-1949); sprawy kinematografii (1948); imprezy muzyczne i literackie (1948-1949); szkoły muzyczne (1948-1949 [1951]); biblioteka miejska (1945-1947). 4. Samodzielny Referat Osiedleńczy 1945-1949; sygn. 274-284, 637-649; 24 j.a – protokoły i sprawozdania z działalności Komitetu Osiedleńczego (1945); sprawozdania z akcji osiedleńczej (1945, 1948); wykaz osób przesiedlonych z Poznania w dniu 4.05.1945 r.; Komisja Osadnictwa Nierolniczego-organizacja, protokoły posiedzeń (1947-1949); wykaz nieruchomości (1948); wykaz majątków opuszczonych (1946-1947). 5. Wydział Finansowy 1945-1950; sygn. 285-330, 625-626, 635, 651; 50 j.a– budżet miasta (1945-1950); sprawozdania z wykonania budżetu miasta i jednostek komunalnych (1945-1950). 6. Wydział Opieki Społecznej 1947-1949; sygn. 331-335; 5 j.a. – zarządzenia wewnętrzne Wydziału (1947-1948); protokoły Komisji Opieki Społecznej (1947-1949); Miejski Komitet Opieki Społecznej (1947-1948); sprawozdania z kontroli Wydziału (1949). 7. Wydział Zdrowia 1949; sygn. 336; 1 j.a. – sprawozdania z działalności Wydziału 8. Wydział Przemysłu i Handlu 1945-1950; sygn. 249, 337-354, 633-634; 21 j.a. – organizacja Wydziału (1949); utworzenie Delegatury Ministerstwa Aprowizacji i Handlu-Zjednoczenie Przemysłu Ziemniaczanego (1945); wykazy zakładów rzemieślniczych, handlowych i przemysłowych (1945-1950); przejmowanie i uruchamianie zakładów przemysłowych (1945-1950); sprawozdanie z działalności Izby Przemysłowo-Handlowej w Szczecinie (1947-1948). 9. Wydział Techniczny 1945-1950 [1951]; sygn. 355-364; 10 j.a.– sprawozdania z działalności Wydziału (1945), Szczecińskiej Dyrekcji Odbudowy (1945), Biura Pomiarów (1947-1950 [1951]), Miejskiej Pracowni Urbanistycznej (1949-1950); estetyzacja miasta (1945-1948); odgruzowywanie dzielnicy n/Odrą (1946-1947); projekt regulacji placu dworcowego (1950). 10. Samodzielny Oddział Inspekcji Miejskiej 1945-1950; sygn. 365-447, 627-628; 85 j.a. – protokoły i sprawozdania z kontroli ZM i jego wydziałów oraz jednostek komunalnych (1945-1950). 11. Wydział Statystyki 1945-1950; sygn. 448-519; 72 j.a. – sprawozdania statystyczne dot. Ludności, chłonności osadniczej, zniszczeń wojennych, rolnictwa, przemysłu, rzemiosła, handlu, aprowizacji, cen, komunikacji, pożarów, zakładów miejskich, przedsiębiorstw przemysłowych (1945-1950); raporty sytuacyjne o zakładach handlowych, przemysłowych i rzemieślniczych (1945-1950). 12. Miejski Komitet Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego 1946; sygn. 520; 1 j.a. – sprawozdanie z działalności. 13. Tymczasowy Zarząd Niemiecki Miasta 1945; sygn. 521-535, 629; 16 j.a. – sprawozdania i raporty dzienne wydziałów Zarządu; dzienne meldunki z zakładów miejskich; dzienne meldunki o stanie ludności. 