Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
65/474/0 Komitet do Spraw Radia i Telewizji "Polskie Radio i Telewizja", Rozgłośnia Regionalna i Ośrodek Telewizyjny w Szczecinie [1946] 1961-1993 [1994] 0 rozwiń
1. Rozgłośnia Radiowa - 1978 j.a. z lat 1946-1993 1.1. Organizacja i zarządzanie - normatywy władz centralnych - 6 j.a. z lat 1950-1953 1.2. Organizacja i zarządzanie - zarządzenia wewnętrzne - 7 j.a. z lat 1975-1985 1.3. Organizacja izarządzanie -Kolegium dyrekcyjne - 2 j.a. z lat 1992-1993 1.4. Organizacja i zarządzanie - zatrudnienie, sprawy personalne - 7 j.a. z lat 1965-1981 1.5. Organizacja i zarżadzanie - skargi i interwencje - 15 j.a. z lat 1957-1959 1.6. Planowanie i sprawozdawczość - plany finansowe - 4 j.a. z lat 1982-1985 1.7. Planowanie i sprawozdawczość - budżet - 11 j.a. z lat 1969-1985 1.8. Planowanie i sprawozdawczość - bilanse - 8 j.a. z lat 1969-1986 1.9. Planowanie i sprawozdawczość - sprawozdania inne - 2 j.a. z 1985 r. 1.10. Kontrole - 2 j.a. z lat 1976-1981 1.11. Dokumentacja programowa - dokumentacja dnia programowego - 1892 j.a. z lat 1946-1993 1.12. Dokumentacja programowego - dokumentacja wydarzeń - 8 j.a. z lat 1951-1962 1.13. Dokumentacja programowa - programy muzyczne - 3 j.a. z lat 1952 r. 1.14. Dokumentacja programowa - plany programu - 4 j.a. z lat 1970-1990 1.15. Wojewódzki Oddział Wszechnicy Radiowej w Szczecinie - 7 j.a. z lat 1951-1953 2. Ośrodek Telewizyjny - 708 j.a. z lat 1960-1994 2.1. Organizacja i zarządzanie - zarządzenia wewnętrzne - 24 j.a. z lat 1975-1993 2.2. Organizacja i zarządzanie - kolegium dyrekcyjne - 2 j.a. z lat 1991-1992 2.3.Organizacja i zarządzanie - zatrudnienie, sprawy personalne - 6 j.a. z lat 1972-1992 2.4. Organizacja i zarządzanie - współpraca z innymi podmiotami - umowy - 20 j.a. z lat 1984-1993 2.5. Organizacja i zarządzanie - skargi i interwencje - 33 j.a. z lat 1975-1992 2.6. Planowanie i sprawozdawczość - plany i sprawozdania finansowe - 28 j.a. z lat 1973-1994 2.7. Planowanie i sprawozdawczość - budżet - 11 j.a. z lat 1968-1985 2.8. Planowanie i sprawozdawczość - bilanse - 13 j.a. z lat 1975-1994 2.9. Planowanie i sprawozdawczość - analizy ekonomiczne - 9 j.a. z lat 1984-1993 2.10. Planowanie i sprawozdawczość - sprawozdania finansowe jednostek podległych - 5 j.a. z lat 1984-1992 2.11. Planowanie i sprawozdawczość - sprawozdania inne - 9 j.a. z lat 1973-1993 2.12. Kontrole - 2 j.a. z lat 1972-1977 2.13. Dokumentacja programowa - dokumentacja dnia programowego - 278 j.a. z lat 1960-1991 2.14. Dokumentacja programowa - Kronika - 206 j.a. z lat 1972-1993 2.15. Dokumentacja programowa - Telerama - 28 j.a. z lat 1989-1989 2.16. Dokumentacja programowa - program ogólnopolski - 4 j.a. z lat 1990-1993 2.17. Dokumentacja programowa - programy regionalne - 4 j.a. z lat 1990-1991 2.18. Dokumentacja programowa - projekty programu - 15 j.a. z lat 1960-1992 2.19. Dokumentacja programow - raporty z emisji programów - 11 j.a. z lat 1961-1993 3. Ośrodek Telewizyjno-Radiowy - 224 j.a. z lat 1963-1993 3.1. Organizacja i zarządzanie - zarządzanie władz centralnych - 19 j.a. z lat 1971-1993 3.2. Organizacja i zarządzanie - zarządzenia wewnętrzne - 53 j.a. z lat 1964-1993 3.3. Organizacja i zarządzanie - struktura i schematy organizacyjne - 8 j.a. z lat 1969-1992 3.4. Organizacja i zarządzxanie - Kolegium dyrekcyjne - 5 j.a. z lat 1986-1991 3.5. Organizacja i zarządzanie - zatrudnienie, sprawy personalne - 24 j.a. z lat 1968-1992 3.6. Organizacja i zarządzanie - współpraca i zarządzanie - współpraca z innymi podmiotami - 10 j.a. z lat 1964-1992 3.7. Organizacja i zarządzanie - podział majątku pomiędzy radio i telewizje - 9 j.a. z lat 975-1993 3.8. Organizacja i zarządzanie - skargi i interwencje - 5 j.a. z lat 1963-1977 3.9. Planowanie i sprawozdawczość - plany wieloletnie - 3 j.a. z lat 1969-1977 3.10. Planowanie i sprawozdawczość - plany i sprawozdania finansowe - 17 j.a. z lat 1972-1993 3.11. Planowanie i sprawozdawczość - budżet - 3 j.a. z lat 1967-1981 3.12. Planowanie i sprawozdawczość - bilanse - 17 j.a. z lat 1968-1991 3.13. Planowanie i sprawozdawczość - plany i analizy ekonomiczne - 21 j.a. z lat 1983-1991 3.14. Planowanie i sprawozdawczość - inne plany i sprawozdania - 28 j.a. z lat 1966-1993 3.15. Kontrole - 2 j.a. z lat 1975-1980 Liczba jednostek w zespole: 3992
