Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
65/434/0 Zakłady Przemysłu Odzieżowego "Dana" w Szczecinie 1945-1979 0 rozwiń
Organizacja przedsiębiorstwa (1946-1949); materiały dotyczące stanu prawnego nieruchomości (1947-1950); zarządzenia wewnętrzne (1946-1965); zbiorowy układ pracy (1949-1950); plany produkcji (1946-1950); protokoły kontroli (1964-1965); zakup maszyn do szycia (1947); bilanse (1945-1969); protokoły przejęcia spółdzielni krawieckich (1952); protokoły narad (1947-1953); plany techniczno-ekonomiczne (1948-1950, 1962-1968) i finansowe (1950-1955); sprawozdania z wykonania planów gospodarczych (1962-1963); plany inwestycyjne (1958-1967); sprawozdania z realizacji inwestycji (1965-1969); sprawozdania statystyczne z działalności (1962-1969); projekty techniczne modernizacji instalacji (1949-1951); sprawozdania z wykonania planu produkcji (1969); paszport techniczno-produkcyjne przedsiębiorstwa (1953); regulaminy pracy (1973-1979); analizy działalności gospodarczej (1967, 1969, 1973, 1974). Liczba jednostek w zespole: 110
65/435/0 Stocznia Szczecińska S.A. [1945-1947] 1948-1999 [2011] 0 rozwiń
I. MATERIAŁY AKTOWE OPRACOWANE W 2002 i 2009 r.[1945] 1948-1999 [2001]; 1895 j.i. 1. Organizacja i zarządzanie [1945-1947] 1948-1999 [2000]; 647 j.a. - przejmowanie Stoczni od władz radzieckich i materiały dot. Odbudowy i budowy Stoczni Szczecińskiej ([1945-1947] 1948-1952); informacje i charakterystyka Stoczni (1957-1999); schematy i regulaminy organizacyjne Stoczni oraz zakresy czynności komórek organizacyjnych (1948-1999); wykazy aktów prawnych (1984-1999); księgi schematów organizacyjnych (1977-1999), akty normatywne (1949-1999); przekształcenia własnościowe i restrukturyzacja (1990-1999); protokoły narad (1948-1968); instrukcje i regulaminy obowiązujące w Stoczni (1949-1996); interwencje poselskie (1958-1959); materiały dotyczące organizacji i działalności służby zdrowia (1959, 1966-1967); działalność socjalno-bytowa i mieszkaniowa pracowników Stoczni (1950-1993); analizy stanu bhp i p.poż (1950, 1956-1999); szkolenia (1952-1999), współpraca z innymi podmiotami (1950-1990); działalność kulturalno-oświatowa i imprezy okolicznościowe (1960-1991); wyjazdy służbowe (1953-1999); sprawy obronne (1966-1999); organizacje i koła zainteresowań (1949-1999 [2000]); współzawodnictwo pracy (1948-1962); archiwum zakładowe (1955-1994); pieczęcie zakładowe (1980-1999); wycinki prasowe i informacje dla prasy (1955-1999); skargi , wnioski i zażalenia (1953-1958) 2. Zgromadzenia akcjonariuszy 1994-1999; 16 j.a. 3. Rada Nadzorcza 1984-1999; 19 j.a. 4. Zarząd Stoczni Szczecińskiej S.A. 1991-1999; 51 j.a. - protokoły posiedzeń i materiały przygotowane na posiedzenia. 5. Działalność produkcyjna 1949-1999 [2000]; 101 j.a. - dane statystyczne z działalności gospodarczej (1961-1999 [2000]); informacje dotyczące budowanych statków (1949-1999); gospodarka materiałowa (1952-1967); rozbudowa Stoczni (1949-1960). 6. Kontrola jakości i normy zakładowe 1961-1999 [2001]; 105 j.a. - systemy kontroli jakości (1978, 1992); normy zakładowe (1961-1994); księgi jakości (1993-1999); systemy zarządzania jakością (1972-1999 [2001]); parametry jakości i kierunki rozwoju budownictwa okrętowego (1997-1998). 7. Kontrole 1949-1997; 32 j.a. - sprawozdania i protokoły kontroli dotyczące różnych zagadnień merytorycznych zakładu. 8. Planowanie 1948-1999; 88 j.a. - plany gospodarcze wieloletnie (1949-1980); plany produkcyjne (1948-1979); plany techniczno-ekonomiczne (1956-1988); plany inwestycyjne (1950-1999); plany remontowe i zaopatrzenia (1950-1954); plany zatrudnienia i funduszu płac - wieloletnie i roczne (1949-1971); plany rozwoju techniki - wieloletnie i roczne (1951-1969); plany pracy komórek organizacyjnych (1958-1979). 9. Sprawozdawczość [1945] 1948-1999 [2000]; 247 j.a. - bilanse (1948-1999); sprawozdania z działalności Stoczni, jej komórek organizacyjnych i dyrekcji ([1945] 1948-1974); sprawozdania z zatrudnienia, czasu pracy i funduszu płac 91949-1999); sprawozdania z realizacji programu oszczędnościowego (1949-1955, 1999-2000); analizy produkcyjne i gospodarcze (1950-1965); analizy ekonomiczne i z działalności (1949-1999 [2000]); analizy i sprawozdania z inwestycji (1953-1957); sprawozdania z realizacji planów rozwoju techniki (1955-1963). 10. Polityka kadrowa [1945] 1948-1999 [2000] 48 j.a. - zasady wynagradzania i zatrudniania pracowników ([1945] 1948-1995); wykaz zatrudnionych pracowników w 1945 r.; umowy zbiorowe i taryfikatory ([1945] 1948-1997); absencja i dyscyplina pracy 91953-1999); limity etatów i pracochłonności (1953-1999 [2000]); dniówki produkcyjne (1996-1999). 11. Racjonalizacja i wynalazczość 1952-1959, 1965, 1992-1993; 6 j.a. - programy i wnioski racjonalizatorskie, plany i sprawozdania z wynalazczości. 12. Klub Techniki i Racjonalizacji 1956-1966; 7 j.a. - protokoły posiedzeń, plany pracy i sprawozdania z ich realizacji. 13. Systemy informatyczne 1993-1994; 4 j.a. - programy informatyzacji Stoczni oraz projekty zintegrowanego systemu informatycznego. 14. Rada Zakładowa 1952-1980; 162 j.a. - komisje Rady (1954-1967); plany pracy (1955-1956); sprawozdania z działalności (1952-1980); konferencje i posiedzenia Prezydium i Plenum Rady (1952-1980); działalność rad oddziałowych, odezwy, komunikaty, biuletyny (1952-1980). 15. Rada Robotnicza, KSR 1956-1985; 52 j.a. - współpraca z instancją partyjną (1955-1960); protokoły posiedzeń Plenum i Prezydium (1956-1985); wybory do Rady (1956-1959); plany pracy i sprawozdania z ich wykonania (1956-1968). 16. Rada Pracownicza 1983-1991; 22 j.a. - protokoły posiedzeń, uchwały. 17. Związki zawodowe 1971-1976; 4 j.a. - konferencje sprawozdawczo-wyborcze. 18. Spółka "Desingers" 1989-1992; 2 j.a. - powołanie i upadłość Spółki, protokoły posiedzen Rady Nadzorczej. 19. Spółka "Social-Service" 1992-1993; 5 j.a. - utworzeni i likwidacja spółki, sprawozdania finansowe. 20. Nagrania VHS 1974-1999; 129 j.i. na 88 kasetach - łączny czas nagrań 23:25:17 - kasety przegrane są na płyty DVD (łączna wielkość - 42,94 GB). Są to: materiały dotyczące historii Stoczni i przemysłu stoczniowego, zatrudnienia, systemów jakości, wodowania statków, sąnagrania Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy, spotkań kierownictwa Stoczni z gośćmi odwiedzającymi Stocznię. Część nagrań w wersji językowej rosyjskiej, angielskiej i niemieckiej. 21. Nagrania na kasetach magnetofonowych; 1993-1999; 148 j.i. na 92 kasetach magnetofonowych. Łączny czas nagrań 58:28:17. Część nagrań jest w języku angielskim. Na nagraniach zarejestrowane są to: wywiady kierownictwa Stoczni udzielane dla prasy, przebieg Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy, audycje związków zawodowych emitowane w stoczniowym radiowęźle, przebieg wizyt gości Stoczni, audycje radiowe dotyczące sytuacji w Stoczni Gdańskiej i Stoczni Remontowej "Gryfia" w Szczecinie. II. MATERIAŁY ARCHIWALNE NIEOPRACOWANE 1953-2000; 6794 j.i. - AKCESJA nr 2695/2010; 1953-1998; 228 j.a. (sygn. 1896-2123) - protokoły posiedzeń Stałej Komisji Technicznej (1966-1978, 1981-1987, 1991), normatywy kancelaryjno-archiwalne (1985-1998), akty normatywne Stoczni (1961-1998), programy rozbudowy Stoczni, plany roczne i wieloletnie dotyczące produkcji i dostaw jednostek specjalnych (na lata 1967-1985), plany kosztów budowy jednostek specjalnych na lata 1963-1965, 1967), sprawozdania finansowo-kosztowe za lata 1987-1998, sprawozdania statystyczne o stanie zatrudnienia i funduszu płac (za lata 1967, 1969, 1981-1998), kontrole zewnętrzne Stoczni (1963-1965), kalkulacje kosztów produkcji statków (1970, 1972, 1986-1990), akty normatywne oraz protokoły kontroli dotyczące ochrony tajemnicy służbowej i państwowe w Stoczni (1949-1998), regulaminy i instrukcje dotyczące zabezpieczenia, ochrony i obrony Stoczni (1987-1996), umowy na budowę i dostawę jednostek specjalnych (1961, 1967, 1976), sprawozdania z wyjazdów służbowych do ZSRR (1987), księga jakości systemu zarządzania środowiskiem (1998); - AKCESJA nr 2849/2011; 1978-2000; 3198 j.a. (sygn. 2124-5321) - akta Biura