14. Komisariaty Dzielnicowe 1945-1950 [1953]; sygn. 536-559; 24 j.a. – organizacja komisariatów (1945); sprawozdania z działalności komisariatów (1945-1950 [1953]); korespondencja (1945-1950); sprawozdania statystyczne dotyczące rolnictwa, ludności, osadnictwa (1945-1950); protokoły zebrań (1948); 15. Kolegium Zarządu Miejskiego 1947-1950; sygn. 560-580; 21 j.a. – regulamin obrad (1947-1948); protokoły Kolegium (1947-1950). - MIEJSKA RADA NARODOWA W SZCZECINIE 1945-1950; sygn. 581-623, 630; 44 j.a – organizacja MRN 1945-1946, 1948); protokoły posiedzeń plenarnych i Prezydium MRN (1946-1950); księgi uchwał i uchwały (1947-1949); sprawozdanie z działalności (1949); korespondencja Rady (1948-1950); protokoły i sprawozdania komisji Rady (1946-1950); wykaz Niemców zatrudnionych w ZM (1945); sprawozdania z kontroli (1949-1950). - AKTA OSOBOWE pracowników Zarządu Miejskiego i Miejskiej Rady Narodowej 1945-1950; 4694 j.a. Liczba jednostek w zespole: 5349
65/387/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Szczecinie [1945] 1950-1973 [1975] 0 rozwiń
I AKCESJA UPORZĄDKOWANA W 1991 r.; 1452 j.a. 1. Wydział Organizacyjno-Prawny 1950-1973; sygn. 1-471; 471 j.a. - protokoły sesji (1950-1973), sprawozdania z realizacji uchwał MRN; sprawozdania z działalności MRN; wnioski i postulaty radnych, spotkania radnych z wyborcami,protokoły komisji Rady (1951-1973), protokoły posiedzeń Prezydium MRN (1950-1973); organizacja wewnętrzna i zakres działania poszczególnych wydziałów urzędu, normatyawy kancelaryjno-archiwalne, protokoły narad, okólniki i zarządzenia, zmiany nazw ulic, podział administracyjny miasta, nadzór nad organizacją i działalnością komisariatów dzielnicowych (1950) i dzielnicowych rad narodowych,komitety blokowe (1953, 1962-1969), skargi i wnioski (1951, 1967), monografie i wydawnictwa własne PMRN-biuletyn informacyjny PMRN (1957-1966), protokoły kontroli PMRN i jego wydziałów, działalność radiowęzła (1956-1958), organizacja i działalność Związku Zawodowego Pracowników Państwowych i Społecznych przy PMRN (1955-1973 [1974]). 2. Miejska Komisja Planowania Gospodarczego 1951-1973; sygn. 472-540; 69 j.a. - organizacja MKPG, protokoły posiedzeń MKPG (1953), plany gospodarcze wieloletnie i roczne rozwoju miasta i sprawozdania z ich wykonania, bilanse siły roboczej, plany i sprawozdania z ich wykonania w poszczególnych dziedzinach życia gospodarczego. 3. Wydział Finansowy 1951-1973; sygn. 541-718; 178 j.a. - organizacja Wydziału, zbiorcze i jednostkowe budżety i bilanse PMRN oraz jednostek podległych PMRN, materiały dotyczące podatków i opłat miejskich, protokoły kontroli finansowych PMRN i jednostek podległych. 4. Wydział Oświaty 1950-1973; sygn. 719-764; 46 j.a. - organizacja Wydziału, protokoły posiedzeń Kolegium (1964-1967), narady pracowników (1963-1973), plany i sprawozdania z wykonania planów w zakresie oświaty, organizacja i działalność szkół w mieście, zatrudnianie nauczycieli.. 5. Wydział Kultury 1950-1973; sygn. 765-877; 113 j.a. - organizacja Wydziału, sprawozdania z działalności Wydziału, organizacja i działalność poszczególnych placówek kultury na terenie miasta, analizy życia kulturalnego, sieć placówek kultury. 6. Miejski Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki 1950-1973; sygn. 878-951; 74 j.a. - organizacja Komitetu, protokoły posiedzeń Komitetu (1961-1972), organizacja i działalność klubów i związków sportowych, oceny i analizy dotyczące rozwoju sportu i turystyki. 