65/475/0 Liga Obrony Kraju, Zarząd Wojewódzki w Szczecinie 1946-1968 0 rozwiń
1. Wydział Organizacyjny 1946-1968; sygn. 1-256, 416-420; 261 j.a. - organizacja Ligi, regulaminy, materiały ze zjazdów wojewódzkich i powiatowych, protokoły posiedzeń ciał kolegialnych szczebla wojewódzkiego i powiatowego, materiały z akcji sprawozdawczo-wyborczych, zarządzenia organizacyjne i wytyczne centralnych władz stowarzyszenia, zarządzenia własne, plany pracy, sprawozdania z działalności zarządu wojewódzkiego i powiatowych, protokoły kontroli jednostki wojewódzkiej i jednostek podległych, wykazy członków, współpraca z terenowymi organami władzy i z wojskiem polskim i radzieckim stacjonującycm w Polsce, wzory pieczęci. 2. Wydział Kadr 1950-1965; sygn. 257-270; 14 j.a. - sprawy kadry etatowej, wykazy etatów, weryfikacja pracowników, listy pracowników wyróżnionych odznaczeniem "Zasłużony działacz LPŻ", wykazy pracowników przejętych po zlikwidowanej "Służbie Polsce". 3. Wydział Finansowo-Administracyjny 1947-1967; sygn. 271-299, 421; 30 j.a. - tytuły własności posesji przy ul. Wojciecha 12 w Szczecinie, plany i sprawozdania finansowe, informacje o gospodarce finansowej zarządów powiatowych, protokoły rewizji finansowych. 4. Wydział Ogólnowojskowy 1953-1965; sygn. 300-317; 18 j.a. - sprawozdania wydziału i zarządów powiatowych ze szkolenia, sport strzelecki, organizacja i przebieg zawodów w sportach obronnych. 5. Samodzielna Sekcja Terenowej Obrony Przeciwlotniczej 1953-1965; sygn. 318-322; 5 j.a. - sprawozdania z przebiegu szkolenia obrony przeciwlotniczej i oddziałów samoobrony w zakładach pracy, działalność komitetów koordynacyjnych. 6. Wydział Motorowy 1951-1961; sygn. 323-341; 19 j.a. - sprawozdania wydziału ze szkolenia kierowców, działalność ośrodka szkolenia zawodowego kierowców, sprawozdania z działalności Wojewódzkiej Rady Motorowej, organizacja imprez sportowych, działalność klubów motorowych na terenie województwa. 7. Wydział Wodny 1954-1966; sygn. 342-355; 14 j.a. - sprawozdania wydziału z przebiegu szkolenia wodnego, działalność klubów wodnych (jachtowych i motorowych) na terenie województwa, działalność warsztatów szkutniczych LPŻ. 8. Wydział Łączności 1954-1966; sygn. 356-358; 3 j.a. - sprawozdania ze szkolenia radiowego, działalność klubów łączności. 9. Samodzielna Sekcja Modelarska 1954-1966; sygn. 359-361; 3 j.a. - działalność modelarni na terenie województwa. 10. Aeroklub LPŻ 1953-1956; sygn. 362-365; 4 j.a. - sprawozdania z działalności, kurs wstępnych wiadomości lotniczych. 11. Klub Oficetrów Rezerwy 1957-1967; sygn. 366-368; 3 j.a. - materiały obrazujące działalność Klubu, protokoły posiedzeń. 12. Wydział Propagandy 1946-1967; sygn. 369-415; 47 j.a. - sprawozdania z przebiegu imprez okolicznościowych - Dni LPŻ, Dni Morza, wycinki prasowe, biuletyny informacyjne Ligi, druki okolicznościowe i propagandowe. Liczba jednostek w zespole: 421
65/476/0 Dyrekcja Okręgowa Szkolenia Zawodowego w Szczecinie 1945-1958 [1965] 0 rozwiń
1. Wydział Ogólny 1949-1956; 9 j.a. - protokoły posiedzeń i materiały POP PZPR (1949-1956). 2. Wydział Planowania 1947-1958; 160 j.a. - instrukcje i przepisy władz zwierzchnich, plany wieloletnie rozwoju szkolnictwa zawodowego, plany sieci szkół i wykazy szkół (1950-1951, 1957-1958), plany gospodarcze zbiorcze i szkół zawodowych (1948-1956), plany w zakresie szkolenia kadr (1951-1956), plany inwestycyjne (1951), plany finansowe i preliminarze budżetowe zbiorcze i szkół (na lata 1948, 1950-1958), sprawozdania statystyczne i opisowe zbiorcze i z działalności szkół zawodowych (1947-1954), sprawozdania finansowe (za lata 1947-1958),sprawozdania inwestycyjne (za lata 1949-1950, 1956), inwentaryzacja budynków szkolnych (1954), sprawozdania z zatrudnienia i płac (1951-1956), nabór uczniów do szkół (1950, 1953-1954), zatrudnianie absolwentów (1948-1957). 