Rozwoju, Działu Planowania i Usług - projekty wynalazcze - AKCESJA nr 2850/2011; 7 j.i (sygn. 5322-5328) - fotografie dotyczące budowy i wodowania statków (łącznie 117 zdjęć) - AKCESJA nr 2851/2011; 1972, 1977, 1979, 1982; 10 j.i. (sygn.5329-5338) - filmy na taśmach 16 mm pokazujące proces budowy statków oraz przebieg ich wodowania. - AKCESJA nr 2991/2011; 1960-1998; 45 j.a. (sygn. 5339-5383) - dokumentacja zdawcza statków budowanych w Stoczni Szczecińskiej w latach 1975-1998, wydawnictwa wydawane przez Stocznię Szczecińską w latach 1960-1965 jak: Jednodniówka z okazji Dnia Stoczniowca (z lat 1960-1963), biuletyny tematyczne Klubu Techniki i Racjonalizacji Stoczni. - AKCESJA nr 3099/2012; 1979-1989; 2612 j.i. - mikrofilmy czasopism z technicznej biblioteki stoczniowej dotyczące budowy, modernizacji i wyposażania statków na świecie. - AKCESJA nr 3122/2012; 1965-1999; 61 j.a. (sygn. 5384-5444) - protokoły posiedzeń Zarządu Stoczni Szczecińskiej S.A. (1994-1997), pełnomocnictwa (1982-1990), programy kursów zawodowych organizowanych na terenie Stoczni (1965-1999). - AKCESJA nr 3311/2013; 1970-1991; 8 j.a. - ulotki, postulaty, komunikaty dotyczące wydarzeń grudniowych (1970), materiały dotyczące strajków w sierpniu 1980 r., materiały dotyczące Stoczni w latach 1990-1991. - AKCESJA nr 3312/2013; 11 j.i - filmy o Stoczni Szczecińskiej im. A. Warskiego na taśmach 35 mm i 16 mm. - AKCESJA nr 3313/2013; 1970-1991; 69 j.i. - taśmy i kasety magnetofonowe dotyczące wydarzeń grudzień 70 - styczeń 71, posiedzenia Rady Porozumiewawczej, Rady nadzorczej, posiedzenia Prezydium Rady z lat 1987-1991. - AKCESJA nr 3587/2015; 1984-2010; 633 j.a. - dokumentacja zdawcza statków. - AKCESJA nr 3612/2015; 1975-2007; 111 j.a. - dokumentacja dotycząca wdrażania, funkcjonowanie i modyfikacji w Stoczni programu komputerowego "Tribon" służącego do projektowania kadłubów, siłowni i instalacji wewnętrznych statków, akta Działu Głównego Spawalnika Stoczni dotyczące procedur spawania specjalistycznych stali stopowych, instrukcje spawalnicze, sprawozdania z testów kwalifikacyjnych procedur spawalniczych - AKCESJA nr 3622/2015; 1950-2008; 490 ja. - Instrukcje Techniczne ogólne z lat 1972-2008 (416 j.a.); Normy Zakładowe i Wykazy Unifikacyjne z lat 1987-2007 (63 j.a.); materiały dotyczące działalności gospodarczej Stoczni w latach 1950-2001, w tym sprawozdania z walnych zgromadzeń, regulaminy obrad, regulaminy pracy, struktury organizacyjne Stocni, wykazy komórek organizacyjnych, Zarządzenia Dyrektora Stoczni, Polecenia Służbowe Dyrektora Stoczni, Pisma Okólne Dyrektora Stoczni pochodzących z Biura Organizacyjnego Stoczni (138 j.a.); materiały z lat 1957-2002 dotyczące dokumentacji technicznej w zakresie przepisów klasyfikacyjnych i nadzorcych Polskiego Rejestru Statków (PRS), stosowanych w procesie projektowania i budowy w Stoczni Szczecińskiej (66 j.a.). - AKCESJA nr 3630/2015; 1990-2001; 22 j.a. - dokumentacja dotycząca systemów zarządzania jakością - normy i procedury ISO. - AKCESJA nr 3653/2015; 1978-2002; 371 j.a. - materiały Biura Marketingu i Sprzedaży Stoczni Szczecińskiej dotyczące zawierania kontraktów na budowę statków, umów prowizyjnych, porozumień, danych kontraktowych statków (1978-2011; 281 j.a.) a także kontrakty niezrealizowane - nieuprawomocnione lub unieważnione (1990-2002; 63 j.a.); materiały Stoczni Szczecińskiej Porta Holding S.A. w Szczecinie z lat 1999-2002 (27 j.a.) dotyczące zawieranych kontraktów na budowę statków (kontrakty zawarte, niezrealizowane - nieuprawomocnione lub unieważnione, umowy, porozumienia, umowy prowizyjne) pochodzące z Biura Marketingu i Sprzedaży Stoczni Szczecińskiej. - AKCESJA nr 3690/2015; 1968-2001; 242 j.a. - protokoły Rady Pracowniczej, statut Stoczni (1982), regulaminy pracy, schematy organizacyjne (1970-1986), kontrole, wypadki, biuletyny, wycinki prasowe, warunki wynagradzania odznaczeniami, sprawozdania z wyjazdów służbowych, informace dotyczące zająć grudniowych w 1970 r. w Szczecinie (wykaz osób poszkodowanych), materiały dotyczące działalności organizacji wewnętrznych Stoczni - koła sportowe, kulturalne, związki zawodowe, PZPR, uczestnictwa w targach miedzynarodowych, plany komputeryzacji, działalności reklamowej, wykaz statków zbudowanych w Stoczni w latach 1953-2001, umowy współpracy z Towarzystwami Klasyfikacyjnymi i CTO, NSZZ "Solidarność" - Miedzyzakładowa Komisja Robotnicza, Międzyzakładowy Komitet Strajkowy, Komisja Zakładowa, Przydium zarządu Regionu Pomorza Zachodniego (komunikaty, uchwały, protokoły, materiały). - AKCESJA nr 3710/2015; 1948-2001; 221 j.a. - wykazy aktów normatywnych, wykazy komórek organizacyjnych, wzory podpisów, wzory druków stosowanych w Stoczni, sprawozdania finansowe, przekazania/przejęcia obiektów i budynków, roczniki statystyczne działalności gospodarczej Stoczni, sprawozdania dotyczące innowacji technicznych, plany inansowe, plany techniczne, plany rozwoju techniki, plany programów rozwoju Stoczni i przemysłu okrętowego, plany postępu technicznego, plany inwestycyjne, plany przedsięwzięć produkcyjnych na statki i wyceny projektów akwizycyjnych, programy restrukturyzacji, analizy cenowe, plany budżetowe budów statków, dokumentacja związana z działalnością związków zawodowych NSZZ Solidarność - pochodzących z Biura Rozwoju Stoczni, Biura Marketingu, instytucji działających na terenie Stoczni. - AKCESJA nr 3721/2015; 1964-2002; 439 j.a.; sygn. 7947-8438 - projekty wynalazcze, sprawozdania z badań patentowych, prawa ochronne na wzory użytkowe, patenty wynalazcze, spisy projektów wynalazczych, świadaectwa autorskie, decyzje przyznania patentów dla Stoczni, polityka patentowa, kronika budowy hal produkcyjnych w Stoczni pochodzących z Działu Racjonalizacji i Wynalazczości Stoczni, Biura Rozwoju Stoczni z lat 1964-2001; materiały spółki Stocznia Szczecińska PORTA HOLDING S.A. i spółek wchodzących w skład Holdingu - z lat 1999-2002; -Akcesja nr 3741/2016; 1958-2011; 89 j.i.; sygn. 8440-8528 - materiały pochodzące z Biura Konstrukcyjnego, Biura Dyrektora Stoczni, Biura Rozwoju, Oddziału Utrzymania Ruchu i Inwestycji Stoczni - skonsolidowana dokumentacja techniczna statków - książeczki statków t.z.w. "poszporty", dokumentacja uzupełniająca mechanizmów okrętowych, opracowania dotyczące stosowanych technologii budowy statków w stoczni, zestawienia i parametry techniczne wybudowanych w stoczni statków, plany restrukturyzacji stoczni i zagospodarowania terenów przyległych, katalogi, zestawienia, sylwetki projektowanych statków przez Biuro Projektowe Stoczni na potrzeby marketingu, projekty aranżacji wnętrz budynku dyrekcji stoczni i stanowisk wystawienniczych na targach zagranicznych, kalendarze reklamowe Stoczni, kroniki wydziałowe, księgi zasłużonych pracowników Zakładu, księga pamiątkowa wpisów Stoczni "Nowej", dokumentacja dotycząca nie istniejących już obiektów - dawne pochylnie "Odra" i plany budowy nowej pochylni, "stara cynkownia" i plany budowy nowej cynkowni na terenie stoczni, dwie fotografie: fotografia z E. Gierkiem, oprawiona fotografia terenów stoczniowych - powojenna odbudowa pochylni "Wulkan". - AKCESJA nr 3924/2017; 1953-2005; 9 j.a.; sygn. 9019-9027 - m.in. działalność związkowa i pracownicza w Stoczni w 1980-1981, odbudowa i rozbudowa Stoczni (protokoły robót budowlanych pochylni, hal, urządzeń, obiektów placów produkcyjnych z lat 1953-1960. polecenia służbowe, materiały organizacyjne i współpraca ze spółką "PORTA-EKO-CYNK Spółka z o.o. (1995-1999), książki telefoniczne Stoczni (1985, 1995, 2001, 2005). - AKCESJA nr 3925/2017; 1958-2008; 175 j.a.; sygn. 9028, 9030-9023 - fotografie (m.in. wodowanie statków), albumy pamiątkowe ( budowa, wodowanie, podnoszenie bandery, spotkania okolicznościowe), slajdy oprawione w ramki i negatywy zdjęć. - AKCESJA nr 3926/2017; 1990-2002; 1 j.i.; sygn. 9029 - pamiątki (proporczyki, flagi). - AKCESJA nr 3931/2017; 1959-1972, 1974, 1992-2009 - pozwolenia na kierowanie urządzeniami dźwigowymi (1959-1972), koperty pocztowe z nadrukiem (1992-2009), przepisy kwalifikacji i budowy statków morskich z 1974. III. DOKUMENTACJA