7. Wydział Spraw Wewnętrznych 1950-1973; sygn. 952-1206; 255 j.a. - organizacja Wydziału, protokoły narad (1960-1972), zmiana imion i nazwisk, ewidencja i nadzór nad stowarzyszeniami działającymi w mieście, sprawy narodowościowe i obywatelskie, ludność cygańska (1952-1953, 1964-1968), sprawy wojskowe, terenowa ochrona przeciwlotnicza, służba ratownictwa technicznego, schronowa i ewakuacyjna (1957-1960). 8. Wydział Rolnictwa i Leśnictwa 1950-1968; sygn. 1207-1219; 13 j.a. - wydział ten był wspólny dla miasta i powiatu, a organizacyjnie podporządkowany był PPRN - protokoły narad (1960-1961), sprawozdania z działalności Wydziału (1956-1960), sprawozdania z akcji siewno-omłotowej (1952), ze skupu zbóż (1950-1951), z obrotu gruntami (1958-1959), uwłaszczenie rolników w mieście (1968), rozwój ogrodnictwa (1962), przejęcie przez MRN od wojska terenów w Podjuchach (1960) . 9. Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury 1950-1973; sygn. 1220-1232; 13 j.a. - organizacja Wydziału, plany, sprawozdania i informacje dotyczące budownictwa na terenie miasta. 10. Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 1951-1973; sygn. 1233-1269; 37 j.a. - organizacja Wydziału, protokoły narad (1960-1967), informacje i analizy dotyczące gospodarki komunalnej w mieście, remontów kapitalnych i inwestycji, sprawozdania z działalności miejskich zakładów gospodarki komunalnej i mieszkaniowej. 11. Wydział Komunikacji 1951-1973; sygn. 1270-1279; 10 j.a. - organizacja Wydziału, protokoły narad (1960-1973), plany i sprawozdania dotyczące funkcjonowania komunikacji autobusowej i tramwajowej i perspektywy jej rozwoju. 12. Wydział Handlu, Przemysłu i Usług [1945] 1950-1973; sygn. 1280-1374; 95 j.a. - organizacja Wydziału, protokoły narad (1960-1973), sprawozdania z działalności jednostek handlu, przemysłu i usług, analizy sieci handlowej i usługowej, protokoły walnych zgromadzeń cechów na terenie miasta (1959-1963), karty rejestracyjne rzemieślników ([1945] 1950-1965). 13. Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej 1951-1973; sygn. 1375-1421; 47 j.a. - organizacja Wydziału, protokoły narad (1965-1969), sprawozdania z działalności Wydziału, plany i sprawozdania dotyczące działalności placówek służby zdrowia, sieć służby zdrowia, protokoły kontroli w placówkach służby zdrowia, materiały dotyczące opieki społecznej. 14. Wydział Zatrudnienia 1950-1973; sygn. 1422-1452; 31 j.a. - organizacja Wydziału, narady pracowników (1962-1973), sprawozdania i analizy dotyczące zatrudnienia i z pośrednictwa pracy, analizy rynku pracy w mieście. II AKCESJA UPORZĄDKOWANA W 2005 r.; 200 j.a. 1. Wydział Organizacyjno-Prawny sygn. 1453-1517; 65 j.a. - protokoły posiedzeń Prezydium MRN (1950-1951, 1962, 1969-1972), rejestr uchwał MRN i realizacja uchwał MRN, kwestionariusze osobowe radnych, organizacja poszczególnych wydziałów PMRN. 2. Miejska Komisja Planowania Gospodarczego sygn. 1518-1537; 20 j.a. - plany gospodarcze i kierunki rozwoju miasta, bilanse siły roboczej, sprawozdania z wykonania planów gospodarczych i planów poszczególnych dziedzin gospodarki. 3. Wydział Finansowy sygn. 1538-1555; 18 j.a. - sprawozdania i informacje z wykonania budżetu miasta. 4. Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sygn. 1556-1564; 9 j.a. - sprawozdania z działalności Wydziału za lata 1954-1955, analizy ekonomiczne przedsiębiorstw podległych PMRN. 5. Wydział Zatrudnienia sygn. 1565; 1 j.a. - sprawozdanie z działalności Wydziału za lata 1965-1969. 