3. Wydział Szkół 1945-1958 [1965]; 272 j.a. - okólniki, zarządzenia i instrukcje władz zwierzchnich (1945-1952), organizacja szkolnictwa zawodowego i tworzenie szkół zawodowych na Pomorzu Zach. (1945-1956), protokoły narad dyrektorów szkół i nauczycieli (1950-1954), plany pracy szkół (1951-1954), sprawozdania z działalności DOSZ (1950-1951), sprawozdania z lustracji i wizytacji szkół zawodowych (1948-1954), sprawozdania z działalności szkół zawodowych (1947-1954), programy nauczania (1948-1953), klasyfikacja uczniów i zestawienia wyników nauczania (1950-1954), sprawozdania z praktyk uczniowskich i wakacyjnych (1950-1954), sprawozdania z przebiegu egzaminów promocyjnych i kwalifikacyjnych (1950-1954), nabór uczniów do szkół (1951-1956), sprawozdania z działalności wychowawczej w szkołach i wroga propaganda w szkołach (1949-1954), walka z analfabetyzmem (1949-1951), współzawodnictwo pracy (1951-1955), działalność rad opiekuńczych (1947-1948) i komitetów rodzicielskich w szkołach (1950-1954), kursy zawodowe (1948-1953), organizacja i działalność poszczególnych szkół zawodowych na Pomorzu Zach. (1947-1956). 4. Wydział Warsztatów 1948-1956; 27 j.a. - organizacja warsztatów szkolnych (1948-1953), protokoły narad (1950-1956), plany finansowo-gospodarcze warsztatów poszczególnych szkół zawodowych (1949-1950) i sprawozdania z ich wykonania (1950-1955), wizytacje warsztatów (1950-1952). 5. Wydział Organizacyjny 1945-1955; 78 j.a. - zarządzenia i instrukcje (1950-1955), organizacja DOSZ (1949-1957), sprawozdania z działalności DOSZ (1949-1953), konferencje i narady (1949-1954), organizacja szkolnictwa zawodowego i szkół zawodowych (1945-1947), wykazy szkół zawodowych (1948-1950), tworzenie, łączenie i likwidacja szkół zawodowych (1948-1954), skargi i zażalenia (1949-1952), wycinki prasowe (1950-1953), sprawozdania z akcji socjalnej, wczasów i kolonii (1953-1954), sprawy nieruchomości szkół (1950-1955). 6. Wydział Kadr 1948-1956; 19 j.a. - zarządzenia, instrukcje i okólniki, zapotrzebowania na absolwentów (1953, 1955-1956), wykazy zatrudnionych nauczycieli (1949-1953), sprawy dyscyplinarne (1953-1955), skargi i zażalenia (1953-1956), sprawozdania z zatrudnienia (1950-1954). 7. Wydział Młodzieżowy 1948-1955; 49 j.a. - przepisy i zarządzenia (1953-1954), stypendia, turystyka, obozy, wczasy, świetlice szkolne, opieka zdrowotna, kółka naukowe, biblioteki i czytelnictwo, działalność "Służby Polsce", informacje dotyczące wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego w szkołach, materiały dotyczące organizacji i działalności internatów przy poszczególnych szkołach, organizacje młodzieżowe w szkołach, uroczystości szkolne. 8. Wydział Szkolenia i Doskonalenia Kadr 1948-1956; 14 j.a. - protokoły i sprawozdania Wojewódzkiego Ośrodka Szkoleniowego (1951), kursy dla nauczycieli (1950-1951), sprawozdania z działalności ośrodków metodycznych i Okręgowego Ośrodka Kształcenia i Doskonalenia Kadr Pedagogicznych Szkolnictwa Zawodowego (1949-1952). 9. Wydział Kontroli 1948-1956; 14 j.a. - zarządzenia, instrukcje, korespondencja wydziału, plany pracy referatu kontroli (1951) i sprawozdania z ich wykonania (1950-1951), protokoły kontroli szkół (1950-1953), korespondencja ze szkołami (1948-1956). 10. AKCESJA nr 3020/2011; 1949-1958; 249 j.a. - akta uczniów szkół podległych Dyrekcji, akta osobowe nauczycieli i pracowników administracyjnych Dyrekcji oraz szkół podległych Dyrekcji. Liczba jednostek w zespole: 887
65/477/0 Społeczny Komitet Radiofonizacji Kraju, Zarząd Okręgowy w Szczecinie 1946-1953 0 rozwiń
Organizacja Zarządu Okręgowego (1947-1953); wykazy członków Zarządu, szkół i świetlic oraz kół radioamatorów (1949-1951); plany pracy i sprawozdania z działalności (1947-1953); wycinki prasowe 91947-1952); sprawy personalne (1950-1952). Liczba jednostek w zespole: 9
65/478/0 Towarzystwo Przyjaciół Młodzieży Szkół Wyższych, Oddział Wojewódzki w Szczecinie 1946-1951 0 rozwiń
1. Organizacja i zarządzanie 1946-1951; 21 j.a. 1.1. Statut 1946-1949; 2 j.a. 1.2. Protokoły posiedzeń organów kolegialnych 1946-1951; 11 j.a. Zarząd Oddziału, Komisja Rewizyjna, Komisja Rozdzielcza, Komisja Kwalifikacyjna, Komisja Stypendialna, Koła Terenowe. 1.3. Administrowanie środkami rzeczowymi i likwidacja 1947-1951; 6 j.a. 1.4. Kontrole 1950-1950; 2 j.a. 2. Plany i sprawozdania 1947-1951; 5 j.a. 2.1. Plany 1949-1950; 1 j.a. 2.2. Sprawozdania 1947-1951; 4 j.a. Liczba jednostek w zespole: 26