KONSTRUKCYJNA STATKÓW 7717 j.i. (224 260 arkuszy) - AKCESJA nr 2573/2009; 694 j.i. - jest to 750 890 szt. Mikrofilmów zawierających dokumentację technologiczną i konstrukcyjną statków oraz 239 spisów tych mikrofilmów. - AKCESJA nr 2662/2010; 643 j.i. (25 227 arkuszy) dokumentacji konstrukcyjnej statków wraz z częścią opisową: 1. Jednostka B 573 I-VI; 1995-1998 - 198 j.i. stanowiących 8725 arkuszy 2. Jednostka B 578 I; 1995-1998 - 141 j.i. stanowiących 5449 arkuszy 3. Jednostka B 579 I-II; 1996-1999 - 164 j.i. stanowiących 5959 arkuszy 4. Jednostka B 584 I; 1997-2000 - 140 j.i. stanowiących 5094 arkuszy - AKCESJA nr 2703/2010; 835 j.i. (31 833 arkuszy) dokumentacji konstrukcyjnej statków wraz z częścią opisową: 1. Jednostka B 170 I i II; - 337 j.i. stanowiących 14775 arkuszy; 2. Jednostka B 577 I i II; 1995-1999 - 321 j.i. stanowiących 10 894 arkusze; 3. Jednostka B-591 I; 1999-2001 - 177 j.i. stanowiących 6164 arkusze. - AKCESJA nr 2775/2010; 1992-1999; 527 j.i. (20 845 arkuszy) dokumentacji konstrukcyjnej statków wraz z częścią opisową: 1. Jednostka B 170 IV; 1993-1997 - 79 j.i. stanowiących 4143 arkuszy; 2. Jednostka B 188 I; 1993-1995 - 98 j.i. stanowiących 4122 arkusze; 3. Jednostka B 190 I; 1993-1995 - 138 j.i. stanowiących 6057 arkusze; 4. Jednostka B 570 I i II; 1992-1999 - 212 j.i. stanowiących 6523 arkusze. - AKCESJA nr 2819/2010; 1988-2000; 352 j.i. (15 526 arkuszy) dokumentacji konstrukcyjnej statków 1. Jednostka B 183 I; 1988-1992; 95 j.i. stanowiacych 3849 arkuszy; 2. Jednostka B 186 I i II; 1992-1997; 103 j.i. stanowiące 4182 arkusze; 3. Jednostka B 188 II; 1999-2000; 84 j.i. stanowiące 4203 arkusze; 4. Jednostka B 570 III; 1992-2000; 70 j.i. stanowiących 3292 arkusze. - AKCESJA nr 2848/2011; 1991-1998; 623 j.i. (18 492 arkusze) dokumentacji konstrukcyjnej statków 1. Jednostka B 183 II, VI; 1991-1997; 335 j.i. stanowiących 11 774 arkuszy 2. Jednostka B 186 III, IV, V, VI; 1992-1996; 287 j.i. stanowiących 6718 arkuszy - AKCESJA nr 3221/2012; 1967-1995; 357 j.i. (12 768 arkuszy) dokumentacji konstrukcyjnej statków 1. Jednostka B 92 I, II, III;1978-1995; 146 j.i stanowiących 5460 arkuszy; 2. Jednostka B 545 I, II, III; 1967-1993; 155 j.i. stanowiących 5679 arkuszy; 3. Jednostka B 99 II; 1980-1989; 56 j.i. stanowiących 1629 arkuszy; - AKCESJA nr 3237/2012; 1981-1987; 75 j.i. (3398 arkuszy) - dokumentacja konstrukcyjna statków 1. Jednostka B 93 I; 1981-1987; 75 j.i stanowiących 3398 arkuszy; - AKCESJA nr 3238/2012; 1980-1992; 278 j.i. (6204 arkuszy) - dokumentacja konstrukcyjna statków 1. Jednostka B 561 I; 1980-1992; 278 j.i. stanowiących 6204 arkuszy; - AKCESJA nr 3267/2013; 1960-1992; 480 j.i. (16 705 arkuszy) - dokumentacja konstrukcyjna statków 1. Jednostka B 181 I-VII; 1978-1985; 183 j.i. stanowiących 6980 arkuszy 2. Jednostka B 282 I; 1985-1988; 29 j.i. stanowiących 425 arkuszy 3. Jednostka B 352 I, II, III; 1981-1985; 24 j.i. stanowiące 386 arkuszy 4. Jednostka B 353 I; 1974-1981; 4 j.i stanowiące 154 arkusze 5. Jednostka B 492 I, II; 1977-1987; 116 j.i. stanowiących 4884 arkusze 6. Jednostka B 512 I-IV; 1960-1973; 22 j.i. stanowiące 350 arkuszy 7. Jednostka B 560 I, II; 1987-1992; 95 j.i. stanowiących 3481 arkuszy 8. Jednostka B 852 I, II; 1971-1977; 7 j.i. stanowiących 45 arkuszy - AKCESJA nr 3309/2013; 1971-1989; 325 j.i. (12 106 arkuszy) - dokumentacja konstrukcyjna statków 1. Jednostka B 304 I, II, III, IV; 1971-1987; 91 j.i. stanowiących 3701 arkuszy 2. Jednostka B 305 I; 1971-1975; 5 j.i. stanowiących 97 arkuszy 3. Jednostka B 320 I, II; 1975-1989; 95 j.i. stanowiących 3530 arkuszy 4. Jednostka B 491 I; 1974-1976; 29 j.i. stanowiących 940 arkuszy 5. Jednostka B 493 I; 1977-1979; 20 j.i. stanowiących 766 arkuszy 6. Jednostka B 542 I; 1977-1986; 85 j.i stanowiących 3072 arkusze - AKCESJA nr 3322/2013; 1964-1992; 541 j.i. (18 107 arkuszy) - dokumentacja konstrukcyjna statków 1. Jednostka B-76 I; 1970-1974; 15 j.i. stanowiących 814 arkuszy 2. Jednostka B 445 I, II, III; 1964-1973; 41 j.i. stanowiących 1427 arkuszy 3. Jednostka B 490 I, P, III; 1975-1984; 246 j.i. stanowiących 7673 arkuszy 4. Jednostka B 537 I, II; 1981-1984; 73 j.i. stanowiące 2355 arkuszy 5. Jednostka B 547 I, II; 1986-1990; 80 j.i. stanowiących 2703 arkusze 6. Jednostka B 567 I, II; 1987-1992; 86 j.i. stanowiących 3135 arkuszy - AKCESJA nr 3339/2013; 1959-2002; 442 j.i. (12 104 arkusze) - dokumentacja konstrukcyjna statków 1. Jednostka B 90/I, II; 1979-1980; 47 j.i. stanowiących 1208 arkuszy 2. Jednostka B 447/I, II, III; 1967-1974; 52 j.i. stanowiące 1523 arkusze 3. Jednostka B 450/I, II; 1959-1962; 8 j.i. stanowiących 459 arkuszy 4. Jednostka B 517/I, II; 1975-1982; 120 j.i. stanowiących 3352 arkusze 5. Jednostka B 594/I; 2001-2002; 76 j.i. stanowiących 1284 arkusze 6. Jednostka B 778/I; 1983-1986; 32 j.i. stanowiące 761 arkuszy 7. Jednostka B 962/I; 1985-1991; 71 j.i. stanowiących 2464 arkusze 8. Jednostka B 971/I; 1987-1990; 36 j.i. stanowiących 1053 arkusze - AKCESJA nr 3360/2013; 1950-1992; 480 j.i. (15.584 arkuszy) - dokumentacja konstrukcyjna statków: 1. Jednostka B 143/I, II; 1990-1992; 42 j.i stanowiących 696 arkuszy (nie były budowane) 2. Jednostka B 972/I; 1987-1990; 24 j.i. stanowiących 611 arkuszy (nie były budowane) 3. Jednostka B 972/I; 1987-1990; 23 j.i. stanowiących 611 arkuszy 4. Jednostka B 46/I; 1968-1973; 23 j.i. stanowiących 802 arkusze 5. Jednostka B 441/I; 1950-1968; 22 j.i. stanowiących 539 arkuszy 6. Jednostka B 446/I; 1966-1971; 10 j.i. stanowiących 404 arkusze 7. Jednostka B 449/I; 1965-1969; 19 j.i. stanowiących 485 arkyszy 8. Jednostka B 80/I, II, III, V, VI, VII; 1967-1975; 44 j.i. stanowiących 1019 arkuszy 9. Jednostka B 94/I, II; 1977-1983; 22 j.i. stanowiących 339 arkuszy (nie były budowane) 10. Jednostka B 88/I, III; 1964-1971; 25 j.i. stanowiących 557 j.i. arkuszy 11. Jednostka B 432/I, II, III; 1970-1980; 42 j.i. stanowiących 1210 arkuszy 12. Jednostka B 340/I; 1973-1977; 11 j.i. stanowiących 384 arkuszy 13. Jednostka B 49/II; 1961-1963; 1 j.i. stanowiąca 14 arkuszy 14. Jednostka B 455/I, II, III; 1961-1970; 21 j.i. stanowiących 987 arkuszy 15. Jednostka B 467/I; 1973-1978; 27 j.i. stanowiących 786 arkuszy 16. Jednostka B 54/X; 1952-1963; 2 j.i. stanowiące 90 arkuszy 17. Jednostka B 454/I, IV, V; 1954-1965; 8 j.i. stanowiących 98 arkuszy 18. Jednostka B 59/I, II; 1957-1960; 7 j.i. stanowiących 94 arkuszy 19. Jednostka B 40/I; 1969-1970; 7 j.i. stanowiących 91 arkuszy 20. Jednostka B 478/I; 1964-1976; 4 j.i. stanowiące 180 arkuszy 21. Jednostka B 86/I, II; 1976-1983; 53 j.i. stanowiące 5248 arkuszy - AKCESJA nr 3410/2013;1954-1998; 1065 j.i. (15361 arkuszy) - dokumentacja konstrukcyjna statków 1. Jednostka B 43/I; 1960; 1 j.i stanowiąca 1 arkusz 2. Jednostka B 55/I, IV; 1959-1959; 5 j.i. stanowiących 14 arkuszy 3. Jednostka B 350/I; 1980; 2 j.i. stanowiące 28 arkuszy 4. Jednostka B 440/I; 1966; 2 j.i. stanowiące 6 arkuszy 5. Jednostka B 443/I; 1990; 2 j.i. stanowiące11 arkuszy 6. Jednostka B 520/; 1965-1968; 18 j.i. stanowiących 327 arkuszy 7. Jednostka B 474/I; 1965-19767; 7 j.i. stanowiących 305 arkuszy 8. Jednostka B 182/I; 1983-1986; 9 j.i. stanowiących 171 arkuszy 9. Jednostka B 430/I; 1970-1979; 20 j.i. stanowiących 393 arkuszy 10. Jednostka B 44/I, II; 1957-1965; 12 j.i. stanowiących 761 arkuszy 11. Jednostka B 190/I; 1994-1997; 6 j.i. stanowiących 41 arkuszy 12. Jednostka B 970/I; 1986-1992; 71 j.i. stanowiących 3156 arkuszy 13. Jednostka B 565/I; 1991-1992; 8 j.i. stanowiących 48 arkuszy 14.Jednostka B 568/I; 1991; 2 j.i. stanowiące 5 arkuszy 15. Jednostka B 510/I; 1977-1978; 5 j.i. stanowiących 67 arkuszy 16. Jednostka B 193/I; 1987; 9 j.i. stanowiących 62 arkuszy 17. Jednostka B 581/I; 1997; 4 j.i. stanowiących 9 arkuszy 18. Jednostka B 582/I; 1997; 3 j.i. stanowiące 5 arkuszy 19. Jednostka B 583/I; 1997-1998; 5 j.i. stanowiących 13 arkuszy 20. Jednostka B 584/I; 1998-1999; 4 j.i. stanowiące 38 arkuszy 21. Jednostka B 585/I; 1997; 4 j.i. stanowiące 15 arkuszy 22. Jednostka B 586/I; 1997; 3 j.i. stanowiące 5 arkuszy 23. Jednostka B 192/I; 1998; 5 j.i. stanowiących 