6. Wydział Oświaty sygn. 1566-1568; 3 j.a. - działalność bibliotek miejskich , sieć szkół w mieście. 7. Wydział Spraw Wewnętrznych sygn. 1569-1572; 4 j.a. - repatriacja ludności, ludność cygańska, zarządzenia ministerialne dotyczące pobytu wojsk radzieckich na terenie Polski, informator statystyczny Szczecina z 1958 r. 8. Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury sygn. 1573-1649; 77 j.a. - dokumentacja techniczna i fotograficzna dotycząca kolorystyki ciągów elewacyjnych budynków położonych w centrum Szczecina, dokumentacja dotycząca budowy mostów przez Kanał Parnicki i Odrę Zachodnią, budowy Ośrodka Sportów Wodnych na Wyspie Odrzańskiej oraz projekt Pomnika Braterstwa Broni na Cmentarzu Centralnym, plany pracy Miejskiego Komitetu Społecznego Funduszu Budowy Szkół i Internatów. 9. Wydział Budżetowo-Gospodarczy sygn. 1650; 1 j.a. - zarządzenia dyrektora Wydziału. 10. Miejski Zespół Czynów Społecznych sygn. 1651-1652; 2 j.a. - protokoły posiedzeń, plany pracy i sprawozdania z ich wykonania Miejskiej Komisji Czynów Społecznych i Miejskiego Zespołu Czynów Społecznych. III. AKCESJA UPORZĄDKOWANA W 2010 r.; 1951-1975, 209 j.a. 1. Wydział Spraw Wewnętrznych 1951-1975; 209 j.a. - decyzje dotyczące ustalania i odtwarzania aktów stanu cywilnego (1955-1973), zmiana imion i nazwisk (1951-1972), prostowanie i uzupełnianie aktów stanu cywilnego (1966-1975), poświadczenia obywatelstwa polskiego (1951-1968), sprawy uznania, nadania i zezwolenia na zmianę obywatelstwa polskiego (1962-1971), stwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego (1968-1972), rejestry poświadczeń obywatelstwa polskiego (1952-1958, 1966-1972), rejestry zmian imion i nazwisk (1964-1973). IV. AKCESJA UPORZĄDKOWANA W 2012 r. [1945] 1950-1956; 1092 j.a. 1. Wydział Organizacyjno-Prawny 1951-1951; 1 j.a. - karty personalne pracowników Izby Skarbowej i Okręgowego Urzędu Likwidacyjnego w Szczecinie zatrudnionych w 1951 r. w PMRN w Szczecinie. 2. Wydział Rolnictwa i Leśnictwa 1951-1953; 4 j.a. - sprawozdania ze stanu rolnictwa na terenie Komisariatów Dzielnicowych w Szczecinie Gumieńcach i Skolwinie. 3. Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 1950-1950; 1 j.a. - sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Zakładzie Oczyszczania Miasta Szczecina. 4. Wydział Handlu, Przemysłu i Usług 1950-1951; 1 j.a. - sprawozdanie z kontroli w Drukarni Miejskiej w Szczecinie. 5. Wydział Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 1951-1952; 1 j.a. - sprawozdania z zatrudnienia w wydziale. 6. Akta osobowe pracowników zwolnionych [1945] 1950-1963; 3600 j.a. - Akcesja nr 3181/2012; [1946] 1950-1956; 30 j.a. - akta osobowe pracowników zwolnionych w latach 1950-1956. - Akcesja nr 3183/2012; [1945] 1950-1951; 267 j.a. - akta osobowe pracowników zwolnionych w latach 1950-1951. - Akcesja nr 3200/2012; [1945] 1950-1951; 204 j.a. - akta osobowe pracowników zwolnionych w latach 1950-1951. - Akcesja nr 3220/2012; [1945] 1950-1951; 583 j.a. - akta osobowe pracowników zwolnionych w latach 1950-1951. - Akcesja nr 3431/2014; [1946] 1950-1956; 1499 j.a. - akta osobowe pracowników zwolnionych w latach 1950-1956. - Akcesja nr 3502/2014; [1946] 1950-1963; 1017 j.a. - akta osobowe pracowników zwolnionych w latach 1950-1963. Liczba jednostek w zespole: 5469