65/479/0 Wojewódzka Rada Związków Zawodowych w Szczecinie 1945-1981 0 rozwiń
1. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE 1945-1980; 124 j.a. 1.1. Organizacja ruchu związkowego na Pomorzu Zachodnim 1945-1975; 9 j.a.- wspomnienia działaczy związkowych sprzed 1939 r., informacje o działalności związków zawodowych po 1945 r. 1.2. Kongres Związkó Zawodowych 1962-1967; 2 j.a. 1.3. Konferencje sprawozdawczo-wyborcze 1949-1980; 21 j.a. 1.4. Posiedzenia organów kolegialnych 1945-1980; 61 j.a. 1.5. Kontrole 1949-1972; 5 j.a. 1.6. Zatrudnienie, sprawy osobowe 1958-1975; 10 j.a.- składy osobowe organów kolegialnych WRZZ, opinie personalne, wnioski o nadawanie odznaczeń pracownikom. 1.7. Skargi i wnioski 1955-1973; 2 j.a. 1.8. Samorząd robotniczy, pieczęcie 1953-1980; 12 j.a. 1.9. Wydarzenia grudniowe 1970-1972; 2 j.a. - protokoły ze spotkań organizacji związkowych w zakładach pracy, fragment przemówienia Edwarda Gierka na na wojewódzkiej konferencji przedzjazdowej w Szczecinie z 17.11.1971 r. 2. DZIAŁALNOŚĆ WYDZIAŁÓW, RAD, KOMISJI ZWIĄZKOWYCH 1949-1974; 82 j.a. 2.1. Wydział Kulturalno-Oświatowy 1949-1973; 17 j.a. 2.2. Wojewódzka Rada Ogólnozwiązkowa Federacji Sportu, Wychowania Fizycznego oraz Turystyki 1957-1974; 19 j.a. - działalność, plany finansowe, sprawozdania finansowe 2.3. Rada Postępu Technicznego, Wynalazczości i Racjonalizacji 1960-1963; 4 j.a. 2.4. Komisja Racjonalizacji i Wynalazczości 1963-1971; 5 j.a. 2.5. Komisja Ochrony Zdrowia 1961-1971 5 j.a. 2.6. Komisja Socjalno-Bytowa 1964-1972; 6 j.a. 2.7. Komisja Kobiet Pracyjących 1966-1971; 4 j.a. 2.8. Komisja Historyczna 1964-1971; 3 j.a. 2.9. Komisja ds Młodzieży Pracującej 1958-1970; 3 j.a. 2.10. Komisja Rolna 1963-1966; 2 j.a. 2.11. Komisja Szkoleniowa 1963-1972; 1 j.a. 2.12. Komisja Budownictwa Mieszkaniowego 1962-1970; 1 j.a. 2.13. Komisja Współzawodnictwa Pracy 1965-1969; 1 j.a. 3. PLANOWANIE 1952-1980; 43 j.a. 3.1. Plany wieloletnie 1959-1973; 3 j.a. 3.2. Programy działania 1964-1971; 2 j.a. 3.3. Preliminarze budżetowe 1952-1980; 26 j.a. 3.4. Plany pracy 1959-1970; 12 j.a. 4. SPRAWOZDAWCZOŚĆ 1949-1981; 104 j.a. 4.1. Bilanse i sprawozdania finansowe 1949-1981; 36 j.a. 4.2. Sprawozdania z działalności 1949-1976; 62 j.a. 4.3. Sprawozdania z zatrudnienia 1956-1973; 6 j.a. 5. UCZESTNICTWO W ŚWIATOWEJ FEDERACJI ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH 1959-1972; 7 j.a.- materiały dotyczące światowych konferencji związków zawodowych, pobytów w Polsce delegacji zagranicznych oraz udziału polskich delegacji związkowych w wyjazdach zagranicznych. 6. UDZIAŁ W WYBORACH DO SEJMU I RAD NARODOWYCH, ORGANÓW TERENOWYCH I SAMORZĄDU ROBOTNICZEGO 1949-1974; 21 j.a. 6.1. Udział w wyborach do Sejmu i rad narodowych 1961-1974; 6 j.a.- 6.2. Udział w wyborach do organów terenowych i smorządu robotniczego 1949-1974; 15 j.a. 7. BRANŻOWE ZWIĄZKI ZAWODOWE 1945-1976; 111 j.a.- akta poszczególnych związków zawodowych ułożone wg branż jakimi się zajmowały. Są to materiały organizacyjne zarządów oddziałów, wykazy członków, plany pracy, sprawozdania z działalności. 8. POWIATOWE RADY ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH 1948-1975; 31 j.a.- są to usystematyzowane alfabetycznie wg powiatów materiały z działalności rad powiatowych związków zawodowych. 9. DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH 1949-1978; 92 j.a.- materiały dotyczące działalności związkowej w zakresie m.in. oświaty, kultury, sportu i turystyki, służby zdrowia, spraw mieszkaniowych. 10. WYCINKI PRASOWE 1961-1972; 16 j.a. 11. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 1954-1969 23 j.i. 12. SZTANDARY 1945-1948; 4 j.i. 13. AKTA OSOBOWE 1950-1974; 52 j.a. 14. AKTA KAT. B-50 1960-1980; 50 j.a. - listy płac. Liczba jednostek w zespole: 710
65/480/0 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Kadr Oświatowych w Szczecinie 1950-1958 0 rozwiń
