Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
65/494/0 Wojewódzka Rada Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego w Szczecinie 1945-1949 0 rozwiń
Preliminarz budżetowy na lata 1947-1948, protokoły posiedzeń Komisji Wojewódzkiej Rady Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego (1947), protokoły zebrań Rady Powiatowej w Wałczu i Złotowie (1948), kontrola finansowa w Wojewódzkim Urzędzie Kultury Fizycznej (1948-1949), meldunki sytuacyjne z powiatu choszczeńskiego (1947-1948), instrukcja organizacyjna Rady Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego (1945). Liczba jednostek w zespole: 7
65/496/0 Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Wodno-Melioracyjnych w Szczecinie 1956-1964 0 rozwiń
I. AKCESJA nr 490/1973; 1956-1964; 10 j.a. - Zarządzenia wewnętrzne (1956-1960), szkolenia pracowników (1958), plany techniczno-ekonomiczne (na lata 1962-1964), bilanse (za lata 1957-1961). Liczba jednostek w zespole: 10
65/497/0 Zjednoczenie Gospodarki Rybnej w Szczecinie [1953] 1957-1983 0 rozwiń
Departament Gospodarki Rybnej w Warszawie [1953] 1957-1960 ; sygn. 1-363; 363 j.a. I. Wydział Ekonomiki Pracy 1957-1960, sygn. 1-18; 18 j.a. – organizacja gospodarki rybnej, Departamentu i jednostek podległych (1957-1959); układy zbiorowe pracy (1957-1959); sprawozdania z zatrudnienia (1959-1960). II. Wydział Eksploatacji 1957-1960; sygn. 19-73; 55 j.a. – protokoły narad (1957-1959); plany perspektywiczne, wieloletnie i roczne branży rybnej; zbiorcze i jednostkowe analizy działalności (1957-1960); sprawozdania z rejsów eksperymentalnych (1959); założenia rozbudowy floty rybackiej ([1953] 1957-1959); sprawozdania finansowe jednostek podległych (1957-1960). III. Wydział Handlu 1958-1960; sygn. 74-85; 12 j.a. – perspektywiczne plany rozwoju handlu; sprawozdania z produkcji, zbytu i skupu ryb (1958-1960); analizy rozwoju handlu (1958-1959). IV. Wydział Techniki i Inwestycji 1957-1960; sygn. 86-104; 19 j.a. – protokoły posiedzeń Komisji Oceny Projektów Norm (1959); sprawozdania z postępu technicznego (1959-1960); protokoły posiedzeń Komisji Oceny Projektów Inwestycyjnych (1957-1958); plany i sprawozdania z realizacji inwestycji (1958-1960). V. Samodzielne Stanowisko ds.. Współpracy z Zagranicą [1954] 1957-1959; sygn. 105-127; 23 j.a. – sprawozdania z wyjazdów zagranicznych ([1955] 1957-1959); współpraca z pozarządowymi organizacjami międzynarodowymi (1957-1959); konwencje międzynarodowe ([1954] 1957-1959). VI. Wydział Koordynacji Rybołówstwa Spółdzielczego i Indywidualnego 1957-1959; sygn. 128-131; 4 j.a. – organizacja rybołówstwa spółdzielczego i indywidualnego (1957); oceny i plany współpracy (1959). VII. Jednostki podległe 1957-1960; sygn. 132-363; 231 j.a. 1. Rada Państwowych Przedsiębiorstw Rybołówstwa Morskiego w Gdyni 1957-1960; sygn. 132-162; 31 j.a. – organizacja Rady i jednostek podległych (1957-1960); protokoły posiedzeń Rady (1957-1959); protokoły narad (1959-1960); protokoły kontroli Rady (1960); regulaminy premiowania pracowników Rady i przedsiębiorstw połowowych 1959); plany zatrudnienia i funduszu płac (1959); założenia eksploatacyjne eksperymentalnych połowów ryb (1958-1959); współpraca z zagranicą (1959); plany postępu technicznego (1958-1959); sprawozdania z realizacji inwestycji (1959-1960); ubezpieczenia floty (1957-1959); awaryjność statków (1958-1960); sprawozdanie finansowe Rady (1958-1959). 2. Zjednoczenie Zakłady Rybne w Gdyni 1957-1960; sygn. 163-204; 42 j.a. – organizacja Zjednoczenia i jednostek podległych (1957-1960); protokoły zdawczo-odbiorcze przejmowanych i łączonych przedsiębiorstw (1959-1960); plany zatrudnienia (1960); protokoły posiedzeń Komisji Oceny Projektów Inwestycyjnych (1957-1959); plany i sprawozdania z realizacji inwestycji (1958-1960); arkusze kalkulacyjne przedsiębiorstw (1959); sprawozdania z wykonania norm pracy (1959-1960); analizy ekonomiczne (1958-1960) i sprawozdania finansowe jednostek podległych (1957-1960). 3. Zjednoczenie Centrala Rybna w Warszawie 1957-1960; sygn. 205-363; 159 j.a. – organizacja Zjednoczenia i jednostek podległych (1957-1960); protokoły narad (1957); kontrole jednostek podległych (1958-1960); współpraca z zagranicą (1957-1959); szkolenie zawodowe pracowników (1958-1959); sprawozdania z zatrudnienia (1958); plany perspektywiczne i wieloletnie handlu; analizy ekonomiczne zbiorcze i jednostkowe (1957-1960); plany finansowe i bilanse Zjednoczenia i jednostek podległych (1957-1960); protokoły posiedzeń Komisji Oceny Projektów Inwestycyjnych (1957-1960); plany inwestycyjne (1958-1960); arkusze kalkulacyjne przedsiębiorstw (1959); sprawozdania z racjonalizacji (1958-1959); protokoły posiedzeń Komisji Oceny Projektów Norm (1958); zestawienia norm jakościowych na ryby i ich przetwory (1958-1959). Zjednoczenie Gospodarki Rybnej w Szczecinie [1957] 1960 – 1983; sygn. 364-4366; 4003 j.a. I. Pion Naczelnego Dyrektora 1960-1983; sygn. 364-437; 74 j.a. 1. Sekretariat Dyrektora 1960-1983; sygn. 364-435; 72 j.a. – protokoły posiedzeń Kolegium ZGR (1960-1981); Rady Dyrektorów 1982), Kolegium Dyrekcyjnego (1970-1972); protokoły narad dyrekcyjnych (1962-1976) i międzyresortowych (1961-1982). 2. Wydział Wojskowy 1976; sygn. 436; 1 j.a. – porozumienia w sprawach wojskowych (1976). 3. Zespół Radców Prawnych 1975; sygn. 437; 1 j.a. – protokoły narad (1975). II. Pion Organizacji i Metod Zarządzania 1960-1983; sygn. 438-908; 471 j.a. 1. Wydział Organizacji i Metod Zarządzania 1960-1983; sygn. 438-754; 317 j.a. – organizacja gospodarki rybnej (1961-1981), ZGR (1960-1983), jednostek podległych (1960-1983); regulaminy pracy (1960-1977); akty normatywne (1960-1982); realizacja zarządzeń i uchwał resortu żeglugi (1966-1974); działalność związków zawodowych (1980-1981); protokół porozumienia NSZZ „Solidarność” (1980) i Branżowej Komisji Rządowej (1980-1981).; wnioski i postulaty załóg przedsiębiorstw branży rybnej i ich realizacja (1980-1981); współpraca z organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami w kraju (1968-1982). 2. Wydział Socjalno-Bytowy 1962-1981; sygn. 755-779; 25 j.a. – protokoły narad (1980); plany, sprawozdania i analizy działalności socjalno-bytowej (1962-1981). 3. Wydział Kadr i Szkolenia Zawodowego [1959] 1960-1978; sygn. 780-807; 28 j.a. – protokoły narad (1970); analizy sytuacji kadrowej (1962-1967); program egzaminu na stopień kapitana żeglugi wielkiej (1960); sprawozdania z przyczyn dezercji (1960); analizy skarg i wniosków (1968, 1970, 1978); plany i organizacja morskiego szkolnictwa zawodowego ([1959] 1961-1976); porozumienie o współpracy z wyższymi uczelniami (1963-1974). 4. Branżowy Ośrodek Normowania Pracy 1960-1979; sygn. 808-908; 101 j.a. – organizacja Ośrodka (1969-1977); protokoły posiedzeń Branżowej Komisji Norm Pracy (1964-1968); plany i sprawozdania z działalności (1965-1978); normy zatrudnienia w przedsiębiorstwach (1966-1980); sprawozdania, analizy i oceny wykorzystania czasu pracy (1960-1979). III. Pion Rybołówstwa 1960-1982; sygn. 909-1549; 641 ja.a. 1. Wydział Połowów 1960-1982; sygn. 909-1069; 161 j.a. – protokoły narad (1971-1982); plany i sprawozdania z połowów (1960-1982); plany rozwoju floty rybackiej (1961-1982); opisy techniczne statków (1960-1978); charakterystyka polskich portów rybackich (1965); zwiad rybacki (1964-, 1971, 1974-1978); wyprawy eksperymentalne (1960-1980); Morskie Ekspedycje Antarktyczne (1977-1978); inspekcje łowisk (1979-1982). 2. Wydział Współpracy z Zagranicą 1960-1982; sygn. 1070-1516; 447 j.a. – organizacja współpracy z zagranicą (1961-1980); sprawozdania zbiorcze ze współpracy oraz zawartych umów i porozumień międzynarodowych (1963-1981); materiały dot. Spółek rybackich tworzonych poza granicami kraju przez polskie przedsiębiorstwa (1970-1978); współpraca w ramach RWPR – protokoły Sesji i Sekretariatu Komisji Mieszanej, sprawozdania (1961-1981); współpraca dwustronna ZGR z poszczególnymi krajami świata (1960-1981); współpraca z pozarządowymi organizacjami międzynarodowymi (1960-1981) – FAO, Międzynarodową Radą Badań Morza, Komisjami Rybołówstwa na Atlantyku (NEAFC, ICNAF, CECAF, ICSEAT); morskie konwencje międzynarodowe (1964-1977). 3. Wydział Sprzętu Połowowego 1960-1979; sygn. 1517-1536; 20 j.a. – protokoły narad (1970, 1975-1979); sprawozdania z gospodarki sprzętem połowowym (1967-1970); wykazy, protokoły kasacji (1960-1965); opisy techniczne sprzętu (1961-1962, 1967-1973). 