65/388/0 Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Boleszkowicach 1945-1950 0 rozwiń
1. Zarząd Miejski 1945-1950; sygn. 1-15; 15 j.a. – kronika miasta Boleszkowice (1945-1947); protokoły lustracji ZM (1945-1946); budżety gminy (1945-1950); sprawozdania z wykonania budżetów (1947-1948). 2. Miejska Rada Narodowa 1945-1950; sygn. 16-21; 6 j.a. – protokoły posiedzeń Tymczasowej Rady Narodowej (1945-1946); protokoły posiedzeń MRN (1946-1950); wykazy radnych (1947-1948). Liczba jednostek w zespole: 21
65/389/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Boleszkowicach 1950-1971 0 rozwiń
1. Sprawy organizacyjne MRN 1958; sygn. 1-2; 2 j.a., 2. Protokoły sesji 1951-1971; sygn. 3-25; 23 j.a., 3. Wybory 1958; sygn. 26; 1 j.a., 4. Protokoły komisji stałych MRN 1951-1959; sygn. 27-47; 21 j.a., 5. Sprawy organizacyjne PMRN 1951-1960; sygn. 48-56; 9 j.a. - skład osobowy Prezydium, sprawozdania z działalności. 6. Protokoły posiedzeń Prezydium MRN 1950-1971; sygn. 57-78; 22 j.a. 7. Komitety blokowe 1959; sygn. 79; 1 j.a. - statut komitetu 8. Plany gospodarcze 1959; sygn. 80; 1 j.a. 9. Konferencje i narady członków organów kolegialnych 1952, 1954-1955, 1959; sygn. 81-84; 4 j.a. 10. Inne plany i sprawozdania z ich realizacji 1956-1958; sygn. 85-86; 2 j.a. 11. Sprawozdawczość GUS 1955-1956; sygn. 87 - statystyczne wykazy ludności. 12. Kroniki, monografie, wydawnictwa własne 1958, 1962; sygn. 88, 106; 2 j.a. - charakterystyka miasta, kronika miasta za lata 1945-1961. 13. Kontrole i inspekcje urzedu 1950, 1959-1960; sygn. 89-90; 2 j.a. 14. Budżet i jego wykonanie 1950-1959; sygn. 91-103; 13 j.a. 15. Plany perspektywiczne, budżety i plany finansowo-ekonomiczne przedsiębiorstw i zakładów miejskich 1954-1956; sygn. 104-105; 2 j.a. 16. AKCESJA nr 2584/2009; 1962, 1970; 2 j.a. - perspektywiczny plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Boleszkowice z 1962 r. i z 1970 r. Liczba jednostek w zespole: 108
65/390/0 Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Cedyni 1945-1950 0 rozwiń
1. Zarząd Miejski 1945-1950; sygn. 1 – 24 j.a.; 24 j.a. – zarządzenia władz zwierzchnich (1945); protokoły lustracji ZM (1946); protokoły Kolegium (1948); sprawozdania z działalności (1948), z opieki społecznej (1948-1949), z ruchu ludności (1947); budżet miasta (1946-1950); sprawozdania z wykonania budżetu (1945-1946, 1949); ewidencja ludności (1945); ewidencja dowodów osobistych (1945-1946). 2. Miejska Rada Narodowa 1946-1950; sygn. 25-33; 9 j.a. – wykazy radnych (1946-1948); protokoły posiedzeń Tymczasowej Rady Doradczej (1946); protokoły posiedzeń plenarnych i Prezydium MRN (1946-1950); Liczba jednostek w zespole: 33
65/391/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Cedyni 1950-1972 0 rozwiń