1. Sekcja Administracyjno-Gospodarcza 1951-1958; sygn. 1-14; 14 j.a. - przepisy i zarządzenia Min. Oświaty (1951-1958), współpraca Ośrodka z Instytutem Badań Pedagogicznych, sprawozdania z działalności Ośrodka (za lata 1951-1957), materiały dotyczące zorganizowania Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Kadr Oświatowych w Szczecinie (1952), protokoły posiedzeń Rady Ośrodka (1952), skargi i zażalenia (1955), wizytacje sekcji przeprowadzone przez władze zwierzchnie (1954-1956), sprawozdania z wizytacji szkół i powiatowych ośrodków doskonalenia kadr (1954-1955), preliminarz budżetowy (1953), bilanse (za lata 1953-1956). 2. Oddział Pedagogiczny 1951-1958; sygn. 15-60; 46 j.a. - wytyczne dla kierowników sekcji (1952), sprawozdania z przeprowadzonych badań absolwentów szkół pedagogicznych (1951-1953), sprawozdania z działalności sekcji (1950-1957), sprawozdania z działalności powiatowych ośrodków doskonalenia kadr oświatowych (1951-1958), wyniki olimpiady chemicznej (1955), upowszechnianie doświadczeń pedagogicznych (1954-1957), protokoły wizytacji szkół przeprowadzonych przez WODKO (1953-1955), protokoły konferencji metodycznych i wyniki egzaminów promocyjnych i dojrzałości (1952-1953), protokoły konferencji kierowników sekcji, instruktorów i kierowników powiatowych ośrodków doskonalenia kadr (1951-1958), protokoły narad sierpniowych (1952-1957). 3. Akta osobowe pracowników 1951-1958; 73 j.a. Liczba jednostek w zespole: 133
65/481/0 Państwowa Organizacja Imprez Artystycznych "Artos" w Szczecinie 1948-1963 0 rozwiń
Zarządzenia, okólniki (1948-1960), organizacja przedsiębiorstwa (1952-1960), protokoły posiedzeń Komitetu Organizacyjnego Festiwalu Młodych Talentów (1962), protokoły posiedzeń Kolegium Dyrekcyjnego (1955-1959), protokoły posiedzeń Rady Artystycznej (1953-1954), protokoły narad i zebrań (1951-1954), sprawozdania z działalności (1953), skargi i wnioski (1954-1957), wycinki prasowe (1954-1955), protokoły kontroli (1955-1962), powszechna inwentaryzacja środków trwałych (1959-1960), plany finansowo-gospodarcze (na lata 1953, 1956-1962), plany inwestycyjne (1955-1956), plany imprez artystycznych (na lata 1953-1954, 1956, 1960), sprawozdania z organizacji imprez artystycznych (za lata 1950-1951), plany pracy i sprawozdania z ich wykonania (1953-1960), bilanse (za lata 1950-1951, 1953-1956, 1958-1962), działalność związków zawodowych (1951, 1957-1960), likwidacja przedsiębiorstwa (1960-1962). Liczba jednostek w zespole: 94
65/482/0 Studium Przygotowawcze Szkoły Inżynierskiej w Szczecinie 1947-1953 0 rozwiń
1. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE 1948-1953; 13 j.a. 1.1. Organizacja 1948-1953; 5 j.a. - zarządzenia i pisma okólne władz zwierzchnich, przepisy kancelaryjno-archiwalne, organizacja Szkoły Inżynierskiej w Szczecinie oraz Studium Przygotowawczego. 1.2. Rada Pedagogiczna 1948-1953; 3 j.a. - protokoły posiedzeń. 1.3. Komisje 1948-1953; 4 j.a. - protokoły posiedzeń Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej i Państwowej Komisji Egzaminacyjnej. 1.4. Kadry 1948-1949; 1 j.a. - wykazy imenne wykładowców Studium Wstępnego przy Szkole Inżynierskiej. 2. PLANY I SPRAWOZDANIA 1948-1953; 19 j.a. 2.1. Plany pracy Studium 1948-1952; 5 j.a. 2.2. Plany finansowe 1949-1951; 5 j.a. 2.3. Plany inne 1952-1953; 1 j.a. - plany biblioteki Studium na rok akademicki 1952/53. 2.4. Sprawozdania z działalności Studium 1949-1953; 5 j.a. 2.5. Sprawozdania inne 1949-1953; 3 j.a. -sprawozdania z wykonania programów i uzyskanych wyników nauczania, ze szkolenia ideologicznego oraz działalności biblioteki Studium. 3. NAUCZANIE I WYCHOWANIE 1947-1953; 37 j.a. 3.1. Programy nauczania 1947-1953; 7 j.a. 3.2. Katalogi kwalifikacyjne i księgi ocen 1947-1953; 8 j.a. 3.3. Protokoły egzaminów 1947-1953; 16 j.a.- protokoły egzaminów kwalifikacyjnych i końcowych. 3.4. Ewidencja studentów 1947-1953; 3 j.a.- wykazy imenne studentów. 3.5. Organizacje młodzieżowe 1950-1952; 3 j.a.- akta dotyczące działalności Związku Młodzieży Polskiej, Zrzeszenia Studentów Polskich oraz Ligi Przyjaciół Żołnierza. 4. AKTA STUDENTÓW 1947-1953; 832 j.a. 5. AKTA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 1947-1953; 138 j.a. Liczba jednostek w zespole: 1039
65/483/0 Stowarzyszenie Ateistów i Wolnomyślicieli, Zarząd Wojewódzki w Szczecinie 1956-1969 0 rozwiń