4. Sekretariat Branżowy 1961-1981; sygn. 1537-1549; 13 j.a. – organizacja koordynacji branżowej (1961, 1971, 1980); organizacja i protokoły posiedzeń Ogólnobranżowej Komisji Gospodarki Rybnej (1971-1977); informacje dotyczące hodowli ryb słodkowodnych (1967-1970). IV. Biuro Handlu Zagranicznego „Rybex” w Szczecinie 1962-1979; sygn. 1550-1566; 17 j.a. – protokoły narad (1970); organizacja handlu zagranicznego (1962, 1967-1979); sprawozdania z działalności BHZ „Rybex” (1973-1979); sprawozdania z eksportu (1962-1970). V. Pion Marketingu 1960-1982; sygn. 1567-1881; 315 j.a. 1. Wydział Organizacji i Techniki Handlu 1962-1978; sygn. 1567-1587; 21 j.a. – protokoły narad 91970, 1975); sieć sklepów rybnych w Polsce (1962-1980); plany rozwoju gastronomii rybnej (1975); sprawozdania z działalności reklamowo-popularyzatorskiej 1973, 1977). 2. Wydział Handlu 1960-1982; sygn. 1588-1646; 59 j.a. – protokoły narad (1961-1966, 1970); instrukcje dotyczące trybu i sposobu odbioru ryb i przetworów rybnych (1960-1964); plany zaopatrzenia w ryby i przetwory rybne (1960-1970); sprawozdania ze sprzedaży ryb (1961-1981); materiały dot. Chłodnictwa – plany i sprawozdania (1962-1979); założenia rozbudowy sieci magazynowej (1962, 1971). 3. Ośrodek Naukowo-Badawczy Handlu Rybnego w Szczecinie 1968-1979; sygn. 1647-1757; 111 j.a. – plany pracy (1969); sprawozdania z działalności Ośrodka (1968); opracowania własne Ośrodka dot. Sieci sklepów rybnych, sprzedaży ryb i przetworów rybnych, gastronomii rybnej, chłodnictwa, odpadów rybnych, magazynów, kosztów i cen (1968-1978). 4. Wydział Produkcji 1960-1981; sygn. 1758-1838; 81 j.a. – organizacja Wydziału (1960); protokoły narad (1970-1973); plany rozwoju produkcji i sprawozdania z ich realizacji (1962-1977); produkcja mączki rybnej (1960-1962, 1973), białka spożywczego (1973, 1978-1981); przetwórstwo kryla (1975-1981); opakowania (1963-1981). 5. Wydział Normalizacji i Jakości 1960-1982; sygn. 1839-1881; 43 j.a. – organizacja Wydziału 1961); protokoły narad (1975-1979); protokoły posiedzeń Komisji Oceny Projektów Norm (1960-1964); rzeczoznawcy (1961-1965); katalogi i instrukcje norm (1960-1973); plany poprawy jakości produkcji i sprawozdania z ich realizacji (1960-1982). VI. Pion Techniczno – Inwestycyjny 1960-1982; sygn. 1882-2508; 627 j.a. 1. Wydział Techniczno-Energetyczny 1962-1982; sygn. 1882-2024; 143 j.a. – organizacja Wydziału (1963-1966); protokoły narad (1965-1966, 1970, 1978-1979); instrukcje i regulaminy (1968-1979); analizy i sprawozdania Wydziału (1967-1981); ewidencja obiektów użytkowanych przez ZGR – nabrzeża (1970-1980), statki (1967-1980), zaplecze lądowe (1966-1981); udział w odbiorach technicznych statków, maszyn i urządzeń (1970-1980); analizy gospodarki energetycznej i paliwowo-smarowniczej (1969, 1977-1978); radiokomunikacja i elektronika morska (1970-1982); analizy awaryjności floty (1962-1975); organizacja Armatorskich Ośrodków Remontowych (1979-1980); ochrona środowiska i wód (1975-1980). 2. Wydział Inwestycji 1960-1982; sygn. 2025-2212; 188 j.a. – protokoły narad (1961-1966, 1970); plany inwestycyjne i sprawozdania z ich realizacji (1960-1982); założenia projektowe inwestycji ZGR – port w Conakry w Gwinei (w związku z realizacją porozumienia o utworzeniu Polsko-Gwinejskiego Towarzystwa Rybołówstwa Morskiego) (1960-1962), rozbudowa PPDiUR „Odra” w Świnoujściu (1961-1964, 1971-1978), budowa Prototypowego Zakładu Doświadczalnego PB-30 w Gdyni (1973-1978), Zakłady Rybne w Giżycku (1975-1976); zakup dóbr inwestycyjnych (1960-1982). 3. Wydział Postępu Technicznego 1960-1981; sygn. 2213-2244; 32 j.a. – programy i koncepcje rozwoju branży rybnej. 4. Wydział Koordynacji Badań Naukowych i Rozwoju 1960-1981; sygn. 2245-2334; 90 j.a. – organizacja zaplecza naukowo-badawczego ZGR (1961-1976); protokoły narad (1962-1965, 1971-1972); plany postępu technicznego i sprawozdania z ich realizacji (1960-1982); Morski Instytut Rybacki w Gdyni – plany prac badawczych i sprawozdania z działalności (1961-1980); Rada Techniczno-Ekonomiczna – organizacja, protokoły posiedzeń (1963-1967); wynalazczość pracownicza (1962-1967); raporty o stanie polskiego rybołówstwa morskiego (1972, 1981). 5. Wydział Transportu i Przeładunków 1960-1982; sygn. 2335-2418; 84 j.a. – organizacja Wydziału (1967-1968); protokoły narad (1975); instrukcje transportowe (1969, 1979); plany rozwoju transportu ; analizy i sprawozdania z ich realizacji (1960-1982); konteneryzacja (1968-, 1973). 6. Główny specjalista ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 1960-1982; sygn. 2419-2496; 78 j.a. – protokoły posiedzeń Komisji ds. BHP (1969-1972); protokoły narad (1960, 1964, 1969-1981); instrukcje dot. zasad BHP (1963-1982); plany poprawy stanu BHP i sprawozdania z ich realizacji (1962-1982); wypadki śmiertelne (1976); odzież ochronna (1973-1977). 7. Inspektorat Przeciwpożarowy 1964-1980; sygn. 2497-2508; 12 j.a. – protokoły narad (1975-1979); rejestr pożarów z lat 1964-1975; sprawozdania i analizy stanu przeciwpożarowego (1974-1979). VII. Pion Głównego Księgowego 1960-1982; sygn. 2509-3052; 544 j.a. 1. Wydział Księgowości 1960-1982; sygn. 2509-2896; 388 j.a. – protokoły narad (1970-1979); plany kont (1964, -1979); zbiorcze i jednostkowe bilanse (1960-1982); rozliczenia międzynarodowe (1973-1981). 2. Wydział Finansowy 1960-1981; sygn. 2897-2909; 12 j.a. – systemy finansowe obowiązujące w ZGR (1968-1974); plany finansowe; sprawozdania dewizowe (1973-1975, 1979). 3. Wydział Kontroli Gospodarczej 1960-1982; sygn. 2909-3050; 142 j.a. – sprawozdania z działalności kontrolno-rewizyjnej (1965-1977); protokoły kontroli ZGR i jednostek podległych (1960-1982). 4. Główny Specjalista ds. Informatyki 1969-1974; sygn. 3051-3052; 2 j.a. – organizacja Branżowego Ośrodka Informatyki (1969-1974); plany rozwoju informatyki w branży rybnej. VIII. Pion Ekonomiczny 1960-1982; sygn. 3053-4275; 1223 j.a. 1. Wydział Planowania i Statystyki 1960-1982; sygn. 3053-3457; 405 j.a. – instrukcje (1965-1967); plany perspektywiczne, wieloletnie i roczne rozwoju branży rybnej (1960-1981); sprawozdania statystyczne dot. produkcji, zatrudnienia i funduszu płac (1960-1982). 2. Wydział Ekonomiczny 1960-1982; sygn. 3458-4044; 587 j.a. – organizacja Wydziału (1966); instrukcje i systemy ekonomiczno-finansowe obowiązujące w ZGR (1964-1976); protokoły narad (1961-1963, 1970-1972); opinie i informacje ekonomiczne dot. planowanych połączeń przedsiębiorstw (1970); opracowania zbiorcze potrzeb branży rybnej; protokoły Konferencji Przedstawicieli Samorządu Pracowniczego (1968-1969, 1978-1980); sprawozdania z wykonania planów gospodarczych (1960-1982); analizy ekonomiczne ZGR i jednostek podległych (1960-1982). 3. Wydział Kosztów i Cen 1960-1982; sygn. 4045-4103; 59 j.a. – zbiorcze i jednostkowe plany kosztów (1967, 1973-1974); analizy kosztów (1963-1973); zarządzenia dot. cen (1979); protokoły narad (1965, 1982); cenniki ryb i przetworów rybnych (1960-1967, 1973). 4. Wydział Zatrudnienia i Płac 1960-1982; sygn. 4104-4275; 172 j.a. – protokoły posiedzeń zespołów ds. zatrudniania pracowników (1962-1980); zbiorowe układy pracy dla poszczególnych grup pracowniczych (1960-1982); plany zatrudnienia i funduszu płac i sprawozdania z ich realizacji (1960-1978); współzawodnictwo pracy )1971, 1977). IX. Periodyki 1960-1981; sygn. 4276-4366; 91 j.a. – Biuletyn informacyjny gospodarki rybnej (1960-1973); Morska Gospodarka Rybna-Biuletyn ZGR (1976-1981); Biuletyn połowowy Zakładu Zwiadu Rybackiego (1980-1981). Liczba jednostek w zespole: 4366
65/498/0 Morska Stocznia Jachtowa im. L. Teligi w Szczecinie 1948-1997 0 rozwiń
I. Morska Stocznia Jachtowa im. L.Teligi Przedsiębiorstwo Państwowe 1948-1997; sygn. 1-417; 417 j.a. 1. Stanowisko ds. organizacyjnych 1948-1997;sygn. 1-98; 98 j.a. – organizacja przedsiębiorstwa; akty normatywne (1949, 1951-1953, 1966-1990, 1994-1995); instrukcje, regulaminy. 2. Sekretariat Dyrektora 1958-1997; sygn. 99-131; 33 j.a. – protokoły narad kierownictwa; protokoły posiedzeń Branżowej Komisji Dyscypliny Płac (1978-1980), Rady Technicznej (1981); protokoły zdawczo-odbiocze przy zmianie dyrektora (1985-1987); plany i programy rozwoju Stoczni; materiały dotyczące prywatyzacji – analizy stanu prawnego (1994, 1995, 1997), informacje dot. wydzierżawienia i sprzedaży majątku Stoczni (1989-1993), sprawozdanie likwidatora z likwidacji Stoczni. 3. Dział Planowania, Ekonomiki, Analiz i Płac 1951-1997; sygn. 132-292; 161 j.a. – plany 5-cio letnie; roczne plany techniczno – ekonomiczne (1951-1987); plan rozwoju eksportu (1966-1970), postępu technicznego (1973), importu (1976) plany naprawcze (1986-1988); roczne sprawozdania z wykonania planów produkcji, sprzedaży, zatrudnienia i płac, jakości produkcji, inwestycji; roczne analizy działalności gospodarczej Stoczni (1954-1983, 1990, 1994, 1996). 4. Dział Finansowo – Księgowy 1949-1997; sygn. 293-342; 50 j.a. - plany finansowe (1970-1972, 1983, 1988); sprawozdania finansowe (1949-1955, 1957-1979, 1981-1997). 