28 arkuszy 24. Jednostka B 579/I; 1984; 6 j.i. stanowiących 15 arkuszy 25. Jednostka B 559/I; 1984; 8 j.i. stanowiących 42 arkusze 26. Jednostka B 188/I, II; 9 j.i. stanowiących 71 arkuszy 27. Jednostka B 502/I; 1992; 3 j.i. stanowiących 17 arkuszy 28. Jednostka B 503/I; 1992; 1 j.i. stanowiąca 1 arkusz 29. Jednostka B 506/I; 1996; 3 j.i. stanowiące 25 arkuszy 30. Jednostka B 507/I; 1991; 4 j.a. stanowiące 35 arkuszy 31. Jednostka B 189/I; 1993-1994; 4 j.i. stanowiące 13 arkuszy 32. Jednostka B 174/I; 1994-1995; 5 j.i. stanowiących 18 arkuszy 33. Jednostka B 495/I; 1980; 8 j.i. stanowiących 39 arkuszy 34. Jednostka B 64/I; 1982; 1 j.i. stanowiąca 2 arkusze 35. Jednostka B 68/I; 1992; 3 j.i. stanowiące 8 arkuszy 36. Jednostka B 96/I; 1982; 4 j.i. stanowiące 7 arkuszy 37. Jednostka B 574/I, II; 1976-1996; 14 j.i. stanowiących 49 arkuszy 38. Jednostka B 141/I; 1985-1986; 5 j.i. stanowiących 48 arkuszy 39. Jednostka B 756/I; 1987; 1 j.i. stanowiąca 1 arkusz 40. Jednostka B 853/I; 1988-1989; 5 j.i. stanowiących 22 arkuszy 41. Jednostka B 516/I; 1961-1962; 1 j.i. stanowiąca 1 arkusz 42. Kompleksy nurkowe - jednostka 4886-I; 1987-1990; 67 j.i. stanowiących 3021 arkuszy - jednostka 4959-I; 1986-1991; 35 j.i. stanowiących 1274 arkuszy - jednostki 5029, 5032, 5057, 9078, 9079, 9096-I; 1987-1990; 36 j.i. stanowiących 429 arkuszy - jednostki 4936, 4937, 4938, 4939; 1981-1989; 5 j.i. stanowiących 18 arkuszy 43. Projekty ofertowo-akwizycyjne (PA, PW, PO, PK) - od numeru 1286 do 899; 1970-1979; 71 j.i. stanowiących 688 arkuszy - od numeru 2101 do 2398, 4223; 1978-1987; 283 j.i. stanowiących 1785 arkuszy - od numeru 9002-9315; 1987-1995; 241 j.i. stanowiących 1980 arkuszy 44. Rysunki normowane N9, N15; 1954-1989; 35 j.i. stanowiących 285 arkuszy - AKCESJA nr 3438/2014; 1953-2000; 2035 j.i. co stanowi 3078 arkuszy 582 j.i. - uzupełnienia dokumentacji konstrukcyjnej 30 statków przejętych w poprzednich latach (jednostki B-76, 86, 90, 92, 93, 99, 143, 181, 282, 304, 320, 352, 432, 445, 447, 490, 491, 492, 493, 512, 537, 542, 545, 547, 560, 561, 567, 570-I, 570-III, 1073) - 155 j.i. co stanowi 1712 arkuszy - stabilizator SR-4 1972-1985; 9 j.i. stanowiących 279 arkuszy - projekt PW platformy wiertniczej 1980-1980; 1 j.i. stanowiąca 19 arkuszy - jednostka D-101, D-102, D-103, D-105, D-109, D-110, D-111, D-112, D-115, D-116 1991-1993; 37 j.i. stanowiących 506 arkuszy - projekt CSL-003 - masowiec dla Indii 1980-1981; 5 j.i. stanowiących 198 arkuszy - projekt HSL-40, HSL50, HSL60, HSL1601, HSL2701 - masowiec 1979-1982; 8 j.i. stanowiących 18 arkuszy - projekt TR6, TR7, TR8, TR9, TR10, TR11 - statki dla Turcji 1979-1982; 31 j.i. stanowiące 184 arkusze - projekty technologiczne TG 1958-1990; 4 j.i stanowiące 162 arkusze - Projekty naukowo-badawcze 1977-1990; 1463 j.i. - Dokumentacja Biura Projektowo-Konstrukcyjnego (BPK) 1980-1990; 152 j.i. - Dokumentacja Programu Badawczo-1964-1990; 63 j.i. - Opracowania Politechniki Szczecińskiej 1971-1990; 100 j.i. - Dokumentacja holownika do obsługi platform wiertniczych 1968-1978; 7 j.i. AKCESJA nr 3538/2014; 1994-2011; 241 j.i. - przekazane materiały to dyski magnetyczne, na których znajduje się dokumentacja konstrukcyjna statków oraz informacje o systemach projektowych Stoczni. AKCESJA nr 3629/2015; 1957-2009; 552 j.i.; 9568 arkuszy dokumentacji konstrukcyjnej AKCESJA nr 3691/2015; 1977-2000; 16 j.i.; mikrofimy i mikrofisze dokumentacji konstrukcujnej w ilości 36368 sztuk; dokumentacja techniczna projektowanych i budowanych w Stoczni statków: B170/III (oryginał i kopia), B183/III (oryginał i kopia), B46, B92, B181, B492, B574, proj. PBK-N9, B587/IV (oryginał i kopia), B573, B320, B560, B561, B778, B850, B852, B970, B971, B972, 4886, 4959, 300, 301T, 303, B887, B304, B305 proj. :PK 2180, PA-2369, PA-2370, PNB-N9, DELTA, 3042 - pochodząca z Biura Projektowo-Konstrukcyjnego Stoczni. AKCESJA nr 3692/2015; 1956-1992; 133 j.i.; dokumentacja techniczna projektowanych, wykonywanych oraz montowanych na budowanych w Stoczni statkach i okrętach mechanizmów: kabestany kotwiczno-cumownicze, wciągarki kotwiczno-cumownicze, windy kotwiczno-cumownicze, przystawki kotwiczne, liczniki łańcucha, stabilizatory przechyłu oraz detale do tych mechanizmów (teczki oraz kalki). AKCESJA nr 3711/2015; 1968-1999; 161 j.i.; dokumentacja techniczna tzw. "Projektów celowych" wykonanych na potrzeby Stoczni przez firmy zewnętrzne (insytuty i uczelnie) przy współudziale Biura Technicznego Stoczni, pochodzących z Biura Rozwoju Stoczni. AKCESJA nr 3934/2017; 1989-2009; 2956 j.i. dokumentacja techniczna statków (kalki i dokumentacja opisowa - 2736 j.a., stanowiących 89322 arkuszy; płyty CD - 220 j.i.): 1. Jednostka B 573/I,II,V; 1993-1997; 202 j.i. stanowiących 5073 arkuszy 2. Jednostka PP001/1; 2001-2004; 60 j.i. stanowiących 1974 arkuszy 3. B 183/I,II,III,IV,VI,VII; 1989-2004; 244 j.i. stanowiących 6815 arkuszy 4. B 170/III; 1993-2004; 269 j.i. stanowiących 10566 arkuszy 5. B 588/III; 1997-2006; 554 j.i. stanowiących 22198 arkuszy 6. B587/I,III,IV; 1999-2008; 370 j.i. stanowiących 12794 arkuszy 7. B 170/V; 2004-2008; 157 j.i. stanowiących 6599 arkuszy 8. B 178/I; 1999-2008; 336 j.i. stanowiących 12737 arkuszy 9. B 201/I,II; 2004-2009; 294 j.i. stanowiących 3918 arkuszy 10. B 178/III; 2005-2008; 174 j.i. stanowiących 6252 arkuszy 11. B 606/I,II; 2007-2009; stanowiących 396 arkuszy 12. Erraty B 183/I,II,III,VI; 1989-2002; 17 j.i. stanowiących 156 arkuszy 13. Erraty B 573/I,V; 1993-2000; 6 j.i. stanowiących 13 arkuszy 14. Erraty B 588/III; 2003-2006; 1 j.i. stanowiąca 3 arkusze 15. Erraty B 587/IV; 2004-2004; 1 j.i. stanowiąca 1 arkusz 16. Płyty CD; 1998-2006; 220 j.i. (płyt). IV. AKTA OSOBOWE PRACOWNIKÓW STOCZNI 1946-1955; 5799 j.a. - AKCESJA nr 2695/2010; 1947-1955; 512 j.a. (sygn. IV/1-IV/512) - akta osobowe pracowników Stoczni Szczecińskiej. - AKCESJA nr 2805/2010; 1947-1955; 2334 j.a. (sygn. IV/513-IV/2846) - akta osobowe pracowników Stoczni Szczecińskiej. - AKCESJA nr 2964/2011; 1946-1955; 2953 j.a. (sygn. IV/2847-IV/5799) - akta osobowe pracowników Stoczni Szczecińskiej Liczba jednostek w zespole: 31229
65/436/0 Nadodrzańskie Zakłady Przemysłu Drożdżowego w Szczecinie 1945-1953 0 rozwiń
1. Organizacja i zarządzanie - 1945-1953; 22 j.a. 1.1. Przejmowanie i uruchamianie przedsiębiorstwa - 1945-1949; 9 j.a. 1.2. Książka obrachunkowa drożdżowni - 1948-1949; 1 j.a. 1.3. Projekty techniczne - 1947-1952; 3 j.a. 1.4. Spisy pracowników, zakresy czynności, sprawy personalne - 1945-1952; 5 j.a. 1.5. Protokoły z zebrań i narad pracowników - 1946-1953; 4 j.a. 2. Planowanie - 1946-1950; 5 j.a. 2.1. Plany finansowe - 1946-1950; 5 j.a. 3. Sprawozdawczość - 1946-1953; 14 j.a. 3.1. Bilanse i sprawozdania finansowe - 1946-1952; 9 j.a. 3.2. Sprawozdania statystyczne - 1946-1949; 3 j.a. 3.3. Sprawozdania z inwestycji - 1949-1950; 1 j.a. 3.4. Sprawozdania z działalności - 1951-1953; 1 j.a. Liczba jednostek w zespole: 41
65/437/0 Cementownia "Przemko" w Szczecinie-Stołczynie [1940] 1946-1957 0 rozwiń
1. Organizacja i zarządzanie - 1940-1957; 32 j.a. 1.1. Przejmowanie, uruchamianie i rozbudowa cementowni - 1946-1954; 11 j.a. 1.2. Przedwojenna dokumentacja cementowni w Lubinie - 1940-1941; 1 j.a. 1.3. Plany sytuacyjne cementowni - 1947-1950; 3 j.a. 1.4. Przydział lokali dla pierwszych pracowników - wykazy nazwisk - 1948-1948; 1 j.a. 1.5. Struktura organizacyjna - schematy organizacyjne, podziały czynności - 1950-1951; 2 j.a. 1.6. Zarządzenia wewnętrzne - 1952-1956; 4 j.a. 1.7. Narady pracowników - protokoły - 1949-1956; 6 j.a. 1.8. Kontrole wewnętrzne - 1946-1953; 2 j.a. 1.9. Sprawy socjalne - finansowanie - 1949-1957; 2 j.a. 2. Planowanie - 1948-1956; 31 j.a. 2.1. Plany finansowe - 1948-1956; 13 j.a. 2.2. Plany techniczno-ekonomiczne, produkcji, zatrudnienia - 1950-1955; 6 j.a. 2.3. Plany pracy - 1951-1952; 1 j.a. 2.4. Plany postępu technicznego, racjonalizacji i wynalazczości - finansowanie - 1953-1953; 1 j.a. 2.5. Plany inwestycyjne - 1948-1954; 3 j.a. 2.6. Plany etatów, zatrudnienia i płac - 1949-1955; 7 j.a. 3. Sprawozdawczość - 1949-1957; 15 j.a 3.1. Bilanse i sprawozdania finansowe - 1949-1957; 12 j.a. 3.2. Analizy finansowe - 1954-1954; 1 j.a. 3.3. Sprawozdania z działalności - 1952-1952; 1 j.a. 3.4. Sprawozdania inne - 1951-1951; 1 j.a. 4. Koło Związku Młodzieży Polskiej - 1949-1950; 2 j.a. Liczba jednostek w zespole: 80