1. Organizacja i zarządzanie - 1956-1968; 28 j.a. 1.1. Zjazdy Krajowe - materiały - 1957-1957; 1 j.a. 1.2. Zjazdy Wojewódzkie - materiały - 1966-1966; 1 j.a. 1.3. Protokoły posiedzeń Prezydium, Plenum - 1960-1968; 6 j.a. 1.4. Komisje - Komisja Rewizyjna - 1960-1968; 2 j.a. 1.5. Protokoły zebrań Zarządu - 1958-1960; 2 j.a. 1.6. Zarządzenia, instrukcje, wytyczne - 1959-1968; 2 j.a. 1.7. Statuty, zakres działania - 1960-1968; 1 j.a. 1.8. Materiały dotyczące powstania i działalności - 1957-1966; 2 j.a. 1.9. Referaty programowe i sprawozdawcze, opracowania - 1956-1966; 6 j.a 1.10. Fotografie okolicznościowe - 1966-1967; 1 j.a. 1.11. Wykazy członków - 1967-1968; 1 j.a. 1.12. Sprawy personalne pracowników - 1960-1962; 3 j.a. 2. Sprawozdawczość i planowanie - 1958-1969; 10 j.a. 2.1. Sprawozdania z działalności - 1959-1969; 4 j.a. 2.2. Sprawozdania i plany finansowe - 1958-1969; 5 j.a. 2.3. Sprawozdania statystyczne - 1960-1960; 1 j.a. Liczba jednostek w zespole: 38
65/484/0 Państwowe Liceum Kulturalno-Oświatowe w Szczecinie 1955-1960 0 rozwiń
I. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE 1955-1960; 23 j.a. 1. Organizacja; 1955-1960; 11 j.a. - zarządzenia, wytyczne i pisma Ministerstwa Kultury i Sztuki oraz Centralnego Zarządu Szkół Artystycznych w Warszawie, akty prawne dot. Państwowego Liceum Kulturalno-Oświatowego w Szczecinie: w sprawie otwarcia liceum, likwidacji, włączenia do struktury Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych, regulamin uczniowski, projekty znaczków i tarczy szkolnych, wzory druków świadectw, instrukcja dotycząca składnicy akt, protokół odbioru do użytkowania budynku szkoły. 2. Rada Pedagogiczna; 1955-1960; 3 j.a. - protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej, protokoły zebrań Komisji Stypendialnej. 3. Komitet Rodzicielski; 1955-1958; 1 j.a. - protokoły posiedzeń Komitetu Rodzicielskiego. 4. Kontrole; 1955-1958; 6 j.a. - kontrole Centralnego Zarządu Szkół Artystycznych w Warszawie oraz Kuratorium Oświaty w Szczecinie, kontrole problemowe: finansowe, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, nauczania przedmiotów muzycznych. 5. Kadry; 1955-1958; 2 j.a. - przydział etatów, wykazy imienne pracowników, informacje nt. szkolenia ideologicznego kadry pedagogicznej. II. PLANY I SPRAWOZDANIA 1955-1959; 12 j.a. 1. Plany pracy szkoły; 1955-1958; 3 j.a. 2. Plany finansowe; 1956-1957; 1 j.a. 3. Sprawozdania statystyczne; 1955-1959; 4 j.a. - dot. spraw pedagogicznych, stypendiów, zatrudnienia i funduszu płac. 4. Inne sprawozdania; 1956-1959; 4 j.a. - sprawozdaniaz badania wyników nauczania, praktyki świetlicowej, programu przysposobienia wojskowego. III. NAUCZANIE I WYCHOWANIE 1955-1960; 96 j.a. 1. Nauczanie, ocenianie, klasyfikacja; 1956-1960; 44 j.a. - dot. praktyk wakacyjnych, klasyfikacji uczniów, przeprowadzania egzaminów dojrzałości, oświadczenia rodziców odnośnie uczęszczania ich dzieci na lekcje religii, protokoły egzaminiów wstępnych, dzienniki lekcyjne, prace maturalne. 2. Programy nauczania; 1955-1958; 5 j.a. - programy nauczania, instrukcje programowe, wytyczne dotyczące przedmiotów. 3. Ewidencja uczniów; 1955-1960; 2 j.a. - dane ilościowe i wykazy imienne uczniów. 4. Działalność pozalekcyjna i pozaszkolna; 1955-1960; 5 j.a. - informacje o działalności zespołów szkolnych, o Szkolnym Kole Przyjaciół ZSRR, sprawozdanie z obozu letniego, dokumentacja fotograficzna z uroczystości szkolnych i inne. 5. Wieczornica maturalna 1955-1960; 40 j.a. IV. AKTA UCZNIÓW 1955-1960; 90 j.a. V. AKTA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 1955-1960; 41 j.a. Liczba jednostek w zespole: 262
65/485/0 Liga Kobiet, Zarząd Wojewódzki w Szczecinie 1946-1961 0 rozwiń
1. Finanse organizacji, 1949-1961, 12 j.a. - bilanse z wykonania budżetu i dokumentacja inwentaryzacji mienia Ligi z lat 1949 -1961, protokoły kontroli finansowej Zarządu Wojewódzkiego Ligi Kobiet w Szczecinie z lat 1957-1958. 2. Sprawozdania z działalności statutowej, 1946-1950, 2 j.a - sprawozdanie z działalności społeczno-obywatelskiej z roku 1946 oraz sprawozdanie z akcji szkolenia zawodowego kobiet w latach 1947–1950. Liczba jednostek w zespole: 14
65/486/0 Związek Harcerstwa Polskiego, Komenda Chorągwi Zachodnio-Pomorskiej w Szczecinie 1945-1974 0 rozwiń