5. Stanowisko ds. Kontroli Zakładowej 1977-1986; sygn. 343-359; 17 j.a. – protokoły kontroli Stoczni (1977-1986). 6. Stanowisko ds. BHP i P.poż1973-1986; sygn. 360-369; 10 j.a. – plany nakładów finansowych na bhp (1973); analizy stanu bhp i wypadków przy pracy (1975, 1979, 1983-1985); ocena działalności Zakładowej Społecznej Inspekcji Pracy (1950-1965). 7. Dział Konstrukcyjno – Technologiczny 1955-1994; sygn. 370-374; 5 j.a. – rozbudowa i modernizacja Stoczni (1955-1965); raport techniczny z rejsu s/y AMIGO (1983); wycena form do produkcji jachtów (1994). 8. Samorząd Pracowniczy 1949-1989; sygn. 375-417; 43 j.a. – protokoły posiedzeń i sprawozdania z działalności Rady Zakładowej (1949-1980), Rady Pracowniczej (1964-1989); protokoły Konferencji Samorządu Robotniczego (1964-1989); wnioski i postulaty załogi Stoczni (1970, 1980). II. Morska Stocznia Jachtowa im. Leonida Teligi Sp. z o.o.; 1989-1993; sygn. 418-435, 18 j.a. 1. Asystent dyrektora 1989-1991; sygn. 418-428; 11 j.a. - organizacja Spółki; protokoły posiedzeń Zgromadzeń Wspólników (1989-1991); akty normatywne (1989-1991). 2. Dział Finansowo – Ekonomiczny 1990-1993; sygn. 429-435; 7 j.a. – plan techniczno-ekonomiczny (1991); ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej (1991); sprawozdania z zatrudnienia (1991); sprawozdania finansowe (1989, 1992). III. Akta osobowe - 1948-1960; 381 j.a. Liczba jednostek w zespole: 816
65/499/0 Fabryka Mechanizmów Samochodowych "Polmo" S.A. w Szczecinie 1946-1995 [2011] 0 rozwiń
FABRYKA MECHANIZMÓW SAMOCHODOWYCH "POLMO" S.A. 1946-1995 0. ORGANY KOLEGIALNE - 1992-1995; 7 j.a. - protokoły posiedzeń Zarządu FMS "Polmo" z lat 1992-1995, wykaz uchwał Zarządu oraz ustaleń podjętych na posiedzeniach Zarządu. I. ORGANIZACJA 1949-1995 [1998]; 223 j.a. 1. Organizacja przedsiębiorstwa 1950-1995; 15 j.a. - regulaminy organizacyjne , projekty zmian w organizacji przedsiębiorstwa (1974, 1977-1980), materiały dot. Prywatyzacji Fabryki (1994-1995), materiały dot. Rozbudowy zakładu (z lat 1950-1953). 2. Narady kierownictwa 1953-1985; 12 j.a. 3. Komisje zakładowe 1950-1980; 3 j.a. - protokoły posiedzeń Komisji Usprawnień i Wynalazczości, Wydziałowej Komisji Norm (1950-1953), Komisji Inwentaryzacyjnej (1974-1980). 4. Zarządzenia władz nadrzędnych 1950-1960; 3 j.a. 5. Zarządzenia wewnętrzne 1949-1990; 52 j.a. 6. Pisma okólne 1963-1986; 27 j.a. 7. Polecenia służbowe 1962-1994; 42 j.a. 8. Ustalenia dyrektora 1987-1992; 1 j.a. 9. Regulaminy i instrukcje 1957-1995; 13 j.a. 10. Kontrole 1950-1991; 24 j.a. 11. Zatrudnienie - wykazy stanowisk 1957-1991; 12 j.a. - karty stanowiskowe z danymi pracownika, określeniem stanowiska oraz zakresem obowiązków (1975-1991). Wykaz pracowników umysłowych wg działów, stanowisk i uposażeń (1957). 12. Popularyzacja 1959-1987; 3 j.a. - wycinki prasowe 13. Racjonalizacja i wynalazczość 1955-1957; 1 j.a. 14. Współzawodnictwo pracy 1949-1955; 1 j.a. 15. Czyny społeczne 1976-1985; 1 j.a. 16. Ewidencja archiwum zakładowego 1958-1995 [1998]; 13 j.a. II. PLANOWANIE 1958-1965; 57 j.a. 17. Plany perspektywiczne 1958-1965; 3 j.a. 18. Plany wieloletnie 1955-1965; 3 j.a. 19. Plany techniczno-ekonomiczne 1953-1970; 20 j.a. 20. Plany finansowe 1949-1969; 9 j.a. 21. Plany produkcji 1952-1967; 5 j.a. 22. Plany rozwoju techniki 1955-1975; 7 j.a. 23. Plany kosztów 1959-1967; 5 j.a. 24. Plany nakładów inwestycyjnych 1955-1956; 2 j.a. 25. Inne plany 1954-1960; 3 j.a. III. SPRAWOZDAWCZOŚĆ 1946-1996; 141 j.a. 26. Analizy ekonomiczne 1957-1975, 1994-1995 [1996]; 30 j.a. 27. Sprawozdania z działalności 1993-1995 [1996]; 8 j.a. 28. Informacje ekonomiczne 1967-1970; 3 j.a. 29. Sprawozdania z rozwoju techniki 1970-1974; 1 j.a. 30. Sprawozdawczość finansowa 1946-1995; 75 j.a. 31. Bilanse i sprawozdania Klubu Motorowego "Junak" 1962-1969; 9 j.a. 32. Sprawozdania z zatrudnienia 1958-1960, 1970-1974; 4 j.a. 33. Sprawozdania ze stanu bhp 1981-1982, 1984; 4 j.a. 34. Inne analizy i sprawozdania 1957, 1962, 1974, 1981-1984; 6 j.a. IV. KONSTRUKCJA WYROBÓW 1952-1964; 28 j.a. 35. Dokumentacja prototyków 1952-1963; 5 j.a. - dokumentacja prototypowego silnika o poj. 350 cm3, materiał archiwalny motocykla "Junak" w pierwszym podstawowym modelu M07 z lat 1954-1962, pokrowiec prototypu motocykla trójkołowego o symbolu B20 (z lat 1959-1960), dokumentacja wstępna motocykla "Junak" M07 w wersji rajdowej. 36. Dokumentacja wyrobu - silnik 1960-1964; 13 j.a. - kompletna dokumentacja silnika o poj. 350 cm3 do motocykla M07. 37. Dokumentacja wyrobu - podwozie 1954-1963; 5 j.a. - kompletnie zachowane rysunki konstrukcyjne motocykla "Junak" M07 z lat 1954-1962 i szczątkowe informacje dot. Motocykla "Junak" M10 z lat 1957-1963. 38. Zmiany w konstrukcji 1954-1962; 1 j.a. - rysunki robocze zmian w konstrukcji wózka bocznego W03 i jego przystosowanie do motocykla "Jawa". 39. Odstępstwa od konstrukcji 1959-1964; 3 j.a. - rysunki robocze i wykonawcze motocykla "Junak" M07 RS w wersji sportowej z zastosowaniem elementów motocykla Simson 250 cm3, wykaz dodoatkowych podzespołów i detali "Junak" M10 de lux produkowanego na rynek amerykański w 1963 r. 40. Unowocześnianie produkcji 1957-1959; 1 j.a. - dokumentacja modelu motocykla M07 U. V. TECHNOLOGIA PRODUKCJI 1956-1960; 5 j.a. - projektowanie procesów technologicznych - plany kooperacji (na lata 1956-1957), ustalenia norm czasowych produkcji dla motocykla "Junak" M07 (z 1956 r.), informacje dot. Uruchomienia produkcji motocykli trzykołowych bagażowych z 1960 r. VI. JAKOŚC PRODUKCJI 1956-1959; 6 j.a. - kontrola przebiegu badań, wyników badań i sprawozdań kontrolnych motocykli "Junak", materiały dotyczące uruchomienia produkcji i stanowisko dyrekcji zakładu dotyczące produkcji w Szczecinie samochodu "Smyk". VII. SAMORZĄD PRACOWNICZY I ZWIĄZKI ZAWODOWE 1956-1992; 39 j.a. 41. Rada Zakładowa 1956-1974; 10 j.a. 42. Rada Robotnicza 1958-1972; 6 j.a. 43. Konferencje Samorządu Robotniczego 1958-1959, 1967-1976; 12 j.a. 44. Rada Pracownicza 1980-1992; 7 j.a. 45. Zakładowa Komisja Rozjemcza 1972, 1980-1983; 1 j.a. 46. Rada Załogi 1981; 1 j.a. 47. Związki zawodowe 1967-1973; 2 j.a. VIII. AKTA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 1946-1973; 5221 j.a. IX. REJESTRY PRACOWNIKÓW 1946-1995; 30 j.a. X. SZKOŁA PRZYZAKŁADOWA - REJESTRY UCZNIÓW I ABSOLWENTÓW 1965-1992; 4 j.a. FABRYKA MECHANIZMÓW SAMOCHODOWYCH "POLMO" S.A. 1995-2011; 13 j.a. 1. Organy kolegialne 1998-1998; 1 j.a. - protokół Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z 15.05.1998 r. 2. Organizacja przedsiębiorstwa 1999-2001; 2 j.a. - informacja o wypowiedzeniu przez Zarząd Spółki Układu Zbiorowego Pracy z 2001 r., operat szacunkowy wartości rynkowej hali produkcyjnej. 3. Regulaminy i instrukcje 1996-2003; 4 j.a.- protokoły dodatkowe do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, regulamin pracy FMS "Polmo" S.A. z 2002 r., regulaminy wypłat premii dla pracowników. 4. Archiwum zakładowe 1 j.a.- spisy akt osobowych pracowników zwolnionych w latach 1990-1999. 5. Konstrukcja wyrobów - technologia produkcji 1998; 1 j.i.- jest to 38 rysunków przekładni kierowniczej zębatkowej. 6. Rejestry pracowników 1991-2011; 4 j.a. AKCESJA 3660/2015 - 1952-1978; 24 j.a. (471 arkuszy); sygn. 5775-5798; Dokumentacja konstrukcyjna silnika do motocykla Junak, łącznie z dokumentacją gaźnika i zmodernizowaną wersją silnika: - silnik S03, S130, S131, S132 - gaźniki motocyklowe typu GM-U - wykazy zespołów, podzespołów i części. Liczba jednostek w zespole: 5798
65/500/0 Fabryka Kabli "Załom" w Szczecinie 1957-1993 0 rozwiń
1. Organizacja i zarządzanie - 1957-1993; 152 j.a. 1.1. Utworzenie i rozbudowa przedsiębiorstwa - 1957-1962; 6 j.a. 1.2. Organizacja przedsiębiorstwa - 1959-1991; 14 j.a. 1.3. Instrukcje i regulaminy - 1958-1993; 28 j.a. 1.4. Akty normatywne - zarządzenia wewnętrzne - 1958-1987; 41 j.a. 1.5. Akty normatywne - polecenia służbowe i pisma okólne - 1959-1988; 23 j.a. 1.6. Kontrole wewnętrzne - 1963-1975; 15 j.a. 1.7. Komisje i inne organy kolegialne, narady - 1958-1988; 19 j.a. 1.8. Racjonalizacja produkcji - 1959-1969; 1 j.a. 1.9. Monografie i informacje o przedsiębiorstwie, wycinki prasowe - 1962-1988; 5 j.a. 2. Planowanie - 1957-1989; 89 j.a. 2.1. Plany wieloletnie - 1958-1980; 8 j.a. 2.2. Plany roczne - 1959-1982; 9 j.a. 2.3. Plany techniczno-ekonomiczne - 1961-1988; 16 j.a. 2.4. Plany produkcji - 1959-1984; 23 j.a. 2.5. Plany finansowe - 1957-1982; 13 j.a. 2.6. Plany eksportu i sprzedaży - 1958-1989; 6 j.a. 2.7. Plany inwestycyjne i rozwoju - 1959-1986; 6 j.a. 2.8. Plany zatrudnienia i szkolenia zawodowego - 1974-1980; 5 j.a. 2.9. Plany w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy - 1970-1980; 3 j.a. 3. Sprawozdawczość - 1957-1991; 124 j.a. 3.1. Sprawozdania z działalności (roczne i wieloletnie) - 1959-1974; 12 j.a. 3.2. Sprawozdania z produkcji - 1959-1979; 13 j.a. 3.3. Sprawozdania finansowe i bilanse - 1957-1991; 29 j.a. 3.4. Sprawozdania gospodarcze - 1969-1989; 18 j.a. 3.5. Sprawozdania statystyczne - 1961-1982; 6 j.a. 3.6. Analizy stanu zatrudnienia - 1967-1985; 14 j.a. 3.7. Analizy wypadków przy pracy - 1965-1988; 10 j.a. 3.8. Sprawozdania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy - 1971-1984; 3 j.a. 3.9. Sprawozdania ze sprzedaży i eksportu - 1982-1986; 5 j.a. 3.10. Inne sprawozdania i analizy - 1960-1981; 7 j.a. 3.11. Informacje opisowe - 1958-1987; 7 j.a. 4. Samorząd pracowniczy - 1959-1990; 24 j.a. 4.1. Statut samorządu załogi - 1981-1981; 1 j.a. 4.2. Konferencja Samorządu Robotniczego - 1959-1978; 11 j.a. 4.3. Rada zakładowa i rada robotnicza - 1967-1974; 3 j.a. 4.4. Związki zawodowe - 1980-1989; 4 j.a. 4.5. Inne organizacje społeczne - 1985-1987; 1 j.a. 4.6. Postulaty załogi i ich realizacja - 1972-1990; 4 j.a. Liczba jednostek w zespole: 389