65/438/0 Huta "Szczecin" 1947-1995 [1997] 0 rozwiń
1. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE 1947-1995; 114 j.a. - materiały dotyczące organizacji przedsiębiorstwa, zarządzenia wewnętrzne (1947-1995), pisma okólne (1952-1994), polecenia służbowe (1967-1995), materiały z konferencji i narad roboczych (1948-1955), instrukcje zakładowe obowiązujące w przedsiębiorstwie, materiały ze szkoleń pracowników Huty, normatywy kancelaryjno-archiwalne, normy zakładowe. 2. PLANOWANIE 1947-1956; 24 j.a. - plany techniczno-ekonomiczne (na lata 1947-1953), plany funduszu płac i zatrudnienia (na lata 1950-1956), plany inwestycyjne i modernizacyjne Huty, plany przewozowe (na lata 1952-1955). 3. SPRAWOZDAWCZOŚĆ 1948-1995; 58 j.a. - sprawozdania finansowe (za lata 1948-1995), sprawozdania z produkcji i zatrudnienia (za lata 1948-1956), sprawozdanie z inwestycji za 1949 r., analizy działalności gospodarczej za lata 1950-1975. 4. KONTROLE 1949-1993; 21 j.a. - materiały z kontroli Huty przeprowadzanych przez NIK, Inspektorat Sanitarny, ministerstwa. 5. SAMORZĄD ROBOTNICZY 1978-1994; 9 j.a. - protokoły posiedzeń i uchwały Rady Pracowniczej. 6. WYNALZACZOŚĆ 1949-1991; 32 j.a. - wnioski racjonalizatorskie i zgłoszenia projektów wynalazczych. 7. DOKUMENTACJA TECHNICZNA 1950-1994 [1997]; 501 j.a. - jest tu dokumentacja dotycząca rozbudowy Huty, budowy m.in. rurociągu gazu wielkopiecowego, stalowni elektrycznej, wielkiego pieca "A", terminalu przeładunkowo-składowego paliw płynnych, wieży ciśnień, wydziału produkcji wełny mineralnej, wytwórni bluczków żużlobetonowych typu Mursa. Akcesja nr 4075/2018; 1945-1990; 7625 j.a. - akta osobowe pracowników. Liczba jednostek w zespole: 8385
65/439/0 Centrala Produktów Naftowych, Okręgowa Dyrekcja w Szczecinie 1951-1957 0 rozwiń
Protokoły komisji Ochrony Przeciwlotniczej (1956), protokoły posiedzeń Komisji Oceny Projektów Inwestycyjnych (1951-1954), plany i sprawozdania (1956-1957). Liczba jednostek w zespole: 3
65/440/0 Okręgowy Zarząd Lasów Państwowych w Szczecinie 1945-1991 0 rozwiń
INWENTARZ KSIĄŻKOWY 1139 j.a. I. Wydział Planowania, Organizacji, Zatrudnienia i Płac sygn. 1-193; 193 j.a. 1. Organizacja przedsiębiorstwa 1950-1974; sygn. 1-4; 4 j.a. - regulaminy i schematy organizacyjne, wyciągi z rejestrów przedsiębiorstw państwowych 2. Zarządzenia wewnętrzne 1957-1974; sygn. 5-8; 4 j.a. 3. Powoływanie i likwidacja jednostek podległych 1949-1972; sygn. 9-14; 6 j.a. 4. Sprawy kancelaryjno-archiwalne 1951-1953, 1963, 1972-1973; sygn. 15-17; 3 j.a. 5. Biuletyn organizacyjny "Nasze Sprawy" 1956-1957; sygn. 18; 1 j.a. 6. Protokoły narad 1951-1956; sygn. 19-32; 14 j.a. 7. Akcja osiedleńcza 1951-1957; sygn. 33-35; 3 j.a. 8. Współzawodnictwo pracy 1954-1965; sygn. 36-48; 13 j.a. 9. Skargi i zażalenia 1954-1956, 1961-1964; sygn. 49-52; 4 j.a. 10. Plany perspektywiczne i wieloletnie rozwoju gospodarki leśnej 1949, 1955, 1959, 1965; sygn. 53-57; 5 j.a. 11. Narodowe plany gospodarcze 1952-1962; sygn. 58-76; 19 j.a. 12. Plany nakładów i kosztów 1953-1963; sygn. 77-133; 57 j.a. 13. Plany pozyskiwania i wywozu drewna 1951-1953, 1959-1960; sygn. 134-142; 9 j.a. 14. Plany zatrudnienia i funduszu płac 1952-1961, 1966-1967; sygn. 143-154; 12 j.a. 15. Sprawozdania statystyczne 1952-1966; sygn. 155-193; 39 j.a. II. Wydział Kadr i Szkolenia Zawodowego sygn. 194-196; 3 j.a. 1. Sprawozdania statystyczne 1959-1961; sygn. 194-196; 3 j.a. III. Wydział Kontroli i Rewizji Gospodarczej sygn. 197-248; 52 j.a. 1. Protokoły narad i konferencji 1952; sygn. 197; 1 j.a. 2. Kontrola działalności jednostek podległych 1948-1960; sygn. 198-248; 51 j.a. IV. Wydział Administracyjno-Gospodarczy 1958-1964; sygn. 249-272; 24 j.a. 1. Materiały dot. Przejęcia pod zarząd OZLP obiektów i nieruchomości 1958-1964; sygn. 249-272; 24 j.a. V. Samodzielne Stanowisko ds…………………………………………………………………………………… Wojskowych 1946-1962; sygn. 273-295; 23 j.a. 1. Wykazy stanowisk służbowych i etatowych 1946, 1951; sygn. 273-276; 4 j.a. 2. Wykazy nadleśnictw 1948-1951; sygn. 277-280; 4 j.a. 3. Wzory pieczęci 1949-1950; sygn. 281; 1 j.a. 4. Protokoły narad i konferencji 1948, 1950; sygn. 282-283; 2 j.a. 5. Współpraca z Wojskiem Polskim 1946-1962; sygn. 284-295; 12 j.a. VI. Wydział Zbytu i Spedycji 1959; sygn. 296-300; 5 j.a. 1. Protokoły narad koordynacyjnych 1959-1960; sygn. 296; 1 j.a. 2. Sprawozdania z wykonania dostaw materiałowych 1959-1960; sygn. 297-300; 4 j.a. VII. Wydział Głównego Mechanika 1954--1957; sygn. 301-302; 2 j.a. 1. Protokoły narad 1954-1957; sygn. 301-302; 2 j.a. VIII. Samodzielne Stanowisko Postępu Technicznego 1956; sygn. 303; 1 j.a. 1. Wynalazki, udoskonalenia i usprawnienia techniczne 1956; sygn. 303; 1 j.a. IX. Wydział Hodowli i Ochrony Lasu 1945-1965; sygn. 304-345; 42 j.a. 1. Ewidencja powierzchni leśnych 1946, 1951, 1957; sygn. 304-306; 3 j.a. 2. Informacje dot. Problematyki hodowli lasów 1957-1962; sygn. 307-311; 5 j.a. 3. Plany zagospodarowania lasów 1951-1957; sygn. 312-317; 6 j.a. 4. Wykonanie wniosków odnowienia i pielęgnacji lasów 1945-1950, 1953, 1957; sygn. 318-332; 15 j.a. 5. Sprawozdania statystyczne 1950-1958, 1961, 1965; sygn. 333-345; 13 j.a. X. Wydział Urządzenia i Regulacji Stanu Posiadania 1947-1967; sygn. 346-683; 338 j.a. 1. Rejestry powierzchniowe nadleśnictw, wykazy łąk, gruntów ornych i pastwisk, bilanse powierzchniowe lasów; 1948-1954, 1958, 1962; sygn. 346-352; 7 j.a. 2. Plany wieloletnie urządzenia lasów w nadleśnictwach 1947-1956; sygn. 353-519, 601-1139; 406 j.a. 3. Plany wieloletnie cięć drzew w nadleśnictwach 1960-1965; sygn. 520-542; 23 j.a. 4. Roczne wnioski cięć drzew w nadleśnictwach i ich wykonanie 1955-1967; sygn. 543-683; 141 j.a. XI. Wydział Finansów, Rachunkowości i Informatyki 1948-1972; sygn. 684-900; 217 j.a. 1. Plany finansowe 1959/60-1960/61, 1965/66, 1969/70; sygn. 684-699; 16 j.a. 2. Sprawozdania finansowe 1948-1949, 1952-1963; sygn. 700-789; 90 j.a. 3. Analizy działalności gospodarczej 1961/62-1972; sygn. 790-801; 12 j.a. 4. Kontrole finansowo-księgowe 1947-1950, 1957, 1959-1968; sygn. 802-900; 99 j.a. XII. AKCESJA nr 2008-2009/2005 r.; 1953-1985; sygn. 1140-2548; 1409 j.a. 1. Spis nr 1; 1974-1983; sygn. 1140-1176; 37 arkuszy map gospodarczych obrębów leśnych i nadleśnictw. 2. Spis nr 2; 1958-1985; sygn. 1177-1646; 470 j.a. - plany urządzeń gospodarstw leśnych w poszczególnych nadleśnictwach - plany cięć, plany upraw, mapy poglądowe. 3. Spis nr 3; 1953-1983; sygn. 1647-2548; 902 j.a. - - Wydział Ekonomiki, Organizacji i Spraw Socjalnych sygn. 1647-1829 - rejestracja przedsiębiorstwa (1953-1975), zarządzenia i pisma okólne (1956-1975), organizacja jednostek podległych Administracji Lasów Państwowych (1964-1977), organizacja OZLP, protokoły zmian terytorialnych poszczególnych nadleśnictw (1977-1979), protokoły zdawczo-odbiorcze nadleśnictw (1975-1981), dokumentacja zlikwidowanych nadleśnictw (1959-1972); plany wieloletnie OZLP, roczne plany techniczno-ekonomiczne (1964-1970, 1973, 1975-1981), plan inwestycyjny (1975), plan poprawy stanu bhp (1980), sprawozdania statystyczne ze stanu i ruchu środków trwałych (1966-1979), ze stanu zatrudnienia (1971-1978), z efektów i kosztów realizacji planu poprawy warunków pracy i świadczeń pracowniczych (1978-1980), analizy działalności gospodarczej (1964-1972, 1974), analiza działalności Ośrodka Transportu Leśnego (1969-1971, 1973), analizy stanu bhp i wypadków w pracy (1964-1970), analizy wydajności pracy (1977, 1979), normy zakładowe (1955-1958, 1970-1978), akcja osiedleńcza 91958-1966), przydział broni służbowej (1958-1962, 1969-1972). - Wydział Kontroli i Rewizji Gospodarczej sygn. 1830-1938 - protokoły kontroli OZLP przeprowadzanych przez jednostki zwierzchnie oraz protokoły kontroli jednostek podległych (1959-1981). - Wydział Gospodarki Zasobami