Organizacja Komendy (1945-1949), protokoły zebrań Zarządu Okręgowego (1948), kronika Chorągwi 1945-1973, akta harcerek (1945-1948) i harcerzy (1946-1948), sprawy programowe, organizacyjne i finansowe poszczególnych hufców (1949), sprawozdania i meldunki komendantów (1949-1950), przekazanie majątku ZHP do ZMP (1950), działalność Organizacji Harcerskiej ZMP (1950-1956), zjazdy Chorągwi (1957-1973), materiały na Krajowy Zjazd Działaczy Harcerskich (1956), protokoły Rady Chorągwi (1965-1974), protokoły posiedzeń Komendy Chorągwi (1957-1974), narady i szkolenia (1957-1973), materiały dotyczące spółdzielni harcerskich i Centralnej Składnicy Harcerskiej (1957-1966), konferencje sprawozdawczo-wyborcze hufców (1965-1973), zarządzenia porządkowe i polecenia Komendy Chorągwi (1960-1974), rozkazy Komendanta (1957-1974), plany pracy Komendy Chorągwi (1957-1974), sprawozdania statystyczne i spisy harcerskie (1957-1973), skargi i zażalenia (1960-1973), sprawozdania, informacje i oceny działalności Komendy Chorągwi (1957-1974), materiały Wojewózkiej Rady Przyjaciół Harcerstwa (1958-1973), współdziałanie ZHP z róźnymi instytucjami, urzędami, związkami zawodowymi i stowarzyszeniami (1957-1973), budżet (1957-1973), sprawozdania finansowe i bilanse (1950, 1957-1973), Harcerska Służba Informacyjna (1957-1973), wizytacje w jednostkach podległych (1957-1974), protokoły zdawczo-odbiorcze (1957-1974), kontrola Komendy Chorągwi (1957-1974), materiały dotyczące działalności poszczególnych wydziałów Komendy Chorągwi i poszczególnych zadań (1957-1973), alerty Naczelnika ZHP (1965-1973), nadawanie imion hufcom (1960-1973) i Komendzie Chorągwi (1970-1972), imprezy harcerskie (1957-1973) i obchody rocznicowe (1957-1973), kształcenie i dokształcanie instruktorów (1949-1973), organizacja wypoczynku tzw. Nieobozowa Akcja Zimowa (1957-1974), akcja letnia (1946-1950, 1957-1973), międzynarodowa akcja letnia "Malta"(1957-1973), album poświęcony kpt. ż.w. K. Maciejewiczowi (1960). Liczba jednostek w zespole: 289
65/487/0 Towarzystwo Rozwoju Ziem Zachodnich Oddział Wojewódzki w Szczecinie 1957-1970 [1971] 0 rozwiń
1. Protokoły posiedzeń organów kolegialnych 1957-1970; 6 j.a. - protokoły posiedzeń Zarządu Wojewódzkiego (1957-1959), Prezydium Zarządu (1959-1968), protokoły i materiały z walnych zjazdów (1960-1970). 2. Organizacja 1960-1970; 2 j.a. 4. Sprawozdania z działalności 1957-1970; 8 j.a. 5. Sprawozdania z imprez, uroczystości 1960-1970; 6 j.a. - materiały dotyczące organizowanych uroczystości i obchodów - "Tydzień Ziem Odzyskanych" (1960-1970), "Rejsy przyjaźni (1963-1970). 6. Współpraca z różnymi organizacjami i instytucjami 1958-1970; 3 j.a. 7. Materiały propagandowe, referaty 1959-1970; 5 j.a. 8. Sprawy finansowe 1960-1970; 6 j.a. 9. Działalność oddziałów powiatowych 1958-1970; 19 j.a. - materiały dotyczące działalności oddziałów TRZZ w woj. szczecińskim - protokoły sprawozdania, korespondencja. 10. Akta osobowe pracowników etatowych 1958-1963; 9 j.a. Liczba jednostek w zespole: 67
65/488/0 Związek Osadników Wojskowych na Ziemiach Odzyskanych, Okręg Szczecin 1946-1948 0 rozwiń
1. Walne i Zwyczajne Zjazdy Okręgu - 1947-1948; 3 j.a. 1.1. Protokoły ze zjazdów okręgowych - 1947-1948; 1 j.a. 1.2. Karty kontrolne dla delegatów - 1947-1948; 2 j.a. 2. Zarząd Okręgu - protokoły posiedzeń, schemat organizacyjny - 1946-1948; 2 j.a. 3. Zarządy Oddziałów i Koła - protokoły z posiedzeń plenarnych - 1946-1947; 1 j.a. 4. Komisja Rewizyjna - protokoły - 1948-1948; 1 j.a. 5. Komisja Weryfikacyjna - protokoły - 1947-1947; 1 j.a. 6. Sprawy okręgu, współdziałanie Zarządu Głównego z Zarządami Powiatowymi - 1947-1948; 3 j.a. 7. Sprawy personalne - charakterystyki członków, podania o pracę - 1947-1948; 2 j.a. 8. Deklaracje zgłoszeń członków - Zarząd Powiatowy w Świnoujściu - 1947-1947; 25 j.a. 9. Fotografie gospodarstw osadników wojskowych w Koszalinie - 1 j.a. Liczba jednostek w zespole: 39
65/489/0 vacat - Zarząd Miejskich Przedsiębiorstw Remontowo-Budowlanych w Szczecinie - włączono do zespołu nr 65/387 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Szczecinie 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
65/490/0 vacat - Wojewódzki Zarząd Przedsiębiorstw i Urządzeń Komunalnych w Szczecinie - włączono do zespołu nr 65/356 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