65/501/0 Żegluga Szczecińska [1949] 1957-2004 0 rozwiń
1. Organizacja i zarządzanie - 1949-2003; 102 j.a. 1.1. regulaminy organizacyjne i schematy - 1949-2003; 17 j.a. 1.2. instrukcja kancelaryjna i obieg dokumentów - 1960-1988; 7 j.a. 1.3. zarządzenia dyrektora - 1965-1966; 17 j.a. 1.4. zarządzenia wewnętrzne - pisma okólne - 1953-1988; 37 j.a. 1.5. Kolegium Zjednoczenia Żeglugi śródlądowej i Stoczni Rzecznych - 1960-1968; 3 j.a. 1.6. Rada Pracownicza, zebrania załogi - 1965-2001; 4 j.a. 2. Planowanie - 1953-1988; 36 j.a. 3. Sprawozdawczość - 1954-1999; 117 j.a. 3.1. sprawozdania i analizy roczne - 1960-1971; 12 j.a. 3.2. sprawozdania finansowe i bilanse - 1958-1994; 46 j.a. 3.3. analizy techniczno-ekonomiczne - 1963-1982; 7 j.a. 3.4. stan floty rzecznej i nabrzeży - 1966-1999; 19 j.a. 3.5. inwestycje i remonty - 1956-1990; 9 j.a. 4. Kontrole - 1957-1991; 40 j.a. 5. Polityka kadrowa i socjalna - 1950-2004; 32 j.a. 6. Dzienniki okrętowe - 1981-2002; 62 j.a. - są to dzienniki okrętowe statków: "Danusia", "Feliks", "Kolhidia 1", "Kolhidia 2", "Liwia", "Ładoga", "Nosorożec" S-01, "Nosorożec" S-04,"Nosorożec" S-05 i "Olga". 7. Dzienniki maszynowe - 1986-2003; 38 j.a. - są to dzienniki maszynowe statków: "Feliks", "Liwia", "Nosorożec" S-01, "Nosorożec" S-04 i "Nosorożec" S-05. 8. Dzienniki dyspozytorów - 1989-2003; 40 j.a. - są to dzienniki dyspozytorów ze Szczecina i Świnoujścia. Liczba jednostek w zespole: 467
65/502/0 Elektrownia "Pomorzany" w Szczecinie 1947-1992 0 rozwiń
I. AKCESJA nr 69/1958 i 458/1972; 1947-1961; sygn. 1-83; 83 j.a. - organizacja (1949-1965); plany techniczno-ekonomiczne (1947-1965); sprawozdania finansowe (1949, 1952-1958), z awarii (1953-1954), z działalności (1950-1955); protokoły kontroli (1951-1958); protokoły narad (1949-1960); regulaminy premiowania (1957, 1960-1961); współzawodnictwo pracy (1947-1956, 1964-1968)); zarządzenia wewnętrzne (1951-1966); polecenia służbowe Głównego Inżyniera (1978-1992); sprawozdania z wykonania planów inwestycyjnych (1952-1960, 1964-1966); plany 5-cio letni (1956, 1961); akta zdawczo-odbiorcze Elektrowni Żółwino (1947-1953); przejmowanie nieruchomości (1952-1956); zakładowa umowa zbiorowa (1956); sprawy kancelaryjno-archiwalne (1952-1956); materiały dotyczące odbudowy Elektrowni (1956-1963); inwentaryzacja powszechna (1961); analiza działalności gospodarczej (1959-1966); preliminarze budżetowe (1957-1960); instrukcje obowiązujące w Elektrowni (1965); sprawozdania z postępu technicznego (1960-1961), z bhp (za 1962 r.), z realizacji inwestycji (1959-1962), z wykonania planu produkcji (1960-1989); bilanse (1960-1963, 1965); protokoły posiedzeń Rady Zakładowej (1960-1963, 1965). II. AKCESJA nr 1812/2003; 1949-1992; 195 j.a. 1. Elektrownia"Szczecin" w Szczecinie 1949-1967; sygn. 84-159; 76 j.a. - organizacja Elektrowni (1949-1965), charakterystyka Elektrowni (1963), zarządzenia wewnętrzne (1962-1965), protokoły narad (1962), protokoły kontroli (1958-1965), zakładowa umowa zbiorowa pracy w Elektrowni (1956), plan 5-cio letni na lata 1961-1965, roczne plany techniczno-finansowe (na lata 1952, 1957-1960), analizy działalności (za lata 1958-1960, 1962, 1964), analiza postepu technicznego (za 1963 r.), analizy inwestycyjne i kapitalnych remontów (za lata 1960, 1963), analiza ciepłownictwa w Szczecinie (1965), sprawozdania z zatrudnienia i wynagrodzeń pracowników (za lata 1959-1962), sprawozdanie ze stanu bhp (za 1963 r.), sprawozdania z wykonania planu produkcji (za lata 1961-1967), biuletyn Elektrowni (1956), bilanse (za lata 1959-1965), protokoły posiedzeń Rady Robotniczej (1960-1961, 1963-1965), protokoły posiedzeń i sprawozdania z działalności Rady Zakładowej (1960-1966). 2. Elektrownia "Pomorzany"sygn. 160-229; 70 j.a. - organizacja (1961-1965), zarządzenia wewnętrzne (1961-1966), polecenia służbowe Głównego Inżyniera Elektrowni (1978-1992), regulaminy premiowania (1960-1961), protokoły narad inwestycyjnych (1958-1960), orzeczenie w sprawie osiadania i stanu budynków Elektrowni (1956), harmonogramy odbudowy Elektrowni (1957), materiały dotyczące odbudowy Elektrowni (1956-1962), zestawienia kosztów odbudowy (1956-1963), współzawodnictwo pracy (1964-1968), roczne plany przemysłowo-finansowe (na lata 1959-1965), plany remontów kapitalnych (na lata 1962-1964), plany inwestycyjne (na lata 1964-1966), analizy działalności (za lata 1961-1966), sprawozdania z realizacji inwestycji (za lata 1959-1962), sprawozdania z wykonania planu produkcji (za lata 1963-1974, 1980-1989), bilanse (za lata 1960-1963, 1965), protokoły posiedzeń Rady Zakładowej (1960-1965). 3. Zespół Elektrowni "Szczecin"; [1951-1959] 1966-1976 [1979]; sygn. 230-278; 49 j.a. - organizacja Zakładów Energetycznych Okręgu Szczecińskiego (1951, 1958-1959), organizacja Zespołu Elektrowni (1965-1967), zarządzenia wewnętrzne (1966-1973), protokoły kontroli (1969, 1975), wycinki prasowe (1971-1979), plan 5-cio letni na lata 1971-1975, roczne plany techniczno-finansowe (na lata 1966-1968, 1971), plany zatrudnienia i funduszu płac (na lata 1966-1970), analizy ekonomiczno-techniczne (za lata 1967-1968, 1970-1971, 1973), sprawozdania z wykonania planu produkcji (za lata 1968-1972), sprawozdania z kosztów wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej (za lata 1966, 1968, 1972-1974), Zakładowy Biuletyn Informacyjny (1973), bilans (za lata 1967, 1970-1973), Konferencje Samorządu Robotniczego (1966-1968, 1971), protokoły posiedzeń Rady Zakładowej (1972-1973) i Rady Robotniczej (1966-1971), Liczba jednostek w zespole: 278
65/503/0 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie 1947-1982 0 rozwiń
Działalność POP PZPR (1951-1956), materiały dotyczące likwidacji Instytutu Przemysłowo-Rzemieślniczego Oddział w Szczecinie (1954), organizacja ZDZ (1952-1959), zarządzenia, okólniki, instrukcje (1951-1956), protokoły posiedzeń organów statutowych (1955-1956), sprawozdania z działalności (1953-1961, 1970-1975, 1981), preliminarze budżetowe i sprawozdania finansowe ZDZ i poszczególnych warsztatów szkolnych (1947-1961), protokoły posiedzeń Rady ZDZ (1949-1950, 1955-1957), protokoły walnych zebrań członków ZDZ (1947-1950), protokoły narad (1953-1960), protokoły posiedzeń Zarządu ZDZ (1949-1957, 1969-1970, 1976-1982), wykazy kursów i wykazy nauczycieli (1949), plany pracy ZDZ (1970-1975, 1978, 1981). Liczba jednostek w zespole: 126
65/504/0 Centralny Związek Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego, Oddział w Szczecinie [1946-1960] 1961-1976 [1977-1990] 0 rozwiń