Leśnymi sygn. 1939-2453 - programy perspektywiczne rozwoju gospodarstw leśnych, plany urządzeń gospodarstw leśnych ((1969-1977), urządzanie lasu-poszczególne nadleśnictwa (1958-1973), rewizje planów urządzania lasów w poszczególnych nadleśnictwach (1969-1978), nadzór nad lasami niepaństwowymi (1956-1957, 1961-1964), opretary pomiarowe nadleśnictw (1967-1978), dokumentacja rezerwatu Rzeka Drawa (1973), plany wieloletnie i roczne oraz wnioski cięć w nadleśnictwach. - Wydział Finansów i Rachunkowości sygn. 2454-2548 - plany finansowe (1966-1972, 1974, 1975, 1978, 1980), sprawozdania finansowe (1962-1974), rewizje finansowo-księgowe w OZPL i nadleśnictwach (1966-1971). XIII. AKCESJA nr 3452/2014; 1946-1991; 4060 j.a. 1. Spis nr 1; 1947-1991; 537 j.a. - uchwały i ustalenia Kolegium Lasów Państwowych (1983-1987), narady pracownicze (1985-1989), materiały z posiedzeń komisji, konferencji i zjazdów (1983-1984), organizacja jednostek podległych (nadleśnictw), normowanie pracy (1978-1991), ewidencja pieczęci (1978-1987), zarzadzenia wewnętrzne dyrektora OZLP (1967-1988), programy poprawy gospodarki leśnej do 1990 r. (z 1984 r.), zbiorcze plany techniczno-ekonomiczne na lata 1980-1990, plany finansowe, sprawozdania statystyczne z wypadków przy pracy (za lata 1978-1981), ze zużycia paliw i energii (za lata 1978-1983), z zagrożenia i ochrony środowiska (za lata 1975-1978), analizy ekonomiczne (za lata 1982-1989), materiały z kontroli nadleśnictw (1980-1989), zasady wynagradzania pracowników (1978-1989), plany i sprawozdania z bhp (1979-1981), współzawodnictwo pracy (1978-1985), zakup osad z funduszu leśnego, dopuszczanie do korzystania z gruntów Lasów Państwowych, dzierżawa gruntów, ewidencja stanu posiadania (1975-1978), plany urządzenia gospodarstw leśnych (na lata 1975-1989), prace dotyczące urządzenia lasu (1975-1978), plany cięć lasówi ich wykonanie (na lata 1975-1990). 2. Spis nr 2; 1958-1991; 220 j.a. - protokoły narad i komisji (1990-1991), materiały Konferencji Samorządu Robotniczego (1978-1980), materiały Rady Techniczno-Ekonomicznej (1982-1984), zakresy czynności pracowników (1962-1991), program rekonstrukcji gospodarki leśnej w województwie szczecińskim (z 1968 r.), plany techniczno-ekonomiczne jednostek podległych (na lata 1986-1991), sprawozdania z zatrudnienia i wynagrodzeń (za lata 1986-1991), sprawozdania finansowe jednostek podległych (za 1990 r.), analizy działalności za lata 1962-1968, 1973, 1978-1989, monografia gospodarstwa leśnego na terenie województwa szczecińskiego z 1964 r., materiały z konkursów wiedzy o lesie (1979), skargi i wnioski (1986-1990), współpraca zagraniczna (1984-1989), materiały z kontroli nadleśnictwa (1987-1991), regulaminy premiowania pracowników (1972-1989), projekty racjonalizatorskie (1983-1991), materiały dotyczące planów urządzenia rezerwatów przyrody i lasów ochronnych (1967-1988)plany i sprawozdania z ochrony lasów (za lata 1979-1982), operaty szkód przemysłowych (1979-1991), materiały dotyczące wpływu zanieczyszczeń emitowanych przez Zakłady Chemiczne Police i inne zakłady przemysłowe na środowisko leśne (1981-1990), pomiary zanieczyszczeń powietrza w lasach (1987-1991), ochrona gatunkowa roślin i zwierząt (1985-1991). 3. Spis nr 3; 1945-1962; 3303 j.a - akta osobowe pracowników. XIV. AKCESJA nr 3707/2015; 1965-1983; 182 j.a. - plany urządzeń gospodarstw leśnych, mapy przeglądowe rewizji planów urządzeń gospodarstw leśnych, plany zagospodarowania lasów Nadleśnictw: Barlinek, Bierzwnik, Bolewice, Drawiny, Drawno, Dębno, Glinik, Głusko, Godków, Goleniów, Kurowo, Międzyzdroje, Myślibórz, Ośno Lubuskie, Rzepin, Lubniewice, Smolarz, Trzebież, Wilanów, Krępka Krajeńska oraz operat inwentaryzacyjny Szkółki w Miłogoszczy. Liczba jednostek w zespole: 6790
65/441/0 Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Tekstylno-Odzieżowe w Szczecinie [1947] 1954-1971 0 rozwiń
I. Organizacja i zarządzanie 1948-1960; 44 j.a. 1. Organizacja przedsiębiorstwa 1950-1959; 3 j.a. - zarządzenia dotyczące tworzenia i organizacji hurtowni i przedsiębiorstw odzieżowych, informacje dotyczące utworzenia Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Handlu Odzieżą w Szczecinie, wykaz jednostek podporządkowanych WPHO. 2. Struktura organizacyjna i statuty 1950-1960; 2 j.a. - statuty organizacyjne, zmiany struktury organizacyjnej, opisy zakresu czynności poszczególnych działów i filii. 3. Zarządzenia wewnętrzne 1949-1960; 13 j.a. 4. Instrukcje i regulaminy 1949-1958; 4 j.a. 5. Kontrole przedsiebiorstwa 1949-1957; 3 j.a. 6. Narady i konferencje 1948-1957; 15 j.a. - są tu protokoły narad aktywu gospodarczego, narad gospodarczych, roboczych, handlowych, konferencji przedstawicieli placówek handlowych oraz dystrubutorów hurtowych i detalicznych. 7. Rada Zakładowa, współpraca z POP PZPR 1955-1960; 4 j.a. - protokoły zebrań partyjno-roboczych, zebrań sprawozdawczo-wyborczych do rady Zakładowej, materiały z narad gospodarczych z aktywem partyjnym. II. Planowanie 1949-1960; 42 j.a. 1. Plany finansowe 1949-1960; 19 j.a. 2. Plany zatrudnienia i płac 1952-1959; 9 j.a. 3. Plany sprzedaży i zakupu 1952-1958; 4 j.a. 4. Plany kosztów 1950-1960; 4 j.a. 5. Plany obrotów 1953-1956; 6 j.a. III. Sprawozdawczość 1947-1971; 57 j.a. 1. Sprawozdania z wykonania planów gospodarczych 1951-1957; 4 j.a. 2. Analizy i informacje o działalności gospodarczej i ekonomicznej przedsiębiorstwa 1953-1971; 7 j.a. 3. Sprawozdania z zatrudnienia i funduszu płac 1952-1957; 4 j.a. 4. Sprawozdania finansowe 1947-1961; 37 j.a. 4. Sprawozdania ze sprzedaży i obrotów towarów 1953-1956; 5 j.a. Liczba jednostek w zespole: 143
65/442/0 Zakłady Sprzętu Elektrogrzejnego "Selfa" w Szczecinie 1951-1997 0 rozwiń
I. Pion Dyrektora 1951-1997; 69 j.a. 1. Rejestracja przedsiębiorstwa 1951-1997; 2 j.a. 2. Organizacja przedsiębiorstwa 1959-1996; 7 j.a. 3. Prywatyzacja przedsiębiorstwa 1992-1996; 5 j.a. 4. Zarządzenia wewnętrzne 1956-1991; 25 j.a. 5. Regulaminy pracy 1959-1975; 2 j.a. 6. Narady 1953-1961; 4 j.a. 7. Kontrole przedsiębiorstwa 1959-1996; 11 j.a. 8. Kroniki i wycinki prasowe 1972-1981; 4 j.a. 9. Zakładowy system wynagradzania pracowników 1964-1993; 6 j.a. 10. Sprawy kancelaryjno-archiwalne 1950-1958; 3 j.a. II. Pion Ekonomiczno-Finansowy 1951-1997; 114 j.a. 1. Plany perspektywiczne 1958; 1 j.a. 2. Plany wieloletnie 1955-1979; 5 j.a. 3. Roczne plany techniczno-ekonomiczne 1952-1995; 15 j.a. 4. Inne plany-produkcji, zaopatrzenia 1956-1996; 12 j.a. 5. Analizy ekonomiczne 1954-1991; 16 j.a. 6. Sprawozdania z zatrudnienia 1963-1980; 7 j.a. 7. Inne sprawozdania 1956-1996; 3 j.a. 8. Plany finansowe 1952-1996; 13 j.a. 9. Sprawozdania finansowe 1951-1997; 28 j.a. 10. Informacje ekonomiczne 1971-1997; 14 j.a. III. Samorząd pracowniczy 1956-1997; 22 j.a. 1. Organizacja samorządu 1978-1996; 2 j.a. 2. Delegaci załogi 1983-1995; 1 j.a. 3. Protokoły Konferencji Samorządu Robotniczego 1963-1980; 4 j.a. 4. Protokoły Rady Pracowniczej 1956-1997; 14 j.a. 5. Wnioski i postulaty pracowników 1980-1981; 1 j.a. Liczba jednostek w zespole: 205
65/443/0 "Polskie Pismo i Książka" Spółdzielnia Wydawnicza w Szczecinie 1945-1951 [1970] 0 rozwiń
Protokoły Walnych Zgromadzeń, posiedzeń Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni oraz w miastach powiatowych gdzie istniały księgarnie oświatowe (1945-1950), sprawozdania z działalności Spółdzielni (1948-1949), statut Spółdzielni (1949), protokoły lustracji (1948-1949), korespondencja z władzami i autorami w sprawach wydawniczych (1947-1948), wycinki prasowe (1947), spis materiałów i papierów osobistych członka-założyciela Leona Królaka, złożonych w Instytucie Zachodnim w Poznaniu (1970 r.) Liczba jednostek w zespole: 31
65/444/0 Bank Spółdzielczy w Nowym Warpnie 1947-1951 0 rozwiń
I. AKCESJA nr 397/1971; 1947-1951;10 j.a. - Rejestr członków (1947-1948), księga protokołów Zarządu Banku (1947-1948), pisma okólne, zarządzenia, okólniki (1949-1951), akta likwidacyjne (1950-1951), protokoły rewizji (1947-1950), dziennik główna (1947-1950), udziały Banku (1947-1950). Liczba jednostek w zespole: 10