65/491/0 Towarzystwo Przyjaciół Szczecina 1965-1970 0 rozwiń
I. AKCESJA nr 452/1972; 1965-1970; 33 j.a. - Znajdujące się tu materiały to głównie opracowania okolicznościowe dotyczące m.in.. szkolnictwa w pierwszym okresie po wojnie, są monografie i albumy szkół, przedszkoli, są też wspomnienia pionierów. Są także protokoły posiedzeń Prezydium Pionierów Oświaty Szczecińskiej (1965-1969), protokoły sesji popularnonaukowych organizowanych przez Sekcję Pionierów Oświaty (1965-1968), budżety Towarzystwa (1969-1970). Liczba jednostek w zespole: 33
65/492/0 Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, Zarząd Wojewódzki w Szczecinie 1945-1969 0 rozwiń
I. AKCESJA nr 492/1972; 1945-1969; 53 j.a. - Protokoły zjazdów wojewódzkich TPPR (1946-1969), protokoły posiedzeń plenarnych Zarządu Wojewódzkiego (1946-1969), protokoły posiedzeń Prezydium Zarządu Wojewódzkiego (1950-1969), protokoły ze zjazdów powiatowych (1959-1967), protokoły posiedzeń plenarnych i prezydiów zarządów powiatowych (1945-1966), protokoły posiedzeń Komisji Nauczania Języka Rosyjskiego (1951-1960), protokoły posiedzeń Komisji Rewizyjnej (1953-1965), informacje i sprawozdania z działalności Zarządu Wojewódzkiego i zarządów powiatowych (1947-1969), materiały dotyczące działalności szkolnych kół TPPR (1951-1966), współpraca z dowództwem wojsk radzieckich, obchody rocznic (1952-1966), preliminarze budżetowe i sprawozdania finansowe (1952-1956), protokoły kontroli (1961-1966), statut TPPR (1952). Liczba jednostek w zespole: 53
65/493/0 Muzeum Narodowe w Szczecinie 1945-1984 0 rozwiń
1. AKCESJA nr 460/1972; 1945-1966; 66 j.a. - organizacja Muzeum, sprawozdania z działalności (1945-1951, 1964), sprawozdania z działalności muzeów w Darłowie (1950-1954), Koszalinie (1949-1952), Słupsku (1950-1952) i Białogardzie (1946-1950), materiały dotyczące wystaw, zbioró i wypożyczen (1948-1949), korespondencja dyrektora Muzeum w Szczecinie z władzami oraz placówkami krajowymi i zagranicznymi (1957-1965), zestawienia stanowisk prehistorycznych w wojewóztwie (1949), preliminarz budżetowy (1946-1949, 1955-1965), sprawozdania z realizacji inwestycji (1949-1952), wycinki prasowe (1948-1949), sprawozdania finansowe (1951-1965), działalność związku zawodowego w Muzeum (1948-1958), sprawozdania z działalności organizacji społecznych i związkowych w Muzeum (1952-1954), sprawozdania ze sprzedaży biletów (za lata 1959-1960). 2. AKCESJA nr 1901/2004; 1946-1983; 145 j.a. - regulaminy pracy (1964, 1975), zarządzenia wewnętrzne (1963-1980), korespondencja dyrektora Muzeum (1955-1968, 1980-1984), plany pracy i sprawozdania z działalności Muzeum (1957-1980), plany pracy i sprawozdania z działalności poszczególnych działów Muzeum (1948-1983), ewidencja pieczęci (1964-1973), protokoły narad (1953-1954), protokoły posiedzeń Kolegium (1954-1957), plany rozwoju Muzeum, protokoły kontroli (1964-1974), plany finansowe (na lata 1966-1969, 1975-1980), sprawozdania finansowe (za lata 1966-1980), dotacje finansowe (1971-1975), wykazy pracowników, analizy kadrowe (1955-1960, 1969), akta osobowe pracowników (1946-1949, 1963), księga zakupów (1956-1970), protokoły komisji zakupów (1962-1983), organizacja biblioteki (1955-1978), organizacja wystaw (1955-1987), księga rachunkowa biblioteki (1949-1983), ewidencja odczytów (1960-1961) i artykułów prasowych (1960-1961), protokoły posiedzeń i sprawozdania z działalności zawiązku zawodowego PKiSz (1969-1980), protokoły kontroli Muzeum (1962-1979), materiały dotyczące badań archeologicznych w Afryce (1973-1979), bezpieczeństwo zbiorów (1959-1968), współpraca krajowa i zagranicza (1967-1979), prace archeologiczne na Pomorzu (1970-1985). 3. AKCESJA nr 2457/2008; 1946-1950; 4 j.a. - wykazy muzealiów zabezpieczonych przez polskich muzealników ([1946-1947]), projekty rozplanowania sal wystawowych (1946-1947), preliminarze budżetowe na lata 1947-1948, kartki pocztowe z reprodukcjami obrazów stanowiących własność Muzeum ([1950]). 4. AKCESJA nr 3266/2013; 1950-1961; 216 j.a. - akta osobowe pracowników zwolnionych w latach 1950-1961. Liczba jednostek w zespole: 431
Wyświetlanie 481 do 500 z 1 758 wpisów.