1. Centralny Związek Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego, Oddział w Szczecinie 1950-1990; 657 j.a. 1.1. Zjazdy Delegatów 1971-1988; 14 j.a. 1.1.1. Protokoły zjazdów Delegatów 1971-1986; 9 j.a. 1.1.2. Realizacja uchwał Zjazdów, inne opracowania 1973-1988; 5 j.a. 1.2. Rada Oddziału Centralnego Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego, Oddział w Szczecinie 1961-1987; 30 j.a. 1.2.2. Protokoły posiedzeń plenarnych Rady Centralnego Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego, Oddział w Szczecinie 1961-1987; 28 j.a. 1.2.3. Uchwały Rady Centralnego Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego, Oddział w Szczecinie 1971-1985; 2 j.a. 1.3. Komisje Rady Centralnego Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego, Oddział w Szczecinie 1961-1989; 15 j.a. 1.3.1. Komisja Eksploatacji 1962-1962; 1 j.a. 1.3.2. Komisja Inwestycyjna 1961-1970; 5 j.a. 1.3.3. Komisja Inwestycyjno – Techniczna 1982-1989; 1 j.a. 1.3.4. Komisja Organizacyjno – Samorządowa 1982-1989; 1 j.a. 1.3.5. Komisja Pracy Kobiet 1962-1971; 3 j.a. 1.3.6. Komisja Rewizyjna 1968-1975; 2 j.a. 1.3.7. Komisja Społeczno – Samorządowa 1967-1971; 2 j.a. 1.4. Prezydium Rady Centralnego Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego, Oddział w Szczecinie 1961-1987; 19 j.a. 1.5. Zarząd Oddziału Centralnego Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego w Szczecinie 1976-1990; 25 j.a. 1.6. Organizacja Centralnego Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego, Oddział w Szczecinie 1958-1990; 81 j.a. 1.6.1. Organizacja CZSBM Oddział w Szczecinie 1958-1990; 34 j.a. 1.6.2. Protokoły narad kierowników komórek organizacyjnych 1958-1988; 19 j.a. 1.6.6. Zarządzenia wewnętrzne 1961-1990; 8 j.a. 1.6.7. Normy kancelaryjno – archiwalne 1966-1977; 3 j.a. 1.6.8. Wynagradzanie i premiowanie pracowników 1975-1990; 7 j.a. 1.6.9. Skargi i wnioski 1971-1982; 5 j.a. ]1.6.10. Wycinki prasowe 1977-1986; 5 j.a. 1.7. Organizacja spółdzielczości i spółdzielni 1958-1989; 103 j.a. 1.7.1. Organizacja spółdzielni i spółdzielczości 1958-1989; 23 j.a. 1.7.2. Wykazy spółdzielni zrzeszonych 1958-1989; 3 j.a. 1.7.3. Protokoły walnych zgromadzeń w spółdzielniach mieszkaniowych i wnioski 1958-1989; 70 j.a. 1.7.4. Działalność samorządu spółdzielni mieszkaniowych 1972-1989; 7 j.a. 1.8. Kontrole 1959-1989; 52 j.a. 1.8.1. Protokoły kontroli CZSBM Oddział w Szczecinie 1960-1989; 9 j.a. 1.8.2. Protokoły kontroli spółdzielni mieszkaniowych 1959-1989; 43 j.a. 1.9. Planowanie 1950-1989; 46 j.a. 1.9.2. Plany wieloletnie 1959-1987; 22 j.a. 1.9.3. Plany roczne 1950-1989; 23 j.a. 1.9.4. Programy rozwoju 1976-1976; 1 j.a. 1.10. Sprawozdawczość 1956-1990; 197 j.a. 1.10.1. Sprawozdania z wykonania planów wieloletnich 1986-1986; 1 j.a. 1.10.2. Sprawozdania w wykonania planów rocznych 1959-1982; 27 j.a. 1.10.4. Analizy, informacje, oceny działalności 1956-1989; 62 j.a. 1.10.5. Sprawozdania statystyczne 1959-1990; 107 j.a. 1.11. Bilanse 1955-1990; 68 j.a. 1.12. Rada Zakładowa 1980-1980; 2 j.a. 1.13. Komisja Zakładowa NSZZ ”Solidarność” 1967-1981; 5 j.a. 2. Spółdzielnie mieszkaniowe 1946-1989; 314 j.a. 2.1. Spółdzielnie mieszkaniowe w Barlinku 1959-1974; 4 j.a. 2.2. Spółdzielnia mieszkaniowa w Baszewicach 1988-1988; 1 j.a. 2.3. Spółdzielnia mieszkaniowa w Chojnie 1982-1987; 1 j.a. 2.4. Spółdzielnie mieszkaniowe w Choszcznie 1963-1975; 4 j.a. 2.5. Spółdzielnia mieszkaniowa w Ciesławiu 1983-1986; 1 j.a. 2.6. Spółdzielnie mieszkaniowe w Dębnie 1960-1971; 2 j.a. 2.7. Spółdzielnia mieszkaniowa w Dobrzanach 1984-1985; 1 j.a. 2.8. Spółdzielnie mieszkaniowe w Goleniowie 1961-1989; 11 j.a. 2.9. Spółdzielnie mieszkaniowe w Gryficach 1961-1989; 6 j.a. 2.10. Spółdzielnie mieszkaniowe w Gryfinie 1966-1989; 5 j.a. 2.11. Spółdzielnie mieszkaniowe w Kamieniu Pomorskim 1963-1989; 9 j.a. 2.12. Spółdzielnia mieszkaniowa w Lipianach; 1985-1986; 1 j.a. 2.13. Spółdzielnie mieszkaniowe w Łobzie 1966-1986; 3 j.a. 2.14. Spółdzielnia mieszkaniowa w Maszewie 1988-1988; 1 j.a. 2.15. Spółdzielnia mieszkaniowa w Mieszkowicach 1988-1988; 1 j.a. 2.16. Spółdzielnia mieszkaniowa w Mierzynie 1988-1988; 1 j.a. 2.17. Spółdzielnia mieszkaniowa w Myśliborzu 1965-1974; 3 j.a. 2.18. Spółdzielnia mieszkaniowa w Niechorzu 1967-1970; 1 j.a. 2.19. Spółdzielnia mieszkaniowa w Nowym Czarnowie 1983-1983; 1 j.a. 2.20. Spółdzielnie mieszkaniowe w Nowogardzie 1966-1988; 3 j.a. 2.21. Spółdzielnia mieszkaniowa w Płotach 1966-1966; 1 j.a. 2.22. Spółdzielnia mieszkaniowa w Pogorzelicy 1989-1989; 1 j.a. 2.23. Spółdzielnie mieszkaniowe w Policach 1965-1989; 7 j.a. 2.24. Spółdzielnie mieszkaniowe w Pyrzycach 1965-1988; 5 j.a. 2.25. Spółdzielnia mieszkaniowa w Rewalu 1984-1984; 1 j.a. 2.26. Spółdzielnia mieszkaniowa w Rurce 1986-1986; 1 j.a. 2.27. Spółdzielnie mieszkaniowe w Stargardzie 1959-1989; 12 j.a. 2.28. Spółdzielnia mieszkaniowa w Stepnicy 1986-1986; 1 j.a. 2.29. Spółdzielnie mieszkaniowe w Szczecinie 1946-1989; 206 j.a. 2.30. Spółdzielnie mieszkaniowe w Świnoujściu 1962-1986; 14 j.a. 2.31. Spółdzielnia mieszkaniowa w Trzebieży 1982-1982; 1 j.a. 2.32. Spółdzielnia mieszkaniowa w Ustowie 1982-1985; 1 j.a. 2.33. Spółdzielnie mieszkaniowe w Wolinie 1959-1988; 3 j.a. Liczba jednostek w zespole: 971
65/505/0 Terenowy Klub Sportowy "Odra" w Szczecinie 1946-1957 0 rozwiń
Sprawy personalne (1956), protokoły i wyniki zawodów (1955-1956), korespondencja z Wojewódzkim Komitetem Kultury Fizycznej w Szczecinie (1956-1957), działalność poszczególnych sekcji klubu: - sekcji pływackiej (1956), gimnastycznej (1956), lekkoatletycznej (1956), kolarskiej (1956-1957), tenisa (1956), łuczniczej (1956), dyplomy (1946-1957). Liczba jednostek w zespole: 13
65/506/0 Technikum Przemysłowo-Pedagogiczne w Szczecinie 1964-1972 0 rozwiń
1. Zarządzanie 1966-1971; 4 j.a. 1.1. Organizacja 1966-1971; 1 j.a. - arkusze organizacyjne Technikum. 1.2. Rada Pedagogiczna 1967-1971; 3 j.a. - protokoły posiedzeń. 2. Sprawozdania statystyczne 1967-1972; 7 j.a. - sprawozdania dotyczące spraw pedagogicznych i kadrowych. 3. Nauczanie i wychowanie 1964-1972; 44 j.a. 3.1. Arkusze ocen 1964-1972; 6 j.a. 3.2. Egzaminy dojrzałości - organizacja i przebieg 1968-1972; 5 j.a. 3.3. Egzaminy dojrzałości - protokoły 1968-1972; 5 j.a. 3.4. Uczniowie 1964-1972; 4 j.a. - księga absolwentów, ewidencja legitymacji szkolnych, sprawy wojskowe i stypendialne uczniów. 3.5. Dzienniki lekcyjne 1964-1972; 24 j.a. 4. Akta osobowe uczniów 1964-1969; 21 j.a. 5. Akta osobowe nauczycieli 1965-1972; 77 j.a. Liczba jednostek w zespole: 153
65/507/0 Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Zarząd Okręgu w Szczecinie [1946] 1951-1990 0 rozwiń
1. Organizacja i zarządzanie 1950-1971; 34 j.a. 1.1. Statuty Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego 1959-1971; 1 j.a. 1.2. Struktura organizacyjna 1968-1968; 1 j.a. 1.3. Instrukcje i regulaminy wewnętrzne 1956-1965; 2 j.a. 1.4. Zarządzenia i wytyczne 1954-1966; 12 j.a. 1.5. Kontrole 1957-1962; 5 j.a. 1.6. Inwestycje 1958-1960; 1 j.a. 1.7. Nadzór nad niższym szczeblem 1964-1966; 3 j.a. 1.8. Szkolenia i kursy 1959-1967; 7 j.a. 1.9. Ankiety personalne 1964-1964; 1 j.a. 1.10. Akta osobowe 1950-1952; 1 j.a. 2. Organy władzy i jednostki organizacyjne PTTK 1948-1990; 106 j.a. 2.1. Walne Zjazdy Delegatów 1950-1972; 6 j.a. 2.2. Zarząd Główny 1962-1964; 1 j.a. 2.3. Walne zjazdy Okręgu i Okręgowe konferencje delegatów 1956-1972; 5 j.a. 2.4. Zarząd Okręgu w Szczecinie 1949-1968; 7 j.a. 2.5. Okręgowa Komisja Rewizyjna w Szczecinie 1958-1963; 2 j.a. 2.6. Komisje 1953-1990; 61 j.a. 2.6.1. Komisja Turystyki Pieszej 1958-1971; 6 j.a. 2.6.2. Komisja Turystyki Narciarskiej 1961-1965; 1 j.a. 2.6.3. Komisja Krajoznawcza 1954-1965; 2 j.a. 2.6.4. Komisja Turystyki Kajakowej 1958-1990; 5 j.a. 2.6.5. Komisja Przewodnicka 1961-1967; 5 j.a. 2.6.6. Komisja Turystyki Motorowej 1959-1971; 15 j.a. 2.6.7. Komisja Turystyki Żeglarskiej 1962-1966; 5 j.a. 2.6.8. Komisja Kół Zakładowych 1956-1965; 2 j.a. 2.6.9. Komisja Opieki nad Zabytkami 1956-1967; 3 j.a. 2.6.10. Komisja Młodzieżowa 1959-1973; 4 j.a. 2.6.11. Komisja Turystyki Górskiej 1955-1972; 6 j.a. 2.6.12. Komisja Ochrony Przyrody 1955-1966; 2 j.a. 2.6.13. Komisja Turystyki Kolarskiej 1953-1967; 3 j.a. 2.6.14. Komisja Turystyki Podwodnej 1960-1965; 1 j.a. 2.7. Oddziały PTTK w województwie 1948-1974; 6 j.a. 2.8. Koła i kluby 1957-1967; 6 j.a. 2.9. Rada Zakładowa. Związki zawodowe 1955-1964; 4 j.a. 2.10. Zespół partyjny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej 1961-1965; 1 j.a. 2.11. Narady robocze 1967-1967; 1 j.a. 2.12. Spotkania z ludnością 1968-1968; 1 j.a. 2.13. Wojewódzki Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki 1961-1963; 2 j.a. 2.14. Inne organy wojewódzkie związane ze sportem i turystyką 1964-1966; 3 j.a. 3. Plany 1952-1970; 44 j.a. 3.1. Plany ogólne w zakresie turystyki i sportu 1952-1966; 7 j.a. 3.2. Plany Zarządu Okręgu 1954-1970; 29 j.a. 3.2.1. Plany działalności i plany pracy 1957-1970; 12 j.a. 3.2.2. Plany finansowo-techniczne i gospodarcze 1954-1963; 13 j.a. 3.2.3. Plany budżetowe oraz plany zatrudnienia 1958-1964; 4 j.a. 3.3. Plany oddziałów i kół 1958-1967; 8 j.a. 3.3.1. Plany działalności i rozwoju 1964-1966; 3 j.a. 3.3.2. Plany finansowe 1958-1967; 3 j.a. 3.3.3. Plany zatrudnienia i szkoleń 1959-1965; 2 j.a. 4. Sprawozdania 1954-1974; 80 j.a. 4.1. Sprawozdania Zarządu Głównego 1954-1964; 5 j.a. 4.2. Sprawozdania ogólne w zakresie turystyki i sportu 1957-1971; 17 j.a. 4.3. Sprawozdania Zarządu Okręgu w Szczecinie 1956-1974; 45 j.a. 4.3.1. Sprawozdania z działalności 1956-1974; 23 j.a. 4.3.2. Sprawozdania z inwestycji i remontów 1959-1968; 5 j.a. 4.3.3. Sprawozdania z eksploatacji obiektów turystycznych 1957-1969; 7 j.a. 4.3.4. Sprawozdania finansowe 1959-1970; 2 j.a. 4.3.5. Analizy ekonomiczne 1959-1963; 4 j.a. 4.3.6. Sprawozdania inne 1962-1966; 4 j.a. 4.4. Sprawozdania oddziałów 1962-1970; 9 j.a. 4.5. Sprawozdania innych okręgów PTTK 1963-1964; 4 j.a. 5. Budżety 1957-1967; 28 j.a. 5.1. Budżety Zarządu Okręgu 1957-1966; 11 j.a. 5.2. Budżety oddziałów 1962-1967; 17 j.a. 6. Bilanse 1946-1968; 86 j.a. 6.1. Bilanse Zarządu Okręgu 1951-1967; 36 j.a. 6.2. Bilanse oddziałów 1946-1968; 50 j.a. 7. Monografie i wydawnictwa 1950-1979; 40 j.a. 7.1. Opracowania dotyczące PTTK, turystyki, krajoznawstwa, zabytków i in. 1953-1979; 29 j.a. 7.2. Biuletyny PTTK 1956-1965; 4 j.a. 7.3. Wycinki prasowe 1950-1964; 7 j.a. 8. Działalność statutowa 1948-1987; 70 j.a. 8.1. Dziedziny turystyki kwalifikowanej 1953-1983; 10 j.a. 8.2. Współpraca z innymi instytucjami 1961-1965; 3 j.a. 8.3. Kalendarze imprez turystycznych 1963-1966; 5 j.a. 8.4. Regulaminy i informatory imprez turystycznych 1956-1965; 4 j.a. 8.5. Rajdy, zloty i inne imprezy turystyczne 1954-1987; 32 j.a. 8.6. Obchody okolicznościowe 1948-1966; 6 j.a. 8.7. Szlaki turystyczne 1953-1963; 8 j.a. 8.8. Inne aspekty działalności 1962-1962; 2 j.a. Liczba jednostek w zespole: 488