65/445/0 Spółdzielnia Oszczędnościowo-Pożyczkowa Okręgu Szczecińskiego 1947-1950 0 rozwiń
Sprawozdania z działalności i bilanse: Nauczycielskiej Spółdzielni Oszczędnościowo-Pożyczkowej (1948-1950), Spółdzielni Oszczędnościowo-Pożyczkowej Pracowników "Czytelnika" Delegatury w Szczecinie (1948-1949), Pracowników Banku Rolnego w Koszalinie (1948-1949), Pracowników Związku Rewizyjnego Spółdzielni RP Okręgu Szczecińskiego (1947-1949), dziennik główna (1947-1949), księgi wkładów (1947-1949) Liczba jednostek w zespole: 17
65/446/0 Fabryka Maszyn Budowlanych "Bumar-Hydroma" w Szczecinie [1945] 1946-1995 0 rozwiń
I. Pion Naczelnego Dyrektora 1946-1995, 241 j.a. – organizacja Fabryki (1950-1994); materiały dotyczące przejmowania przez Fabrykę innych przedsiębiorstw (1954, 1968) i nieruchomości (1947-1955); prywatyzacja przedsiębiorstwa (1990-1993); akty normatywne (1953-1995); instrukcje i regulaminy obowiązujące w Fabryce; sprawozdania z zagranicznych wyjazdów służbowych (1964-1973); protokoły kontroli (1964-1995); paszport przedsiębiorstwa (1961, 1979, 1992 i Zakładu Maszyn Budowlanych w Choszcznie z 1979 r.); materiały okolicznościowe (jubileuszowe) – kroniki (od 1947 do 1993), zdjęcia, wycinki prasowe (1982-1988); zbiorowa zakładowa umowa pracy (1956), zakładowy system wynagradzania pracowników wraz ze zmianami (1985-1994); protokoły narad (1952, 1953, 1958-1970); protokoły posiedzeń i materiały na posiedzenia Zakładowej komisji ds zmian w systemie bodźców materialnego zainteresowania w fabryce (1970). II. Pion Zastępcy Dyrektora ds Ekonomicznych 1951-1995, 255 j.a. – plany perspektywiczne i programy rozwoju Fabryki; plany wieloletnie; roczne plany techniczno-ekonomiczne (1952-1988); plany produkcji, zatrudnienia, inwestycyjne, postępu technicznego; sprawozdania z realizacji planów wieloletnich (za lata 1961-1965 i 1971-1975); roczne analizy działalności gospodarczej przedsiębiorstwa (1955, 1957-1959, 1961-1986, 1988, 1989, 1991); sprawozdania z produkcji (1955-1993), produkcji eksportowej (1968-1972), z zatrudnienia i płac (1957-1989), postępu technicznego, jakości produkcji, stanu bhp, III. Służba Księgowości i Finansów 1952-1999, 99 j.a. – plany finansowe (1952, 1975-1979, 1983, 1984, 1986); plan finansowy likwidacji przedsiębiorstwa (1991); bilanse (1951-1994). IV.Pion Zastępcy Dyrektora ds Technicznych 1947-1970, 30 j.a. – dokumentacja remontowa traktorów (1947-1952); projekty racjonalizatorskie wprowadzone w życie (1954-1958); protokoły posiedzeń Komisji Norm (1952), Komisji Wynalazczości (1954-1959; sprawozdanie z działalności Klubu Techniki i Racjonalizacji (1967-1970). V. Samorząd Pracowniczy 1956-1989, 51 j.a. – protokoły posiedzeń (1959-1980) i sprawozdania z działalności (1960-1972) Rady Zakładowej, sprawozdania z działalności Komisji Młodzieżowej (1969-1970) i Komisji Kobiecej (1969-1970); protokoły posiedzeń Rady Pracowniczej (1956-1975); protokoły Konferencji Samorządu Robotniczego (1958-1980); współzawodnictwo pracy – protokoły posiedzeń Komisji ds Współzawodnictwa Pracy, sprawozdania z działalności tej Komisji, zobowiązania pracowników (1959-1980); postulaty i wnioski pracowników i ich realizacja (1970). VI. Akta osobowe [1945] 1946-1960; 1303 j.a.- akta osobowe pracowników zwolnionych do 1960 r. Liczba jednostek w zespole: 1979
65/447/0 Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych w Gdańsku, Oddział w Szczecinie 1947-1981 0 rozwiń
I. AKCESJA nr 183/1962 i 201/1962; 16 j.a. - Sprawozdania z działalności (1949-1952, 1954); organizacja przedsiębiorstwa (1949-1950); zarządzenia wewnętrzne (1947-1950); plany pracy (1949-1950); protokoły narad i inspekcji (1949-1951); ocena propozycji przeniesienia bazy przedsiębiorstwa ze Szczecina do Świnoujścia (1957); roboty czerpalne i podwodne na torze wodnym Szczecin-Świnoujście (1949-1952); sprawozdania finansowe (1977-1980). II. AKCESJA nr 2416/2008; 6 j.a.. - plany sytuacyjne Basenu Kaszubskiego 91949), roboty czerpalne i podwodne na torze wodnym Szczecin-Świnoujście (1951, 1956), inwentaryzacja nabrzeża przy Dworcu Głównym w Szczecinie (1959). III. AKCESJA nr 4102/2018; 1809 j.a., 1948-1967; akta osobowe pracowników. Liczba jednostek w zespole: 1831
65/448/0 Szczecińskie Zakłady Materiałów Biurowych 1948-1979 0 rozwiń
I. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE 1949-1979; 89 j.a. 1. Regulaminy i statuty organizacyjne, struktura organizacyjna przedsiębiorstwa 1949-1979; 3 j.a. 2. Zarządzenia wewnętrzne, pisma okólne 1950-1977; 27 j.a. 3. Instrukcje zakładowe 1949-1972; 17 j.a. 4. Regulaminy pracy 1957-1975; 4 j.a. 5. Regulaminy wynagrodzeń i premiowania 1960-1977; 8 j.a. 6. Regulaminy kontroli 1972-1973; 2 j.a. 7. Kontrole przedsiębiorstwa 1950-1978; 11 j.a. 8. Narady i konferencje 1949-1962; 6 j.a. 9. Normy zatrudnienia i pracy 1954-1979; 5 j.a. 10. Archiwum zakładowe 1955-1971; 3 j.a. 11. Współzawodnictwo pracy 1953-1976; 3 j.a. II. PLANOWANIE 1948-1977; 62 j.a. 1. Plany wieloletnie 1964-1975; 4 j.a 2. Plany techniczno-ekonomiczne 1955-1977; 21 j.a. 3. Plany finansowe 1953-1976; 9 j.a. 4. Plany inwestycyjne 1950-1957; 6 j.a. 5. Plany zatrudnienia i płac 1948, 1969; 2 j.a. 6. Plany produkcji 1949-1950, 1961, 1964-1965; 5 j.a. 7. Plany pracy 1957-1957; 1 j.a. 8. Plany transportu 1954, 1974; 2 j.a. 9. Plany remontów 1954-1959; 6 j.a. 10. Plany postępu technicznego 1966-1974; 6 j.a. III. SPRAWOZDAWCZOŚĆ 1953-1978; 89 j.a. 1. Sprawozdania z wykonania planów gospodarczych za lata 1961, 1965-1971; 3 j.a. 2. Sprawozdania z wykonania kosztów za lata 1969, 1973; 3 j.a. 3. Sprawozdania finansowe za lata 1954, 1957-1966, 1968-1969; 13 j.a. 4. Analizy ekonomiczne i informacje o działalności gospodarczej 1954-1978; 29 j.a. 5. Sprawozdania z wykonania planów produkcji 1965-1976; 22 j.a. 6. Sprawozdania z zatrudnienia i funduszu płac 1966-1975; 7 j.a. 7. Sprawozdania z inwestycji i remontów 1954-1962; 6 j.a. 8. Sprawozdania ze stanu BHP 1961, 1966; 2 j.a. 9. Sprawozdania z rozwoju techniki, racjonalizacja i wynalazczość 1952-1959; 4 j.a. IV. RADA ZAKŁADOWA, RADA ROBOTNICZA, KSR 1950-1970; 18 j.a. 1. Protokoły posiedzeń 1950-1969; 10 j.a. 2. Sprawozdania z działalności 1959-1970; 8 j.a. V. DOKUMENTACJA TECHNOLOGICZNA 1956-1957; 22 j.a. - dokumentacja technologiczna poszczególnych elementów maszyn i urządzeń technicznych, przebieg procesu technologicznego produkcji pinesek, VI. DOKUMENTACJA TECHNICZNA 1948-1952; 2 j.a. - plan budynków Fabryki Materiałów Biurowych przy ul. Kard. Hozjusza 29, projekt magazynów materiałów łatwopalnych i wybuchowych. Liczba jednostek w zespole: 282
65/449/0 "Agryf" Zakłady Mięsne Przedsiębiorstwo Państwowe w Szczecinie [1945] 1951-1997 0 rozwiń
I. Centralny Zarząd Przemysłu Mięsnego Dyrekcja Dystrybucji Ekspozytura w Szczecinie; 1950-1958 [1960]; 19 j.a. 1. Akta własne 1950-1953; 3 j.a. - bilanse za lata 1950-1952. 2. Akta jednostek podległych - Zakłady Mięsne w Szczecinie 5 j.a. - bilanse roczne za lata 1951-1955 - Szczecińskie Okręgowe Zakłady Tuczu Przemysłowego w Szczecinie 1 j.a. - bilans za lata 1952-1953 r. - Szczecińskie Okręgowe Przedsiębiorstwo Obrotu Zwierzętami Rzeźnymi 1954-1960; 10 j.a. - bilanse za lata 1956-1959, protokoły kontroli oddziałów rejonowych (1954, 1956-1957). II. "Agryf" Zakłady Mięsne Przedsiębiorstwo Państwowe w Szczecinie 1958-1997; 3. Sekcja ds. Prawnych i Organizacyjnych 1958-1997; 29 j.a. - organizacja przedsiębiorstwa, protokoły posiedzeń zespołów dyrekcyjnych (1987-1994), protokoły posiedzeń Rady Nadzorczej (1996-1997), protokoły posiedzeń Zakładowego Kolegium Pojednawczego (1985-1986, 1989-1997), zarządzenia wewnętrzne (1960-1983, 1986-1997), pisma okólne (1960-1988, 1990-1997), protokoły kontroli przedsiębiorstwa (1969-1972, 1989-1996), protokoły zdawczo-odbiorcze przy zmianach personalnych (1964-1996).. 4. Stanowisko ds. Kontroli 1958-1960; 5 j.a. - protokoły kontroli w jednostkach podległych. 5. Dział Spraw Pracowniczych 1986-1997; 1 j.a. - porozumienia płacowe w przedsiębiorstwie. 6. Dział BHP i P.poż.; 1974-1990; 2 j.a. - zbiorowe wypadki przy pracy (1977-1990), wypadki śmiertelne (1974-1986). 