1. Protokoły sesji MRN 1951-1972; sygn. 1-20, 87; 21 j.a. 2. Protokoły komisji 1950-1952, 1958-1961; sygn. 21-22; 2 j.a. 3. Działalność MRN i jej organów 1950-1962; sygn. 23-27; 5 j.a. -sprawozdania z działalności, sprawy personalne pracowników, protokoły zebrań mieszkańców, sprawy radiowęzła, akcje społęczne, Społeczny Fundusz Odbudowy Stolicy. 4. Protokoły posiedzeń Prezydium 1950-1972; sygn. 28-50; 23 j.a. 5. Plany gospodarcze 1959; 1973; sygn. 51-52; 2 j.a. 6. Sprawy komunalne i mieszkaniowe 1953-1956; sygn. 53-55; 3 j.a. - wykazy budynków, wykazy ulic i mostów wg stanu na dz. 1.IX.1956 r. 7. Rolnictwo 1971; sygn. 56; 1 j.a. - mapa potrzeb wapnowania i zasobności gleb 8. Budżet i jego wykonanie 1950-1967; sygn. 57-85; 29 j.a. 9. Kronika miasta Cedyni 1945-1969; 1972; sygn. 86; 1 j.a. Liczba jednostek w zespole: 87
65/392/0 Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Chojnie 1945-1950 0 rozwiń
I. Zarząd Miejski 1945-1950; sygn. 1-59; 59 j.a. 1. Referat Ogólno-Administracyjny 1945-1950; sygn. 1-39; 39 j.a – organizacja władz miejskich i życia w mieście (1945-1949); sprawozdania z działalności ZM (1945-1947); protokoły lustracji (1945-1948); ewidencja ludności niemieckiej (1945, 1948); kontrola i ewidencja ruchu ludności (1946-1949); nadzór nad USC (1945-1949); gospodarka miejska (1947); wykazy nieruchomości i zakładów przemysłowych (1947); sprawozdania dot. rolnictwa (1946-1949); lasy miejskie (1947-1948). 2. Referat Finansowy 1945-1950; sygn. 40-51; 12 j.a. – budżety miasta i jednostek komunalnych (1945-1950); sprawozdania z wykonania budżetów (1948-1949). 3. Referat Społeczny 1945-1948; sygn. 52-54; 3 j.a. – sprawozdania dotyczące oświaty i kultury. 4. Referat Techniczny 1945-1946; sygn. 55-59; 5 j.a. – sprawozdania z odbudowy miasta; sprawozdanie z budowy elektrowni wodnej (1946). II. Miejska Rada Narodowa 1946-1950; sygn. 60-78; 19 j.a. – wykaz członków Rady Doradczej (1946); sprawy osobowe radnych (1949-1950); korespondencja (1947-1949); protokoły posiedzeń plenarnych i Prezydium Rady (1946-1950); protokoły komisji Rady (1949-1950); księga uchwał Rady (1946-1950). Liczba jednostek w zespole: 78
65/393/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Chojnie 1950-1973 0 rozwiń
1. Sprawy organizacyjne MRN 1954; sygn. 1; 1 j.a. 2. Protokoły sesji 1950-1973; sygn. 2-25; 24 j.a. 3. Wybory 1954; sygn. 26; 1 j.a. 4. Protokoły komisji stałych i doraźnych 1950-1956, 1969-1973; sygn. 27-53; 27 j.a. 5. Sprawy organizacyjne Prezydium 1952-1953, 1958; sygn. 54-56; 3 j.a. - wykazy pracowników, sprawozdania z działalności 6. Protokoły posiedzeń Prezydium 1950-1973; sygn. 57-85; 29 j.a. 7. Plany gospodarcze 1950-1973; sygn. 86-94; 9 j.a. 8. Protokoły narad i konferencji 1951-1952; sygn. 95-96; 2 j.a. -walka z analfabetyzmem (1951); budowa Cmentarza Wojennego w Chojnie (1952); 9. Inne plany i sprawozdania z ich realizacji 1951-1952, 1955; sygn. 97-100; 4 j.a. - materiały dotyczące gospodarki komunalnej i mieszkaniowej 10. Skargi i wnioski mieszkańców 1953; sygn. 101; 1 j.a. 11. Budżet i jego wykonanie 1950-1972; sygn. 102-129; 28 j.a. 12. AKCESJA nr 2353/2007; 1966-1973; 3 j.a. - zarządzenia przewodniczącego Prezydium MRN (1973), sprawozdania ze zobowiązań podatkowych ludności za lata 1972-1973, ewidencja, oznaczanie granic, dokumentacja podstawowa nieruchomości (1966-1972). Liczba jednostek w zespole: 132
Wyświetlanie 381 do 400 z 1 758 wpisów.