65/508/0 Zjednoczenie Państwowych Przedsiębiorstw Gospodarki Rolnej w Szczecinie [1946] 1949-1982 0 rozwiń
I. Zarząd Okręgowy PGR w Szczecinie [1948] 1949-1950; sygn. 1-36; 36 j.a. 1. Dział Produkcji 1948-1949; sygn. 1-19; 19 j.a. – sprawozdania z obrotu paszami, nawozami, inwentarzem żywym, wykazy stanu pogłowia bydła, ankiety o stanie inwentarza, obrót rybą, sprawozdanie z działalności ZO PGR w Szczecinie za II półrocze 1949 r., wykazy gorzelni, młynów, tartaków. 2. Dział Finansowy 1949; sygn. 20-21; 2 j.a. – okólniki w sprawch finansowych, założenia generalne do preliminarza na II półr. 1949 r. 3. Dział Administracyjny 1949-1950; sygn. 22-22-3615 j.a. – organizacja ZO PGR, sprawozdania z działalności poszczególnych działów i ZO PGR w Szczecinie. II. Okręgowy Zarząd PGR Szczecin I (Północ) [1948] 1950-1955; sygn. 37-402; 366 j.a. 1. Dział Personalny i Szkolenia Zawodowego 1950-1954; sygn. 37-39; 3 j.a. – zestawienia liczbowe stanu zatrudnienia. 2. Dział Koordynacji Planu i Zatrudnienia 1950-1954; sygn. 40-109; 70 j.a. – plany gospodarczo-finansowe Okręgu i zespołów wchodzących w jego skład, zbiorcze i jednostkowe sprawozdania z wykonania planów gospodarczo-finansowych, zestawienia analityczne z wykonania planów gospodarczych. 3. Dział Księgowości 1949-1954; sygn. 110-243; 134 j.a. – zbiorcze bilanse ZO, jednostkowe bilanse poszczególnych zespołów PGR, protokoły odpraw głównych księgowych, protokoły narad. 4. Inspektorat Kontroli 1949-1953; sygn. 244-261; 18 j.a. – materiały z kontroli ZO PGR Szczecin Północ oraz kontroli poszczególnych zespołów PGR. 5. Dział Inwestycji 1950-1954; sygn. 262-277; 16 j.a. – założenia inwestycyjne, zbiorcze i jednostkowe sprawozdania z wykonania planów inwestycyjnych, plany budownictwa, projekty techniczne inwestycji Zespołów PGR w Łobzie i w Stargardzie. 6. Dział Produkcji Roślinnej 1949-1954; sygn. 278-317; 40 j.a. – materiały dotyczące całokształtu działalności przedsiębiorstw w zakresie produkcji roślinnej, zbiorcze sprawozdania opisowo-analityczne, sprawozdania z wykonania prac wiosennych i jesiennych, wykazy gospodarstw w poszczególnych zespołach, wykazy gruntów, zmiany w składzie zespołów PGR. 7. Dział Produkcji Zwierzęcej 1949-1953; sygn. 318-336; 19 j.a. – sprawozdania zbiorcze z wykonania planów produkcji zwierzęcej, sprawozdania statystyczne dotyczące trzody chlewnej, sprawozdania z obrotu produktami pochodzenia zwierzęcego i ziemiopłodami, analizy produkcji zwierzęcej. 8. Dział Produkcji Przemysłowej 1950-1955; sygn. 337-348; 12 j.a. – sprawozdania z działalności przemysłu rolnego (na dz. 15.X.1950 r.), ewidencja gorzelni (1950-1951), sprawozdania z produkcji poszczególnych gorzelni, analiza wykonania planu produkcji przez zakłady przemysłowe (za 1953 r.). 9. Dział Mechanizacji i Transportu Własnego 1950-1951; sygn. 349-350; 2 j.a. – sprawozdanie z działalności działu za 1950 r., zarządzenia dotyczące działalności grup budowlanych. 10. Dział Administracyjno-Gospodarczy 1949-1954; sygn. 351-375; 25 j.a. – organizacja ZO PGR Szczecin Północ oraz poszczególnych zespołów PGR, zarządzenia, okólniki i instrukcje władz zwierzchnich, protokoły zebrań roboczych ZO, protokoły narad dyrektora, kierowników działów i agronomów, współzawodnictwo pracy, umowy zbiorowe pracy, sprawozdania z działalności ZO PGR Szczecin Północ. 11. Dział Obrotu Towarowego i Zaopatrzenia Technicznego 1950-1953; sygn. 376-402; 27 j.a. – plany obrotu towarowego i sprawozdania z ich wykonania, analizy dostaw ziemiopłodów, żywca i artykułów pochodzenia zwierzęcego, sprawozdania z obrotów w poszczególnych zespołach PGR. III. Okręgowy Zarząd PGR Szczecin II (Południe) [1949] 1950-1954; sygn. 403-621; 219 j.a. 1. Dział Personalny i Szkolenia Zawodowego 1950-1954; sygn. 403-442; 40 j.a. – zbiorcze i jednostkowe sprawozdania z zatrudnienia i funduszu płac (1951-1953). 2. Dział Koordynacji Planu i Zatrudnienia 1950-1953; sygn. 443-447; 5 j.a. – zbiorcze plany gospodarczo-finansowe oraz analizy wykonania tych planów. 3. Dział Księgowości 1950-1953; sygn. 448-479; 32 j.a. – zarządzenia, okólniki i instrukcje dotyczące spraw finansowych, zbiorcze bilanse ZO (za lata 1951-1953), jednostkowe bilanse poszczególnych zespołów PGR (1950-1952). 4. Inspektorat Kontroli 1950-1953; sygn. 480-484; 5 j.a. – materiały z kontroli ZO PGR oraz poszczególnych zespołów PGR. 5. Dział Inwestycyjny 1950-1953; sygn. 485-490; 6 j.a. – organizacja działu, sprawozdania i raporty z wykonywanych robót, analiza wykonania planu inwestycyjno-budowlanego za 1950 r. 6. Dział Produkcji Roślinnej 1950-1954; sygn. 491-546; 56 j.a. – wytyczne, instrukcje i rozporządzenia dotyczące produkcji roślinnej, protokoły narad produkcyjnych oraz protokoły zebrań załóg, meldunki z produkcji, zbiorcze rozliczenia zespołów PGR z produkcji roślinnej (za 1953 r.), zbiorcze analizy stanu prac, analizy akcji siewnych, żniwnych, jesiennych, wykazy gruntów i zmiany w stanie posiadania i użytkowania, analizy zbiorów zasiewów, plany ogrodnictwa i statystyka upraw sadowniczych. 7. Dział Produkcji Zwierzęcej 1950-1954; sygn. 547-562; 16 j.a. – analizy produkcji zwierzęcej (1950-1953), sprawozdania zbiorcze z produkcji zwierzęcej oraz sprawozdania jednostkowe zespołów PGR z produkcji inwentarza żywego. 8. Dział Rybactwa 1950; sygn. 563-570; 8 j.a. – sprawozdania ze stanu rybactwa, raporty obrotu rybą, protokoły narad produkcyjnych. 9. Sekcja Socjalna 1950; sygn. 571; 1 j.a. – instrukcje dotyczące opieki, spraw socjalnych i kulturalno-oświatowych. 10. Dział Mechanizacji i Transportu Własnego 1950-1954; sygn. 572-581; 10 j.a. – wykazy maszyn i narzędzi rolniczych, wykazy kierowców i mechaników zespołowych, sprawozdania z wykonania prac i zużycia materiałów pędnych (1952-1953), instrukcje dotyczące eksploatacji pojazdów mechanicznych. 11. Dział Produkcji Przemysłowej 1949-1953; sygn. 582-592; 11 j.a. – wykazy zakładów przemysłowych, ewidencja gorzelni, płatkarni, młynów, cegielni i krochmalni, sprawozdania gospodarcze i produkcyjne gorzelni (1951-1953). 12. Dział Administracyjno-Gospodarczy 1950-1953; sygn. 593-611; 19 j.a. – okólniki, zarządzenia, instrukcje własne i władz nadrzędnych, komunikaty ZO, organizacja ZO i poszczególnych zespołów PGR, wykazy zespołów i ich ogólna charakterystyka. 13. Dział Obrotu Towarowego i Zaopatrzenia 1950-1953; sygn. 612-621; 10 j.a. – plany i sprawozdania z obrotu ziemiopłodami, inwentarzem żywym, mlekiem, jajami, analizy dostaw zbóż. IV. Centralny Zarząd PGR w Szczecinie 1954-1956; sygn. 622-640; 19 j.a. 1. Dział Planowania 1954-1956; sygn. 622-627; 6 j.a. – analizy wykonania planów finansowo-gospodarczych, analizy finansowo-ekonomiczne, analizy wykonanych zadań produkcyjnych. 2. Inspektor Organizacyjny 1954-1955; sygn. 628-632; 632; 5 j.a. – materiały dotyczące organizacji i działalności jednostek wchodzących w skład CZ PGR oraz samego CZ PGR w Szczecinie. 3. Dział Finansów i Księgowości 1954-1955; sygn. 633-639; 7 j.a. – materiały analityczne do bilansów i rachunku strat i zysków przedsiębiorstw podległych. 4. Dział Zootechniki 1954; sygn. 640; 1 j.a. – protokół z narady w sprawie trzody chlewnej. V. Zjednoczenie PGR w Łobzie 1954-1956; sygn. 641-675; 35 j.a. 1. Dział Planowania 1955; sygn. 641-642; 2 j.a. – sprawozdanie z wykonania planu przez Zjednoczenie, analiza wykonania planu finansowo-gospodarczego przez Zespół PGR w Chlebówku (pow. Stargard). 2. Dział Finansów i Księgowości 1955-1956; sygn. 643-668; 26 j.a. – bilanse Zjednoczenia oraz zespołów PGR oraz analizy tych bilansów. 3. Dział Inwestycji i Remontów 1955; sygn. 669; 1 j.a. – analiza wykonania robót budowlano-montażowych. 