7. Dział Ekonomiczny 1961-1987; 23 j.a. - roczne plany produkcji (1966-1983), analizy działalności przedsiębiorstwa (1965-1974), sprawozdnia statystyczne dotyczące sprzedaży, zatrudnienia, produkcji i dostaw (1979-1983).. 8. Dział Księgowości 1958-1997; 41 j.a. - budżety i plany finansowe (1958, 1960-1961, 1977-1980), bilanse (1958-1960, 1965-1967, 1969-1997). 9. Dział Finansowy 1969-1973; 1 j.a. - protokoły kontroli finansowych. 10. Dział Inwestycji 1970-1997; 4 j.a. - plany inwestycyjne (1988-1997), sprawozdania z realizacji inwestycji (1979-1981), sprawozdanie z finansowania inwestycji i kapitalnych remontów za 1969 r., protokół z rozruchu Kombinatu w Dąbiu (1984-1987). 11. Wydział Produkcji Rzeźnej 1960-1961; 2 j.a. - analizy kosztów za 1959 r., sprawozdania z tuczu zwierząt rzeźnych za 1960 r. 12. Zakład Transportu 1961-1987; 25 j.a. - bilanse Zakładu. 13. Samorząd Pracowniczy i związki zawodowe 1962-1995; 15 j.a. - protokoły posiedzeń Rady Zakładowej i Rady Robotniczej (1962-1981), Rady Pracowniczej i Rady Delegatów (1983-1995), postulaty pracownicze (1981). III. AKTA OSOBOWE 1945-1963; 15.293 j.a.- akta osobowe pracowników Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Przemysłu Mięsnego i jego poprzedników od 1945 r. oraz przedsiębiorstw włączonych w skład WPPMs - Szczecińskich Okręgowych Zakładów Tuczu Przemysłowego w Szczecinie oraz Szczecińskiego Okręgowego Przedsiębiorstwa Obrotu Zwierzętami Rzeźnymi. Liczba jednostek w zespole: 15460
65/450/0 "Miastoprojekt" Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Ogólnego w Szczecinie 1950-2006 0 rozwiń
MATERIAŁY AKTOWE 1950–2006; sygn.. 15064 – 15339; 275 j.a. 1 Organizacja 1960–2006; 93 j.a. - Organizacja Biura - regulaminy organizacyjne (1964, 1968, 1973, 1977, 1988), przegląd struktur organizacyjnych i zatrudnienia z 1981 r. wraz z propozycjami ich zmian, materiały komisji konkursowych ds wyboru dyrektora Biura z 1990 i 1992 r., udział Biura w spółce „Budimex-Projekt” z 1991 r., maszynopis artykułu Tadeusza Ostrowskiego (pracownika Biura) „Czterdzieści lat Miastoprojektu – Szczecin 1948–1988” (sygn. 15282) oraz fotografie do tego albumu (sygn. 15283–15284), wykaz pracowników Biura od początku jego istnienia do 1988 r., materiały dotyczące prób prywatyzacji i poprawy sytuacji ekonomiczno-finansowej Biura (z lat 1995–1996), wprowadzenia zarządu komisarycznego (2002–2004), jest też wniosek o likwidację przedsiębiorstwa złożony w 2005 r. u wojewody zachodniopomorskiego, akta rejestracyjne Biura (1964-2006), zarządzenia wewnętrzne dyrektora Biura (z lat 1962-1963, 1966-1988, 1991-1993), - Protokoły narad - protokoły Rady Techniczno-Ekonomicznej (1972-1981), protokoły posiedzeń i sprawozdania z działalności Koła Międzyzakładowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Biur Projektowych za lata 1973–1974, - Regulaminy i instrukcje - rgulaminy pracy(1975, 1976, 1988), normatywy kancelaryjno-archiwalne (1976, 1987, 1999), regulaminy premiowania i wynagradzania (1975-1978),kontroli 1961-2003 1 j.a. - Kontrole Biura 1960-2005; - Zakładowy system wynagradzania pracowników 1988-1999- porozumienie z NSZZ „Solidarność” w sprawie zakładowej umowy zbiorowej z 1988 r. oraz protokoły dodatkowe do tego porozumienia, zakładowy system wynagradzania w Biurze wprowadzony w życie w 1994 r. - Archiwum zakładowe 1995-2004 - protokoły kontroli archiwum przez przedstawiciela Archiwum Państwowego w Szczecinie z lat 1995–2004, protokoły brakowania dokumentacji niearchiwalnej. - Administrowanie nieruchomościami Biura 1970-2005 - ekspertyzy i operaty szacunkowe ustalające wartość rynkową nieruchomości przy ul. Staromłyńskiej 10 należącej do BPBBO Miastoprojekt – Szczecin z lat 1991–2005. 2. Planowanie 1973 – 1988; 25 j.a. - Plany perspektywiczne i wieloletnie 1974-1976 - plan perspektywiczny pokazujący zadania Biura do 1980 r. określone na sesji Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie w czerwcu 1974 r., plan 5-cio letni na lata 1976–1980 - Roczne plany techniczno-ekonomiczne 1973-1982, plany finansowe 1973-1988. 3. Sprawozdawczość 1951-2006; 140 j.a. - analizy ekonomiczne działalności 1967-1972, sprawozdania z wykonania prac projektowych (1972-1981), sprawozdania inwestycyjne (1977-1990), sprawozdania z zatrudnienia i wynagrodzeń (1971-2006), sprawozdania z produkcji i funduszu płac (1975-1981),sprawozdania z podnoszenia kwalifikacji (1976-1986), spis kadrowy (1977-1983), roczne ankiety przedsiębiorstwa (1994-2006), bilanse i sprawozdania finansowe (1951-2006), sprawozdania z działalności socjalno-bytowej (1972-1982), sprawozdania Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej (1962-1984). 4. Patenty. Świadectwa ochronne 1970-1971; 1 j.a. 5. Materiały b. Kancelarii Tajnej 1950-1967; 9 j.a. 6. Rada Zakładowa, Rada Pracownicza i Samorząd Pracowniczy 1975-2001; 10 j.a. - Rada Pracownicza - protokoły posiedzeń (1988-2001), sprawozdania z działalności (1981) - Rada Zakładowa - sprawozdania finansowe (1975-1981), - Samorząd Pracowniczy - organizacja (1983), wybory (1981, 1994). DOKUMENTACJA TECHNICZNA 15 063 j.a. - dokumentacja techniczna obiektów realizowanych przez Biuro głównie na terenie woj. szczecińskiego, na terenie całego kraju (Gorzów Wlkp., Karlino - woj. koszlińskie, Katowice, Mysłowice, Piła, Szczawnica), a także poza granicami kraju (w: Rosji - budynek byłego pałacu hr. Samojłowej w Antropszynie k. Leningradu, dom wypoczynkowy w Leningradzie, Niemczech - budynek mieszkalny w Berlinie, kominy stalowe w Larz, Neubrandenburgu, Prenzlau, Templinie, Waren). Jest to dokumentacja budynków mieszkalnych, domów jedno- i wielorodzinnych, szkół, szpitali, budynków urzędów i instytucji, hal produkcyjnych, ośrodków wczasowo-rekreacyjnych. Bardzo ciekawa jest dokumentacja dotycząca tzw. "systemu szczecińskiego" realizowanego przez Biuro. Są to albumy, analizy, katalogi oraz dokumentacja projektowa tego systemu. Do inwentarza dołączony jest wykaz obiektów. AKTA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 1948-2006; 1960 j.a. Liczba jednostek w zespole: 17298
65/451/0 vacat - Zarząd Wojewódzki Budynków Mieszkalnych w Szczecinie - włączono do zespołu nr 65/356 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
65/452/0 Wojewódzkie Zjednoczenie Państwowych Przedsiębiorstw Przemysłu Terenowego w Szczecinie 1945-1975 0 rozwiń
Organizacja (1949-1973), zarządzenia wewnętrzne własne i władz nadrzędnych (1948-1971), protokoły narad (1948-1968), protokoły posiedzeń Kolegium Dyrektorów (1959-1968), normatywy kancelaryjno-archiwalne (1953, 1959), protokoły kontroli (1945-1949, 1953-1956, 1960-1963), sprawozdania opisowe i statystyczne zbiorcze i jednostek podległych z działalności (1948-1968), wykazy jednostek podległych (1946-1950, 1973), organizacja jednostek podległych (1946-1970), bilanse zbiorcze i jednostkowe jednostek podległych (1946-1964), plany wieloletnie, roczne plany techniczno-ekonomiczno-finansowe zbiorcze i jednostek podległych (1955-1958), zakładowa umowa zbiorowa (1955-1956), współzawodnictwo pracy (1952-1953), informacje ogólne dotyczące przemysłu terenowego (1952-1955), analizy ekonomiczne zbiorcze i jednostek podległych (1952-1970), biuletyny informacyjne (1964-1965), opracowania dot. działalności poszczególnych gałęzi przemysłu terenowego, protokoły KSR (1962-1963), działalność Rady Pracowniczej i Rady Zakładowej (1964-1965), plany inwestycyjne i ich realizacja (1959-1968), sprawozdania z eksportu (1960-1968), porozumienia terenowo-branżowe (1960-1966), plany dot. postępu technicznego i sprawozdania z ich realizacji (1959-1964), działalność POP PZPR (1961-1968), spisy akt znajdujących się w składnicy akt (1945-1975). Liczba jednostek w zespole: 762
65/453/0 Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego, Zarząd Wojewódzki w Szczecinie 1946-1949 0 rozwiń
I. AKCESJA nr 290/1966; 1946-1949; 8 j.a. - korespondencja dotycząca działalności (1947-1949), preliminarze budżetowe (1948-1949), bilans (1947-1948), karty i akta personalne (1946-1948). Liczba jednostek w zespole: 8
Wyświetlanie 441 do 460 z 1 758 wpisów.