4. Dział Produkcji Roślinnej 1954-1955; sygn. 670-671; 2 j.a. – statystyka zasiewów, zbiorów i obrotów ziemiopłodami w Zjednoczeniu, analiza wykonania zadań planowych (za I półrocze 1955 r.). 5. Dział Zootechniki 1954; sygn. 672-675; 4 j.a. – analizy i sprawozdania z produkcji zwierzęcej, analiza owczarstwa w Zjednoczeniu. VI. Zjednoczenie PGR w Nowogardzie 1954-1956; sygn. 676-803; 129 j.a. 1. Dział Planowania 1954-1956; sygn. 676-724, 1425; 50 j.a. – informacje z przebiegu wykonywania zadań gospodarczo-finansowych Zjednoczenia, plany gospodarczo-finansowe – zbiorcze i jednostkowe zespołów PGR, zbiorcze i jednostkowe analizy z wykonania zadań gospodarczych, założenia gospodarcze zespołów i gospodarstw wchodzących w ich skład. 2. Inspektor Organizacyjny 1954-1955; sygn. 725-747; 23 j.a. – zarządzenia, okólniki i instrukcje własne i władz nadrzędnych, protokoły Kolegium Zjednoczenia, protokoły narad, protokoły kontroli zespołów PGR, wykazy etatów, materiały dotyczące akcji osiedleńczej. 3. Dział Finansów i Księgowości 1954-1955; sygn. 748-789; 42 j.a. – bilanse zbiorcze Zjednoczenia, bilanse jednostkowe zespołów PGR. 4. Dział Inwestycji i Remontów 1955; sygn. 790-793; 4 j.a. – operat dotyczący renowacji rowów na terenie Zjednoczenia, dokumentacja techniczna dotycząca odwodnienia łąk. 5. Dział Produkcji Roślinnej 1954-1955; sygn. 794-800; 7 j.a. – protokoły z kontroli przygotowania do sianokosów i przebiegu akcji sianokosów na terenie Zjednoczenia i podległych mu zespołów PGR, analiza jesiennej kampanii siewnej. 6. Dział Zootechniki 1954-1956; sygn. 801-803; 3 j.a. – kontrola wykonania planu produkcji trzody chlewnej w Zespole PGR Trzygłów (pow. Gryfice), analiza wykonania planu hodowli zwierząt w Zespole PGR Odma (pow. Nowogard) za 1954 r., analiza zbiorcza z wykonania planów produkcji zwierzęcej w Zjednoczeniu za 1955 r. VII. Zjednoczenie PGR w Pyrzycach 1954-1956; sygn. 804-859; 56 j.a. 1. Dział Planowania 1954-1956; sygn. 804-828; 25 j.a. – analizy działalności gospodarczej, zbiorcze i jednostkowe analizy wykonania planów finansowo-gospodarczych, plany finansowo-gospodarcze zespołów PGR. 2. Dział Kadr i Szkolenia Zawodowego 1954-1955; sygn. 829; 1 j.a. – zbiorcze sprawozdanie z zatrudnienia i funduszu płac za lata 1954-1955. 3. Inspektor Organizacyjny 1954; sygn. 830; 1 j.a. – wykaz jednostek gospodarczych wchodzących w skład Zjednoczenia. 4. Dział Finansów i Księgowości 1954-1956; sygn. 831-857; 27 j.a. – zbiorcze i jednostkowe bilanse i analizy tych bilansów. 5. Dział Zootechniki 1956; sygn. 858; 1 j.a. – plan produkcji zwierzęcej na 1957 r. i sprawozdanie z wykonania planu za 1956 r. 6. Inżynier ds. Produkcji Przemysłowo-Rolnej 1954-1955; sygn. 859; 1 j.a. – materiały dotyczące działalności zakładów przemysłu rolnego Zjednoczenia. VIII. Zjednoczenie PGR w Szczecinie 1954-1956; sygn. 860-899; 40 j.a. 1. Dział Planowania 1954-1955; sygn. 860-868; 8 j.a. – zbiorcze analizy wykonania planu finansowo-gospodarczego, plany gospodarczo-finansowe zespołów PGR. 2. Inspektor Organizacyjny 1955; sygn. 869; 1 j.a. – protokoły posiedzeń Kolegium Doradczego. 3. Dział Finansów i Księgowości 1954-1956; sygn. 870-896; 27 j.a. – zbiorcze i jednostkowe bilanse i analizy tych bilansów. 4. Dział Produkcji Roślinnej 1955; sygn. 897-899; 3 j.a. – analiza produkcji roślinnej Zespołu PGR Przyjezierze (pow. Chojna), informacja dotycząca wykonania planowych dostaw dla państwa, protokół narady agronomów w sprawie nasiennictwa. IX. Wojewódzki Zarząd PGR w Szczecinie 1956-1959; sygn. 900-985; 86 j.a. 1. Oddział Ekonomiczno-Organizacyjny 1956-1959; sygn. 900-947; 48 j.a. – materiały dot. organizacji WZ PGR i jednostek wchodzących w jego skład, oceny pracy inspektoratów, jednostkowe plany gospodarczo-finansowe jednostek wchodzących w skład WZ PGR, zbiorcze analizy wykonania planów finansowo-gospodarczych. 2. Oddział Produkcji 1956-1959; sygn. 948-954; 7 j.a. – zbiorcze sprawozdania z produkcji roślinnej i zwierzęcej, sprawozdanie z przebiegu omłotów ze zbiorów roku gospod. 1955/56, analiza wykonania planów produkcji zwierzęcej w Zjednoczeniu PGR w Nowogardzie. 3. Oddział Przemysłu Rolnego 1956; sygn. 955-956; 2 j.a. – sprawozdanie z działalności oddziału za I półrocze 1956 r., materiały dotyczące perspektyw rozwojowych przemysłu rolnego w woj. szczecińskim. 4. Oddział Budownictwa i Inwestycji 1959; sygn. 957; 1 j.a. – plany zakupu maszyn i urządzeń rolnych. 5. Oddział Finansów i Księgowości 1956-1959; sygn. 958-985; 28 j.a. – sprawozdania finansowe i zestawienia analityczne z wykonania planu gospodarczo-finansowego zbiorcze i jednostkowe Inspektoratów PGR, oceny działalności wykonania zadań w zakresie produkcji i kosztów. X. Wojewódzkie Zjednoczenie PGR w Szczecinie [1958] 1959-1974; sygn. 986-1191; 206 j.a. 1. Wydział Organizacyjny [1958] 1959-1974; sygn. 986-1026; 41 j.a. – organizacja jednostek podległych i nadzorowanych przez poszczególne Inspektoraty PGR. 2. Wydział Ekonomiki i Postępu Rolniczego 1960-1974; sygn. 1027-1066; 40 j.a. – zbiorcze i jednostkowe sprawozdania z wykonania planów gospodarczych (1961-1974), oceny działalności PGR-ów w woj. szczecińskim w latach 1957-1959 i 1962-1963. 3. Wydział Planowania i Statystyki 1960-1974; sygn. 1067-1088; 22 j.a. – analizy i oceny planów finansowo-gospodarczych, analizy działalności gospodarczo-finansowej, sprawozdania z realizacji planu społeczno-gospodarczego, plany społeczno-gospodarcze przedsiębiorstw wchodzących w skład poszczególnych inspektoratów PGR (1960-1961), materiały dotyczące przeprowadzonych spisów rolnych. 4. Wydział Produkcji Roślinnej 1959-1973; sygn. 1089-1109; 21 j.a. – analityczne wskaźniki do planu rolnictwa, zestawienia powierzchni gruntów, wytyczne dotyczące produkcji roślinnej, oceny prac polowych, sprawozdania z akcji omłotowych, sprawozdania ze zbiorów ziemiopłodów. 5. Wydział Produkcji Zwierzęcej 1970; 1110; 1 j.a. – analiza produkcji zwierzęcej za okres VII.1969-IV.1970. 6. Wydział Przemysłu Rolnego 1962-1974; sygn. 1111-1127; 17 j.a. – sprawozdania z działalności płatkarni ziemniaczanych, sprawozdania zbiorcze z produkcji w gorzelniach (za lata 1972-1974), plany produkcji torfu. 7. Wydział Finansów i Księgowości 1959-1974; sygn. 1128-1153; 26 j.a. – zbiorcze sprawozdania finansowe (za lata 1958-1967, 1970-1974), jednostkowe sprawozdania finansowe przedsiębiorstw wchodzących w skład WZ PGR (1960-1961). 8. Wydział Rewizji i Kontroli 1960-1963; sygn. 1154-1165; 12 j.a. – sprawozdania z działalności aparatu kontrolno-rewizyjnego WZ PGR (za lata 1960-1962), protokoły kontroli jednostek podległych (1960-1963). 9. Wydział Inwestycyjno-Budowlany 1963-1974; sygn. 1166-1188; 23 j.a. – sprawozdania zbiorcze i jednostkowe z działalności inwestycyjnej, założenia inwestycyjne na lata 1971-1975, projekty rozwoju sieci dróg lokalnych do 1990 r. 10. Sekcja Socjalno-Bytowa 1967; sygn. 1189-1191; 3 j.a. – plany zadań socjalno-bytowych na 1968 r. XI. Zjednoczenie Państwowych Przedsiębiorstw Gospodarki Rolnej w Szczecinie [1959] 1975-1982; sygn. 1192-1424; 233 j.a. 1. Wydział Organizacji i Zarządzania [1959] 1975-1981; sygn. 1192-1244; 53 j.a. – materiały dotyczące organizacji i działalności Zjednoczenia i podległych przedsiębiorstw, zarządzenia wewnętrzne, protokoły posiedzeń Kolegium Zjednoczenia. 2. Wydział Planowania i Statystyki 1975-1980; sygn. 1245-1257; 13 j.a. – jednostkowe plany gospodarczo-finansowe (na lata 1976-1977, 1979-1981), jednostkowe analizy z działalności gospodarczo-finansowej (za lata 1976-1977), informacje z realizacji planu gospodarczo-finansowego za lata 1974-1975. 3. Główny Specjalista ds. Informatyki i Ekonomiki 1975-1981; sygn. 1258-1282; 25 j.a. – sprawozdania z działalności gospodarczej (za lata 1974-1975, 1979-1980), analizy działalności przedsiębiorstw zgrupowanych w ZP PGR (za lata 1974-1981), informacje zbiorcze dotyczące produkcji roślinnej, zwierzęcej. 4. Wydział Produkcji Zwierzęcej 1975-1980; sygn. 1283-1285; 3 j.a. – sprawozdania zbiorcze ze stanu inwentarza żywego za rok 1978/79, sprawozdanie zbiorcze z produkcji zwierzęcej za rok 1979/1980, informacja dotycząca wykonania planu produkcji rybackiej za rok 1974/75 i plany produk Liczba jednostek w zespole: 1540
65/509/0 Stocznia Remontowa "Parnica" Sp. z o.o. w Szczecinie 1951-2006 0 rozwiń
I. Organizacja przedsiębiorstwa 1951-2006; 269 j.a. 1. Akta rejestracyjne przedsiębiorstwa1953-2003; 4 j.a.; 2. Struktura organizacyjna – statuty, regulaminy organizacyjne 1951-1998; 21 j.a.; 3. Organy kolegialne 1990-1999; 21 j.a.;- organizacja, protokoły posiedzeń Zgromadzenia Wspólników, Rady Nadzorczej, Zarządu Spółki. 4. Przejmowanie/przekazywania zakładów1951-1975; 3 j.a.; 5. Inne materiały dot organizacji 1956-1999; 19 j.a.; 6. Protokoły narad 1953-1996; 8 j.a.; 7. Akty normatywne 1952-1999; 68 j.a. - zarządzenia wewnętrzne (1952-1999), pisma okólne (1968-1984), polecenia służbowe (1972-1999), decyzje dyrektora (1986-1990); 8. Instrukcje i regulaminy 1956-1997; 76 j.a.; 9. Kontrole przedsiębiorstwa 1962-1998; 23 j.a.; 10. Układy zbiorowe pracy i zasady wynagradzania pracowników 1972-1994; 7 j.a.; 11. Komisje zakładowe 1969-1970; 1 j.a.; 12. Skargi i wnioski 1976-1989; 2 j.a.; 13. Współzawodnictwo pracy 1969-1970; 1 j.a.; 14. Restrukturyzacja przedsiębiorstwa 1990-1999; 12 j.a.; 15. Postępowanie układowe 1997-1999; 2 j.a.; 16. Likwidacja przedsiębiorstwa2006; 1 j.a.; II. Planowanie 1951-1989; 76 j.a. 1. Plany perspektywiczne 6 j.a.; 2. Plany 5-cio letniena lata 1961-1965, 1966-1970, 1971-1975, 1976-1980, 1981-1985, 1986-1990;9 j.a. 3. Roczne plany techniczno-ekonomiczne 1951-1989; 35 j.a.; 4. Plany finansowe 1953-1980; 15 j.a.; 5. Plany inwestycyjne 1954-1969; 2 j.a.; 6. Plany postępu technicznego 1964-1968; 3 j.a.; 7. Inne plany 1960-1988; 6 j.a.; III. Sprawozdawczość 1952-2006; 173 j.a.; 1. Analizy ekonomiczne 1954-1992; 14 j.a.; 2. Inne analizy 1965-1970; 5 j.a.; 3. Sprawozdania z działalności przedsiębiorstwa 1954-1999; 13 j.a.; 4. Sprawozdania z wykonania planu produkcji wg wartości i ilości 1957-2000; 10 j.a.; 5. Inne sprawozdania dotyczące produkcji 1964-1982; 12 j.a.; 6. Sprawozdania z wykonania planu gospodarki materiałowej 1963-1972; 5 j.a.; 7. Sprawozdania z wykonania planu zbytu 1968-1971; 2 j.a.; 8. Sprawozdania z wykonania planu eksportu 1965-1980; 4 j.a.; 9. Sprawozdania z wykonania planu kosztów 1967-1996; 2 j.a.; 10. Sprawozdania z zatrudnienia i wynagrodzeń pracowników 1967-1999; 13 j.a.; 11. Sprawozdania z wykonania planu postępu technicznego 1963; 1 j.a.; 12. Sprawozdania inwestycyjne 1965-1968; 1 j.a.; 13. Sprawozdania ze stanu bhp 1966-1994 13 j.a.; 14. Sprawozdania finansowe 1952-2006; 68 j.a.; 15. Inne sprawozdania 1965-2000; 10 j.a.; IV. Wypadki przy pracy i awarie statków 1956-1986; 2 j.a.; 1. Wypadki przy pracy 1981; 1 j.a.; 2. Awarie statków 1984-1986; 1 j.a.; V. Samorząd pracowniczy i związki zawodowe 1961-1998; 55 j.a.; 1. Organizacja samorządu pracowniczego 1983-1998; 3 j.a.; 2. Konferencje Samorządu Robotniczego 1961-1980; 19 j.a.; 3. Rada Zakładowa 1966-1980; 14 j.a. - konferencje sprawozdawczo-wyborcze (1969-1973), protokoły posiedzeń (1970-1980), sprawozdania z działalności (1972-1974), sprawozdania finansowe(1966-1974), inne materiały (1966-1970), 4. Rada Robotnicza 1963-1971; 2 j.a. - protokoły posiedzeń (1969-1971), sprawozdania z działalności (1963-1971), 5. Rada Pracownicza 1983-1990; 9 j.a. - protokoły posiedzeń (1988-1990), uchwały (1983-1990), 6. Zebrania Delegatów 1985-1990; 2 j.a.; 7. Samorząd pracowniczy 1984-1988; 1 j.a.; 8. Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej 1969; 1 j.a.; 9. Działalność związków zawodowych 1964-1970; 2 j.a.; 10. Komisja Międzyzwiązkowa 1990; 1 j.a.; 11. Wnioski i postulaty pracowników 1969-1971; 1 j.a.. Liczba jednostek w zespole: 583
65/510/0 Prezydium Dzielnicowej Rady Narodowej i Urząd Dzielnicowy Szczecin-Środmieście 1954-1975 0 rozwiń
1. Protokoły sesji DRN 1958-1975; 32 j.a. 2. Spotkania radnych z wyborcami 1966-1969;2 j.a. 3. Protokoły posiedzeń komisji 1961-1975; 41 j.a. 4. Konwent Seniorów 1967-1970;2 j.a. 5. Protokoły Prezydium DRN 1954-1975; 74 j.a. 6. Organizacja PDRN 1959-1962, 1970, 1974-1975; sygn. 78, 215-217; 4 j.a. 7. Organizacja i działalność komitetów osiedlowych i blokowych 1955-1973; 32 j.a. 8. Sprawozdania z realizacji czynów społecznych 1966-1968; 3 j.a. 9. Protokoły kontroli 1965-1969; 3 j.a. 10. Budżet i jego wykonanie 1955-1966, 1971; 13 j.a. 11. Sprawozdania z działalności przedsiębiorstw podległych PDRN 1956-1973; 11 j.a. 12. Sprawy rolne-wykaz gruntów rolnych 1965; 1 j.a. Liczba jednostek w zespole: 218
65/511/0 Prezydium Dzielnicowej Rady Narodowej i Urząd Dzielnicowy Szczecin-Nad Odrą 1954-1975 0 rozwiń
1. Sprawy organizacyjne DRN 1971-1975; 2 j.a. 2. Protokoły sesji 1954-1975; 28 j.a. 3. Spotkania posłów i radnych z wyborcami 1967-1968; 1 j.a. 4. Protokoły posiedzeń komisji 1954-1975; 84 j.a. 5. Konwent Seniorów 1967-1973; 5 j.a. 6. Zespoły radnych 1959, 1969-1974; 5 j.a. 7. Protokoły Prezydium DRN 1955-1975; 34 j.a. 8. Organizacja PDRN 1958-1962, 1973; 9 j.a. 9. Organizacja i działalność komitetów osiedlowych i blokowych 1955-1972; 49 j.a. 10. Spis ulic i placów w dzielnicy 1955, 1967; 2 j.a. 11. Sprawozdania z działalności DRN i PDRN 1955-1971; 9 j.a. 12. Sprawozdania statystyczne z zatrudnienia 1972-1974; 2 j.a. 13. Protokoły kontroli 1963-1967, 1969-1971; 2 j.a. 14. Budżet i jego wykonanie 1957-1974; 14 j.a. 15. Sprawozdania z działalności przedsiębiorstw i zakładów podległych DRN 1958-1974; 7 j.a. Liczba jednostek w zespole: 253
65/512/0 Prezydium Dzielnicowej Rady Narodowej i Urząd Dzielnicowy Szczecin-Dąbie 1954-1975 0 rozwiń
1. Protokoły sesji DRN 1956-1975; 23 j.a. 2. Spotkania radnych z wyborcami 1962-1973; 4 j.a. 3. Protokoły posiedzeń komisji stałych 1955-1975; 81 j.a. 4.Protokoły posiedzeń komisji niestałych 1957-1958; 1 j.a. 5. Posiedzenia Konwentu Seniorów 1961-1973; 8 j.a. 6. Posiedzenia zespołów radnych 1955, 1965-1973; 11 j.a. 7. Organizacja PDRN 1959-1962, 1969-1971; 2 j.a. 8. Zarządzenia Naczelnika Dzielnicy 1974-1975; 4 j.a. 9. Protokoły posiedzeń Prezydium DRN 1954-1975; 43 j.a. 10. Organizacja i działalność komitetów osiedlowych i blokowych 1958-1972; 27 j.a. 11. Społeczne organy kolegialne 1965-1970; 2 j.a. - protokoły posiedzeń Dzielnicowego Komitetu Czynów Społecznych (1965-1969) i Dzielnicowego Społecznego Komitetu ds Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej (1969-1970); 12. Planowanie i sprawozdawczość 1962-1972; 6 j.a. - sprawozdania z realizacji czynów społecznych (1962-1966, 1970), wykonania planu remontów kapitalnych za 1963 r., z rolnictwa (1972); 13. Skargi i wnioski 1961, 1973; 2 j.a. 14. Normatywy kancelaryjno-archiwalne 1955-1975; 6 j.a. 15. Protokoły kontroli 1962-1969; 5 j.a. 16. Budżet i jego wykonanie 1959-1975; 10 j.a. 17. Bilanse przedsiębiorstw i zakładów podległych radzie 1961-1962; 3 j.a. 18. Kultura i sztuka 1961-1971; 4 j.a. -sprawozdania z działalności bibliotek dzielnicowych (1961-1970), placówek kulturalno-oświatowych (za 1961 r.); protokoły zebrań Komitetu Koordynacyjnego ds Kultury (1971); 19. Rolnictwo 1956-1973; 16 j.a. - spisy rolne (1956-1973); wykazy gruntów (1967, 1971-1973). Liczba jednostek w zespole: 258
65/513/0 Prezydium Dzielnicowej Rady Narodowej i Urząd Dzielnicowy Szczecin-Pogodno 1954-1975 0 rozwiń
1. Organizacja DRN 1960-1963, 1974; 2 j.a. - wykazy radnych (1960-1963), (regulamin pracy 1974); 2. Protokoły sesji 1955-1973; 21 j.a. 3. Uchwały DRN i PDRN 1959-1973; 20 j.a. 4. Spotkania posłów i radnych z wyborcami 1965-1971; 3 j.a. 5. Protokoły posiedzeń komisji 1955-1975; 49 j.a. 6. P{osiedzenia Konwentu Seniorów 1967-1973; 2 j.a. 7. Posiedzenia zespołów radnych 1965-1967, 1973-1975; 2 j.a. 8. Organizacja PDRN 1954-1975; 13 j.a. - zarządzenia wewnętrzne, organizacja PDRN, protokoły narad 9. Protokoły posiedzeń Prezydium DRN 1955-1973; 28 j.a. 10. Organizacja i działalność komitetów osiedlowych i blokowych 1956-1969; 4 j.a. 11. Społeczne organy kolegialne 1970-1971; 1 j.a. - protokoły posiedzeń Dzielnicowego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki 12. Planowanie i sprawozdawczość 1957-197523 j.a. - biuletyny informacyjne PDRN (1958-1959); sprawozdania z działalności DRN i PDRN (1954-1975); sprawozdania z realizacji czynów społecznych (1962-1968, 1974), z zatrudnienia (1968-1975), z wykonania planów remontów kapitalnych i bieżących (1961-1962, 1966), 13. Sprawozdania statystyczne 1962-1966; 1 j.a. - sprawozdania ze stanu i ruchu ludności w dzielnicy 14. Kronika osiedla Świerczewskiego 1965; 1 j.a. 15. Ewidencja zasobu archiwalnego 1960, 1974; 2 j.a. 16. Protokoły kontroli 1960-1964; 4 j.a. 17. Budżet i jego wykonanie 1955-1958, 1961, 1964, 1971; 11 j.a. 18. Sprawozdania z działalności przedsiębiorstw podległych DRN 1956-1974; 7 j.a. 19. Rolnictwo 1961-1964; 3 j.a. - spisy rolne 1961-1964. Liczba jednostek w zespole: 197
65/514/0 Klub Sportowy "Pogoń" w Szczecinie 1951-1959 0 rozwiń
Organizacja Klubu (1951-1958, protokoły posiedzeń plenarnych (1952-1953, 1957), korespondencja Klubu (1953-1954), tabele rozgrywek (1954-1956), kontakty zagraniczne (1956-1959), wycinki prasowe (1955-1958), sprawozdania z działalności sekcji sportowych (1951-1955), dyplomy uznania, listy gratulacyjne (1952-1959), biuletyny urzędowe i komunikaty GKKF i WKKF (1951-1958), komunilaty poszczególnych związków sportowych (1952-1959). Liczba jednostek w zespole: 60
Wyświetlanie 501 do 520 z 1 758 wpisów.